Modul 2 Kejang Skenario 3

Embed Size (px)

Text of Modul 2 Kejang Skenario 3

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  1/58

  LAPORAN PBL SISTEM NEUROPSIKIATRI

  MODUL 2 KEJANG

  Kelompok 2

  Tutor : dr. Pr!o"o Soemrto# Sp.PA

  UNI$ERSITAS MU%AMMADI&A% JAKARTA

    'AKULTAS KEDOKTERAN DAN KESE%ATAN

  PENDIDIKAN KEDOKTERAN

  2()*

  Fikri Akbar Alfarizi 2013730143

   Nabilla Rahmawati 2013730159

   Nadira Juanti Pratiwi 2013730160

  Putri N!iarin "rhamna 2013730166

  Rifk# Fadila Naratama 2013730171$all# N!rani Put%ri 2013730174

  $andra Nata&ha 'ah%ndra 2013730175

  $ari Azzahr $aid 2013730176

  $hand# $%ta (wi )ama 2013730177

  $h%lla Arditha 201373017*

  Fann# Nur +atifah 2012730125

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  2/58

  KATA PENGANTAR 

  Pu,i ukur kami -an,atkan ata& k%hadirat Allah $.) #an/ t%lah m%mb%rikan rahmatdan karuniaN#a -ada k%lm-k kami &%hin//a da-at m%n#%l%&aikan la-ran  Problem

   Based Learning &i&t%m N%ur-&ikiatri mdul 2 &k%nari 3 t%-at -ada waktun#a $halawat

  &%rta &alam tak lu-a kami ,un/,un/kan k%-ada Nabi 'uhammad $A. k%luar/a &%rta

   -%n/ikutn#a hin//a akhir zaman Amin #a rbbal alamin

  +a-ran ini kami buat untuk m%m%nuhi tu/a& wa,ib #an/ dilakukan &%b%lum di&ku&i

   -l%n P%mbuatan la-ran ini -un b%rtu,uan untuk m%rin/ka& &%mua mat%ri #an/ ada di

  mdul 2 &k%nari 3 #an/ b%rkaitan d%n/an %,an/ )%rima ka&ih kami ua-kan -ada tutr 

  kami dr Prabw $%mart $-PA #an/ t%lah m%mbantu kami dalam k%lanaran

   -%mbuatan la-ran ini )%rimaka&ih ,u/a k%-ada &%mua -ihak #an/ t%lah m%mbantu kami

  dalam m%nari infrma&i m%n/um-ulkan data dan m%n#%l%&aikan la-ran ini $%m/a

  la-ran ini da-at b%rmanfaat ba/i k%lm-k kami -ada khu&u&n#a dan ba/i -ara -%mbaa

   -ada umumn#a

  +a-ran kami ma&ih ,auh dari kata &%m-urna l%h kar%na itu kritik dan &aran #an/

  m%mban/un dari -%mbaa &an/atlah kami hara-kan untuk m%nambahkan k%&%m-urnaan

  la-ran kami

  Jakarta 'ar%t 2016

    %lm-k 2

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  3/58

  D+tr I,-

  ata P%n/antari

  (aftar "&iii

  A " PN(A8+8AN1

  "" )8J8AN P'+AJARAN1

  """ $A$ARAN +AJAR1

  """" $NAR"1

  "": A)A $8+") ;2

  ": A)A

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  4/58

  BAB )

  LATAR BELAKANG

  A. Ped/ulu

  Modul Ke01 >Seizure? ini dib%rikan -ada maha&i&wa #an/ m%n/ambil

  mata kuliah &i&t%m N%ur-&ikiatri di &%m%&t%r k%%nam )"8 dan )" mdul ini

  di&a,ikan -ada -%rmulaan buku a/ar da-at dim%n/%rti &%ara m%n#%luruh t%ntan/

  kn&%- da&ar -%n#akit-%n#akit #an/ m%mb%rikan /%,ala k%,an/

  '%lalui mdul ini maha&i&wa dihara-kan mam-u m%n,%la&kan t%ntan/

   -atm%kani&m% /%,ala alur dia/n&i& -%nan/anan dan tata lak&ana &&ial &%rta

  &ti/ma dari b%rba/ai /an//uan atau -%n#akit #an/ di&%rtai d%n/an /%,ala k%,an/

  t%rma&uk /an//uan k%,iwaan #an/ di&%rtai d%n/an k%,an/$%b%lum m%n//unakan mdul ini maha&i&wa dan tutr dihara-kan

  m%mahami )"8 dan )" mdul ini &%hin//a tidak t%r,adi -%n#im-an/an -ada di&ku&i

  dan tu,uan &%rta km-%t%n&i minimal #an/ dihara-kan da-at dia-ai ahan untuk 

  di&ku&i da-at di-%rl%h dari baaan #an/ t%rantum -ada akhir &%tia- unit uliah

   -akar akan dib%rikan ata& -%rmintaan maha&i&wa #an/ b%rkaitan d%n/an -%n#akit

  atau-un -%n,%la&an dalam -%rt%muan kn&ulta&i antara -%&%rta k%lm-k di&ku&i anda

  d%n/an ahli #an/ b%r&an/kutan

  P%n#u&un m%n/hara-kan mdul ini da-at m%mbantu maha&i&wa dalam

  m%m%ahkan ma&alah -%n#akit d%n/an %,an/ baik #an/ idi-atik mau-un

  &im-tmatik

  B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

  $%t%lah m%n#%l%&aikan mdul ini maha&i&wa dihara-kan da-at m%n,%la&kan

   b%rmaammaam -%n#akit d%n/an /%,ala k%,an/ #an/ mun/kin da-at di&%rtai d%n/an

  /an//uan k%,iwaan dan mam-u m%mahami alur dia/n&i& -%nan/anan &%rta tata lak&ana

  &&ial dan &ti/ma -%nd%rita d%n/an /an//uan k%,an/

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  5/58

  . TUJUAN INSTRUKSIONAL K%USUS

  $%t%lah m%n#%l%&aikan mdul ini maha&i&wa dihara-kan da-at;

  1 '%n#%butkan -%n#akit-%n#akit #an/ da-at m%mb%rikan /%,ala k%,an/

  2 '%n,%la&kan t%ntan/ -atm%kani&m% t%,adin#a -%n#akit-%n#akit d%n/an /%,ala

  k%,an/

  21 '%n,%la&kan t%ntan/ &truktur anatmi &u&unan araf -u&at &%hubun/an d%n/an

  /an//uan k%,an/

  211 m%n/uraikan &truktur anatmi ba/ian %r%brum &%hubun/an d%n/an

  k%,an/

  212 m%n/uraikan &truktur anatmi &i&tim araf &%ntral dan tnm

  &%hubun/an d%n/an k%,an/

  213 m%n/uraikan &truktur anatmi &i&t%m &araf -%rif%r &%hubun/an d%n/an

  k%,an/

  214 '%n,%la&kan t-i& anatmi &%hubun/an d%n/an k%,an/

  22 '%n,%la&kan t%ntan/ &truktur hi&tl/i &%rta hi&tfi&il/i dari &u&unan &araf 

   -u&at #an/ ada hubun/ann#a d%n/an /an//uan k%,an/

  221 m%n/uraikan &truktur hi&tl/i& dan hi&tfi&il/i& dari &%l&%l n%urn

  222 m%n/uraikan &truktur hi&tl/i& dan hi&tfi&il/i& dari &%l /lia

  223 m%n/uraikan &truktur hi&tl/i& dan hi&tfi&il/i& dari &u&unan &araf 

  tnm

  224 m%n/uraikan &truktur hi&tl/i& dan hi&tfi&il/i& dari r%&%-tr &araf 

  &%ntral

  23 '%n,%la&kan t%ntan/ &truktur hi&tl/i &%rta hi&tfi&il/i dari &u&unan &araf 

   -%rif%r #an/ ada hubun/ann#a d%n/an /an//uan k%,an/

  231 m%n/uraikan &truktur hi&tl/i& dan hi&tfi&il/i& dari &%l&%l n%urn

   -ada m%dula&-inali&

  232 m%n/uraikan &truktur hi&tl/i& dan hi&tfi&il/i& dari &%l -ada rnu

  ant%rir -&t%rir mau-un lat%ral

  233 m%n/uraikan &truktur hi&tl/i& dan hi&tfi&il/i& dari &u&unan &araf 

  tnm -ada &-inal

  234 m%n/uraikan &truktur hi&tl/i& dan hi&tfi&il/i& dari R%&%-tr &araf 

   -%rif%r

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  6/58

  24 '%n,%la&kan kla&ifika&i dan fi&il/i &u&unan &araf -u&at #an/ ada hubun/ann#a

  d%n/an /an//uan k%,an/

  241 m%n,%la&kan da&ar bili&trik

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  7/58

  264 '%n,%la&kan -%ran kanal in Na dan &%ba/ai -%n#alur in dan

   -%n#%bab d%-lari&a&i m%mbran% &%l &araf dalam hubun/ann#a d%n/an

  k%,an/

  265 '%n,%la&kan bikimia n%urtran&mitt%r %k&ita&i dan inhibi&i r%&%-trn#a

  ma&in/ma&in/ -ada -%n#aluran im-ul& &araf dan -%ran

  n%urtran&mitt%r -ada -%n#aluran im-ul& kimia -ada; myoneural 

   junction #an/ t%rda-at di tt b%rkaitan d%n/an k%,an/

  266 '%n,%la&kan bahwa -%nin/katan kn&%ntra&i /lutamat %k&tra &%l &%rta

  d%-lari&a&i n%urn b%r-%ran -%ntin/ -ada timbuln#a -r&%&

  excitotoxicity  dan -%nin/katan in =a intra&%l dan %nzimn#a b%r-%ran

   -ada timbuln#a k%ru&akan n%urn -ada excitotoxicity #an/ b%rhubun/an

  d%n/an t%r,adin#a k%,an/

  267 '%n,%la&kan /an//uan m%tabli&m &%-%rti hi-/lik%mia dan /an//uan

  %l%ktrlit mau-un k%adaan hi-k&ia t%rhada- -%n#aluran im-ul& &araf

  #an/ b%rkaitan d%n/an t%r,adin#a k%,an/

  27 '%n,%la&kan /ambaran hi&-atl/i& &u&unan araf dan m%kani&m% -ada

   -%n#akit-%n#akit d%n/an k%,an/

  271 m%n,%la&kan dan m%n//ambarkan hi&t-atl/i &u&unan &araf -u&at

  mau-un -%rif%r

  272 m%n,%la&kan dan m%n//ambarkan hi&t-atl/i &u&unan &araf tnm

   -ada -%n#akit-%n#akit d%n/an k%,an/

  3 '%n,%la&kan ara dia/n&i& -%n#akit-%n#akit d%n/an k%,an/;

  31 m%n,%la&kan t%ntan/ ara m%n#u&un dan m%lakukan anamn%&i& -%n#akit-%n#akit

  d%n/an k%,an/ dan faktr ri&ik &%rta %til/in#a

  32 m%n,%la&kan t%ntan/ -%m%rik&aan fi&ik #an/ dilakukan untuk dia/n&i& -%n#akit

   -%n#akit d%n/an k%,an/ tanda &%hubun/an d%n/an k%,an/ idi-atik mau-un &im-tmaik

  33 m%n,%la&kan t%ntan/ -%m%rik&aan &tatu& m%ntal #an/ dilakukan untuk  

  m%ndia/n&i& -%n#akit-%n#akit d%n/an k%,an/

  34 m%n#%butkan ,%ni& -%m%rik&aan -%nun,an/ #an/ di-%rlukan untuk m%mbantu

  dia/n&i& -%n#akit d%n/an k%,an/

  341 m%n#%butkan t%&t%& n%url/i& #an/ da-at dilakukan untuk m%mbantu

  dia/n&i& -%n#akit-%n#akit d%n/an k%,an/

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  8/58

  342 m%n#%butkan t%&t%& labratrium #an/ da-at dilakukan untuk m%mbantu

  dia/n&i& -%n#akit-%n#akit d%n/an k%,an/ dan mam-u m%lakukan

  int%r-r%ta&i ha&il labratrium #an/ b%r&an/kutan

  343 m%n#%butkan -%m%rik&aan radil/i >=) $an? dan -%nun,an/ lainn#a

  >B? #an/ da-at m%mbantu dia/n&i& -%n#akit-%n#akit d%n/an k%luhan

  k%,an/ dan mam-u m%lakukan int%r-r%ta&i ha&il -%m%rik&aan #an/

   b%r&an/kutan

  4 '%n,%la&kan t%ntan/ -%natalak&anaan -%n#akit-%n#akit d%n/an k%,an/

  41 m%n,%la&kan t%ntan/ ara -%nan/anan -%nd%rita k%,an/ &%ara n%url/i dan

  faktr -&ikiatri #an/ m%n#%rtai

  411 m%n,%la&kan t%ntan/ n%urt%ra-i

  412 m%n,%la&kan t%ntan/ t%ra-i n%urfarmakl/i

  413 m%n,%la&kan t%ntan/ t%ra-i -a&ka&%ran/an k%,an/ r%!%r&ibl% atau aat

  414 m%n,%la&kan t%ntan/ -%nan/anan -%nd%rita k%,an/ dari -%r&-%ktif /awat

  darurat

  42 m%n,%la&kan t%ntan/ ara -%nan/anan -%nd%rita k%,an/ &%ara farmakl/i&

  dan nn farmakl/i&;421 m%kani&m% k%r,a indika&i dan kntra indika&i d&i& %f%k &am-in/ dan ara

   -%milihan batbatan #an/ di/unakan dalam -%n/batan -%n#akit d%n/an

  k%,an/

  422 t%ra-i %nt%ral dan -ar%nt%ral -ada ka&u& k%,an/

  5 '%n,%la&kan t%ntan/ ara tata lak&ana &&ial dan &ti/ma #an/ dilakukan -ada

   -%nd%rita -%n#akit d%n/an %,an/

  51 m%n,%la&kan t%ntan/ r%habiliat&i n%ur&&ial -ada ka&u& k%,an/ >home-care

  dan a&-%k m%dikl%/al?

