of 4 /4
CONTRACT PRESTĂRI SERVICII NR. ______/09 ___/____________/________/ mun. Chişinău I. PĂRŢILE CONTRACTULUI S.R.L. ACVA DIC – SERVICE în persoana directorului Proţic Dorin, numit în continuare Furnizor, şi ________________________ în persoana _________________________, numit în continuare Beneficiar, au convenit la încheierea prezentului contract de prestări servicii tehnice cu respectarea următoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie prestarea serviciilor tehnice în vederea întreţinerii staţiei de epurare a apei tip _____________________________________ pe teritoriul Beneficiarului. III. CONŢINUTUL SERVICIILOR TEHNICE 3.1. Serviciile tehnice se realizează pe tot cursul termenului de garanţie şi după încetarea lui conform prezentului contract. 3.2. Serviciile tehnice prestate de Furnizor includ următoarele lucrări: - efectuarea lucrărilor de montare şi reglare, darea în exploatare a utilajului; - îndeplinirea volumului de lucrări obligatorii preliminarii şi reparaţia în termenele stabilite la recomandarea Furnizorului; - înlăturarea viciilor materiale şi schimbul pieselor afectate de aceste vicii; - instrucţiunea tehnică la momentul dării în exploatere a utilajului şi după darea în exploatare pe toată perioada de folosinţă a utilajului; - efectuarea reparaţiei capitale a utilajului; - punerea la dispoziţia Beneficiarului a diferitor piese de schimb pentru utilaj; 3.3. Serviciile tehnice se vor efectua de către furnizor sau de alte organe specializate care prestează servicii asemănătoare din numele Furnizorului. În ultimul caz, între Furnizor şi organul specializat, abilitat cu efectuarea lucrărilor, trebuie să fie încheiat un contract de prestare a serviciilor tehnice, în temeiul căruia acest organ va îndeplini acest tip de lucrări. IV. CLAUZE REFERITOARE LA PREŢ 4.1. Pe tot cursul termenului de garanţie costul lucrărilor, îl suportă Furnizorul dacă se dovedeşte că lucrările trebuie efectuate din culpa lui. Dacă se dovedeşte că lucrările trebuie efectuate din culpa Beneficiarului, întregul cost al lucrărilor îl suporta el. 4.2. Dacă pentru reparaţie sau întreţinerea utilajului se vor folosi piese de schimb din contul Furnizorului, costul lor va fi inclus în Procesul Verbal de Predare Primire a lucrărilor. 4.3. După încetarea termenului de garanţie toate cheltuielile obiectului prezentului contract le suportă Beneficiarul. 4.4. Beneficiarul se obligă să achite transportul Furnizorului. Dacă Beneficiarul se află în aria municipiului Chişinău, valoarea cheltuielilor pentru transport vor constitui __________, iar dacă Beneficiarul se află în

Model Contract Deservire

Embed Size (px)

Text of Model Contract Deservire

Page 1: Model Contract Deservire

CONTRACT PRESTĂRI SERVICII NR. ______/09

___/____________/________/ mun. Chişinău

I. PĂRŢILE CONTRACTULUIS.R.L. ACVA DIC – SERVICE în persoana directorului Proţic Dorin, numit în continuare Furnizor, şi ________________________ în persoana _________________________, numit în continuare Beneficiar, au convenit la încheierea prezentului contract de prestări servicii tehnice cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI2.1. Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie prestarea serviciilor tehnice în vederea întreţinerii staţiei de epurare a apei tip _____________________________________ pe teritoriul Beneficiarului.

