Model Penilaian Matlamat Bebas

 • View
  259

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Model Penilaian Matlamat Bebas

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  1/20

  MODEL PENILAIAN MATLAMAT BEBAS

  1.0 Konsep Penilaian Matlamat Bebas

  Scriven (1972) memperkenalkan konsep Penilaian Matlamat Bebas ( Free-Goal Evaluation).

  Model ini lebih menekankan kepada cara bagaimana hendak mengurangkan prasangka ( bias)

  dengan tidak memaklumkan kepada penilai program itu. Penilai mesti berada dan menghadiri

  sesuatu program dan menelidik kesemua hasilna. Model ini menganggap pengguna sebagai

  audien utama. !ntuk menggunakan model ini dalam penilaian soalan"soalan berbentuk seperti

  sering ditanakan iaitu #Apakah kesan daipada men!alankan po"am teseb#t$$ Melalui

  model ini% beliau mahu penilai mengukur kesan ang didapati daripada sesuatu program

   berbanding dengan keperluan pengguna dan tidak membandingkanna dengan matlamat pihak 

   pengan&ur.

  %.0 T#!#an Penilaian Matlamat Bebas

  Model ini bertu&uan untuk mengesan kesan dan hasil sesuatu program serta menentukan sama

  ada program tersebut berkesan atau tidak. Model ini tidak dapat menggantikan Model Penilaian

  Berdasarkan 'b&ekti (oal"based *valuation) tetapi dapat menambahkan rangka ker&a bagi

  Model Penilaian Berdasarkan 'b&ekti. Scriven (1972) &uga berpendapat baha+a Model

  Penilaian Matlamat Bebas di&alankan untuk mendapat ungsi secara dalaman (internall) danluaran (e,ternall) dalam sesuatu pro&ek penga&aran. 'leh sebab Model Penilaian Matlamat

  Bebas lebih menekankan penilaian ormati manakala Model Penilaian Berdasarkan 'b&ekti 

  lebih menekankan penilaian sumati% maka gabungan Model Penilaian Berdasarkan 'b&ekti 

  dengan Model Penilaian Matlamat Bebas akan menghasilkan satu model ang baik.

  Scriven berpendapat baha+a penekanan kepada matlamat ang telah ditentukan secara spesiik 

  menghadkan proses penilaian dan menebabkan hasil"hasil ang lain tidak diendahkan. Beliau

  mempercaai baha+a matlamat program atau aktiviti tidak perlu diberikan penekanan ang

  terlalu tinggi untuk mengelakkan bias dan menempitkan okus dalam penilaian. -alam

  melaksanakan penilaian program penilai tidak perlu memberi perhatian kepada apa ang men&adi

  matlamat program. Model ini memberi tumpuan bagaimana program berungsi% dengan

  mengenal pasti kekangan dan masalah ang ter&adi% sama ada ang positi (iaitu hal ang

  1

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  2/20

  diharapkan) ataupun ang negati (hal ang tidak di&angka). lasan mengapa matlamat program

  tidak perlu diperhatikan kerana ada kemungkinan penilai terlalu terperinci mengamati tiap"tiap

  tu&uan khusus.

  /alaupun tu&uan khusus tercapai dengan kekangan. Penilai lupa memberi perhatian kepada

  se&auhmana kekangan tersebut menokong penilaian akhir sesuatu program ang diharapkan

  oleh tu&uan umum. Secara tidak langsung &umlah kekangan khas ini tidak memberi banak 

  manaatna. -engan ini &elaslah baha+a ang dimaksudkan dengan 0evaluasi lepas dari tu&uan0

  dalam model ini bukanna lepas sama sekali dari tu&uan tetapi hana lepas dari tu&uan khusus.

  Model ini hana mempertimbangkan tu&uan umum ang akan dicapai dalam sesuatu program

  malah bukan secara terperinci bagi setiap komponen. Penilaian Matlamat Bebas memberikan

  okus kepada hasil sebenar bagi program atau aktiviti berbanding dengan matlamat ang

  diinginkan. Penilaian Matlamat Bebas akan menambahkan kecenderungan untuk mengenal pasti

  sebarang bentuk hasil ang didapati daripada suatu program atau aktiviti.

