of 18 /18
UKLJUČIVANJE MLADIH U NACIONALNE POLITIKE Kristina Kosor, TIM4PIN Mostar, 8. travnja 2016.

Mogućnosti korištenja EU fondova za mlade

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ukljucivanje mladih u nacionalne politike

Text of Mogućnosti korištenja EU fondova za mlade

 • UKLJUIVANJE MLADIH U NACIONALNE POLITIKE

  Kristina Kosor, TIM4PIN

  Mostar, 8. travnja 2016.

 • 1. Europa 2020

  2. Europske politike za mlade

  3. Stanje u Republici Hrvatskoj

  4. Stanje u BiH

  5. Strukturirani dijalog prilika ili izazov ?

  6. Financiranje projekata umreavanja i organiziranja mladih iz Erasmus+ programa

  7. Primjeri dobre prakse

  SADRAJ

 • Strateki dokument Europske unije za razdoblje 2014-2020 je Europa 2020 - strategija za pametan, odriv i ukljuiv rast

  Ciljevi koje EU eli postii u podruju obrazovanja:

  Zaposlenost populacije izmeu 20 i 64 godine na razini od 75%

  Postotak ranog naputanja kolovanja ispod 10%

  Minimalno 40% mladih generacija s diplomom

  EUROPA 2020

 • 1993. Ugovor iz Maastrichta - prvi puta se spominje ukljuivanje mladih u europsku politiku

  2001. Bijela knjiga za mlade

  2002. Okvir Europske suradnje u podruju mladih

  2005. Europski pakt za mlade

  2009. Europska strategija za mlade: Ulaganje i osnaivanje za razdoblje 2010. 2018.

  3 prioriteta: obrazovanje, zapoljavanje i drutvena ukljuenost

  EUROPSKE POLITIKE ZA MLADE

 • Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine (RH)

  Usklaen sa strategijom EU za mlade za razdoblje 2010. 2018.

  7 prioriteta (40 mjera, 118 zadataka)

  1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavravanje u kontekstu cjeloivotnog uenja

  2. Zapoljavanje i poduzetnitvo

  3. Socijalna zatita i ukljuivanje

  4. Zdravlje i zdravstvena zatita

  5. Aktivno sudjelovanje mladih u drutvu STRUKTURIRANI DIJALOG

  6. Kultura i mladi

  7. Mladi u europskom i globalnom okruenju

  STANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

 • Zakon o mladima zakon je donesen 2010 g. i regulira pitanja od interesa za ivot, poloaj i djelovanje mladih ljudi u FBiH.

  prvi put utvrena dobna granica mladih u FBiH (1530 godina).

  Dravna komisija za koordinaciju pitanja

  mladih Vijee mladih FBiH Vijea na razini opine/grada/upanije

  STANJE u BiH

 • Proces konzultacija izmeu donositelja odluka i mladih, koji osigurava da miljenja i preporuke mladih budu jedan od kljunih impulsa prilikom donoenja odluka i oblikovanja politika za mlade.

  2005. Vijee ministara mladih 2006. Vijee ministara EU 2007. priopenje Europske komisije o promociji potpunog sudjelovanja mladih ljudi u

  obrazovanju, zapoljavanju i drutvu 2009. Obnovljeni okvir za europsku suradnju na podruju mladih (2010. -2018.) Platforma za kontinuirano zajedniko promiljanje o prioritetima, implementaciji te

  praenju europske suradnje na podruju mladih. Implementira se putem konzultacija na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. 3 tehnike Mora postojati struktura nacionalna radna skupina Koritenje Otvorene metoda koordinacije (OMC)

  Aktivnosti u sklopu strukturiranog dijaloga se financiraju kroz kljunu aktivnost Erasmus +

  Podrka reformi politika Do sada 3 ciklusa strukturiranog dijaloga

  STRUKTURIRANI DIJALOG

 • Organiziran je u 18-mjesene cikluse koji su podijeljeni u 3 estomjesene faze.

  Podudaraju se sa 3 estomjesena rotirajua predsjedavanja Europskom unijom.

  Tri drave lanice koje unutar 18-mjesenog ciklusa predsjedavaju Unijom, u suradnji s Europskom komisijom i Europskim forumom mladih, odabiru jedan tematski prioritet koji e biti u fokusu cjelokupnog ciklusa i oko kojeg e se odvijati konzultacije te donositi zajednike preporuke.

  Proces strukturiranog dijaloga

 • Upravni odbor za strukturirani dijalog koordinira proces

  1. Europska komisija

  2. Drave lanice

  3. Europski forum mladih

  4. Nacionalna vijea mladih

  5. Nacionalne agencije

  STRUKTURIRANI DIJALOG u EU

 • 1. Savjet za mlade Vlade RH

  2. Lokalni, regionalni (podruni) savjeti mladih

  3. Agencija za mobilnosti programe EU

  4. Radna tijela Hrvatskog sabora (Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu)

  5. Nacionalna organizacija udruga mladih

  6. Udruge i klubovi mladih iz svih upanija, opina i gradova

  STRUKTURIRANI DIJALOG u RH

 • Financira projekte umreavanja i organiziranja mladih kroz KA3 Podrka reformi politika

  BiH mladi trenutno kao sudionici/partneri na projektima

  Svi potencijali prijavitelji/partneri/sudionici na projekte se moraju registrirati na portal EU:

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

  Sva dokumentacija se alje elektronski

  ERASMUS+

 • nacionalni (i lokalni) sastanci te transnacionalni seminari na teme vezane uz ciklus strukturiranog dijaloga i Strategije za mlade Europske unije,

  nacionalni (i lokalni) sastanci te transnacionalni seminari koji ine podlogu za slubene konferencije mladih vezane uz predsjedanje Europskom unijom

  dogaaji povezani s Europskim tjednom mladih, konzultacije vezane uz aktivno sudjelovanje mladih u

  demokratskom ivotu, sastanci, seminari, informativni dogaaji ili debate izmeu

  mladih i donositelja odluka/strunjaka vezani za aktivno sudjelovanje mladihu demokratskom ivotu,

  simulacije funkcioniranja demokratskih institucija i uloga donositelja odluka.

  Primjeri aktivnosti koje se financiraju kroz KA3

 • PRIMJERI DOBRE PRAKSE

 • Nositelj projekta: udruga Europski dom Slavonski brod Mjesto odravanja aktivnosti je Zadar, dok su drave partneri na projektu bili Hrvatska, Grka,

  Turska, Litva, Rumunjska, eka, Italija, Nizozemska, Slovenija, Estonija.

  Cilj: razvoj lokalnih politika prema mladima, uspostava dijaloga, debata i rasprava u svakodnevnom ivotu mladih u lokalnim zajednicama putem uinkovitijeg rada mladih voditelja te poveanje broja aktivnih mladi

  Aktivnosti: osmodnevni trening namijenjen mladim voditeljima koji ele poboljati svoj rad s mladima koji su drutveno iskljueni.

  Sudjelovalo 30 mladih voditelja, predstavnika 13 partnerskih organizacija raspravljalo je o razvoju i implementaciji nacionalnih/lokalnih politika prema mladima u svojim zemljama, vodei rauna o specifinoj skupini kojoj prijeti rizik socijalne iskljuenosti.

  Trajanje projekta: 3 mjeseca EU financiranje je iznosilo 18 500 eura

  3D model mladih: dijalog, rasprava i debata Hrvatska

 • Udruga za poticanje zapoljavanja i strunog usavravanja mladih ljudi - ZUM iz Pule, koalicija Vijea mladih Istarske upanije, Vijea mladih u Barceloni i Badaloni (panjolska)

  Cilj: izgradnja kapaciteta mladih u politici za mlade u Hrvatskoj i EU, o aktivizmu, javnom zagovaranju, timskom radu i aktivnom graanstvu.

  Aktivnosti: trening za mlade, izrada Deklaracija o vanosti uspostave

  partnerstva izmeu predstavnika mladih i lokalne vlasti, studijski posjet u panjolsku, tiskanje publikacije Kako graditi partnerstvo mladi i predstavnici vlasti zajedno prema EU

  Trajanje: 12 mjeseci, 16 sudionika (Hrvatska, panjolska)

  Rezultati: podizanje svijesti o vanosti sudjelovanja u procesima donoenja odluka i kreiranja politika za mlade na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

  EU financiranje u iznosu od 12 000 eura.

  Partnerstvo za EU, Hrvatska panjolska

 • Informirajte se o procesu i mogunostima za sudjelovanje

  Potaknite mlade i druge dionike na ispunjavanje online konzultacijskog upitnika

  Organizirajte konzultacijske aktivnosti s mladima

  Ukljuite razliite mlade, osobito one koji su iskljueni

  Ukljuite donositelje odluka i druge vane aktere

  Dokumentirajte proces konzultacija

  Kako se ukljuiti?