of 40 /40
MODERN MODERN Í Í FYZIATRIE FYZIATRIE A L A L É É Č Č EBN EBN Á Á REHABILITACE REHABILITACE J. Martinkov J. Martinkov á á l l é é č č ebn ebn á á rehabilitace, ortopedie, rehabilitace, ortopedie, poradna pro sportovce poradna pro sportovce dr. dr. mart mart @ @ chironaxinvest chironaxinvest . . cz cz

MODERNÍ FYZIATRIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE · PDF filestavy, lumbago, coxartroza, parézy .(hrazeno 10x za kvartál) KLASICK

Embed Size (px)

Text of MODERNÍ FYZIATRIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE · PDF filestavy, lumbago,...

 • MODERNMODERN FYZIATRIE FYZIATRIE A LA LEBNEBN REHABILITACEREHABILITACE

  J. MartinkovJ. Martinkovllebnebn

  rehabilitace, ortopedie, rehabilitace, ortopedie,

  poradna pro sportovceporadna pro sportovce

  [email protected]@chironaxinvestchironaxinvest..czcz

 • METODY POUMETODY POUVANVAN V REHABILITACIV REHABILITACI

  rehabilitan

  cvien

  ( LTV ) fyzikln terapie mase mobilizace, manipulace mkk

  techniky

 • FYZIKFYZIKLNLN TERAPIETERAPIE

  je pomocnou terapeutickou metodou

  v tzv. rehabilitanm plnu by mla asov

  zaujmat cca 4-5%, jinak

  preferujeme aktivn

  prvky dle stavu pac.

  pokud je sprvn

  ordinovna

  a provdna je pro pac. vdy pnosem

  technick rozvoj v poslednm desetilet

  magnetoterapie, laser, rebox, shock-wave

 • MECHANISMUS PMECHANISMUS PSOBENSOBEN FTFT

  1. ovlivnn

  fyziklnch a biochemickch pochod

  ve tknch (na bunnch mem-

  brnch) = pm inek

  2. ovlivnn

  nervovho event.endokrinn-

  ho systmu = reflexn

  inekObecn

  psoben

  FT :

  efekt analgetick, spazmolytick, trofotropn, antiedematzn

 • ULTRAZVUKULTRAZVUK

  = mechanick

  vlnn,

  vznik

  rozkmitnm piezoelektrickho krystalu

  Frekvence:

  1MHz -

  prnik do hloubky

  3 MHz -povrchov

  tkn

  Fyziologick efekt:

  zlepen

  metabolismu, lokln

  cirkulace, resorpce extravaztu,

  stup bolest

  z lokln

  ischmie

 • ULTRAZVUK ULTRAZVUK --indikace, indikace, kontraindikacekontraindikace

  Indikace: distorze, parciln

  svalov ruptury, hematomy, synovialitidy,

  tendovaginitidy, ganglion...

  Kontraindikace: kovy, rstov

  chrupav- ka, kostn

  vstupky tsn

  pod k

  ,

  perifern

  nervy (ulnaris), erstv krvcen

 • PRESKRIPCE CVIPRESKRIPCE CVIENEN

  daje na pedpisu :

  povolen rozsah pohybu

  zakzan

  cviky

  povolen

  zt

  stupe

  hojen

  zlomeniny

  dekalcinace

  skeletu, kovy

  jin

  speciln

  poadavky

 • ULTRAZVUK ULTRAZVUK -- ppedpisedpis

  preformovan

  programy dle indikanch tabulek, nap.:

  BTL O7 - program distorze, dle indikanch tabulek, 8x na hlezno dx.

  Obsolentn

  indikace :epikondylitidy, ostruha kosti patn, tendinitida

  A,

  bolestiv hallux

  i plochono

 • ELEKTROTERAPIEELEKTROTERAPIE

  Nzkofrekvenn

  terapie

  (f 0-1000 Hz) :DD DD --

  proudy, proudy, TrTrbertbertvv

  proud, TENS ..proud, TENS ..

