modelsko ispitivanje

Embed Size (px)

Text of modelsko ispitivanje

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  1/78

  TKO MOE ZAHTIJEVATIISPITIVANJE KONSTRUKCIJE

  Ispitivanja moe zahtijevati naruitelj posla, investitor

  izvoa ili dobavlja (proizvoa, njegov zastupnik,

  trgovac) projektant

  graevinski inspektor

  vlasnici susjednih graevina

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  2/78

  TKO MOE ZAHTIJEVATIISPITIVANJE KONSTRUKCIJE

  naruitelj posla, investitor

  posredstvom nadzornog inenjera ako utvrdi da izvoa:

  ne gradi prema projektu ne postie zahtijevanu kvalitetu ugraenog materijala ne ispituje materijale koje ugrauje, ugrauje materijale za koje nema dokaze o svojstvima i kvaliteti sluaju bilo koje druge sumnje u gradnju

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  3/78

  TKO MOE ZAHTIJEVATIISPITIVANJE KONSTRUKCIJE

  izvoa ili dobavlja

  sluaju da sam sumnja u kvalitetu radova ili kvalitetunabavljenih materijala (unato tomu to postoje urednidokumenti o kvaliteti).

  sluaju da radove preuzima od prethodnog izvoaa nanedovrenoj konstrukciji

  kod izvoenja interpolacija u gradskom podruju potrebno je prije poetka gradnje ustanoviti stanje graevina s

  kojima e nova graniiti, kako bi se iskljuili kasniji prigovori dasu gradnjom nove graevine oteene postojee.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  4/78

  TKO MOE ZAHTIJEVATIISPITIVANJE KONSTRUKCIJE

  projektant

  navodi se u projektu zahtijeva se naknadno

  ukoliko se izvoa ne pridrava odredaba ili rjeenja u projektu projektu projektant moe propisati

  nain ispitivanja vrijeme u kojem ispitivanje treba provesti s obzirom na pojedine

  faze gradnje

  mjerenja koja odreuje da se provedu optereenje kojim se konstrukcija treba opteretiti norme ili teorije s kojima rezultate ispitivanja treba usporediti.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  5/78

  TKO MOE ZAHTIJEVATIISPITIVANJE KONSTRUKCIJE

  graevinski inspektor ako utvrdi

  da je dolo do odstupanja od projekta, da se ugrauju materijali bez dokumenata o porijeklu i kvaliteti i

  da postoji sumnja u kvalitetu radova.

  kod teih sluajeva moe obustaviti gradnju sve dok sene dokae da su ispunjeni bitni zahtjevi koji sepostavljaju na graevinu

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  6/78

  TKO MOE ZAHTIJEVATIISPITIVANJE KONSTRUKCIJE

  vlasnici susjednih graevina ako je nova graevina uzrok odreenih smetnji u

  njihovim graevinama koje su uzrok umanjenojupotrebljivosti, smanjenom komforu koritenja ili

  oteenjima graevine vibracije buka plinovi neugodni mirisi.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  7/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  redoviti razlozi provjera usklaenosti prorauna s ponaanjem

  konstrukcije provjera kvalitete izvedenih radova u odnosu na

  predvienu utvrivanje nosivosti utvrivanje upotrebljivosti

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  8/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  posebni razlozi inovativni materijali nepoznata ponaanja inovativne vrste nosivih konstrukcija projektiranje utemeljeno na ispitivanju rekonstruirane konstrukcije konstrukcije s nedovoljno podataka

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  9/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  provjera usklaenosti prorauna sponaanjem konstrukcije

  proraunske pretpostavke koje su vie ili manje tone pretpostavka ravnih presjeka pretpostavka o elastinom ponaanju gradiva konstante kojima se karakterizira materijal

  uvjeti oslanjanja mogu se razlikovati od onihpretpostavljenih proraunom

  namjerna pojednostavljenja nepredvieni pomaci i sl.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  10/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  provjera kvalitete izvedenih radova u odnosuna predvienu

  odabrani materijal mora imati odreena fizikalno-mehanika svojstva odreena normama ili drugimspecifikacijama tlana vrstoa vlana vrstoa vrstoa na savijanje vodonepropusnost plinonepropusnot paropropusnost otpornost na habanje...

