of 16/16
Pojam, način proizvodnje, razvoj LVL-a i primena Marko Jović Stefan Jovićević Ivan Likić Ivan Manić Miljan Kalem Milica Ristić Birmančević Stefan

Modifikacije drveta

  • View
    86

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

modifikacije drveta

Text of Modifikacije drveta

PowerPoint Presentation

Pojam, nain proizvodnje, razvoj LVL-a i primena Marko JoviStefan JovieviIvan LikiIvan ManiMiljan Kalem Milica RistiBirmanevi StefanOpti pad prenika trupca i potrebe za graom veih duina, fleksibilnosti dimenzija, negativnih osobina masivnog drveta kao sto su anizotropnost, higroskopnost i promena dimenzija pod uticajem vlage, greaka koje se nalaze u drvetu i potreba za duim elementima je dovelo do pojave LVL-a (Laminated Veneer Lumber).

Lamelirano drvo poseduje bolja svojstva od masivnog drveta, dok je stvaranje pukotina svedeno na minimum. Time je lamelirano drvo posebno pogodno za vidljive graevinske elemente te predstavlja osnovu za trajno nepropusnu konstrukciju postojanog oblika. Lamelirano drvo je sa svih strana izblanjano i zaobljenih ivica, ime se postie glatka i optiki privlana povrina.

Proizvodnja LVL-aLVL je proizvod od drveta kod kojeg je vie slojeva ljutenog furnira meusobno slepljeno lepkom, pri emu se furniri slau paralelno. Osnovni princip proizvodnje je da koriscenjem ljustenog furnira na bazi oblovine sa malim precnicima u kontinuiranom procesu proizvode materijal odreenih fizicko-mehanickih svojstava u velikom dijapazonu dimnzija i podrucija primene. Osnovne karakteristike ove ploce su svi furniri produzeni po duzini i lepljeni na isti nacin. Dobijaju se presovanjem tokom tano odreenog vremena uz odreeni pritisak i temperaturu. Sastavljanje po duini je potrebno kako bi se formirao list odreene veliine. Za nastavljanje furnira po duini, zbog male povrine spajanja, neophodno je dodirne povrine obraditi pod uglom da bi se poveala povrina lepljenja, a time i vrstoa spoja (slika dole). Kosine se izrauju pomou krune testere ili glodalicomProizvodnja LVL-a

Maine za ljutenje furniraJedan od uslova rentabilne proizvodnje dugakog LVL-a je upotreba ljutilice bez hvataljki (Spindleless) Konstrukcija ljutilice bez hvataljki je takva da trupac okreu tri dugaka valjka prenosei obrtni moment frikciom. Gornji valjak ima ulogu pritisne grede, dok donja dva valjka dre trupac u optimalnoj poziciji za ljutenje. Pozicija valjaka, debljina furnira i zadnji ugao ljutenja, kontroliu se putem raunara i servo hidraulike.

Maine za ljutenje furnira Postoji i maina za ljutenje sa hvataljkama u kojima je trupac centrino uvren pomou hvataljki, rotira oko svoje uzdune ose, dok se no sa pritiskivaem kree u horizontalnoj ravni prema uzdunoj osi trupca. Budui da trupac ima nepravilan oblik, na poetku ljutenja dobijaju se komadi furnira tzv. krpe, a kada trupac dobije cilindrian oblik, od njega se dobija furnir u obliku neprekidnog platna. Na kraju ostaje rest-rolna, koja se moe iskoristiti u druge svrhe. Sa smanjenjem prenika trupca poveava se broj obrtaja trupca kako bi periferna brzina ostala ne promenjena, a time i kvalitet furnira.

