16
Profesinio išsilavinimo lygis – penktasis MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS

MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,

  • Upload
    vanque

  • View
    265

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,

Profesinio išsilavinimo lygis – penktasis

MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS

Page 2: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,
Page 3: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,

Profesinio išsilavinimo lygis – penktasis

MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS

LIETuvOS RESPubLIKOS švIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA LIETuvOS RESPubLIKOS SOcIALINĖS APSAuGOS IR DARbO MINISTERIJA

Vilnius, 2008

Page 4: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,

© Profesinio mokymo metodikos centras, 2008

Parengta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, įgyvendinant projektą Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0156 „Nacionalinės profesinio rengimo standartų sistemos plėtra“

Standarto rengimą koordinavo Profesinio mokymo metodikos centro Standartų ir mokymo programų skyrius

EUROPOS SAJUNGAEuropos socialinis fondas

K U R K I M E A T E I T Į D R A U G E !

PROfESINIO MOKyMO METODIKOS cENTRAS

Page 5: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,

5. Trumpas profesinės veiklos aprašymas:5.1. Mokytojo padėjėjo rengimo standartas (toliau – Standartas) parengtas atsižvelgus į darbo rinkos pokyčius, Standarto rengimo darbo grupės atliktus kvalifikacijų tyrimo rezultatus ir remiantis kitų šalių patirtimi. Šis Standartas – pagrindas penktojo profesinio išsilavinimo lygio studijų programai rengti.5.2. Asmuo, baigęs Standarto reglamentuojamą mokytojo padėjėjo rengimo programą, įgyja profesinių kompetencijų šiose veiklos srityse: ugdytinio specialiųjų poreikių tenkinimas; pagalba organizuojant ugdymo procesą; bendravimas ir bendradarbiavimas.5.�. Mokytojo padėjėjas dirba ugdymo įstaigose, teikiančiose ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ir profesinį išsilavinimą, bei globos institucijose.5.4. Sėkmingą mokytojo padėjėjo darbą lems tokios asmeninės savybės: komunikabilumas, kūrybingumas, greita orientacija, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, optimizmas, humanizmas.6. Mokytojo padėjėjo tikslas – padėti mokytojui optimizuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo ir ugdymosi sąlygas švietimo ir globos institucijose.7. Mokytojo padėjėjo veiklos sritys, kompetencijos pateikiamos Standarto 1 priede.8. Mokytojo padėjėjo kompetencijų ribos, studijų tikslai, kompetencijų vertinimas pateikiami Standarto 2 priede.9. Sėkmingam mokytojo padėjėjo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: 9.1. atsakingumas;9.2. organizuotumas;9.�. kūrybiškumas;9.4. savarankiškumas priimant sprendimus;9.5. komandinis darbas;9.6. taktiškumas;

I. PROFESINIO RENGIMO STANDARTO REKvIZITAI

1. Profesinio išsilavinimo lygis – penktasis.2. Valstybinis kodas – S514404.�. Suteikiama kvalifikacija – mokytojo padėjėjas.4. Bazinis išsilavinimas – vidurinis.

II. PROFESINIO RENGIMO STANDARTO TuRINYS

MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS

PATVIRTINTALietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1872/A1-209

Page 6: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,

4

9.7. tolerantiškumas;9.8. matematinis raštingumas;9.9. kompiuterinis raštingumas. 10. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas:10.1. Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, baigusiam visą studijų programą, įgijusiam Standarte apibrėžtas kompetencijas ir gavusiam teigiamą baigiamąjį kvalifikacijos įvertinimą.10.2. Vadovaujantis Standarte įvardytais kompetencijų vertinimo kriterijais tikrinamos ir įvertinamos:10.2.1. studijų procese – visos Standarte apibrėžtos kompetencijos;10.2.2. baigiamojo kvalifikacijos vertinimo metu – pasirinktos kompetencijos.10.�. Baigiamojo kvalifikacijos vertinimo organizavimą ir vykdymą, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Page 7: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,