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  11/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  provjera kvalitete izvedenih radova u odnosuna predvienu

  Sva se navedena svojstva ne mogu ispitati samoispitivanjem sastavnih materijala, nego je to mogueuiniti jedino na izgraenoj, gotovoj konstrukciji.

  Ispitivanjem gotove konstrukcije provjerava jesu lipropisana svojstva postignuta i je li konstrukcija u svemu

  izraena prema projektnim zahtjevima.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  12/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  utvrivanje nosivosti

  utvruje se ima li izvedena konstrukcija nosivostpredvienu projektom, za razliita djelovanja kojimatijekom svog uporabnog vijeka moe biti izloena

  ispitivanje se izvodi do sloma konstrukcije (razornoispitivanje) nakon ispitivanja konstrukcija vie nema zahtijevanu nosivost

  izuzetno, ispitivanje konstrukcije prekinut e se prijedostizanja sloma, ako je tijekom ispitivanja dostignutogranino optereenje predvieno projektom, a pritomslom nije nastupio.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  13/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  utvrivanje nosivosti

  ne promatra se samo krajnji uinak - slom -nego icjelokupno ponaanje konstrukcije tijekom optereenja: raspucavanje, deformiranje (progibi), deformacije (E) i zaostale deformacije, otkazivanje prionljivosti, otkazivanje spojeva, gubitak stabilnosti i dr.

  Stoga se kao granino stanje nosivosti definira stanjekoje prati slom ili koji drugi slian oblik otkazivanjakonstrukcije.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  14/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  utvrivanje nosivosti

  rijetko se izvodi na gotovim, izvedenim konstrukcijama nagraevinama npr. prije uklanjanja objekta u svrhe znanstvenih istraivanja

  esto se izvodi na: predgotovljenim konstrukcijskim elementima pri serijskoj

  proizvodnji (stropni i krovni nosai, grede, elementi proelja) posebno pripremljenim prototipovima (npr. dalekovodnim

  stupovima, ziu) prije poetka serijske proizvodnje modelima konstrukcija izvedenim u mjerilu koje omoguuje

  preslikavanje podataka dobivenih na modelu na prototip

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  15/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  utvrivanje uporabljivosti

  ispitivanjem se moe ustanoviti postoje li uvjeti za odbacivanje konstrukcije kao neupotrebljive je li upotrebljiva uz neke uvjete ili popravke u svemu zadovoljava postavljenim zahtjevima.

  uporabljivou smatramo prikladnost konstrukcije zapredvienu uporabu

  Granino stanje uporabljivosti definira se kao stanje u

  kojem vie nisu udovoljeni odreeni uporabni zahtjevi zakonstrukciju ili konstrukcijski element.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  16/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  inovativni materijali nepoznata ponaanja nastanak novoga materijala koji je dosad bio potpuno

  nepoznat inovativni materijali

  poboljanje postojeih materijala dodatkom odreenihkomponenata koje im poboljavaju ili mijenjaju svojstva

  novi sklopovi poznatih materijala

  Ponaanje takvih materijala u konstrukciji treba provjeriti

  ispitivanjem konstrukcije, jer samo provjeravanjesvojstva materijala ne daje dovoljno podataka.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  17/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  inovativni materijali nepoznata ponaanja u podruju betonskih konstrukcija to su:

  betoni vrlo velikih vrstoa s kojima nema mnogo iskustava uuporabi (100-200 MPa)

  betoni armirani vlaknima elika, stakla ili plastinih materijala betoni s granulama polistirena nove formulacije betona s drvenim vlaknima spregnute drveno-betonske konstrukcije betonske konstrukcije armirane ugljinim (karbonskim) vlaknima

  ili vrpcama novi tipovi elika prilagoeni zahtjevima potresnoga inenjerstva

  (visoka vrstoa, velika duktilnost) novi tipovi sustava prednapinjanja betona itd.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  18/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  inovativni materijali nepoznata ponaanja U podruju zidanih konstrukcija to su:

  novi oblici zidnih elemenata povoljnijih toplinskih svojstava odprethodne generacije za koje treba utvrditi nosivost u

  izvedenomu ziu tipovi industrijskih mortova koji su u cijelosti zamijenili

  pripremu mortova od komponenata na gradilitu i za kojetreba utvrditi svojstva ne samo kao novog materijala nego isvojstva koja se oituju u zajednici sa zidnim elementima

  npr. vlana vrstoa zida i svojstva prionljivosti morta i zidnih elemenata)

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  19/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  inovativne vrste nosivih konstrukcija pojava novih vrsta konstrukcija koje se odlikuju

  ekonominou boljim iskoritenjem svojstava materijala

  savrenijim oblicima novim nainima spajanja i tipovima spojeva, ugradbom materijala kojima se manjom masom mogu premostiti

  vei rasponi boljim mehanikim svojstvima

  ispitivanje u svrhu provjere nosivosti upotrebljivosti itrajnosti

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  20/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  projektiranje utemeljeno na ispitivanju norma za proraun konstrukcija (ENV 1991-1, Osnove

  prorauna i djelovanja na konstrukcije) predviamogunost projektiranja, odnosno prorauna, utemeljnog

  na ispitivanju ispitivanjem se dolazi do podataka iz kojih se razvija

  teorija ispitivanjem velikog broja proizvoda dolazi se do:

  podataka o rasipanju rezultata oko srednje vrijednosti statistikim metodama mogu ustanoviti eljene fraktile i odrediti

  granice pouzdanosti

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  21/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  rekonstruirane konstrukcije tijekom uporabnog vijeka moe doi do

  promjene namjene promjene optereenja

  potrebe popravka pojaanja rekonstrukcije oteene konstrukcije (poar, potres, rat)

  Ispitivanjem e se potvrditi je li postignuto predvieno

  ponaanje konstrukcije.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  22/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  rekonstruirane konstrukcije dokaz da je s novougraenim materijalima i novim,

  promijenjenim konstrukcijskim sustavom postignut eljenirezultat:

  nova nosivost nova upotrebljivost nova funkcija

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  23/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  konstrukcije s nedovoljno podataka zbog nebrige vlasnika projekti se nekad unite se ili

  izgube ispitivanje konstrukcije jedan je od naina da se utvrdi

  ima li graevina potrebna svojstva ispitivanja mogu biti nerazorna i/ili razorna. planiraju se u onom obujmu koji je primjeren vanosti

  graevine i potrebnom skupu podataka koji e omoguitida se postavljeni problem rijei kombinacijom rezultata

  do kojih se dolo ispitivanjem i proraunom

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  24/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  Konstrukcije se mogu ispitivati u pravoj veliini i na modelima.

  Ovisno o opsegu ispitivanja mogu se ispitati: u cjelini ili se ispituju njihovi pojedini dijelovi

  konstrukcijske cjeline ili elementi.

  Ovisno o svrsi ispitivanja mogu se ispitati: do sloma (dokazivanje nosivosti i uporabljivosti) ili tako da i dalje ostanu uporabljive (dokazivanje

  uporabljivosti).

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  25/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje cijelih konstrukcija

  Konstrukcija se moe ispitati u pravoj veliini. Ako se radi o prvoj konstrukciji odreenog tipa

  konstrukcije koja e se izgraditi li mnogo primjeraka,govori se o ispitivanju prototipa.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  26/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje cijelih konstrukcija

  Terensko ispitivanje do sloma armiranobetonskog stupa niskonaponske mree

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  27/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje cijelih konstrukcija

  Terensko ispitivanje do sloma para prednapetih nosaa

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  28/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje cijelih konstrukcija

  Ispitivanje nosivosti konstrukcije u pravoj veliini jeskupo pa se rijetko provodi.

