MMS - Oxid Chloričitý

 • Author
  frosby

 • View
  250

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MMS - Oxid Chloričitý

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  1/47

  MMS / CDS2. Nebezpečná chemikálie nebo lék?

  Základní informace o MMS/CDS2Co je MMS a CDS2 a jaký je mezi nimi rozdílOxid chloričitý jako oxidační činidloOxid chloričitý a kyselina askorbová!ití v "otraviná#ství na o$et#ení ovoce a zeleniny% &liv na hladin' vitamín' C

  !íklad" po#$i%í o&id# chloriči%éhoOxid chloričitý v hlavní roli "#i odstra(ování následk) antraxových *tok) v S+Oxid chloričitý a $í#ení in,ekcí - "ok's ve $kole a v nemocniciOxid chloričitý "ro dezin,ekci d'tiny *stníOxid chloričitý "#i l.čb/ ran0orovnání *činnosti chlor' a oxid' chloričit.ho "#i dezin,ekci vody

  Mechani'm#' (čink# o&id# chloriči%ého a) *ir"Oxid chloričitý a vir's ch#i"kyOxid chloričitý a vir's 1&-3 4 +DSb) plí'n+Oxid chloričitý a jeho ")sobení "roti "ato5en)m v jídle

  c) bak%erieDenat'race "rotein'Oxid chloričitý "roti bakteriím le5ionellyd) nádoro*á onemocn+ní6eorie 7rakovinov. bakterie7Onkoviry8ádorová hy"oxie

  ,$eha*á %éma%a- o%ázk" na k%eré 'e ne)'mí p%á%0roč ClO2 na"adá "o'ze "ato5eny a ne zdrav. b'(ky91odn. a zl. bakterie9

   + co MMS2: "ane ;alckere9títná !láza: hladiny thyroxin': hy"otyre?za1emolytická an.mie: an.mie: dialýza: de,icit 5l'[email protected],os,át dehydro5enázyMethemo5lobin.mie AMMSB0raskn'tí cysty chinococc's 5ran'los's - M/cho!ila zho'bn.ho

  Sklado*ání=ychlost dekom"ozice CDS2 

  ,&id chloriči%1 *e *1zk#m# farmace#%ick1ch firem8'vo =esearch% E3F mm'nikine8e'ralt's% 80FF36itani'm Dioxide Sol'tion A6DSB

  Zaíma*é pa%en%" na #$i%í o&id# chloriči%ého

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  2/47

  ár zam"3lení na zá*+r 

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  3/47

  Qmíním jen odkaz na nejnov/j$í sm/r výzk'm' A2F3RB v dendritick. b'n/čn. tera"ii svy'!itím kyseliny chlorn. "roti t'mor)m Ahtt"K44clincancerres%aacrjo'rnals%or54content4343N4TF3%shortB%Qa objev dendritických b'n/k a "o"is jejich role v rámci získan. im'nity získal americkýim'nolo5 =al"h M% Steinman 8obelov' cen' za ,yziolo5ii a l.ka#ství "ro rok 2F33% 0ok'sy s"o'!itím kyseliny chlorn. v rámci t.to tera"ie jso' 7horko'7 novinko'% 0)sobení kyselinychlorn. je ale t.matem samo o sob/ a z"racování by mohlo být stejn/ obsáhl. jako tento

  článek o oxid' chloričit.m% 0ro,esor Steiner sám rakovin/ v roce 2F33 "odlehn'l a byl sámsob/ "acientem sv.ho výzk'm'% 0#e!il ale s dia5nostikovano' rakovino' slinivky rokyAhttp://a(tual)e.ce)trum.c&/ve*a/cla)e(.phtml?+*=##B%

  !ivatele MMS2 chci jen '"ozornit na část s názvem U+ co MMS2: "ane ;alckere9V + celýt.to části "#edcházející rozbor%

  CDS2 7 Chlorine Dio&ide Sol#%ion  je varianta MMS% CDS2 "o'!ívá metod' reakcechloritan' sodn.ho a hydro5ensíran' sodn.ho% < Avíce viz htt"K44XXX%e-voda%cz4vytiskno't-clanek4NFY ml'ví se o čistot/ ClO2: neznamenáto: !e zbylých RZ[ jso' UnečistotyVB% 6XinOxide metoda "#í"ravy oxid' chloričit.ho se tak.vyznač'je vysoko' stabilito' vznikl.ho roztok' a minimální tvorbo' chloritan): konkr.tn/ "od2Z \5%l-3 A"#i koncentraci ClO2 F: m54lB a chlorečnan)%

  CDS2 chloritan sodný P hydro5ensíran sodný oxid chloričitýChemická rovnice reakceK Z 8a ClO2 P 8a1SO ClO2 P 8aCl P 8a2SO P 2 12O0ost'" výrobyK htt"K44XXX%yo't'be%com4Xatch9v3ax8jsFd]c

  9en%o článek 'e *+n#e hla*n+ CDS2. 6edy roztok' oxid' chloričit.ho ve vod/:  k%er1*zniká me%odo# charak%eri'%icko# po#$i%ím h"dro8en'íran# 'odného "ro reakci schloritanem sodným místo kyseliny citronov. nebo chlorovodíkov.%

  http://clincancerres.aacrjournals.org/content/19/17/4801.shorthttp://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=716263http://www.twinoxide.cz/http://www.e-voda.cz/vytisknout-clanek/70http://www.youtube.com/watch?v=1axNjIs0dQchttp://clincancerres.aacrjournals.org/content/19/17/4801.shorthttp://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=716263http://www.twinoxide.cz/http://www.youtube.com/watch?v=1axNjIs0dQchttp://www.e-voda.cz/vytisknout-clanek/70

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  4/47

  ,&id chloriči%1 ako o&idační činidlo

  ClO2 je selektivní oxidační činidlo% Q molek'ly: na ktero' se zam/#í: vyjme elektron a sám setímto "rocesem red'k'je%

  ;dy! "orovnáme chl?r a oxid chloričitý: tak základní rozdíl je v tom: !e oxid chloričitý rea5'je

  "o'ze se s'bstancemi: kter. moho' být zbaveny elektron'% Chl?r na"roti tom' rea5'je tak:!e b'^ "#idává vlastní atom chl?r' nebo si ho bere od s'bstance se ktero' rea5'je%r*é %ed" chlor#e dr#hé o&id#e. 6o na dokreslení toho: !e byI chemicky jso' látky"odobn. a blízk.: mechanism's jejich ")sobení je značn/ odli$ný%

  8/kte#í 7vti"álci7 v tomto smysl' rádi schváln/ zam/('jí chloritan sodný a chlornan sodnýAznámý jako SavoB a d/lají si z '!ivatel) MMS le5raci: !e jso' to "ijáci Sava%Co by jim na to asi #ekl slavný 0icass)v 0iják absint'9htt"K44XXX%thedrinksb'siness%com4Xord"ress4X"-content4'"loads42F3R4F4the-absinthe-drinker-"ortrait-o,-an5el-,ernandez-de-soto-3%j"5

  dal3ím# '%#di#-htt"K44XXX%clo2%cz4

  htt"K44XXX%lenntech%com4"rocesses4disin,ection4chemical4disin,ectants-chlorine-dioxide%htm_ixzz2dei;2T`e

  htt"K44en%Xiki"edia%or54Xiki4Chlorinedioxide

  htt"K44XXX%vodovod%in,o4index%"h"4clanky4komercni-"rezentace432N-tXinoxide-nova-technolo5ie-"i"ravy-stabilniho-roztok'-oxid'-chloriiteho_%[email protected]&2

  ,&id chloriči%1 a k"'elina a'korbo*á

  ;yselin' askorbovo' Avitamín CB oxid chloričitý oxid'je na "#echodno' ,orm' voln.ho radikál'kyseliny askorbov. A+E=B% ivotnost +E= je velmi krátká: jen Z a! 3FF ms AOzaXa: ;Xan:

  3TN:3B% & dal$ím krok' se tvo#í deh"droa'korbo*á k"'elina  [email protected])% Mechanism's jetakový: !e oxidací jednoho elektron' z kyseliny askorbov. vzniká +E=: v dal$ím oxidačnímkrok' "ak z +E= vzniká D1+ Avíce v "ráci D'ijna a kol% 2FF3:2B%

  Oxid chloričitý se získáním elektron' m/ní na chloritanový anion Cl - A"#i vým/ne Z elektron)"ak vzniká chloridový anionB%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  5/47

  McCarty A2F3R:B zko'má mo!nosti nitro!ilního "odání D1+ v l.čb/ nádor) v kontext'nádorov. hy"oxie Aviz ka"itola ClO2 a nádorová onemocn/níB% Qmi('je tak. orální "odávánísody bikarbony%

  A$i%í * po%ra*iná!'%*í na o3e%!ení o*oce a zelenin". 5li* na hladin# *i%amín# Coerin5ová A2FFZB "otvrdila nálezy "#edchozích st'dií: !e *bytek vitamín' C "#i o$et#eníovoce je závislý na koncentraci ClO2  v "o'!it.m "ost#ik'% 8a"#% ' "omerančov.ho a

   jablečn.ho d!'s' nebyl "o @ týdnech zji$t/n statisticky významný rozdíl v hladin/ vitamín' CA"fF%FZB "#i "o'!ití koncentrace 3m54G% +ni ' vy$$í koncentrace 33Zm54G "o'!it. na jablkáchnebyl zaznamenán výrazný *bytek vitamín' C% Objevil se "o'ze výrazný *bytek v mno!ství"oly,enol)% 0#i vy$$ích koncentracích v$ak *bytek nastává%