Svojstva LVL-aPoto nema zvaninih standarda, uglavnom se uporeuju sa svojstvima masivnog drveta.Uporeujuci ih deavalo se da su podaci za LVL veci: modula elastinosti za 11%, vrstoe na savijanje u podruiju linearnosti 21%, vrstoe na zatezanje poprecno sa vlakancima 13%, vrstoe na pritisak vertikalno na vlakanca 31% i vrstoe na smicanje cak 186%.LVL je ravan i dimenzionalno stabilan proizvod malih dimenzijalnih promena zbog promena vlanosti okolnog prostora ima 20% niu vlagu ravnotee rezane grae. Iako se dimenzije LVL-a menjaju s promenom vlage, one se pak manje menjaju nego dimenzije rezane grae. LVL takoe pokazuje veu otpornost prema uticajima promene vlage i temperature nego masivno drvo , jer u LVL-u pod uticajem ciklinih promena nastaju male beznaajne pukotine, a na masivnom drvetu one vremenom postaju sve vee. Te male pukotine rastereuju razliita naprezanja i posle nekoliko prvih ciklusa one vrlo sporo rastu. Nastaju i pukotine na elima, ali su vrlo retko signifikantne duine i takoe sporo rastu na naknadnim ciklusima promene vlage i temperature. Vrlo spor rast pukotina i raspuklina velika je prednost u poreenju sa masivnim drvetom, pogotovo pri pojavi delaminacije, tj nastajanja pukotina blizu ili u sloju lepila, koje na lepljenoj rezanoj grai postaju sve vee PREDNOSTI LVL-A NAD REZANOM GRAOMOpte prednosti moe se praviti od trupaca malog prenika (oko 20 cm); moe se praviti od vrsta drveta male mehanike vrstoe (topola); moe se praviti od relativno debelog furnira (manje slojeva, manje lepka); moe se proizvoditi u velikim koliinama, uz odravanje stalnog kvaliteta; potrebno je minimalno sortiranje furnira; cena je 2030% vea od rezane grae istih dimenzija; da bi se dobila bolja svojstva LVL-a, mogue je kombinovati vie vrsta drveta. manje je utezanje, bubrenje drveta, raspucavanje i vitoperenje postoji mogunost oblikovanja savijanjem (izrada sedita i naslona) gustina je za oko 20% poveana pod dejstvom pritiska i temperature u presi i upotrebom lepka

Rezana gradja,proizvodnja, svojstva i podela Trupci se dopremaju u pilanu gde se razrezuju na razliite naine, a izbor naina rezanja zavisi od kvaliteta trupaca, vrste drveta, vrste maine i sortimenata koji se ele dobiti. Pri izboru naina rezanja treba voditi rauna o principu maksimalnog kvantativnog i kvalitatativnog iskorienja, kao i iskorienja po vrednosti.Postoje tri naina rezanja trupaca, i to:rezanje u eloprizmiranj ipojedinano rezanje.Osim ova tri klasina rezanja postoje i kartje, rezanje duzica, greda, gredica, eleznikih pragova i dr

1. REZANJE U ELO podrazumeva da se trupac izree na daske razlicitih irina pri jednim prolasku kroz gater, ili vie prolaza na tranoj testeri trupari. Rezanjem u elo postie se vea produktivnost nego bilo kojim nainom rezanja.

2. PRIZMIRANJE trupaca izvodi se na taj nain to se u prvom prolasku kroz gater izradi planson-prizma, zatim se prizma okrene za 90 stepeni i u drugom prolazu se kroz gater izree na okrajenu grau iste irine.

3. KRUNO INDIVIDUALNO REZANJE izvodi se tranom testerom ili horizontalnim gaterom i to sve tako se iz trupca izreze daska po daska u zoni kvaliteta (3), sve dok ne doe do zone (2). Trupac se zatim obre za 180 stepeni ili 90 dok se ne izreu ostale njegove strane do zone (2), zatim se na isti nain re e zona (2). Ova tehnika rezanja omoguuje najbolje kvalitativno iskorienje trupca.(slika dole)

4. KARTIJE rezanjem dobija se maksimalan broj radijalnih rezova. Kada se primenjuje obian kartje trupac se deli na 4 dela a zatim se svaka etvrtina reze, daska po daska paralelno irim stranam etvrtki, dok na kraju ne ostane etvrtaa ili letva. Pri istom kartje rezanju rezovi su paralelni sa simetralnom etvrtkom.

SLAVONSKI nain rezanja podrazumeva da se prvo izree srednja daska u iju debljinu je uklonjeno srce, a od ostalih delova izrauju se izrezani ili ne izrezani polovnjaci (vagensus bulovi).

Kod svakog od ovih naina rezanja ne izostavni su veliki gubici zbog reza testere, u tome je jo jedna velika prednost LVL-a u odnosu na masivno drvo.

MOGUNOSTI ZAMENE REZANEGRAE LVL-OM

Jedan ameriki proizvoa LVL-a izvrio je poreenja svojstava LVL-a napravljenog od jele sa svojstvima masivnog drveta iste vrste.Lamelirani elementi su pokazali 3,1% veci faktor iskorienja, ali najznaajnija je razlika u opsegu dimenzija i veoj vrednosti koju moe da proizvede fabrika slojevitog drveta. ak i kada se obraunaju trokovi lepka, lamelirana graa je pokazala signifikantno vei profit.

BUDUNOST LVL-a

Lepe, ekoloke, zdrave i racionalne, lepljene lamelirane drvene konstrukcije sve vie ulaze u nau graditeljsku praksu potiskujui, gde god je to mogue, betonske i eline konstrukcije. Superiornost drveta se ogleda u njegovoj prirodnosti i eleganciji forme, interesantnom obliku i oseaju istinske topline ambijenta.

BUDUNOST LVL-a

BUDUNOST LVL-a