5

veiklos sritys Kompetencijos1. Ugdytinio specialiųjų poreikių tenkinimas 1.1. Analizuoti specialiuosius ugdytinių poreikius ir

jų korekcijos galimybes1.2. Vertinti teikiamos pagalbos veiksmingumą 1.�. Paruošti darbui kompensacines mokymo priemones ir inventorių

2. Pagalba organizuojant ugdymo procesą 2.1. Nustatyti asmenybės ugdymo tikslus ir uždavinius2.2. Padėti mokiniams įsitraukti į ugdomąją veiklą2.�. Kurti saugią ugdytinio aplinką

�. Bendravimas ir bendradarbiavimas �.1. Bendrauti su ugdytiniais�.2. Bendradarbiauti su ugdytojais užtikrinant ugdytinių specialiųjų poreikių tenkinimą�.�. Nuolat tobulinti savo profesinę veiklą

Mokytojo padėjėjo rengimo standarto1 priedas

MOKYTOJO PADĖJĖJO vEIKLOS SRITYS IR KOMPETENcIJOS

Page 8: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,

6

MO

KY

TO

JO P

AD

ĖJĖJ

O K

OM

PET

ENc

IJŲ

RIb

OS,

ST

uD

IJŲ

TIK

SLA

I IR

K

OM

PET

ENc

IJŲ

vER

TIN

IMA

S

Mok

ytoj

o pa

dėjė

jo re

ngim

o st

anda

rto

2 pr

ieda

s

veik

los

srit

ysK

ompe

tenc

ijų a

pibū

dini

mas

Stud

ijų ti

ksla

iK

ompe

tenc

ijų v

erti

nim

asko

mpe

tenc

ijos

kom

pete

ncijų

rib

os

1. U

gdyt

inio

sp

ecia

liųjų

po

reik

tenk

inim

as

1.1.

Ana

lizuo

ti sp

ecia

liuos

ius

ugdy

tinių

po

reik

ius i

r jų

kor

ekci

jos

galim

ybes

Peda

gogi

kos,

psic

holo

gijo

s, sp

ecia

liosi

os p

edag

ogik

os li

tera

tūra

.Sp

ecia

lieji

ugdy

tinių

por

eiki

ai.

Įsta

tym

ai ir

nor

min

iai a

ktai

.U

gdom

osio

s vei

klos

reik

alav

imai

. N

egal

ės y

paty

bės.

Spec

ialių

jų p

orei

kių

mok

inių

įver

tinim

ą, ug

dym

ą re

glam

entu

ojan

tys d

okum

enta

i.

1.1.

1. Ž

inot

i ugd

ytin

ių fi

zinė

s, ps

ichi

nės i

r so

cial

inės

rai

dos

ypat

umus

Atr

inkt

a tin

kam

a in

form

acija

ap

ie u

gdyt

inių

rai

dos s

utri

kim

us.

Išva

rdyt

i tei

sės a

ktai

, re

glam

entu

ojan

tys u

gdyt

inių

sp

ecia

liųjų

por

eiki

ų įv

ertin

imą

bei s

peci

alųj

į ugd

ymą.

Išva

rdyt

i soc

ialin

ės p

aram

os,

spec

ialio

sios

ped

agog

inės

pa

galb

os u

gdyt

iniu

i tik

slai

ir

būda

i.

1.1.

2. T

aiky

ti in

divi

dual

aus d

arbo

su

ugdy

tiniu

pri

ncip

us1.

1.�.

Žin

oti s

peci

alio

sios

pe

dago

ginė

s pag

albo

s ugd

ytin

iui

tikslu

s ir

būdu

s1.

1.4.

Žin

oti s

ocia

linės

par

amos

ug

dytin

iui t

ikslu

s ir

būdu

s1.

2. V

ertin

ti te

ikia

mos

pa

galb

os

veik

smin

gum

ą

Sute

ikto

s pag

albo

s ver

tinim

as.

Rez

ulta

tai,

išva

dos i

r pa

siūl

ymai

.Pe

dago

gika

, psi

chol

ogija

, spe

cial

ioji

peda

gogi

ka.