  & dal$í st'dii voda o nízk.m obsah' oxid' chloričit.ho "o'!itá na o$et#ení zeleninyneovlivnila mno!ství vitamín' C% 8a"#% ' $"enát' a'to#i do$li ke koncentraci R""m: která je

   je$t/ 7bez"ečná7% ;dy! byly "o'!ity vy$$í koncentrace: mikrobiální kvalita ochrany senezvý$ila: ale nastal "okles v hladin/ vitamín' C A

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  6/47

  0+ ke schválení vydala toto stanoviskoK

  70+ "rozko'mala *daje o bez"ečnosti a *činnosti "o'!ití oxid' chloričit.ho v "lynn. a tek't."odob/ "ro deaktivaci s"?r antrax'% Dost'"ná data indik'jí: !e oxid chloričitý *s"/$n/red'k'je bakteriální s"?ry v obo' "o'!itých ,ormách% 0+ do$la k záv/r': !e "rod'kt m)!ebýt "o'!it bez"ečn/ a e,ektivn/ a !e zde není riziko $kodlivých *čink)%7 Avíce viz

  htt"K44XXX%e"a%5ov4"esticides4,actsheets4chemicals4chlorinedioxide,actsheet%htmB%

  ,&id chloriči%1 a 3í!ení infekcí 7 pok#' *e 3kole a * nemocnici

  Qajímavo' st'dii "rovedli

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  7/47

  ,&id chloriči%1 p!i léčb+ ran

  &e st'dii A;enyon a kol%:[email protected]:3FB byl "orovnán 5el obsah'jící oxid chloričitý s R dost'"nýmikomerčními antimikrobiálními látkami a jedním antibiotikem%

  6est "robíhal na my$ích s "o'!itím bakterie 0se'domonas aer'5inosa% & test' na #ezn. rán/byl 5el z ClO2  aktivn/j$í ne! "#í"ravky s "rovidone-iodinem: chlorhexidinem a st#íb#itýms'l,adiazinem% Mast s obsahem "olymyxin-bacitracin-neomycin' m/la srovnateln. výsledky

   jako 5el s ClO2% el vykazoval ni!$í *činnost "ok'd byl "o'!it s odst'"em jedn. hodiny a více"o vznik' "oran/ní%

  St'die 8oszticzi'se a kol% A2F33:33B "orovnávala roztok ClO2 s komerčn/ "rodávanýmiantise"tiky% 6est se "rovedl na t#ech "acientech se zanícenými ranami: kte#í byli o$et#eni RFF""m roztokem A"o'!il se "#í"ravek Sol'mi'm Oral: který se "rodává v Ma^arsk'htt"K44XXX%sanitaria%h'4sol'mi'mt%"h"9mod2B% =ychlost reakce byla *m/rná velikosti "o$kozen."lochy% malých "oran/ní byly bakterie zabity v #ád' milisek'nd% +'to#i do"or'č'jí kontakt

   jen na n/kolik málo min't: který zah'bí bakterie: ale kdy je$t/ nedojde k absor"ci do zdrav.tkán/ a tak minimalizovat rizika a maximalizovat "#ínosy%

  Hlánek se "odrobn/ v/n'je metodice stanovení *činn. dávky: obsah'je kaz'isticko',otodok'mentaci: #e$í interakci látky s aminokyselinami atd% 

   +l-Jayaty a +bd'lla A2F32:32B "orovnávají l.čb' ran +,tamedem Akyselina hyal'ronováB a5elem s ClO2 ' krys: kterým byl stre"tozocinem z")soben diabetes "rvního ty"'% T krys bylorozd/leno do sk'"in% + byly jim "rovedeny dvo' centimentrov. #ezn. rány na osrst/n. částik)!e% O$et#ovány byly dvakrát denn/%

  Sk'"ina 3 byla o$et#ována F:2 mG sterilní destilovan. vody% Sk'"ina 2 byla o$et#ována F:2

  mG 5el' ntrasit% Sk'"ina R +,tamedem a sk'"ina ClO2 5elem% & S+ vyráb/ným"#í"ravkem 0enetrator Ahtt"K44XXX%,rontier"harm%com4"eriodontal-disease-5'm-treatment-oral-anal5esic%htmlB%

  &ýsledkyK

  - l.čení "robíhalo statisticky významn/ "omaleji A' v$ech výsledk) se jedná o "fF:FZB vesk'"in/ s destilovano' vodo': ne! ' zbylých t#í sk'"in: co! znamená: !e v$echny t#i"#í"ravky 'rychl'jí l.čení v "orovnání s "lacebo sk'"ino'

  - velikost zran/ní "o 3F dnech byla statisticky men$í ' +,tamed' ne! ' ClO2

  - ' "#edem de,inovaných indikátor) vyl.čení byly zji$t/ny le"$í hodnoty ' ntrasit' a +,tamed'v "orovnání s ClO2 0enetratorem

  St'die obsah'je i 5ra,y nam/#ených hodnot 5l'tathion "eroxidázy A"xB: s'"eroxid dism'tázyASODB a malondialdehyd' AMD+B ' v$ech sk'"in%

  ra, htt"K44XXX%ncbi%nlm%nih%5ov4"[email protected]

  MD+ AMalonDi+ldehydB bývá "o'!íván jako marker oxidativního stres' Ali"idy jso' na"adánykyslíkovými radikály a dochází k "#em/n/ na aldehydy W ty d/lají v t/le ne"lech' a Vvyr'$'jí"#i b'n/čn.m metabolism' - "odle míry t.to "#em/ny Ahladiny MD+B se "os'z'je "eroxidaceli"id)B% 1odnota ' ClO2 byla nam/#ena 22%ZF: ' +,tamed' a ntrasit' "o'ze mezi 3R a 3Z%Ov$em ' kontrolní "lacebo sk'"iny skoro R%

  http://www.sanitaria.hu/solumium_t.php?mod=2http://www.frontierpharm.com/periodontal-disease-gum-treatment-oral-analgesic.htmlhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3362038/table/tab1/http://www.sanitaria.hu/solumium_t.php?mod=2http://www.frontierpharm.com/periodontal-disease-gum-treatment-oral-analgesic.htmlhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3362038/table/tab1/

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  8/47

  ClO2 se v nejnov/j$í st'dii AQavala-=odri5'ez a kol: 2F3R: @B zko'malo i v "o'!ití na"oo"erační sr)sty Ahtt"K44XXX%sr'sty%cz4"roblematika-sr'st'4 B% =oztok o koncentraci F a! 33F""mvýznamn/ zred'koval "osto"erační sr)sty% &y$$í dávky 32F a 3ZF""m nevykazovalyintenzivn/j$í ")sobení% =oztok oxid' chloričit.ho byl statisticky významn/ *činn/j$í ne!do"os'd "o'!ívan. "re"aráty 'ardixa a Se"ra,ilm nebo ,yziolo5ický roztok%

  0ro hojení "oran/ní ' zví#at se dá v S+ ko'"it mast s názvem Derma: na bázi ClO 2%n,ormační leták zde  htt"K44events%animalhealthinternational%com4man',act'res4StoneME4Z3R[2FDerma[2F0rod'ct[2FSheet[2Fr3%3R%"d, 

  dal3ím# '%#di#-

  - 0atent [email protected] +% Metoda o$et#ení ran ClO2 Dost'"n. zK htt"K44XXX%5oo5le%com4"[email protected]

  - 0lánovaná st'die oxid' chloričit.ho v koncentraci ZF ""m ve srovnání s ,yziolo5ickým roztokem AF:[ vodnýroztok chlorid' sodn.ho: 7Saline7B "#i omývání ran% Online dost'"ná zhtt"K44clinicaltrials%5ov4ct24shoX48C6F3R3F3

  oro*nání (činno'%i chlor# a o&id# chloriči%ého p!i dezinfekci *od"

  &ýhodo' oxid' chloričit.ho je: !e kdy! je "o'!it "ro dezin,ekci vody:  ne%*o!í narozdíl odchlr# $i*o%ním# pro'%!edí 3kodli*é odpadní prod#k%" vznikající "#i "roces' dezin,ekceAna"#% trihalometany 61M a halo5enoctov. kyseliny 1++B% 6rihalomethany jso' vedlej$í"rod'kty chlorov. dezin,ekce vznikl. reakcí chlor' s "#irozen/ se vyskyt'jícími or5anickýmilátkami v s'rov. vod/ a jso' "odez#el. z karcino5enity Ahtt"K44XXX%clordisys%com4hatsCD%"d, B%8arozdíl od chl?r' nerea5'je s amoniakem a netvo#í chloramidy% O"roti chl?r' tak. nenízávislý na "1%

  & H= je nej"o'!ívan/j$í technolo5ií dezin,ekce od"adních vod chemická dezin,ekceka"alným chlornanem sodným% 0ro vy$$í standard čistoty se sice navrh'jí alternativy jakona"#% "lynný chl?r ACl2B nebo oxid chloričitý AClO2B: ' men$ích čistíren v$ak není tatotechnolo5ie vhodná kv)li rizik' "#i mani"'laci a "o'!ívání% Od"adní "rod'kty vznikl. chloracíse "ak m'sí odstra(ovat dal$ím "rocesem Adechlorace si#ičitanem sodným nebo thiosíranemsodnýmB%