  52 m%n,%la&kan t%ntan/ tata lak&ana &&ial dan &ti/ma fi&ik -ada -%nd%rita k%,an/

  Sker-o III

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  9/58

  $%ran/ lakilaki u&ia 1* tahun dibawa l%h k%luar/a k% "B( &uatu Rumah $akit d%n/an

  k%adaan k%,an/ umum di&%rtai d%mam dan tidak &adar Pada -%m%rik&aan dida-atkan data

   bahwa -a&i%n ini &%rin/ m%n//unakan narktika

  $%t%lah dilakukan -%m%rik&aan labratrium urin% dit%mukan /ln/an amf%tamin

   -&itif &%dan/kan -ada -%m%rik&aaan darah dida-atkan ,umlah =(4 m%nurun Pada =) $an

  tak nam-ak k%lainan a-a-un Pada u&ia * tahun -a&i%n t%r&%but -%rnah m%nd%rita )=

  &%lama 2 tahun P%m%rik&aan fi&ik m%nun,ukkan t%rda-at tandatanda ran/&an/ m%nin/%al

  $%t%lah dilakukan -unk&i lumbal dida-atkan ha&il Nnn% dan Pandi -&itif

  A. Kt ,ul-t

  B. Kt tu Kl-mt ku3-

  • +akilaki 1* )ahun

  • ) ; )idak &adar 

    (%mam

    @ Narktika

  • P%mfi& ; Ran/&an/ m%nin/%al @

  • RP( ; $aat u&ia * tahun m%nd%rita ) &%lama 2 tahun

  • P%m%rik&aan urin% amf%tamin @

  • P%m%rik&aan darah =(4 m%nurun

  •  Nnn% dan -andi @

  . M-d Mp

  +akilaki 1* )ahun

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  10/58

  D. Pert4

  1 J%la&kan d%fini&i %til/i dan kla&ifika&i k%,an/C

  2 J%la&kan -atm%kani&m% k%,an/ umumC

  3 J%la&kan -%n#akit-%n#akit d%n/an /%,ala k%,an/C

  4 J%la&kan narktika &%ba/ai n%urtk&ikC

  5 J%la&kan hubun/an riwa#at ) &%rta m%nurunn#a =(4 dan k%,an/ -ada &k%nariC

  6 J%la&kan farmakdinamik dan farmakkin%tik /ln/an bat amf%tamin &%rta

   ,%la&kan int%r-r%ta&i dit%mukann#a amf%tamin -&itif -ada &k%nariC

  Patfi&il/itil/i Ke01

  -id%mil/i Faktr Ri&ikla&ifika&i

  Pr%!%ntif 

  P%n#akitP%n#akit )idak  (%mam

  Alur (ia/n&i&

  (ia/n&i&

  )atalak&ana %/awatdaruratan

  Pr/n&i&

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  11/58

  7 J%la&kan indika&i dan kntraindika&i =) $an dan -un/&i lumbal &%rta ,%la&kan

  int%r-r%ta&i nnn% dan -andi -&itif d%n/an &k%nariC

  * J%la&kan tatalak&ana awal -a&i%n d%n/an k%,an/ dan -%nurunan k%&adaranC

  9 J%la&kan tatalak&ana farmakl/i dan nn farmakl/i -ada &k%nariC

  10 J%la&kan (iff%r%ntial (ia/n&i& 1 -a&i%n -ada &k%nariC

  11 J%la&kan (iff%r%ntial (ia/n&i& 2 -a&i%n -ada &k%nariC

  BAB II

  PEMBA%ASAN

  ). Jel,k de+--,-# et-olo1-# d kl,-+-k,- ke015

  6'4 Nur Lt-+/ 2()278()9

  De+--,- ke01

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  12/58

  • %,an/ adalah &%ran/an m%ndadak atau kambuhan -%n#akit >kamus dorland ?

  • %,an/ adalah &uatu k%,adian -ark&i&mal #an/ di&%babkan l%h l%-a& muatan

  hi-%r&inkrnabnrmal dari &uatu n%urn $$P (patofisiologi sylvia

  Et-olo1- ke01

  til/i k%,an/ dib%dakan m%n,adi intrakranial dan %k&trakranial

  "ntrakranial m%li-uti;

  • )rauma >-%rdarahan?; -%rdarahan &ubarahnid &ubdural atau !%ntrikul%r 

  • "nf%k&i; bakt%ri !iru& -ara&it mi&aln#a m%nin/iti&

  • n/%nital; di&/%n%&i& k%lainan &%r%bri

  k&trakranial m%li-uti;

  • Ban//uan m%tablik; hi-/lik%mia hi-kal&%mia hi-ma/n%&ia /an//uan

  %l%ktrlit>Na dan ? mi&aln#a -ada -a&i%n d%n/an riwa#at diar% &%b%lumn#a

  • )k&ik; intk&ika&i alkhl an%&t%&i lal &indrma -utu& bat

  • n/%nital; /an//uan m%tabli&m% a&am ba&a atau k%t%r/antun/an dan

  k%uran/an -iridk&in

  la&ifika&i k%,an/

  1? Par&ial

  a Par&ial &%d%rhanaD (a-at b%r&ifat mtrik >/%rakan abnrmal unilat%ral? &%n&rik >m%ra&akan

  m%mbauim%n/d%n/ar &%&uatu #an/ abnrmal? autnmi >takikardi

   bradikardi taki-n%u k%m%rahan ra&a tidak %nak di %-i/a&trium? -&ikik 

  >di&fal/ia /an//uan da#a in/at? ia&an#a b%rlan/&un/ kuran/ dari 1 m%nit

   b Par&ial km-l%k&

  (imulai d%n/an k%,an/ -ar&ial &%d%hana b%rk%mban/ m%n,adi -%rubahan

  k%&adaran #an/ di&%rtai;

  D B%,ala mtri /%,ala &%n&rik tmati&m% >m%n/%a-n/%a-kan bibir

  m%n/un#ah m%nariknarik ba,u?

  D %b%ra-a k%,an/ -ar&ial km-l%k& mun/kin b%rk%mban/ m%n,adi k%,an/

  /%n%rali&at ia&an#a b%rlan/&un/ 13 m%nit

  2? B%n%rali&ata

  ilan/n#a k%&adaran dan tidak ada awitan fkal bilat%ral dan &im%trik tidak ada aura

  a )nikklnik 

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  13/58

  $-a&m% tnikklnik tt inknt%n%n&ia urin dan al!i m%n//i/it lidah

  fa&% -a&a iktu&

  Ab&%n% &%rin/ &alah dia/n&i& &%ba/ai m%lamun

  D '%nata- k&n/ k%-ala &%dikit lun/lai k%l-ak mata b%r/%tar atau b%rk%di-

  &%ara %-at tnu& -&tural tidka hilan/

  D %rlan/&un/ b%b%ra-a d%tik

   b 'iklnik 

  ntrak&i miri- k m%ndadak #an/ t%rbata& di b%b%ra-a tt atau

  tun/kai %nd%run/ &in/kat

  Atnik 

  ilan/n#a &%ara m%ndadak tnu& tt di&%rtai l%n#a-n#a -&tur tubuh

  d lnik 

  B%rakan m%n#%ntak r%-%titi!% ta,am lambat dan tun//al atau multi-l% di

  l%n/an tun/kai dan tr&

  % )nik 

  P%nin/katan m%ndadak tnu& tt >m%n,adi kaku kntrak&i? wa,ah dan

  tubuh ba/ian ata& fl%k&i l%n/an dan %k&t%n&i tun/kai

  D 'ata dan k%-ala mun/kin b%r-utar k% &atu &i&i

  D (a-at m%n#%babkan h%nti nafa&

  2. Jel,k ptomek-,me ke01 umum5

  6N!-ll R/m"t- 2()878();9

  %,an/ t%r,adi akibat l%-a& muatan -ark&i&mal #an/ b%rl%bihan dari &%buah fu&

  k%,an/ atau dari ,arin/an nrmal #an/ t%r/an//u akibat &uatu k%adaan -atl/ik

  Akti!ita& k%,an/ &%ba/ian b%r/antun/ -ada lka&i l%-a& muatan #an/ b%rl%bihan t%r&%but

  +%&i di tak t%n/ah thalamu& dan krt%k& &%r%b%llum dan batan/ tak umumn#a tidak 

  m%miu k%,an/

  (itin/kat m%mbran &%l fu& k%,an/ m%m-%rlihatkan b%b%bra-a f%nm%na

   bikimiawi t%rma&uk #an/ b%rikut;

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  14/58

  • "n&tabilita& m%mbran% &%l&araf &%hin//a &%l l%bih mudah m%n/alami -%n/aktifan

  •  N%urnn%urn hi-%r&%n&itif d%n/an amban/ untuk m%l%-a&kan muatan m%nurun dan

  a-abila t%r-iu akan m%l%-a&kan muatan &%ara b%rl%bihan

  • %lainan -lari&a&i >-lari&a&i b%rl%bihan hi--lari&a&i atau &%lan/ waktu dalam

  r%-lari&a&i? #an/ di&%babkan l%h k%l%bihan a&%tilklin atau d%fi&i%n&i a&am /ama

  aminbutirat >BAA?

  • %tidak&%imban/an in #an/ m%n/ubah k%&%imban/an a&amba&a atau %l%ktrlit

  #an/ m%n//an//u hm%&tati& kimiawi n%urn &%/in//a t%r,adi k%lainan -ada

  d%-lari&a&i n%urn Ban//uan k%&%imban/an ini m%n#%babakan -%nin/katan

   b%rl%bihan n%urtran&mitt%r %k&itatrik atau d%-l%&i n%urtran&mitt%r inhibitrik

  P%rubahan-%rubahan m%tablik #an/ t%r,adi &%lama dan &%/%ra &%t%lah k%han/&%ba/ian di&%babkan l%h m%nin/katn#a k%butuhan %n%r/# akibat hi-%rakti!ita& n%urn

  $%lama k%,an/ k%butuhan m%tabli &%ara dra&ti& m%nin/kat l%-a& muatan li&trik &%l

  &%l &araf mtrik da-at m%nin/kat m%n,adi 1000 -%rd%tik Aliran darah tak m%nin/kat

  &%mikian ,u/a r%&-ira&i dan /likli&i& ,arin/an A&%tilklin munul di airan

  &%r%br&-inali& >=$$? &%lama dan &%t%lah k%,an/ A&am /lutamat% mun/kin m%n/alami

  d%-l%&i &%lama aktifita& k%,an/

  $%ara umum tidak di,um-ai k%lainan #an/ n#ata -ada aut- ukti hi&t-atl/ik

  m%nun,an/ hi-t%&i& bahwa l%&i l%bih b%r&ifat n%urkimiawi bukan &trutural %lum ada

  faktr -atl/ik #an/ &%ara kn&i&t%n dit%mukan %lainan fkal -ada m%tabli&m%

  kalium dan a&%tilklin di,um-a diantara k%,an/ Fu& k%,an/ nam-akn#a &an/at -%ka

  t%rhada- a&%tilklinn &uatu n%urtran&mitt%r fa&ilitatrik fu&fku& t%r&%but lambat

  m%n/ikat dan m%n#in/kirkan a&%tilklin

  8. Jel,k pe4k-t

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  15/58

  tnu& tt dan &-a&m% #an/ di&%babkan l%h t%tan&-a&min &uatu -rt%in

  #an/ kuat #an/ diha&ilkan l%h =l&tridium t%tani

  Ge0l Kl--,

  'a&a inkuba&i t%tanu& umumn#a 321 hari t%ta-i bi&a l%bih -%nd%k >1 hari

  atau hin//a b%b%ra-a bulan? B%,ala umum t%tanu& adalah d%mam k%,an/ dan

  kaku tt Ada %m-at b%ntuk t%tanu& #an/ dik%nal &%ara klini& #akni;

  • B%n%raliz%d t%tanu& >)%tanu& umum?

  )%tanu& umum m%ru-akan b%ntuk #an/ &%rin/ dit%mukan (%ra,at luka

   b%r!aria&i mulai dari luka #an/ tidak di&adari hin//a luka trauma #an/

  t%rkntamina&i 'a&a inkuba&i &%kitar 721 hari &%ba/ian b%&ar

  t%r/antun/ dari ,arak luka d%n/an $$P P%n#akit ini bia&an#a m%miliki

   -la #an/ d%&%nd%n& )anda -%rtama b%ru-a tri&mu&

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  16/58

  • =%-hali t%tanu& >)%tanu& &%falik?

  )%tanu& &%falik umumn#a t%r,adi &%t%lah trauma k%-ala atau t%r,adi

  &%t%lah inf%k&i t%lin/a t%n/ah B%,ala t%rdiri dari di&fun/&i &araf

  kraniali& mtrik >&%rin/kali -ada &araf fa&iali&? B%,ala da-at b%ru-at%tanu& lkal hin//a t%tanu& umum %ntuk t%tanu& ini m%miliki ma&a

  inkuba&i 12 hari Pr/n&i& bia&an#a buruk

  !. Me-1-t-,

  De+--,-

  '%nin/iti& adalah -%radan/an #an/ t%r,adi -ada m%nin/%& atau &%la-ut tak

  '%nin/iti& da-at di&%babkan b%rba/ai r/ani&m% &%-%rti !iru& bakt%ri atau-un

   ,amur #an/ m%n#%bar ma&uk k%dalam darah dan b%r-indah k%dalam airan

  tak '%nin/iti& #an/ di&%babkan l%h bakt%ri bi&a m%n/akibatkan kndi&i

  &%riu& mi&aln#a k%ru&akan tak hilan/n#a -%nd%n/aran kuran/n#a

  k%mam-uan b%la,ar bahkan bi&a m%n#%babkan k%matian

  $%dan/kan '%nin/iti& #an/ di&%babkan l%h ,amur &an/at ,aran/ ,%ni& ini

  umumn#a did%rita ran/ #an/ m%n/alami k%ru&akan imun >da#a tahan tubuh?

  &%-%rti -ada -%nd%rita A"($

    Ge0l Kl--,

  $%-%rti dilan&ir dari %m%diin%h%alth /%,ala m%nin/iti& #an/ t%r,adi -ada

  indi!idu d%wa&a adalah

  &%ba/ai b%rikut;

   

  B%,ala umum ;

   1 $akit k%-ala

   2 +%h%r kaku

   3 (%mam dan m%n//i/il

   4 'untah

   5 )akut t%rhada- aha#a >-ht-hbia?

   6 %bin/un/an

   7 %,an/ >ini t%r,adi -ada &%kitar &%-%rti/a dari -a&i%n m%nin/iti&?

