of 42 /42
MODELIRANJE POMOĆU DIJAGRAMA OBJEKTI I VEZE Entity Relationships Diagram Entity Relationships Diagram

MODELIRANJE POMOĆU DIJAGRAMA OBJEKTI I VEZE Entity ... · MODELIRANJE POMOĆU DIJAGRAMA OBJEKTI I VEZE Entity Relationships Diagram. ENTITETI Termin entitet je veoma široko definisan:

Embed Size (px)

Text of MODELIRANJE POMOĆU DIJAGRAMA OBJEKTI I VEZE Entity ... · MODELIRANJE POMOĆU DIJAGRAMA OBJEKTI I...

MODELIRANJE POMOU DIJAGRAMA OBJEKTI I VEZEEntity Relationships DiagramEntity Relationships Diagram

ENTITETI

Termin entitet je veoma iroko definisan: to je objekat ili dogaaj koji ini sastavni deo modela nekog poslovanja. poslovanja.

Entiteti su: proizvod, isporuilac, naplata,...

ENTITETI

Drugi vaan koncept je pojava entiteta.

Na primer prodavci su entitet, ali Maxi nije entitet.

Maxi je primer pojave entiteta kupca.

Analogija je slog (zapis) u datoteci.

ATRIBUTI ENTITETA

Atribut je karakteristika ili osobina koja opisuje entitet ili opisuje ta elimo da svrstamo u entitet.elimo da svrstamo u entitet.

Atributi entiteta prodavci mogu biti:

ime adresa grad grad drava telefonski broj likvidnost kontakt osoba

Osnovna pravila modeliranja podataka:

tipovi entiteta stvari o kojima prikupljamo i skladitimo podatke

primeri entiteta pojedinani tipovi entitetaentiteta

atributi entiteta opisuju osobine entiteta

atributi primera oznaavaju odreene vrednosti

VEZE - RELACIJE

Kupci odreuju porudbinu. "Odreivanje" predstavlja vezu.

Modeli podataka mogu takoe pokazati kardinalnost veza, tj. broj dozvoljenih pojava entiteta izmeu dve veze.

Jedan kupac moe imati jednu ili vie

KARDINALNOST VEZA

Jedan kupac moe imati jednu ili vie porudbina.

Porudina odreuje jednog ili vie isporuioca ili ak nijednog isporuioca (ukoliko porudbina odlazi iz fabrike direktno do

KARDINALNOST VEZA

porudbina odlazi iz fabrike direktno do kupca).

Kardinalonost omoguuje da se iz modelapodataka dobiju detaljne informacije o tomekako teku odreeni procesi u poslovanju.

KARDINALNOST VEZA

NOTACIJA I SIMBOLI ER DIJAGRAMA

ChenChenChenChen----ova notacija prikazana na sledeoj slici predstavlja notaciju tvorca ERERERER dijagrama Peter ChenPeter ChenPeter ChenPeter Chen-a.

Entiteti su predstavljeni pravougaonicima, Entiteti su predstavljeni pravougaonicima, veze rombom, kardinalnost je ispisana dva puta pored linije koja oznaava vezu - jedna za svaki smer veze.

.

KAKO MODELIRATI PODATKE

Ponekad je teko odrediti ta je entitet, a ta atribut.

Takoe je teko razlikovati entitet Takoe je teko razlikovati entitet od veze.

KAKO MODELIRATI PODATKE

Postavlja se pitanje da li je porudbina entitet ili veza.

U veini situacija zabeleena je informacija da je porudbina nezavisna i U veini situacija zabeleena je informacija da je porudbina nezavisna i od proizvoda i od kupca, to ukazuje da je porudbina entitet.

KAKO MODELIRATI PODATKE

Da li je kreditna sposobnost entitet ili atribut kupca?

Ukoliko ne postoji potreba da neka Ukoliko ne postoji potreba da neka stavka postoji nezavisno od svog entiteta, re je o atributu.

PREPOZNAVANJE ENTITETA

Entiteti su esto skriveni. U modeliranju podataka polazi se

od primarnog entiteta.od primarnog entiteta.On kasnije ne moe biti

dekomponovan niti izbrisan

PREPOZNAVANJE ENTITETA

U analizi se koristi i koncept entitet U analizi se koristi i koncept entitet U analizi se koristi i koncept entitet U analizi se koristi i koncept entitet derivatderivatderivatderivat....

Kao to mu ime govori, to je derivat Kao to mu ime govori, to je derivat Kao to mu ime govori, to je derivat Kao to mu ime govori, to je derivat Kao to mu ime govori, to je derivat Kao to mu ime govori, to je derivat Kao to mu ime govori, to je derivat Kao to mu ime govori, to je derivat nekog primarnog entiteta.nekog primarnog entiteta.nekog primarnog entiteta.nekog primarnog entiteta.

PREPOZNAVANJE ENTITETA

Moglo bi se rei da su, na primer, trokovi proizvodnje entitet.

Meutim trokovi proizvodnje su proizvod kalkulacije drugih entiteta koji sadre

Meutim trokovi proizvodnje su proizvod kalkulacije drugih entiteta koji sadre informacije o asovima rada, koeficijentima, materijalima i trokovima materijala.

PREPOZNAVANJE ENTITETA

Trokovi proizvodnje su zbog toga izraunata veliina koja predstavlja entitet derivat.

Poto ne spadaju u grupu primarnih entiteta ne mogu se nai na ERERERER dijagramu. ne mogu se nai na ERERERER dijagramu.

ER DIJAGRAM Sledei korak podrazumeva sukcesivno

crtanje ER dijagrama koji e biti izloeni korisnicima i stajati im na raspolaganju u smislu davanja kritika i komentara.

Ovaj proces traje sve dotle dok se korisnici ne usaglase sa analitiarima o ispravnosti ER dijagrama.

UKLJUENJE KORISNIKA

Iskustva sistem analitira govore da je za izgradnju jednog uspenog sistema neophodno u projekat ukljuiti i korisnike.

Kada analitiari postave DFDFDFDF i ERERERER dijagrame, prosleuju ih korisnicima iji je zadatak da nakon pregleda dijagrama daju svoje primedbe, ukau na eventualne greke i ukau na neke propuste.

UKLJUENJE KORISNIKA

ERERERER i DFDFDFDF dijagrami su lako itljivi od strane korisnika, to olakava proces ukljuivanja korisnika u projekat, a to sve doprinosi kvalitietu modeliranja.sve doprinosi kvalitietu modeliranja.

Analitiari treba usko da sarauju sa korisnicima pri razvoju logikog modela podataka i izradi dijagrama pri modeliranju procesa.

STRUKTURNI GRAFIKONI

Strukturni grafikon je grafiki alat koji omoguava analitiaru da podeli (razgrana) sistemske procese na krajnje komponente.komponente.

Strukturni grafik usredsreen je na procese.

STRUKTURNI GRAFIKONI

Na vrhu grafikona nalazi se naziv sistema, dok nazivi drugih, manjih podfunkcija sistema se nalaze na liniji (nivou) ispod naziva sistema, a nazivi (nivou) ispod naziva sistema, a nazivi njihovih podsistema nalaze se na treem nivou (ispod prva dva).

STRUKTURNI GRAFIKONI

Strukturni dijagram prikazuje module po redosledu vanosti (prioriteta).

Ovi grafikoni itaju se od vrha na dole i s leva na desno. na desno.

Svi moduli su predstavljeni pravougaonikom u okviru koga je ispisan opis modula.

STRUKTURNI GRAFIKONI

Svaki modul ili zadatak moe imati nekoliko podzadataka.

Moemo koristiti posebne strukturne Moemo koristiti posebne strukturne dijagrame za svaki zadatak koji ima svoje podzadatke.

STRUKTURNI GRAFIKONI

zahtevaju malo vremena za crtanje ili modifikaciju;

u razumljivoj formi, grafiki prikazuju u razumljivoj formi, grafiki prikazuju sistem ljudima koji nisu informatiki obrazovani;

u njihovoj izradi koriste se standardizovani simboli;

STRUKTURNI GRAFIKONI

analitiari mogu crtati posebne strukturne grafikone za svaki modul, oznaiti zadatke koje treba odraditi i proceniti vreme koje e biti neophodno proceniti vreme koje e biti neophodno za proces programiranja.

STRUKTURNI GRAFIKONI

Nakon imenovanja zadataka ili modula, neophodno im je dodeliti broj, slino kao u dijagramu tokova podataka.

Nakon numerisanja svih potrebnih nivoa, ukoliko je to mogue moemo nekim modulima dodeliti podzadatke.

Opis primitivnih procesa

Procesi koji se u procesu dekompozicijene mogu dalje dekomponovati nazivajuse primitivni procesi.

Dijagrami koji odgovaraju ovimprocesima nalaze se na njaniem nivouhijerarhije.

RENIK PODATAKARENIK PODATAKARENIK PODATAKARENIK PODATAKA

Renik podataka skladiti podatke o tokovima podataka koji se nalaze na dijagramima.