  Ponekad se takvo ispitivanje izvodi s konstrukcijompredvienom za uklanjanje (ruenje), pa se dobivenipodaci rabe u znanstvene svrhe, kako bi se provjerilanjezina stvarna nosivost i ponaanje (npr. kod zamjenestarih mostova novim; kod ruenja zgrada u gradskim

  sreditima).

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  29/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje cijelih konstrukcija

  Ispitivanje konstrukcije u pravoj veliini moe se izvesti iu laboratoriju u kojem se cijela graevina moe sagraditi

  i ispitati do sloma. briljivo planirana i izvedena

  opsena instrumentalna mjerenja pruaju najbolji uvid uponaanje konstrukcije naroito u fazama optereenjakoje slijede elastino ponaanje konstrukcije i omoguuju

  uvid u postupno otkazivanje nosivosti kritinih elemenatagraevine

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  30/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje cijelih konstrukcija

  esto tehnike mogunosti ne doputaju ispitivanjekonstrukcije u pravoj veliini.

  ogranienje predstavlja veliina laboratorija kapaciteti ureaja za optereenje i privrenje konstrukcije cijena takvih ispitivanja

  skupa je oprema za ispitivanje, njezin dnevni pogon i odravanje visoka cijena rada osoblja koje mora za takav rad biti posebno osposobljeno cijena konstrukcije za ispitivanje koju treba projektirati, izgraditi u

  laboratoriju i zatim unititi

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  31/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje cijelih konstrukcija

  konstrukcija u pravoj veliini se ne moe prenositikranom ve se gradi na mjestu ispitivanja

  ispitna oprema nedostupna za druga ispitivanja, ispitivanja su dugotrajna,

  jer se eli prikupiti to vie podataka ispitivanja.

  Teina peterokatne zgrade tlocrtne veliine 200 m2 iznosioko 700 tona.

  Zbog svih navedenih ogranienja i najvei svjetskilaboratoriji pribjegavaju modelskim ispitivanjima.

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  32/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcija tijekom njihova

  uporabnog vijeka Ispitivanje kao dio sustava odravanja graevina

  Praenjem ponaanja konstrukcija tijekom njihovauporabnog vijeka mogu se utvrditi nedostaci u njihovupoetnom stadiju te otkloniti vee tete.

  sustav praenja (monitoring) velikih i skupih graevina

  kao element redovitoga odravanja i spreavanjapatologije graevine

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  33/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcija tijekom njihova

  uporabnog vijeka Ispitivanje kao dio sustava odravanja graevina

  graevina s vremenom gubi svoja poetna svojstva kojadegradiraju zbog starenja materijala vanjskih agresivnih kemijskih

  mehanikih djelovanja

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  34/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcija tijekom njihova

  uporabnog vijeka Ispitivanje kao dio sustava odravanja graevina

  Pokusno optereenje Mosta mladosti u Zagrebu

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  35/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcija tijekom njihova

  uporabnog vijeka Ispitivanje kao dio sustava odravanja graevina

  graevina ima u sebi jo i poetne nedostatke koji su unju ve ugraeni zbog pogreaka u projektu izvoenju

  materijalu

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  36/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcija tijekom njihova

  uporabnog vijeka Ispitivanje kao dio sustava odravanja graevina

  Ako se stupanj degradacije moe sustavno pratiti, moese u pravom trenutku donijeti odluka o neophodnojintervenciji koja e sprijeiti incidentnu situaciju,pogreku zalijeiti, a stanje ak i poboljati.

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  37/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcija tijekom njihova

  uporabnog vijeka Ispitivanje kao dio sustava odravanja graevina

  Prva faza (priprema) obuhvaa izradbu snimakapostojeeg stanja s izradom (raunalnih) grafikihpodloga - nacrta; eventualno prijenos klasino izradenihnacrta u raunalni sustav.