   * "nf%k&i &aluran -%rnafa&an ata&

  B%,ala +ain ;

   1 %l%mahan lkal atau k%hilan/an k%kuatan atau &%n&a&i t%rutama di

  wa,ah

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  17/58

   2 P%mb%n/kakan dan ra&a &akit -ada &atu atau l%bih &%ndi

   3 Ruam #an/ &%rin/ t%rlihat &%-%rti m%mar 

  3. E,e+l-t-,

  De+--,-

  n&%faliti& adalah &uatu -%radan/an -ada tak

  Ge0l Kl--, 

  "nf%k&i tak kar%na !iru& bi&a m%n#%babkan 3 /%,ala #an/ b%rb%da;

  "nf%k&i rin/an m%n#%babkan d%mam dan ra&a tidak %nak badan &%rin/kali

  tan-a /%,ala kha& lainn#a (%mam di&%rtai &akit k%-ala muntah k%l%mahan

  dan kaku kuduk t%r,adi /an//uan fun/&i tak #an/ nrmal #an/ m%n#%babkan

   -%rubahan k%-ribadian k%,an/ k%l%mahan -ada &atu atau l%bih ba/ian tubuh

  lin/lun/ ra&a m%n/antuk dan bi&a b%rk%mban/ m%n,adi kma

  d. R!-e,

    De+--,-

  Rabi%& adalah -%n#akit #an/ di&%babkan l%h !iru& n%urtr- #an/ ditularkan

   -ada manu&ia m%lalui /i/itan an,in/ atau binatan/ a-a-un #an/ m%miliki !iru&

  rabi%&

  Ge0l Kl--,+%&u dan l%tih badan anr%k&ia d%mam %-at marahmarah dan n#%ri -ada

  t%m-at #an/ di/i/it $uara b%ri&ik dan &inar t%ran/ &an/at m%n//an//u

   -%nd%rita (alam 4* ,am da-at ban/kit /%,ala hi-%r%k&ita&i P%nd%rita m%n,adi

  /%li&ah m%n/aau b%rhalu&ina&i m%rntarnta k%,an/ -i&ttnu& dan

  hidrfbia )ia-

  kali -%nd%rita m%lihat air tttt -%rna-a&an dan larin/ b%rk%,an/

  &%hin//a -%nd%rita m%n,adi &iantik dan a-n% Air liur t%rtimbun didalam

  mulut l%h kar%na -%nd%rita tidak da-at m%n%lan 'a&a -%n#akit dari mulai

  timbuln#a -rdrmal &am-ai timbul k%matian adalah 3 &am-ai 4 hari &a,a

  =. Jel,k rkot-k ,e!1- eurotok,-k5

  6Sr- A>>/ro S-d 2()878()7*9

   Narkba adalah &in/katan dari Narktika P&iktr-ika dan zat >bahan adiktif? lainn#a

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  18/58

  a Narktika adalah zat atau bat #an/ b%ra&al dari tanaman atau bukan tanaman baik 

  &int%&i& mau-un &%mi &int%&i& #an/ da-at m%n#%babkan -%nurunan atau -%rubahan

  k%&adaran hilan/n#a ra&a m%n/uran/i &am-ai m%n/hilan/kan ra&a n#%ri dan da-at

  m%nimbulkan k%t%r/antun/an

   b P&iktr-ika adalah zat atau bat baik alamiah mau-un &int%&i& bukan narktika #an/

   b%rkha&iat -&ikatif m%lalui -%n/aruh &%l%ktif -ada &u&unan &araf -u&at #an/

  m%n#%babkan -%rubahan kha& -ada akti!ita& m%ntal dan -%rilaku

  ahan atau zat adiktif lainn#a adalah bahan lain bukan narktika atau -riktr-ika

  #an/ -%n//unaann#a da-at m%nimbulkan k%t%r/antun/an

  J%ni&,%ni& narkba;

   N

  J%ni& Narkba

   Nama J%ni& %t%ran/an

  1 $timulan a Am-h%tamin%

   b '%ta '-h%tamin%

  >A)$?

  -  Nama lain; &ta# $-%%d

  =rank 

  -  Nama farmakl/i;

  (%%drin% %nzdrin%

  d%&in% m%th%drin%

  - )%rd%t%k&i urin%; 12 hari

  - (i&%kr%&i &%ba/ai;

  Am-h%tamin%

  -  Nama lain; &ama d%n/an

  am-h%tamin% d%i%&

  u--%r&

  -  Nama farmakl/i; &ama

  d%n/an am-h%tamin%

  - )%rd%t%k&i urin%; 12 hari

  - (i&%kr%&i &%ba/ai;

  am-h%tamin% dan

  m%tam-h%tamin%

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  19/58

  kain

  -  Nama lain; =k% $nw

  Flak% Rk 

  -  Nama farmakl/i;

  =ain%

  - )%rd%t%k&i urin%; 13 hari

  - )%r&%kr%&i &%ba/ai;

  %nz#l%/nin%

  . Jel,k  /u!u1 r-"4t TB d meuru4 D= de1 ke01 pd

  ,ker-o5

  6S/ell Ard-t/ 2()878()7?9

  %u!u1 Peuru D= d R-"4t TB ter/dp Ke01

  $i&t%m imun adalah -%rtahanan t%rhada- inf%k&i mikrba dan -rduk tk&ikn#a

  P%n#akit d%fi&i%n&i imun da-at diba/i m%n,adi kn/%nital dan dida-at (%fi&i%n&i imun

  kn/%nital m%ru-akan d%f%k /%n%tik #an/ m%nin/katkan k%r%ntanan t%rhada- inf%k&i

  #an/ &%rin/ &udah b%rmanif%&ta&i -ada ba#i dan anak $%dan/kan d%fi&i%n&i imun dida-at

  timbul akibat malnutri&i kank%r #an/ m%n#%bar -%n/batan d%n/an imun&u-r%&an

  inf%k&i &%l &i&t%m imun #an/ nam-ak ,%la& -ada inf%k&i !iru& ": #an/ m%ru-akan &%bab

  A"($

  (%fi&i%n&i imun t%rdiri ata& &%,umlah -%n#akit #an/ m%nimbulkan k%lainan &i&t%m

  imun 'anif%&ta&i d%fi&i%n&i imun t%r/antun/ dari &%bab dan r%&-n& (%fi&i%n&i &%l

  ditandai l%h inf%k&i bakt%rial r%kurn (%fi&i%n&i &%l ) ditandai l%h inf%k&i !iru& ,amur 

  dan -rtza #an/ r%kur%n

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  20/58

  [email protected] Immue De+-3-e34 S4drome 6AIDS9

  A"($ adalah -%n#akit #an/ di&%babkan l%h !iru& #an/ di&%but ": ":

  m%ru-akan !iru& #an/ m%n/inf%k&i &%l =([email protected] ) #an/ m%miliki r%&%-tr d%n/an afinita&

  tin//i untuk ": makrfa/ dan ,%ni& &%l lain )ran&mi&i !iru& t%r,adi m%lalui airan tubuh

  #an/ t%rinf%k&i &%-%rti hubun/an &%k&ual hm&%k&ual -%n//unaan ,arum #an/

  t%rkntamina&i tran&fu&i darah atau -rduk darah #an/ m%n/andun/ ":

   

  Pto1ee,-,

  :iru& bia&an#a ma&uk k% dalam tubuh d%n/an m%n/inf%k&i &%l +an/%rhan& di

  muk&a !a/ina #an/ k%mudia b%r/%rak dan b%r%-lika&i di k%l%n,ar /%tah b%nin/ &%t%m-at

  :iru& k%mudian di&%barkan m%lalui !ir%mia #an/ di&%rtai d%n/an &indrm dini akut b%ru-a

   -ana& mial/ia dan atral/ia P%,amu m%mb%rikan r%&-n& &%-%rti t%rhada- inf%k&i !iru&

  umumn#a :iru& m%n/inf%k&i &%l =([email protected] makrfa/ dan &%l d%ndritik dalam darah dan

  r/an limfid '%&ki-un han#a kadar r%ndah !iru& di-rduk&i dalam fa&% lat%n d%&truk&i

  &%l =(4@ b%r,alan t%ru& dalam k%l%n,ar limfid Akhirn#a ,umlah &%l =([email protected] dalam

  &irkula&i m%nurun al ini da-at m%m%rlukan b%b%ra-a tahun

  • %u!u14 de1 Ke01

  $%l =([email protected] m%ru-akan &i&t%m imun &-%&ifik &%lular #an/ b%rfun/&i &%ba/ai

   -%rtahanan t%rhada- bakt%ri #an/ hidu- intra&%lular !iru& ,amur -ara&it dan k%/ana&an

  Pada &k%nari dit%mukann#a Amf%tamin -&itif di dalam urin -a&i%n #an/ da-at

  m%n/arahkan -a&i%n &%ba/ai -%n//una narktika P%n//unaan narktika ini bi&a

  di&%babkan l%h b%rba/ai faktr &%-%rti faktr lin/kun/an -%ndidikan &tr%& dan lainn#a

  A-abila &%&%ran/ m%n//unakan bat t%r&%but tan-a adan#a indika&i -%n#akit da-at

  didu/a -a&i%n t%rlibat -%r/aulan b%ba& P%r/aulan b%ba& &%lain m%n//unakan amf%tamin

  ral ini -a&i%n da-at di-%rkirakan m%n//unakan batbatan t%rlaran/ d%n/an ,arum

  &untik ,u/a P%n//unaan ,arum &untik b%r/antian da-at m%n#%barkan darah -%nd%rita ":

  k%dalam tubuh -a&i%n #an/ da-at m%n#%babkan -a&i%n m%n/alami inf%k&i dari !iru&

  t%r&%but "nf%k&i ini m%n#%babkan -%nurunan &%l =([email protected] $alah &atu inf%k&i #an/ da-at

  m%n#%babkan k%,an/ adalah '%nin/iti& :iral

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  21/58

  $%dan/kan untuk hubun/an riwa#at -%n#akit )= &%lama 2 tahun -ada -a&i%n

  d%n/an k%,an/ adalah bi&a di&%babkan l%h km-lika&i dari -%n#akit )= itu &%ndiri #an/

  &alah &atun#a m%n#%ran/ ba/ian tak >'%nin/iti& akt%ri? #an/ da-at m%n#%babkan

  k%,an/ -ada -a&i%n Namun hubun/an ini b%lum -a&ti ar%na kami b%lum da-at

  m%n%ntukan dia/n&i& -a&ti -ada -a&i%nGa-akah -a&i%n m%nd%rita m%nin/iti& #an/

  di&%babkan l%h !iru& atau bakt%ri $%hin//a haru& dilakukann#a -%m%rik&aan -%nun,an/

  lainn#a untuk m%n#in/kirkan dia/n&i& dif%r%n&ial

  *. Jel,k +rmkod-m-k d +rmkok-et-k 1olo1 o!t m+etm- 5

  6Putr- No-r- Ir/m 2()878()**9

  'ARMAKOLOGI AM'ETAMIN

  'rmkod-m-3

  Amf%tamin b%k%r,a d%n/an ara m%nin/katkan akti!ita& n%urtran&mitt%r 

  d-amin% dan nr%-in%frin di dalam tak dan &%ara &-%&ifik di dalam nuk%lu&

  aumb%n& krt%k& -r%frntal dan lku& %rul%u& Amf%tamin ,u/a m%miu -%l%-a&an

   b%b%ra-a n%urtran&mitt%r lainn#a >&%rtnin hi&tamin% %-in%frin dll? dari n%urn dan

   ,u/a &int%&i& n%ur-%-tid% >kkain dan -a-tida am-h%tamin% r%/ulat%d tran&ri-t

  >=AR)?? (ua ,%ni& bat amf%tamin d%tram-h%tamin% dan l%!am-h%tamin%

  m%n/ikat tar/%t bil/i #an/ &ama )a-i afinita& ikatann#a >-t%n&i? a/ak &%dikit

   b%rb%da (%tram-h%tamin% dan l%!am-h%tamin% m%ru-akan a/ni& full #an/

   -t%n&ial >&%n#awa #an/ m%n/aktifkan? untuk tra% amin%a&&iat%d r%&%-tr 1 >)AAR 

  1? dan b%rint%rak&i d%n/an !%&iular mnamin% tran&-rt%r 2 >:'A) 2? d%n/an

  d%tram-h%tamin% m%ru-akan a/ni& #an/ l%bih -t%n&ial t%rhada- )AAR 1 $%hin/a

  d%tram-h%tamin% m%mb%rikan &timula&i t%rhada- $$P dua kali l%bih baik dari-ada

  l%!am-h%tamin% )a-i l%!am-h%tamin% m%m-un#ai %f%k &%dikit l%bih baik t%rhada-

  ardi!a&ular dan %f%k -%rif%r +%!am-h%tamin% m%mb%rikan n&%t #an/ lama dari-ada

  d%tram-h%tamin% )%lah dila-rkan bahwa anakanak m%m-un#ai r%&-n klinik #an/

   baik t%rhada- l%!am-h%tamin%

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  22/58

  Jika tidak ada amf%tamin :'A) 2 akan &%ara nrmal m%mindahkan mnamin%

  >d-amin% hi&tamin% &%rtnin nr%-in%frin? dari airan intra&%lular k% dalam !%&ik%l

  &ina-tik %tika amf%tamin ma&uk k% dalam n%urn dan b%rint%rak&i d%n/an :'A)2

  tran&-rt%r akan m%mbalikkan arah dari tran&-rt mnamin% &%hin//a m%mb%ba&kan

  &im-anan mnamin% di dalam !%&ik%l &ina-tik k%luar k% airan intra&%lular +alu ,ika

  amf%tamin m%n/aktifkan )AAR 1 r%&%-trn#a akan m%n#%babkan tran-rt%r mnamin%

  #an/ t%rikat k% m%mbran% >d-amin% tran&-rt%r nr%-in%frin tran&-rt%r atau &%rtnin

  tran&-rt%r? untuk m%n/h%ntikan tran&-rt ml%kul k% dalam &%l atau bahkan

  m%n/%luarkan mnamin% k%luar &%l (%n/an kata lain r%!%r&% m%mbran% tran&-rt%r 

  akan m%ndrn/ d-amin% nr-%in%frin and &%rtnin k%luar dari airan intra&%lular k%

  dalam %lah &ina-tik $in/katn#a d%n/an b%rint%rak&i d%n/an :'A)2 dan )AAR1

  amf%tamin m%l%-a&kan n%urtran&mitt%r dari !%&ik%l &ina-tik >%f%k dari :'A)2? k%

  dalam airan intra&%lular dimana nantin#a na%urtran&mit%r akan k%luar m%lalui

  mnamin% tran&-rt%r >%f%kdari )AAR1?