  0o'!ití oxid' chloričit.ho místo chlor' je omezeno slo!itostí "#í"ravy oxid' chloričit.ho: a tími v/t$ími ekonomickými náklady na samotný "roces dezin,ekce%

  1lavní d)vod je tedy ekonomický Avíce viz htt"K44XXX%asio%cz4cz432R%le5islativa-a-dezin,ekce-od"adnich-vodB%

  & se oxid chloričitý "o'!ívá "ro dezin,ekci vody jako hlavní látka v 8/meck' a tálii% &men$í mí#e v 8izozemsk'% & ostatních zemích b'^ v)bec nebo jen z#ídka Avizhtt"K44XXX%lenntech%com4"rocesses4disin,ection4re5'lation-e'4e'-Xater-disin,ection-re5'lation%htmB%

  Mechani'm#' (čink# o&id# chloriči%ého

  http://www.srusty.cz/problematika-srustu/http://events.animalhealthinternational.com/manufactures/StoneMFG/513%20Derma%20Product%20Sheet%20r1.13.pdfhttp://events.animalhealthinternational.com/manufactures/StoneMFG/513%20Derma%20Product%20Sheet%20r1.13.pdfhttp://www.google.com/patents/US5227168http://www.google.com/patents/US5227168http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01341041http://www.clordisys.com/WhatIsCD.pdfhttp://www.asio.cz/cz/123.legislativa-a-dezinfekce-odpadnich-vodhttp://www.asio.cz/cz/123.legislativa-a-dezinfekce-odpadnich-vodhttp://www.lenntech.com/processes/disinfection/regulation-eu/eu-water-disinfection-regulation.htmhttp://www.lenntech.com/processes/disinfection/regulation-eu/eu-water-disinfection-regulation.htmhttp://www.srusty.cz/problematika-srustu/http://events.animalhealthinternational.com/manufactures/StoneMFG/513%20Derma%20Product%20Sheet%20r1.13.pdfhttp://events.animalhealthinternational.com/manufactures/StoneMFG/513%20Derma%20Product%20Sheet%20r1.13.pdfhttp://www.google.com/patents/US5227168http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01341041http://www.clordisys.com/WhatIsCD.pdfhttp://www.asio.cz/cz/123.legislativa-a-dezinfekce-odpadnich-vodhttp://www.asio.cz/cz/123.legislativa-a-dezinfekce-odpadnich-vodhttp://www.lenntech.com/processes/disinfection/regulation-eu/eu-water-disinfection-regulation.htmhttp://www.lenntech.com/processes/disinfection/regulation-eu/eu-water-disinfection-regulation.htm

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  9/47

  Mechanism's ")sobení rozd/lím "odle kate5orie "ato5en' na viry: bakterie a "lísn/%0o"san. mechanismy jso' stále "#edm/tem "okrač'jícího zko'mání a jejich "oznání jete"rve v začátcích% Ostatn/ o čem m)!eme s jistoto' #íct: !e jsme 7to v lidsk.m t/le "oznali'! dokonale79

  &e zkratce to vy"adá: !e # *ir *točí ClO2 na "roteiny v ka"sid': co! je ochrann. bílkovinn."o'zdro vir'%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  10/47

  O5ata "okračoval dal$í st'dií A2F32:3ZB: kde "odrobn/ "o"sal mechanism's ")sobení oxid'chloričit.ho na vir's ch#i"ky% ClO2 vy#adí z "rovoz' hema5l'tinin: co! je jakýsi 7ná*stek7 díkyn/m'! se vir doká!e navázat na hostitelsko' b'(k' a in,ikovat ji% & "odstat/ n/co jakokdybychom klí$t/ti vytrhli k'sadla: mohlo by "o nás l.zt: ale nemohlo by se '! nikdy "#isát%Ch#i"kový vir's zbavený hema5l'tinin' ztrácí scho"nost in,ikovat% ;onkr.tn/ ClO2 zoxidovalov hema5l'tinin' try"to,an Ajeho rezid''m 3ZRB a rozlo!ilo ho na 8-,ormylkyn'renin% 6ento

  rozklad zamezil vir' v mo!nosti se vázat na rece"tory hostitelsk. b'(ky%& roce 2F3R zko'mal O5ata inhalaci ClO2 v "lynn. ,orm/ ' krys [email protected]% Qjistil: !e '! extr.mn/nízká koncentrace F:FR ""m je doká!e "#ed virem ochránit Atedy stejný výsledek jako ' st'diena my$íchB% ;e stejn.m' záv/r' do$el i Mim'ra a kol% 2F3F A3NB% 6en dokonceex"erimentáln/ "otvrdil *činnost "roti ch#i"kovým vir)m '! v koncentraci od F%F3 ""m%

  &e stejn. st'dii O5ata navrh'je i "o'!ití "#i ochran/ "#ed virem "tačí ch#i"ky 6>NI. 0rotin/m'! v so'časn. dob/ je$t/ neexist'je e,ektivní a bez"ečná ochrana% Ov$em 'vádí: !e jestále otázko' dal$ího výzk'm': zda-li nem)!e být tato koncentrace: byI nízká: toxicko' "ročlov/ka v "#í"ad/ trval. ex"ozice v 'zav#ených nebo "olo'zav#ených "rostorech%

  Samotný "ok's vystavil krysy koncentraci 3""m "o dob' Z hodin denn/: Z dní v týdn': "ocelkovo' dob' 3F týdn)% &ýzk'mníci nez"ozorovali !ádný "ozorovatelný $kodlivý *činek%O5ata do',á: !e tento výzk'm "#is"/je k vývoji "reventivní metody: která by "o'!ívala ClO2"roti vzd'chem "#ená$eným in,ekcím%

   +'to#i zmi('jí i star$í st'dii 0a'leta a Desbro'ssesa A3N2B: která zmi(ovala toxicit' 'laboratorních "otkan) Aalbíni istar =atsB "#i 3 ""m v "lynn. ,orm/: Z hodin denn/: Z dní vtýdn' "o dob' 3F týdn)% &e výsledcích konstatovali "#ekrvení c.v na "licích A"licní kon5esceBa mírný "licní ed.m% 6ým O5aty ale "#i sv.m ex"eriment' takováto "o$kození nezjistil%8avrh'je: !e k rozdíl' mohlo dojít tím: !e star$í st'die "o'!ívala ne"#esný 5enerátor "lyn' ahladina ex"ozice mohla "#ekročit 3""m% Sám O5ata 'vádí: !e "ro n/ bylo velmi obtí!n.

  5enerátor sestrojit tak: aby dosahoval rovnom/rn. 5enerace 3 ""m hladiny "o celo' dob'%

  ,&id chloriči%1 a *ir#' 6F57I / @FDS

  St'die AEarr: alton: 3R:3TB in vitro zjistila: !e oxid chloričitý deaktivoval 1&-3% >lo v$ak"o'ze o "ok's ve zk'mavce: na od"adním materiál' z nemocnice%

  "acient) s +DS je k dis"ozici st'die "o'!ití l.k' E3F A=a,,anti a kol: 3T: 3Y viz t.!ka"itola Oxid chloričitý ve výzk'm' ,armace'tických ,irem 4 8'vo =esearchB%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  11/47

  22 "acient): @ týdn): dvojit/ sle"á st'die% 8ebyl nalezen statisticky významný rozdíl meziE3F a "lacebo sk'"ino' v zastavení "ro5rese ' onemocn/ní% Eirma na základ/ t/chtovýsledk) zastavila dal$í výzk'm "ro t'to indikaci%htt"K44XXX%elsevierbi%com4"'blications4"harmace'tical-a""rovals-monthly4F4FFT4dimethaid-X,3F-,ails-"hase-iii-,or-hivB%

  dal3ím# '%#di#-

  =otavir's - zji$t/na vy$$í e,ektivnost ClO2 "roti rotavir' "#i dezin,ekci "itn. vody o"roti dezin,ekci chl?remJin 'e: Min

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  12/47

  ClO2 do "arády%

  O5ata d/lal "ok's na "roteinech JS+ Ahov/zí s.rový alb'minB a 5l'[email protected],os,átdehydro5enáze kvasinky Saccharomyces cerevisiae%

  nzymatická aktivita dehydro5enázy "oklesla na 3F[ b/hem 3Z sek'nd vystavení 3Fmikromol) ClO2% +nalýza 'kázala: !e na "rotein ")sobila ne chlorová: ale kyslíková část ClO 2%

  Dále se zjistilo: !e try"to,an byl "rom/n/n na 8-,ormylkyn'renin a tyrosin naR:-dihydroxy"henylalanin ADO0+B nebo na 2::Z-trihydroxy"henylalanin A6O0+B%

  Q vý$e zmín/n.ho a'to#i 's'z'jí: !e jádro ")sobení ClO2  na mikroby je v denat'racizákladních stavebních "rotein): kter. jso' kriticky nezbytn. "ro jejich inte5rit' a ,'n5ování a!e denat'race se d/je oxidativní modi,ikací try"to,an' a tyrozin'%