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  38/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcija tijekom njihova

  uporabnog vijeka Ispitivanje kao dio sustava odravanja graevina

  Druga faza (pretrage, istraivaki radovi) obuhvaapregled stanja graevine te zapisivanje anomalija:defekata i degradacija pukotina, deformacija, slijeganja, korozije, ocjenu smanjenja

  nosivosti, ocjenu vatrosigurnosti, toplinske zatite, stanja vlage,ocjenu potresne sigurnosti, dinamikih djelovanja na gradevinu,udobnost uporabe, smetnja za korisnike ((buka, grijanje,provjetravanje, k1imatizacija, vibracije)

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  39/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcija tijekom njihova

  uporabnog vijeka Ispitivanje kao dio sustava odravanja graevina

  Trea faza (dijagnoza) sastoji se u analizi prikupljenihpodataka i postavljanju dijagnoze. utvruju se mogui uzroci opaenih defekata analiziraju varijante moguih mjera koje mogu biti hitne

  (neodlone) ili ih treba poduzeti u odreenom roku analiziraju se situacije u kojima je ugroena otpornost i stabilnost

  konstrukcije te drugi uzroci koji mogu ugroziti ivot i zdravljekorisnika

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  40/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcija tijekom njihova

  uporabnog vijeka Ispitivanje kao dio sustava odravanja graevina

  etvrta faza (terapija): izrauje se projekt ili drugi viddokumentacije za ublaivanje neprihvatljivih situacija. Pristupa se rekonstrukciji defektnih elemenata i dijelova

  konstrukcije prema redoslijedu i vanosti elemenata.

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  41/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcija tijekom njihova

  uporabnog vijeka Ispitivanje kao dio sustava odravanja graevina

  Peta faza (monitoring): donosi se plan redovitog praenjai odravanja graevine. eljeni je cilj postizanje optimalnog vijeka trajanja uz prihvatljiv

  komfor uporabe i trokove odravanja.

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  42/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcija tijekom njihova

  uporabnog vijeka Ispitivanje u drugim okolnostima

  Ispitivanje graevine postaje potrebnim u sljedeimsituacijama: predvieni zahvati rekonstrukcije, nadogradnje ili dogradnje

  mijenjaju bitna svojstva graevine mijenja se namjena graevine pa se poveava uporabno

  optereenje dolo je do defekata koji ugroavaju nosivost, stabilnost i

  uporabivost -graevinu je potrebno pojaati - rekonstruirati iuskladiti sa zahtjevima novih norma

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  43/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcija tijekom njihova

  uporabnog vijeka Ispitivanje u drugim okolnostima

  Ispitivanje graevine postaje potrebnim u sljedeimsituacijama: graevina je pojaana -rekonstruirana i usklaena sa zahtjevima

  novih norma pa se izvedeni radovi ele provjeriti ispitivanjem dolo je do poremeaja u temeljnom tlu

  pojavila su se nova dinamika djelovanja postoji teta prouzroena izvanrednim situacijama (potres, olujni

  vjetar, eksplozija, poplava)

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  44/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcijskih cjelina

  ako nije mogue graevinu ispitati u pravoj veliini,mogue je ispitati jedan njezin "isjeak", karakteristinu

  konstrukcijsku cjelinu prednosti u odnosu na ispitivanje cijelih konstrukcija:

  veliina i sloenost konstrukcijskih cjelina za ispitivanje bitno jemanja

  izvedba uzoraka za ispitivanja laka

  instrumentiranje jednostavnije ispitivanje se moe viekratno ponoviti s raznim reimima

  optereenja

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  45/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcijskih cjelina

  iz ponaanja ispitane cjeline se moe zakljuivati oponaanju svih slinih cjelina u graevini

  u cilju utvrivanja neelastinog ponaanja stupova, greda injihovih spojeva (vorova) viekatne okvirne konstrukcije bitidovoljno ispitati ponaanje nekih karakteristinih konstrukcijskihcjelina

  spoj unutarnjih stupova dvaju katova okvira i njima prikljuenih greda spoj dvaju vanjskih stupova i prikljuene im grede

  ... ovakva ispitivanja se esto rade u znanstvenoistraivake

  svrhe

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  46/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcijskih cjelina

