Click here to load reader

Model izvestaja - Kreston MDM · Web view BILANS STANJA na dan 31.12.2009. godine hiljada dinara P O Z I C I J A Broj napomene uz fin. izveštaje Iznos Tekuća godina Prethodna godina

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Model izvestaja - Kreston MDM · Web view BILANS STANJA na dan 31.12.2009. godine hiljada...

Model izvestaja

MDM revizija d.o.o.

Nušićeva 6/III

11000 Beograd, Srbija

Tel/fax:

++381 11 32 44 242

++381 11 32 34 377

e-mail: [email protected]

PIB: SR 103791082

MB: 20016515

APR: 5197/2005

Upisani i uplaćeni kapital 500 evra

Tekući račun:

255-0037420101000-36

kod Privredne banke

"PAXEL" d.o.o.

Beograd

Bulevar Mihaila Pupina 117A

OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2009. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

· Pun naziv društva: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA PAXEL DOO BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA 117A

· Skraćeni naziv: PAXEL DOO BEOGRAD

· Sedište preduzeća: Beograd

· Matični broj: 17246577

· PIB: 100115442

· Direktor: Blažan Petrović

· Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja:

· Blažan Petrović

· Agencija za knjigovodstvo »Konto promet«, vlasnik Vlado Runjo

· Razvrstano:

· U 2009. godini: srednje;

· U 2008. godini: srednje.

· Broj zaposlenih:

· U 2009. godini: 15;

· Vrsta svojine: privatno

· Osnovna delatnost: 51210 – trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje

· Tekući računi:

· 275-2215213081100-14  

· 260-01960100362-43  

· Telefon: (+381) 011 3073 700; Fax: (+381) 011 3073 707

· E - mail: [email protected]

SADRŽAJ

Strana

1IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

3BILANS STANJA

5BILANS USPEHA

7IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

9IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

10NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

OSNIVAČU I DIREKTORU

"PAXEL" d.o.o. Beograd

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja (strana 3 do 9) "PAXEL" d.o.o. Beograd (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2009. godine, odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje.

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za interne kontrole koje su relevantne za pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled neregularnosti ili grešaka.

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalih usled neregularnosti ili greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Po našem mišljenju finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2009. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Beograd, 22.02.2010. godine

Ovlašćeni revizor,

Vlada Skulić

BILANS STANJA

na dan 31.12.2009. godine

hiljada dinara

P O Z I C I J A

Broj napomene uz fin. izveštaje

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

A K T I V A

A. STALNA IMOVINA (I do V)

190,862

188,608

I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

II. GOODWILL

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3)

2

181,174

179,340

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

2

101,586

97,580

2. Investicione nekretnine

2

79,588

81,760

3. Biološka sredstva

V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2)

3

9,688

9,268

1. Učešće u kapitalu

3

4,903

4,039

2. Ostali dugoročni plasmani

3

4,785

5,229

B. OBRTNA IMOVINA (I do III)

193,604

178,200

I. ZALIHE

4

17,926

15,604

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5)

175,678

162,596

1. Potraživanja

5

151,372

140,685

2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak

6

3,278

9

3. Kratkoročni finansijski plasmani

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

7

422

4,046

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

8

20,606

17,856

V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

9

420

718

G. POSLOVNA IMOVINA (A+B+V)

384,886

367,526

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Đ. UKUPNA AKTIVA (G+D)

384,886

367,526

E. VANBILANSNA AKTIVA

BILANS STANJA (nastavak)

hiljada dinara

P O Z I C I J A

Broj napomene uz fin. izveštaje

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

P A S I V A

A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX)

155,395

143,215

I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

10

41,393

41,393

II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

III. REZERVE

10

667

667

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI

VII. NERASPOREĐENA DOBIT

10

113,335

101,155

VIII. GUBITAK

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (I do III)

229,491

224,311

I. DUGOROČNA REZERVISANJA

11

111

II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)

12

89,538

79,117

1. Dugoročni krediti

12

89,538

79,117

2. Ostale dugoročne obaveze

III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6)

139,842

145,194

1. Kratkoročne finansijske obaveze

13

57,802

43,821

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

3. Obaveze iz poslovanja

14

80,296

100,539

4. Ostale kratkoročne obaveze

15

895

834

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja

16

849

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak

V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

G. UKUPNA PASIVA (A+B+V)

384,886

367,526

D. VANBILANSNA PASIVA

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01. do 31.12.2009. godine

hiljada dinara

P O Z I C I J A

Broj napomene uz fin. izveštaje

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)

17

510,688

435,917

1. Prihodi od prodaje

17

503,789

429,751

2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka

4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka

5. Ostali poslovni prihodi

17

6,899

6,166

II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)

18

466,331

410,605

1. Nabavna vrednost prodate robe

18

404,126

355,629

2. Troškovi materijala

18

3,543

4,153

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

18

10,466

11,026

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja

18

5,106

5,533

5. Ostali poslovni rashodi

18

43,090

34,264

III. POSLOVNI DOBITAK (I - II)

44,357

Search related