of 4 /4
Modułowe Pracownie Przyrodnicze Moduł Woda www.nowaszkola.com Produkt na licencji Centrum Nauki Kopernik dla klas IV-VIII szkół podstawowych

Modułowe Pracownie Przyrodnicze Moduł Woda · (2 szt.) • cylinder miarowy (1 szt.)• bagietka (2 szt.)• łyżeczka (2 szt.)• bateria 4,5 V (2 szt.) • Moduł WODA Zestaw

Embed Size (px)

Text of Modułowe Pracownie Przyrodnicze Moduł Woda · (2 szt.) • cylinder miarowy (1 szt.)• bagietka...

Moduowe Pracownie Przyrodnicze

Modu Woda

www.nowaszkola.com

Produkt na licencji Centrum Nauki Kopernik

dla klas IV-VIII szk podstawowych

https://sklep.nowaszkola.com/modul-woda.htmlhttps://nowaszkola.com/https://nowaszkola.com/

b

Prezentujemy Pastwu Modu Woda stano-wicy propozycj nowoczesnego programu ksztacenia w ramach Moduowych Pracowni Przyrodniczych.Modu Woda zosta opracowany przez ekspertw Cen-trum Nauki Kopernik na zamwienie Ministerstwa Eduka-cji Narodowej. Koncepcja MPP oparta jest na wieloletnim dowiadczeniu CNK w opracowywaniu i wdraaniu ze-staww edukacyjnych.Niewielkich rozmiarw pudeko jest propozycj nowocze-snego sposobu ksztacenia uczniw klas IV VIII szkoy podstawowej, czyli poznawania wiata poprzez obser-wacj i eksperymentowanie. Jego interdyscyplinarny cha-rakter umoliwia prac badawcz nie tylko na lekcjach przyrody ale take biologii, geografii, fizyki czy chemii.Uniwersalno Moduu mona wykorzysta rwnie pod-czas zaj dodatkowych, projektw midzyprzedmioto-wych oraz zaj terenowych. Wyposaenie, sprzt oraz propozycje dowiadcze zostay dostosowane do reali-zacji nowej podstawy programowej i pozwalaj bada napicie powierzchniowe wody, jej gsto, proces for-mowania si kropli, a take transport wody w odygach i liciach rolin, zjawisko parowania i polimeryzacji oraz wiele innych.

Jakie cele w zakresie przedmiotw przyrod-niczych pozwala realizowa Moduowa Pra-cownia Przyrodnicza?

Rozbudzenie zainteresowania uczniw wiatem przy-rodniczym: rozwijanie ciekawoci wiata i chci aktywnego po-

znawania przyrody; rozwijanie wraliwoci przyrodniczej i ekologicznej; ksztatowanie umiejtnoci praktycznego wykorzystania

wiedzy przyrodniczej.

Ksztatowanie u uczniw postawy badawczej: rozwijanie dociekliwoci oraz chci i umiejtnoci za-

dawania pyta; ksztatowanie umiejtnoci formuowania hipotez i ich

weryfikowania, np. poprzez dowiadczenia i ekspery-menty;

ksztatowanie cierpliwoci, wytrwaoci i systematycz-noci;

rozwijanie samodzielnoci.Wyksztacenie u uczniw nawykw bezpiecznego eks-perymentowania: ksztatowanie nawyku planowania i przygotowania

eksperymentu (miejsce, sprzt, kolejno dziaa, rodki bezpieczestwa);

ksztatowanie nawykw bezpiecznego wykonania do-wiadczenia.

Rozwinicie u uczniw umiejtnoci prawidowego pro-wadzenia eksperymentw naukowych: wykonywanie podstawowych pomiarw (dokadno,

konieczno powtrze); posugiwanie si urzdzeniami pomiarowymi i obser-

wacyjnymi; dokumentowanie obserwacji i dowiadcze, opis jako-

ciowy i ilociowy, uywanie prawidowej terminologii; ksztatowanie umiejtnoci wyszukiwania i korzystania

z rnych rde informacji; nauka prezentacji wynikw z zastosowaniem narzdzi

TIK.

Rozwinicie u uczniw kompetencji pracy w grupie, w tym: rozwijanie umiejtnoci podziau pracy na zadania

skadowe i rozdzielania zada w zespole; nauka odpowiedzialnoci za rezultat pracy caego ze-

spou.

