Moderní energetika: česká příležitost v globálním ... ?· Moderní energetika: česká příležitost…

  • Published on
    07-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Modern energetika: esk pleitost vgloblnm kontextu

28/11/201810.0015.00

Vnitroblock HoleoviceTusarova 791/31

Praha 7, Holeovice

Svaz modern energetiky Vs spolu se svmi partnery zve na debatu ukulatho stolu

VratislavKol (pedseda Rady ER)

Marek Loula (vrchn editel, Korportn ainstitucionln bankovnictv, SOB)

vodn slovo

Luis Janeiro (programov vedouc, Mezinrodn agentura pro obnoviteln zdroje IRENA)

Akcelerace rozvoje obnovitelnch zdroj je iekonomick pleitost pro Evropu

Matthias Buck (vedouc oddlen Evropsk energetick politiky, Agora Energiewende)

Benefity Energiewende: zkuenosti spromnou nejsilnj evropsk ekonomiky

Edvilas Raudonikis (velvyslanec, Velvyslanectv Litevsk republiky)

Litevsk strategie pro poslen energetick nezvislosti

Martin Sedlk (Svaz modern energetiky)

esk ance vmodern energetice

Kamil ermk (generln editel, EZ ESCO)

Pleitosti nov energetiky vsektoru ESCO

Fady Al-Kheir (editel strategickho rozvoje amarketingu, Energon holding)

Energetick byznys ve svtle kontinuln technologick disrupce

Alois Mka (senior energy expert, SOB Advisory)

SOB na rozcest energetiky

Pouze pro zvan/Po oficiln sti bude pipraveno oberstven amonost networkingu/Zjemce oast

dme ovyplnn zvazn pihlky na tomto formul i /Pracovn jazyky: etina, anglitina (tlumoen

bude zajitno)/Vstup na akci je zdarma/Kapacita prostoru je omezena/Pozvnka plat pedevm pro pm

adresty, byla-li Vm peposlna, informujete se uzstupc Svazu modern energetiky omonostech asti:

t: 737 128 471martin.sedlak@modernienergetika.cz

Energetick balek EU otevr prostor knovmu rozvoji modern energetiky tak vesk

republice. Energeticky aktivn spotebitel, agregtoi, energetick komunity nebo podmnky

pro rozvoj akumulace energie nabdnou konkrtn obrysy pro vyuit vych cl obnovitelnch

zdroj energie asnen emis. Debatn setkn ukulatho stolu nabdne globln kontext aktul-

nho vvoje venergetice, pohled naich nejblich soused izkuenosti Litvy ssilm ozajitn

energetick bezpenosti. Clem debaty je dosaen vzjemn inspirace avyuit osvdench

postup, kter nm pomohou piblit se nzkouhlkov ekonomice svhodn investovanmi pro-

stedky ilidskmi silami.

Jde ovodn akci zbloku setkn Nov energie eska, kter maj upozornit na potencil

esk modern energetiky apomoci otevt prostor pro vybudovn pozice domcch firem vob-

lasti postupn promny energetiky. Ztitu nad projektem Nov energie eska Svazu modern

energetiky pevzal ministr ivotnho prosted Richard Brabec.

Formt akce

Program

Rmec

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwryxCAaOxq4RhAbKvGrl5pX4I7BqYvamS67m6ZsVFFuNskw/viewform?usp=sf_linkmailto:martin.sedlak%40modernienergetika.cz?subject=

Vratislav Kol PEDSEDA RADY ER

Vystudoval souasn Prvnickou fakultu Masarykovy univerzity vBrn aFakultu socilnch vd Univerzity Karlovy

vPraze. Po dokonen magisterskho cyklu spn absolvoval rigorzn zen na obou univerzitch. Ve spolenostech

RWE Transgas, a.s., NAFTA a.s. aE.ON esk republika, s.r.o., psobil na pozicch vedoucho oddlen anmstka

pro obchod. Vletech 2008 a 2016 pracoval pro EPS, a.s., zpotku jako vedouc odboru Prvn podpory obcho-

du, vroce 2009 se stal vedoucm odboru Prvnch slueb. Ped nstupem do funkce lena Rady ER byl hlavnm

prvnkem ochrany spotebitele vesk nrodn bance.

Marek Loula VRCHN EDITEL, KORPORTN A INSTITUCIONLN BANKOVNICT V, SOB

Od nora 2018 vrchn editel Korportnho bankovnictv SOB. Ped tm psobil ve stejn bance na pozicch vkon-

nho editele pro informan a komunikan technologie, vkonnho editele divize pro schvalovn a zen vr,

editele regionln korportn poboky Brno, a v oddlen rozvoje mezinrodn klientely a projekt v oblasti cash

managementu. Vystudoval Ekonomicko-sprvn fakultu Masarykovy univerzity.

Luis Janeiro PROGRAMOV EDITEL, INOVAN ATECHNOLOGICKM CENTRUM,

MEZINRODN AGENTURA PRO OBNOVITELN ZDROJE

Luis Janeiro je programov editel vInovanm atechnologickm centru IRENA, jeho hlavn npln je mapovn mo-

nost obnovitelnch zdroj vEvrop. Luis Janeiro byl hlavnm analytikem vletos publikovan studii IRENA Perspektivy

obnovitelnch zdroj energie pro Evropskou unii, kter pila shlavnm zjitnm: EU m dostatek potencilu ke

zdvojnsoben podlu obnovitelnch zdroj zpiblin 17 % vroce 2015 na 34 % vroce 2030. Vminulosti psobil jako

hlavn konzultant pro oblasti energetick aklimatick politiky ve spolenosti Ecofys-Navigant.