1.2.

1. A

naliz

uoti

skir

tingų

am

žiau

s ta

rpsn

ių u

gdyt

inių

spec

ialiu

osiu

s po

reik

ius

Api

būdi

nti s

kirt

ingų

am

žiau

s ta

rpsn

ių u

gdyt

inių

spec

ialie

ji po

reik

iai.

Įver

tinta

s tei

kiam

os p

agal

bos

veik

smin

gum

as.

Įver

tinta

s grį

žtam

asis

ryš

ys.

Sute

ikta

nea

tidėl

iotin

a pa

galb

a pr

aktin

ėje

situ

acijo

je.

Įver

tinta

s kom

pens

acin

mok

ymo

prie

mon

ių b

ei

inve

ntor

iaus

tink

amum

as.

1.2.

2. N

usta

tyti

oper

atyv

iosi

os

paga

lbos

por

eikį

1.2.

�. Iš

man

yti k

ompe

nsac

inių

m

okym

o pr

iem

onių

ir in

vent

oria

us

pask

irtį

bei t

inka

mum

ą

1.�.

Par

uošt

i da

rbui

ko

mpe

nsac

ines

m

okym

o

Kom

pens

acin

ės p

riem

onės

, įra

nga.

Bend

rada

rbia

vim

as su

spec

ialis

tais

.R

aštv

edyb

os ta

isyk

lės.

Info

rmac

inės

tech

nolo

gijo

s.

1.�.

1. A

tsak

inga

i nau

doti

kom

pens

acin

es p

riem

ones

, įr

engi

mus

ir in

vent

orių

ugd

ymo

proc

ese

Suku

rtos

sau

gios

dar

bo s

ąlyg

os.

Tink

amai

pan

audo

tos

kom

pens

acin

ės m

okym

o pr

iem

onės

ir in

vent

oriu

s.

Page 9: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,

7

veik

los

srit

ysK

ompe

tenc

ijų a

pibū

dini

mas

Stud

ijų ti

ksla

iK

ompe

tenc

ijų v

erti

nim

asko

mpe

tenc

ijos

kom

pete

ncijų

rib

os

prie

mon

es ir

in

vent

orių

1.�.

2. N

audo

ti ko

mpi

uter

į ir

jo

įren

gini

us u

gdym

o pr

oces

ePr

itaik

ytos

info

rmac

inės

te

chno

logi

jos u

gdym

o pr

oces

e.2.

Pag

alba

or

gani

zuoj

ant

ugdy

mo

proc

esą

2.1.

Nus

taty

ti as

men

ybės

ug

dym

o tik

slus i

r už

davi

nius

Ugd

ymo

tiksl

ai ir

užd

avin

iai.

Prob

lem

ų sp

rend

imas

.In

divi

dual

i ugd

ymo

prog

ram

a.Pe

dago

ginė

sąv

eika

.K

onkr

ečių

atv

ejų

anal

izė.

2.1.

1. N

usta

tyti

ugdy

tinio

in

divi

dual

ybę

ir jo

spec

ialiu

osiu

s po

reik

ius

Sute

ikta

pag

alba

ats

ižve

lgus

į di

dakt

iniu

s ir

psic

hope

dago

gini

us

ugdy

mo

dėsn

ingu

mus

, pe

dago

ginė

s sąv

eiko

s pri

ncip

us.

Prita

ikyt

a in

divi

dual

i ugd

ymo

prog

ram

a.Pa

siri

nkti

tinka

mi u

gdyt

inių

m

otyv

avim

o bū

dai.

2.1.

2. Ž

inot

i did

aktin

ius i

r ps

icho

peda

gogi

nius

ugd

ymo

proc

eso

dėsn

ingu

mus

2.1.

�. Iš

man

yti p

edag

ogin

ės s

ąvei

kos

prin

cipu

s ir

juos

taik

yti u

gdym

o pr

oces

e2.

1.4.

Num

atyt

i ugd

ymo

tikslų

ir

užda

vini

ų si

ekim

o bū

dus

2.1.