  &.0 Komponen Model Penilaian Matlamat Bebas

  Scriven (197) mengenalpasti dua tugasan penting bagi penilaian iaitu

  'i( Men"enalpasti Kebekesanan Po"am

  -engan menggunakan matlamat atau ob&ekti program% penilaian dapat mengurangkan skop

   penelidikan. 'leh itu% tugas pertama bagi penilai adalah untuk mengu&i semua kesan program

  sama ada positi atau negeti. Scriven (197) menun&ukkan baha+a kesan sampingan ( side effect )

  dapat menentukan hasil penilaian secara keseluruhan. Sebenarna% kesan sampingan ( side

  effects) dan kesan utama (main effects) dapat menun&ukkan perspekti pema&u dan pelaksana

   program. 3amun demikian% tugas pema&u program bukan untuk menilai cadangan ang

  dikemukakan tetapi menilai pencapaian program tersebut. 4epentingan utama bagi sesuatu

   penelidikan adalah untuk mengekalkan kebebasan pema&u daripada kakitangan"kakitangan

   program. -engan ini% langkah pertama bagi penilai ialah pergi ke tempat ka&ian sebelum

   berbincang dengan kakitangan program untuk menentukan kesan program (Scriven% 1991). 'leh

  itu% penilai harus berusaha mencari kesemua kesan program tanpa sebarang pre&udis. Maklumat"

  2

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  3/20

  maklumat mengenai latar belakang dan matlamat program dapat diperoleh dengan kaedah

  menoal (Scriven% 1975).

  'ii( Men"enalpasti )#b#n"an Antaa Sebab Akibat

  Mengenalpasti sebab"sebab kesan pemerhatian dalam analisis M' (modus operandi) bergantung

  kepada pengetahuan latar belakang. Satu aspek ang penting bagi analisis M' adalah untuk 

  mengenalpasti hubungan antara peristi+a dengan hasilna. Sebagai contoh% dalam program

   pendidikan% kegagalan dan kelemahan pencapaian pela&ar merupakan salah satu akibat ang

  disebabkan oleh program penga&aran ang tidak berkesan. Maka analisis M' akan digunakan

  untuk menentukan sebab"sebab ang mengakibatkan masalah tersebut berlaku (Scriven% 1975).

  *.0 K#n+i Senaai Semak Penilaian 'The Key Evaluation Checklist (

  Senarai semak ini mensintesis keseluruhan idea Scriven. 6a menggambarkan baha+a penilaian

  melibatkan pelbagai dimensi% harus menggunakan pelbagai perspekti% melibatkan pelbagai aras

   pengukuran dan mesti menggunakan pelbagai kaedah. Beliau meru&uk #The Key Evaluation

  Chechlist $ sebagai penilaian pelbagai model ( Multimodel of Evaluation). 6a mengandungi 1

  checkpoints seperti berikut

  1) Penerangan ( Description)

  • pa ang dinilai8 dakah ia mempunai komponen8 pakah perkaitanna8

  2) Pelanggan (Client )

  • Siapakah pengguna kepada hasil penilaian ang dilakukan8

  • Pengilang ang dilakukan8

  • Pengilang atau agensi bantuan ke+angan% pereka program dan sebagaina.

  ) :atar belakang dan konteks pihak ang dinilai dan penilaian

  • 6a termasuk pengenalan # stakeholders$ ang bukan pengguna (non-client ) seperti pena&a%

  +akil masarakat dan sebagaina.

  ) Sumber dan kemudahan ang disediakan untuk pihak ang dinilai dan penilai

  • 6a termasuklah sumber ke+angan% kepakaran% pengalaman lalu% teknologi dan

   pertimbangan ang leksibel.

  ;)

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  4/20

  • pakah ang harus dilakukan oleh pihak ang dinilai8

  5) Pelaksanaan program ( Delivery System)

  • Bagaimana pihak ang dinilai memasuki pasaran8

  •  Bagaimana ia di&aga8

  • Bagaimana ia diperbaiki8

  • Siapa lakukan8

  7) Pengguna (pela&ar dan guru)

  • Siapa ang menggunakan atau menerima program8

  • Be=akan di antara populasi pengguna sasaran dan berpotensi men&adi pengguna.

  ) 3ilai dan keperluan kumpulan sasaran

  • Perlu disesuaikan dengan matlamat program8

  9) Standard

  • dakah di+u&udkan standard tertentu8

  1>) Proses

  • pakah kekangan% kos% aedah ke atas opensi normal program8

  • Secara khusus dari perundangan% moral% politik% pengurusan% aestetik% saintiik.

  • 4ekangan proses pengurusan ? dar&ah pelaksanaan iaitu se&auhmanaia mengikut

   perancangan.

  • Pertimbangan proses saintiik penggunaan # scientifically validated process indicators of 

  eventual outcomes$.

  • Pertimbangan moral ? melibatkan penentuan kepentingan dalam memenuhi keperluan

   populasi sasaran (pela&ar) dan pihak lain ang terlibat (guru).

  11) @asil

  • pakah kesan ang dihasilkan oleh program8

  12) Generaliability

  • 4epada orang lain% tempat dan masa. 'rang lain termasuklah kakitangan% guru dan

   pela&ar .

  1) 4os

  • Ainggit mela+an psikologi mela+an kakitangan.

  • +al (initial ) mela+an ulangan (repeated ) termasuklah persediaan"pen&agaan pembaikan.

