Click here to load reader

Modulul “DIDACTICA GEOGRAFIEI” · Web view MODULUL “DIDACTICA GEOGRAFIEI” SUPORT DE CURS Profesor metodist : ZAHARIA VASILE CUPRINS 1.Procesul de predare-învăţare-evaluare

  • View
    6

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Modulul “DIDACTICA GEOGRAFIEI” · Web view MODULUL “DIDACTICA...

Modulul “DIDACTICA GEOGRAFIEI”

MODULUL

“DIDACTICA GEOGRAFIEI”

SUPORT DE CURS

Profesor metodist : ZAHARIA VASILE

CUPRINS

1.Procesul de predare-învăţare-evaluare ca obiect de studiu al didacticii geografiei

2.Principiile predarii-învăţării geografiei

2.1.Aplicarea principiilor didactice în lecţia de geografie

2.2.Aplicarea principiilor geografice în lecţii

3.Conţinutul învăţământului geografic (curriculum-ul şcolar, planul-cadru de învăţământ, programele şcolare şi manualele şcolare).

4.Finalităţile învăţământului la geografie

4.1.Obiectivele învăţământului la geografie

4.2.Obiectivele operaţionale

4.3.Competenţele

5.Clasa – un spaţiu al învăţării

6.Tipuri de activitati didactice

7.Metodologia didactică în lecţia de geografie

7.1.Alegerea strategiilor didactice, a metodelor şi procedeelor în predarea-învăţarea geografiei

7.2.Tehnici de evocare şi de motivare

7.3.Metode expozitive

7.4.Metode axate pe dialog şi metode dialogice

7.5.Metode de explorare a realităţii şi a substitutelor acesteia

7.6.Metode didactice activizante

7.6.1.Metodologii de studiu individual şi de redactare

7.6.2. Metodologii de învăţare prin cooperare

7.6.3. Metodologii bazate pe argumentare

7.6.4. Metodologii bazate pe dezbateri

7.6.5. Metodologii de rezolvare a situţiilor-problemă

7.6.6. Metodologii bazate pe investigaţie

7.6.7. Tehnici de organizare grafică a informaţiilor

7.6.8. Tehnici de refleţie

7.6.9. Metodologii bazate pe jocuri

7.6.10. Activiăţi didactice extrascolare specifice geografiei

8.Utilizarea mijloacelor de învăţământ în predarea geografiei

8.1.Conceptul de mijloc de învăţământ.

Funcţiile mijloacelor de învăţământ

8.2.Clasificarea mijloacelor de învăţământ şi integrarea lor în lecţiile de geografie

9.Proiectarea didactică

9.1.Importanţa proiectării activităţii didactice.

Planificarea anuală.

Planificarea pe unităţi de învăţare.

9.2Proiectarea lecţiei.

Pregătirea lecţiei.

Implementarea proiectului lecţiei şi monitorizarea activităţii

TEMA 1. Procesul de predare-învăţare-evaluare ca obiect de studiu

al didacticii geografiei.

1.1.Conceptul de didactică

Didactica este o disciplină pedagogică, o ramură a ştiintelor educaţiei, al cărei obiect de studiu este procesul de învăţământ.Cuvântul didactică are la origine termenii greceşti: “didaskein”- a învăţa; “didactikos”- instrucţie, instruire; “didasko”- învăţare , învăţământ; “didactike” – arta învăţării.Remarcăm faptul că sfera acestui cuvânt, încă de la origine, cuprinde toate elementele care se referă la procesul de predare – învăţare.

În prezent se consideră că didactica studiază: procesul de învăţământ ca proces de cunoaştere şi formare; sistemul de învăţământ ca ansamblu al instituţiilor de instrucţie şi educaţie; legile/principiile activităţii didactice; conţinutul învăţământului; tehnologia didactică; formele de organizare şi de desfăşurare a activitaţii didactice; formele de educaţie în afara instrucţiei şcolare; raporturile profesor – elev;stilul profesorului etc.(M.Ionescu, 2000, p.17).

Didactica este o teorie pentru că are drept scop elaborarea bazelor teoretice a legităţilor organizării şi conducerii procesului de învăţământ; este o ştiinţă cu precadere practică pentru că vizează achiziţia de cunoştinţe, formarea de deprinderi, de noi conduite, de competenţe, de modelare a personalitaţii copilului prin intermediul instruirii.

Didactica este o stiinta descriptivă, prescriptivă (emite reguli vizand modul de atingere a unui nivel de cunoştinţe, şi deprinderi ).

• Didactica are caracter explicativ pentru că demonstrează natura interdependenţei dintre componentele procesului de învăţământ geografic.

• Didactica este o teorie reflexivă pentru că emite judecăţi de valoare asupra componentelor procesului de învăţământ, prin raportarea rezultatelor acestuia la imperativele şi cerinţele actuale ale educaţiei.

• Didactica este o teorie normativă pentru că elaborează anumite norme şi recomandări privitoare la desfăşurarea procesului de învăţământ, la condiţiile necesare pentru obţinerea unor rezultate în concordanţă cu obiectivele operaţionale.

Didacticile speciale (metodicile), în care se include şi metodica predării geografiei, studiază şi orientează practica desfăşurării predării şi învăţării geografiei, aplicând exigenţele didacticii generale.

Didactica orientează metodicile în descoperirea şi rezolvarea unor probleme specifice, legate de predarea şi asimilarea cunoştinţelor la un obiect de învăţământ.Prin urmare, didactica constituie baza teoretică a metodicii.Prin intermediul didacticii şi metodicii , fiecare obiect de învăţământ este regândit şi transpus într-o structură pedagogică, astfel încât să poata deveni material de învăţat.

Asadar, didactica geografiei urmăreşte iniţierea profesorilor fără a se opri doar la aspectele fundamentale ale teoriei şi practicii procesului de predare - învăţare - evaluare.

Menirea procesului de învăţământ este angajarea elevilor în trăirea unor noi experienţe, organizate pedagogic, încât acestea să realizeze învăţarea.

1.2.Relaţia predare-învăţare-evaluare în procesul de învăţământ

Predarea ,învăţarea şi evaluarea sunt cele trei activităţi didactice fundamentale care se întrepătrund şi care asigura desfăşurarea procesului de învăţământ.În didactica moderna predarea s-a transformat într-un factor care declansează, stimulează, orientează ansamblul activităţilor şcolare, ale elevilor (dobândirea de noi cunoştinţe, fixarea lor, evaluarea conţinutului învăţat).Aceasta include acţiuni şi operaţii sistematice întreprinse cu scopul inducerii, organizării desfăşurării, dirijării, îndrumării şi intreţinerii învăţării desfăşurate de elevi.În şcoala modernă predarea nu este sinonimă cu comunicarea informaţiilor cu scopul reproducerii acestora de către elevi în ora urmatoare, ci reprezintă acţiunea complexă a cadrului didactic care presupune:

-prevederea (planificarea şi proiectarea) producerii schimbărilor dorite;

-precizarea naturii schimbărilor (obiectivele operaţionale);

-determinarea conţinuturilor schimbărilor;

-organizarea şi dirijarea producerii schimbărilor;

-organizarea condiţiilor ce favorizează apariţia schimbărilor;

-controlarea şi aprecierea nivelului la care se realizeaza schimbările aşteptate, concretizate în rezultate ale învăţării;

-stabilirea direcţiei învăţării (prezentarea elevilor a obiectivelor învăţării);

-punerea elevilor în relaţie cu conţinuturile noi de învăţat;

-organizarea activităţilor de învăţare şi a condiţiilor ce facilitează învăţarea;

-dirijarea experienţele sau operaţiile de învăţare;

-impunerea succesiunea fazelor şi a evenimentelor de învăţare (gradarea sarcinilor de învăţare, dozarea eforturilor de învăţare);

-stimularea interesul şi încurajarea efortului de învăţare;

-asigură reţinerea şi transferul cunoştinţelor;

-aprecierea rezultatelor; evaluarea progreselor; corectarea greşelilor de învăţare; ameliorarea şi reglarea mersului învăţării.

Predarea include şi acţiuni legate de proiectare (macro şi micro), de reelaborare a conţinuturilor, de confecţionare a materialelor didactice, de asigurare a mijloacelor de învăţământ pentru o învăţare eficientă.

Învatarea scolara este procesul de achiziţie mnezică, de asimilare activă de informaţii, de formare de operaţii intelectuale, de priceperi şi deprinderi intelectuale şi motorii, de atitudini (M.Ionescu, 2000, p.92 ).Învăţarea este influenţată de condiţii favorizante sau perturbatoare .Unele condiţii ţin de particularităţile şi disponibilităţile celui care învaţă, acţionând din interiorul acestuia (conditii interne).Alte condiţii intervin din exterior, sunt independente de elev, provin din specificul situaţiei de instruire, fiind vorba de condiţiile externe ale învăţării.

Pentru achiziţia unei cunoştinte elevul are nevoie mai întâi de motivaţie, dar pentru realizarea dobândirii şi consolidării este nevoie ca această motivaţie şi autoevaluarea să existe pe tot parcursul procesului de învăţare.Pentru favorizarea şi organizarea procesului de învăţare optim este necesară înţelegerea şi dirijarea mecanismelor prin care realitatea este reprezentată mental, iar elevul ar trebui să conştientizeze şi să valorizeze pozitiv experienţele trăite.

Dacă aspectul motivaţional al învăţării se referă la gradul de implicare al individului în învăţare şi în rezolvarea sarcinilor de instruire , aspectul procesual se referă la momentele sau procesele conţinute de o secvenţă de învăţare.

Etapele procesului de învăţare

Faza procesului de învăţare

Activităţi întreprinse de elev

Procesul psihic predominant

Percepţia

-concentrarea atenţiei

-det

Search related