  Ispitivanje konstrukcijske cjeline okvirne konstrukcije stup -greda

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  47/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcijskih elemenata

  najjednostavnije je i najee ispitivanje elementi se optereuju do razine kojom se provjerava

  upotrebljivost ili nosivost provodi se u

  laboratoriju proizvoaa neovisne institucije na gradilitu prije ili nakon ugradnje u konstrukciju

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  48/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcijskih elemenata

  Laboratorijsko ispitivanje krovne reetke raspona 15 m

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  49/78

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  ISPITIVANJA U PRAVOJ VELIINI Ispitivanje konstrukcijskih elemenata

  ispitivanje jednog uzorka rezultati se dobivaju samo za taj uzorak

  ne mogu se proiriti na druge elemente. izdaje izvjetaj o ispitivanju

  ispitivanje velike serije uzoraka statistikom se interpretacijom obraenih podataka dobiva uvid u

  ukupnu proizvodnju elemenata

  dokaz da proizvodi stavljeni na trite zadovoljavaju zahtjeveodreene proizvoakom specifikacijom

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  50/78

  OGU OSISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

  MODELSKA ISPITIVANJA Izrada i promatranje ponaanja modela konstrukcija

  jedan je od najstarijih postupaka koji se primjenjivao ugradnji.

  Stari su graditelji izraivali modele konstrukcija koje sunamjeravali graditi i na njima preispitivali njihovoponaanje pri optereenju nastojei uoiti nedostatke.

  Modeli su ujedno sluili da naruitelji dobiju uvid unamjeravanu gradnju jer nacrte nisu znali itati ili se

  nacrti nisu radili. Prve modele graevnih konstrukcija izvodili jo

  Michelangelo i Leonardo da Vinci

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  51/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA

  Modelsko ispitivanje konstrukcije na potresnoj platformi

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  52/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA

  Model armiranobetonske zgradepripremljen za ispitivanje

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  53/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA

  Sustavna primjena modelske tehnike poinje tek u 20.stoljeu razvoj teorije modelske slinosti razvoj tehnike mjerenja pomaka i deformacija

  Modelskimse ispitivanjima utvruje stanje deformacija(radi odreivanja naprezanja) i deformiranja (radiodreivanja pomaka) stvarne konstrukcije.

  Modelskim ispitivanjima promatra se stvarni fizikalnimodel koji u idealnom sluaju u svemu odgovara stvarnojgraevini.

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  54/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  Modelsko ispitivanje ima zadatak odrediti mjerenjembrojane vrijednosti deformacija i deformiranja

  na geometrijski slinom, najee umanjenom modelukonstrukcije

  Brojani podaci dobiveni na modelu moraju se prenijetina stvarnu konstrukciju koju nazivamo prototip cilj modelskoga ispitivanja donijeti zakljuke o stvarnoj

  konstrukciji na temelju modelskoga ispitivanja

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  55/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  teorija modelske slinosti uspostavlja povezanostosnovnih fizikalnih veliina modela i prototipa temelji se na zakonima fizike

  Ope naelo slinosti u fizici glasi (M.Weber, 1930):"Fizikalne pojave koje se mjere su takve da su one ugeometrijski slinom, uveanom ili umanjenom, sustavu

  pri djelovanju jednakih djelovanja fizikalno sline".

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  56/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  Ako se ista fizikalna pojava dogaa u prototipu, a zatim umodelu, brojane e vrijednosti mjernih veliina u

  svakom od njih biti razliite zbog razliite veliineprototipa i modela. Potrebno je definirati omjere fizike slinosti modela i

  prototipa. Ti se omjeri nazivaju omjeri slinosti ili koeficijenti

  mjerila.

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  57/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  Prenoenje rezultata s modela na prototip bit e mogueako se uvedu omjeri slinosti za:

  temeljne (osnovne) mjerne veliine duljina, masa, vrijeme, temperatura i koliina elektriciteta, ...

  veliine koje se ne daju izvesti iz drugih veliina npr. moment kao umnoak sile u duljine

  vrijednosti koje karakteriziraju deformacijska svojstva materijala npr. modul E ili zavisnost -, koji se mogu odrediti jedino mjerenjem.