III. CONŢINUTUL SERVICIILOR TEHNICE3.1. Serviciile tehnice se realizează pe tot cursul termenului de garanţie şi după încetarea lui conform prezentului contract.3.2. Serviciile tehnice prestate de Furnizor includ următoarele lucrări:- efectuarea lucrărilor de montare şi reglare, darea în exploatare a utilajului;- îndeplinirea volumului de lucrări obligatorii preliminarii şi reparaţia în termenele stabilite la recomandarea Furnizorului;- înlăturarea viciilor materiale şi schimbul pieselor afectate de aceste vicii;- instrucţiunea tehnică la momentul dării în exploatere a utilajului şi după darea în exploatare pe toată perioada de folosinţă a utilajului;- efectuarea reparaţiei capitale a utilajului;- punerea la dispoziţia Beneficiarului a diferitor piese de schimb pentru utilaj;3.3. Serviciile tehnice se vor efectua de către furnizor sau de alte organe specializate care prestează servicii asemănătoare din numele Furnizorului. În ultimul caz, între Furnizor şi organul specializat, abilitat cu efectuarea lucrărilor, trebuie să fie încheiat un contract de prestare a serviciilor tehnice, în temeiul căruia acest organ va îndeplini acest tip de lucrări.

IV. CLAUZE REFERITOARE LA PREŢ4.1. Pe tot cursul termenului de garanţie costul lucrărilor, îl suportă Furnizorul dacă se dovedeşte că lucrările trebuie efectuate din culpa lui. Dacă se dovedeşte că lucrările trebuie efectuate din culpa Beneficiarului, întregul cost al lucrărilor îl suporta el.4.2. Dacă pentru reparaţie sau întreţinerea utilajului se vor folosi piese de schimb din contul Furnizorului, costul lor va fi inclus în Procesul Verbal de Predare Primire a lucrărilor.4.3. După încetarea termenului de garanţie toate cheltuielile obiectului prezentului contract le suportă Beneficiarul.4.4. Beneficiarul se obligă să achite transportul Furnizorului. Dacă Beneficiarul se află în aria municipiului Chişinău, valoarea cheltuielilor pentru transport vor constitui __________, iar dacă Beneficiarul se află în afara ariei municipiului Chişinău, cheltuielile de transport vor constitui _________/1 km.4.5. Cu acordul părţilor, Beneficiarul poate pune la dispoziţia Furnizorului unităţi de transport pentru deplasarea specialiştilor la locul unde se află utilajul conform graficului de deservire.4.6. Dacă plata pentru servicii se calculează pentru anumite perioade, sumele vor fi acordate după încheierea fiecărei perioade în parte.4.7. Cheltuielile pentru instrucţiunea specialiştilor Beneficiarului (numai cele care ţin de exploatarea staţiei) le suportă Furnizorul, însă odată cu expirarea termenului de garanţie cheltuielile care se vor conveni de ambele părţi, le va suporta Beneficiarul.4.8. Beneficiarului i se va prezenta cont de plată şi i se va elibera factură fiscală după semnarea procesului verbal de predare primire. Beneficiarul va achita conform facturii fiscale în termen de 3 zile după semnarea procesului verbal de predare primire.4.9. În cazul în care Beneficiarul nu achită serviciile prestate de Furnizor în termenele scadente, va suporta penalităţi de întârziere de 0,05 % pe zi de întârziere, calculate la valoarea costului serviciilor prestate.

V. CONŢINUTUL CONTRACTULUIDREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI:5.1. Beneficiarul are obligaţia de a împuternici o persoană pentru a supraveghea utilajul permanent. În calitate de reprezentant Beneficiarul numeşte pe dnl________________________domiciliat la adresa _____________________________, cu Seria Buletinul de Identitate A ______________, eliberat la data de ____________________, de oficiul nr. _____.