  • :angsung atau tak langsung mela+an segara atau le+at

  1) Perbandingan

  4

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  5/20

  • ermasuklah ang #diiktira$ dan ang #tidak diiktira$% sedia +u&ud dan ang boleh

  dibina.

  1;) Signiikan

  • Mensintesis kesemua aspek di atas. idak seharusna dilakukan oleh pelanggan (contoh

  4ementerian Pendidikan Malasia) ang #ill-e!uipped $ dari segi pengalaman% ob&ektiviti

  atau pendekatan untuk melakukanna.

  15) Cadangan penilai

  17) :aporan

  • spek seperti perbendaharaan kata% pan&ang% ormat% medium% masa% tempat dan

  kakitangan untuk persembahan perlu diberi perhatian. -i samping itu% aspek ka+alan%

  # publicicity$% tapisan a+al dan edaran &uga penting.

  1) Metaevaluation

  • Penilaian kepada penilaian ang dibuat. Sebalikna sebelum pelaksanaan dan laporan

  dikeluarkan. # E"ternal evaluation$ diperlukan tetapi penilai asal harus menggunakan

  # Key Evaluation Checklist $ dalam penilaianna.

  • :angkah"langkah di atas tidak mempunai turutan tertentu tetapi kesemuana mesti

  dilakukan.

  • Penilai &uga boleh mengulang beberapa kali semasa proses penilaian program.

  • :angkah a+al membantu mencirikan program atau hasil ( product ) dan langkah"langkah

  akhir mentaksir kesahanna.

  ,.0 Pelaksanaan Penilaian Matlamat Bebas

  -alam Model Penilaian Matlamat Bebas% penilai tidak boleh menekat hasil sesuatu

   penelidikan tetapi hana berdasarkan matlamat program saha&a. @asil sebenar lebih

  dipertimbangkan daripada hasil ang di&angkakan. Semasa menentukan matlamat% okus ka&ian

   penilaian tidak dibenarkan dikecilkan. 4ontrak antara pengurus program dengan sta 

  diminimumkan. Penilaian ini &uga mengambil banak masa.

  ,.1 Kepel#an Penilaian

  Menurut Scriven (1972)% terdapat tiga keperluan dalam penilaian ini iaitu

  (i) Peserta program atau pro&ek 

  (ii) Semua data

  5

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  6/20

  (iii)Masa

  ,.% -ii-ii Penilai

  Scriven (1972) mengatakan baha+a kelaakan bagi seseorang penilai untuk men&alankan ker&a

   penilaian ialah

  (i) Penilai perlu mempunai pengetahuan ang tinggi dalam penilaian.

  (ii) Penilai mesti cekap dalam isu"isu penting.

  (iii) Penilai tidak boleh berat sebelah (bias).

  (iv) Penilai harus selalu saling bertindak balas dengan peserta program.

  ,.& Teknik Pen"#mp#lan Data

  Menurut 4nirk D ustason (195)% terdapat beberapa teknik pengumpulan data.

  ntarana termasuk

  i. !&ian pencapaian (pengetahuan pela&ar)

  ii. !&ian kecerdasan atau 6E (menilai potensi)

  iii. !&ian kertas"pensel

  iv. Soal selidik (kemungkinan bias% terhad dan kurang lengkap)

  v. 4adar skalar (misalna skala :ikert)

  vi. Penusunan skalar (memaksa responden membuat pilihan)

  vii. E"sort (melalui pembahagian pilihan secara terpaksa)

  viii. -iari

  i,. eknik kritikal (mencatatkan maklumat ang penting saha&a)

  ,. Pemerhatian (termasuk senarai semak% kadar skalar% nota tempat ka&ian% laporan secara

  ringkas dan sebagaina)

  ,i. emubual (tidak berstruktir% semi struktur dan berstruktur)

  ,ii. !&ian persembahan (mempersembahkan satu tugasan% kemudian menggunakan kadar 

  skala)

  ,iii. !lasan rekod

  ,.* Posed# Pen""#naan Model Penilaian Matlamat Bebas

  6

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  7/20

  /a!ah 1 Posed# Pen""#naan Model Penilaian Matlamat Bebas

  ,., )asil Penilaian

  'leh sebab Penilaian matlamat bebas merupakan se&enis penilaian Fualitati% maka kaedah

  temubual secara tidak berstruktur dan pemerhatian selalu digunakan untuk mengenalpasti hasil

   program. kan tetapi% kadang kala penilaian ini &uga akan menghasilkan satu laporan penilaianstandard ang berbentuk sama ada kualitati% kuantitati atau kedua"duana.

  • Memerhatikan program% dokumen dan penimpanan rekod

  • Menemuramah orang ang terlibat dalam program

  • Mengenalpasti kesemua kesan terhadap program

  .0 Pebe2aan Model Penilaian Matlamat Bebas Bebandin" Model Penilaian 3an" Lain

  Model ini mempunai tiga perbe=aan ang amat istime+a dan berlainan dengan model peniliaianlain iaitu

  i. Penilaian ang dilakukan tidak bergantung kepada deinisi% tu&uan dan matlamat program

  ang hendak dinilai (Scriven% 1991). Scriven (1972) mengekalkan perhatian terhadap

  matlamat program supaa menghadkan skop sesuatu penelidikan. pabila matlamat atau

  ob&ekti sesuatu program digunakan sebagai asas penilaian% tu&uan akan digantikan untuk 

  men&aakan program tersebut (Scriven% 1972). Salah satu masalah ang dihapadi oleh

  model ini ialah matlamat bagi program kabur% tidak &elas% ob&ekti terlalu sempit dan

  hana mempersembahkan output ang ringkas (Stecher% 199>).

  ii. Mengenalpasti pengguna sebagai audien utama bagi penilaian. Penilaian ini &uga meru&uk 

  kepada Penilaian Berdasarkan Pengguna (Scriven%19). Penilaian ini sama dengan u&ian

   produk pengguna (consumer product testin# ). Semua kesan program akan digabungkan

  7

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  8/20

  men&adi satu ringkasan ang keputusanna bergantung kepada keperluan pengguna

  (@ouse% 197). 4eperluan pengguna dapat dikenalpasti melalui keperluan penilaian.

  iii. Pelbagai kriteria akan digabungkan dan diringkaskan untuk men&adi satu penilaian

  keseluruhan bagi sesuatu program. Banak kriteria digabungkan dan diringkaskan untuk 

  menentukan kebaikan sesuatu program dengan mengkategorikanna kepada lemah% baik 

  dan cemerlang. Pendekatan ini sangat beraedah kerana ia dapat menghasilakn satu

  keputusan ang baik ang dapat mengarahkan pengguna membuat pilihan ang terbaik 

  (@ouse% 197).

  4.0 Kek#atan Dan Kek#an"an Model Penilaian Matlamat Bebas

  4.1 Kek#atan Model Penilaian Matlamat Bebas

  • Membekalkan data mengenai kesan program

  • Penilai men&adi sensiti untuk memberi perhatian kepada kesan program

  • Mengenalpasti sebab"sebab bagi kesan program dan semak dengan ke+u&udan sebab"

  sebab tersebut

  • Memperkenalkan metodologi lain untuk penilaian misalna kaedah antropological dan

  historical

  • Melindungi pendidik dan pengguna daripada mendapat produk atau perkhidmatan

   pendidikan ang kurang baik 

  4.% Kek#an"an Model Penilaian Matlamat Bebas

  • Bergantung kepada implemantasi

  • Penilai tidak diberi satu panduan atau pia+aian ang khas semasa menilai sesuatu

   program ang besar. Program tersebut dinilai oleh penilai mengikut kepandaian dan

  kreativiti masing"masing.

  • Memerlukan perbelan&aan ang besar 

  5.0 Paadi"ma Model Penilaian Matlamat Bebas '164(

  8

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  9/20

  • Melibatkan seorang stakeholder sebagai asilitator bagi program penilaian.

  • Merumus dan menggabungkan matlamat dan ob&ekti ang spesiik.

  • Menter&emahkan ob&ekti ang spesiik dalam bentuk ang boleh berhubung.

  •Memilih alat untuk meniapkan penilaian supaa dapat membuat kesimpulan terhadap

  keberkesanan program.mengadakan pemerhatian dengan menggunakan u&ian kontek"

  valid% skala dan penilaian tingkah laku ang lain dari semasa ke semasa.

  • Menggunakan kaedah ang sesuai untuk menganalisis data.

  • Menginterpretasikan data dengan menggunakan tahap persembahan ang standard bagi

  semua penilaian.

  • Mengembangkan implementasi% modiikasi dan semakan pada masa akan datang untuk 

  menambahkan matlamat dan ob&ekti.

  6.0 7ad#al /#m#san Model S+i8en

  9

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  10/20

  10

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  11/20

  10.0 MODEL 9O/MATI9S:MATI9

  Selain model Model Penilaian Matlamat Bebas% Michael Scriven &uga mengembangkan model

  lain% iaitu model ormati"sumati. Model ini menun&ukkan adana tahap dan ob&ek ang perlu

  dinilai% iaitu penilaian ang dilakukan pada masa program masih ber&alan (dipanggil penilaian

  ormati) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (dipanggil penilaian sumati). u&uan

   penilaian ormati memang berbe=a dengan tu&uan penilaian sumati. -engan demikian model

  ang dikemukakan oleh Michael Scriven ini menun&ukkan tentang 0apa% bila% dan tu&uan0

   penilaian tersebut dilaksanakan. Para penilai pendidikan% termasuk guru"guru ang mempunai

  tugas penilaian% tentu sudah mengenal dengan baik apa ang dimaksudkan dengan penilaian

  ormati dan sumati. @ampir setiap bulan guru"guru melaksanakan penilaian ormati dalam

   bentuk ulangan harian. Penilaian tersebut dilaksanakan untuk mengetahui sampai tercapai atau

  tidak ob&ekti untuk setiap matapela&aran.

  10.1 .Penilaian 9omati; 

  Menurut Scriven (1991) dalam diktat teori dan amalan penilaian program bimbingan dan

  kaunseling (ip Badru&aman% 2>>9)% penilaian ormati adalah suatu penilaian ang biasana

  dilakukan ketika suatu produk atau program tertentu sedang dibangunkan dan biasana

  dilakukan lebih dari sekali dengan tu&uan untuk melakukan pembaikan. Sedangkan /eston%

  Mclpine dan Bordonaro (199;) dalam diktat teori dan amalan penilaian program bimbingan

  dan kaunseling (ip Badru&aman% 2>>9) men&elaskan baha+a tu&uan dari penilaian ormati 

  adalah untuk memastikan matlamat ang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan

   perbaikan suatu produk atau program. @al ini senada dengan /'[email protected]*3 dan Sanders (1997)

  dalam diktat teori dan amalan penilaian program bimbingan dan kaunseling (ip Badru&aman%

  2>>9) ang menatakan baha+a penilaian ormati dilakukan untuk memberikan maklumat

  evaluati ang bermanaat untuk memperbaiki suatu program. Baker berkata ada dua aktor ang

  mempengaruhi kegunaan penilaian ormati% iaitu ka+alan dan +aktu. Bila cadangan pembaikan

  akan di&alankan% maka penilaian ormati diperlukan sebagai ka+alan. Maklumat ang diberikan

  men&adi &aminan sama ada kelemahan dapat diperbaiki. pabila maklumat mengenai kelemahan

  tersebut terlambat sampai kepada pengambilan keputusan% maka penilaian bersiat sia"sia.

  11

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  12/20

  Penilaian ormati dapat memberi respons kepada program dalam konteks ang dinamik% dan

   berusaha untuk memperbaki keadaan ang berantakan dari kerumitan ang merupakan bahagian

  ang tidak dapat dihindarkan dari pelbagai bentuk program dalam persekitaran dasar ang

   berubah"ubah. 4esesuaian antara perancangan dan pelaksanaan program baik pada konteks

  organisasi% kakitangan% struktur% dan prosedur men&adi okus penilaian ormati.

  Penilaian ormati secara prinsip merupakan penilaian ang dilaksanakan ketika program masih

   berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan aktiviti. u&uan penilaian

  ormati tersebut adalah mengetahui seberapa &auh program ang dirancang dapat berlangsung%

  sekaligus mengenal pasti halangan. -engan diketahuina halangan dan hal"hal ang

  menebabkan program tidak lancar% pengambil keputusan secara a+al dapat mengadakan

   perbaikan ang menokong kelancaran pencapaian matlamat program.

  10.1.1.Teknik Penilaian 9omati; 

  Penilaian ormati terdiri dari pelbagai bentuk. Menurut Martin essmer (1995) dalam diktat

  teori dan amalan penilaian program bimbingan dan kaunseling (ip Badru&aman% 2>>9) penilaian

  ormati dapat dilakukan sebagai berikut

  /e8ie< ahli 'e=pet e8ie

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  13/20

  Aevie+ ahli tidak memberikan pandangan atau pendapat dari sudut pandang pela&ar.

  Aevie+ ahli memerlukan kos ang tinggi &ika orang ahli harus didatangkan dari +ilaah ang

   &auh.

  Maklumat ang boleh digali dari pelaksanaan revie+ ahli antara lain

  • Maklumat ang berkaitan dengan content (materi)% seperti kelengkapan% ketepatan%

  kepentingan% serta kedalaman.

  • Maklumat ang berkaitan dengan reka bentuk instruksional% seperti kesesuain dengan

  ciri"ciri% dan tugas perkembangan pela&ar% kesesuaian antara destinasi"bahan"penilaian%

  ketepatan pemilihan media% dan ketertarikkan bagi pela&ar.

  • Maklumat ang berkaitan dengan pelaksanaan% seperti kemudahan penggunaan%

  kesesuaian dengan persekitaran bela&ar sebenarna% kesesuaian dengan persekitaran.

  • Maklumat kualiti teknikal% seperti kualiti laout% graik% audio% visual% dll.

  Penilaian oan" pe oan" 'onetoone e8al#ation(

  Penilaian ini dilakukan dengan +a+ancara ang dilakukan secara individu oleh penilai terhadap

   beberapa pela&ar dimana secara satu persatu pela&ar diminta untuk memberikan komen beliau

  mengenai program perkhidmatan ang sedang dibangunkan. Selain itu pela&ar &uga biasana

  diminta untuk menelesaikan pre dan post test untuk mengukur keberkesanan program

   perkhidmatan.

  4euntungan dari penilaian ini adalah penilaian ini memberikan maklumat dari sudut pandang

   pela&ar% serta penilaian ini dapat dilakukan dengan mudah% cepat% murah% dan produkti.

  Maklumat ang boleh diperoleh dari penilaian ini meliputi beberapa aspek% antara lain

  Bahan (content)Seperti tingkat kesulitan% ke&elasan% kemenarikan% serta kekinian bahan

  • Aeka bentuk instruksional

  Seperti ke&elasan tu&uan% kelogisan sistematika penampaian materi.

  13

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  14/20

  • Pelaksanaan

  Seperti tingkat kesulitan penggunaan% tahap kemudahan dana% kemungkinan kesulitan ang

  dihadapi.

  • 4ualiti teknikal

  Seperti kualiti animasi% video% serta susun atur.

  Menurut essmer (1995) dalam diktat teori dan amalan penilaian program bimbingan dan

  kaunseling (ip Badru&aman% 2>>9) untuk memilih sub&ek dalam penilaian satu per satu% ada

   beberapa ciri"ciri ang boleh di&adikan sandaran% akni

  • Pengetahuan pela&ar meliputi seberapa &auh mereka dapat mengetahui tentang materi

  ang akan diberikan (pre test).

  • 4emampuan pela&ar sama ada pela&ar mempunai kemampuan intelektual dan strategi

  ang menun&ukkan baha+a dirina sebagai pela&ar dapat bela&ar cepat atau lambat.

  • Minat pela&ar meliputi sama ada mereka akan menun&ukkan motivasi ang kuat untuk 

  mempela&ari dan merevie+ program perkhidmatan ang sedang dibangunkan.

  • 4eter+akilan pela&ar seberapa &umlah pela&ar daripada populasi ang mempunai

  kemampuan% kemahiran% dan motivasi.

  • 4eperibadian pela&ar apakah cukup percaa diri dan terbuka untuk mengekspresikan

  kritikanna selama penilaian.

  Penilaian k#mp#lan ke+il 'small "o#p(

  Penilaian di mana penilai mengu&icobakan suatu program perkhidmatan pada suatu kelompok 

   pela&ar dan mencatat perormance dan komen"komen beliau.

  14

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  15/20

  :!i lapan"an ';ield test(

  Penilaian di mana penilai memerhatikan program perkhidmatan ang diu&i kepada sekumpulan

   pela&ar tertentu dalam suatu situasi sebenar. Penilaian ini dilakukan terhadap suatu program

   perkhidmatan ang sudah selesai dibangunkan% tetapi masih memerlukan atau membolehkan

  untuk disemak akhir.

  Salah satu kelebihan dari u&i lapangan adalah baha+a dengan penilaian ini akan diperoleh

  maklumat sama ada program perkhidmatan dengan menggunakan menggunakan kaedah tertentu

  akan benar"benar ber&alan sesuai dengan apa ang diharapkan.

  Menurut essmer (1995) dalam diktat teori dan amalan penilaian program bimbingan dan

  kaunseling (ip Badru&aman% 2>>9) beberapa okus penggalian maklumat ang perlu di&adikan

  sandaran dalam u&i lapangan adalah

  • 4emampuan untuk dilaksanakan

  • kesinambungan

  • keberkesanan

  • 4eserasian dengan persekitaran

  • -igunakan dalam beberapa variasi persekitaran

  10.% PENILAIAN S:MATI9

  Penilaian sumati dilakukan selepas program berakhir. u&uan dari penilaian sumati adalah

  untuk mengukur pencapaian program.

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  16/20

  Pola penilaian sumati ini dilakukan apabila guru bermaksud untuk mengetahui tahap

   perkembangan terkini dari pela&arna. ndaian ang berdasarkan kepada pendekatan baha+a

  hasil bela&ar merupakan keseluruhan se&ak a+al hingga akhir.

  Beberapa keuntungan dari penilaian sumati meliputi

  • Mereka boleh% &ika dirancang dengan tepat% menediakan bukti untuk sebuah hubungan

  sebab"akibat.

  • Menilai hubungan &angka pan&ang.

  • Menediakan data mengenai kesan program.

  10.& PENILAIAN 9O/MATI9 DAN S:MATI9

  10.&.1 Model 9omati8eS#mmati8e E8al#ation #nt#k Po"am Pemposesan

  Model penilaian ormati"sumati ang &uga dikemukakan oleh Scriven ini mengemukakan

  adana dua macam penilaian% iaitu ormati (ang dilakukan selama program berlangsung)% dan

   penilaian sumati (ang dilakukan sesudah program berakhir atau pada akhir penghu&ung

   program). Program pembela&aran dan kepramukaan adalah program ang kegiatanna

  memproses input melalui transormasi dan menghasilkan keluaran. Perkataan 0memproses0

  sudah menun&ukkan baha+a aktiviti dalam program tersebut berterusan.

  -alam memahami bentuk kegiatan ang berterusan kita boleh berikir tentang pemenggalan

   beberapa kali sesuai dengan kesatuan ang dibentuk di dlaam program. -engan pemenggalan

   para penilai dapat melakukan penilaian ormative ketika proses berlangsung. -alam program

   pembela&aran% bentuk pemenggalan tertera dalam dapat diselesaikan pokok bahasan setelah habis

  dia&ar kepada pela&ar. -laam program dan rekreasi% bentuk pemenggalanna terletak pada akhir 

  setiap &enis latihan. !ntuk penilaian sumati seolah"olah tidak ada masalah. Setiap &enis program

  tentu akan berakhir% dan pada akhir kegiatan program itulah penilaian sumati dilakukan.

  16

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  17/20

  Berdasarkan pen&elasan melalaui dua contoh program diatas dapat disimpulkan baha+a model

   penilaian sumati dan ormati sesuai untuk menilai program pemprosesan. Penilaian ormati 

   boleh dilaksanakan pada penggal kegiatan% sedangkan penilaian sumati dilaksanakan pada akhir 

   program.

  10.&.% Model penilaian ;omati8e dan s#mati8e #nt#k po"am pekhidmatan

  -alam perbahasan mengenai ketepatan model"model penilaian untuk tiga buah perkhidmatan

  (program perpustakaan% program koperasi% program bank) ang dicontohkan% sudah secara dika&i

   pula kemungkinan penilaian dilaksanakan se&ak a+al hingga akhir program secara berterusan.

  Penilaian ormati dan sumati merupakan dua &enis aktiviti penilaian ang boleh dikatakan

  merupakan sebahagian daripada penilaian berterusan. -engan pen&elasan ini% boleh disimpulkan

   baha+a model penilaian ormati dan sumati tepat digunakan untuk program perkhidmatan.

  -alam konteks bimbingan dan kaunseling% penilaian ormati boleh ditakrikan sebagai suatu

   proses pengumpulan data untuk menentukan ke&aaan atau menilai tentang kelebihan dan

  kelemahan suatu program ketika program tersebut masih dalam tahap pembangunan% kemudian

  setelah dikenalpasti (melalui penilaian ormati) barulah dapat dilakukan semakan (pembaikan).

  u&uan penilaian ormati adalah untuk menemak semula program perkhidmatan ang sedang

  dibangunkan dengan cara mengumpul data dari pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai

  kaedah dan alat pengumpulan data tertentu.

  Secara umumna terdapat dua &enis penilaian iaitu penilaian ormati dan penilaian

  sumati (Bhasah 2>>G >G Scriven 1957Guckman 1999). -alam hal ini

  Scriven (1957) merupakan orang pertama ang membahagikan penilaian kepada penilaian

  ormati dan sumati. Menurut Scriven (1957)% penilaian ormati dilaksanakan secara berterusan

   bertu&uan untuk memperbaiki atau mengenal pasti kelemahan ang +u&ud semasa proses

   penga&aran dan pembela&aran. Manakala penilaian sumati dibuat di akhir kursus atau program%

   bertu&uan untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan sesuatu kursus atau program ang

  dilaksanakan. Bagi uckman (1999) pula% penilaian ormati meru&uk kepada penilaian dalaman

  sesuatu program ang dilakukan sebagai sebahagian daripada proses pembangunan. Penilaian

  ormati ini membandingkan pencapaian peserta dengan ob&ekti"ob&ekti program. Semasa

  17

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  18/20

   penilaian ormati dilaksanakan% pengan&ur kursus akan mengetahui tentang keberkesanan bahan"

   bahan ang digunakan dan seterusna boleh mencadangkan perubahan. uckman (1999) &uga

  menatakan baha+a penilaian sumati merupakan cubaan sistematik untuk menentukan

  keseluruhan program sama ada telah mencapai ob&ekti"ob&ektina berbanding dengan program

  alternati atau tiada program dilaksanakan. Penilaian sumati digunakan untuk proses

   perbandingan dalam menilai keseluruhan program ang dilaksanakan.

  Sementara Bashah (2>>) berpendapat baha+a maklumat bagi penilaian sumati 

  mempunai skop ang lebih luas daripada aspek kandungan dan kemahiran ang ditaksir tetapi

  kurang perincianna% berbanding dengan penilaian ormati. Seterusna >)%

  mengemukakan perbandingan antara penilaian ormati dengan penilaian sumati dari segi

  tu&uan% kegunaan% pengguna% penilai% ciri utama% kekangan% kegunaan kutipan data% rekuensi

  kutipan data% sai= sampel dan soalan ang sering dikemukakan% seperti ang ditun&ukkan dalam

  Hadual 2 di ba+ah ini.

  Penilaian 9omati; Penilaian S#mati;  

  T#!#an Menentukan nilai atau kualiti Menentukan nilai atau kualiti

  Ke"#naan Menambah baik program Membuat keputusan terhadap masa

  depan program atau pengubahsuaian

  Pen""#na Pengurus program dan sta"sta Pentadbir% pembuat dasar% bakal

   pelanggan atau agensi pembiaa

  Penilai 4eutamaan adalah penilai"penilai

  dalaman dibantu oleh penilai"

   penilai luaran

  4ebiasaanna adalah penilai luaran

  dibantu oleh penilai dalaman

  -ii #tama Memberikan maklum balas agar 

   program dapat ditambah baik 

  Memberikan maklumat agar pembuat

  dasar menentukan kesinambungan

  atau pelanggan mengubah suai program

  Kekan"an pakah maklumat ang

  diperlukan8

  Bila8

  pakah bukti ang diperlukan untuk 

  membuat keputusan ang besar8

  18

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  19/20

  Ke"#naan

  k#tipan data

  -iagnostik Penghakiman

  9ek#ensik#tipan data

  4erap idak kerap

  Sai2 sampel Biasana kecil Biasana besar  

  Soalan >an"

  sein"

  dikem#kakan

  pakah ang sedang berungsi8

  pakah ang perlu ditambah baik8

  Bagaimanakah penambaikan boleh

  dilakukan8

  pakah hasil ang didapati8

  Siapa terlibat8

  pakah sarat"saratna8

  pakah latihan ang terlibat8

  Berapakah kosna8

  Hadual 2 Perbe=aan antara penilaian ormati dengan penilaian sumati 

  Sumber >

  Bagi >)% tu&uan utama bagi penilaian ormati adalah untuk 

  membekalkan maklumat bagi penambahbaikan program. Manakala penilaian sumati bertu&uan

  membekalkan maklumat untuk membuat penghakiman terhadap pengubahsuaian%

  kesinambungan atau pengembangan sesuatu program.

  11.0 KESIMP:LAN

  Penilaian merupakan aktiviti penting ang semestina dilaksanakan oleh setiap organisasi

  ang melaksanakan sebarang &enis program atau aktiviti. Penilaian program ang dibuat mampu

  mengenal pasti kelemahan dan kekuatan program tersebut. 4elemahan dapat diperbetulkan dan

  kekuatan dapat ditambah baik dalam menentukan kelangsungan sesuatu program. Model

   penilaian pula menediakan asas dan panduan% bagaimana sesuatu organisasi boleh menilai

  19

 • 8/17/2019 Model Penilaian Matlamat Bebas

  20/20

   program ang mereka laksanakan. Model Scriven memberi penekanan kepada matlamat ang

  telah ditentukan secara spesiik mengehadkan proses penilaian dan menebabkan hasil"hasil

  ang lain tidak diendahkan. Model ini menatakan baha+a matlamat program atau aktiviti tidak 

   perlu diberikan penekanan ang terlalu tinggi untuk mengelakkan bias dan menempitkan okus

  dalam penilaian.  Penilaian Bebas"Matlamat memberikan okus kepada hasil sebenar bagi

   program atau aktiviti berbanding dengan matlamat ang diinginkan. Penilaian Bebas"Matlamat

  akan menambahkan kecenderungan untuk mengenal pasti sebarang bentuk hasil ang didapati

  daripada suatu program atau aktiviti. Model penilaian ini seringkali dilihat sebagai model ang

  tidak mementingkan hala tu&u organisasi kerana organisasi seringkali men&adikan matlamat

  sebagai perkara penting ang perlu dicapai. /alaupun hasil akhir bagi penilaian akan diperoleh%

  namun tiada okus kepada matlamat men&adikan model ini tidak popular dalam bidang penilaian.

   3amun demikian% model ini masih boleh digunakan dalam usaha mengenal pasti kekuatan dan

  kelemahan sesuatu program. 4etentuan pemilihan model ini perlu dilihat daripada aspek 

  kesesuaian atau kerelevanan penilaian dalam memberikan paling banak maklumat kepada

  organisasi. Model penilaian ang tertentu kadang"kala hana sesuai untuk menilai sesuatu

   program tertentu. -engan kata lain% tidak ada satu model penilaian ang sesuai digunakan untuk 

  menilai semua &enis program. Pemilihan model ini perlu didasarkan kepada keperluan khusus

  organisasi di samping kebolehan dan kemampuan orang ang dipertanggung&a+abkan untuk 

  menilai program tersebut.

  20