of 4 /4
Systemy Sygnalizacji Pożaru | Moduły interfejsu wyjścia – wejścia FLM‑420‑O1I1 Moduł interfejsu wyjścia / wejścia FLM‑420‑O1I1 posiada jedno wyjście do sterowania urządzeniami zewnętrznymi i jedno wejście monitorowane. Są to elementy 2‑żyłowej sieci LSN podłączane do central sygnalizacji pożaru FPA‑5000 i FPA‑1200, oferujące zwiększoną funkcjonalność technologii „LSN improved”. Podstawowe funkcje Wyjście półprzewodnikowe Wyjście półprzewodnikowe jest odizolowane elektrycznie od pętli LSN i zabezpieczone przed zwarciami. OUT- 0V OUT POW+ Funkcjonalność wyjścia półprzewodnikowego Wyjście zasilania Zasilanie odbiorników podłączonych do wyjścia może być ustawione w następujący sposób: Dodatkowy zasilacz z centrali sygnalizacji pożaru Zasilacze zewnętrzne Funkcje monitorowania wejścia Moduł interfejsu wyjścia / wejścia FLM‑420‑O1I1 posiada dwie funkcje monitorowania: 1. Monitorowanie linii za pomocą rezystora zakończenia linii (EOL) 2. Monitorowanie zestyku beznapięciowego Funkcje monitorowania można wybrać przez ustawienie odpowiedniego adresu. Monitorowanie linii przez monitorowanie rezystora zakończenia linii (EOL) Rezystor zakończenia linii ma standardową rezystancję 3,9 kΩ. Moduł wejścia wykrywa: Tryb czuwania Wyzwalany w przypadku zwarcia Wyzwalany w przypadku przerwy w linii IN+ IN- R EOL R EOL R L/2 R L/2 IN Pozycja Opis R Σ Całkowita rezystancja linii R Σ = R L/2 + R L/2 + R EOL R L/2 Rezystancja linii Moduły interfejsu wyjścia – wejścia FLM‑420‑O1I1 Wyjście półprzewodnikowe odizolowane od pętli LSN i zabezpieczone przed zwarciem Maks. przełączany prąd na każde z wyjść: 700 mA Indywidualnie wybierane funkcje monitorowania wejścia (rezystor końca linii lub styk) Zachowanie funkcji pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom zwarć www.boschsecurity.pl

Moduły interfejsu wyjścia – wejścia FLM‑420‑O1I1resource.boschsecurity.com/documents/FLM_420_O1I1_Data_sheet_plPL... · Moduł interfejsu wyjścia / wejścia FLM‑420‑O1I1

  • Author
    buidien

  • View
    230

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Moduły interfejsu wyjścia – wejścia...

Systemy Sygnalizacji Poaru | Moduy interfejsu wyjcia wejcia FLM420O1I1

Modu interfejsu wyjcia / wejcia FLM420O1I1 posiadajedno wyjcie do sterowania urzdzeniami zewntrznymi ijedno wejcie monitorowane.

S to elementy 2yowej sieci LSN podczane do centralsygnalizacji poaru FPA5000 i FPA1200, oferujcezwikszon funkcjonalno technologii LSN improved.

Podstawowe funkcje

Wyjcie pprzewodnikoweWyjcie pprzewodnikowe jest odizolowane elektrycznieod ptli LSN i zabezpieczone przed zwarciami.

OUT-

0V

OUTPOW+

Funkcjonalno wyjcia pprzewodnikowego

Wyjcie zasilaniaZasilanie odbiornikw podczonych do wyjcia moe byustawione w nastpujcy sposb:

Dodatkowy zasilacz z centrali sygnalizacji poaru Zasilacze zewntrzneFunkcje monitorowania wejciaModu interfejsu wyjcia / wejcia FLM420O1I1 posiadadwie funkcje monitorowania:

1. Monitorowanie linii za pomoc rezystora zakoczenialinii (EOL)

2. Monitorowanie zestyku beznapiciowegoFunkcje monitorowania mona wybra przez ustawienieodpowiedniego adresu.

Monitorowanie linii przez monitorowanie rezystorazakoczenia linii (EOL)Rezystor zakoczenia linii ma standardow rezystancj3,9 k.

Modu wejcia wykrywa:

Tryb czuwania Wyzwalany w przypadku zwarcia Wyzwalany w przypadku przerwy w linii

IN+

IN-

REOL REOL

RL/2

RL/2IN

Pozycja Opis

R Cakowita rezystancja linii R = RL/2 + RL/2 + REOL

RL/2 Rezystancja linii

Moduy interfejsu wyjcia wejciaFLM420O1I1

Wyjcie pprzewodnikowe odizolowane od ptli LSNi zabezpieczone przed zwarciem

Maks. przeczany prd na kade z wyj: 700 mA Indywidualnie wybierane funkcje monitorowania

wejcia (rezystor koca linii lub styk)

Zachowanie funkcji ptli LSN w przypadku przerwaniakabla lub zwarcia dziki dwm wbudowanymizolatorom zwar

www.boschsecurity.pl

2 | Moduy interfejsu wyjcia wejcia FLM420O1I1

Nastpujce warunki w linii zostan wykryte zawsze, jelicakowita rezystancja linii zmienia si w podanymzakresie:

Warunek linii Cakowita rezystancja linii R

Tryb czuwania 1500 - 6000

Zwarcie 12 000

Monitorowanie zestykw

IN+

IN-RL/2

RL/2IN

Modu wejcia bada stany pracy rozwarty lub zwarty.Normalny stan pracy mona zaprogramowa dla kadego zwej. Monitorowanie zestykw jest dokonywane zapomoc impulsw o nateniu 8 mA.

Przeczniki adresoweAdres moduu interfejsu jest ustawiany za pomoc:

Mikroprzecznikw, w przypadku modeluFLM420O1I1E,

Przecznikw obrotowych, w modeluFLM420O1I1D.

W trybie LSN improved operator moe wybraadresowanie automatyczne lub rczne, z automatycznymwykrywaniem lub bez.

Address (Ad-res)

przecznikiobrotowe

Address(Adres)

mikroprze-czniki

Tryb

0 0 0 0 Ptla / odgazienie w trybie LSN impro-ved z automatycznym adresowaniem(ukad typu T-tap nie jest moliwy)

0 0 1-

2 5 4

1 - 254 Ptla / odgazienie / ukad typu T-tap wtrybie LSN improved z rcznym adreso-waniem

CL 0 0 255 Ptla / odgazienie w trybie LSN classic

Funkcje LSNWbudowane izolatory zapewniaj utrzymanie funkcji wprzypadku zwarcia lub przerwania linii w ptli LSN.Informacja o nieprawidowoci jest przesyana do centralisygnalizacji poaru.

Charakterystyka sieci LSN improvedWszystkie moduy w urzdzeniach serii 420 oferujwaciwoci technologii LSN improved:

Elastyczne struktury sieciowe, w tym T-tapping bezuycia dodatkowych elementw

Nawet do 254 elementw udoskonalonej sieci LSN wkadej ptli lub odgazieniu

Moliwo stosowania kabli nieekranowanych

Odmiany moduwDostpne s rne odmiany moduw wyjcia / wejcia:

FLM420O1I1E w wersji do wbudowania:- Przeznaczony do standardowych obudw urzdze

zgodnych z norm to EN 60670 oraz- Do instalacji pozwalajcych na zaoszczdzenie

miejsca we wszystkich urzdzeniach. FLM420O1I1D w wersji do montau na szynie DIN:

- Produkt przeznaczony do montau na szynie DINzgodnie z norm EN 60715, z adapterem wzestawie oraz

- W obudowie do montau natynkowegoFLMIFB126S.

Certyfikaty i wiadectwa

Zgodny z

EN 54-17: 2005 EN 54-18: 2005 + AC:2007

Region Certyfikacja

Niemcy VdS G 209070 FLM-420-O1I1-E

G 209069 FLM-420-O1I1-D

Europa CE FLM-420-O1I1-E

FLM-420-O1I1-D

CPD 0786-CPD-20714 FLM-420-O1I1-E

0786-CPD-20715 FLM-420-O1I1-D

Wgry TMT TMT-36/2010 szamu FLM-420-O8I2-S,FLM-420-O1I1-E, FLM-420-O1I1-D,FLM-420-RLE-S

MOE UA1.016-0070232-11 FLM-420-O1I1-E

UA1.016-0070263-11 FLM-420-O1I1-D

Moduy interfejsu wyjcia wejcia FLM420O1I1 | 3

Planowanie

FLM420O1I1D

LSN

POWER IN

POW+ 0V

OUT

POW+ OUT-

IN

IN+ IN-

b1+ b2+a-

Opis Poczenie

IN IN- | IN+ Wejcie 1

OUT- POW+ Potencja referencyjny (+)

OUT- Wyjcie (potencja ujemny przecznik)

POWER IN POW+ | 0V Wyjcie zasilacza

LSN b1+ | a- | b2+ LSN (poczenie wejciowe / poczeniewyjciowe)

FLM420O1I1E

IN

IN-

IN+

0V

0V

+U

+Ua2-

a1-

b2+

b1+

OUT

Opis Poczenie

POWER IN POW+ | 0V- Zasilanie (modu interfejsu i wyjcie)

OUT- POW+ Potencja referencyjny (+)

OUT- Wyjcie (potencja ujemny przecz-nik)

IN - | + Wejcie

LSN SHIELD Osona przewodu (jeli istnieje)

Opis Poczenie

0V | +U | +U Dodatkowy zasilacz (punkty mocowado pocze przelotowych)

LSN b2+ | a2- | b1+ | a1- LSN (poczenie wejciowe / pocze-nie wyjciowe)

Moliwo doczenia do central sygnalizacji poaruFPA5000 i FPA1200.

Programowanie wykonuje si za pomocoprogramowania centrali sygnalizacji poaru.

Poczenie sieci LSN jest ustanawiane za pomocdwch y linii LSN.

Wyjcie jest zasilane przez dodatkowy zasilacz zcentrali sygnalizacji poaru lub przez zasilaczzewntrzny. Zewntrzne zasilacze nie mog byuziemione.

Wyjcia OUT/OUT- s przeczane wzgldem ujemnegopotencjau moduu interfejsu (POWER IN/0V).Potencja dodatni (OUT/POW+) jest zapewniany alboprzez zasilacz dodatni (AUX) z centrali sygnalizacjipoaru albo przez zasilacz zewntrzny.

Maksymalne przeczane napicie na wyjciupprzewodnikowym wynosi 30 VDC. Maksymalnyprzeczany prd wynosi 700 mA (zalenie od zasilaniazewntrznego).

Podczas aktywacji wejcia IN musi zosta zapewnionaizolacja elektryczna od linii LSN (np. za pomocstykw przekanika, przycisku itp.).

Wejcie musi mie minimalny czas wczenia 3,2 s. Maksymalna dugo kabla dla kadego wejcia i

wyjcia wynosi 3 m. Maksymalna dugo kabla dla wszystkich wej

podpitych do ptli lub odgazienia wynosi cznie500 m. Dodatkowo wszystkie wyjcia, ktre nie sodizolowane od ptli LSN musz zosta wliczone docakowitej obliczonej dugoci linii (np. urzdzeniaperyferyjne poczone przez punkty C). W przypadkucentral UEZ 2000 LSN i UGM 2020 ograniczenie do500 m dotyczy kadego urzdzenia odpowiadajcegoza przetwarzanie transmisji sieciowej (NVU).

Modu interfejsu posiada zaciski umoliwiajceprzelotowe doprowadzenie zasilania z drugiej pary ylinii LSN do dalszych elementw linii.

Aby funkcjonowanie systemu sygnalizacji poaruspeniao wymogi normy EN 542, moduy interfejsuwykorzystywane do aktywacji urzdzeprzeciwpoarowych, ktrych wyjcia nie smonitorowane, musz by zamontowane bezporednioprzy lub w urzdzeniu, ktre bd aktywowa.

Doczone czci

Typ Ilo Element

FLM-420- O1I1-E 1 Modu interfejsu wyjcia wejcia, wersjado wbudowania

FLM-420-O1I1-D 1 Modu interfejsu wyjcia wejcia wersja domontau na szynie DIN, z adapterem i wiat-owodem

www.boschsecurity.pl

4 | Moduy interfejsu wyjcia wejcia FLM420O1I1

Dane techniczne

Parametry elektryczne

LSN

Napicie wejciowe sieciLSN

15 33 VDC

Maks. pobr prdu z sieciLSN

1,9 mA

Wyjcie

Maks. napicie przecza-ne wyjcia pprzewodni-kowego

30 VDC

Maks. przeczany prdwyjciowy

700 mA (zalenie od zasilania zew-ntrznego)

Zasilanie zewntrzne 5 30 VDCWejcie

Monitorowanie linii przez rezys-tor zakoczenia linii (EOL)

Rezystor koca linii (EOL) Warto znamionowa 3,9 k Cakowita rezystancja linii

R przy zaoeniu R = RL/1 + RL/2 + REOL

W stanie gotowoci: 1500 -6000

Zwarcie: 12 000

Monitorowanie zestykw

Maks. natenie (impulsprdu)

8 mA

Minimalny czas wczenia wej-cia

3,2 s

Parametry mechaniczne

Poczenia

FLM-420-O1I1-E 14 zaciskw rubowych FLM-420-O1I1-D 12 zaciskw rubowych

Dopuszczalny przekrj yy

FLM-420- O1I1-E 0,6 mm2 do 2,0 mm2 FLM-420- O1I-D 0,6 mm2 do 3,3 mm2

Ustawienia adresw

FLM-420- O1I1-E 8 mikroprzecznikw FLM-420- O1I1-D 3 przeczniki obrotowe

Materia obudowy

FLM-420- O1I1-E ABS/PC FLM-420- O1I1-D z adap-

teremPPO (Noryl)

Kolor obudowy

FLM-420- O1I1-E biay, RAL 9003 FLM-420- O1I1-D z adap-

terembiao-szary, podobny do RAL 9002

Wymiary

FLM-420- O1I1-E ok. 50 x 22 mm ( x wys.) FLM-420- O1I1-D z adap-

teremok. 110 x 110 x 48 mm (szer. x wys. xg.)

Masa (bez / z opakowaniem)

FLM-420- O1I1-E ok. 35 g / 170 g FLM-420-O2-D ok. 95 g / 390 g

Parametry rodowiskowe

Temperatura pracy -20 +65C

Temperatura przechowywania -25 +80C

Dopuszczalna wilgotno wzgld-na