Luis je dritelem magisterskho titulu voblasti udritelnho rozvoje zuniverzity vUtrechtu, postgradulnho diplomu

zoboru obnovitelnch zdroj energie zuniverzity vSantiagu . Je tak bakalem voboru prmyslovho inenrstv

na univerzit vVigu.

Matthias Buck VEDOUC EVROPSK ENERGETICK POLIT IK Y AGORA ENERGIEWENDE

Matthias Buck je vedoucm evropsk energetick politiky vAgora Energiewende. Ped nstupem do Agora Ener-

giewende vroce 2015 psobil vce ne deset let na rznch pozicch vEvropsk komisi: na Generlnm editelstv

pro energetiku Evropsk komise; jako len kabinetu bvalho komisae pro ivotn prosted Janeze Potonika; jako

vyjednava EU pro mnohostrann aregionln dohody oochran ivotnho prosted avolnho obchodu , ajako

expert Komise pi nmeck vld pro otzky transformace nmeck energetiky avlivu jejho na EU.

Matthias Buck studoval prva, politick vdy, ekonomii asociologii vNmecku, panlsku, USA aVelk Britnii. Byl

spoluzakladatelem adlouholetm redaktorem asopisu Journal for European Environmental & Planning Law.

Edvilas Raudonikis VELV YSLANEC, VELV YSLANECT V L ITEVSK REPUBLIK Y VR

Edvilas Raudonikis od roku 1993 psob vlitevskch diplomatickch slubch napklad na ministerstvu zahraninch

vc, na velvyslanectvch ve vdsku aRakousku. Vletech 2011-2012 pak jako vedouc Evropsk amezinrodn divize

kancel pedsedy vldy Litevsk republiky. Od roku 2015 je pak velvyslancem Litevsk republiky vesk republice.

vodn host

Martin Sedlk PROGRAMOV EDITEL SVA ZU MODERN ENERGETIK Y

Martin Sedlk se vprosted modern energetiky pohybuje vce ne 10 let. Aktuln psob na pozici programovho

editele Svazu modern energetiky, kter pedstavuje zasteujc platformu asociac zoblasti obnovitelnch zdroj

energie, akumulace energie, chytrch st, energetickch slueb akogenerace. Od roku 2012 se tak spojen sAlianc

pro energetickou sobstanost, kter je nezvislm sdruenm komentujcm vvoj esk ievropsk energetiky. Vroce

2017 spoluzaloil zpravodajsk portl Obnoviteln.cz, kter informuje otechnologickm pokroku voblasti modern

energetiky. Martin Sedlk je absolventem Vysokho uen technickho, Fakulty Strojnho inenrstv, obor Energetika.

Kamil ermk PEDSEDA PEDSTAVENST VA AGENERLN EDITEL EZ ESCO

Kamil ermk vede EZ ESCO od kvtna 2016. Do firmy piel zpozice generlnho editele vydavatelskho domu

Economia. Vletech 2005 a 2012 psobil na vedoucch mstech spolenost EZ Polska, EZnet aEZ ICT Services,

ped tm se pohyboval voblasti telekomunikac amdi. Kamil ermk je tak mstopedsedou Unie malch astednch

podnik R alenem vkonnho vboru Czech Smart City Cluster. Vminulosti psobil tak jako reportr amode-

rtor hlavn zpravodajsk relace esk televize ansledn jako mluv aporadce ministra prmyslu aobchodu R.

Kamil ermk vystudoval VE vPraze aErasmus University Rotterdam.

Fady Al-Kheir EDITEL STRATEGICKHO ROZVOJE AMARKETINGU ENERGON HOLDINGU

Fady Al-Kheir m dlouholet zkuenosti zoblasti business developmentu, marketingu, zdravotnictv akomunikace.

Energetice se intenzivn vnuje od roku 2016, kdy se pipojil kEnergonu. Zajm se zejmna oinovace anov techno-

logie. Pod jeho vedenm se tak skupina zaala rozvjet novmi smry arozrostla se onkolik firem zoblasti modern

energetiky. Prv vmodern energetice atechnologickch inovacch spatuje pleitost nejen pro holding, ale pro

celou eskou republiku: Vsouasnosti startuje celosvtov energetick revoluce. Je mnohem mohutnj arychlej,

ne odhadovaly nejoptimistitj teorie. Pokud sprvn uchopme pleitost, kter se nm nabz, mme anci stt

se jednou zenergeticky nejpokrokovjch zem na svt. Rd by spolen spodobn smlejcmi spolenostmi

podpoil dal rozvoj inovac, navzal na dvj technologickou vysplost na zem apispl ktomu, aby se esk

energetika stala vvoznm artiklem avzorem pro ostatn.

Alois Mka SENIOR ENERGY EXPERT, SOB ADVISORY

Alois Mka m rozshl zkuenosti voblasti energetiky avedl adu projekt vjadern energetice, elektroenergetice,

plynrenstv avoblasti zpracovn ropy. Byl lenem statutrnch orgn ady spolenost (nap. Jihomoravsk ply-

nrensk a.s., Jihoesk plynrensk a.s., Zpadoesk energetika a.s., Severoesk doly a.s.). VSOB Advisory,

a.s., zastv funkci Senior Energy Experta aposkytuje podporu pro podnikn SOB voblasti energetiky.

vodn host

lensk organizace SME

Recommended

View more >