modelsko ispitivanje

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of modelsko ispitivanje

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  1/78

  TKO MOE ZAHTIJEVATIISPITIVANJE KONSTRUKCIJE

  Ispitivanja moe zahtijevati naruitelj posla, investitor

  izvoa ili dobavlja (proizvoa, njegov zastupnik,

  trgovac) projektant

  graevinski inspektor

  vlasnici susjednih graevina

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  2/78

  TKO MOE ZAHTIJEVATIISPITIVANJE KONSTRUKCIJE

  naruitelj posla, investitor

  posredstvom nadzornog inenjera ako utvrdi da izvoa:

  ne gradi prema projektu ne postie zahtijevanu kvalitetu ugraenog materijala ne ispituje materijale koje ugrauje, ugrauje materijale za koje nema dokaze o svojstvima i kvaliteti sluaju bilo koje druge sumnje u gradnju

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  3/78

  TKO MOE ZAHTIJEVATIISPITIVANJE KONSTRUKCIJE

  izvoa ili dobavlja

  sluaju da sam sumnja u kvalitetu radova ili kvalitetunabavljenih materijala (unato tomu to postoje urednidokumenti o kvaliteti).

  sluaju da radove preuzima od prethodnog izvoaa nanedovrenoj konstrukciji

  kod izvoenja interpolacija u gradskom podruju potrebno je prije poetka gradnje ustanoviti stanje graevina s

  kojima e nova graniiti, kako bi se iskljuili kasniji prigovori dasu gradnjom nove graevine oteene postojee.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  4/78

  TKO MOE ZAHTIJEVATIISPITIVANJE KONSTRUKCIJE

  projektant

  navodi se u projektu zahtijeva se naknadno

  ukoliko se izvoa ne pridrava odredaba ili rjeenja u projektu projektu projektant moe propisati

  nain ispitivanja vrijeme u kojem ispitivanje treba provesti s obzirom na pojedine

  faze gradnje

  mjerenja koja odreuje da se provedu optereenje kojim se konstrukcija treba opteretiti norme ili teorije s kojima rezultate ispitivanja treba usporediti.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  5/78

  TKO MOE ZAHTIJEVATIISPITIVANJE KONSTRUKCIJE

  graevinski inspektor ako utvrdi

  da je dolo do odstupanja od projekta, da se ugrauju materijali bez dokumenata o porijeklu i kvaliteti i

  da postoji sumnja u kvalitetu radova.

  kod teih sluajeva moe obustaviti gradnju sve dok sene dokae da su ispunjeni bitni zahtjevi koji sepostavljaju na graevinu

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  6/78

  TKO MOE ZAHTIJEVATIISPITIVANJE KONSTRUKCIJE

  vlasnici susjednih graevina ako je nova graevina uzrok odreenih smetnji u

  njihovim graevinama koje su uzrok umanjenojupotrebljivosti, smanjenom komforu koritenja ili

  oteenjima graevine vibracije buka plinovi neugodni mirisi.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  7/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  redoviti razlozi provjera usklaenosti prorauna s ponaanjem

  konstrukcije provjera kvalitete izvedenih radova u odnosu na

  predvienu utvrivanje nosivosti utvrivanje upotrebljivosti

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  8/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  posebni razlozi inovativni materijali nepoznata ponaanja inovativne vrste nosivih konstrukcija projektiranje utemeljeno na ispitivanju rekonstruirane konstrukcije konstrukcije s nedovoljno podataka

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  9/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  provjera usklaenosti prorauna sponaanjem konstrukcije

  proraunske pretpostavke koje su vie ili manje tone pretpostavka ravnih presjeka pretpostavka o elastinom ponaanju gradiva konstante kojima se karakterizira materijal

  uvjeti oslanjanja mogu se razlikovati od onihpretpostavljenih proraunom

  namjerna pojednostavljenja nepredvieni pomaci i sl.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  10/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  provjera kvalitete izvedenih radova u odnosuna predvienu

  odabrani materijal mora imati odreena fizikalno-mehanika svojstva odreena normama ili drugimspecifikacijama tlana vrstoa vlana vrstoa vrstoa na savijanje vodonepropusnost plinonepropusnot paropropusnost otpornost na habanje...

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  11/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  provjera kvalitete izvedenih radova u odnosuna predvienu

  Sva se navedena svojstva ne mogu ispitati samoispitivanjem sastavnih materijala, nego je to mogueuiniti jedino na izgraenoj, gotovoj konstrukciji.

  Ispitivanjem gotove konstrukcije provjerava jesu lipropisana svojstva postignuta i je li konstrukcija u svemu

  izraena prema projektnim zahtjevima.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  12/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  utvrivanje nosivosti

  utvruje se ima li izvedena konstrukcija nosivostpredvienu projektom, za razliita djelovanja kojimatijekom svog uporabnog vijeka moe biti izloena

  ispitivanje se izvodi do sloma konstrukcije (razornoispitivanje) nakon ispitivanja konstrukcija vie nema zahtijevanu nosivost

  izuzetno, ispitivanje konstrukcije prekinut e se prijedostizanja sloma, ako je tijekom ispitivanja dostignutogranino optereenje predvieno projektom, a pritomslom nije nastupio.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  13/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  utvrivanje nosivosti

  ne promatra se samo krajnji uinak - slom -nego icjelokupno ponaanje konstrukcije tijekom optereenja: raspucavanje, deformiranje (progibi), deformacije (E) i zaostale deformacije, otkazivanje prionljivosti, otkazivanje spojeva, gubitak stabilnosti i dr.

  Stoga se kao granino stanje nosivosti definira stanjekoje prati slom ili koji drugi slian oblik otkazivanjakonstrukcije.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  14/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  utvrivanje nosivosti

  rijetko se izvodi na gotovim, izvedenim konstrukcijama nagraevinama npr. prije uklanjanja objekta u svrhe znanstvenih istraivanja

  esto se izvodi na: predgotovljenim konstrukcijskim elementima pri serijskoj

  proizvodnji (stropni i krovni nosai, grede, elementi proelja) posebno pripremljenim prototipovima (npr. dalekovodnim

  stupovima, ziu) prije poetka serijske proizvodnje modelima konstrukcija izvedenim u mjerilu koje omoguuje

  preslikavanje podataka dobivenih na modelu na prototip

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  15/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  utvrivanje uporabljivosti

  ispitivanjem se moe ustanoviti postoje li uvjeti za odbacivanje konstrukcije kao neupotrebljive je li upotrebljiva uz neke uvjete ili popravke u svemu zadovoljava postavljenim zahtjevima.

  uporabljivou smatramo prikladnost konstrukcije zapredvienu uporabu

  Granino stanje uporabljivosti definira se kao stanje u

  kojem vie nisu udovoljeni odreeni uporabni zahtjevi zakonstrukciju ili konstrukcijski element.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  16/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  inovativni materijali nepoznata ponaanja nastanak novoga materijala koji je dosad bio potpuno

  nepoznat inovativni materijali

  poboljanje postojeih materijala dodatkom odreenihkomponenata koje im poboljavaju ili mijenjaju svojstva

  novi sklopovi poznatih materijala

  Ponaanje takvih materijala u konstrukciji treba provjeriti

  ispitivanjem konstrukcije, jer samo provjeravanjesvojstva materijala ne daje dovoljno podataka.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  17/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  inovativni materijali nepoznata ponaanja u podruju betonskih konstrukcija to su:

  betoni vrlo velikih vrstoa s kojima nema mnogo iskustava uuporabi (100-200 MPa)

  betoni armirani vlaknima elika, stakla ili plastinih materijala betoni s granulama polistirena nove formulacije betona s drvenim vlaknima spregnute drveno-betonske konstrukcije betonske konstrukcije armirane ugljinim (karbonskim) vlaknima

  ili vrpcama novi tipovi elika prilagoeni zahtjevima potresnoga inenjerstva

  (visoka vrstoa, velika duktilnost) novi tipovi sustava prednapinjanja betona itd.

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  18/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  inovativni materijali nepoznata ponaanja U podruju zidanih konstrukcija to su:

  novi oblici zidnih elemenata povoljnijih toplinskih svojstava odprethodne generacije za koje treba utvrditi nosivost u

  izvedenomu ziu tipovi industrijskih mortova koji su u cijelosti zamijenili

  pripremu mortova od komponenata na gradilitu i za kojetreba utvrditi svojstva ne samo kao novog materijala nego isvojstva koja se oituju u zajednici sa zidnim elementima

  npr. vlana vrstoa zida i svojstva prionljivosti morta i zidnih elemenata)

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  19/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  inovativne vrste nosivih konstrukcija pojava novih vrsta konstrukcija koje se odlikuju

  ekonominou boljim iskoritenjem svojstava materijala

  savrenijim oblicima novim nainima spajanja i tipovima spojeva, ugradbom materijala kojima se manjom masom mogu premostiti

  vei rasponi boljim mehanikim svojstvima

  ispitivanje u svrhu provjere nosivosti upotrebljivosti itrajnosti

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  20/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  projektiranje utemeljeno na ispitivanju norma za proraun konstrukcija (ENV 1991-1, Osnove

  prorauna i djelovanja na konstrukcije) predviamogunost projektiranja, odnosno prorauna, utemeljnog

  na ispitivanju ispitivanjem se dolazi do podataka iz kojih se razvija

  teorija ispitivanjem velikog broja proizvoda dolazi se do:

  podataka o rasipanju rezultata oko srednje vrijednosti statistikim metodama mogu ustanoviti eljene fraktile i odrediti

  granice pouzdanosti

 • 5/28/2018 modelsko ispitivanje

  21/78

  RAZLOZIISPITIVANJA KONSTRUKCIJA

  rekonstruirane konstrukcije tijekom

Search related