Co to s moduy?To specjalnie przygotowane autorskie zestawy edukacyj-ne wraz z systemem przechowywania oraz narzdziami wspomagajcymi proces edukacyjny. To nowoczesne po-moce dydaktyczne, zawierajce materiay i scenariusze niezbdne do uczenia praktycznego.

Jakie ma zalety moduowa koncepcja? Umoliwia rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszoci, w zalenoci od potrzeb i zainteresowa uczniw. Kady modu bdzie zawiera sprzt i narzdzia pozwalajce wszystkim uczniom w klasie przepro-wadza proste, bezpieczne dowiadczenia w iloci zapewniajcej warunki pracy samodzielnej i zespo-owej (rwnie w klasie liczcej 30 uczniw), a take materiay dodatkowe dla nauczycieli pomagajce w organizacji rnych zaj (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektw uczniowskich oraz lekcji). Aby uatwi nauczycielom ich zaplano-wanie i realizacj, proponowane aktywnoci zostan powizane z treci aktualnej podstawy programowej przedmiotw takich jak: przyroda, biologia, geogra-fia, chemia czy fizyka.

Modu Woda

Produkt na licencji Centrum Nauki Kopernik dla klas IV-VIII szk podstawowych

https://sklep.nowaszkola.com/modul-woda.html

www.nowaszkola.com

Modu WodaNS 6090 1 890z

Modu Woda zestaw 5 sztNS 6091 8 999z

Modu Woda zestaw szkolny 10 sztNS 6092 16 999z

1 890 z

16 999 z18 900 z

9 450 z8 999 z

https://sklep.nowaszkola.com/modulowe-pracownie-przyrodnicze-modul-woda-zestaw-5-szt.htmlhttps://sklep.nowaszkola.com/modulowe-pracownie-przyrodnicze-modul-woda-zestaw-szkolny-10-szt.htmlhttps://sklep.nowaszkola.com/modulowe-pracownie-przyrodnicze-modul-woda.html

Adres: ul. POW 25, 90-248 d Telefon: (42) 630 17 28 (42) 630 04 88 Infolinia 801 5555 08 [email protected] www.nowaszkola.com

Na wyposaenie Moduu Woda skadaj si:waga (1 szt.) multimetr (1 szt.) termometr (2 szt.) siarczan(VI) miedzi(II) (1 szt.) wglan sodu (1 szt.) siarczan(VI) magnezu (1 szt.) chlorek wapnia (1 szt.) barwnik czerwony (1 szt.) barwnik niebieski (1 szt.) manganian(VII) potasu (1 szt.) brzczyk (1 szt.) laser/latarka (1 szt.) sonda termiczna (1 szt.) mikroskop (1 szt.) probwka szklana (10 szt.) statyw na probwki (1 szt.) zlewka szklana 100 ml (4 szt.) tkanina (1 szt.) gumka recepturka (10 szt.) pielucha (1 szt.) cisk (2 szt.) gwodzie ocynkowane (5 szt.) gwodzie stalowe (5 szt.) ruby mosine (5 szt.) gwodzie omiedziowane (5 szt.) szczotka do probwek (1 szt.) szczotka do cylindra (1 szt.) kamienne kostki (2 szt.) apa drewniana (2 szt.) linijka (1 szt.) przewody czerwone (5 szt.) przewody (5 szt.) krokodylki czerwone (10 szt.) kroko-dylki (10 szt.) pipeta Pasteura (10 szt.) strzykawka (1 szt.) parowniczka (1 szt.) szalka Petriego (1 szt.) szkieko podstawowe z ezk (6 szt.) probwka wirwkowa dua (5 szt.) probwka wirwkowa maa (6 szt.) zlewka plastikowa 100 ml (4 szt.) zlewka plastikowa 250 ml (2 szt.) cylinder miarowy (1 szt.) bagietka (2 szt.) yeczka (2 szt.) bateria 4,5 V (2 szt.)

Modu WODA Zestaw Modu Woda skada si z:

1. Zestawu narzdzi, sprztu, materiaw trwaych, zuywalnych i ochronnych potrzebnych do wykonania prostych, bezpiecznych dowiadcze oraz eksperymentw samodzielnie lub w zespoach dwu-osobowych (maksymalnie cztery osoby na zestaw);

2. Materiaw dydaktycznych teczek z opisem dowiadcze (30 szt) oraz karta dla nauczyciela (x 2), karta ucznia (x 15) oraz karty pracy ucznia wspierajcych poznanie, rozumienie i stosowanie w prak-tyce metody badawczej oraz materiaw edukacyjnych dla nauczycieli.