  'rmkok-et-k 

  ia!ailabilita& ral amf%tamin b%r!aria&i t%r/antun/ d%n/an - /a&trint%&tinalamf%tamin mudah diab&r-&i di ma&uk k% dalam tubuh m%lalui u&u& dan

   bia!ailabilita&n#a l%bih dari 74E untuk d%tram-h%tamin% Amf%tamin adalah ba&a

  l%mah d%n/an -a 910 k%tika - u&u& b%r&ifat ba&a maka bat akan l%bih mudah untuk 

  di&%ra- m%lalui %-it%l u&u& Jika - u&u& b%r&ifat a&am maka bat akan l%bih &ulit untuk 

  di&%ra- m%lalui u&u& &%kitar 1540E amf%tamin b%r%dar di aliran darah d%n/an -la&ma

   -rt%in

  Paruh waktu dari amf%tamin b%r!aria&i dan b%rb%da &%&uai d%n/an - urin $aat -

  urin nrmal -aruh waktun#a adalah 911 ,am dan 1114 ,am (i%t a&am akan

  m%nurunkan -aruh waktu amf%tamin m%n,adi *11 ,am dan di%t ba&a akan m%nin/katkan

   -aruh waktu amf%tamin m%n,adi 1631 ,am Amf%tamin akan m%munak kn&%ntra&in#a

  di dalam darah &%t%lah 37 ,am &%t%lah kn&um&i Amf%tamin di%limina&i m%lalui /in,al

  d%n/an 3040E di%k&kr%&ikan dalam b%ntuk tidak b%rubah Amf%tamin di k%luarkan dari

  tubuh &%ara &%m-urna &%t%lah 2 hari kn&um&i amf%tamin t%rakhir Paruh waktu dan

  dura&i %f%k akan m%nin/kat d%n/an -%n//unaan b%rulan/ dan akumula&i dari bat

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  23/58

  7. Jel,k -d-k,- d kotr-d-k,- T S3 d puk,- lum!l# ,ert 0el,k

  -terpret,- Noe d Pd- po,-t-+ de1 ,ker-o5

  6R-+k4 'd-ll Nrtm 2()878()7)9

  =)$an adalah &uatu alat ft #an/ m%mbuat ft &uatu b,%k dalam &udut 360

  d%ra,at m%lalui bidan/ datar dalam ,umlah #an/ tidak t%rbata& a#an/an ft akan

  dir%kn&truk&i l%h km-ut%r &%hin//a b,%k ft akan tam-ak &%ara m%n#%luruh >luar 

  dan dalam? Ft =)$an akan tam-ak &%ba/ai -%nam-an/-%nam-an/ m%lintan/ dari

  b,%kn#a (%n/an =)$an i&i k%-ala &%ara anatmi& akan tam-ak d%n/an ,%la& Pada

  trauma ka-iti& fraktur -%rdarahan dan %d%ma akan tam-ak d%n/an ,%la& baik b%ntuk 

  mau-un ukurann#a >$a&trdinin/rat 2009? "ndika&i -%m%rik&aan =)&an -ada ka&u&

  trauma k%-ala adalah &%-%rti b%rikut;

  =)$an >d%n/an atau tan-a kntra&?

  "ndika&i =) $an adalah ;

  1? N#%ri k%-ala m%n%ta- atau muntah H muntah #an/ tidak m%n/hilan/ &%t%lah

   -%mb%rian batHbatan anal/%&iakar%na -%nurunan B=$ da-at t%r,adi kar%na mi&al t%r,adi &hk

  f%bri& dll?

  4? Adan#a lat%rali&a&i

  5? Adan#a fraktur im-r%&i d%n/an lat%rali&a&i #an/ tidak &%&uai mi&al fraktur d%-r%&i

  t%m-ral kanan ta-i t%rda-at h%mi-ar%&%(%n#ut nadi kuran/ 60 I < m%nit? m%n/id%ntifika&i lua&n#a l%&i -%rdarahan d%t%rminan !%ntrikul%r dan -%rubahan ,arin/an tak

  =atatan ; 8ntuk m%n/%tahui adan#a infark < i&k%mia ,an/an dil%kukan -ada 24

  72 ,am &%t%lah in,uri

  o ila &%ara klini& >-%nilaian B=$? dida-atkan kla&ifika&i trauma k%-ala &%dan/

  dan b%rat

  o )rauma k%-ala rin/an #an/ di&%rtai fraktur t%n/krak

  o Adan#a k%uri/aan dan tanda t%r,adin#a fraktur ba&i& kranii

  o Adan#a d%fi&it n%url/i &%-%rti k%,an/ dan -%nurunan /an//uan k%&adaran

  o

  $akit k%-ala #an/ h%bat

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  24/58

  o Adan#a tandatanda -%nin/katan t%kanan intrakranial atau h%rnia&i ,arin/an

  tak

  o %&ulitan dalam m%n/%limina&i k%mun/kinan -%rdarahan intra&%r%bral >"rwan

  2009? P%rdarahan &ubaraknid t%rbukti &%ban#ak 9*E #an/ m%n/alami

  trauma k%-ala ,ika dilakukan =)$an dalam waktu 4* ,am -a&ka trauma

  "ndika&i untuk m%lakukan =)$an adalah ,ika -a&i%n m%n/%luh &akit k%-ala

  akut #an/ diikuti d%n/an k%lainan n%url/i& &%-%rti mual muntah atau

  d%n/an $B >$kr ma Bla&/w?

  PNBA'"+AN =A"RAN $RR$P"NA+

  P%n/ambilann airan &%r%br&-inal da-at dilakukan d%n/an ara +umbal

  Punk&i $i&t%rnal Punk&i atau +at%ral =%r!ial Punk&i +umbal Punk&i m%ru-akan

   -r&%dur% n%ur dia/n&tik #an/ -alin/ &%rin/ dilakukan &%dan/kan &i&t%rnal -unk&i

  dan lat%ral han#a dilakukan l%h ran/ #an/ b%narb%nar ahli

  "ndika&i +umbal Punk&i;

  1 8ntuk m%n/%tahui t%kanan dan m%n/ambil &am-%l untuk -%m%rik&an &%l kimia dan

   bakt%ril/i

  2 8ntukm%mbantu -%n/batan m%lalui &-inal -%mb%rian antibitika anti tumr dan

  &-inal ana&t%&i

  38ntuk m%mbantu dia/n&a d%n/an -%n#untikan udara -ada -n%um%n%-hal/rafi

  dan zat kntra& -ada m#%l/rafi

  ntra "ndika&i +umbal Pun&ki;

  1 Adan#a -%nin//ian t%kanan intra kranial d%n/an tandatanda n#%ri k%-ala muntah

  dan -a-il %d%ma

  2 P%n#akit kardi-ulmnal #an/ b%rat

  3 Ada inf%k&i lkal -ada t%m-at +umbal Punk&i

  P%r&ia-an +umbal Punk&i;

  1 P%rik&a /ula darah 1530 m%nit &%b%lum dilakukan +P

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  25/58

  2 J%la&kan -r&%dur -%m%rik&aan bila -%rlu diminta -%r&%tu,uan -a&%n

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  26/58

  dan %d%ma &%r%bri %/a/alan &irkula&i nrmal =$$ da-at m%n#%babkan -%l%baran

  !%n dan hidr%-halu& %adaan ini &%rin/ diba/i m%n,adi hidr&%falu& kmunikan&

  dan hidr&%falu& b&truktif Pada hidr&%falu& kmunikan& t%r,adi /an//uan

  r%ab&r-&i =$$ dimana &irkula&i =$$ dari !%ntrik%l k% ruan/ &ubarakhnid tidak 

  t%r/an//u %lainan ini bi&a di&%babkan l%h adan#a inf%k&i -%rdarahan

  &ubarakhnid trmb&i& &inu& &a/itali& &u-%rir k%adaank%adaan dimana !i&&ita&

  =$$ m%nin/kat dan-rduk&i =$$ #an/ m%nin/kat idr&%falu& b&truktif t%r,adi

  akibat adan#a /an/uan aliran =$$ dalam &i&tim !%ntrik%l atau -ada ,alan k%luar k%

  ruan/ &ubarakhnid %lainan ini da-at di&%babkan &t%n&i& aKuaduktu& &%r%bri atau

   -%n%kanan &uatu m&a t%rhada- fram%n +u&hka fr 'a/%ndi !%ntrik%l ": aK $#l!i

  dan fr 'nr% %lainan t%r&%but bi& ab%ru-a k%lainan bawaan atau dida-at2002

  di/itiz%d b# 8$8 di/ital librar# *

  Jumlah &%l

  Jumlah &%l l%uk&it nrmal t%rtin//i 45 &%l

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  27/58

  &ubarakhnid lumbar Ra&i nrmal kadar /luk&a airan &%r%br&-inal lumbal

  dibandin/kan kadar /luk&a &%rum adalah L06 P%r-indahan /luk&a dari darah k%

  airan &%r%br&-inal &%ara difu&i difa&ilita&i tran&-rta&i m%mbran ila kadar 

  /luk&a airan &%r%br&-inali& r%ndah -ada k%adaan hi-/lik%mia ra&i kadar 

  /luk&a airan &%r%br&-inali& /luk&a &%rum t%ta- t%r-%lihara #-/lirrhaia

  m%nun,ukkan -%nurunan ra&i kadar /luk&a airan &%r%br&-inal /luk&a &%rum

  k%adaan ini dit%mukan -ada d%r,at #an/ b%r!aria&i dan -alin/ umum -ada -r&%&

  inflama&i bakt%ri akut tub%rkul&i& ,amur dan m%nin/iti& l%h arinma P%nurunan

  kadar /luk&a rin/an &%rin/ ,u/a dit%mukan -ada m%nin/iti& &arid&i& inf%k&i

   -ara&it mi&aln#a #&ti%r&i& dan trihin&i& atau m%nin/iti& zat kh%mikal "nflama&i

   -%mbuluh darah &%maam lu-u& &%r%bral atau m%nin/iti& rh%matid mun/kin ,u/a

  dit%mukan kadar /luk&a airan &%r%br&-inal #an/ r%ndah '%nin/iti& !iral mum-

  lim-h&ti khrim%nin/iti& atau h%r-%& &im-l%k da-at m%nurunkan kadar /luk&a

  rin/an &am-ai &%dan/

  % Prt%in

  adar -rt%in nrmal airan &%r%br&-inal -ada !%ntrik%l adalah 515 m/E

   -ada &i&t%rna 1025 m/E dan -ada da%rah lumbal adalah 1545 /E adar /amma

  /lbulin nrmal 515 m/E dari ttal -rt%in adar -rt%in l%bih dari 150 m/E akan

  m%n#%babkan airan &%r%br&-inal b%rwarna antkrm -ada -%nin/katan kadar 

   -rt%in #an/ %k&trim l%bih dari 15 /rE akan m%n#%babkan -ada -%rmukaan tam-ak 

  &aran/ labalaba >-%llil%? atau b%kuan #an/ m%nun,ukkan tin//in#a kadar fibrin/%n

  adar -rt%in airan &%r%br&-inal akan m%nin/kat l%h kar%na hilan/n#a &awar darah

  tak >bld barin barri%r? r%ab&rb&i #an/ lambat atau 2002 di/itiz%d b# 8$8

  di/ital librar# 9 -%nin/katan &int%&i& immun/lbulin lka $awar darah tak hilan/

   bia&an#a t%r,adi -ada k%adaan -%radan/ani&k%mia baktrial trauma atau

  n%!a&kulari&a&i tumr r%ab&r&i #an/ lambat da-at t%r,adi -ada &itua&i #an/

   b%rhubun/an d%n/an tin//in#a kadar -rt%in airan &%r%br&-inal mi&aln#a -ada

  m%nin/iti& atau -%rdarahan &ubarakhnid

  P%nin/katan kadar immun/lbulin airan &%r%br&-inal dit%mukan -ada multi-l%

  &kl%r&i& aut inflamatr# -l#radikul-ati ,u/a dit%mukan -ada tumr intra kranial

  dan -%n#akit inf%k&i &u&unan &araf -u&at lainn#a t%rma&uk %n&%faliti& m%nin/iti&

  n%ur&i-ili& arakhniditi& dan $$P >&ub aut &l%r&in/ -an%n&%faliti&? P%rubahan

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  28/58

  kadar -rt%in di airan &%r%br&-inal b%r&ifat umum ta-i b%rmakna &%dikit bila dinilai

  &%ndirian akan m%mb%rikan &%dikit nilai dia/n&tik -ada inf%k&i &u&unan &araf -u&at

  f l%ktrlit adar %l%ktrlit nrmal =$$ adalah Na 141150 mK

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  29/58

  • '%ma&an/ infu& di -%mbuluh darah b%&ar 

  • '%n/ambil 50100 darah untuk -%m%rik&aan

  labratrium

  • P%mb%rian A darurat ; diaz%-am 1020 m/ ":

  >k%%-atan -%mb%rian M 25 m/t%rhada- &u&-%k $-n%umnia% &am-ai &%n&iti!ita& t%rk%nali dalam

  ka&u& r%&i&t%n&i? 500 m/ -%r 6 ,am Plu& @o Am-iillin 2 / -%r 4 ,am ,ika u&ia L 50 tahun >untuk m%n%/ah inf%k&i dari li&t%ria?