  ,&id chloriči%1 pro%i bak%eriím le8ionell"

  Hlánek "orovnává *činnost r)zných dezin,ektant) "roti k'lt'rám le5ionelly: ClO2 vychází jako nej*činn/j$í látka% Dost'"n. zK htt"K44XXX%Xater%siemens%com4SiteCollectionDoc'ments40rod'ctGines4allaceand6iernan0rod'cts4Jroch'r 

  es46%FTZ%2N2%F3N%%+8%FF%"d, 

  ; "ozitivním výsledk)m dochází i st'die v nemocnicích% ;oncentrace bakterií v hork. vod/ se"#i "o'!ití ClO2 statisticky významn/ sní!ila A"fF:FZY $ance: !e výsledek vznikl náhodo' je 3k' 2FB%&íce viz htt"K44le5ionella%or54Ge5ionella[2FControl[2Fby[2FChlorine[2FDioxide[2Fin[2F1os"itals%"d, 

  dal3ím# '%#di#-

  - *činek na membrán' scherichia coli

  ,,ect o, chlorine dioxide on selected membrane ,'nctions o, scherichia coli%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  13/47

  illiama E% ;ocha dnes nemá mnoho zastánc) a #adí se k alternativním%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  14/47

  zacílení9 + dochází v)bec k n/čem' takov.m'9

  Qho'bn. nádory často mívají ni!$í okysličení ne! zdrav. b'(ky-oblasti Avýskyt hy"oxickýchoblastí v nádorových tkáníchB% Qjistilo se: !e hy"oxie nádor' vede ke zvý$ení rezistencenádorov. tkán/ v)či l.čebným metodám Aradiotera"ii: "odávání n/kterých cytostatikB% vádíse: !e tento jev i 'snad('je metastázování nádor'%

  1y"oxie v nádor' vytvá#í "rost#edí ve kter.m dochází ke 7z"omalování b'n/k7: je toada"tační mechanism's t/la na ni!$í hladin' kyslík'% 0robl.m je v tom: !e b'(ky se "#e"ínajído re!im' ve kter.m jso' m.n/ 7ochotn.7 volit smrt Aa"o"t?z'B a !e se v hy"oxick. nádorov.oblasti jedná "ráv/ o rakovinn. b'(ky% 6ento 7z"omalovací mod's7 ")sobí i "roticytotoxick.m' *čink' chemotera"ie%

  Cesta: ktero' se 'dává výzk'm: vede na"#% "#es vývoj hy"oxických cytotoxin): tedy l.k):kter. by byly *činn. "ráv/ a jen v m.n/ okysličených oblastech%

  & "#í"ad/ ClO2  by se mohlo jednat o mechanism's: který '"raví *rove( okysličení vhy"oxických oblastech na normál a zvý$í tak *činek chemotera"ie a radiotera"ie na nádor%8ebo tak. "om)!e "#irozen. lidsk. im'nit/: která byla 7hy"oxickým ochranným vakem7obalam'cena%

  Obalam'cení s"očívá v tom: !e nádor do t/la na míst/ kde se objeví: ne"at#í a kdy! rostemoc rychle: t/lo ho nestačí "#irozeno' cesto' zásobovat kyslíkem: t/lo tedy samo "#e"necelo' oblast do 7*s"orn.ho re!im'7: aby ji 'chránilo "#ed "o$kozením% 6ím ale "aradoxn/sv. vlastní im'nit/ "odko"ává nohy% Moho' voln. kyslíkov. radikály ClO 2 v tomto "#í"ad/")sobit jako 7"robo'zeč z hibernace79

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  15/47

  'vedených "odmínek nem)!e ne5ativn/ ")sobit na zdravo' b'(k'%7

  8a českých stránkách o MMS Ahtt"K44XXX%czmms%in,o4B je od"ov/d 6#mbla na dotaz ohledn/mo!n. $kodlivosti "ro zdraví "ros"/$n. bakterie v t/le Ana"#% bakterie st#evní mikro,l?ryBK

  7Qde máte vysv/tleníK Oxidace je elektrochemický "roces: "#i n/m! jso' látkám odebírány elektrony%Chlordioxid je slabý oxidant: ale "roto!e doká!e z U"rotivníkaV vytrhno't "/t elektron): je jiným

  oxidant)m nad#azený% Qda je oxidant silný nebo slabý závisí na jeho oxidačním "otenciál'% AOxidační"otenciál je m/#itelná elektrická hodnota látky%B Oxidační "otenciál chlordioxid' je PZFm&% 6oznamená: !e chlordioxid m)!e rea5ovat "o'ze s látkami: jejich! oxidační "otenciál je slab$í: ne! sámmá% &$echny "ato5enní mikroor5anismy: ale i nemocn. b'(ky a t/!k. kovy: jso' Ukysel.V a majíoxidační "otenciál "od PZFm&: a "roto s nimi chlordioxid m)!e oxidovat% Qdrav. b'(ky amikroor5anismy jso' Uzásadit.V a mají oxidační "otenciál PZFm&Y chlordioxid je "#íli$ slabý na to: abys nimi oxidoval% Od"ov/^ na otázk': zda MMS $kodí "ros"/$n. st#evní mikro,l?#e: tedy zníK 8%Chlordioxid je "ro oxidaci s bakteriemi: s nimi! !ijeme v symbi?ze: "#íli$ slabý%7

  0robl.m t/chto od"ov/dí je: !e se dají t/!ko ov/#it% 8a"#% tvrzení: !e nemocn. b'(ky jso'7kysel.7 a mají oxidační "otenciál "od PZFm& jsem scho"en dohledat "ráv/ a jen nastránkách MMS% vedení zdroje: ze kter.ho tato teorie vychází: chybí% 6vrzení o ne$kodnosti"ro st#evní mikro,l?r' dokládá odkazem na stránky XXX%lenntech%com Avizhtt"K44jimh'mble%or54basic-science-o,-mms-chlorine-dioxide%html_sTB: co! je vodohos"odá#ská ,irma AB:která "o'!ívá oxid chloričitý na dezin,ekci vody% Q obecných materiál) na t.to stránce se aleani "#i sebev/t$í snaze nedá dovodit nic o $kodlivosti nebo ne$kodlivosti "ro lidsko' st#evnímikro,lor'%

  8eza"omínejme: !e 1'mble zde od"ovídá na otázk' jestli m)!e ClO 2 $kodit lidsk.m' t/l' a vod"ov/di se odvolává na článek ,irmy zabývající se či$t/ním od"adních vod: který sevyjad#'je "ráv/ a jen k či$t/ní od"adních vod% Genntech navíc zmi('je bez"ečnostní standard"ro konz'maci na *rovni max F:3 ""m koncentrace%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  16/47

  se kterým "orovnává nikoliv% Jylo by ale "ot#eba: aby se k tom'to t.mat' vyjád#ili chemici arozhodli jak to je ve sk'tečnosti%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  17/47

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  18/47

  htt"K44XXX%jci%[email protected] 

  4ak o*li*B#e Cl,2 aminok"'elin"?

  Gidsk. t/lo obsah'je 2F aminokyselin a "ok'sy "rokázaly: !e ClO2 rea5'je se @ z nich a toc"'%einem me%hioninem %"rozinem %r"p%ofanem hi'%idinem a prolinem. Sharma A2F32:

  [email protected] 'dává reaktivnost ClO2 s aminokyselinami "odle síly v tomto "o#adíK cystein tyrosin try"to,an histidin "rolin%

   +minokyseliny jso' e'enciální: ty si lidsk. t/lo nedoká!e vyrobit: m'sí m' být dodány v"otrav/ a nee'enciální: ty si doká!e vyrobit lidsk. t/lo samo% 0ak je$t/ poloe'enciální: tedytakov.: kter. se "#evá!n/ "#ijímají ve strav/: ale za jistých okolností si je t/lo scho"no jevyrobit samo%

  1istidin: methionin a try"to,an jso' esenciální% 0rolin a tyrosin jso' neesenciální% Cystein je"oloesenciální%

  8ejzajímav/j$í z nich je Ai "roto: !e s ním ClO2 rea5'je nejvíceB "ro nás c"'%ein: který má roliv 'dr!ení "#im/#en.ho oxidačn/-red'kčního "rost#edí v b'(ce Aa "omáhá synt.ze"#irozen.ho lidsk.ho antioxidant' 5l'tathion'B% & "otrav/ jej m)!eme najít na"#% v cib'li:česnek': brokolici a ovs'% 0otraviny "odle obsah' cystein'K htt"K44XXX%cz,cdb%cz4vyhledavani-"otravin4"odle-n'trient'[email protected] 

  Mechanism's reakce ClO2 s cysteinem Ason a kol%: [email protected]:2NB je z#ejm/ násled'jícíK ClO2 sivezme z cystein' elektron: s následno' reakcí cysteinov.ho radikál' s dr'ho' molek'lo'ClO2% 0#i t.to reakci vzniká cysteinyl-ClO2 ad'kt%

  Dal$í reakce "ak "okrač'je ve dvo' sm/rechK

  p!i p6 pod O "rob/hne hydrolýza na s'l,ic acid CSOA2B1 a kyselin' chlorno' a dojde k velmi

  rychl. reakci s "#em/no' na výsledno' k"'elin# c"'%eino*o# CS,6. !i p6 nad O rea5'je cysteinyl-ClO

  2ad'kt s CS- a vytvá#í se c"'%in CSSC) a Cl,

  27.

