Momؤچilo Sekuliؤ‡ - Poؤچ Sekuliؤ‡ M.: "Kriviؤچno pravo", skripta, PEP Beograd, 2017. Udإ¾benici i monografije

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Momؤچilo Sekuliؤ‡ - Poؤچ Sekuliؤ‡ M.: "Kriviؤچno pravo", skripta, PEP Beograd, 2017....

 • Ime i prezimeZvanje

  II III IV V VI VIIPravo Budetsko pravo

  II

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  . ipovac Radica, ,,Relationship of tax law and tax competitiveness . . . , III - : , .. ,

  . .- :- .., 2012.-363 . ISBN 978-5-91253-460-7, 34, 67, C568

  Radica ipovacRedovan profeskor

  Biografija (tekst ne dui od 200 rei)

  Istraivaki projekti i naune studije (do 5)

  Radica ipovac, Vladimir ipovac, (2016) Application of information technology in the field of agriculture, ., . , - - . : - . . : , : 1 : 2016

  Tematski zbornici: .ipovac, Radica; Poua Milan, Fairness and funding in the labor and health care, (2013) : () ISSN: 2226 1990, : , : 1 : 2013 : 8-13. , 65.03 (2) 978-5-89314-155-12. .

  ipovac, R.,Nikoli A., ipovac V., (2012). Tax evasion as a conseqence of the taxsation system and taxsation competitiveness, 12- - , : . Medovij, A. E. (ur.), Ministarstvo obrazovanja i nauke Ruske federacije, . : . , 65.03 (2), 978-5-89314-155-12, . 3-13.

  ipovac Radica; Finansijko pravni poloaj akih i studentskih zadruga; Pregledni lanak, Pedagoka stvarnost; Novi Sad; ISSN 0553-4569; No.5; (2011.) str. 55-67 51

  ipovac, R., (2012). Influences between taxation system and tax politics, 13- - , : . Medovij, A. E. (ur.), Ministarstvo obrazovanja i nauke Ruske federacije, . : . , Pjatigorsk: 65.03 (2), 978-5-89314-155-12

  Radica ipovac roena je u Bosutu optina Sremska Mitrovica. Zavrila je gimnaziju u idu a Ekonomski fakultet smer Marketing u Subotici.Specijalistike poslediplomske studije zavrila je na Pravnom fakultetu u Beogradu iz oblasti poreskog prava i stekla zvanje Specijaliste poreznika. Magistarski rad sa temom,,Uticaj poreske politike na razvoj finansijskog trita odbranila je na Pravnom fakultetu u Beogradu.Na Pravnom fakultetu Privredne akademije u Novom Sadu stekla je zvanje doktora pravno ekonomskih nauka iz oblasti investicionih fondova. U zvanju redovnog profesora na Pravnom fakultetu u Novom Sadu predaje Meunarodno privatno pravo, finansijsko pravo, privredno pravo, pravo spoljne trgovine i meunarodno poslovno pravo na redovnim studijama, poresko pravo i meunarodna pedicija na master studijama i Meunarodno trgovinsko pravo i pravo spoljne trgovine na doktorskim studijama. B7Praktino iskustvo stekla je u Poreskoj upravi u Novom Sadu kao inspektor i rukovodilac. Sa uspehom je poloila ispit za rad u dravnim organima. U Finansijskoj policiji koordinirala je rad inspektora, sainjavala planove kontrola i starala se o pravilnoj primeni merodavne zakonske i podzakonske regulative na male, srednje i velike poreske obveznike. Uestvovala je kao predava i saradnik u obuavanju kadrova Poreske uprave u organizaciji Edukativnog centra. Na Novosadskom otvorenom univerzitetu odravala je nastavu na predmetu Finansije, Osnovi poreskog sistema i Raunovodstvo. lan je saveza raunovoa Srbije, Udruenja za marketing, Udruenja pravnika Republike Srbije i dr. Dobitnik je sledeih nagrada i priznanja: - Dva puta dobitnik priznanja Litteras honoris Kopaonike kole prirodnog prava 2007. godine i 2012. godine; - Plaketa saveza raunovoa i revizora Srbije 2009. godine, i dr.

  Udbenik-Javne finansije i finansijsko pravo ,- autor Radica ipovac, (2015.) izdava Univerzitet Privredna akademija-Pravni fakultet za privredu i pravosue, ISBN:978-86-6019-059-0 , str 266.

  ipovac, R., 1, TEPAVAC, R., 1, IPOVAC, V., 1 , , , : (), ISSN: 2226-1990, 1 () , : - : ,: 3 : 2015 : 73-76

  Monografija, "Poresko pravo i poreski oblici" autor Radica ipovac, 2013, Privredna akademija, Novi Sad , ISBN 978-86-6019-036-1, str: 216.