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  30/58

  Jika dik%tahui adan#a riwa#at anafilak&i& dari b%talaktam maka dib%rikan;

  • lramf%nikl 25 m/

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  31/58

  '%nin/iti& diba/i m%n,adi dua /ln/an b%rda&arkan -%rubahan #an/ t%r,adi

   -ada airan tak #aitu m%nin/iti& &%r&a dan m%nin/iti& -urul%nta'%nin/iti& &%r&a

  ditandai d%n/an ,umlah &%l dan -rt%in #an/ m%nin//i di&%rtai airan &%r%br&-inal

  #an/ ,%rnihP%n#%bab #an/ -alin/ &%rin/ di,um-ai adalah kuman $uberculosis dan

  !iru&'%nin/iti& -urul%nta atau m%nin/iti& bakt%ri adalah m%nin/iti& #an/ b%r&ifat

  akut dan m%n/ha&ilkan %k&udat b%ru-a -u& &%rta bukan di&%babkan l%h bakt%ri

  &-%&ifik mau-un !iru&'%nin/iti&  %eningococcus m%ru-akan m%nin/iti& -urul%nta

  #an/ -alin/ &%rin/ t%r,adi

  P%nularan kuman da-at t%r,adi &%ara kntak lan/&un/ d%n/an -%nd%rita dan

  droplet infection #aitu t%rk%na -%rikan ludah dahak in/u& airan b%r&in dan airan

  t%n//rk -%nd%rita$aluran nafa& m%ru-akan  port d&entree utama -ada -%nularan

   -%n#akit ini akt%ribakt%ri ini di&%barkan -ada ran/ lain m%lalui -%rtukaran udara

  dari -%rnafa&an dan &%kr%&i&%kr%&i t%n//rkan #an/ ma&uk &%ara h%mat/%n

  >m%lalui aliran darah? k% dalam airan &%r%br&-inal dan m%m-%rban#ak diri

  didalamn#a &%hin//a m%nimbulkan -%radan/an -ada &%la-ut tak dan tak

  I+e3t-ou, A1et Me-1-t-,

  '%nin/iti& da-at di&%babkan l%h !iru& bakt%ri rik%t&ia ,amur ain/ dan

   -rtzaP%n#%bab -alin/ &%rin/ adalah !iru& dan bakt%ri '%nin/iti& #an/

  di&%babkan l%h bakt%ri b%rakibat l%bih fatal dibandin/kan m%nin/iti& -%n#%bab lain

  kar%na m%kani&m% k%ru&akan dan /an//uan tak #an/ di&%babkan l%h bakt%ri

  mau-un -rduk bakt%ri l%bih b%rat

   'nfectious gent m%nin/iti& -urul%nta m%m-un#ai k%%nd%run/an -ada /ln/an

  umur t%rt%ntu #aitu /ln/an n%natu& -alin/ ban#ak di&%babkan l%h =li $b%ta

  h%mlitiku& dan +i&t%ria mn&it/%n%&Bln/an umur dibawah 5 tahun >balita?

  di&%babkan l%h #"influenzae) %eningococcus dan Pneumococcus Bln/an umur 5

  20 tahun di&%babkan l%h  #aemophilus influenzae) !eisseria meningitidis dan

  Streptococcus Pneumococcus dan -ada u&ia d%wa&a >L20 tahun? di&%babkan l%h

   %eningococcus  Pneumococcus) Stafilocccus) Streptococcus dan Listeria P%n#%bab

  m%nin/iti& &%r&a #an/ -alin/ ban#ak dit%mukan adalah kuman $uberculosis dan

  !iru&'%nin/iti& #an/ di&%babkan l%h !iru& m%m-un#ai -r/n&i& #an/ l%bih baik

  %nd%run/ ,inak dan bi&a &%mbuh &%ndiri P%n#%bab m%nin/iti& !iru& #an/ -alin/

  &%rin/ dit%mukan #aitu  %umpsvirus) *chovirus dan +oxsackie !iru& &%dan/kan

   #erpes simplex ) #erpes zooster  dan enterovirus ,aran/ m%n,adi -%n#%bab m%nin/iti&

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  32/58

  a&%-tik>viral ?

  Atom- d '-,-olo1- Selput Otk 

  tak dan &um&um tulan/ b%lakan/ di&%limuti m%nin/%a #an/ m%lindun/i

  &truktur araf #an/ halu& m%mbawa -%mbuluh darah dan &%kr%&i airan

  &%r%br&-inal '%nin/%a t%rdiri dari ti/a la-i& #aitu;

  Lp-, Lur 6Durmeter9

  (uram%t%r m%ru-akan t%m-at #an/ tidak k%n#al #an/ m%mbun/ku& tak

  &um&um tulan/ b%lakan/ airan &%r%br&-inal dan -%mbuluh darah (uram%t%r 

  t%rba/i la/i ata& duram%t%r ba/ian luar #an/ di&%but &%la-ut tulan/ t%n/krak 

  >-%ri&t%um? dan duram%t%r ba/ian dalam >m%nin/%al? m%li-uti -%rmukaan t%n/krak 

  untuk m%mb%ntuk falk& &%r%brum t%ntrium &%r%b%lum dan diafra/ma &%lla

  Lp-, Te1/ 6Ark/o-d9

  (i&%but ,u/a &%la-ut tak m%ru-akan &%la-ut halu& #an/ m%mi&ahkan

  duram%t%r d%n/an -iam%t%r m%mb%ntuk &%buah kantun/ atau baln b%ri&i airan tak 

  #an/ m%li-uti &%luruh &u&unan &araf -u&atRuan/an diantara duram%t%r dan arakhnid

  di&%but ruan/an &ubdural #an/ b%ri&i &%dikit airan ,%rnih m%n#%ru-ai /%tah b%nin/

  Pada ruan/an ini t%rda-at -%mbuluh darah art%ri dan !%na #an/ m%n/hubun/kan

  &i&t%m tak d%n/an m%nin/%n &%rta di-%nuhi l%h airan &%r%br&-inal

  Lp-, Dlm 6P-meter9

  +a-i&an -iam%t%r m%ru-akan &%la-ut halu& #an/ ka#a akan -%mbuluh darah

  k%il #an/ m%n&u-lai darah k% tak dalam ,umlah #an/ ban#ak +a-i&an ini m%l%kat

  %rat d%n/an ,arin/an tak dan m%n/ikuti /#ru& dari takRuan/an diantara arakhnid

  dan -iam%t%r di&%but &ub arakhnidPada r%ak&i radan/ ruan/an ini b%ri&i &%l

  radan/(i&ini m%n/alir airan &%r%br&-inali& dari tak k% &um&um tulan/ b%lakan/

  Pto+-,-olo1- Me-1-t-,

  '%nin/iti& -ada umumn#a &%ba/ai k-!t dr- pe4e!r pe4k-t  di

  r/an atau ,arin/an tubuh #an/ lain :iru& < bakt%ri m%n#%bar &%ara h%mat/%n

  &am-ai k% &%la-ut tak mi&aln#a -ada -%n#akit Farin/iti& )n&iliti& Pn%umnia

  rnh-n%umnia dan ndkarditi& P%n#%baran bakt%ri

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  33/58

  perkot-u-ttum   dari -%radan/an r/an atau ,arin/an #an/ ada di d%kat &%la-ut

  tak mi&aln#a Ab&%& tak titi& '%dia 'a&tiditi& )rmb&i& &inu& ka!%rn&u& dan

  $inu&iti& P%n#%baran kuman bi&a ,u/a t%r,adi akibat trum kepl d%n/an fraktur 

  t%rbuka atau km-lika&i b%dah tak"n!a&i kumankuman k% dalam ruan/ &ubaraknid

  m%n#%babkan r%ak&i radan/ -ada -ia dan araknid =$$ >=airan $%r%br&-inal? dan

  &i&t%m !%ntrikulu&

  'ulamula -%mbuluh darah m%nin/%al #an/ k%il dan &%dan/ m%n/alami

  hi-%r%mi dalam waktu #an/ &an/at &in/kat t%r,adi -%n#%baran &%l&%l l%uk&it

   -limrfnukl%ar k% dalam ruan/ &ubarakhnid k%mudian t%rb%ntuk %k&udat(alam

   b%b%ra-a hari t%r,adi -%mb%ntukan limf&it dan hi&ti&it dan dalam min//u k%dua &%l

  &%l -la&mak&udat #an/ t%rb%ntuk t%rdiri dari dua la-i&an ba/ian luar m%n/andun/

  l%uk&it -limrfnukl%ar dan fibrin &%dan/kan di la-i&aan dalam t%rda-at makrfa/

  Pr&%& radan/ &%lain -ada art%ri ,u/a t%r,adi -ada !%na!%na di krt%k& dan

  da-at m%n#%babkan trmb&i& infark tak %d%ma tak dan d%/%n%ra&i n%urn

  n%urn )rmb&i& &%rta r/ani&a&i %k&udat -%rin%ural #an/ fibrin-urul%n

  m%n#%babkan k%lainan n%r!ikranial%& Pada '%nin/iti& #an/ di&%babkan l%h !iru&

  airan &%r%br&-inal tam-ak ,%rnih dibandin/kan '%nin/iti& #an/ di&%babkan l%h

   bakt%ri tam-ak k%ruh

  Ge0l Kl--, Me-1-t-,

  '%nin/iti& ditandai d%n/an adan#a /%,ala/%,ala &%-%rti -ana& m%ndadak

  l%tar/i muntah dan k%,an/(ia/n&i& -a&ti dit%/akkan d%n/an -%m%rik&aan airan

  &%r%br&-inal >=$$? m%lalui -un/&i lumbal

  '%nin/iti& kar%na !iru& ditandai d%n/an airan &%r%br&-inal #an/ ,%rnih &%rta

  ra&a &akit -%nd%rita tidak t%rlalu b%ratPada umumn#a m%nin/iti& #an/ di&%babkan

  l%h %umpsvirus ditandai d%n/an /%,ala anr%k&ia dan malai&% k%mudian diikuti l%h

   -%mb%&aran k%l%n,%r -artid &%b%lum in!a&i kuman k% &u&unan &araf -u&at Pada

  m%nin/iti& #an/ di&%babkan l%h  *chovirus ditandai d%n/an k%luhan &akit k%-ala

  muntah &akit t%n//rk n#%ri tt d%mam dan di&%rtai d%n/an timbuln#a ruam

  mak-a-ular #an/ tidak /atal di da%rah wa,ah l%h%r dada badan dan %k&tr%mita&

  B%,ala #an/ tam-ak -ada m%nin/iti& +oxsackie !iru& #aitu tam-ak l%&i !a&ikul%r -ada

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  34/58

   -alatum u!ula tn&il dan lidah dan -ada taha- lan,ut timbul k%luhan b%ru-a &akit

  k%-ala muntah d%mam kaku l%h%r dan n#%ri -un//un/

  '%nin/iti& bakt%ri bia&an#a didahului l%h /%,ala /an//uan alat -%rnafa&an

  dan /a&trint%&tinal '%nin/iti& bakt%ri -ada n%natu& t%r,adi &%ara akut d%n/an

  /%,ala -ana& tin//i mual muntah /an//uan -%rnafa&an k%,an/ naf&u makan

   b%rkuran/ d%hidra&i dan kn&ti-a&i bia&an#a &%lalu ditandai d%n/an fntan%lla #an/

  m%n%mbun/ %,an/ dialami l%bih kuran/ 44 E anak d%n/an -%n#%bab

   #aemophilus influenzae 25 E l%h Streptococcus pneumoniae 21 E l%h

  Streptococcus dan 10 E l%h inf%k&i  %eningococcus Pada anakanak dan d%wa&a

   bia&an#a dimulai d%n/an /an//uan &aluran -%rnafa&an ba/ian ata& -%n#akit

   ,u/ab%r&ifat akut d%n/an /%,ala -ana& tin//i n#%ri k%-ala h%bat malai&% n#%ri tt

  dan n#%ri -un//un/=airan &%r%br&-inal tam-ak kabur k%ruh atau -urul%n

  '%nin/iti& )ub%rkul&a t%rdiri dari ti/a &tadium #aitu &tadium " atau &tadium

   -rdrmal &%lama 23 min//u d%n/an /%,ala rin/an dan nam-ak &%-%rti /%,ala inf%k&i

   bia&a Pada anakanak -%rmulaan -%n#akit b%r&ifat &ubakut &%rin/ tan-a d%mam

  muntahmuntah naf&u makan b%rkuran/ murun/ b%rat badan turun mudah

  t%r&in//un/ %n/%n/ -&ti-a&i -la tidur t%r/an//u dan /an//uan k%&adaran b%ru-a

  a-ati& Pada ran/ d%wa&a t%rda-at -ana& #an/ hilan/ timbul n#%ri k%-ala kn&ti-a&i

  kuran/ naf&u makan ftfbia n#%ri -un//un/ halu&ina&i dan &an/at /%li&ah

  $tadium "" atau &tadium tran&i&i b%rlan/&un/ &%lama 1 H 3 min//u d%n/an

  /%,ala -%n#akit l%bih b%rat dimana -%nd%rita m%n/alami n#%ri k%-ala #an/ h%bat dan

  kadan/ di&%rtai k%,an/ t%rutama -ada ba#i dan anakanak)andatanda ran/&an/an

  m%nin/%al mulai n#ata &%luruh tubuh da-at m%n,adi kaku t%rda-at tandatanda

   -%nin/katan intrakranial ubunubun m%nn,l dan muntah l%bih h%bat$tadium """

  atau &tadium t%rminal ditandai d%n/an k%lum-uhan dan /an//uan k%&adaran &am-ai

  kmaPada &tadium ini -%nd%rita da-at m%nin//al dunia dalam waktu ti/a min//u

   bila tidak m%nda-at -%n/batan &%ba/aimana m%&tin#a

  Pemer-k, R1,1 Me-1el

  . Pemer-k, Kku Kuduk 

  Pa&i%n b%rbarin/ t%rl%ntan/ dan dilakukan -%r/%rakan -a&if b%ru-a fl%k&i

  dan rta&i k%-ala)anda kaku kuduk -&itif >@? bila dida-atkan k%kakuan dan

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  35/58

  tahanan -ada -%r/%rakan fl%k&i k%-ala di&%rtai ra&a n#%ri dan &-a&m% tt (a/u

  tidak da-at di&%ntuhkan k% dada dan ,u/a dida-atkan tahanan -ada hi-%r%k&t%n&i

  dan rta&i k%-ala

  +. Pemer-k, Td Ker-1

  Pa&i%n b%rbarin/ t%rl%ntan/ tan/an dian/kat dan dilakukan fl%k&i -ada

  &%ndi -an//ul k%mudian %k&t%n&i tun/kai bawah -ada &%ndi lutut &%,auh m%n/kin

  tan-a ra&a n#%ri )anda %rni/ -&itif >@? bila %k&t%n&i &%ndi lutut tidak m%na-ai

  &udut 135 >kaki tidak da-at di %k&t%n&ikan &%m-urna? di&%rtai &-a&m% tt -aha

   bia&an#a diikuti ra&a n#%ri

  1. Pemer-k, Td Brud>-,k- I 6 Brud>-,k- Le/er9

  Pa&i%n b%rbarin/ t%rl%ntan/ dan -%m%rik&a m%l%takkan tan/an kirin#a

  dibawah k%-ala dan tan/an kanan diata& dada -a&i%n k%mudian dilakukan fl%k&i

  k%-ala d%n/an %-at k%arah dada &%,auh mun/kin )anda rudzin&ki " -&itif >@?

   bila -ada -%m%rik&aan t%r,adi fl%k&i in!lunt%r -ada l%h%r

  /. Pemer-k, Td Brud>-,k- II 6 Brud>-,k- Kotr Lterl Tu1k-9

  Pa&i%n b%rbarin/ t%rl%ntan/ dan dilakukan fl%k&i -a&if -aha -ada &%ndi

   -an//ul >&%-%rti -ada -%m%rik&aan %rni/?)anda rudzin&ki "" -&itif >@? bila

   -ada -%m%rik&aan t%r,adi fl%k&i in!lunt%r -ada &%ndi -an//ul dan lutut

  kntralat%ral

  Pemer-k, Peu01 Me-1-t-,

  Pemer-k, Pu1,- Lum!l

  +umbal -un/&i bia&an#a dilakukan untuk m%n/anali&a ,umlah &%l dan -rt%in

  airan %r%br&-inal d%n/an arat tidak dit%mukan adan#a -%nin/katan t%kanan

  intrakranial

  a Pada '%nin/iti& $%r&a t%rda-at t%kanan #an/ b%r!aria&i airan ,%rnih &%l darah

   -utih m%nin/kat /luk&a dan -rt%in nrmal kultur >?

   b Pada '%nin/iti& Purul%nta t%rda-at t%kanan m%nin/kat airan k%ruh ,umlah &%l

  darah -utih dan -rt%in m%nin/kat /luk&a m%nurun kultur >@? b%b%ra-a ,%ni&

   bakt%ri

  Pemer-k, dr/

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  36/58

  (ilakukan -%m%rik&aan kadar h%m/lbin ,umlah l%uk&it +a,u nda- (arah

  >+(? kadar /luk&a kadar ur%um %l%ktrlit dan kultur

  a Pada '%nin/iti& $%r&a dida-atkan -%nin/katan l%uk&it &a,a (i&am-in/ itu -ada '%nin/iti&

  )ub%rkul&a dida-atkan ,u/a -%nin/katan +(

   b Pada '%nin/iti& Purul%nta dida-atkan -%nin/katan l%uk&it

  Pemer-k, Rd-olo1-,

  a Pada '%nin/iti& $%r&a dilakukan ft dada ft k%-ala bila mun/kin dilakukan =) $an

   b Pada '%nin/iti& Purul%nta dilakukan ft k%-ala >-%rik&a ma&tid &inu& -arana&al /i/i

  /%li/i? dan ft dada

  Ep-dem-lo1- Me-1-t-,

  D-,tr-!u,- 'rekue,- Me-1-t-,

  . Or1 Mu,-

  8mur dan da#a tahan tubuh &an/at m%m-%n/aruhi t%r,adin#a m%nin/iti&P%n#akit

  ini l%bih ban#ak dit%mukan -ada lakilaki dibandin/kan -%r%m-uan dan di&tribu&i

  t%rlihat l%bih n#ata -ada ba#i'%nin/iti& -urul%nta l%bih &%rin/ t%r,adi -ada ba#i dan

  anakanak kar%na &i&t%m k%k%balan tubuh b%lum t%rb%ntuk &%m-urna

  Punak in&id%n&i ka&u& m%nin/iti& kar%na  #aemophilus influenzae di n%/ara

   b%rk%mban/ adalah -ada anak u&ia kuran/ dari 6 bulan &%dan/kan di Am%rika $%rikat

  t%r,adi -ada anak u&ia 612 bulan

  $%b%lum tahun 1990 atau &%b%lum adan#a !ak&in untuk #aemophilus influenzae ti-%

   b di Am%rika $%rikat kirakira 12000 ka&u& m%nin/iti& ib dila-rkan t%r,adi -ada

  umur M 5 tahun"n&id%n& Rat% -ada u&iaM 5 tahun &%b%&ar 40100 -%r 100000$%t%lah

  10 tahun -%n//unaan !ak&in "n&id%n& Rat% m%n,adi 22 -%r 100000(i 8/anda

  >20012002? "n&id%n& Rat% m%nin/iti& ib -ada u&iaM 5 tahun &%b%&ar ** -%r 100000

  !. Tempt

  Ri&ik -%nularan m%nin/iti& umumn#a t%r,adi -ada k%adaan &&i%knmi

  r%ndah lin/kun/an #an/ -adat >&%-%rti a&rama kam-kam- t%ntara dan ,%maah ha,i?

  dan -%n#akit "$PAP%n#akit m%nin/iti& ban#ak t%r,adi -ada n%/ara #an/ &%dan/

   b%rk%mban/ dibandin/kan -ada n%/ara ma,u

  "n&id%n&i t%rtin//i t%r,adi di da%rah #an/ di&%but d%n/an the frican %eningitis belt)

  #an/ lua& wila#ahn#a m%mb%ntan/ dari $%n%/al &am-ai k% thi-ia m%li-uti 21

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  37/58

  n%/ara %,adian -%n#akit ini t%r,adi &%ara &-radi& d%n/an "n&id%n&Rat% 120 -%r 

  100000 -%nduduk dan di&%lin/i d%n/an + b%&ar &%ara -%ridik(i da%rah

  'alawi Afrika -ada tahun 2002 "n&id%n& Rat% m%nin/iti& #an/ di&%babkan l%h

   #aemophilus influenzae 2040 -%r 100000 -%nduduk

  3. Cktu

  %,adian m%nin/iti& l%bih &%rin/ t%r,adi -ada mu&im -ana& dimana ka&u&

  ka&u& inf%k&i &aluran -%rnafa&an ,u/a m%nin/kat(i r-a dan Am%rika utara

  in&id%n&i inf%k&i  %eningococcus l%bih tin//i -ada mu&im din/in dan mu&im &%mi

  &%dan/kan di da%rah $ub$ahara -unakn#a t%r,adi -ada mu&im k%rin/

  '%nin/iti& kar%na !iru& b%rhubun/an d%n/an mu&im di Am%rika &%rin/ t%r,adi

  &%lama mu&im -ana& kar%na -ada &aat itu ran/ l%bih &%rin/ t%r-a-ar a/%n -%n/antar 

  !iru&(i Am%rika $%rikat -ada tahun 19*1 "n&id%n& Rat% m%nin/iti& !iru& &%b%&ar 109

   -%r 100000 P%nduduk dan &%ba/ian b%&ar ka&u& t%r,adi -ada mu&im -ana&

  Determ- Me-1-t-,

  . %o,t Pe0mu

  '%nin/iti& #an/ di&%babkan l%h Pneumococcus -alin/ &%rin/ m%n#%ran/ ba#i

  di bawah u&ia dua tahun'%nin/iti& #an/ di&%babkan l%h bakt%ri  Pneumokokus 34

  kali l%bih b%&ar -ada anak kulit hitam dibandin/kan #an/ b%rkulit -utih'%nin/iti&

  )ub%rkul&a da-at t%r,adi -ada &%tia- k%lm-k umur t%ta-i l%bih &%rin/ t%r,adi -ada

  anakanak u&ia 6 bulan &am-ai 5 tahun dan ,aran/ -ada u&ia di bawah 6 bulan k%uali

   bila an/ka k%,adian )ub%rkul&a -aru &an/at tin//i

  (ia/n&a -ada anakanak ditandai d%n/an t%&t 'antu -&itif dan t%r,adin#a /%,ala

  m%nin/iti& &%t%lah b%b%ra-a hari m%nda-at &untikan =B

  P%n%litian #an/ dilakukan l%h Nfar%ni>19972000? di R$8P Adam 'alik 

  m%n%mukan odds ratio anak #an/ &udah m%nda-at imuni&a&i =B untuk m%nd%rita

  m%nin/iti& $uberculosis &%b%&ar 02P%n%litian #an/ dilakukan l%h Ainur RfiK

  >2000? di Rumah $akit =i-t 'an/unku&um >R$='? m%n/%nai da#a lindun/ !ak&in

  )= t%rhada- m%nin/iti& $uberculosis  -ada anak m%nun,ukkan -%nurunan r%&ik

  t%r,adin#a m%nin/iti& )b -ada anak &%ban#ak 072 kali bila -%nd%rita dib%ri =Bdibandin/ d%n/an -%nd%rita #an/ tidak -%rnah dib%rikan =B

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  38/58

  '%nin/iti& &%r&a d%n/an -%n#%bab !iru& t%rutama m%n#%ran/ anakanak dan d%wa&a

  muda >121* tahun?'%nin/iti& !iru& da-at t%r,adi waktu ran/ m%nd%rita am-ak

  Bndn/an(%umps atau -%n#akit inf%k&i !iru& lainn#a'%nin/iti&  %umpsvirus

  &%rin/ t%r,adi -ada k%lm-k umur 515 tahun dan l%bih ban#ak m%n#%ran/ lakilaki

  dari-ada -%r%m-uanP%n%litian #an/ dilakukan di r%a >+%%2005? m%nun,ukkan

  r%&ik lakilaki untuk m%nd%rita m%nin/iti& dua kali l%bih b%&ar dibandin/ -%r%m-uan

  !. A1et

  P%n#%bab m%nin/iti& &%ara umum adalah bakt%ri dan !iru&'%nin/iti&

   -urul%nta -alin/ &%rin/ di&%babkan l%h '%nin/u& Pn%umu& dan

   #aemophilus influenzae &%dan/kan m%nin/iti& &%r&a di&%babkan l%h

   %ycobacterium tuberculosa dan !iru&akt%ri  Pneumococcus adalah &alah &atu

   -%n#%bab m%nin/iti& t%r-arah $%ban#ak 2030 E -a&i%n m%nin//al akibat m%nin/iti&

  han#a dalam waktu 24 ,am An/ka k%matian t%rban#ak -ada ba#i dan ran/ lan,ut

  u&ia

  '%nin/iti& %eningococcus #an/ &%rin/ m%wabah di kalan/an ,%maah ha,i dan

  da-at m%n#%babkan kari%r di&%babkan l%h  !eisseria meningitidis &%r/ru-

  A=IO dan . 135 Bru- A dan = &%ba/ai -%n#%bab 90E dari -%nd%rita (i

  r-a dan Am%rika +atin /ru- dan = &%ba/ai -%n#%bab utama &%dan/kan di Afrika

  dan A&ia -%n#%babn#a adalah /ru- A17

  .abah m%nin/iti&  %eningococcus #an/

  t%r,adi di Arab $audi &%lama ibadah ha,i tahun 2000 m%nun,ukkan bahwa 64E

  m%ru-akan &%r/ru- .135 dan 36E &%r/ru- A al ini m%ru-akan wabah

  m%nin/iti& %eningococcus t%rb%&ar -%rtama di dunia #an/ di&%babkan l%h &%r/ru-

  .135 $%ara %-id%mil/i &%r/ru- Adan = -alin/ ban#ak m%nimbulkan -%n#akit

  '%nin/iti& kar%na !iru& t%rma&uk -%n#akit #an/ rin/anB%,alan#a miri- &akit

  flu bia&a dan umumn#a -%nd%rita da-at &%mbuh &%ndiriPada waktu t%r,adi +

   %umps !iru& ini dik%tahui &%ba/ai -%n#%bab dari 25 E ka&u& m%nin/iti& a&%-tik -ada

  ran/ #an/ tidak diimuni&a&i :iru& +oxsackie /ru- m%ru-akan -%n#%bab dari 33 E

  ka&u& m%nin/iti& a&%-tik  *chovirus dan *nterovirus m%ru-akan -%n#%bab dari 50 E

  ka&u&R%&ik untuk t%rk%na a&%-tik m%nin/iti& -ada lakilaki 2 kali l%bih &%rin/

  dibandin/ -%r%m-uan

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  39/58

  3. L-1ku1

  Faktr +in/kun/an > *nvironment ? #an/ m%m-%n/aruhi t%r,adin#a m%nin/iti&

   bakt%ri #an/ di&%babkan l%h  #aemophilus influenzae ti-% b adalah lin/kun/an

  d%n/an k%b%r&ihan #an/ buruk dan -adat dimana t%r,adi kntak atau hidu- &%rumah

  d%n/an -%nd%rita inf%k&i &aluran -%rnafa&anRi&ik -%nularan

  m%nin/iti& %eningococcus  ,u/a m%nin/kat -ada lin/kun/an #an/ -adat &%-%rti

  a&rama kam- kam- t%ntara dan ,%maah ha,iPada umumn#a fr%ku%n&i

   %ycobacterium tuberculosa &%lalu &%bandin/ d%n/an fr%ku%n&i inf%k&i $uberculosa

   -aruJadi di-%n/aruhi k%adaan &&ial %knmi dan k%&%hatan maarakatP%n#akit ini

  k%ban#akan t%rda-at -ada -%nduduk d%n/an k%adaan &&ial %knmi r%ndah

  lin/kun/an kumuh dan -adat &%rta tidak m%nda-at imuni&a&i

  '%nin/iti& kar%na !iru& b%rhubun/an d%n/an mu&im di Am%rika &%rin/ t%r,adi

  &%lama mu&im -ana& kar%na -ada &aat itu ran/ l%bih &%rin/ t%r-a-ar a/%n -%n/antar 

  !iru&+%bih &%rin/ di,um-ai -ada anakanak dari-ada ran/ d%wa&a%ban#akan

  ka&u& di,um-ai &%t%lah inf%k&i &aluran -%rnafa&an ba/ian ata&

  Pro1o,-, Me-1-t-,

  Pr/n&i& m%nin/iti& t%r/antun/ k%-ada umur mikrr/ani&m% &-%&ifik #an/

  m%nimbulkan -%n#akit ban#akn#a r/ani&m% dalam &%la-ut tak ,%ni& m%nin/iti&

  dan lama -%n#akit &%b%lum dib%rikan antibitik P%nd%rita u&ia n%natu& anakanak 

  dan d%wa&a tua m%m-un#ai -r/n&i& #an/ &%makin ,%l%k #aitu da-at m%nimbulkan

  aat b%rat dan k%matian

  P%n/batan antibitika #an/ ad%kuat da-at m%nurunkan mrtalita& m%nin/iti&

   -urul%nta t%ta-i 50E dari -%nd%rita #an/ &%lamat akan m%n/alami  se,uelle >akibat