  Stedofrekvenn

  terapie, f do -

  100 000Hznemodulovanmodulovan

  -

  bipolrntetrapolrn

 • ELEKTROTERAPIE ELEKTROTERAPIE --kontraindikacekontraindikace

  1. v mst

  aplikace i proudov

  drze kovov

  implantty, primrn

  tumory,

  TBC-

  loiska, pokozen kon

  kryt

  2. pi celkovch onemocnnch horenat

  stavy, hemoragick

  diatzy

 • DD DD --PROUDY PROUDY --indikace, indikace, preskripcepreskripce

  -

  bolest v kloubu, traumatologie (distenze, kontuze, distorze)

  --

  reflexnreflexn

  zmzmny PV svalstva pny PV svalstva pi i vertebrogennvertebrogennchch

  syndromechsyndromech

  BTL 06 - program lumbago, 8xDD proudy dle indikanch tabulek 8x na L-pate

 • TrTrbertovybertovy proudy =proudy =

  monofazick, pravohl, pulzn

  proudy

  maj

  asn analgetick efekt

  Indikace : cefalea, cervikalgie, lumbago

  Pedpis :

  Trbert

  na ji, ( L-oblast.. )

  10 min./ 3x td./ 8x

 • TrTrbertovybertovy proudy proudy -- tvar,ulo

  tvar,uloenen elektrodelektrod

 • TENS TENS -- proudyproudy

  impulzy krat

  ne

  1ms, tlumen

  bolesti ovlivnnm nervovch zakonen

  Indikace :

  bolestiv

  stavy pohybovho systmu, neuropatickneuropatick

  bolestbolest

  Pedpis :

  TENS -

  proudy na ji

  20 min., 3x tdn, 6x

 • ImpulzoterapieImpulzoterapie

  vyuv

  inek pesn

  tvarovanch proudovch impulz

  1. elektrogymnastika

  :

  u zdravch

  sval, jako lba a prevence svalovch atrofi

  po razech a operacch

  -impulzy se strmm nstupem kontrakce podobn

  normln

  voln

  aktivit

 • ImpulzoterapieImpulzoterapie

  2. elektrostimulace

  = selektivn drdn

  nerv

  u perifernch parz

  (drdn

  v tzv. motorickm bod

  )

  -

  prevence atrofie paretickch sval

  -

  impulzy s pozvolnm nstupem

 • STSTEDOFREKVENEDOFREKVENNN PROUDYPROUDY

  frekvence 2 500 -

  12 000 Hz

  - psob

  na tkn

  uloen

  v hloubce, dobe pekonvaj

  tkov odpor

  - pi bi-

  a tetrapolrn

  aplikaci v hloub- ce

  interferuj

  amplitudov

  modulovan nf

  proudy

  proto oznaen

  interferenn

  proudy

 • IF proudy IF proudy -- ppedpis, indikaceedpis, indikace

  Pedpis :

  IF proudy, 4-pol. na L-pate

  15 min., 8x

  BTL 06-

  IF proudy, prog. lumbago, 8x

  Indikace :

  lumbago, cervikalgie, bolestiv

  rameno, koleno, hlezno.

 • REBOXREBOXtranskutln

  korekce lokln

  acidzy

  impulzy o frekvenci 2 -

  5kHz

  ve tkni pod katodou alkalizace tkn

  korekce lokln

  acidzy, zven mikrocirkulace

  ve tkni, myorelaxace,

  snen

  bolesti ( www.rebox.cz

  )

 • MAGNETOTERAPIEMAGNETOTERAPIE

  pouvme nf, pulzn

  magnetick

  pole

  inky :

  vazodilatan, analgetick, protizntliv, urychlen

  hojen

  tkn

  Kontraindikace :

  kardiostimultory, tumory v anamnze, gravidita

 • Magnetoterapie Magnetoterapie -- indikace, pindikace, pedpisedpis

  Indikace :

  artrzy

  , fraktury nehojc

  se paklouby, distorze, Sudeck, bolestiv

  plochono, spondylartrza,

  tenisov loket, ostruha, chondropatie, aseptick

  nekrzy.