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  58/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  Mjerne jedinice sustava SI u mehanici

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  59/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  Modelirati se mogu: geometrijska slinost

  duljina, plotina, obujam, moment tromosti, moment otpora

  materijalna slinost modul elastinosti, naprezanje

  slinost optereenja jednoliko optereenje, koncentrirana sila, ...

  slinost obujamske (zapreminske) teine

  slinost deformacije slinost progiba ...

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  60/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  "M" veliine koje se odnose na model "P" veliine koje se odnose na prototip

  "V" omjer veliine na modelu i prototipu

  PtPPPlPprototip

  MtMPMlMmodel

  temperaturavrijemesiladuljina

  P

  M

  l

  lVl

  P

  M

  P

  PVP

  P

  M

  t

  tVt

  P

  M

  V

  omjer

  temperaturavrijemesiladuljina

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  61/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  Svaki od tih bezdimenzijskih omjera (ili koeficijenata) imabrojanu vrijednost koja se razlikuje od drugih omjera.

  Ako takav koeficijent tijekom djelovanja neke fizikalnepojave na modelu i na prototipu ostane nepromijenjen,tj. neovisan o mjestu i vremenu, kae se da su fizikalnepojave na modelu i prototipu u cijelosti sline.

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  62/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  Izvedene veliine se mjere uz pomo temeljnih veliina.

  Ako su temeljne veliine sline, bit e i izvedene veliineizmeu modela i prototipa sline.

  moment savijanja je po definiciji M = P l stoga vrijedi jednadba MV= PV lV

  MOGUNOSTI PRI

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  63/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  Zakoni ponaanja (npr. Hookeov zakon, formula zaprogib i sl.) vrijede jednako za model i za prototip.

  Potrebno je za svaki od njih uvrtavati odgovarajuevrijednosti. Vrijednosti u jednadbi zakona ponaanja za prototip mogu se

  zamijeniti vrijednostima modela preko koeficijenata mjerila.

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  64/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  Primjer: tap optereen vlanom silom Model: M = EM M

  Prototip: P = EP P Omjer: v = M/ P = EM M/ EP P = EV V

  odnosno M = P EV V

  Zakljuak: naprezanja u modelu i prototipu bit e brojanojednaka budu li omjeri EV Vjednaki jedinici.

  Radni dijagrami (tj. zavisnost - ) prototipa i modela moraju biti jednaki dabi naprezanja modela i prototipa bila jednaka.

  Postoji i druga mogunost: umnoak EV V mora biti jednak jedinici. To jemogue ako je npr. EM/ EP = 2,0 a M/ P =0,50.

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  65/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  Koeficijenti mjerila kod modelskih ispitivanja

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  66/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  Osnovni uvjet modelske slinosti za modele konstrukcijakoji se ispituju do slomajest da postoji slinost radnih

  dijagrama ( - ) prototipa i modela. S obzirom na to razlikuju se tri sluaja:

  potpuna modelska slinost opa modelska slinost i jednostavna (stroga) modelska slinost.

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  67/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  potpuna modelska slinost radnih dijagrama radni su dijagrami prototipa i modela takvi da izmeu njih postoji

  linearna zavisnost.

  Najveoj vrijednosti naprezanja odgovara ista vrijednostdeformacija i na modelu i na prototipu.

  Jedna se zavisnost - moe pretvoriti u drugu mnoenjemnekom konstantnom vrijednou M/ P = lV .

  radni dijagrami su afine linije

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  68/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  potpuna modelska slinost radnih dijagrama

  l

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  69/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  opa modelska slinost radnih dijagrama radni dijagrami modela i prototipa razlikuju se

  oblikom nagibom tangente u ishoditu razliitim vrijednostima deformacija pri kojoj se dostie najvee naprezanje padajui dijelovi dijagrama se razlikuju najvee dostignute deformacije modela i prototipa razliite

  U takvom sluaju nijedna veliina na modelu nema jednake

  vrijednosti kao one na prototipu. Zbog neslaganja radnihdijagrama moe se oekivati da se model i prototip nee ponaatina jednak nain. Interpretacija rezultata je komplicirana.