  0ro zajímavost: kyselin' cysteinovo' a s'l,ic acid zmi('je "atent S [email protected]+ v so'vislosti sl.čbo' ichty?zy: l'") a akn.%

  http0://www.google.c&/pate)t0/'45;#?*hl=c0>0a=X>e+=v71'[email protected]>ve*=12$#AwAA 

  Co se týče c"'%in#: tak v "ok's' in vitro hilliera a kol% A2FF:2TB a'to#i zm/#ili: !e cystinezvládal synt.z' 5l'tathion' Zkrát "omaleji ne! cystein nebo 8-acetylcystein% & lidsk. krevní"lazm/ je ale cystein zasto'"en t.m/# výhradn/ ve ,orm/ cystin'% +'to#i navrh'jítera"e'tick. "odávání 8-acetylcystein' od 3FF microM: která "otenciáln/ v "lazm/ zrea5'je

  s cystinem a vy"rod'k'je zhr'ba ZF microM cystein' a dosáhne se tak dostatečn.homno!ství "ro maximalizaci rychlosti 5l'tathionov. synt.zy%

  St'die m)!e naznačovat: !e ")sobení ClO2 v krevní "lazm/: která má slab/ zásadit. "1:nem'sí být *"ln/ "#ízniv.: "roto!e m/ní cystein: kter.ho tam je '! tak málo: na cystin: který5l'tathion syntetiz'je tak.: ale mnohem "omaleji%

  St'die 8osse a kol% A2B zko'mala deaktivaci vir' E2 a do$li k záv/r': !e deaktivaci m)!ez")sobit "ráv/ reakce ClO2 s cysteinem: tyrosinem a try"to,anem ve vir'% ! b/hem dvo'

  http://www.jci.org/articles/view/67484http://www.czfcdb.cz/vyhledavani-potravin/podle-nutrientu/?id=96http://www.czfcdb.cz/vyhledavani-potravin/podle-nutrientu/?id=96https://www.google.cz/patents/US4053630?dq=patent+4,053,630&hl=cs&sa=X&ei=v2JCUpCpL4istAa0ioCYDA&ved=0CD0Q6AEwAAhttps://www.google.cz/patents/US4053630?dq=patent+4,053,630&hl=cs&sa=X&ei=v2JCUpCpL4istAa0ioCYDA&ved=0CD0Q6AEwAAhttp://www.jci.org/articles/view/67484http://www.czfcdb.cz/vyhledavani-potravin/podle-nutrientu/?id=96http://www.czfcdb.cz/vyhledavani-potravin/podle-nutrientu/?id=96https://www.google.cz/patents/US4053630?dq=patent+4,053,630&hl=cs&sa=X&ei=v2JCUpCpL4istAa0ioCYDA&ved=0CD0Q6AEwAA

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  19/47

  min't do$lo k *"ln. de5radaci t/chto aminokyselin Acystein' a try"to,an'B ve virov.mka"sid'% 0o'ze tyrosin 7"#e!il7 d.le: ale zdá se: !e v reakci ClO2 a tyrosin' do$lo k jeho"ozm/n/ní a vir's ztratil d)le!ito' scho"nost vázat se na "roteiny%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  20/47

  on%ro*erze kolem pok#'# ' léčbo# malárie * A8and+

  &elká vlna "ozornosti se strhla kolem go'6'be videa zachyc'jícího *dajn. vyl.čení 3Z lidí"ozitivních na malárii "o '!ití vody s "#idáním MMS: do T hodin "o "odání%

  QdrojK htt"K44XXX%nat'ralneXs%com4F3R2mastermineralsol'tionmalariac'reredcross%html

  &ideoK htt"K44XXX%yo't'be%[email protected]=Edg;vg,eat'reyo't'%bex"eriment m/l "rob/hno't na východ/ 5andy v okrese G''ka a zor5anizoval ho ;laas0roesmans: #editel or5anizace ater =e,erence Center Ahtt"K44Xaterre,erencecenter%com4Xho-Xe-are  aGeo ;oehoe,: "ro"a5átor MMS%

  ,ficiální *erze #íká: !e 0roesmans "odnikn'l do 5andy so'kromo' cest' a *#ad)m oznámil"ok's s či$t/ním "itn. vody% 0ok's "rob/hl za asistence místní "obočky Herven.ho k#í!e%0ot.: co se objevilo na internet' video: kter. z "ok's' na dezin,ekci vody 'd/lalo ex"eriments l.čbo' malárie: se od "ok's' ost#e distancoval jak Mezinárodní výbor Herven.ho k#í!e: takor5anizace ater =e,erence Center: kde je 0roesmans #editelem Aviz linky ní!eB%

  Neoficiální *erze tvrdí: !e ater =e,erence Center i M&H; v/d/ly: !e jde o test na malárii:ale !e "o zve#ejn/ní "#ekva"ivých výsledk) na nátlak ,armace'tických ,irem: 1O a jinýchor5anizací: dali od v/ci r'ce "ryč%

   +I je to tak nebo onak: realita je: !e ve#ejn/ není k dis"ozici !ádná l.ka#ská dok'mentace kcel.m' ex"eriment'% Q n/jak.ho d)vod' se dostalo na ve#ejnost jen video: ale '! nedok'mentace: která by obsahovala "odrobný "o"is "ok's'% Stejn/ jako "o"is metod: kter.byly "o'!ity "#i dia5nostice Azda osoba tr"í malárií či nikolivB a krit.ria "odle kterých sezji$Iovalo: !e '! je zdravá% 8eobstojí námitka o ochran/ osobních *daj) "acient): "roto!e,orm'lá#e o "rovedených testech a výsledcích se mohly "#ed zve#ejn/ním anonymizovat%

  Dal$í rovino' je: !e "ok's by za normálních okolností jako klinická st'die z#ejm/ nemohl být"roveden: "roto!e mno!ství "o'!it.ho ClO2 "#esáhlo o,iciáln/ stanovený limit "ro bez"ečno'dávk'% ;oncentrace oxid' chloričit.ho p!i dezinfekci *od" je omezena hodnoto' 3:R m54l%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  21/47

  "#í"adná rizika ne"#ekrač'jí "otenciální bene,it z '!ití Atj% i "otenciální záchrana !ivotaB%

  6oto je disk'tovan. t.ma ' test) nových l.k): kter. mají "rvní nad/jn. výsledky a t#eba"acientovi v "ozdním stádi' rakoviny: který je za#azen do klinických test) ve ,ázi 2: "omoho'

   W ale "o 'končení st'die '! l.k dostávat nem)!e: ,áze R m)!e začít a! za dlo'ho' dob' anavíc zrovna on nem'sí být ani vybrán%

  E%ická ro*ina e&perimen%#?& "ok's' s MMS to vy"adá: !e lid. z "rovincie G''ka nebyli in,ormováni co "#esn/ bero' anebyli ani '"ozorn/ni na "#í"adná zdravotní rizika: dokonce byli "o vy"ití dávky "osláni dom)s 06 lahví vody: ve kter. byla roz"'$t/na dal$í dávka% Dom): kde samoz#ejm/ nebyli "od!ádno' l.ka#sko' kontrolo'% & tomto je tento "ok's "#ece neetický9 8es"l('je !ádn.standardy "ro test nov.ho l.k' na lidech%

   Samoz#ejm/: m)!ete namítno't: !e MMS bero' desítky tisíc lidí Anicm.n/ ti v/dí co bero' a

   je to jejich dobrovoln. rozhodn'tíB a !e se zdá: !e zdravotní rizika krátkodob. ex"ozicenejso' velká: ale i tak%% "rost/ aI chceme nebo ne: tímto z")sobem se testy l.k) ned/lají%

  ;dyby takto "ost'"ovala jakákoliv velká ,armace'tická ,irma: tak se dostane do stejných"robl.m) jako tento ex"eriment v 5and/%

  6edy% 0ok'd nenamítnete: !e '! to takto d/lají%%% jenom se nenechají tak snadno chytit neboex"eriment zaobalí do rádoby metodolo5icky čist.ho háv' nebo "#í"adná selhání Uvyma!o'Vdostatečn/ velko' ,inanční dotací či darem% + nejs"í$e b'dete mít "ravd'%

  T# ne'mí3 zl1 farmakoprm"'l zl1

  0ovel f# "o'!íváme "#i zákaz' 'rčit. činnosti kdykoliv a kdekoliv A!raní výkal): trhání bot):skákání "o lidechq%B 0ok'd "sovi n/co zaká!ete "ovelem ,'j: nem)!ete m' to jindy

  "romino't% 0ovel by ztratil význam% 0ovel ne'mí3 "o'!íváme "#i zákaz' činnosti: ktero' má"es ind" po*oleno#% 0roto ne"o'!ívejme oba "ovely dohromady V,'j: nesmí$% 8edávaloby to smysl% http://www.ce0(ype0.c&/+)*e6.php/maga&+)/cla)e(// 

  Hlánek z novin Aa ne#íkejte: !e články z novin nemají !ádno' váh': m/li byste "ravd'Bhttp://www.)ov+)(y.c&/&ahra)+c)+/evropa/;9-B+rmy-0+-&-ro&voDovych-&em+-u*elaly-laborator-)a-te0tova)+-le(u- &emrelo--+)*u.html 

  Qrovna mnoho in,ormací z tohoto článk' se nedá nijak "otvrdit% 6#eba ta o *mrtí 23bezdomovc) "o "odání testovací vakcíny "roti "tačí ch#i"ce v roce 2FFT%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  22/47

  vro"/ Ajestli v)bec n/jaká exist'jeB%

  @ co ' malárií a MMS?  Do',ejme: !e se toho n/kdo rychle chytne a začne "/kn/ odzačátk': tedy na"#ed "roká!e *činek oxid' chloričit.ho v "ok's' ve zk'mavce "roti"arazit)m rod' 0lasmodi'm% 0ok'sem ve zk'mavce začínají v$echny testy nových l.k)%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  23/47

  0ezpečno'% #$í*ání kon%raindikace riziko*é 'k#pin"

  6ato část se v/n'je hlavn/ oxid' chloričit.m' "#i"raven.m' metodo' CDS2 Atedy shydro5ensíranemB% 8eobsah'je "o"is mo!ných zdravotních rizik: která vy"lývají ' MMS z

  "o'!ití kyseliny citronov. "#i aktivaci%Chemick. slo!ení CDS2 je vysoce čistý oxid chloričitý roz"'$t/ný ve vod/: v MMS jso'krom/ ClO2  i vedlej$í "rod'kty chemick. reakce: kter. moho' z")sobovat dal$í: zdene'vedená zdravotní rizika Ahlavn/ díky v/t$í "#ítomnosti chloritan) a chlorečnan) a "o'!itíkyseliny citr?nov. W "#ekyselení or5anism'B%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  24/47

  6o naznač'je: !e m)!e zále!et na metod/ výroby ClO2: od kter. b'do' odvisl. hladinyvedlej$ích $kodlivých "rod'kt) dezin,ekce% ;a!do"ádn/ výsledky výzk'm) na toto t.ma je$t/ne"#inesly de,initivní záv/ry: nicm.n/ vzhledem ke zmín/n.m' rizik' je na míst/ velkáo"atrnost%

  Hlánek se nev/n'je zdravotním rizik)m '!ívání MMS2: kter. má zcela jino' *činno' látk' W

  kyselin' chlorno'% + tím "ádem i zcela jiná zdravotní *skalí% 0#ed '!íváním MMS2 do"or'č'jise s t/mito riziky velmi "odrobn/ a d)kladn/ seznámit Aa mít na z#eteli: !e jde o n/co *"ln/ jin.ho ne!-li MMSB% + tak. !e zk'$enost v '!ívání je mnohem krat$í%

  Na dr#ho# '%ran#: člov/k je od"ov/dný za sv. zdraví sám sob/ a je na n/m: jak s to'tosvobodo' být zod"ov/dný nalo!í%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  25/47

   jso' nao"ak nezbytn. "ro s"rávn. ,'n5ování základních b'n/čných "roces) Ana"#% ei:Dirksen: 2F32:RB% Mimo jin. se tento výzk'm zabývá mitochondrickým s'"eroxidzábleskem: který 'kaz'je na "ro"racovano' syner5ii mezi "rocesy "robíhajícími vmitochondrii a hladinami =OS% Qáblesk je z")soben "ráv/ "rod'kcí s'"eroxid' samotno'mitochondrií%

   +le "/kn/ od začátk'% ,&idační '%re' se de,in'je jako 7nar'$ení rovnováhy mezi oxidanty aantioxidanty ve "ros"/ch oxidant): čím! m)!e dojít k "o$kození b'(ky%7

  Zp'ob#e Cl,2 nar#3ení %é%o ro*no*áh"?

  &ysok. koncentrace ClO2  jso' velmi *činn. "roti bakteriím a vir)m: kter. ničí na"adením jejich b'n/čn. st/ny a virov.ho obal'% Gidsk. b'(ky zdá se nejso' ")sobením dotčeny: díkyochranným a ada"tačním mechanism)m%

  8a$e t/lo je chrán/no "#ed oxidativním ")sobením "omocí mnoha red'kčních látek v na$ichb'(kách a krvi: jako jso' na"#% enzym kataláza Arozkládá "eroxid vodík' na vod' a kyslíkB:5l'tathion Atri"e"tid slo!ený z aminokyselin kyseliny 5l'tamov.: cystein' a 5lycin': kterýchrání "#ed oxidačním stresemB: enzym s'"eroxid dism'tázy A"#irozený: t/l' vlastníantioxidantB: vitamíny : C: + a kom"lex vitamín) J: kyselina močová Asilný antioxidant: který

   je v krevní "lasm/ od"ov/dný a! za ZF[ antioxidační ochranyB: zinek a selen%

  0#i ochran/ "roti oxidačním' ")sobení ClO2 se '"lat('jí stejn. obrann. mechanismy jak.t/lo "o'!ívá "roti "o$kození ze strany kyslík' a volných kyslíkových radikál) A=OSB% Jakteriea viry "odobný "ro"racovaný syst.m ochrany nemají%

  S tímto so'visí hlavní otázka: e o&idační '%re' zp'oben1 CDS2 'iln1 nebo 'lab1?

  6o je zásadní otázka: neboI 3kodli*1 e po#ze 'iln1 o&ida%i*ní '%re': se kterým se b'(ky

  nedoká!í vyrovnat a který vede k jejich "o$kození: a! smrti% Se slabým stresem se b'(kydoká!í vyrovnat ada"tační reakcí: která s"'stí na"#% vy$$í synt.z' antioxidačních enzym)%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  26/47

  St'die v časo"ise S"orts Med AEina'd: Eilaire: [email protected]:RB sledovala oxidační stres v závislostina ,yzick.m cvičení a s"ortovním tr.nink'% Do$li k záv/r': !eK

  7Mnoh. ze st'dií oxidačního stres' z")soben. s"ortovním tr.ninkem "o"is'jí: !e je tentostres často kom"enzován nastartováním ada"tačních mechanism) v antioxidačním syst.m't/la% 0#esto data ze st'dií naznač'jí: !e k'm'lace intenzivního tr.nink' do"ln/n.ho o *čast

  na s"ortovních so't/!ích m)!e z")sobit nár)st oxidačního stres' se kterým se ada"tačnímechanismy nezvládno' vy"o#ádat% M)!e se zde jednat o "#ekonání zát/!ov. hranice: kterávede ke zrod' svalov. *navy a "otenciál' "ro zran/ní%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  27/47

  hladiny =OS9 Ana"#% 6orre a kol% 3N:@B%

  8eznalost lid. mask'jí konstatováními: znalost rozvíjejí tázáním%

  dal3ím# '%#di#-

  - "odrobný heslovitý so'"is t.mat' oxidační stres MDr% Dana Ma(ásková Ahtt"K44medicinman%cz49"leky-

  latky4oxidacni-stresB%- velmi "odrobný "#ehled reaktivních ,orem kyslík' a oxidačního "o$kození je k dis"ozici v článk' 1alliXella ahitemana

  Jarry 1alliXell: MattheX hiteman% Meas'rin5 reactive s"ecies and oxidative dama5e in vivo and in cell c'lt'reKhoX sho'ld yo' do it and Xhat do the res'lts mean97 Jritish

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  28/47

  inhalace jso' známy "ok'sy O5aty A2F32: zmín/no vý$eB: ale jedná se o velmi mal. dávkya "ok'sy jso' na zví#atech%

  8ejv/t$í riziko inhalace vysok. dávky ClO2 v "#í"ad/ '!ivatel) je "#i "roces' domácí výroby%Oxid chloričitý je jako "lyn nebez"ečno' látko' a "#i mani"'laci a výrob/ by se m/la "o'!ívatochranná maska a ochrann. brýle% 0lyn ve vodn.m roztok' ji! tak nebez"ečný "ro nadýchání

  není: zvlá$t/ kdy! se vysok. koncentrace "o výrob/ #edí do ni!$ích koncentrací Ana"#% z 2FFF""m na ZFF ""mB% + v takových se "ak sklad'jí%

  O,iciální stránky o MMS se zcela zbav'jí zod"ov/dnosti za do"or'čen. "ost'"y "ro inhalaci%&$e je stylizováno do velmi o"atrných ,orm'lací: s velkým '"ozorn/ním na max% dv/ ka"kyMMS a na to: !e v$e "robíhá jen na vlastní riziko Aviz htt"K44XXX%michaelharrah%'s4michael-harrah43T-articles4F-mms-inhalation-techni`'esB% 1'mble zmi('je: !e 7na "licích nejso'nervy a "o$kození "lic nás tak nebolí7 a "roto nabádá k vysok. o"atrnosti%

  0odrobný so'hrn výzk'm) se dá najít v toxikolo5ick. z"ráv/ 0+ z rok' 2FFF o oxid'chloričit.ho a chloritanech Aviz htt"K44XXX%e"a%[email protected]%"d, B% 0robl.mn/kterých záznam) je ale ten: !e zmi('jí na"#% havárie v továrnách: kde 'niklo více "lyn)zárove(: krom/ ClO2 i Cl2 a n/kdy i dal$í%