  &i&a? +ima -uluh -%r&%n m%nin/iti& -urul%nta m%n/akibatkan k%aatan &%-%rti

  k%tulian k%t%rlambatan b%rbiara dan /an//uan -%rk%mban/an m%ntal dan 5 H 10E

   -%nd%rita m%n/alami k%matian

  Pada m%nin/iti& )ub%rkul&a an/ka k%aatan dan k%matian -ada umumn#a

  tin//iPr/n&a ,%l%k -ada ba#i dan ran/ tuaAn/ka k%matian m%nin/iti& )=

  di-%n/aruhi l%h umur dan -ada &tadium b%ra-a -%nd%rita m%nari

   -%n/batanP%nd%rita da-at m%nin//al dalam waktu 6* min//u

  P%nd%rita m%nin/iti& kar%na !iru& bia&an#a m%nun,ukkan /%,ala klini& #an/

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  40/58

  l%bih rin/an-%nurunan k%&adaran ,aran/ dit%mukan '%nin/iti& !iral m%miliki

   -r/n&i& #an/ ,auh l%bih baik $%ba/ian -%nd%rita &%mbuh dalam 1 H 2 min//u dan

  d%n/an -%n/batan #an/ t%-at -%n#%mbuhan ttal bi&a t%r,adi

  Pe3e1/ Me-1-t-,

  . Pe3e1/ Pr-mer

  )u,uan -%n%/ahan -rim%r adalah m%n%/ah timbuln#a faktr r%&ik

  m%nin/iti& ba/i indi!idu #an/ b%lum m%m-un#ai faktr r%&ik d%n/an m%lak&anakan

   -la hidu- &%hat

  P%n%/ahan da-at dilakukan d%n/an m%mb%rikan imuni&a&i m%nin/iti& -ada

   ba#i a/ar da-at m%mb%ntuk k%k%balan tubuh :ak&in #an/ da-at dib%rikan &%-%rti

   #aemophilus influenzae type b >ib?  Pneumococcal conjugate vaccine >P=:7?

   Pneumococcal polysaccaharide vaccine >PP:?  %eningococcal conjugate vaccine

  >'=:4? dan %% (%easles dan ubella"muni&a&i ib +onjugate vaccine ( b =

  atau PRP'P? dimulai &%,ak u&ia 2 bulan dan da-at di/unakan b%r&amaan d%n/an

   ,adwal imuni&a&i lain &%-%rti (P) Pli dan ''R:ak&ina&i ib da-at m%lindun/i

   ba#i dari k%mun/kinan t%rk%na m%nin/iti& ib hin//a 97E P%mb%rian imuni&a&i

  !ak&in ib #an/ t%lah dir%km%nda&ikan l%h . -ada ba#i 26 bulan &%ban#ak 3

  d&i& d%n/an int%r!al &atu bulan ba#i 712 bulan di b%rikan 2 d&i&d%n/an int%r!al

  waktu &atu bulan anak 15 tahun uku- dib%rikan &atu d&i& J%ni& imuni&a&i ini tidak 

  dian,urkan dib%rikan -ada ba#i di bawah 2 bulan kar%na dinilai b%lum da-at

  m%mb%ntuk antibdi

  '%nin/iti& %eningococcus da-at di%/ah d%n/an -%mb%rian k%m-rfilak&i&

  >antibitik? k%-ada ran/ #an/ kntak d%kat atau hidu- &%rumah d%n/an

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  41/58

   -%nd%rita:ak&in #an/ dian,urkan adalah ,%ni& !ak&in t%tra!al%n A = .135 dan

  Om%nin/iti& )= da-at di%/ah d%n/an m%nin/katkan &i&t%m k%k%balan tubuh

  d%n/an ara m%m%nuhi k%butuhan /izi dan -%mb%rian imuni&a&i =B unian

  &%baikn#a m%m%nuhi arat k%&%hatan &%-%rti tidak !%r rwd%d >lua& lantai L 45

  m2

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  42/58

  Me-1-t-, Purulet

   #aemophilus influenzae b ; am-i&ilin klramf%nikl &%tfak&im &%ftriak&n

  Streptococcus pneumonia ; klramf%nikl &%furk&im -%ni&ilin &%ftriak&n

   !eisseria meningitidies ; -%ni&ilin klramf%nikl &%rufk&im dan &%ftriak&n

  Me-1-t-, Tu!erkulo, 6Me-1-t-, Sero,9

  mbina&i "N rifam-i&in dan -#razinamid% dan -ada ka&u& #an/ b%rat

  da-at ditambahkan %tambutl atau &tr%-tmi&in rtik&t%rid b%ru-a -r%dni&n

  di/unakan &%ba/ai anti inflama&i #an/ da-at m%nurunkan t%kanan intrakranial dan

  m%n/bati %d%ma tak

  3. Pe3e1/ Tert-er

  P%n%/ahan t%rti%r m%ru-akan aktifita& klinik #an/ m%n%/ah k%ru&akan lan,ut

  atau m%n/uran/i km-lika&i &%t%lah -%n#akit b%rh%nti Pada tin/kat -%n%/ahan ini

   b%rtu,uan untuk m%nurunkan k%l%mahan dan k%aatan akibat m%nin/iti& dan

  m%mbantu -%nd%rita untuk m%lakukan -%n#%&uaian t%rhada- kndi&i kndi&i #an/

  tidak dibati la/i dan m%n/uran/i k%mun/kinan untuk m%n/alami dam-ak n%url/i&

   ,an/ka -an,an/ mi&aln#a tuli atau k%tidakmam-uan untukb%la,arFi&it%ra-i dan

  r%habilita&i ,u/a dib%rikan untuk m%n%/ah dan m%n/uran/i aat

  )). Jel,k D-++eret-l D-1o,-, 2 p,-e pd ,ker-o5

  6'-kr- Ak!r Al+r->- 2()878()=89

  ENSE'ALITIS

  n&%faliti& adalah &uatu -%radan/an -ada -ar%nkim tak (ari -%r&-%ktif

  %-id%mil/i dan -atfi&il/i %n&%faliti& b%rb%da dari m%nin/iti& m%&ki-un -ada

  %!alua&i klini& k%duan#a m%m-un#ai tanda dan /%,ala inflama&i m%nin/%al &%-%rti

   -ht-hbia &akit k%-ala atau l%h%r kaku

  =%r%briti& m%nun,ukkan taha- -%mb%ntukan ab&%& dan inf%k&i bakt%ri #an/

  &an/at m%ru&ak ,arin/an tak &%dan/kan %n&%faliti& akut umumn#a inf%k&i !iru&

  d%n/an k%ru&akan -ar%nkim b%r!aria&i dari rin/an &am-ai d%n/an &an/at b%rat

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  43/58

  n&%faliti& t%r,adi dalam dua b%ntuk #aitu b%ntuk -rim%r dan b%ntuk &%kund%r

  n&%faliti& Prim%r m%libatkan inf%k&i !iru& lan/&un/ dari tak dan &um&um tulan/

   b%lakan/ $%dan/kan %n&%faliti& &%kund%r inf%k&i !iru& -%rtama t%r,adi di t%m-at lain

  di tubuh dan k%mudian k% tak

  n&%faliti& #an/ m%n/akibatkan k%ru&akan tak da-at m%n#%babkan atau

  m%m-%rburuk /%,ala /an//uan -%rk%mban/an atau -%n#akit m%ntal (i&%but

  %n&%faliti& l%thar/ia #an/ m%mb%ntuk b%rba/ai /%,ala -%n#akit Parkin&n &%-%rti

   -arkin&niani&m -&t%n%-halitik (alam b%b%ra-a ka&u& %n&%faliti& m%n#%babkan

  k%matian P%n/batan %n&%faliti& haru& dimulai &%dini mun/kin untuk m%n/hindari

  dam-ak &%riu& dan %f%k &%umur hidu- )%ra-i t%r/antun/ -ada -%n#%bab -%radan/an

  mun/kin t%rma&uk antibitik bat anti!iru& dan batbatan antiinflama&i Jika

  ha&il k%ru&akan tak dari %n&%faliti& t%ra-i >&%-%rti t%ra-i fi&ik atau t%ra-i r%&tra&i

  k/nitif? da-at m%mbantu -a&i%n &%t%lah k%hilan/an fun/&i

  )"+B"

  P%n#%bab %n&%faliti& bia&an#a b%r&ifat inf%ktif t%ta-i bi&a ,u/a #an/ nn

  inf%ktif &%-%rti -ada -r&%& dimi%lini&a&i -ada cute disseminated encephalitis

  n&%faliti& bi&a di&%babkan l%h !iru& bakt%ria -ara&it fun/u& dan rik%t&ia A/%n

  !iru& &%-%rti !iru& $: ti-% 1 dan 2 >ham-ir &%ara %k&klu&if -ada n%natu&? :

  !iru& am-ak >P" dan $$P? !iru& /ndk dan !iru& rub%lla #an/ m%n#%bar

  m%lalui kntak ran/k%ran/ :iru& h%r-%& manu&ia ,u/a da-at m%n,adi a/%n

   -%n#%bab =(= t%lah m%n/knfirma&i bahwa !iru& .%&t Nil% da-at ditularkan

  m%lalui tran&-lanta&i r/an dan m%lalui tran&fu&i darah :%ktr h%wan -%ntin/

  t%rma&uk n#amuk kutu >arb!iru&? dan mamalia &%-%rti rabi%&

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  44/58

  +A$"F"A$"

  1 A N$FA+")"$ $8P8RA)":A

  akt%ri -%n#%bab %n&%faliti& &u-urati!a adalah ; staphylococcus aureus)

   streptococcus) *"coli dan %"tuberculosa

  Pat/%n%&i&; P%radan/an da-at m%n,alar k% ,arin/an tak dari titi&

  m%diama&tiditi&&inu&iti&atau dari -i%ma #an/ b%ra&al dari radan/ ab&%& di dalam

   -aru brnhi%kta&i& %m-i%ma &t%m%#liti& ranium fraktur t%rbuka trauma #an/

  m%n%mbu& k% dalam tak dan trmbfl%biti& R%ak&i dini ,arin/an tak t%rhada-

  kuman #an/ b%r&aran/ adalah %d%ma kn/%&ti #an/ di&u&ul d%n/an -%lunakan dan

   -%mb%ntukan ab&%& (i&%k%lilin/ da%rah #an/ m%radan/ b%r-rlif%ra&i ,arin/an ikat

  dan a&tr&it #an/ m%mb%ntuk ka-&ula ila ka-&ula -%ah t%rb%ntuklah ab&%& #an/

  ma&uk !%ntrik%l

  'anif%&ta&i klini&

  $%ara umum /%,ala b%ru-a tria& %n&%faliti&

  • (%mam

  • %,an/

  %&adaran m%nurun ; ila b%rk%mban/ m%n,adi ab&%& &%r%bri akan timbul /%,ala

  /%,ala inf%k&i umum tandatanda m%nin/katn#a t%kanan intraranial #aitu ; n#%ri

  k%-ala #an/ krnik dan -r/r%&ifmuntah -%n/lihatan kabur k%,an/ k%&adaran

  m%nurun -ada -%m%rik&aan mun/kin t%rda-at %d%ma -a-il)andatanda d%fi&it

  n%url/i& t%r/antun/ -ada lka&i dan lua& ab&%&

  N$FA+")"$ $"F"+"$

  Pat/%n%&i&; (i&%babkan l%h $reponema pallidum "nf%k&i t%r,adi m%lalui -%rmukaan

  tubuh umumn#a &%waktu kntak &%k&ual $%t%lah -%n%tra&i m%lalui %-ith%lium #an/

  t%rluka kuman tiba di &i&tim limfatik m%lalui k%l%n,ar limf% kuman di&%ra- darah

  &%hin//a t%r,adi &-irk%t%mia al ini b%rlan/&un/ b%b%ra-a waktu hin//a m%n/in!a&i

  &u&unan &araf -u&at $reponema pallidum akan t%r&%bar di&%luruh krt%k& &%r%bri dan

   ba/ian ba/ian lain &u&unan &araf -u&at

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  45/58

  'anif%&ta&i klini&

  B%,ala %n&%faliti& &ifili& t%rdiri dari dua ba/ian ;

  B%,ala/%,ala n%url/i& ;

  %,an/k%,an/ #an/ datan/ dalam &%ran/an&%ran/an afa&ia a-rak&ia h%mian-&ia

  k%&adaran mun/kin m%nurun&%rin/ di,um-ai -u-il Ar/r#ll Rb%rt&nn%r!u& -tiu&

  da-at m%n/alami atrfi Pada &tadium akhir timbul /an//uanan/an//uan mtrik

  #an/ -r/r%&if

  2 N$FA+")"$ :"R8$A :iru& #an/ da-at m%n#%babkan radan/ tak -ada manu&ia ;

  • :iru& RNA

  • Paramik& !iru& ; !iru& -artiti& !iru& mrbili

  • Rabd!iru& ; !iru& rabi%&

  • )/a!iru& ; !iru& rub%lla fla!i!iru& >!iru& %n&%faliti& J%-an/ !iru& d%n/u%?

  • Pirna!iru& ; %nt%r!iru& >!iru& -li &aki% A%h!iru&?