5. M

otyv

uoti

ugdy

tiniu

s da

lyva

uti u

gdym

o pr

oces

e2.

2. P

adėt

i m

okin

iam

s įs

itrau

kti į

ug

dom

ąją

veik

Dar

bo s

auga

, išt

eklia

i, ta

isyk

lės,

inst

rukc

ijos,

nuos

tata

i.Pe

dago

ginė

s etik

os k

odek

sas.

Neg

alės

ypa

tybė

s.K

onsu

ltaci

jos s

u tė

vais

, glo

bėja

is.

2.2.

1. L

anks

čiai

ir to

lera

ntiš

kai

padė

ti ug

dytin

iui o

rien

tuot

is ir

ju

dėti

aplin

koje

, kur

ioje

vyk

sta

ugdy

mo

proc

esas

Išva

rdyt

i pag

albo

s sut

eiki

mo

mok

iniu

i būd

ai.

Pari

nkta

tink

ama

veik

la

ugdy

tiniu

i.Pr

itaik

yti o

ptim

alūs

pag

albo

s m

etod

ai.

Išva

rdyt

i ir

apib

ūdin

ti pe

dago

ginė

s etik

os p

rinc

ipai

.Pa

reng

tos m

okym

o pr

iem

onės

.Pr

itaik

yta

prak

tikoj

e m

okom

oji

med

žiag

a.

2.2.

2. A

tsak

inga

i ren

gti m

okym

o pr

iem

ones

spec

ialių

jų p

orei

kių

ugdy

tinia

ms

2.2.

�. P

rita

ikyt

i ugd

ytin

iui

(ugd

ytin

ių g

rupe

i) m

okom

ąją

med

žiag

ą2.

2.4.

Pad

ėti m

okyt

ojui

mod

eliu

oti

ugdy

tinio

elg

esį

2.�.

Kur

ti sa

ugią

ug

dytin

io a

plin

Dar

bo s

auga

, ins

truk

cijo

s.U

gdyt

inio

fizi

nės i

r fu

nkci

nės

būkl

ės ro

dikl

iai.

Psic

holo

ginė

ugd

ytin

io s

avija

uta.

Peda

gogi

nės e

tikos

pri

ncip

ai.

2.�.

1. Ž

inot

i dar

bo s

augo

s ir

higi

enos

re

ikal

avim

usIš

vard

yti d

arbo

sau

gos i

r hi

gien

os re

ikal

avim

ai.

Suku

rtos

sau

gios

dar

bo s

ąlyg

os.

Prita

ikyt

i opt

imal

ūs p

agal

bos

ugdy

tinia

ms m

etod

ai.

2.�.

2. T

aiky

ti op

timal

ius p

agal

bos

ugdy

tiniu

i met

odus

Page 10: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,

8

veik

los

srit

ysK

ompe

tenc

ijų a

pibū

dini

mas

Stud

ijų ti

ksla

iK

ompe

tenc

ijų v

erti

nim

asko

mpe

tenc

ijos

kom

pete

ncijų

rib

os

2.�.

�. T

aiky

ti pe

dago

ginė

s etik

os

prin

cipu

s2.

�.4.

Pas

tebė

ti ir

ver

tinti

ugdy

tinių

sv

eika

tos p

okyč

ius

2.�.

5. K

urti

pala

nkia

s sąl

ygas

in

tegr

uotis

ir d

alyv

auti

bend

ruom

enės

vei

kloj

e�.

Ben

drav

imas

ir

be

ndrad

arbiav

imas

�.1.

Ben

drau

ti su

ug

dytin

iais

Prof

esin

ės e

tikos

nor

mos

. K

onst

rukt

yvau

s ben

drav

imo

ir

bend

rada

rbia

vim

o įg

ūdži

ai.

Kol

ekty

vini

s dar

bas.

�.1.