  &elmi dlo'há inhalace se 'kázala jako toxická v "ok's' na krysách ASchorsch: 3Z: B%Sk'"ina "/ti samc) a "/ti samic byla vystavena inhalaci "#es nos v dávkách F: [email protected]: 2Z: RT [email protected] ""m AF: Z: NF: [email protected] a 32 m54mRB "o dob' hodin% 0#i dávce [email protected] ""m nebylozaznamenáno !ádn. *mrtí% 0#i dávkách 2Z: RT a @ ""m zem#elo R4Z: 4Z a Z4Z samc): a Z4Z:24Z a 4Z samic%

  &ýsledky je n'tn. vnímat v kontext' s váho' zví#ete Aa tak. s nastavením ex"eriment': kdybyl krysám vhán/n "lyn rovno' do nos'B% ;rysa vá!í do 2ZF 5ram)% 0ok'd si vezmemečlov/ka o váze NF kilo5ram): "ak v "#e"očt' by smrtelná dávka "ro člov/ka činila NFFF""mAinhalováno hodinyB% ivot ohro!'jící by ale bylo ji! vystavení koncentraci od cca% 3FFF""m"o dob' n/kolika min't: "ok'd by se člov/k nacházel v mal.m 'zav#en.m "rostor'%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  29/47

   jsme vycházeli na $kolení MMS "o#ádan. 0avlem jsem zko'$el vdechování 2 - Zx jak *sty: tak nosem abez "robl.m)%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  30/47

  8a základ/ zmín/ných st'dií je d)le!it. #pozorni% na mo$ná rizika #$í*ání CDS2 o'obami' h"pof#nkcí 3%í%né $láz". + z#ejm/ "reventivn/ "#i a"likaci zvý$it "#íjem j?d' ve strav/ astejn/ jako "#íjem vitamín' C časov/ odd/lit od '!ívání CDS%

  =izikov. nejs"í$e b'de '!ívání CDS24MMS "ro osoby tr"ící h"po%"rezo#: kte#í '! majínízk. hladiny thyroxin' kv)li sní!en. ,'nkci $títn. !lázy%

  6emol"%ická anémie anémie dial1za defici% 8l#kzo7=7fo'fá%deh"dro8enáz"

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  31/47

  "#echodn/ chlorno'%

  ok#d 'e %ed" ba*íme o zdra*o%ních rizicích e dle$i%é p!e'n+ 'pecifiko*a% neenlá%k# k%ero# #$í*áme ale i proce' eí *1rob"V

  Oxid chloričitý vyrobený hydro5ensíranem tak má Am)!e mítB *"ln/ jino' mír' zdravotních

  rizik ne! ten samý "rod'kt vytvo#ený aktivací kyselino' citronovo': nebo kyselino'chlorovodíkovo' nebo je$t/ jiným "ost'"em%

  St'die ASmith: illhite: 3F:[email protected] se ji! zabývá oxidem chloričitým Ane'vádí metod' výrobyB anabádá k o"atrnosti ' "acient) s an.mií a na dialýze: zvlá$t/ co se týče "#ítomnostichloritan) a chlorečnan)% St'die zko'mala '!ívání "itn. vody o$et#en. ClO2% 8icm.n/konstat'je: !e zatím se ne"oda#ilo najít d)kazy o $kodlivých zdravotních *čincích a !e"acienti s dialýzo' by nem/li mít vy$$í riziko ne! zdravá "o"'lace: "ok'd se jedná o "#íjem"itn. vody z dob#e kontrolovaných zdroj)% 6vrzení o bez"ečnosti "#i "ití "itn. vody o$et#en.ClO2 se ale nedá a'tomaticky "#en.st na '!ívání MMS nebo CDS2%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  32/47

  Methemo5lobin.mie je ,yziolo5ická "or'cha charakterizovaná "#ítomností abnormáln/vysok.ho mno!ství methemo5lobin' Amet1bB v krvi% Methemo5lobin je oxidovaná ,ormahemo5lobin': která není scho"na "#en.st !ádný kyslík do tkání% 0ok'd je jeho koncentrace včervených krvinkách zvý$ená: m)!e se "rojevit tká(ová hy"oxie%

  Qvý$en. hladiny methemo5lobin' se objev'jí tehdy: kdy! jso' mechanismy chránící "roti

  oxidativním' stres' v červených krvinkách "#etí!eny a !eleznatý iont AEe2PB v hemo5lobin'se zoxid'je na !elezitý AEeRPB% 6ím se hemo5lobin "#evede na methemo5lobin: který vá!ekyslík mnohem siln/ji ne! hemo5lobin% 6o vede ke tká(ov. hy"oxii: "roto!e vysok. hladinymethemo5lobin' v krvi sekvestr'jí kyslík a nedoká!í ho 'vol(ovat AzdrojK iki"ediaB%

  8a ostrov/ &an'at' ' +'strálie do$lo v roce 2F3F k *mrtí !eny: kter. je s"ojováno s "o!itímMMS AzdrojK htt"K44XXX%thea5e%com%a'4national4miracle-elixir-linked-to-death-illness-2F3FFT23-3Ra2z%htmlB%

  & na#ízen. "itv/ byla zji$t/na ' !eny vysoká hladina methemo5lobin' v krvi AZ[B AzdrojKhtt"K44XXX%examiner%com4article4mms-a'to"sy-re"ort-'nsolved-mysteries-5'l,-tar5etedB%

  So'vislost se nabízí: neboI oxid chloričitý rea5'je se !elezem a "rom/('je oxid !eleznatý naoxid !elezitý% Methemo5lobin.mii z")sob'je "ráv/ vy$$í výskyt !eleza ve ,orm/ oxid'

  !elezit.ho: místo oxid' !eleznat.ho% 5"33í riziko e z*lá3%+ # o'ob %rpících 8l#kzo7=7fo'fá% deh"dro8enázo# Aviz "#edchozí ka"itolaB%

  =iziko methemo5lobin.mie je s"ojováno hlavn/ s nadm/rno' "#ítomností d'sičnan) achloritan) AClO2-B: co! je "#í"ad MMS: m.n/ CDS2: "roto!e chloritany vznikají hlavn/ 'Unečist.V výrobní reakce a následn/ "ak "#i "o'!ití takov.ho "rod'kt' "ro dezin,ekci vkontakt' s vodo' Amno!ství dosah'je a! @F[B% 8ízk. dávky ClO2-  moho' z")sobovathemolyticko' anemii či "o$kození b'n/čných membrán červených krvinek% &y$$í dávkymoho' "#is"/t k methemo5lobinemii A;'čera: E'ks:@3B%

  6oto riziko se týká "#edev$ím MMS: CDS2 "#i"raven. s hydro5ensíranem se vyznač'je

  minimální tvorbo' chloritan)% dal3ím# '%#di#-

  - oxid !elezitý htt"K44cs%Xiki"edia%or54Xiki4Oxid[CZ[Jelezit[CR[JD

  - oxid !eleznatý htt"K44cs%Xiki"edia%or54Xiki4Oxid[CZ[Jeleznat[CR[JD

  - chemie odstra(ování !eleza htt"K44XXX%lenntech%com4"rocesses4iron-man5anese4iron4iron-removal-"hysical-chemical-Xay%htm

  - iki"edia heslo methemo5lobin.mie htt"K44cs%Xiki"edia%or54Xiki4Methemo5lobin[CR[+mie

  ra'kn#%í c"'%" Echinococc#' 8ran#lo'#' 7 m+cho$ila zho#bného

  Qnámá detoxikační "oradkyn/ n5% 1ana Jláhová '"ozornila na riziko "o'!ití vysokých dávekMMS4CDS2 v "#í"ad/ výskyt' cyst m/cho!ila zho'bn.ho nebo cyst svalovc) A6richinellas"iralisB v t/le%&ysok. dávky moho' *dajn/ nar'$it obal cysty a m)!e dojít k vylití jejího obsah' do t/la: co!

   jednorázov/ 'volní velk. mno!ství toxin) a m)!e tak dojít a! k ana,ylaktick.m' $ok' aohro!ení !ivota%

  Ota 8e"ilý: člen ,acebookov. sk'"iny !íváme CDS Achlordioxid sol'tionB: hodnotí riziko

  http://www.theage.com.au/national/miracle-elixir-linked-to-death-illness-20100821-13a2z.htmlhttp://www.examiner.com/article/mms-autopsy-report-unsolved-mysteries-gulf-targetedhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_%C5%BEelezit%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_%C5%BEeleznat%C3%BDhttp://www.lenntech.com/processes/iron-manganese/iron/iron-removal-physical-chemical-way.htmhttp://www.lenntech.com/processes/iron-manganese/iron/iron-removal-physical-chemical-way.htmhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Methemoglobin%C3%A9miehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Methemoglobin%C3%A9miehttp://www.theage.com.au/national/miracle-elixir-linked-to-death-illness-20100821-13a2z.htmlhttp://www.examiner.com/article/mms-autopsy-report-unsolved-mysteries-gulf-targetedhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_%C5%BEelezit%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_%C5%BEeleznat%C3%BDhttp://www.lenntech.com/processes/iron-manganese/iron/iron-removal-physical-chemical-way.htmhttp://www.lenntech.com/processes/iron-manganese/iron/iron-removal-physical-chemical-way.htmhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Methemoglobin%C3%A9mie