30 dowiadcze obejmuje:1. Piana: Badanie wpywu stopnia zmineralizowania wody na ilo

powstajcej piany2. Dwie krople wody: Badanie wpywu napicia powierzchniowego

na objto kropli wody3. Kropla wody w oleju: Obserwowanie skutkw dziaania si spj-

noci na ksztat kropli wody w oleju4. Pieprz na wodzie: Obserwowanie wpywu napicia powierzch-

niowego na obiekty na powierzchni wody

5. Ruch pynw w materiaach porowatych: Obserwowanie procesu transportu wody przez materia porowaty

6. Pobieranie wody w rolinie: Badanie zjawiska transportu wody w liciach kapusty pekiskiej

7. Parowanie wody w rolinie: Badanie zjawiska parowania wody z powierzchni lici rolin

8. Obserwacja organizmw wodnych: Pobieranie, obserwowanie i analizowanie organizmw ywych ze zbiornikw wodnych

9. Zachowanie rozwielitek: Obserwowanie zachowania rozwielitek w rnych rodowiskach

10. Najlepsze chodziwo: Poszukiwanie substancji, ktra najefektywniej ochodzi gorc kamienn kostk

11. Ogniwo galwaniczne: Budowanie prostego ogniwa galwanicznego z cytryny i metalowych gwodzi

12. Przewodnictwo elektryczne wody: Badanie przewodnictwa elek-trycznego wody demineralizowanej oraz mieszaniny wody demi-neralizowanej z sol

13. Ruch jonw w polu elektrycznym: Obserwowanie dryfu jonw MnO w polu elektrycznym,

14. Wytrcanie miedzi z roztworu siarczanu miedzi: Badanie utleniania i redukcji na przykadzie reakcji cynku z siarczanem(VI) miedzi(II)

15. Gsto wody w rnych temperaturach: Porwnywanie gstoci wody w rnych temperaturach

16. Gsto cieczy: Porwnywanie gstoci rnych cieczy (alkohol, olej, woda, sona woda)

17. Temperatura wody a gboko: Badanie temperatury wody w zbiorniku wodnym na rnych gbokociach

18. Topnienie lodu a poziom wd na Ziemi: Badanie wpywu parowa-nia na proces stygnicia wody

19. Soczewka: Budowanie i porwnywanie soczewek z wody i oleju20. ycie w kropli wody: Obserwowanie kropli wody w powikszeniu21. Soczewka z kropli wody: Budowanie mikroskopu ze smartfonu

i ropli wody22. Odwadnianie siarczanu miedzi: Badanie zmiany waciwoci fi-

zycznych siarczanu(VI) miedzi(II) na skutek utraty wody z sieci krystalicznej

23. Woda w polimerach: Badanie pochaniania wody przez poliakrylan sodu

24. Wrzenie wody: Doprowadzanie do wrzenia wody przez zmian cinienia w strzykawce

25. Sole w roztworze wodnym: Badanie zjawiska dyfuzji i rozpusz-czania soli w wodzie

26. Osmoza: Badanie zjawiska osmozy27. Chodzenie roztworem saletry: Obserwowanie spadku temperatury

roztworu w wyniku zjawiska endotermicznego, jakim jest rozpusz-czanie w wodzie azotanu(V) amonu

28. Parowanie a stygnicie cieczy: Badanie wpywu parowania na proces stygnicia wody

29. Turystyczna destylarka: Budowanie urzdzenia oczyszczajcego wod, wykorzystujcego proces odparowywania

30. Ld i sl: Badanie wpywu dodatku soli i cukru na szybko top-nienia lodu oraz temperatur wody

3. Publikacja dla nauczyciela Modu Woda zestaw materiaw dla nauczyciela segregator/koobrulion (168 str) z informacja-mi organizacyjnymi i merytorycznymi: co wchodzi w skad moduu, jak si przygotowa do lekcji z jego wykorzystaniem, jak z nim pracowa, karty nauczyciela, karty ucznia, instrukcja sprztu, teksty ekspertw

4. Pendrive z cyfrow kopi wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia.