of 1 /1
GRAD OMIŠ UPU-a MALA LUKA 1 mj. 1.1000 50 10 0 100 5 TUMAČ ZNAKOVLJA: MAKARSKA D 8 OMIŠ D 8 SPLIT - cesta - DUBROVNIK J a d r a n s k o m o r e J a d r a n s k o m o r e J a d r a n s k o m o r e J a d r a n s k o m o r e 30.481 GRANICA OBUHVATA UPU-a POSTOJEĆA OBALNA LINIJA NOVOPLANIRANA OBALNA LINIJA TELEKOMUNIKACIJE 2.4. TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA 2.4. TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA 2+0+2 DTK - 2Xo110+2Xo50 TIPSKI KABELSKI ZDENAC MZ-D 0, 1, 2, 3 Predsjednik predstavničkog tijela: Pečat predstavničkog tijela: Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela: GRAD OMIŠ Grad Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: Stručni tim u izradi plana: Odgovorni voditelj: broj suglasnosti klasa: 350-02/11-13/81; Ur.br.: 531-06-11-3 Odgovorna osoba: datum: 7. srpnja 2011. godine Srđan Šegvić, dia rasprave: Broj kartografskog prikaza: Naziv kartografskog prikaza: Naziv prostornog plana: Mjerilo kartografskog prikaza: Županija SPLITSKO - DALMATINSKA 1:1000 GRAD OMIŠ, GRADSKO VIJEĆE (ime, prezime i potpis) MLADEN ŽANIĆ, d. i. el. MARKO MAGLOV, d.i.g. SRĐAN ŠEGVIĆ, d.i.a. PLANER: SURADNICI: GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o. Šibenik ARCHING d.o.o. Split VOLTING d.o.o. Split UPU-a MALA LUKA 1 SRĐAN ŠEGVIĆ, d.i.a. MILAN MAJKIĆ, d.i.g. GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o. Šibenik GORAN MILUN, i. a. ARCHING d.o.o. Split Zvonko Močić, dr.med. "ARCHING" d.o.o. Split Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Javna rasprava (datum objave) Javni uvid održan Suglasnost na plan prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine". br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) v.d. Neno Mimica, dipl. ing. građ. Ponovna javna rasprava (datum objave) Ponovni javni uvid održan do: 03. siječnja 2011. godine od: 03. prosinca 2010. godine Program mjera za unapređenje stanja u prostoru "Službeni glasnik Grada Omiša 4/07" "Službeni glasnik Grada Omiša 08/11 " 19.09.2009. godine u listu "Slobodna Dalmacija" do: 28. listopada 2009. godine od: 28. rujna 2009. godine 24.11.2010. godine u listu "Slobodna Dalmacija"

Model - Omiš MALA LUKA/24.pdfPOSTOJEĆA OBALNA LINIJA NOVOPLANIRANA OBALNA LINIJA TELEKOMUNIKACIJE 2.4. TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA 2.4. TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA 2+0+2 DTK - 2Xo110+2Xo50

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Model - Omiš MALA LUKA/24.pdfPOSTOJEĆA OBALNA LINIJA NOVOPLANIRANA OBALNA LINIJA TELEKOMUNIKACIJE...

 • GRAD OMIŠ

  UPU-a MALA LUKA 1

  mj. 1.1000

  50100 1005

  TUMAČ ZNAKOVLJA:

  MA

  KA

  RS

  KA

  D 8

  O

  M

  D

  8

  SPLIT - cesta - DUBROVNIK

  J a d r a n s k o m o r e

  J a d r a n s k o m o r e

  J a d r a n s k o m o r e

  J a d r a n s k o m o r e

  30.481

  GRANICA OBUHVATA UPU-a

  POSTOJEĆA OBALNA LINIJA

  NOVOPLANIRANA OBALNA LINIJA

  TELEKOMUNIKACIJE

  2.4.

  TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

  2.4. TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

  2+0+2

  DTK - 2Xo110+2Xo50

  TIPSKI KABELSKI ZDENAC MZ-D 0, 1, 2, 3

  Predsjednik predstavničkog tijela:

  Pečat predstavničkog tijela:

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:Pečat nadležnog tijela:

  GRAD OMIŠGrad

  Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:

  Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

  Stručni tim u izradi plana:

  Odgovorni voditelj:

  broj suglasnosti klasa: 350-02/11-13/81; Ur.br.: 531-06-11-3

  Odgovorna osoba:

  datum: 7. srpnja 2011. godine

  Srđan Šegvić, dia

  rasprave:

  Broj kartografskog prikaza:

  Naziv kartografskog prikaza:

  Naziv prostornog plana:

  Mjerilo kartografskog prikaza:

  Županija

  SPLITSKO - DALMATINSKA

  1:1000

  GRAD OMIŠ,

  GRADSKO VIJEĆE

  (ime, prezime i potpis)

  MLADEN ŽANIĆ, d. i. el.

  MARKO MAGLOV, d.i.g.

  SRĐAN ŠEGVIĆ, d.i.a.PLANER:

  SURADNICI:

  GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o. Šibenik

  ARCHING d.o.o. Split

  VOLTING d.o.o. Split

  UPU-a MALA LUKA 1

  SRĐAN ŠEGVIĆ, d.i.a.

  MILAN MAJKIĆ, d.i.g. GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o. Šibenik

  GORAN MILUN, i. a. ARCHING d.o.o. Split

  Zvonko Močić, dr.med.

  "ARCHING" d.o.o. Split

  Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

  Pečat tijela odgovornog za provođenje javne

  rasprave:

  Javna rasprava (datum objave)

  Javni uvid održan

  Suglasnost na plan prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine". br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11)

  v.d. Neno Mimica, dipl. ing. građ.

  Ponovna javna rasprava (datum objave)

  Ponovni javni uvid održan

  do: 03. siječnja 2011. godine

  od: 03. prosinca 2010. godine

  Program mjera za unapređenje stanja u prostoru

  "Službeni glasnik Grada Omiša 4/07" "Službeni glasnik Grada Omiša 08/11 "

  19.09.2009. godine u listu "Slobodna Dalmacija"

  do: 28. listopada 2009. godine

  od: 28. rujna 2009. godine

  24.11.2010. godine u listu "Slobodna Dalmacija"

  AutoCAD SHX Textmakadam

  AutoCAD SHX Textmakadam

  AutoCAD SHX Textmakadam

  AutoCAD SHX Textmakadam

  AutoCAD SHX Texttel. 38 24 92

  AutoCAD SHX Text113 /2008

  AutoCAD SHX TextIZRADA UPU_a " MALA LUKA-1 "

  AutoCAD SHX TextBROJ

  AutoCAD SHX TextNARUČITELJ

  AutoCAD SHX TextPREDMET

  AutoCAD SHX Text" GEOIN-SPLIT " d.o.o.

  AutoCAD SHX TextDRVENIČKA17

  AutoCAD SHX Text21 000 SPLIT

  AutoCAD SHX TextNADOMIR KRIŽANOVIĆ d.inž.geod.

  AutoCAD SHX Text1 : 1 000

  AutoCAD SHX TextPOSEBNA GEODETSKA PODLOGA

  AutoCAD SHX TextKOLOVOZ 2008

  AutoCAD SHX TextKOTE SU APSOLUTNE

  AutoCAD SHX TextNAPOMENA

  AutoCAD SHX TextODGOVARA

  AutoCAD SHX TextZA TOČNOST

  AutoCAD SHX TextDATUM

  AutoCAD SHX TextLOK.DOZVOLA

  AutoCAD SHX TextMJERILO

  AutoCAD SHX TextSADRŽAJ

  AutoCAD SHX TextGRAD OMIŠ

  AutoCAD SHX TextKAZALO:

  AutoCAD SHX TextKATASTARSKO STANJE

  AutoCAD SHX Textkatastarski broj parcele

  AutoCAD SHX TextTOPOGRAFSKO STANJE

  AutoCAD SHX TextČETVRT Ž. DRAŽOJEVIĆA

  AutoCAD SHX TextK.O. OMIŠ PREDIO "MALA LUKA"

  AutoCAD SHX Text2200/2

  AutoCAD SHX Text2334/2

  AutoCAD SHX Text2321/4

  AutoCAD SHX Text2334/1

  AutoCAD SHX Text2324/1

  AutoCAD SHX Text2324/2

  AutoCAD SHX Text2323/1

  AutoCAD SHX Text2323/2

  AutoCAD SHX Text2325

  AutoCAD SHX Text2200/3

  AutoCAD SHX Text3840

  AutoCAD SHX Text2321/3

  AutoCAD SHX Text2321/2

  AutoCAD SHX Text2321/5

  AutoCAD SHX Text2200/2

  AutoCAD SHX Text2310

  AutoCAD SHX Text2322/8

  AutoCAD SHX Text2318

  AutoCAD SHX Text2321/1

  AutoCAD SHX Text2319

  AutoCAD SHX Text2320

  AutoCAD SHX Text2305

  AutoCAD SHX Text2304

  AutoCAD SHX Text2303

  AutoCAD SHX Text2301

  AutoCAD SHX Text2311

  AutoCAD SHX Text2313

  AutoCAD SHX Text2312

  AutoCAD SHX Text2295

  AutoCAD SHX Text2296

  AutoCAD SHX Text2322/9

  AutoCAD SHX Text2322

  AutoCAD SHX Text/1

  AutoCAD SHX Text2322/2

  AutoCAD SHX Text2322/3

  AutoCAD SHX Text2322/4

  AutoCAD SHX Text2322/5

  AutoCAD SHX Text2322/6

  AutoCAD SHX Text2318/2

  AutoCAD SHX Text/1

  AutoCAD SHX Text2202

  AutoCAD SHX Text3840

  AutoCAD SHX Text2200/1

  AutoCAD SHX Text2199/2

  AutoCAD SHX Text2205

  AutoCAD SHX Text2219

  AutoCAD SHX Text2204

  AutoCAD SHX Text3811/1

  AutoCAD SHX Text2201

  AutoCAD SHX Text2203

  AutoCAD SHX Text2223

  AutoCAD SHX Text2294

  AutoCAD SHX Text2287

  AutoCAD SHX Text2293

  AutoCAD SHX Text2290

  AutoCAD SHX Text2282

  AutoCAD SHX Text2281

  AutoCAD SHX Text2280

  AutoCAD SHX Text2286

  AutoCAD SHX Text2283

  AutoCAD SHX Text2279

  AutoCAD SHX Text2288

  AutoCAD SHX Text2289

  AutoCAD SHX Text2195/2

  AutoCAD SHX Text2195/1

  AutoCAD SHX Text2175/12

  AutoCAD SHX Text2175/13

  AutoCAD SHX Text2175/7

  AutoCAD SHX Text2175/15

  AutoCAD SHX Text2175/14

  AutoCAD SHX Text2174/3

  AutoCAD SHX Text2175/2

  AutoCAD SHX Text2175/3

  AutoCAD SHX Text2175/4

  AutoCAD SHX Text2175/1

  AutoCAD SHX Text2175/9

  AutoCAD SHX Text2174/4

  AutoCAD SHX Text2175/11

  AutoCAD SHX Text2174/8

  AutoCAD SHX Text2175/10

  AutoCAD SHX Text2175/6

  AutoCAD SHX Text2174/9

  AutoCAD SHX Text2178/2

  AutoCAD SHX Text2177/6

  AutoCAD SHX Text2178/1

  AutoCAD SHX Text2177/2

  AutoCAD SHX Text2192/3

  AutoCAD SHX Text2192/2

  AutoCAD SHX Text2180/5

  AutoCAD SHX Text2193/2

  AutoCAD SHX Text2193/1

  AutoCAD SHX Text2194/1

  AutoCAD SHX Text2194/2

  AutoCAD SHX Text2192/1

  AutoCAD SHX Text2191

  AutoCAD SHX Text2175/8

  AutoCAD SHX Text2177/1

  AutoCAD SHX Text2176/1

  AutoCAD SHX Text2126

  AutoCAD SHX Text2175/5

  AutoCAD SHX Text2180/1

  AutoCAD SHX Text2180/2

  AutoCAD SHX Text2177/5

  AutoCAD SHX Text2177/4

  AutoCAD SHX Text2177/3

  AutoCAD SHX Text2180/3

  AutoCAD SHX Text2181

  AutoCAD SHX Text2180/4

  AutoCAD SHX Text2207

  AutoCAD SHX Text2206

  AutoCAD SHX Text2199/1

  AutoCAD SHX Text2198/2

  AutoCAD SHX Text2198/1

  AutoCAD SHX Text2189

  AutoCAD SHX Text2197/2

  AutoCAD SHX Text2196/1

  AutoCAD SHX Text2197/1

  AutoCAD SHX Text2190

  AutoCAD SHX Text2196/2

  AutoCAD SHX Text2188

  AutoCAD SHX Text2187

  AutoCAD SHX Text2200/2

  AutoCAD SHX Text2199/2

  AutoCAD SHX Text2182

  AutoCAD SHX Text2184

  AutoCAD SHX Text2183

  AutoCAD SHX Text2186

  AutoCAD SHX Text2185

  AutoCAD SHX Text2217

  AutoCAD SHX Text2216

  AutoCAD SHX Text2201

  AutoCAD SHX Text2127

  AutoCAD SHX Text2208

  AutoCAD SHX Text2211/2

  AutoCAD SHX Text2215

  AutoCAD SHX Text/1

  AutoCAD SHX Text2127/2

  AutoCAD SHX Text2127/3

  AutoCAD SHX Text2127/4

  AutoCAD SHX Text2127/5

  AutoCAD SHX Text2177/7

  AutoCAD SHX Text2177/8

  AutoCAD SHX Text2180/6

  AutoCAD SHX Text2177/9

  AutoCAD SHX Text2175/16

  AutoCAD SHX Text3811/1

  AutoCAD SHX Text3811/1

  AutoCAD SHX Text2200/2

  AutoCAD SHX Text2200/2

  AutoCAD SHX Text2180/1

  AutoCAD SHX Text3811/1

  AutoCAD SHX Text3840

  AutoCAD SHX Text3826

  AutoCAD SHX Text3826

  AutoCAD SHX Text2174/14

  AutoCAD SHX Text2176/2

  AutoCAD SHX Text3840

  AutoCAD SHX TextV.N.

  AutoCAD SHX TextPARKING

  AutoCAD SHX TextPARKING

  AutoCAD SHX TextPARKING

  AutoCAD SHX TextPARKING

  AutoCAD SHX TextWC

  AutoCAD SHX TextRECEPCIJA

  AutoCAD SHX TextPLIN.ST.

  AutoCAD SHX TextRESTAURANT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextOBALA

  AutoCAD SHX TextOBALA

  AutoCAD SHX TextOBALA

  AutoCAD SHX TextBETONIRANA CESTA

  AutoCAD SHX TextOBALA

  AutoCAD SHX TextOBALA

  AutoCAD SHX TextOBALA

  AutoCAD SHX TextOBALA

  AutoCAD SHX TextKAZALO :

  AutoCAD SHX TextBETONSKI EL. STUP

  AutoCAD SHX TextDRVENI EL. STUP

  AutoCAD SHX TextJAVNA RASVJETA

  AutoCAD SHX TextDRVENI TK. STUP

  AutoCAD SHX TextELEKTRO ORMAR

  AutoCAD SHX TextTELEFONSKI ŠAHT

  AutoCAD SHX TextTELEFONSKI ŠAHT MALI

  AutoCAD SHX TextPRIKLJUČNI ORMAR

  AutoCAD SHX TextVODA I KANALIZACIJA

  AutoCAD SHX TextVODOMJER

  AutoCAD SHX TextVODA I KANALIZACIJA

  AutoCAD SHX TextHIDRANT NA POVRŠINI

  AutoCAD SHX Text43.63

  AutoCAD SHX Text44.07

  AutoCAD SHX Text43.96

  AutoCAD SHX Text43.74

  AutoCAD SHX Text43.21

  AutoCAD SHX Text43.91

  AutoCAD SHX Text42.03

  AutoCAD SHX Text43.40

  AutoCAD SHX Text43.07

  AutoCAD SHX Text41.20

  AutoCAD SHX Text42.80

  AutoCAD SHX Text41.81

  AutoCAD SHX Text41.60

  AutoCAD SHX Text40.48

  AutoCAD SHX Text40.65

  AutoCAD SHX Text42.10

  AutoCAD SHX Text41.93

  AutoCAD SHX Text41.24

  AutoCAD SHX Text40.46

  AutoCAD SHX Text42.07

  AutoCAD SHX Text43.34

  AutoCAD SHX Text43.58

  AutoCAD SHX Text44.68

  AutoCAD SHX Text43.99

  AutoCAD SHX Text41.98

  AutoCAD SHX Text41.67

  AutoCAD SHX Text42.43

  AutoCAD SHX Text42.93

  AutoCAD SHX Text41.88

  AutoCAD SHX Text40.94

  AutoCAD SHX Text40.82

  AutoCAD SHX Text40.64

  AutoCAD SHX Text40.10

  AutoCAD SHX Text39.70

  AutoCAD SHX Text39.37

  AutoCAD SHX Text38.53

  AutoCAD SHX Text38.06

  AutoCAD SHX Text43.11

  AutoCAD SHX Text42.56

  AutoCAD SHX Text41.84

  AutoCAD SHX Text40.10

  AutoCAD SHX Text39.32

  AutoCAD SHX Text38.37

  AutoCAD SHX Text36.87

  AutoCAD SHX Text35.36

  AutoCAD SHX Text34.26

  AutoCAD SHX Text33.81

  AutoCAD SHX Text33.21

  AutoCAD SHX Text32.04

  AutoCAD SHX Text31.08

  AutoCAD SHX Text31.51

  AutoCAD SHX Text32.12

  AutoCAD SHX Text32.53

  AutoCAD SHX Text30.54

  AutoCAD SHX Text30.33

  AutoCAD SHX Text29.45

  AutoCAD SHX Text29.60

  AutoCAD SHX Text29.18

  AutoCAD SHX Text28.81

  AutoCAD SHX Text28.87

  AutoCAD SHX Text28.22

  AutoCAD SHX Text28.15

  AutoCAD SHX Text27.58

  AutoCAD SHX Text27.46

  AutoCAD SHX Text27.78

  AutoCAD SHX Text27.70

  AutoCAD SHX Text29.91

  AutoCAD SHX Text29.92

  AutoCAD SHX Text31.35

  AutoCAD SHX Text31.36

  AutoCAD SHX Text26.74

  AutoCAD SHX Text26.88

  AutoCAD SHX Text27.70

  AutoCAD SHX Text29.67

  AutoCAD SHX Text29.86

  AutoCAD SHX Text26.53

  AutoCAD SHX Text26.25

  AutoCAD SHX Text26.42

  AutoCAD SHX Text26.14

  AutoCAD SHX Text25.50

  AutoCAD SHX Text25.65

  AutoCAD SHX Text25.24

  AutoCAD SHX Text25.05

  AutoCAD SHX Text24.74

  AutoCAD SHX Text24.05

  AutoCAD SHX Text24.37

  AutoCAD SHX Text23.72

  AutoCAD SHX Text23.54

  AutoCAD SHX Text23.63

  AutoCAD SHX Text22.85

  AutoCAD SHX Text22.83

  AutoCAD SHX Text21.75

  AutoCAD SHX Text21.57

  AutoCAD SHX Text22.10

  AutoCAD SHX Text20.99

  AutoCAD SHX Text21.16

  AutoCAD SHX Text24.40

  AutoCAD SHX Text23.88

  AutoCAD SHX Text24.76

  AutoCAD SHX Text29.05

  AutoCAD SHX Text29.68

  AutoCAD SHX Text29.11

  AutoCAD SHX Text28.97

  AutoCAD SHX Text29.69

  AutoCAD SHX Text29.88

  AutoCAD SHX Text30.46

  AutoCAD SHX Text30.27

  AutoCAD SHX Text30.50

  AutoCAD SHX Text29.49

  AutoCAD SHX Text29.18

  AutoCAD SHX Text29.38

  AutoCAD SHX Text29.65

  AutoCAD SHX Text30.54

  AutoCAD SHX Text30.26

  AutoCAD SHX Text29.89

  AutoCAD SHX Text29.69

  AutoCAD SHX Text29.16

  AutoCAD SHX Text31.33

  AutoCAD SHX Text32.73

  AutoCAD SHX Text33.45

  AutoCAD SHX Text35.19

  AutoCAD SHX Text37.17

  AutoCAD SHX Text37.17

  AutoCAD SHX Text36.96

  AutoCAD SHX Text36.52

  AutoCAD SHX Text36.33

  AutoCAD SHX Text34.55

  AutoCAD SHX Text35.21

  AutoCAD SHX Text36.50

  AutoCAD SHX Text33.85

  AutoCAD SHX Text33.42

  AutoCAD SHX Text33.28

  AutoCAD SHX Text33.22

  AutoCAD SHX Text32.52

  AutoCAD SHX Text31.95

  AutoCAD SHX Text35.23

  AutoCAD SHX Text35.65

  AutoCAD SHX Text37.01

  AutoCAD SHX Text32.70

  AutoCAD SHX Text33.51

  AutoCAD SHX Text36.22

  AutoCAD SHX Text38.19

  AutoCAD SHX Text34.91

  AutoCAD SHX Text39.82

  AutoCAD SHX Text36.54

  AutoCAD SHX Text40.19

  AutoCAD SHX Text36.43

  AutoCAD SHX Text39.21

  AutoCAD SHX Text37.29

  AutoCAD SHX Text39.65

  AutoCAD SHX Text40.02

  AutoCAD SHX Text38.16

  AutoCAD SHX Text39.13

  AutoCAD SHX Text41.62

  AutoCAD SHX Text41.91

  AutoCAD SHX Text39.87

  AutoCAD SHX Text42.31

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text42.07

  AutoCAD SHX Text42.00

  AutoCAD SHX Text35.86

  AutoCAD SHX Text33.71

  AutoCAD SHX Text33.54

  AutoCAD SHX Text27.68

  AutoCAD SHX Text28.67

  AutoCAD SHX Text28.03

  AutoCAD SHX Text27.89

  AutoCAD SHX Text32.46

  AutoCAD SHX Text34.97

  AutoCAD SHX Text31.29

  AutoCAD SHX Text35.52

  AutoCAD SHX Text34.07

  AutoCAD SHX Text33.47

  AutoCAD SHX Text32.98

  AutoCAD SHX Text33.41

  AutoCAD SHX Text29.47

  AutoCAD SHX Text27.13

  AutoCAD SHX Text28.13

  AutoCAD SHX Text29.84

  AutoCAD SHX Text28.54

  AutoCAD SHX Text31.03

  AutoCAD SHX Text31.22

  AutoCAD SHX Text28.54

  AutoCAD SHX Text28.75

  AutoCAD SHX Text30.58

  AutoCAD SHX Text28.91

  AutoCAD SHX Text31.02

  AutoCAD SHX Text31.22

  AutoCAD SHX Text29.71

  AutoCAD SHX Text31.28

  AutoCAD SHX Text30.62

  AutoCAD SHX Text30.13

  AutoCAD SHX Text29.81

  AutoCAD SHX Text30.43

  AutoCAD SHX Text30.17

  AutoCAD SHX Text29.74

  AutoCAD SHX Text30.11

  AutoCAD SHX Text29.59

  AutoCAD SHX Text29.69

  AutoCAD SHX Text28.53

  AutoCAD SHX Text25.29

  AutoCAD SHX Text26.17

  AutoCAD SHX Text23.28

  AutoCAD SHX Text23.24

  AutoCAD SHX Text25.77

  AutoCAD SHX Text23.43

  AutoCAD SHX Text25.19

  AutoCAD SHX Text24.75

  AutoCAD SHX Text26.70

  AutoCAD SHX Text26.28

  AutoCAD SHX Text27.19

  AutoCAD SHX Text23.83

  AutoCAD SHX Text23.20

  AutoCAD SHX Text21.26

  AutoCAD SHX Text21.76

  AutoCAD SHX Text21.80

  AutoCAD SHX Text22.44

  AutoCAD SHX Text18.44

  AutoCAD SHX Text19.18

  AutoCAD SHX Text20.35

  AutoCAD SHX Text18.74

  AutoCAD SHX Text19.72

  AutoCAD SHX Text22.05

  AutoCAD SHX Text20.59

  AutoCAD SHX Text22.26

  AutoCAD SHX Text22.23

  AutoCAD SHX Text22.52

  AutoCAD SHX Text22.57

  AutoCAD SHX Text21.73

  AutoCAD SHX Text24.97

  AutoCAD SHX Text26.61

  AutoCAD SHX Text27.36

  AutoCAD SHX Text27.74

  AutoCAD SHX Text27.78

  AutoCAD SHX Text28.33

  AutoCAD SHX Text28.77

  AutoCAD SHX Text24.56

  AutoCAD SHX Text23.84

  AutoCAD SHX Text22.67

  AutoCAD SHX Text20.81

  AutoCAD SHX Text21.02

  AutoCAD SHX Text21.16

  AutoCAD SHX Text20.46

  AutoCAD SHX Text20.05

  AutoCAD SHX Text19.97

  AutoCAD SHX Text19.98

  AutoCAD SHX Text18.62

  AutoCAD SHX Text18.41

  AutoCAD SHX Text18.40

  AutoCAD SHX Text17.27

  AutoCAD SHX Text17.10

  AutoCAD SHX Text16.86

  AutoCAD SHX Text16.31

  AutoCAD SHX Text16.50

  AutoCAD SHX Text15.37

  AutoCAD SHX Text14.29

  AutoCAD SHX Text15.31

  AutoCAD SHX Text14.65

  AutoCAD SHX Text13.57

  AutoCAD SHX Text13.24

  AutoCAD SHX Text12.92

  AutoCAD SHX Text12.23

  AutoCAD SHX Text12.14

  AutoCAD SHX Text14.35

  AutoCAD SHX Text14.23

  AutoCAD SHX Text14.21

  AutoCAD SHX Text13.06

  AutoCAD SHX Text13.24

  AutoCAD SHX Text15.66

  AutoCAD SHX Text15.27

  AutoCAD SHX Text13.85

  AutoCAD SHX Text14.21

  AutoCAD SHX Text12.70

  AutoCAD SHX Text12.31

  AutoCAD SHX Text14.19

  AutoCAD SHX Text14.12

  AutoCAD SHX Text14.74

  AutoCAD SHX Text14.80

  AutoCAD SHX Text15.04

  AutoCAD SHX Text15.04

  AutoCAD SHX Text13.84

  AutoCAD SHX Text17.71

  AutoCAD SHX Text17.73

  AutoCAD SHX Text15.75

  AutoCAD SHX Text15.49

  AutoCAD SHX Text15.65

  AutoCAD SHX Text15.66

  AutoCAD SHX Text15.54

  AutoCAD SHX Text15.71

  AutoCAD SHX Text15.73

  AutoCAD SHX Text16.80

  AutoCAD SHX Text16.86

  AutoCAD SHX Text16.88

  AutoCAD SHX Text16.82

  AutoCAD SHX Text17.21

  AutoCAD SHX Text18.38

  AutoCAD SHX Text17.38

  AutoCAD SHX Text18.47

  AutoCAD SHX Text18.51

  AutoCAD SHX Text18.41

  AutoCAD SHX Text18.70

  AutoCAD SHX Text16.59

  AutoCAD SHX Text14.16

  AutoCAD SHX Text41.73

  AutoCAD SHX Text41.57

  AutoCAD SHX Text40.77

  AutoCAD SHX Text40.67

  AutoCAD SHX Text39.52

  AutoCAD SHX Text39.48

  AutoCAD SHX Text38.40

  AutoCAD SHX Text38.24

  AutoCAD SHX Text36.96

  AutoCAD SHX Text37.02

  AutoCAD SHX Text36.88

  AutoCAD SHX Text35.66

  AutoCAD SHX Text35.40

  AutoCAD SHX Text33.26

  AutoCAD SHX Text35.40

  AutoCAD SHX Text35.25

  AutoCAD SHX Text34.59

  AutoCAD SHX Text34.64

  AutoCAD SHX Text34.35

  AutoCAD SHX Text33.67

  AutoCAD SHX Text34.01

  AutoCAD SHX Text34.16

  AutoCAD SHX Text33.38

  AutoCAD SHX Text33.39

  AutoCAD SHX Text32.98

  AutoCAD SHX Text32.73

  AutoCAD SHX Text32.36

  AutoCAD SHX Text31.81

  AutoCAD SHX Text31.87

  AutoCAD SHX Text33.05

  AutoCAD SHX Text33.21

  AutoCAD SHX Text33.14

  AutoCAD SHX Text32.92

  AutoCAD SHX Text32.69

  AutoCAD SHX Text25.75

  AutoCAD SHX Text26.36

  AutoCAD SHX Text27.42

  AutoCAD SHX Text28.38

  AutoCAD SHX Text29.36

  AutoCAD SHX Text30.44

  AutoCAD SHX Text26.39

  AutoCAD SHX Text26.03

  AutoCAD SHX Text26.22

  AutoCAD SHX Text28.88

  AutoCAD SHX Text21.39

  AutoCAD SHX Text22.35

  AutoCAD SHX Text22.80

  AutoCAD SHX Text22.87

  AutoCAD SHX Text22.85

  AutoCAD SHX Text22.85

  AutoCAD SHX Text33.45

  AutoCAD SHX Text12.43

  AutoCAD SHX Text11.16

  AutoCAD SHX Text10.94

  AutoCAD SHX Text10.38

  AutoCAD SHX Text10.25

  AutoCAD SHX Text10.46

  AutoCAD SHX Text10.45

  AutoCAD SHX Text10.15

  AutoCAD SHX Text10.04

  AutoCAD SHX Text10.81

  AutoCAD SHX Text11.50

  AutoCAD SHX Text12.41

  AutoCAD SHX Text13.47

  AutoCAD SHX Text12.40

  AutoCAD SHX Text16.82

  AutoCAD SHX Text18.24

  AutoCAD SHX Text19.40

  AutoCAD SHX Text12.69

  AutoCAD SHX Text10.98

  AutoCAD SHX Text9.75

  AutoCAD SHX Text7.22

  AutoCAD SHX Text7.20

  AutoCAD SHX Text7.23

  AutoCAD SHX Text7.35

  AutoCAD SHX Text4.97

  AutoCAD SHX Text7.06

  AutoCAD SHX Text7.13

  AutoCAD SHX Text4.67

  AutoCAD SHX Text6.57

  AutoCAD SHX Text3.70

  AutoCAD SHX Text3.71

  AutoCAD SHX Text3.65

  AutoCAD SHX Text3.61

  AutoCAD SHX Text7.24

  AutoCAD SHX Text3.53

  AutoCAD SHX Text3.54

  AutoCAD SHX Text1.45

  AutoCAD SHX Text0.51

  AutoCAD SHX Text5.11

  AutoCAD SHX Text6.90

  AutoCAD SHX Text6.58

  AutoCAD SHX Text6.99

  AutoCAD SHX Text7.01

  AutoCAD SHX Text8.98

  AutoCAD SHX Text5.55

  AutoCAD SHX Text8.73

  AutoCAD SHX Text9.83

  AutoCAD SHX Text10.63

  AutoCAD SHX Text6.79

  AutoCAD SHX Text13.81

  AutoCAD SHX Text6.85

  AutoCAD SHX Text6.23

  AutoCAD SHX Text7.36

  AutoCAD SHX Text5.62

  AutoCAD SHX Text7.19

  AutoCAD SHX Text7.24

  AutoCAD SHX Text7.28

  AutoCAD SHX Text5.02

  AutoCAD SHX Text5.09

  AutoCAD SHX Text7.11

  AutoCAD SHX Text4.52

  AutoCAD SHX Text5.55

  AutoCAD SHX Text5.57

  AutoCAD SHX Text3.83

  AutoCAD SHX Text7.14

  AutoCAD SHX Text7.10

  AutoCAD SHX Text6.99

  AutoCAD SHX Text7.37

  AutoCAD SHX Text7.40

  AutoCAD SHX Text7.42

  AutoCAD SHX Text9.43

  AutoCAD SHX Text9.70

  AutoCAD SHX Text9.61

  AutoCAD SHX Text9.92

  AutoCAD SHX Text9.82

  AutoCAD SHX Text9.98

  AutoCAD SHX Text10.72

  AutoCAD SHX Text9.96

  AutoCAD SHX Text9.65

  AutoCAD SHX Text9.37

  AutoCAD SHX Text9.42

  AutoCAD SHX Text8.17

  AutoCAD SHX Text7.41

  AutoCAD SHX Text8.09

  AutoCAD SHX Text11.20

  AutoCAD SHX Text9.94

  AutoCAD SHX Text13.71

  AutoCAD SHX Text13.89

  AutoCAD SHX Text13.62

  AutoCAD SHX Text13.30

  AutoCAD SHX Text12.96

  AutoCAD SHX Text15.40

  AutoCAD SHX Text12.69

  AutoCAD SHX Text12.59

  AutoCAD SHX Text11.84

  AutoCAD SHX Text11.91

  AutoCAD SHX Text11.92

  AutoCAD SHX Text11.84

  AutoCAD SHX Text11.85

  AutoCAD SHX Text14.57

  AutoCAD SHX Text13.52

  AutoCAD SHX Text14.64

  AutoCAD SHX Text5.52

  AutoCAD SHX Text6.04

  AutoCAD SHX Text7.32

  AutoCAD SHX Text6.96

  AutoCAD SHX Text6.85

  AutoCAD SHX Text7.11

  AutoCAD SHX Text7.08

  AutoCAD SHX Text7.49

  AutoCAD SHX Text9.42

  AutoCAD SHX Text9.60

  AutoCAD SHX Text9.72

  AutoCAD SHX Text9.67

  AutoCAD SHX Text9.92

  AutoCAD SHX Text10.26

  AutoCAD SHX Text9.81

  AutoCAD SHX Text10.52

  AutoCAD SHX Text10.65

  AutoCAD SHX Text11.73

  AutoCAD SHX Text11.75

  AutoCAD SHX Text11.78

  AutoCAD SHX Text10.32

  AutoCAD SHX Text11.31

  AutoCAD SHX Text10.75

  AutoCAD SHX Text10.15

  AutoCAD SHX Text11.54

  AutoCAD SHX Text11.55

  AutoCAD SHX Text12.76

  AutoCAD SHX Text11.74

  AutoCAD SHX Text11.67

  AutoCAD SHX Text11.68

  AutoCAD SHX Text11.43

  AutoCAD SHX Text11.50

  AutoCAD SHX Text11.44

  AutoCAD SHX Text11.64

  AutoCAD SHX Text11.17

  AutoCAD SHX Text11.06

  AutoCAD SHX Text9.04

  AutoCAD SHX Text6.76

  AutoCAD SHX Text6.77

  AutoCAD SHX Text6.77

  AutoCAD SHX Text6.79

  AutoCAD SHX Text6.76

  AutoCAD SHX Text6.82

  AutoCAD SHX Text8.36

  AutoCAD SHX Text8.35

  AutoCAD SHX Text6.68

  AutoCAD SHX Text6.72

  AutoCAD SHX Text6.81

  AutoCAD SHX Text5.75

  AutoCAD SHX Text4.72

  AutoCAD SHX Text4.10

  AutoCAD SHX Text4.17

  AutoCAD SHX Text4.13

  AutoCAD SHX Text4.62

  AutoCAD SHX Text4.62

  AutoCAD SHX Text4.56

  AutoCAD SHX Text3.41

  AutoCAD SHX Text3.41

  AutoCAD SHX Text3.84

  AutoCAD SHX Text2.75

  AutoCAD SHX Text0.94

  AutoCAD SHX Text1.19

  AutoCAD SHX Text0.91

  AutoCAD SHX Text0.92

  AutoCAD SHX Text3.10

  AutoCAD SHX Text3.44

  AutoCAD SHX Text3.61

  AutoCAD SHX Text4.25

  AutoCAD SHX Text4.69

  AutoCAD SHX Text4.87

  AutoCAD SHX Text5.04

  AutoCAD SHX Text4.97

  AutoCAD SHX Text4.94

  AutoCAD SHX Text5.30

  AutoCAD SHX Text5.00

  AutoCAD SHX Text5.26

  AutoCAD SHX Text4.75

  AutoCAD SHX Text4.77

  AutoCAD SHX Text4.29

  AutoCAD SHX Text4.66

  AutoCAD SHX Text4.03

  AutoCAD SHX Text4.63

  AutoCAD SHX Text4.74

  AutoCAD SHX Text3.34

  AutoCAD SHX Text3.36

  AutoCAD SHX Text3.34

  AutoCAD SHX Text6.76

  AutoCAD SHX Text6.84

  AutoCAD SHX Text6.90

  AutoCAD SHX Text6.83

  AutoCAD SHX Text6.87

  AutoCAD SHX Text6.88

  AutoCAD SHX Text6.89

  AutoCAD SHX Text4.69

  AutoCAD SHX Text4.55

  AutoCAD SHX Text4.41

  AutoCAD SHX Text3.30

  AutoCAD SHX Text3.21

  AutoCAD SHX Text3.25

  AutoCAD SHX Text1.20

  AutoCAD SHX Text1.19

  AutoCAD SHX Text0.91

  AutoCAD SHX Text4.02

  AutoCAD SHX Text4.10

  AutoCAD SHX Text3.63

  AutoCAD SHX Text3.67

  AutoCAD SHX Text3.71

  AutoCAD SHX Text3.68

  AutoCAD SHX Text4.21

  AutoCAD SHX Text4.41

  AutoCAD SHX Text4.05

  AutoCAD SHX Text4.62

  AutoCAD SHX Text1.09

  AutoCAD SHX Text5.25

  AutoCAD SHX Text4.52

  AutoCAD SHX Text4.65

  AutoCAD SHX Text6.79

  AutoCAD SHX Text6.78

  AutoCAD SHX Text5.19

  AutoCAD SHX Text5.39

  AutoCAD SHX Text5.70

  AutoCAD SHX Text5.87

  AutoCAD SHX Text6.83

  AutoCAD SHX Text5.89

  AutoCAD SHX Text6.36

  AutoCAD SHX Text5.24

  AutoCAD SHX Text7.21

  AutoCAD SHX Text7.63

  AutoCAD SHX Text6.57

  AutoCAD SHX Text6.70

  AutoCAD SHX Text7.15

  AutoCAD SHX Text6.80

  AutoCAD SHX Text8.40

  AutoCAD SHX Text8.45

  AutoCAD SHX Text6.77

  AutoCAD SHX Text7.64

  AutoCAD SHX Text7.72

  AutoCAD SHX Text9.02

  AutoCAD SHX Text7.71

  AutoCAD SHX Text9.03

  AutoCAD SHX Text8.64

  AutoCAD SHX Text6.84

  AutoCAD SHX Text6.17

  AutoCAD SHX Text6.10

  AutoCAD SHX Text5.26

  AutoCAD SHX Text4.18

  AutoCAD SHX Text10.62

  AutoCAD SHX Text11.85

  AutoCAD SHX Text11.42

  AutoCAD SHX Text11.50

  AutoCAD SHX Text11.25

  AutoCAD SHX Text11.22

  AutoCAD SHX Text11.37

  AutoCAD SHX Text11.97

  AutoCAD SHX Text11.17

  AutoCAD SHX Text9.41

  AutoCAD SHX Text9.66

  AutoCAD SHX Text14.16

  AutoCAD SHX Text16.44

  AutoCAD SHX Text17.34

  AutoCAD SHX Text19.16

  AutoCAD SHX Text20.16

  AutoCAD SHX Text18.53

  AutoCAD SHX Text18.65

  AutoCAD SHX Text18.19

  AutoCAD SHX Text18.69

  AutoCAD SHX Text18.61

  AutoCAD SHX Text18.17

  AutoCAD SHX Text18.25

  AutoCAD SHX Text18.71

  AutoCAD SHX Text18.60

  AutoCAD SHX Text18.72

  AutoCAD SHX Text18.74

  AutoCAD SHX Text0.92

  AutoCAD SHX Text0.22

  AutoCAD SHX Text0.85

  AutoCAD SHX Text0.18

  AutoCAD SHX Text0.88

  AutoCAD SHX Text0.16

  AutoCAD SHX Text0.80

  AutoCAD SHX Text0.50

  AutoCAD SHX Text0.17

  AutoCAD SHX Text0.16

  AutoCAD SHX Text1.10

  AutoCAD SHX Text0.14

  AutoCAD SHX Text1.08

  AutoCAD SHX Text0.84

  AutoCAD SHX Text0.95

  AutoCAD SHX Text0.18

  AutoCAD SHX Text1.34

  AutoCAD SHX Text0.97

  AutoCAD SHX Text0.12

  AutoCAD SHX Text1.37

  AutoCAD SHX Text1.29

  AutoCAD SHX Text0.15

  AutoCAD SHX Text1.27

  AutoCAD SHX Text0.86

  AutoCAD SHX Text0.30

  AutoCAD SHX Text0.11

  AutoCAD SHX Text0.59

  AutoCAD SHX Text0.94

  AutoCAD SHX Text0.68

  AutoCAD SHX Text0.86

  AutoCAD SHX Text0.62

  AutoCAD SHX Text0.82

  AutoCAD SHX Text0.91

  AutoCAD SHX Text1.05

  AutoCAD SHX Text0.85

  AutoCAD SHX Text1.04

  AutoCAD SHX Text1.16

  AutoCAD SHX Text0.91

  AutoCAD SHX Text0.70

  AutoCAD SHX Text0.17

  AutoCAD SHX Text0.31

  AutoCAD SHX Text0.26

  AutoCAD SHX Text0.23

  AutoCAD SHX Text1.16

  AutoCAD SHX Text1.41

  AutoCAD SHX Text1.05

  AutoCAD SHX Text0.14

  AutoCAD SHX Text1.27

  AutoCAD SHX Text1.36

  AutoCAD SHX Text0.14

  AutoCAD SHX Text0.39

  AutoCAD SHX Text2.97

  AutoCAD SHX Text4.29

  AutoCAD SHX Text4.83

  AutoCAD SHX Text5.85

  AutoCAD SHX Text5.90

  AutoCAD SHX Text7.61

  AutoCAD SHX Text8.66

  AutoCAD SHX Text10.04

  AutoCAD SHX Text10.88

  AutoCAD SHX Text5.59

  AutoCAD SHX Text6.23

  AutoCAD SHX Text6.44

  AutoCAD SHX Text3.51

  AutoCAD SHX Text4.70

  AutoCAD SHX Text4.31

  AutoCAD SHX Text3.71

  AutoCAD SHX Text5.14

  AutoCAD SHX Text0.23

  AutoCAD SHX Text7.34

  AutoCAD SHX Text7.48

  AutoCAD SHX Text6.17

  AutoCAD SHX Text5.68

  AutoCAD SHX Text5.66

  AutoCAD SHX Text0.25

  AutoCAD SHX Text3.89

  AutoCAD SHX Text4.03

  AutoCAD SHX Text0.25

  AutoCAD SHX Text5.13

  AutoCAD SHX Text3.47

  AutoCAD SHX Text4.43

  AutoCAD SHX Text0.21

  AutoCAD SHX Text8.60

  AutoCAD SHX Text7.77

  AutoCAD SHX Text0.21

  AutoCAD SHX Text0.18

  AutoCAD SHX Text2.17

  AutoCAD SHX Text0.69

  AutoCAD SHX Text0.69

  AutoCAD SHX Text19.15

  AutoCAD SHX Text19.52

  AutoCAD SHX Text19.07

  AutoCAD SHX Text18.60

  AutoCAD SHX Text18.79

  AutoCAD SHX Text18.86

  AutoCAD SHX Text20.22

  AutoCAD SHX Text19.99

  AutoCAD SHX Text33.23

  AutoCAD SHX Text33.96

  AutoCAD SHX Text30.73

  AutoCAD SHX Text31.17

  AutoCAD SHX Text30.91

  AutoCAD SHX Text29.10

  AutoCAD SHX Text28.81

  AutoCAD SHX Text29.44

  AutoCAD SHX Text30.00

  AutoCAD SHX Text29.80

  AutoCAD SHX Text30.17

  AutoCAD SHX Text30.32

  AutoCAD SHX Text29.76

  AutoCAD SHX Text30.11

  AutoCAD SHX Text26.56

  AutoCAD SHX Text27.76

  AutoCAD SHX Text26.32

  AutoCAD SHX Text22.91

  AutoCAD SHX Text23.56

  AutoCAD SHX Text24.21

  AutoCAD SHX Text24.32

  AutoCAD SHX Text18.96

  AutoCAD SHX Text19.00

  AutoCAD SHX Text18.89

  AutoCAD SHX Text18.93

  AutoCAD SHX Text18.91

  AutoCAD SHX Text18.88

  AutoCAD SHX Text19.03

  AutoCAD SHX Text19.17

  AutoCAD SHX Text19.15

  AutoCAD SHX Text19.08

  AutoCAD SHX Text14.47

  AutoCAD SHX Text17.43

  AutoCAD SHX Text20.66

  AutoCAD SHX Text21.98

  AutoCAD SHX Text23.00

  AutoCAD SHX Text23.55

  AutoCAD SHX Text22.57

  AutoCAD SHX Text24.42

  AutoCAD SHX Text28.63

  AutoCAD SHX Text26.08

  AutoCAD SHX Text23.50

  AutoCAD SHX Text28.72

  AutoCAD SHX Text24.75

  AutoCAD SHX Text23.00

  AutoCAD SHX Text23.39

  AutoCAD SHX Text23.90

  AutoCAD SHX Text22.05

  AutoCAD SHX Text21.07

  AutoCAD SHX Text21.04

  AutoCAD SHX Text20.94

  AutoCAD SHX Text19.52

  AutoCAD SHX Text18.76

  AutoCAD SHX Text17.75

  AutoCAD SHX Text17.35

  AutoCAD SHX Text15.26

  AutoCAD SHX Text15.19

  AutoCAD SHX Text13.13

  AutoCAD SHX Text13.68

  AutoCAD SHX Text12.81

  AutoCAD SHX Text12.95

  AutoCAD SHX Text12.39

  AutoCAD SHX Text11.77

  AutoCAD SHX Text13.68

  AutoCAD SHX Text14.11

  AutoCAD SHX Text13.27

  AutoCAD SHX Text14.73

  AutoCAD SHX Text11.13

  AutoCAD SHX Text6.72

  AutoCAD SHX Text28.18

  AutoCAD SHX Text28.67

  AutoCAD SHX Text27.65

  AutoCAD SHX Text26.90

  AutoCAD SHX Text24.58

  AutoCAD SHX Text25.36

  AutoCAD SHX Text0.09

  AutoCAD SHX Text0.74

  AutoCAD SHX Text3.63

  AutoCAD SHX Text4.01

  AutoCAD SHX Text3.72

  AutoCAD SHX Text4.01

  AutoCAD SHX Text7.07

  AutoCAD SHX Text7.27

  AutoCAD SHX Text7.12

  AutoCAD SHX Text10.65

  AutoCAD SHX Text13.04

  AutoCAD SHX Text15.82

  AutoCAD SHX Text19.32

  AutoCAD SHX Text11.87

  AutoCAD SHX Text12.30

  AutoCAD SHX Text13.99

  AutoCAD SHX Text14.04

  AutoCAD SHX Text15.28

  AutoCAD SHX Text15.32

  AutoCAD SHX Text16.91

  AutoCAD SHX Text15.89

  AutoCAD SHX Text13.33

  AutoCAD SHX Text12.10

  AutoCAD SHX Text10.38

  AutoCAD SHX Text10.07

  AutoCAD SHX Text12.29

  AutoCAD SHX Text13.17

  AutoCAD SHX Text12.53

  AutoCAD SHX Text15.05

  AutoCAD SHX Texto100

  AutoCAD SHX Texto100

  AutoCAD SHX Texto100

  AutoCAD SHX Texto100

  AutoCAD SHX Texto100

  AutoCAD SHX Texto100

  AutoCAD SHX Text11.50

  AutoCAD SHX Text43.70

  AutoCAD SHX Text42.91

  AutoCAD SHX Text44.16

  AutoCAD SHX Text44.72

  AutoCAD SHX Text44.06

  AutoCAD SHX Text45.40

  AutoCAD SHX Text43.99

  AutoCAD SHX Text46.16

  AutoCAD SHX Text48.10

  AutoCAD SHX Text44.29

  AutoCAD SHX Text47.60

  AutoCAD SHX Text44.96

  AutoCAD SHX Text49.10

  AutoCAD SHX Text47.80

  AutoCAD SHX Text45.09

  AutoCAD SHX Text48.12

  AutoCAD SHX Text36.64

  AutoCAD SHX Text36.66

  AutoCAD SHX Text44.31

  AutoCAD SHX Text44.32

  AutoCAD SHX Text44.38

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text40.75

  AutoCAD SHX Text43.09

  AutoCAD SHX Text43.01

  AutoCAD SHX Text43.91

  AutoCAD SHX Text44.39

  AutoCAD SHX Text46.29

  AutoCAD SHX Text46.38

  AutoCAD SHX Text41.90

  AutoCAD SHX Text41.74

  AutoCAD SHX Text44.83

  AutoCAD SHX Text44.10

  AutoCAD SHX Text48.10

  AutoCAD SHX Text48.23

  AutoCAD SHX Text48.36

  AutoCAD SHX Text41.84

  AutoCAD SHX Text41.28

  AutoCAD SHX Text40.59

  AutoCAD SHX Text48.00

  AutoCAD SHX Text49.04

  AutoCAD SHX Text45.83

  AutoCAD SHX Text50.96

  AutoCAD SHX Text52.46

  AutoCAD SHX Text43.81

  AutoCAD SHX Text41.58

  AutoCAD SHX Text43.66

  AutoCAD SHX Text43.17

  AutoCAD SHX Text37.85

  AutoCAD SHX Text36.18

  AutoCAD SHX Text41.50

  AutoCAD SHX Text44.31

  AutoCAD SHX Text44.61

  AutoCAD SHX Text44.90

  AutoCAD SHX Text42.64

  AutoCAD SHX Text42.56

  AutoCAD SHX Text43.96

  AutoCAD SHX Text43.49

  AutoCAD SHX Text44.43

  AutoCAD SHX Text44.38

  AutoCAD SHX Text45.41

  AutoCAD SHX Text44.68

  AutoCAD SHX Text46.59

  AutoCAD SHX Text49.09

  AutoCAD SHX Text45.23

  AutoCAD SHX Text47.45

  AutoCAD SHX Text46.40

  AutoCAD SHX Text44.91

  AutoCAD SHX Text45.62

  AutoCAD SHX Text45.68

  AutoCAD SHX Text45.77

  AutoCAD SHX Text47.14

  AutoCAD SHX Text47.07

  AutoCAD SHX Text45.11

  AutoCAD SHX Text45.79

  AutoCAD SHX Text45.77

  AutoCAD SHX Text45.40

  AutoCAD SHX Text45.28

  AutoCAD SHX Text46.80

  AutoCAD SHX Text47.15

  AutoCAD SHX Text46.65

  AutoCAD SHX Text49.60

  AutoCAD SHX Text48.15

  AutoCAD SHX Text45.77

  AutoCAD SHX Text45.76

  AutoCAD SHX Text45.54

  AutoCAD SHX Text45.81

  AutoCAD SHX Text45.84

  AutoCAD SHX Text44.58

  AutoCAD SHX Text46.09

  AutoCAD SHX Text17.21

  AutoCAD SHX Text18.05

  AutoCAD SHX Text18.80

  AutoCAD SHX Text20.38

  AutoCAD SHX Text18.25

  AutoCAD SHX Text16.55

  AutoCAD SHX Text19.08

  AutoCAD SHX Text22.35

  AutoCAD SHX Text12.46

  AutoCAD SHX Text12.52

  AutoCAD SHX Text8.26

  AutoCAD SHX Text27.73

  AutoCAD SHX Text28.52

  AutoCAD SHX Text26.38

  AutoCAD SHX Text28.82

  AutoCAD SHX Text24.41

  AutoCAD SHX Text28.76

  AutoCAD SHX Text29.63

  AutoCAD SHX Text27.68

  AutoCAD SHX Text7.32

  AutoCAD SHX Text7.32

  AutoCAD SHX Text8.14

  AutoCAD SHX Text26.40

  AutoCAD SHX Text37.02

  AutoCAD SHX Text36.83

  AutoCAD SHX Text36.87

  AutoCAD SHX Text36.77

  AutoCAD SHX Text27.46

  AutoCAD SHX Text25.95

  AutoCAD SHX Text2.95

  AutoCAD SHX Text5.57

  AutoCAD SHX TextPARKING

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX Text40.20

  AutoCAD SHX Text39.21

  AutoCAD SHX Text40.28

  AutoCAD SHX Text40.39

  AutoCAD SHX Text40.47

  AutoCAD SHX Text40.45

  AutoCAD SHX Text40.33

  AutoCAD SHX Text41.27

  AutoCAD SHX Text41.35

  AutoCAD SHX Text42.02

  AutoCAD SHX Text43.75

  AutoCAD SHX Text35.56

  AutoCAD SHX Text19.64

  AutoCAD SHX Text17.82

  AutoCAD SHX Text16.60

  AutoCAD SHX Text19.83

  AutoCAD SHX Text17.54

  AutoCAD SHX Text17.06

  AutoCAD SHX Text16.27

  AutoCAD SHX Text16.47

  AutoCAD SHX Text15.94

  AutoCAD SHX Text15.99

  AutoCAD SHX Text44.69

  AutoCAD SHX Text15.99

  AutoCAD SHX Text16.32

  AutoCAD SHX Text20.32

  AutoCAD SHX Text20.23

  AutoCAD SHX Text17.96

  AutoCAD SHX Text17.90

  AutoCAD SHX Text18.33

  AutoCAD SHX Text18.85

  AutoCAD SHX Text20.50

  AutoCAD SHX Text16.12

  AutoCAD SHX Text45.69

  AutoCAD SHX Text16.06

  AutoCAD SHX Text15.72

  AutoCAD SHX Text15.73

  AutoCAD SHX Text15.16

  AutoCAD SHX Text14.95

  AutoCAD SHX Text14.66

  AutoCAD SHX Text14.84

  AutoCAD SHX Text18.08

  AutoCAD SHX Text18.02

  AutoCAD SHX Text18.91

  AutoCAD SHX Text44.58

  AutoCAD SHX Text18.98

  AutoCAD SHX Text19.04

  AutoCAD SHX Text19.18

  AutoCAD SHX Text19.71

  AutoCAD SHX Text20.02

  AutoCAD SHX Text20.11

  AutoCAD SHX Text19.79

  AutoCAD SHX Text20.23

  AutoCAD SHX Text20.38

  AutoCAD SHX Text21.30

  AutoCAD SHX Text43.57

  AutoCAD SHX Text21.47

  AutoCAD SHX Text22.11

  AutoCAD SHX Text22.17

  AutoCAD SHX Text22.61

  AutoCAD SHX Text22.54

  AutoCAD SHX Text23.00

  AutoCAD SHX Text23.12

  AutoCAD SHX Text28.47

  AutoCAD SHX Text28.48

  AutoCAD SHX Text28.89

  AutoCAD SHX Text43.94

  AutoCAD SHX Text28.05

  AutoCAD SHX Text28.71

  AutoCAD SHX Text28.41

  AutoCAD SHX Text27.65

  AutoCAD SHX Text27.43

  AutoCAD SHX Text34.06

  AutoCAD SHX Text33.51

  AutoCAD SHX Text32.23

  AutoCAD SHX Text32.31

  AutoCAD SHX Text30.61

  AutoCAD SHX Text27.02

  AutoCAD SHX Text30.99

  AutoCAD SHX Text29.69

  AutoCAD SHX Text31.50

  AutoCAD SHX Text33.71

  AutoCAD SHX Text37.23

  AutoCAD SHX Text35.16

  AutoCAD SHX Text37.44

  AutoCAD SHX Text35.98

  AutoCAD SHX Text36.28

  AutoCAD SHX Text36.41

  AutoCAD SHX Text27.39

  AutoCAD SHX Text36.07

  AutoCAD SHX Text34.87

  AutoCAD SHX Text36.06

  AutoCAD SHX Text35.78

  AutoCAD SHX Text34.07

  AutoCAD SHX Text33.96

  AutoCAD SHX Text33.06

  AutoCAD SHX Text34.42

  AutoCAD SHX Text35.55

  AutoCAD SHX Text31.30

  AutoCAD SHX Text27.47

  AutoCAD SHX Text31.04

  AutoCAD SHX Text30.91

  AutoCAD SHX Text30.93

  AutoCAD SHX Text31.05

  AutoCAD SHX Text31.54

  AutoCAD SHX Text31.69

  AutoCAD SHX Text33.00

  AutoCAD SHX Text32.77

  AutoCAD SHX Text32.55

  AutoCAD SHX Text32.52

  AutoCAD SHX Text29.09

  AutoCAD SHX Text32.56

  AutoCAD SHX Text32.85

  AutoCAD SHX Text33.10

  AutoCAD SHX Text33.37

  AutoCAD SHX Text33.64

  AutoCAD SHX Text33.48

  AutoCAD SHX Text33.74

  AutoCAD SHX Text34.13

  AutoCAD SHX Text32.75

  AutoCAD SHX Text32.49

  AutoCAD SHX Text29.21

  AutoCAD SHX Text43.70

  AutoCAD SHX Text32.17

  AutoCAD SHX Text32.01

  AutoCAD SHX Text32.20

  AutoCAD SHX Text31.78

  AutoCAD SHX Text31.86

  AutoCAD SHX Text32.05

  AutoCAD SHX Text32.06

  AutoCAD SHX Text31.45

  AutoCAD SHX Text31.14

  AutoCAD SHX Text31.14

  AutoCAD SHX Text28.01

  AutoCAD SHX Text31.02

  AutoCAD SHX Text30.79

  AutoCAD SHX Text30.64

  AutoCAD SHX Text30.83

  AutoCAD SHX Text29.96

  AutoCAD SHX Text29.63

  AutoCAD SHX Text29.50

  AutoCAD SHX Text29.48

  AutoCAD SHX Text29.64

  AutoCAD SHX Text29.97

  AutoCAD SHX Text28.03

  AutoCAD SHX Text30.02

  AutoCAD SHX Text30.46

  AutoCAD SHX Text30.21

  AutoCAD SHX Text31.12

  AutoCAD SHX Text30.33

  AutoCAD SHX Text31.12

  AutoCAD SHX Text32.30

  AutoCAD SHX Text32.41

  AutoCAD SHX Text29.92

  AutoCAD SHX Text31.34

  AutoCAD SHX Text28.86

  AutoCAD SHX Text31.62

  AutoCAD SHX Text31.62

  AutoCAD SHX Text38.36

  AutoCAD SHX Text38.77

  AutoCAD SHX Text40.18

  AutoCAD SHX Text40.39

  AutoCAD SHX Text39.02

  AutoCAD SHX Text38.16

  AutoCAD SHX Text38.39

  AutoCAD SHX Text29.32

  AutoCAD SHX Text37.88

  AutoCAD SHX Text38.87

  AutoCAD SHX Text39.08

  AutoCAD SHX Text37.64

  AutoCAD SHX Text36.57

  AutoCAD SHX Text34.31

  AutoCAD SHX Text32.71

  AutoCAD SHX Text33.42

  AutoCAD SHX Text30.62

  AutoCAD SHX Text35.26

  AutoCAD SHX Text34.52

  AutoCAD SHX Text32.82

  AutoCAD SHX Text33.97

  AutoCAD SHX Text35.09

  AutoCAD SHX Text35.09

  AutoCAD SHX Text35.48

  AutoCAD SHX Text36.09

  AutoCAD SHX Text36.48

  AutoCAD SHX Text36.43

  AutoCAD SHX Text30.54

  AutoCAD SHX Text36.24

  AutoCAD SHX Text37.04

  AutoCAD SHX Text37.73

  AutoCAD SHX Text38.26

  AutoCAD SHX Text37.55

  AutoCAD SHX Text37.63

  AutoCAD SHX Text42.34

  AutoCAD SHX Text42.49

  AutoCAD SHX Text42.79

  AutoCAD SHX Text31.80

  AutoCAD SHX Text42.46

  AutoCAD SHX Text42.16

  AutoCAD SHX Text42.14

  AutoCAD SHX Text43.57

  AutoCAD SHX Text43.99

  AutoCAD SHX Text42.99

  AutoCAD SHX Text42.01

  AutoCAD SHX Text42.22

  AutoCAD SHX Text42.06

  AutoCAD SHX Text43.13

  AutoCAD SHX Text33.75

  AutoCAD SHX Text43.27

  AutoCAD SHX Text44.95

  AutoCAD SHX Text46.55

  AutoCAD SHX Text46.60

  AutoCAD SHX Text47.35

  AutoCAD SHX Text47.61

  AutoCAD SHX Text47.35

  AutoCAD SHX Text47.53

  AutoCAD SHX Text47.52

  AutoCAD SHX Text39.61

  AutoCAD SHX Text32.95

  AutoCAD SHX Text39.81

  AutoCAD SHX Text39.65

  AutoCAD SHX Text39.81

  AutoCAD SHX Text40.61

  AutoCAD SHX Text40.68

  AutoCAD SHX Text38.91

  AutoCAD SHX Text47.63

  AutoCAD SHX Text47.65

  AutoCAD SHX Text47.48

  AutoCAD SHX Text33.67

  AutoCAD SHX Text43.09

  AutoCAD SHX Text47.34

  AutoCAD SHX Text46.58

  AutoCAD SHX Text46.69

  AutoCAD SHX Text45.18

  AutoCAD SHX Text45.36

  AutoCAD SHX Text44.44

  AutoCAD SHX Text44.43

  AutoCAD SHX Text44.28

  AutoCAD SHX Text44.19

  AutoCAD SHX Text43.91

  AutoCAD SHX Text34.37

  AutoCAD SHX Text43.96

  AutoCAD SHX Text35.55

  AutoCAD SHX Text36.20

  AutoCAD SHX Text36.52

  AutoCAD SHX Text37.06

  AutoCAD SHX Text37.40

  AutoCAD SHX Text37.18

  AutoCAD SHX Text36.02

  AutoCAD SHX Text35.09

  AutoCAD SHX Text34.27

  AutoCAD SHX Text35.17

  AutoCAD SHX Text33.40

  AutoCAD SHX Text31.90

  AutoCAD SHX Text31.83

  AutoCAD SHX Text31.93

  AutoCAD SHX Text31.97

  AutoCAD SHX Text31.75

  AutoCAD SHX Text31.73

  AutoCAD SHX Text28.69

  AutoCAD SHX Text28.38

  AutoCAD SHX Text28.55

  AutoCAD SHX Text35.51

  AutoCAD SHX Text28.63

  AutoCAD SHX Text29.17

  AutoCAD SHX Text30.24

  AutoCAD SHX Text32.30

  AutoCAD SHX Text31.72

  AutoCAD SHX Text31.77

  AutoCAD SHX Text31.15

  AutoCAD SHX Text31.07

  AutoCAD SHX Text29.68

  AutoCAD SHX Text29.71

  AutoCAD SHX Text38.02

  AutoCAD SHX Text27.78

  AutoCAD SHX Text27.77

  AutoCAD SHX Text25.15

  AutoCAD SHX Text25.13

  AutoCAD SHX Text24.47

  AutoCAD SHX Text24.63

  AutoCAD SHX Text24.60

  AutoCAD SHX Text24.62

  AutoCAD SHX Text24.63

  AutoCAD SHX Text24.62

  AutoCAD SHX Text40.52

  AutoCAD SHX Text23.69

  AutoCAD SHX Text23.67

  AutoCAD SHX Text21.65

  AutoCAD SHX Text21.63

  AutoCAD SHX Text21.22

  AutoCAD SHX Text20.54

  AutoCAD SHX Text20.56

  AutoCAD SHX Text20.23

  AutoCAD SHX Text20.26

  AutoCAD SHX Text20.16

  AutoCAD SHX Text40.19

  AutoCAD SHX Text20.07

  AutoCAD SHX Text19.79

  AutoCAD SHX Text19.63

  AutoCAD SHX Text18.79

  AutoCAD SHX Text18.75

  AutoCAD SHX Text17.57

  AutoCAD SHX Text17.67

  AutoCAD SHX Text15.65

  AutoCAD SHX Text15.55

  AutoCAD SHX Text18.86

  AutoCAD SHX Text39.19

  AutoCAD SHX Text18.21

  AutoCAD SHX Text18.70

  AutoCAD SHX Text17.04

  AutoCAD SHX Text17.08

  AutoCAD SHX Text17.06

  AutoCAD SHX Text16.97

  AutoCAD SHX Text16.88

  AutoCAD SHX Text16.55

  AutoCAD SHX Text15.23

  AutoCAD SHX Text15.27

  AutoCAD SHX Text36.90

  AutoCAD SHX Text14.31

  AutoCAD SHX Text14.21

  AutoCAD SHX Text14.03

  AutoCAD SHX Text13.77

  AutoCAD SHX Text13.89

  AutoCAD SHX Text13.12

  AutoCAD SHX Text12.98

  AutoCAD SHX Text12.97

  AutoCAD SHX Text12.95

  AutoCAD SHX Text11.40

  AutoCAD SHX Text39.30

  AutoCAD SHX Text11.75

  AutoCAD SHX Text10.60

  AutoCAD SHX Text9.99

  AutoCAD SHX Text9.79

  AutoCAD SHX Text10.21

  AutoCAD SHX Text8.72

  AutoCAD SHX Text8.47

  AutoCAD SHX Text7.59

  AutoCAD SHX Text7.14

  AutoCAD SHX Text38.90

  AutoCAD SHX Text44.18

  AutoCAD SHX Text7.01

  AutoCAD SHX Text6.19

  AutoCAD SHX Text5.56

  AutoCAD SHX Text6.77

  AutoCAD SHX Text6.25

  AutoCAD SHX Text5.12

  AutoCAD SHX Text5.71

  AutoCAD SHX Text7.04

  AutoCAD SHX Text6.76

  AutoCAD SHX Text8.19

  AutoCAD SHX Text39.66

  AutoCAD SHX Text8.02

  AutoCAD SHX Text5.80

  AutoCAD SHX Text7.71

  AutoCAD SHX Text6.64

  AutoCAD SHX Text5.54

  AutoCAD SHX Text4.89

  AutoCAD SHX Text5.08

  AutoCAD SHX Text1.85

  AutoCAD SHX Text2.03

  AutoCAD SHX Text0.90

  AutoCAD SHX Text40.17

  AutoCAD SHX Text0.80

  AutoCAD SHX Text4.36

  AutoCAD SHX Text0.95

  AutoCAD SHX Text0.90

  AutoCAD SHX Text4.33

  AutoCAD SHX Text4.28

  AutoCAD SHX Text1.21

  AutoCAD SHX Text3.65

  AutoCAD SHX Text0.84

  AutoCAD SHX Text0.47

  AutoCAD SHX Text40.22

  AutoCAD SHX Text0.78

  AutoCAD SHX Text0.82

  AutoCAD SHX Text0.40

  AutoCAD SHX Text0.13

  AutoCAD SHX Text0.63

  AutoCAD SHX Text0.19

  AutoCAD SHX Text0.39

  AutoCAD SHX Text0.41

  AutoCAD SHX Text1.76

  AutoCAD SHX Text3.51

  AutoCAD SHX Text40.25

  AutoCAD SHX Text14.51

  AutoCAD SHX Text13.00

  AutoCAD SHX Text11.03

  AutoCAD SHX Text9.90

  AutoCAD SHX Text10.03

  AutoCAD SHX Text10.74

  AutoCAD SHX Text13.01

  AutoCAD SHX Text13.61

  AutoCAD SHX Text11.46

  AutoCAD SHX Text41.68

  AutoCAD SHX Text11.18

  AutoCAD SHX Text10.90

  AutoCAD SHX Text9.39

  AutoCAD SHX Text9.62

  AutoCAD SHX Text9.56

  AutoCAD SHX Text12.10

  AutoCAD SHX Text11.31

  AutoCAD SHX Text10.78

  AutoCAD SHX Text9.42

  AutoCAD SHX Text10.10

  AutoCAD SHX Text42.16

  AutoCAD SHX Text10.31

  AutoCAD SHX Text9.47

  AutoCAD SHX Text10.18

  AutoCAD SHX Text6.87

  AutoCAD SHX Text9.11

  AutoCAD SHX Text7.43

  AutoCAD SHX Text9.65

  AutoCAD SHX Text10.22

  AutoCAD SHX Text7.84

  AutoCAD SHX Text10.21

  AutoCAD SHX Text42.13

  AutoCAD SHX Text11.79

  AutoCAD SHX Text12.76

  AutoCAD SHX Text9.03

  AutoCAD SHX Text11.41

  AutoCAD SHX Text12.39

  AutoCAD SHX Text9.56

  AutoCAD SHX Text11.87

  AutoCAD SHX Text13.14

  AutoCAD SHX Text10.01

  AutoCAD SHX Text12.23

  AutoCAD SHX Text42.05

  AutoCAD SHX Text13.96

  AutoCAD SHX Text13.21

  AutoCAD SHX Text11.11

  AutoCAD SHX Text11.51

  AutoCAD SHX Text13.72

  AutoCAD SHX Text14.90

  AutoCAD SHX Text12.02

  AutoCAD SHX Text14.59

  AutoCAD SHX Text12.06

  AutoCAD SHX Text14.71

  AutoCAD SHX Text43.02

  AutoCAD SHX Text16.86

  AutoCAD SHX Text21.36

  AutoCAD SHX Text22.24

  AutoCAD SHX Text22.76

  AutoCAD SHX Text22.59

  AutoCAD SHX Text22.89

  AutoCAD SHX Text20.26

  AutoCAD SHX Text20.95

  AutoCAD SHX Text19.57

  AutoCAD SHX Text19.68

  AutoCAD SHX Text43.02

  AutoCAD SHX Text45.44

  AutoCAD SHX TextT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextT

  AutoCAD SHX Text45.31

  AutoCAD SHX Text46.34

  AutoCAD SHX Text46.09

  AutoCAD SHX Text46.16

  AutoCAD SHX Text45.81

  AutoCAD SHX Text45.65

  AutoCAD SHX Text52.68

  AutoCAD SHX Text50.61

  AutoCAD SHX Text51.91

  AutoCAD SHX Text38.48

  AutoCAD SHX Text41.80

  AutoCAD SHX Text44.30

  AutoCAD SHX Text43.95

  AutoCAD SHX Text43.66

  AutoCAD SHX Text43.96

  AutoCAD SHX Text43.95

  AutoCAD SHX Text43.98

  AutoCAD SHX Text43.79

  AutoCAD SHX Text43.62

  AutoCAD SHX Text43.64

  AutoCAD SHX Text43.55

  AutoCAD SHX Text44.74

  AutoCAD SHX Text50.74

  AutoCAD SHX Text44.41

  AutoCAD SHX Text50.43

  AutoCAD SHX Text42.10

  AutoCAD SHX Text41.87

  AutoCAD SHX Text46.14

  AutoCAD SHX Text41.75

  AutoCAD SHX Text42.41

  AutoCAD SHX Text41.90

  AutoCAD SHX Text43.42

  AutoCAD SHX Text43.19

  AutoCAD SHX Text42.85

  AutoCAD SHX Text42.49

  AutoCAD SHX Text42.45

  AutoCAD SHX Text42.87

  AutoCAD SHX Text42.90

  AutoCAD SHX Text43.19

  AutoCAD SHX Text43.60

  AutoCAD SHX Text43.75

  AutoCAD SHX Text40.66

  AutoCAD SHX Text41.66

  AutoCAD SHX Text41.02

  AutoCAD SHX Text40.27

  AutoCAD SHX Text40.26

  AutoCAD SHX Text40.11

  AutoCAD SHX Text39.53

  AutoCAD SHX Text38.29

  AutoCAD SHX Text37.22

  AutoCAD SHX Text36.50

  AutoCAD SHX Text41.94

  AutoCAD SHX Text43.29

  AutoCAD SHX Text40.35

  AutoCAD SHX Text40.23

  AutoCAD SHX Text38.37

  AutoCAD SHX Text43.42

  AutoCAD SHX Text43.42

  AutoCAD SHX Text37.12

  AutoCAD SHX Text37.45

  AutoCAD SHX Text34.47

  AutoCAD SHX Text33.03

  AutoCAD SHX Text33.08

  AutoCAD SHX Text31.56

  AutoCAD SHX Text26.46

  AutoCAD SHX Text26.46

  AutoCAD SHX Text32.24

  AutoCAD SHX Text28.90

  AutoCAD SHX Text29.37

  AutoCAD SHX Text31.01

  AutoCAD SHX Text20.15

  AutoCAD SHX Text19.94

  AutoCAD SHX Text19.90

  AutoCAD SHX Text19.93

  AutoCAD SHX Text19.91

  AutoCAD SHX Text19.98

  AutoCAD SHX Text19.85

  AutoCAD SHX Text19.18

  AutoCAD SHX Text18.82

  AutoCAD SHX Text18.73

  AutoCAD SHX Text19.01

  AutoCAD SHX Text18.78

  AutoCAD SHX Text15.75

  AutoCAD SHX Text14.31

  AutoCAD SHX Text13.83

  AutoCAD SHX Text14.35

  AutoCAD SHX Text15.51

  AutoCAD SHX Text14.37

  AutoCAD SHX Text14.56

  AutoCAD SHX Text14.06

  AutoCAD SHX Text11.92

  AutoCAD SHX Text11.58

  AutoCAD SHX Text13.70

  AutoCAD SHX Text11.98

  AutoCAD SHX Text11.68

  AutoCAD SHX Text11.87

  AutoCAD SHX Text7.09

  AutoCAD SHX Text12.56

  AutoCAD SHX Text6.38

  AutoCAD SHX Text12.82

  AutoCAD SHX Text6.75

  AutoCAD SHX Text13.09

  AutoCAD SHX Text7.62

  AutoCAD SHX Text6.48

  AutoCAD SHX Text0.41

  AutoCAD SHX Text0.33

  AutoCAD SHX Text0.19

  AutoCAD SHX Text0.31

  AutoCAD SHX Text0.13

  AutoCAD SHX Text0.13

  AutoCAD SHX Text0.85

  AutoCAD SHX Text0.56

  AutoCAD SHX Text0.76

  AutoCAD SHX Text0.19

  AutoCAD SHX Text1.71

  AutoCAD SHX Text0.99

  AutoCAD SHX Text6.50

  AutoCAD SHX Text6.63

  AutoCAD SHX Text5.55

  AutoCAD SHX Text7.14

  AutoCAD SHX Text7.38

  AutoCAD SHX Text6.49

  AutoCAD SHX Text8.43

  AutoCAD SHX Text5.17

  AutoCAD SHX Text8.26

  AutoCAD SHX Text7.51

  AutoCAD SHX Text4.16

  AutoCAD SHX Text7.38

  AutoCAD SHX Text4.84

  AutoCAD SHX Text5.48

  AutoCAD SHX Text2.22

  AutoCAD SHX Text1.74

  AutoCAD SHX Text0.10

  AutoCAD SHX Text0.18

  AutoCAD SHX Text5.04

  AutoCAD SHX Text2.60

  AutoCAD SHX Text4.64

  AutoCAD SHX Text0.20

  AutoCAD SHX Text6.08

  AutoCAD SHX Text1.79

  AutoCAD SHX Text6.64

  AutoCAD SHX Text0.74

  AutoCAD SHX Text0.36

  AutoCAD SHX Text1.09

  AutoCAD SHX Text0.58

  AutoCAD SHX Text4.35

  AutoCAD SHX Text5.13

  AutoCAD SHX Text5.08

  AutoCAD SHX Text6.13

  AutoCAD SHX Text10.84

  AutoCAD SHX Text5.85

  AutoCAD SHX Text6.89

  AutoCAD SHX Text12.46

  AutoCAD SHX Text6.25

  AutoCAD SHX Text12.41

  AutoCAD SHX Text12.55

  AutoCAD SHX Text12.80

  AutoCAD SHX Text10.09

  AutoCAD SHX Text9.93

  AutoCAD SHX Text9.76

  AutoCAD SHX Text9.49

  AutoCAD SHX Text9.16

  AutoCAD SHX Text14.33

  AutoCAD SHX Text10.70

  AutoCAD SHX Text13.89

  AutoCAD SHX Text11.45

  AutoCAD SHX Text14.32

  AutoCAD SHX Text12.65

  AutoCAD SHX Text15.12

  AutoCAD SHX Text13.51

  AutoCAD SHX Text32.22

  AutoCAD SHX Text32.18

  AutoCAD SHX Text32.16

  AutoCAD SHX Text32.14

  AutoCAD SHX Text30.74

  AutoCAD SHX Text30.94

  AutoCAD SHX Text32.16

  AutoCAD SHX Text32.15

  AutoCAD SHX Text32.17

  AutoCAD SHX Text32.12

  AutoCAD SHX Text32.92

  AutoCAD SHX Text35.79

  AutoCAD SHX Text32.22

  AutoCAD SHX Text32.21

  AutoCAD SHX Text38.66

  AutoCAD SHX Text38.43

  AutoCAD SHX Text37.20

  AutoCAD SHX Text37.42

  AutoCAD SHX Text38.04

  AutoCAD SHX Text37.97

  AutoCAD SHX Text38.22

  AutoCAD SHX Text38.62

  AutoCAD SHX Text38.92

  AutoCAD SHX Text36.38

  AutoCAD SHX Text36.00

  AutoCAD SHX Text35.44

  AutoCAD SHX Text32.70

  AutoCAD SHX Text32.20

  AutoCAD SHX Text32.67

  AutoCAD SHX Text33.52

  AutoCAD SHX Text34.39

  AutoCAD SHX Text35.06

  AutoCAD SHX Text35.72

  AutoCAD SHX Text35.70

  AutoCAD SHX Text35.96

  AutoCAD SHX Text35.95

  AutoCAD SHX Text37.08

  AutoCAD SHX Text37.08

  AutoCAD SHX Text37.66

  AutoCAD SHX Text34.53

  AutoCAD SHX Text37.76

  AutoCAD SHX Text38.66

  AutoCAD SHX Text38.66

  AutoCAD SHX Text37.26

  AutoCAD SHX Text37.22

  AutoCAD SHX Text37.09

  AutoCAD SHX Text37.12

  AutoCAD SHX Text37.10

  AutoCAD SHX Text37.11

  AutoCAD SHX Text37.11

  AutoCAD SHX Text39.72

  AutoCAD SHX Text41.31

  AutoCAD SHX Text39.81

  AutoCAD SHX Text39.86

  AutoCAD SHX Text41.41

  AutoCAD SHX Text41.34

  AutoCAD SHX Text39.92

  AutoCAD SHX Text41.06

  AutoCAD SHX Text40.11

  AutoCAD SHX Text41.06

  AutoCAD SHX Text40.64

  AutoCAD SHX Text41.00

  AutoCAD SHX Text39.24

  AutoCAD SHX Text39.07

  AutoCAD SHX Text39.05

  AutoCAD SHX Text39.01

  AutoCAD SHX Text39.29

  AutoCAD SHX Text39.07

  AutoCAD SHX Text39.07

  AutoCAD SHX Text39.31

  AutoCAD SHX Text39.34

  AutoCAD SHX Text39.31

  AutoCAD SHX Text39.65

  AutoCAD SHX Text39.71

  AutoCAD SHX Text40.47

  AutoCAD SHX Text40.73

  AutoCAD SHX Text40.90

  AutoCAD SHX Text41.23

  AutoCAD SHX Text41.27

  AutoCAD SHX Text41.45

  AutoCAD SHX Text42.09

  AutoCAD SHX Text43.09

  AutoCAD SHX Text44.43

  AutoCAD SHX Text42.38

  AutoCAD SHX Text44.30

  AutoCAD SHX Text40.65

  AutoCAD SHX Text40.34

  AutoCAD SHX Text41.39

  AutoCAD SHX Text41.63

  AutoCAD SHX Text43.31

  AutoCAD SHX Text41.17

  AutoCAD SHX Text39.92

  AutoCAD SHX Text40.85

  AutoCAD SHX Text40.38

  AutoCAD SHX Text40.16

  AutoCAD SHX Text39.53

  AutoCAD SHX Text39.44

  AutoCAD SHX Text37.01

  AutoCAD SHX Text39.15

  AutoCAD SHX Text38.31

  AutoCAD SHX Text39.82

  AutoCAD SHX Text38.50

  AutoCAD SHX Text38.51

  AutoCAD SHX Text37.88

  AutoCAD SHX Text36.36

  AutoCAD SHX Text37.30

  AutoCAD SHX Text36.43

  AutoCAD SHX Text38.19

  AutoCAD SHX Text38.78

  AutoCAD SHX Text38.63

  AutoCAD SHX Text39.99

  AutoCAD SHX Text38.10

  AutoCAD SHX Text37.55

  AutoCAD SHX Text41.22

  AutoCAD SHX Text26.66

  AutoCAD SHX Text28.39

  AutoCAD SHX Text29.30

  AutoCAD SHX Text32.07

  AutoCAD SHX Text30.45

  AutoCAD SHX Text32.33

  AutoCAD SHX Text31.00

  AutoCAD SHX Text28.90

  AutoCAD SHX Text29.92

  AutoCAD SHX Text31.29

  AutoCAD SHX Text30.45

  AutoCAD SHX Text28.83

  AutoCAD SHX Text30.37

  AutoCAD SHX Text29.40

  AutoCAD SHX Text26.63

  AutoCAD SHX Text27.94

  AutoCAD SHX Text27.33

  AutoCAD SHX Text26.63

  AutoCAD SHX Text24.76

  AutoCAD SHX Text25.60

  AutoCAD SHX Text24.80

  AutoCAD SHX Text25.62

  AutoCAD SHX Text25.10

  AutoCAD SHX Text25.81

  AutoCAD SHX Text24.95

  AutoCAD SHX Text25.77

  AutoCAD SHX Text24.79

  AutoCAD SHX Text23.62

  AutoCAD SHX Text24.69

  AutoCAD SHX Text24.64

  AutoCAD SHX Text23.80

  AutoCAD SHX Text24.89

  AutoCAD SHX Text25.51

  AutoCAD SHX Text27.87

  AutoCAD SHX Text29.37

  AutoCAD SHX Text30.65

  AutoCAD SHX Text31.76

  AutoCAD SHX Text33.06

  AutoCAD SHX Text32.26

  AutoCAD SHX Text31.50

  AutoCAD SHX Text31.34

  AutoCAD SHX Text29.62

  AutoCAD SHX Text29.29

  AutoCAD SHX Text29.23

  AutoCAD SHX Text27.60

  AutoCAD SHX Text28.39

  AutoCAD SHX Text27.52

  AutoCAD SHX Text26.55

  AutoCAD SHX Text27.78

  AutoCAD SHX Text24.84

  AutoCAD SHX Text24.67

  AutoCAD SHX Text21.98

  AutoCAD SHX Text24.00

  AutoCAD SHX Text22.00

  AutoCAD SHX Text24.00

  AutoCAD SHX Text25.07

  AutoCAD SHX Text26.11

  AutoCAD SHX Text25.63

  AutoCAD SHX Text28.04

  AutoCAD SHX Text29.60

  AutoCAD SHX Text28.59

  AutoCAD SHX Text27.97

  AutoCAD SHX Text25.66

  AutoCAD SHX Text23.36

  AutoCAD SHX Text24.33

  AutoCAD SHX Text25.87

  AutoCAD SHX Text25.19

  AutoCAD SHX Text24.41

  AutoCAD SHX Text22.65

  AutoCAD SHX Text22.47

  AutoCAD SHX Text23.91

  AutoCAD SHX Text26.04

  AutoCAD SHX Text25.08

  AutoCAD SHX Text24.67

  AutoCAD SHX Text23.78

  AutoCAD SHX Text22.48

  AutoCAD SHX Text23.78

  AutoCAD SHX Text22.96

  AutoCAD SHX Text23.99

  AutoCAD SHX Text25.63

  AutoCAD SHX Text25.03

  AutoCAD SHX Text21.84

  AutoCAD SHX Text22.77

  AutoCAD SHX Text21.71

  AutoCAD SHX Text22.60

  AutoCAD SHX Text21.84

  AutoCAD SHX Text22.66

  AutoCAD SHX Text22.04

  AutoCAD SHX Text23.09

  AutoCAD SHX Text22.05

  AutoCAD SHX Text22.13

  AutoCAD SHX Text22.10

  AutoCAD SHX Text22.06

  AutoCAD SHX Text21.92

  AutoCAD SHX Text21.92

  AutoCAD SHX Text21.90

  AutoCAD SHX Text21.69

  AutoCAD SHX Text21.71

  AutoCAD SHX Text21.79

  AutoCAD SHX Text18.57

  AutoCAD SHX Text17.85

  AutoCAD SHX Text18.87

  AutoCAD SHX Text20.76

  AutoCAD SHX Text20.08

  AutoCAD SHX Text17.86

  AutoCAD SHX Text18.90

  AutoCAD SHX Text17.86

  AutoCAD SHX Text18.98

  AutoCAD SHX Text21.06

  AutoCAD SHX Text22.07

  AutoCAD SHX Text20.67

  AutoCAD SHX Text21.62

  AutoCAD SHX Text20.45

  AutoCAD SHX Text21.51

  AutoCAD SHX Text20.63

  AutoCAD SHX Text21.62

  AutoCAD SHX Text20.66

  AutoCAD SHX Text21.38

  AutoCAD SHX Text23.14

  AutoCAD SHX Text23.86

  AutoCAD SHX Text23.13

  AutoCAD SHX Text23.87

  AutoCAD SHX Text23.19

  AutoCAD SHX Text23.82

  AutoCAD SHX Text23.22

  AutoCAD SHX Text23.83

  AutoCAD SHX Text23.32

  AutoCAD SHX Text22.28

  AutoCAD SHX Text21.95

  AutoCAD SHX Text21.79

  AutoCAD SHX Text19.30

  AutoCAD SHX Text19.36

  AutoCAD SHX Text18.78

  AutoCAD SHX Text17.69

  AutoCAD SHX Text17.43

  AutoCAD SHX Text16.81

  AutoCAD SHX Text16.24

  AutoCAD SHX Text16.99

  AutoCAD SHX Text16.75

  AutoCAD SHX Text16.79

  AutoCAD SHX Text15.90

  AutoCAD SHX Text14.63

  AutoCAD SHX Text15.09

  AutoCAD SHX Text14.88

  AutoCAD SHX Text16.03

  AutoCAD SHX Text16.82

  AutoCAD SHX Text17.26

  AutoCAD SHX Text16.66

  AutoCAD SHX Text15.45

  AutoCAD SHX Text16.75

  AutoCAD SHX Text15.28

  AutoCAD SHX Text17.27

  AutoCAD SHX Text15.75

  AutoCAD SHX Text15.70

  AutoCAD SHX Text14.94

  AutoCAD SHX Text13.69

  AutoCAD SHX Text14.58

  AutoCAD SHX Text13.03

  AutoCAD SHX Text14.50

  AutoCAD SHX Text13.23

  AutoCAD SHX Text14.82

  AutoCAD SHX Text14.62

  AutoCAD SHX Text13.21

  AutoCAD SHX Text12.05

  AutoCAD SHX Text13.85

  AutoCAD SHX Text13.91

  AutoCAD SHX Text12.22

  AutoCAD SHX Text11.49

  AutoCAD SHX Text12.06

  AutoCAD SHX Text12.71

  AutoCAD SHX Text14.53

  AutoCAD SHX Text16.25

  AutoCAD SHX Text17.61

  AutoCAD SHX Text16.22

  AutoCAD SHX Text17.73

  AutoCAD SHX Text16.16

  AutoCAD SHX Text15.38

  AutoCAD SHX Text15.44

  AutoCAD SHX Text15.24

  AutoCAD SHX Text14.04

  AutoCAD SHX Text14.74

  AutoCAD SHX Text13.22

  AutoCAD SHX Text14.01

  AutoCAD SHX Text14.00

  AutoCAD SHX Text13.39

  AutoCAD SHX Text12.75

  AutoCAD SHX Text13.18

  AutoCAD SHX Text12.13

  AutoCAD SHX Text12.65

  AutoCAD SHX Text10.37

  AutoCAD SHX Text12.63

  AutoCAD SHX Text11.13

  AutoCAD SHX Text11.99

  AutoCAD SHX Text9.95

  AutoCAD SHX Text12.24

  AutoCAD SHX Text9.86

  AutoCAD SHX Text10.60

  AutoCAD SHX Text11.92

  AutoCAD SHX Text10.95

  AutoCAD SHX Text12.03

  AutoCAD SHX Text11.63

  AutoCAD SHX Text12.91

  AutoCAD SHX Text11.33

  AutoCAD SHX Text12.76

  AutoCAD SHX Text10.65

  AutoCAD SHX Text12.49

  AutoCAD SHX Text10.79

  AutoCAD SHX Text10.07

  AutoCAD SHX Text10.80

  AutoCAD SHX Text12.08

  AutoCAD SHX Text11.41

  AutoCAD SHX Text12.68

  AutoCAD SHX Text11.26

  AutoCAD SHX Text12.24

  AutoCAD SHX Text14.25

  AutoCAD SHX Text12.71

  AutoCAD SHX Text10.49

  AutoCAD SHX Text11.60

  AutoCAD SHX Text10.10

  AutoCAD SHX Text11.21

  AutoCAD SHX Text10.04

  AutoCAD SHX Text10.81

  AutoCAD SHX Text11.49

  AutoCAD SHX Text11.94

  AutoCAD SHX Text11.01

  AutoCAD SHX Text12.26

  AutoCAD SHX Text12.20

  AutoCAD SHX Text11.27

  AutoCAD SHX Text13.51

  AutoCAD SHX Text13.63

  AutoCAD SHX Text14.35

  AutoCAD SHX Text12.90

  AutoCAD SHX Text13.90

  AutoCAD SHX Text13.13

  AutoCAD SHX Text14.12

  AutoCAD SHX Text14.25

  AutoCAD SHX Text12.09

  AutoCAD SHX Text12.65

  AutoCAD SHX Text12.12

  AutoCAD SHX Text13.33

  AutoCAD SHX Text13.09

  AutoCAD SHX Text12.50

  AutoCAD SHX Text11.91

  AutoCAD SHX Text11.15

  AutoCAD SHX Text7.03

  AutoCAD SHX Text0.25

  AutoCAD SHX Text1.35

  AutoCAD SHX Text-0.13

  AutoCAD SHX Text0.91

  AutoCAD SHX Text0.01

  AutoCAD SHX Text1.27

  AutoCAD SHX Text0.09

  AutoCAD SHX Text0.09

  AutoCAD SHX Text0.10

  AutoCAD SHX Text0.05

  AutoCAD SHX Text0.09

  AutoCAD SHX Text0.06

  AutoCAD SHX Text0.07

  AutoCAD SHX Text7.62

  AutoCAD SHX Text6.59

  AutoCAD SHX Text5.91

  AutoCAD SHX Text5.16

  AutoCAD SHX Text4.55

  AutoCAD SHX Text4.63

  AutoCAD SHX Text5.46

  AutoCAD SHX Text6.18

  AutoCAD SHX Text7.05

  AutoCAD SHX Text8.10

  AutoCAD SHX Text8.62

  AutoCAD SHX Text7.59

  AutoCAD SHX Text6.78

  AutoCAD SHX Text5.70

  AutoCAD SHX Text4.92

  AutoCAD SHX Text6.16

  AutoCAD SHX Text7.07

  AutoCAD SHX Text6.90

  AutoCAD SHX Text4.63

  AutoCAD SHX Text6.29

  AutoCAD SHX Text8.13

  AutoCAD SHX Text8.30

  AutoCAD SHX Text9.53

  AutoCAD SHX Text7.32

  AutoCAD SHX Text4.91

  AutoCAD SHX Text4.54

  AutoCAD SHX Text5.27

  AutoCAD SHX Text4.50

  AutoCAD SHX Text5.12

  AutoCAD SHX Text5.02

  AutoCAD SHX Text5.45

  AutoCAD SHX Text6.42

  AutoCAD SHX Text9.72

  AutoCAD SHX Text12.62

  AutoCAD SHX Text18.21

  AutoCAD SHX Text18.50

  AutoCAD SHX Text19.63

  AutoCAD SHX Text29.35

  AutoCAD SHX Text28.27

  AutoCAD SHX Text27.99

  AutoCAD SHX Text27.89

  AutoCAD SHX Text27.49

  AutoCAD SHX Text27.58

  AutoCAD SHX Text27.53

  AutoCAD SHX Text27.67

  AutoCAD SHX Text28.26

  AutoCAD SHX Text27.06

  AutoCAD SHX Text27.09

  AutoCAD SHX Text26.35

  AutoCAD SHX Text26.33

  AutoCAD SHX Text25.73

  AutoCAD SHX Text25.65

  AutoCAD SHX Text20.82

  AutoCAD SHX Text21.00

  AutoCAD SHX Text27.75

  AutoCAD SHX Text25.20

  AutoCAD SHX Text25.24

  AutoCAD SHX Text25.55

  AutoCAD SHX Text28.44

  AutoCAD SHX Text31.23

  AutoCAD SHX Text30.42

  AutoCAD SHX Text29.36

  AutoCAD SHX Text28.68

  AutoCAD SHX Text29.75

  AutoCAD SHX Text32.55

  AutoCAD SHX Text31.60

  AutoCAD SHX Text33.08

  AutoCAD SHX Text34.04

  AutoCAD SHX Text35.36

  AutoCAD SHX Text34.85

  AutoCAD SHX Text37.24

  AutoCAD SHX Text36.41

  AutoCAD SHX Text38.65

  AutoCAD SHX Text37.10

  AutoCAD SHX Text38.88

  AutoCAD SHX Text37.96

  AutoCAD SHX Text39.26

  AutoCAD SHX Text38.98

  AutoCAD SHX Text40.31

  AutoCAD SHX Text39.04

  AutoCAD SHX Text40.17

  AutoCAD SHX Text38.87

  AutoCAD SHX Text39.37

  AutoCAD SHX Text39.53

  AutoCAD SHX Text40.48

  AutoCAD SHX Text40.58

  AutoCAD SHX Text41.38

  AutoCAD SHX Text40.94

  AutoCAD SHX Text41.88

  AutoCAD SHX Text40.80

  AutoCAD SHX Text41.85

  AutoCAD SHX Text42.34

  AutoCAD SHX Text41.71

  AutoCAD SHX Text42.41

  AutoCAD SHX Text42.12

  AutoCAD SHX Text42.92

  AutoCAD SHX Text41.86

  AutoCAD SHX Text20.40

  AutoCAD SHX Text22.19

  AutoCAD SHX Text44.30

  AutoCAD SHX Text33.03

  AutoCAD SHX Text33.01

  AutoCAD SHX Text33.12

  AutoCAD SHX Text33.05

  AutoCAD SHX Text32.97

  AutoCAD SHX Text33.73

  AutoCAD SHX Text34.41

  AutoCAD SHX Text33.96

  AutoCAD SHX Text34.12

  AutoCAD SHX Text36.37

  AutoCAD SHX Text36.22

  AutoCAD SHX Text31.22

  AutoCAD SHX Text22.11

  AutoCAD SHX Text21.46

  AutoCAD SHX Text22.74

  AutoCAD SHX Text21.61

  AutoCAD SHX Text21.61

  AutoCAD SHX Text22.67

  AutoCAD SHX Text23.09

  AutoCAD SHX Text23.91

  AutoCAD SHX Text24.47

  AutoCAD SHX Text23.95

  AutoCAD SHX Text24.30

  AutoCAD SHX Text23.51

  AutoCAD SHX Text22.09

  AutoCAD SHX Text24.01

  AutoCAD SHX Text22.51

  AutoCAD SHX Text24.08

  AutoCAD SHX Text24.05

  AutoCAD SHX Text23.75

  AutoCAD SHX Text24.97

  AutoCAD SHX Text24.20

  AutoCAD SHX Text24.55

  AutoCAD SHX Text23.70

  AutoCAD SHX Text24.56

  AutoCAD SHX Text23.57

  AutoCAD SHX Text24.46

  AutoCAD SHX Text23.76

  AutoCAD SHX Text24.48

  AutoCAD SHX Text23.77

  AutoCAD SHX Text24.20

  AutoCAD SHX Text23.91

  AutoCAD SHX Text25.52

  AutoCAD SHX Text24.60

  AutoCAD SHX Text25.23

  AutoCAD SHX Text24.44

  AutoCAD SHX Text23.99

  AutoCAD SHX Text23.55

  AutoCAD SHX Text23.31

  AutoCAD SHX Text23.11

  AutoCAD SHX Text23.70

  AutoCAD SHX Text22.75

  AutoCAD SHX Text21.20

  AutoCAD SHX Text22.16

  AutoCAD SHX Text22.87

  AutoCAD SHX Text23.20

  AutoCAD SHX Text22.55

  AutoCAD SHX Text23.38

  AutoCAD SHX Text23.68

  AutoCAD SHX Text23.16

  AutoCAD SHX Text20.54

  AutoCAD SHX Text20.94

  AutoCAD SHX Text21.09

  AutoCAD SHX Text20.41

  AutoCAD SHX Text20.89

  AutoCAD SHX Text21.80

  AutoCAD SHX Text21.68

  AutoCAD SHX Text21.17

  AutoCAD SHX Text18.74

  AutoCAD SHX Text18.20

  AutoCAD SHX Text17.70

  AutoCAD SHX Text17.24

  AutoCAD SHX Text17.31

  AutoCAD SHX Text18.16

  AutoCAD SHX Text18.67

  AutoCAD SHX Text17.92

  AutoCAD SHX Text17.67

  AutoCAD SHX Text18.75

  AutoCAD SHX Text19.90

  AutoCAD SHX Text19.12

  AutoCAD SHX Text20.02

  AutoCAD SHX Text19.25

  AutoCAD SHX Text19.98

  AutoCAD SHX Text19.32

  AutoCAD SHX Text19.50

  AutoCAD SHX Text18.61

  AutoCAD SHX Text19.35

  AutoCAD SHX Text18.43

  AutoCAD SHX Text18.00

  AutoCAD SHX Text17.81

  AutoCAD SHX Text21.50

  AutoCAD SHX Text21.12

  AutoCAD SHX Text20.59

  AutoCAD SHX Text20.46

  AutoCAD SHX Text18.06

  AutoCAD SHX Text18.11

  AutoCAD SHX Text18.78

  AutoCAD SHX Text19.27

  AutoCAD SHX Text19.67

  AutoCAD SHX Text20.32

  AutoCAD SHX Text20.15

  AutoCAD SHX Text21.31

  AutoCAD SHX Text29.28

  AutoCAD SHX Text28.90

  AutoCAD SHX Text28.61

  AutoCAD SHX Text29.43

  AutoCAD SHX Text29.60

  AutoCAD SHX Text28.60

  AutoCAD SHX Text29.05

  AutoCAD SHX Text28.55

  AutoCAD SHX Text28.80

  AutoCAD SHX Text28.22

  AutoCAD SHX Text28.68

  AutoCAD SHX Text29.09

  AutoCAD SHX Text29.51

  AutoCAD SHX Text28.91

  AutoCAD SHX Text27.00

  AutoCAD SHX Text26.30

  AutoCAD SHX Text27.44

  AutoCAD SHX Text26.72

  AutoCAD SHX Text27.00

  AutoCAD SHX Text27.61

  AutoCAD SHX Text27.41

  AutoCAD SHX Text27.79

  AutoCAD SHX Text27.98

  AutoCAD SHX Text26.99

  AutoCAD SHX Text24.96

  AutoCAD SHX Text26.05

  AutoCAD SHX Text25.33

  AutoCAD SHX Text26.40

  AutoCAD SHX Text25.71

  AutoCAD SHX Text25.41

  AutoCAD SHX Text24.39

  AutoCAD SHX Text25.16

  AutoCAD SHX Text24.07

  AutoCAD SHX Text24.89

  AutoCAD SHX Text24.53

  AutoCAD SHX Text23.40

  AutoCAD SHX Text24.25

  AutoCAD SHX Text23.65

  AutoCAD SHX Text28.22

  AutoCAD SHX Text28.50

  AutoCAD SHX Text27.74

  AutoCAD SHX Text30.02

  AutoCAD SHX Text30.02

  AutoCAD SHX Text29.80

  AutoCAD SHX Text29.79

  AutoCAD SHX Text29.13

  AutoCAD SHX Text29.14

  AutoCAD SHX Text29.13

  AutoCAD SHX Text27.91

  AutoCAD SHX Text27.41

  AutoCAD SHX Text28.21

  AutoCAD SHX Text28.24

  AutoCAD SHX Text28.28

  AutoCAD SHX Text28.47

  AutoCAD SHX Text29.51

  AutoCAD SHX Text27.54

  AutoCAD SHX Text28.36

  AutoCAD SHX Text28.40

  AutoCAD SHX Text27.86

  AutoCAD SHX Text27.11

  AutoCAD SHX Text27.21

  AutoCAD SHX Text25.95

  AutoCAD SHX Text25.93

  AutoCAD SHX Text24.20

  AutoCAD SHX Text24.01

  AutoCAD SHX Text23.01

  AutoCAD SHX Text22.91

  AutoCAD SHX Text21.72

  AutoCAD SHX Text21.77

  AutoCAD SHX Text20.28

  AutoCAD SHX Text20.12

  AutoCAD SHX Text19.03

  AutoCAD SHX Text19.10

  AutoCAD SHX Text18.68

  AutoCAD SHX Text18.60

  AutoCAD SHX Text17.82

  AutoCAD SHX Text17.78

  AutoCAD SHX Text17.28

  AutoCAD SHX Text17.59

  AutoCAD SHX Text16.10

  AutoCAD SHX Text15.88

  AutoCAD SHX Text14.66

  AutoCAD SHX Text14.50

  AutoCAD SHX Text13.85

  AutoCAD SHX Text14.19

  AutoCAD SHX Text13.78

  AutoCAD SHX Text13.44

  AutoCAD SHX Text13.48

  AutoCAD SHX Text13.78

  AutoCAD SHX Text13.69

  AutoCAD SHX Text13.34

  AutoCAD SHX Text9.82

  AutoCAD SHX Text9.78

  AutoCAD SHX Text8.60

  AutoCAD SHX Text9.48

  AutoCAD SHX Text8.69

  AutoCAD SHX Text9.45

  AutoCAD SHX Text8.27

  AutoCAD SHX Text8.84

  AutoCAD SHX Text7.99

  AutoCAD SHX Text8.97

  AutoCAD SHX Text9.04

  AutoCAD SHX Text7.91

  AutoCAD SHX Text10.02

  AutoCAD SHX Text9.16

  AutoCAD SHX Text9.88

  AutoCAD SHX Text8.93

  AutoCAD SHX Text10.02

  AutoCAD SHX Text8.71

  AutoCAD SHX Text0.01

  AutoCAD SHX Text0.04

  AutoCAD SHX Text0.01

  AutoCAD SHX Text0.04

  AutoCAD SHX Text0.10

  AutoCAD SHX Text0.09

  AutoCAD SHX Text0.08

  AutoCAD SHX Text0.67

  AutoCAD SHX Text1.82

  AutoCAD SHX Text0.63

  AutoCAD SHX Text1.59

  AutoCAD SHX Text3.66

  AutoCAD SHX Text3.56

  AutoCAD SHX Text4.80

  AutoCAD SHX Text17.36

  AutoCAD SHX Text16.14

  AutoCAD SHX Text15.83

  AutoCAD SHX Text16.36

  AutoCAD SHX Text17.11

  AutoCAD SHX Text16.15

  AutoCAD SHX Text16.70

  AutoCAD SHX Text14.74

  AutoCAD SHX Text12.73

  AutoCAD SHX Text13.24

  AutoCAD SHX Text13.64

  AutoCAD SHX Text12.92

  AutoCAD SHX Text13.18

  AutoCAD SHX Text15.02

  AutoCAD SHX Text13.13

  AutoCAD SHX Text15.39

  AutoCAD SHX Text15.93

  AutoCAD SHX Text14.21

  AutoCAD SHX Text14.79

  AutoCAD SHX Text14.11

  AutoCAD SHX Text15.09

  AutoCAD SHX Text16.87

  AutoCAD SHX Text17.33

  AutoCAD SHX Text17.70

  AutoCAD SHX Text17.26

  AutoCAD SHX Text18.66

  AutoCAD SHX Text21.14

  AutoCAD SHX Text22.80

  AutoCAD SHX Text24.77

  AutoCAD SHX Text26.98

  AutoCAD SHX Text20.84

  AutoCAD SHX Text21.71

  AutoCAD SHX Text22.97

  AutoCAD SHX Text23.02

  AutoCAD SHX Text23.13

  AutoCAD SHX Text23.13

  AutoCAD SHX Text23.20

  AutoCAD SHX Text23.49

  AutoCAD SHX Text23.57

  AutoCAD SHX Text24.04

  AutoCAD SHX Text23.96

  AutoCAD SHX Text24.34

  AutoCAD SHX Text24.68

  AutoCAD SHX Text25.29

  AutoCAD SHX Text25.04

  AutoCAD SHX Text24.29

  AutoCAD SHX Text24.02

  AutoCAD SHX Text27.78

  AutoCAD SHX Text28.22

  AutoCAD SHX Text29.01

  AutoCAD SHX Text30.11

  AutoCAD SHX Text31.15

  AutoCAD SHX Text32.24

  AutoCAD SHX Text32.82

  AutoCAD SHX Text32.74

  AutoCAD SHX Text33.50

  AutoCAD SHX Text34.28

  AutoCAD SHX Text34.84

  AutoCAD SHX Text35.45

  AutoCAD SHX Text36.49

  AutoCAD SHX Text37.61

  AutoCAD SHX Text38.89

  AutoCAD SHX Text38.57

  AutoCAD SHX Text38.96

  AutoCAD SHX Text39.41

  AutoCAD SHX Text39.47

  AutoCAD SHX Text39.75

  AutoCAD SHX Text40.04

  AutoCAD SHX Text39.56

  AutoCAD SHX Text38.96

  AutoCAD SHX Text40.32

  AutoCAD SHX Text42.42

  AutoCAD SHX Text32.17

  AutoCAD SHX Text200

  AutoCAD SHX Text396

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text000

  AutoCAD SHX Text809

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text200

  AutoCAD SHX Text396

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text300

  AutoCAD SHX Text809

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text700

  AutoCAD SHX Text396

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text300

  AutoCAD SHX Text809

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text700

  AutoCAD SHX Text396

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text800

  AutoCAD SHX Text808

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text400

  AutoCAD SHX Text396

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text800

  AutoCAD SHX Text808

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text400

  AutoCAD SHX Text396

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text000

  AutoCAD SHX Text809

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text200

  AutoCAD SHX Text396

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text100

  AutoCAD SHX Text809

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text700

  AutoCAD SHX Text396

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text100

  AutoCAD SHX Text809

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text400

  AutoCAD SHX Text396

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text300

  AutoCAD SHX Text809

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text600

  AutoCAD SHX Text396

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text300

  AutoCAD SHX Text809

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text600

  AutoCAD SHX Text396

  AutoCAD SHX Text6

  AutoCAD SHX Text800

  AutoCAD SHX Text808

  AutoCAD SHX Text4

  AutoCAD SHX Text39.86

  AutoCAD SHX Text36.99

  AutoCAD SHX Text36.49

  AutoCAD SHX Text36.27

  AutoCAD SHX Text34.73

  AutoCAD SHX Text36.31

  AutoCAD SHX Text36.99

  AutoCAD SHX Text39.66

  AutoCAD SHX Text39.47

  AutoCAD SHX Text39.61

  AutoCAD SHX Text38.96

  AutoCAD SHX Text42.30

  AutoCAD SHX Text41.86

  AutoCAD SHX Text42.15

  AutoCAD SHX Text38.71

  AutoCAD SHX Text32.38

  AutoCAD SHX Text31.16

  AutoCAD SHX Text30.95

  AutoCAD SHX Text28.84

  AutoCAD SHX Text29.04

  AutoCAD SHX Text29.17

  AutoCAD SHX Text21.29

  AutoCAD SHX Text26.56

  AutoCAD SHX Text27.83

  AutoCAD SHX Text24.12

  AutoCAD SHX Text21.31

  AutoCAD SHX Text18.54

  AutoCAD SHX Text18.30

  AutoCAD SHX Text17.37

  AutoCAD SHX Text18.92

  AutoCAD SHX Text16.97

  AutoCAD SHX Text16.47

  AutoCAD SHX Text23.89

  AutoCAD SHX Text31.09

  AutoCAD SHX Text43.56

  AutoCAD SHX Text43.79

  AutoCAD SHX Text43.86

  AutoCAD SHX Text42.96

  AutoCAD SHX Text41.01

  AutoCAD SHX Text40.82

  AutoCAD SHX Text40.88

  AutoCAD SHX Text40.21

  AutoCAD SHX Text39.41

  AutoCAD SHX Text37.17

  AutoCAD SHX Text36.92

  AutoCAD SHX Text36.72

  AutoCAD SHX Text35.57

  AutoCAD SHX Text36.57

  AutoCAD SHX Text35.11

  AutoCAD SHX Text31.23

  AutoCAD SHX Text29.37

  AutoCAD SHX Text13.30

  AutoCAD SHX Text43.30

  AutoCAD SHX Text42.70

  AutoCAD SHX Text42.88

  AutoCAD SHX Text43.85

  AutoCAD SHX Text43.70

  AutoCAD SHX Text42.91

  AutoCAD SHX Text41.46

  AutoCAD SHX Text41.16

  AutoCAD SHX Text18.81

  AutoCAD SHX Text18.79

  AutoCAD SHX Text16.67

  AutoCAD SHX Text16.78

  AutoCAD SHX Text17.02

  AutoCAD SHX Text18.88

  AutoCAD SHX Text18.70

  AutoCAD SHX Text17.07

  AutoCAD SHX Text16.85

  AutoCAD SHX Text16.89

  AutoCAD SHX Text17.31

  AutoCAD SHX Text16.27

  AutoCAD SHX Text15.72

  AutoCAD SHX Text15.90

  AutoCAD SHX Text14.71

  AutoCAD SHX Text14.01

  AutoCAD SHX Text14.92

  AutoCAD SHX Text14.68

  AutoCAD SHX Text14.63

  AutoCAD SHX Text15.98

  AutoCAD SHX Text14.74

  AutoCAD SHX Text14.15

  AutoCAD SHX Text13.02

  AutoCAD SHX Text11.20

  AutoCAD SHX Text12.66

  AutoCAD SHX Text11.55

  AutoCAD SHX Text12.40

  AutoCAD SHX Text12.12

  AutoCAD SHX Text11.98

  AutoCAD SHX Text13.56

  AutoCAD SHX Text13.93

  AutoCAD SHX Text13.42

  AutoCAD SHX Text13.09

  AutoCAD SHX Text14.04

  AutoCAD SHX Text13.10

  AutoCAD SHX Text14.77

  AutoCAD SHX Text13.31

  AutoCAD SHX Text13.84

  AutoCAD SHX Text14.62

  AutoCAD SHX Text14.53

  AutoCAD SHX Text16.40

  AutoCAD SHX Text16.00

  AutoCAD SHX Text16.31

  AutoCAD SHX Text17.69

  AutoCAD SHX Text16.39

  AutoCAD SHX Text16.01

  AutoCAD SHX Text15.00

  AutoCAD SHX Text14.28

  AutoCAD SHX Text15.54

  AutoCAD SHX Text14.79

  AutoCAD SHX Text13.85

  AutoCAD SHX Text8.91

  AutoCAD SHX Text7.15

  AutoCAD SHX Text6.07

  AutoCAD SHX Text5.27

  AutoCAD SHX Text4.41

  AutoCAD SHX Text3.97

  AutoCAD SHX Text3.33

  AutoCAD SHX Text3.54

  AutoCAD SHX Text3.10

  AutoCAD SHX Text3.45

  AutoCAD SHX Text3.74

  AutoCAD SHX Text2.23

  AutoCAD SHX Text3.34

  AutoCAD SHX Text7.61

  AutoCAD SHX Text8.11

  AutoCAD SHX Text8.80

  AutoCAD SHX Text10.41

  AutoCAD SHX Text10.82

  AutoCAD SHX Text8.94

  AutoCAD SHX Text8.62

  AutoCAD SHX Text9.01

  AutoCAD SHX Text10.81

  AutoCAD SHX Text10.80

  AutoCAD SHX Text9.47

  AutoCAD SHX Text9.50

  AutoCAD SHX Text10.94

  AutoCAD SHX Text10.65

  AutoCAD SHX Text9.33

  AutoCAD SHX Text11.86

  AutoCAD SHX Text11.67

  AutoCAD SHX Text11.08

  AutoCAD SHX Text9.37

  AutoCAD SHX Text8.49

  AutoCAD SHX Text8.36

  AutoCAD SHX Text8.48

  AutoCAD SHX Text8.34

  AutoCAD SHX Text7.94

  AutoCAD SHX Text6.44

  AutoCAD SHX Text6.04

  AutoCAD SHX Text5.82

  AutoCAD SHX Text5.94

  AutoCAD SHX Text6.23

  AutoCAD SHX Text4.52

  AutoCAD SHX Text4.09

  AutoCAD SHX Text4.27

  AutoCAD SHX Text4.25

  AutoCAD SHX Text4.27

  AutoCAD SHX Text5.24

  AutoCAD SHX Text3.73

  AutoCAD SHX Text2.32

  AutoCAD SHX Text2.16

  AutoCAD SHX Text0.20

  AutoCAD SHX Text2.49

  AutoCAD SHX Text0.05

  AutoCAD SHX Text1.19

  AutoCAD SHX Text1.10

  AutoCAD SHX Text0.22

  AutoCAD SHX Text0.00

  AutoCAD SHX Text0.08

  AutoCAD SHX Text0.18

  AutoCAD SHX Text0.08

  AutoCAD SHX Text0.01

  AutoCAD SHX Text0.02

  AutoCAD SHX Text9.53

  AutoCAD SHX Text13.71

  AutoCAD SHX Text17.00

  AutoCAD SHX Text17.14

  AutoCAD SHX Text16.28

  AutoCAD SHX Text14.91

  AutoCAD SHX Text15.77

  AutoCAD SHX Text15.75

  AutoCAD SHX Text16.09

  AutoCAD SHX Text1.76

  AutoCAD SHX Text0.82

  AutoCAD SHX Text2.54

  AutoCAD SHX Text1.04

  AutoCAD SHX Text0.20

  AutoCAD SHX Text0.20

  AutoCAD SHX Text0.08

  AutoCAD SHX TextT

  AutoCAD SHX TextP

  AutoCAD SHX TextT

  AutoCAD SHX Textkm 29

  AutoCAD SHX TextPTT

  AutoCAD SHX TextUL

  AutoCAD SHX TextPTT

  AutoCAD SHX TextPTT

  AutoCAD SHX Text47.41

  AutoCAD SHX Text46.76

  AutoCAD SHX Text47.09

  AutoCAD SHX Text46.95

  AutoCAD SHX Text46.63

  AutoCAD SHX Text46.36

  AutoCAD SHX Text47.43

  AutoCAD SHX Text43.81

  AutoCAD SHX Text43.98

  AutoCAD SHX Text46.48

  AutoCAD SHX Text46.23

  AutoCAD SHX Text45.96

  AutoCAD SHX Text50.76

  AutoCAD SHX Text46.17

  AutoCAD SHX Text46.72

  AutoCAD SHX Text46.74

  AutoCAD SHX Text46.44

  AutoCAD SHX Text46.14

  AutoCAD SHX Text47.92

  AutoCAD SHX Text48.92

  AutoCAD SHX Text48.62

  AutoCAD SHX Text52.10

  AutoCAD SHX Text50.19

  AutoCAD SHX Text47.81

  AutoCAD SHX Text50.24

  AutoCAD SHX Text48.00

  AutoCAD SHX Text48.27

  AutoCAD SHX Text47.31

  AutoCAD SHX Text47.83

  AutoCAD SHX Text45.63

  AutoCAD SHX Text48.28

  AutoCAD SHX Text47.67

  AutoCAD SHX Text47.92

  AutoCAD SHX Text46.99

  AutoCAD SHX Text51.15

  AutoCAD SHX Text49.50

  AutoCAD SHX Text47.19

  AutoCAD SHX Text47.74

  AutoCAD SHX Text47.50

  AutoCAD SHX Text48.04

  AutoCAD SHX Text48.15

  AutoCAD SHX Text49.47

  AutoCAD SHX Text49.24

  AutoCAD SHX Text50.87

  AutoCAD SHX Text47.54

  AutoCAD SHX Text48.96

  AutoCAD SHX Text48.54

  AutoCAD SHX Text46.80

  AutoCAD SHX Text42.42

  AutoCAD SHX Text42.91

  AutoCAD SHX Text43.70

  AutoCAD SHX Text44.05

  AutoCAD SHX Text43.80

  AutoCAD SHX Text47.10

  AutoCAD SHX Text47.20

  AutoCAD SHX Text43.66

  AutoCAD SHX Text43.94

  AutoCAD SHX Text42.12

  AutoCAD SHX Text43.85

  AutoCAD SHX Text43.83

  AutoCAD SHX Text43.54

  AutoCAD SHX Text43.54

  AutoCAD SHX Text43.41

  AutoCAD SHX Text42.70

  AutoCAD SHX Text42.88

  AutoCAD SHX Text43.70

  AutoCAD SHX Text43.29

  AutoCAD SHX Text43.45

  AutoCAD SHX Text43.19

  AutoCAD SHX Text47.20

  AutoCAD SHX Text44.66

  AutoCAD SHX Text43.03

  AutoCAD SHX Text43.46

  AutoCAD SHX Text48.10

  AutoCAD SHX Text43.42

  AutoCAD SHX Text47.13

  AutoCAD SHX Text43.19

  AutoCAD SHX Text44.15

  AutoCAD SHX Text43.87

  AutoCAD SHX Text43.92

  AutoCAD SHX Text47.58

  AutoCAD SHX Text43.79

  AutoCAD SHX Text43.72

  AutoCAD SHX Text47.79

  AutoCAD SHX Text44.04

  AutoCAD SHX Text44.03

  AutoCAD SHX Text43.85

  AutoCAD SHX Text43.84

  AutoCAD SHX Text43.87

  AutoCAD SHX Text43.84

  AutoCAD SHX Text44.20

  AutoCAD SHX Text45.58

  AutoCAD SHX Text45.97

  AutoCAD SHX Text45.72

  AutoCAD SHX Text45.83

  AutoCAD SHX Text45.63

  AutoCAD SHX Text44.38

  AutoCAD SHX Text45.09

  AutoCAD SHX Text44.70

  AutoCAD SHX Text45.07

  AutoCAD SHX Text44.80

  AutoCAD SHX Text44.65

  AutoCAD SHX Text44.90

  AutoCAD SHX Text43.49

  AutoCAD SHX Text43.96

  AutoCAD SHX Text44.90

  AutoCAD SHX Text44.61

  AutoCAD SHX Text45.41

  AutoCAD SHX Text45.51

  AutoCAD SHX Text45.27

  AutoCAD SHX Text45.42

  AutoCAD SHX Text45.26

  AutoCAD SHX Text45.14

  AutoCAD SHX Text45.21

  AutoCAD SHX Text44.94

  AutoCAD SHX Text44.91

  AutoCAD SHX Textmakadam

  AutoCAD SHX Textmakadam

  AutoCAD SHX Textmakadam

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextOBALA

  AutoCAD SHX Textmakadam

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextASFALT

  AutoCAD SHX TextOBALA

  AutoCAD SHX TextTS

  AutoCAD SHX TextTS

  Sheets and Views2.4-DTK 2011-7-Model1000 mali