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  70/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  opa modelska slinost radnih dijagrama

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  71/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  jednostavna modelska slinost radnih dijagrama identini radni dijagrami modela i prototipa

  materijal za je u svemu jednak materijalu prototipa Modeli izraeni prema jednostavnoj modelskoj slinosti

  nazivaju se jo i realni modeli. Radni dijagrami materijala upotrijebljenih za izradu

  modela identini su od ishodita do sloma.

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  72/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Zakoni modelske slinosti

  jednostavna modelska slinost radnih dijagrama

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  73/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Modeliranje armiranobetonskih konstrukcija

  Za jednostavnu (ili strogu) modelsku slinost vrijede ovizakoni slinosti: za deformacije

  V= 1

  za Poissonov omjer V = 1 za duljinu lV = lM/ lP za naprezanje V = EV za silu PV = EV LV2

  za prostornu teinu V = EV/ LV

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  74/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Modeliranje armiranobetonskih konstrukcija

  Model se mora pri optereenju tako ponaati da slika pukotina(irina i raspored) bude jednaka kao na prototipu, a i slom moranastupiti na jednaki nain i pri jednakom optereenju.

  Ponaanje armiranog betona nije jednostavno: on je u poetku neraspucao, zatim raspucao mijenjaju se krutosti pojedinog elementa, to utjee i na krutost itave

  konstrukcije (modela). u blizini stanja sloma moe doi do gubitka prionljivosti armature,

  kako postii geometrijsku slinost strukture modelskog materijala(granulometrijska krivulja agregata, receptura betona, Poissonovomjer,promjer ipaka armature, njihova prionljivost, zatitni sloj).

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  75/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Modeliranje armiranobetonskih konstrukcija

  Pri modeliranju armaturnih ipaka pojavit e se problem da seone izrauju u ogranienom asortimanu promjera

  pri odreivanju mjerila modela valja voditi rauna o tome kako e se

  modelirati armatura. voditi rauna o svojstvima prionjivosti izmeu ipaka odabranih za model i

  ipaka prototipa treba zadovoljiti i zakon slinosti za prionjivost

  Zbog toga se ne moe izraditi vrlo maleni model, a velikimodel zahtijeva vee ureaje za optereenje i oslanjanjemodela.

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  76/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Modeliranje vlastite teine

  koeficijent mjerila za naprezanje proporcionalan kvadratumjerila duljina

  koeficijent mjerila prostorne teine proporcionalan treojpotenciji mjerila duljina u modelu vladati stanje naprezanja koje nije u skladu sa

  stanjem u prototipu "izgubljenu" teinu potrebno nadoknaditi dodavanjem

  dopunskog vertikalnog tereta

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  77/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Modeliranje vlastite teine

  dodavanje tereta je dopustivo kod statikih modelskihispitivanja gdje dodavanjem teine samo izjednaujemonaprezanja od stalne teine konstrukcije

  kod dinamikih ispitivanja to nije dopustivo jer bidodavanjem teine promijenili masu, a time i dinamikasvojstva modela. kod takvih ispitivanja "gubitak" naprezanja nadoknauje se

  umjetnim dodavanjem naprezanja u modelu bez dodavanja mase(npr. prednapinjanjem)

  MOGUNOSTI PRIISPITIVANJU KONSTRUKCIJA

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  78/78

  ISPITIVANJU KONSTRUKCIJA MODELSKA ISPITIVANJA Modeliranje vlastite teine

  dodavanje tereta je dopustivo kod statikih modelskihispitivanja gdje dodavanjem teine samo izjednaujemonaprezanja od stalne teine konstrukcije

  kod dinamikih ispitivanja to nije dopustivo jer bidodavanjem teine promijenili masu, a time i dinamikasvojstva modela. kod takvih ispitivanja "gubitak" naprezanja nadoknauje se

  umjetnim dodavanjem naprezanja u modelu bez dodavanja mase

  (npr. prednapinjanjem)