  Monografija: Organska prerada, grupa autora ipovac R.(Poglavlje u monografiji ,,Oporezivanje organske proizvodnje), 2012, izdava Fakultet za ekonomiju i inenjerski menadment, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, (Ur) Cari M., i Babovi ., 978-86-87619-41-8, CIP- 631 . 147:664 ( 082 )

  ipovac Radica; Pravinost i moral kao standardi oporezivanja; (2013)Kopaonika kola prirodnog prava; asopis Pravni ivot, ; ISSN 0350-0500; UDK 34(497.11)(05);, M51

  Udbenici i monografije (do 5)

  ipovac, R. (2011). The effect of exenptions and incentives on the effective corporate tax rate. 11- - , : . Medovij, A. E. (ur.), Ministarstvo obrazovanja i nauke Ruske federacije, . : . , . 812. 65.03 (2), :336.226.14:339.727.22 , 978-5-89314-155-12. M31

  Nauni i struni radovi (do 10)

  Babovic Jovan , Sipovac Radica Tasic Slavka Djukic Dusan , (MSEE 2013), Production and Economic Effects of Using Geothermal Energy in Agribusiness, PROCEEDINGS OF THE 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIAL SCIENCE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (2013), vol. br.1, str. 38-42. B1

  Babovi,J., Tasi,S., Prodanovi, R., ipovac, R., ,,Economic Evaluation of Company,s Business Results by Implementation of Discrimination Analysis, International Conference of Economic, Business Management and Education Innovation, (EBMEI 2013), publisher of Singapore Management and Sports science Institute (Lecture Notes in Management Science, ISSN 2251-3051), Beijing-China,2013(Potvrda o prihvatanju od 20.04.13 EBMEI)

  ipovac Radica, at al; Income Tax as an Element of the Taxation System and Taxation Competitiveness, Tehnics Technologies Education Managament, Sarajevo BIH, Vol.7.No.4. u XI/XII 2012. . 1289-1299.

  ipovac, R., Kovaevi,S., (2014). Meunarodno pravne i poreske obaveze pedicije,nauna konferencija Slavko Cari, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, Pravni fakultet za privredu i pravosue, str. 109-117, ISBN 978-86-6019-058-3, COLBISS.SR-ID 299340807.

  ipovac, R., avi,A., ipovac, V., (2015). , . 4-6, , , , Vol 32, . 16-26, 34, YU ISSN 0352-3713.

  IMeunarodno privatno pravo

  radica.sipovac@gmail.com

  Predmeti na kojima je angaovan

  E-mail

  Ime i prezimeZvanje

  II III IV V VI VIIKrivino procesno pravo Meunarodno krivino pravo

  II

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Momilo Sekulidocent

  Biografija (tekst ne dui od 200 rei)

  Istraivaki projekti i naune studije (do 5)

  "Aktuelna pitanja u vezi korienja specijalnih istranih tehnika u krivinom postupku", Podgorica, 2013. godine (Uesnik u naunom projektu).

  Sekuli M.: "Espionage in the legislation of some countries of the European Union", International journal of law and economics, Faculty for Business studies and Law, Beograd 2015. godine (rad prihvaen za objavljivanje).

  Sekuli M.: "The system of national security of Montenegro in the fight against Organised crime and corruption", International journal of law and economics, Faculty for Business Studies and Law, Beograd 2015.

  Nauni i struni radovi (do 10)

  Sekuli M.: "Instrumenti Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala", Meunarodna nauna konferencija: "Pravni izazovi u dvadeset prvom veku", Zbornik radova, Evropski univerzitet Brko distrikta, Brko (Bosna i Hercegovina), 2013. godine, tom II.

  Sekuli M.: "Normative framework to prevent abuse in the public procurment process": International Conference: "Law, Economy and Management in Modern Ambience (SIMM- 2016.)" , Zbornik radova, ALFA Univerzitet, Beograd, 2013.godine, tom III.

  Sekuli M.: "The Tipical Topic Model of Scientific Research of Terrorism", III Internatonal Scientific and Practical Conference: "Strategic Imperatives of Modern Management", Zbornik radova, Kyiv national Economic University named after Vadym Hetman, Kijev (Ukrajina), 2016.

  Sekuli M.: "Abuse of insider information and industrial espionage": International Conference: "Application of New Technologies in Management and Economy", Zbornik radova, Univerzitet "Union-Nikola Tesla", Beograd, 2016. godine (rad prihvaen za objavljivanje)

  Sekuli M.: "Normativni i organizacioni aspekti borbe protiv terorizma u Francuskoj", Strani pravni ivot, Institut za uporedno pravo, br. 3, Beograd, 2013.

  Sekuli M.: "Suzbijanje politikog kriminaliteta u Nemakoj i Italiji", Strani pravni ivot, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2012. godine (rad prihvaen za objavljivanje-potvrda naunog asopisa br 269/12 od 11.09.2012.)

  Sekuli M.: "Krivino pravo", skripta, PEP Beograd, 2017.

  Udbenici i monografije (do 5)

  Roen je 01.09.1955. u Podgorici, gde je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Pravosudni ispit poloio je 2009. godine u Beogradu, kao i advokatski ispit u Podgorici, nakon ega se upisao u registar advokatske komore Crne Gore. Doktorirao je 17.09.2015. godine na Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost Univerziteta "Don Nezbit" (tada: Megatrend univerziteta) u Beogradu, odbranivi doktorsku disertaciju na temu: "pijunaa kao kriminalistiki i pravni problem otkrivanja i odbrani dokazivanja" sa ocenom deset (10). Na taj nain stekao je zvanje doktora pravnih nauka. Uestvovao je u strunim aktivnostima i seminarima misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju kao predstavnik Advokatske komore Crne Gore, i drugim institucijama. Uestvovao je i u izvoenju dela nastave i seminarskih vebi na predmetima iz krivinopravne oblasti na pojedinim visokokolskim ustanovama u Srbiji. Objavio je vie naunih i strunih radova u zemlji i inostranstvu.

  IKrivino pravo

  momo.sekulic@t-com.me

  Predmeti na kojima je angaovan

  E-mail I

  :