  Pedpis :

  magnetoterapie na koleno dx. program artrza,

  30 min., 15x,

  Kombinace :

  jen s laserem

 • LASERLASER

  generuje monochromatick polarizovan koherentn

  svteln paprsek

  inky :

  biostimulan

  (aktivace hojen, regenerace tkn, epitelu..), protizntliv, analgetick

  Vkon pouvan v rhb. :

  40 -

  200mW, vlnov

  dlka -

  670, 780, 830nm

 • Laser Laser -- aplikaceaplikace

 • Laser Laser -- aplikace, indikace, aplikace, indikace, ddvkovvkovnn

  kontaktn

  aplikace : bodov, plon (distann

  aplikace -

  scanner)

  Nejastj

  indikace :

  entezopatie, tendinitidy

  (A, lig. patellae..) stp.

  distorsch drobnch kloub

  -

  10J/cm2

  keloidn

  jizvy ( do 3 msc) -

  4J/cm2

 • Laser Laser -- ppedpisedpis

  ml by pedepisovat jen rhb. lka

  procedura nen

  hrazena ZP !

  laser na radiln

  epikondyl

  humeru

  dx./ 10J/cm2/ 3 body /3xtdn

  / 10x

  nesprnesprvnvn

  indikace a indikace a poddpoddvkovvkovnn diskreditujdiskredituj

  metodu !!!metodu !!!

 • MLS MLS -- laserlaser

  MultiwaveMultiwave

  LockedLocked

  SystemSystem

  kombinace 2 vlnovch dkombinace 2 vlnovch dlek, plek, pesnesn

  synchronizacesynchronizace

  808 808 nmnm

  protizprotiznntliv + proti otokutliv + proti otoku

  905 905 nmnm

  analfgetickanalfgetick

  efektefekt

  vysok vkon:1100 vysok vkon:1100

  3300mW3300mW

  bodovbodov

  sondasonda--

  4cm2 + skener4cm2 + skener

  prprnik anik a

  do hloubky 4cmdo hloubky 4cm

 • MLS MLS laser laser --indikaceindikace

  ponovponov

  obtobte (tenisov lokete (tenisov loket))

  zznnty ty lach (lach (tendinitistendinitis

  Achillei, skokanskAchillei, skokansk

  koleno..)koleno..)

  distorze kloubdistorze kloub

  zhmozhmoddnn

  svalsval, svalov, svalov

  rupturyruptury

  jizvy, bolestivjizvy, bolestiv

  trigrytrigry

  artrartrzyzy

 • VYSOKOFREKVENVYSOKOFREKVENNN

  ULTRAZVUK ULTRAZVUK ( SHOCK WAWA , ESWT )( SHOCK WAWA , ESWT )

  rrzovzov

  vlna vlna

  aktivace bunaktivace bunnn proliferace, aktivace hojenproliferace, aktivace hojen

  tktknn

  1 1

  3 aplikace, 3 aplikace, spspnost anost a

  95% 95%

 • VysokofrekvenVysokofrekvennn

  ultrazvuk ultrazvuk --

  indikaceindikace

  entezopatieentezopatie

  ( ( A, ostruha kosti patnA, ostruha kosti patn, , ramena )ramena )

  bolestivbolestiv

  trigrytrigry

  mmkkch tkkkch tknn

 • VysokofrekvenVysokofrekvennn

  ultrazvuk ultrazvuk -- OSSATRONOSSATRON

  nehojnehojcc

  se pakloubyse paklouby

  provprovdd

  se v celkovse v celkov

  anestesiianestesii

  nejblinejbli

  zazazenzen

  WienWien--SpeissingSpeissing

  www.grane.cz

  www.sgst.ch

 • MechanickMechanick rrzovzov vlna

  vlna

  pneumatick pneumatick principprincip

  nini

  innost innost nene

  UZ rUZ rz. vlnaz. vlna

  5 5

  7 aplikac7 aplikac 200 200

  500,500,--

  KK

 • VODOLVODOLBABA

  zlepen

  prokrven, loklnho metabolismu konetin, stimulace konch receptor

  vznamn

  soust regenerace rekreanch i vkonnostnch sportovc

  Viv

  lze sten

  : HKK, DKK indikace: stavy po razech, operacch, perifern

  parz