Page 2: Model Contract Deservire

5.2. Să informeze Furnizorul lunar despre funcţionarea utilajului şi a defectelor care pot apărea în perioada termenului de garanţie şi după expirarea lui.5.3. Să predea Furnizorului în termenele convenite din timp piesele de schimb, reactivele chimice etc.5.4. Să asigure posibilitatea ca Furnizorul să primească, în volumul convenit de părţi, informaţia despre starea şi termenul lucrărilor tehnice.5.5. În cazurile convenite de părţi să asigure instruirea specialiştilor în ţara de origine a utilajului;5.6. Să asigure plata pieselor de schimb tehnice prestate după expirarea termenului de garanţie.5.7. În cazul în care răspunzător este Beneficiarul, el trebuie să amenajeze şi să întreţină astfel spaţiile, echipamentele sau prestarea serviciilor care trebuie efectuate sub conducerea şi în conformitate cu dispoziţiile sale încît Furnizorul să fie protejat contra riscurilor pentru viaţă şi sănătate în măsura în care natura serviciului prestat o permite.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI:5.8. Furnizorul este obligat să efectueze serviciile tehnice în conformitate cu prezentului contract sau la cerinţa Beneficiarului.5.9. Să asigure livrarea pieselor de schimb, necesare pentru exploatarea normală a utilajului, cu calitatea şi întregul asortiment în decurs de 20 de zile calendaristice după primirea cererii de la Beneficiar. În caz de forţă majoră, Furnizorul trebuie să-şi îndeplinească obligaţia în termenul cel mai scurt posibil.5.10. Să pună la dispoziţia Beneficiarului consultaţiile, recomandările despre calitatea şi nomenclatura pieselor de schimb, necesare pentru exploatarea utilajului.5.11. Să informeze de urgenţă Beneficiarul despre toate schimbările efectuate în documentaţia tehnică, care acţionează asupra utilajului şi să perfecteze toată documentaţia în urma acestor schimbări în termenii stabiliţi de comun acord.5.12. Să trimită Beneficiarului toţi specialiştii necesari pentru efectuarea lucrărilor tehnice şi pentru consultaţii în vederea folosirii utilajului.

VI. TERMENUL CONTRACTULUI6.1.Prezentul contract de prestări servicii tehnice se încheie pentru o perioadă de ______ ani.Respectiv îşi începe cursul de la data de _________, pînă la data de ______________.6.2. Contractul se va prelungi pe o perioadă nu mai mare de ____ ani prin acordul în scris şi prealabil al ambelor părţi.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI ŞI CLAUZELE DE REZILIERE A LUI7.1. Raporturile din cadrul contractului de prestări servicii încetează la expirarea perioadei pentru care au fost stabilite.7.2.Dacă relaţiile dintre părţi continua şi după încetarea termenului contractului, cu ştiinţa celeilalte părţi, contractul de prestări servicii se consideră prelungit pe un termen nelimitat în măsura în care cealaltă parte nu a respins imediat această prelungire.7.3. În cazul în care, după începerea relaţiilor contractuale, contractul de prestări servicii se reziliază de către Beneficiar din cauza neexecutării obligaţiilor contractuale, furnizorul este în drept să solicite o parte din retribuţie pentru serviciile prestate pînă în momentul rezilierii.7.4. Partea care se va face vinovată de rezilierea contractului va achita o penalitate de 20% din suma totală a lucrărilor efectuate pînă la acel moment.

VIII. DISPOZIŢII FINALE8.1. Numărul de specialişti, durata aflării la locul utilajului şi alte clauze vor fi convenite de părţi pe tot cursul prezentului contract.8.2. Pe tot cursul termenului prezentului contract, persoana de răspundere a executării obiectului contractului este Furnizorul.8.3. Pe tot cursul prezentului contract părţile se vor conduce de legislaţia Republicii Moldova;8.4. La încheierea unui raport de lungă durată, furnizorul poate solicita celeilate părţi o adeverinţă scrisă despreî munca depusă şi despre perioada de lucru.8.5. Prezentul contract se încheie în limba română, în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.

IX. RECHIZITELE PĂRŢILOR

“FURNIZORUL” “BENEFICIARUL”

S.R.L. ACVA DIC — SERVICE ________________________ mun. Chişinău, str. Podgorenilor 41, ________________________ MD — 2059, ________________________ c/f — 1008600023587 ________________________ c/d — 22515014984310 ________________________BECOMD2X609 ________________________ ________________________

_____________________________ ________________________ director Proţic D. director _________________

Page 3: Model Contract Deservire

jurist ___________