  • Ar%na!iru& ; !iru& krim%nin/iti& limf&itria

  :iru& (NA

  • %r-%& !iru& ; h%r-%& z&t%r!ari&%lla h%r-%& &im-l%k& &itm%/ali!iru&• !iru& -&t%inbarr 

  • P!iru& ; !arila !ak&inia

  • R%tr!iru& ; A"($

  M-+e,t,- kl--,

  (imulai d%n/an d%mam n#%ri k%-ala !%rti/ n#%ri badan nau&%a k%&adaran

  m%nurun timbul &%ran/an k%,an/k%,an/ kaku kuduk h%mi-ar%&i& dan -aral#&i&

   bulbari&

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  46/58

  • ia&an#a %n&%faliti& !iru& diba/i dalam 3 k%lm-k ;

  1 n&%faliti& -rim%r #an/ bi&a di&%babkan l%h inf%k&i !iru& k%lm-k h%r-%&

  &im-l%k& !iru& influ%n&a = =&aki% dan !iru& arb

  2 n&%faliti& -rim%r #an/ b%lum dik%tahui -%n#%babn#a

  3 n&%faliti& -arainf%k&i&a #aitu %n&%faliti& #an/ timbul &%ba/ai km-lika&i -%n#akit !iru& #an/ &udah dik%nal &%-%rti rub%la !ari&%la h%r-%& z&t%r -artiti&

  %-id%mika mnnul%&i& inf%k&i&a dan !ak&ina&i

  '%nurut &tati&tik dari 214 %n&%faliti&54E >115 ran/? dari -%nd%ritan#a ialah

  anakanak :iru& #an/ -alin/ &%rin/ dit%mukan ialah !iru& h%r-%& &im-l%k& >31E?

  #an/ di&u&ul l%h !iru& = >17E? $tati&tik lain m%n/un/ka-kan bahwa %n&%faliti&

   -rim%r #an/ di&%babkan l%h !iru& #an/ dik%nal m%naku- 19E n&%faliti& -rim%r

  d%n/an -%n#%bab #an/ tidak dik%tahui dan %n&%faliti& -ara inf%k&i&a ma&in/ma&in/

  m%naku- 40E dan 41E dari &%mua ka&u& %n&%faliti& #an/ t%lah di&%lidiki

  E,e+l-t-, pr-mer : e,e+l-t-, -rl /erpe, ,-mplek,

  :iru& h%r-%& &im-l%k& tidak b%rb%da &%ara mrfl/ik d%n/an !iru& !ari&%la

  dan &itm%/al!iru& $%ara &%rl/ik m%man/ da-at dib%dakan d%n/an t%/a&

   N%natu& ma&ih m%m-un#ai imunita& mat%rnal )%ta-i &%t%lah umur 6 bulan imunita&

  itu l%n#a- dan ba#i da-at m%n/ida- /in/i!&tmatiti& !iru& h%r-%& &im-l%k& "nf%k&i

  da-at hilan/ timbul dan b%rlkali&a&i -ada -%rbata&an mukkutan%u& antara mulut dan

  hidun/ "nf%k&iinf%k&i t%r&%but ,inak &%kali )%ta-i a-abila n%natu& tidak

  m%m-%rl%h imunita& mat%rnal t%rhada- !iru& h%r-%& &im-l%k& atau a-abila -ada

   -artu& n%natu& k%tularan !iru& h%r-%& &im-l%k& dari ibun#a #an/ m%n/ida- h%r-%&

  /%nitali& maka inf%k&i da-at b%rk%mban/ m%n,adi !ir%mia n&%faliti& m%ru-akan

  &%ba/ian dari manif%&ta&i !ir%mia #an/ ,u/a m%nimbulkan -%radan/an dan n%kr&i& di

  h%-ar dan /landula adr%nali&

  Pada anakanak dan ran/ d%wa&a %n&%faliti& !iru& h%r-%& &im-l%k&

  m%ru-akan manif%&ta&i r%akti!ita&i dari inf%k&i #an/ lat%n (alam hal t%r&%but !iru&

  h%r-%& &im-l%k& b%rdiam didalam ,arin/an tak &%ara %nd&imbitik mun/kin

  di/an//lin Ba&&%ri dan han#a %n&%faliti& &a,a #an/ ban/kit

  %ru&akan -ada ,arin/an tak b%ru-a n%kr&i& di &ub&tan&ia alba dan /ri&%a

  &%rta infark i&k%mik d%n/an infiltra&i limf&it%r &%kitar -%mbuluh darah intra&%r%bral

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  47/58

  (i dalam nukl%u& &%l &araf t%rda-at .inclusion body/ #an/ kha& ba/i !iru& h%r-%&

  &im-l%k&

  Bambaran -%n#akit %n&%faliti& !iru& h%r-%& &im-l%k& tidak ban#ak b%rb%da

  d%n/an %n&%faliti& -rim%r lainn#a )%ta-i #an/ m%n,adi iri kha& ba/i %n&%faliti& !iru&

  h%r-%& &im-l%k& ialah -r/r%&i!ita& -%r,alanan -%n#akitn#a 'ulai d%n/an &akit

  k%-ala d%mam dan muntahmuntah %mudian timbul .acute organic brain

   syndrome&  #an/ %-at m%mburuk &am-ai kma $%b%lum kma da-at dit%mukan

  h%mi-ar%&i& atau afa&ia (an k%,an/ %-il%-tik da-at timbul &%,ak -%rmulaan -%n#akit

  Pada -un/&i lumbal dit%mukan -l%i&it&i& lim-&it%r d%n/an %ritr&it

  E,e+l-t-, Ar!o

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  48/58

  8ntuk "ndn%&ia -%rlu di-ikirkan !iru& Rabi%& 'um-& >-%n#%bab -artiti&?

  dan mun/kin %r-%& $im-l%k& P%n#%bab dari %n&%faliti& adalah -alin/ &%rin/ inf%k&i

  !iru& b%b%ra-a nth t%rma&uk !iru& h%r-%& arb!iru& di-%rantarai l%h n#amuk dan

  &%ran//a lain dan rabi%&

  3 N$FA+")"$ ARNA PARA$")

  'alaria &%r%bral; Plasmodium falsifarum -%n#%bab t%r,adin#a malaria

  &%r%bral Ban//uan utama t%rda-at didalam -%mbuluh darah m%n/%nai -ara&it $%l

  darah m%rah #an/ t%rinf%k&i -la&mdium fal&ifarum akan m%l%kat &atu &ama lainn#a

  &%hin//a m%nimbulkan -%n#umbatan-%n#umbatan %mrrha/i -%t%hia dan

  n%kr&i& fkal #an/ t%r&%bar &%ara difu& dit%mukan -ada &%la-ut tak dan ,arin/an

  tak

  B%,ala/%,ala #an/ timbul ; d%mam tin//ik%&adaran m%nurun hin//a kma

  %lainan n%url/ik t%r/antun/ -ada lka&i k%ru&akank%ru&akan

  4 N$FA+")"$ ARNA F8NB8$

  Fun/u& #an/ da-at m%n#%babkan radan/ antara lain 0 +andida albicans)

  +ryptococcus neoformans)+occidiodis) spergillus) 1umagatus dan %ucor mycosis

  Bambaran #an/ ditimbulkan inf%k&i fun/u& -ada &i&tim &araf -u&at ialah m%nin/

  %n&%faliti& -urul%nta Faktr #an/ m%mudahkan timbuln#a inf%k&i adalah da#a

  imunita& #an/ m%nurun

  5 R")$"$"$ $RR"

  Rik%t&ia da-at ma&uk k% dalam tubuh m%lalui /i/itan kutu dan da-at

  m%n#%babkan n&%faliti& (i dalam dindin/ -%mbuluh darah timbul nduli #an/

  t%rdiri ata& &%bukan &%l&%l mnnul%ar #an/ t%rda-at -ula di&%kitar -%mbuluh darah

  di dalam ,arin/an tak (idalam -%mbuluh darah #an/ t%rk%na akan t%r,adi

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  49/58

  trmb&it&i& B%,ala /%,alan#a ialah n#%ri k%-ala d%mam mulamula &ukar tidur

  k%mudian mun/kin k%&adaranturun

  PATO'ISIOLOGI  

  Pat/%n%&i& dari %n%-haliti& miri- d%n/an -ath/%n%&i& dari !iral m%nin/iti&

  #aitu !iru& m%na-ai =%ntral N%r!u& $#&t%m m%lalui darah >h%mat/%n? dan m%lalui

  &araf >n%urnal &-r%ad?2 P%n#%baran h%mat/%n t%r,adi kar%na -%n#%baran k% tak

  &%ara lan/&un/ m%lalui art%ri intra&%r%bral P%n#%baran h%mat/%n tak lan/&un/

  da-at ,u/a di,um-ai mi&aln#a art%ri m%nin/%al #an/ t%rk%na radan/ dahulu (ari

  art%ri t%r&%but itu kuman da-at tiba di likur dan in!a&i k% dalam tak da-at t%r,adi

  m%lalui -%n%rb&an dari -ia mat%r

  $%lain -%n#%baran &%ara h%mat/%n da-at ,u/a t%r,adi -%n#%baran m%lalui

  n%urn mi&aln#a -ada %n%-haliti& kar%na h%r-%& &im-l%k& dan rabi%& Pada dua

   -%n#akit t%r&%but !iru& da-at ma&uk k% n%urn &%n&ri& #an/ m%n/inn%r!a&i port

  d&entry dan b%r/%rak &%ara r%tr/rad m%n/ikuti anan m%nu,u k% nukl%u& dari

  /an/lin &%n&ri& Akhirn#a &araf&araf t%-i da-at di/unakan &%ba/ai ,%mbatan ba/i

  kuman untuk tiba di &u&unan &araf -u&at

  $%&udah !iru& b%rada di dalam &it-la&ma &%l tuan rumah ka-&%l !iru&

  dihanurkan (alam hal t%r&%but !iru& m%ran/&an/ &it-la&ma tuan rumah untuk

  m%mbuat -rt%in #an/ m%n/hanurkan ka-&%l !iru& $%t%lah itu nul%i aid !iru&

   b%rkntak lan/&un/ d%n/an &it-la&ma &%l tuan rumah ar%na kntak ini &it-la&ma

  dan nukl%u& &%l tuan rumah m%mbuat nul%i aid #an/ &%,%ni& d%n/an nul%i aid

  !iru& Pr&%& ini dinamakan r%-lika&i

  ar%na -r&%& r%-lika&i b%r,alan t%ru& maka &%l tuan rumah da-at

  dihanurkan (%n/an d%mikian -artik%l-artik%l !iral t%r&%bar %k&tra&%lular $%t%lah

   -r&%& in!a&i r%-lika&i dan -%n#%baran !iru& b%rha&il timbullah manif%&ta&i

  manif%&ta&i tk&%mia #an/ k%mudian di&u&u&l l%h manif%&ta&li lkali&atrik B%,ala

  /%,ala tk&%mia t%rdiri dari &akit k%-ala d%mam dan l%ma&l%tih &%luruh tubuh

  $%dan/ manif%&ta&i lkali&atrik akibat k%ru&akan &u&unan &araf -u&at b%ru-a

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  50/58

  /ann/uan &%n&rik dan mtrik >/an//uan -%n/lihatan /an//uan b%rbiara/ann/uan

   -%nd%n/aran dan k%l%mahan an//ta /%rak? &%rta /an//uan n%url/i& #akni

   -%nin/katan )" #an/ m%n/akibatkan n#%ri k%-ala mual dan muntah &%hin/a t%r,adi

   -%nurunan b%rat badan 

  DIAGNOSIS

  Ame,

  P%n%/akan dia/n&a %n&%faliti& dimulai d%n/an -r&%& anamn%&a &%ara

  l%n/ka- m%n/%nai adan#a riwa#at t%r-a-ar d%n/an &umb%r inf%k&i &tatu& immuni&a&i

  /%,ala klini& #an/ did%rita riwa#at m%nd%rita /%,ala #an/ &ama &%b%lumn#a &%rta ada

  tidak n#a faktr r%&ik #an/ m%n#%rtai

  Pemer-k, +-,-k 

  Pada -%m%rik&aan fi&ik dilihat tandatanda -%n#akit &i&t%mik &%-%rti di,um-ai

  adan#a ra&h limf%ad%n-ati m%nin/i&mu& -%nurunan k%&adaran -%nin/katan

  t%kanan intraranial #an/ ditandai d%n/an adan#a -a-il %d%ma tanda tanda

  n%url/i& fkal &%-%rti k%l%mahan /an//uan b%rbiara -%nin/katan tnu& tt dan

  hi-%rr%fl%k& %k&t%n&r -lantari&

  Pemer-k, peu01

   Lumbal pungsi

  +umbal -un/&i adalah -r&%dur &%rin/ dilakukan di d%-art%m%n /awat darurat

  untuk m%nda-atkan infrma&i t%ntan/ airan %r%br&-inal >=$F? '%&ki-un bia&an#adi/unakan untuk tu,uan dia/n&tik untuk m%n#in/kirkan -t%n&i kndi&i #an/

 • 8/19/2019 Modul 2 Kejang Skenario 3

  51/58

  m%n/anam ,iwa &%-%rti m%nin/iti& bakt%ri atau -%rdarahan &ubarahnid -un/&i

  lumbal ,u/a kadan/kadan/ dilakukan untuk ala&an t%ra-%utik &%-%rti -%n/batan

   -&%udtumr %r%bri Anali&i& airan =$F ,u/a da-at m%mbantu dalam dia/n&i&

   b%rba/ai kndi&i lain &%-%rti -%n#akit d%mi%lina&i dan m%nin/iti& arinmatu&

  Pun/&i lumbal haru& dilakukan han#a &%t%lah -%m%rik&aan n%url/i& namun tidak

   -%rnah m%nunda int%r!%n&i b%r-t%n&i m%n#%lamatkan n#awa &%-%rti antibitik dan

  &t%rid untuk -a&i%n d%n/an diuri/ai m%nin/iti& bakt%ri

  "ndika&i untuk -un/&i lumbal

  Pun/&i lumbal haru& dilakukan untuk indika&i b%rikut;

  • %uri/aan didu/a m%nin/iti&• k%uri/aan &ubarahnid h%mrrha/%

  •  -%n#akit &i&t%m &araf -u&at &%-%rti &indrm BuillainarrS dan t%ra-i

  arinmatu& m%nin/iti&

  •  -&%udtumr %r%bri

  ntraindika&i untuk -un/&i lumbal

  ntraindika&i mutlak untuk -un/&i lumbal adalah adan#a kulit #an/t%rinf%k&i ata& &itu& %ntri ,arum dan adan#a t%kanan #an/ tidak &ama antara

  km-art%m%n &u-rat%ntrial dan infrat%ntrial Oan/ t%rakhir ini bia&an#a dirin/ka&

  l%h t%muan karakt%ri&tik b%rikut -ada tak tm/rafi >=)?;

  • %hilan/an