1. T

aiky

ti hu

man

izm

o,

bend

ravi

mo

psic

holo

gijo

s pri

ncip

us

Prita

ikyt

i kol

ekty

vini

o da

rbo

ypat

umai

pra

ktin

ėje

veik

loje

. Pa

teik

tos į

vair

ios u

gdym

o pr

oces

o or

gani

zavi

mo

form

os.

Pade

mon

stru

oti k

onst

rukt

yvau

s be

ndra

vim

o įg

ūdži

ai p

rakt

inėj

e si

tuac

ijoje

.

�.1.

2. S

pręs

ti ko

nflik

tines

situ

acija

s ug

dym

o pr

oces

e�.

1.�.

Mod

eliu

oti i

r pl

anuo

ti įv

airi

as

ugdy

mo

proc

eso

orga

niza

vim

o fo

rmas

�.2.

Ben

drad

arbi

auti

su u

gdyt

ojai

s už

tikri

nant

ug

dytin

spec

ialių

pore

ikių

te

nkin

imą

Inte

grac

ijos n

uost

atos

.Be

ndra

vim

as ir

ben

drad

arbi

avim

as

su u

gdyt

ojai

s, ug

dytin

iais

ir jų

tėva

is

(glo

bėja

is).

Prof

esin

ės e

tikos

nor

mos

. So

cial

inia

i ir

peda

gogi

niai

įgūd

žiai

.D

arbo

su tė

vais

sist

ema.

Vis

uom

enės

švi

etim

as.

�.2.

1. K

urti

tarp

usav

io p

asiti

kėjim

u gr

indž

iam

us s

anty

kius

su k

itais

ug

dyto

jais

ir m

okin

ių tė

vais

(g

lobė

jais

)

Suku

rta

pala

nki u

gdom

oji

aplin

ka, o

rien

tuot

a į k

iekv

ieno

ug

dytin

io g

ebėj

imus

.Iš

vard

yti i

r ap

ibūd

inti

peda

gogi

nės e

tikos

pri

ncip

ai.

Išsp

ręst

a pa

teik

ta k

onfli

ktin

ė si

tuac

ija.

Įver

tinti

sant

ykia

i su

kita

is

ugdy

toja

is.

Suku

rta

bend

ravi

mo

ir

bend

rada

rbia

vim

o su

tėva

is

sist

ema.

�.2.

2. B

endr

auti

ir b

endr

adar

biau

ti su

kito

mis

ugd

ymo

inst

ituci

jom

is�.

2.�.

Ska

tinti

viet

os b

endr

uom

enės

to

lera

nciją

spec

ialių

jų p

orei

kių

ugdy

tinių

atž

vilg

iu

�.�.

Nuo

lat

tobu

linti

savo

pr

ofes

inę

veik

Kval

ifika

cijo

s kėl

imo

būda

i.K

itų u

gdyt

ojų

naud

inga

pat

irtis

.Pr

ofes

inės

vei

klos

ana

lizė.

Savi

švie

ta.

�.�.

1. A

naliz

uoti

spec

ialių

jų p

orei

kių

tenk

inim

o na

ujov

esA

tlikt

a pr

ofes

inės

vei

klos

re

fleks

ija.

Pare

ngta

s pat

irtie

s skl

aido

s m

odel

is.

Pare

ngta

s pro

fesi

nės p

atir

ties

skla

idos

vis

uom

enėj

e m

odel

is.

�.�.

2. T

aiky

ti na

ujau

sias

teor

ines

ži

nias

pra

ktin

ėje

veik

loje

�.�.

�. A

naliz

uoti,

api

bend

rint

i pr

ofes

inės

vei

klos

pat

irtį

Page 11: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,
Page 12: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,
Page 13: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,
Page 14: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,

Spausdino UAB „JUDEX“Europos pr. 122, LT-46�51 Kaunas

Tel./faks. (8~�7) �4 12 46www.judex.lt

Tiražas – 100 vnt. Užsakymo Nr. 7617

Page 15: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,
Page 16: MOKYTOJO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS - … standartas/Mokytojo padejejo.pdf · Mokytojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama studentui, ... Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Pedagogika,

www.pmmc.lt

Išleido