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  33/47

  následovn/K

  7&e5etariáni "ak mají "ravd/"odobnost výskyt' svalovce je$t/ men$í: jak b/!ná "o"'lace%Svalovce m)!e mít max% 2[ lidí a mají ho hlavn/ ti: co jedí maso - dostává se do člov/kamasem: zvlá$t/ "ok'd není dostatečn/ te"eln/ z"racovan.% 1odn/ je to ze zv/#iny: ale m)!ebýt i z chovných zví#at% 6ak!e: "ok'd nejí$ maso: m)!e to být je$t/ 3Fx nebo i 3FFx men$í"ravd/"odobnost: tedy F:2 [ a! F:F2[: !e svalovce má$% + "ok'd svalovce má$: !ije hlavn/

  ve svalech: to !e se zavrtá v srdci je zase 3[ "ravd/"odobnost: tak!e se dostáváme na"ravd/"odobnost blí!ící se statistice leteck. nehody%7

  ; rizik' je t#eba je$t/ dodat: !e mechanism's "#enos' se neomez'je "o'ze na maso%M/cho!ila b'blinat.ho Aznám.ho t.! jako tasemnice li$číB m)!e člov/k 7chytit7 i v lese "#isb/r' a konz'maci lesních "lod) Aviz htt"K44XXX%lidovky%cz4smrtelna-hrozba-leta-lisci-tasemnice-z-lesnich-"lod'-"ce-4z"ravy-domov%as"[email protected]@Rlndomovter B%

  & "#í"adech výskyt' cyst do"or'č'je n5% Jláhová svým "acient)m "#edči$t/ní or5anism'"omocí MMS As 1ClB ve velmi nízkých dávkách: následovan. "roti"arazitální k)ro' "omocíantihelmintik% Cysty se dají odstranit i chir'r5icky%

  Co se "arazit) týče: a rizik: "#idávám i článek Uz dr'h. stranyV a to z Hesk. "arazitolo5ick.s"olečnosti Aviz ; dal$ím' st'di'B% O tom nakolik jso' rizika sk'tečn/ reálná nebo nadsazená:nakolik jde o byznys model okr'h' kolem n5% Jláhov.: zalo!ený na vyvolání strach': nebonakolik jde ze strany H0S jen o U"ro,esní rivalit'V: to si m'sí "oso'dit ka!dý sám "ro sebe%Do"or'č'jí tak. článek Menezese da Silvy o lidsk. echinokok?ze Aviz ní!eB%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  34/47

  ;lasická 06 láhev je vhodná "o'ze "ro krátkodob. skladování: "#e"rav': "ro dlo'hodob.skladování v$ak nikoliv%

  Oxid chloričitý ve vod/ je vhodn. skladovat v lednici: "#i te"lot/ kolem st'"() Celsia% &elmid)le!it. je zabránit "#íst'"' sl'nečního sv/tla% Sv/tlo je z hlediska de5radace "rod'kt'mnohem a5resivn/j$í ne! "#í"adná vy$$í te"lota%

  &odní roztok s koncentací "od RFFF"m se "ova!'je za bez"ečný "ro "#e"rav' za b/!nýchklimatických "odmínek AzdrojK htt"K44XXX%,a`s%or54"atents4a""42F32F2F3TTB%

  Oxid chloričitý je jako "lyn výb'$ný "#i koncentraci nad 3F[ ve vzd'ch'% 6o se týkákoncentrací vy$$ích ne! ZFFF ""m "#i "okojov. te"lot/: ' kterých by se m/lo dbát zvý$en.o"atrnosti% & t/chto hodnotách "#i skladování se ale b/!ní '!ivatel. ne"ohyb'jí: jedná setedy s"í$e o riziko s"jat. s neodborno' výrobo'%

  G"chlo'% dekompozice CDS2 

  • 0lyn ve vzd'chot/sn.m obal': "1N: skladován v lednici "#i te"lot/ st'"() Celsia% 3[dekom"ozice za týden%

  • &e vod/: ve tm/: te"lota 22 st'"() Celsia% Cca% 2:[ za týden%• &e vod/: "okojová te"lota: na normálním sv/tle% 3F[ za den%

  &e v$ech t#ech "#íkladech jde v!dy o skladování ve vzd'chot/sn. nádob/% & otev#en.nádob/ a na sl'nci by byla dekom"ozice velmi rychláAzdrojK htt"K44XXX%5oo5le%com4"atents4O3TFFR3N+39clenB% 0#i "ok's' '!ivatele s ZF""m nadenním sv/tle nenam/#itelná hodnota '! "o dvo' dnech%

  ,&id chloriči%1 *e *1zk#m# farmace#%ick1ch firem

  N#*o Ge'earch. UTIQ Fmm#nikine mm'nikine AE3FB Ahtt"K44biomaxx-sys%com4imm'nokine%htmlB je l.k: který je zatím schválen"o'ze v 6hajsk' a v roce 2FFF byl ve ,ázi R test) v S+ a ;anad/%

  &lastnila a vyvíjela ho ")vodn/ $výcarská ,irma ,&o Chemie @. & roce 2FF2 ko'"ila ,irm'

  OxoChemie + kanadská ,arma ,irma Dime%haidAhtt"K44XXX%eval'ate5ro'"%com4niversal4&ieX%as"x9ty"eStoryid33TB%

  & roce 2FF Dimethaid ne's"/l ve ,ázi R s E3F s indikací 1&Ahtt"K44XXX%elsevierbi%com4"'blications4"harmace'tical-a""rovals-monthly4F4FFT4dimethaid-X,3F-,ails-"hase-iii-,or-hivB%

  & roce 2FFZ Dimethaid oznámil "#íjem "acient) do st'die ,áze 2: s indikací rakovina slinivkyAhtt"K44XXX%docstoc%[email protected]@4DM61+D-+88O8CS-8-0+8C=+6C-C+8C=-6=+G-

  http://www.faqs.org/patents/app/20120201898http://www.google.com/patents/WO1989003179A1?cl=enhttp://biomaxx-sys.com/immunokine.htmlhttp://www.evaluategroup.com/Universal/View.aspx?type=Story&id=119498http://www.elsevierbi.com/publications/pharmaceutical-approvals-monthly/09/008/dimethaid-wf10-fails-phase-iii-for-hivhttp://www.elsevierbi.com/publications/pharmaceutical-approvals-monthly/09/008/dimethaid-wf10-fails-phase-iii-for-hivhttp://www.docstoc.com/docs/30809866/DIMETHAID-ANNOUNCES-NEW-PANCREATIC-CANCER-TRIAL-WITH-WF10http://www.faqs.org/patents/app/20120201898http://www.google.com/patents/WO1989003179A1?cl=enhttp://biomaxx-sys.com/immunokine.htmlhttp://www.evaluategroup.com/Universal/View.aspx?type=Story&id=119498http://www.elsevierbi.com/publications/pharmaceutical-approvals-monthly/09/008/dimethaid-wf10-fails-phase-iii-for-hivhttp://www.elsevierbi.com/publications/pharmaceutical-approvals-monthly/09/008/dimethaid-wf10-fails-phase-iii-for-hivhttp://www.docstoc.com/docs/30809866/DIMETHAID-ANNOUNCES-NEW-PANCREATIC-CANCER-TRIAL-WITH-WF10

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  35/47

  61-E3FB% 6ato st'die se ale nikdy ne'sk'tečnila: nejs"í$e z ,inančních d)vod)%

  & roce 2FFN se Dimethaid s"oj'je s dal$í ,armako s"olečností a "#ejmenovává se na N#*oGe'earch.

  8'vo =esearch oznam'je v roce 2F3F "ozitivní výsledky ,áze 2: s indikací "ro aler5icko'

  rým' ArinitidaB Ahtt"K44XXX%dr'5s%com4clinicaltrials4n'vo-research-anno'nces-"ositive-to"-line-X,3F-"hase-2-trial-res'[email protected]%htmlB%

  & roce 2F3R získává "atent na t#i indikaceK aler5ick. astma: aler5ická rýma: ato"ický ekz.mAhtt"K44XXX%neXsXire%[email protected]@4n'vo-research-5ranted-'-s-"atent-,or-treatment-o,-aller5ic-rhinitis-and-aller5ic-asthma-Xith-X,3FB%

  E3F obsah'je látk' nazvano' 6CDO A6etrachlorodecaoxideB: která se a"lik'je nitro!iln/% &t/le dochází k 'voln/ní t/chto látekK anionty ClO2- A%2Z[: Cl A3%[B: ClOR A3%Z[B a SO 2AF%N[B: sodík A8aPB% Gátka je za#azována do kate5orie imm'nomod'látor) Alátek: kter. bym/ly mít scho"nost vyb'dit im'nitní reakceB%

  0roč 8'vo =esearch zm/nil indikaci E3F z výzk'm) rakoviny slinivky na aler5icko' rým'9Qdá se: !e "odobn. v/ci se ve výzk'm' nových l.k) stávají docela často% D)vody jso' častoekonomick.% 0ok'd má ,irma 7nad/jn.ho7 kandidáta: chce testovaný "re"arát 'v.st na trh conejd#íve: aby jí začal 5enerovat "#íjmy% G.k "rochází t#emi eta"ami klinických test) anásledn/ schvalovacím "rocesem Amodel americk. ED+B% Eirma si tak volí indikaci "o'!ití nazáklad/ mnoha hledisek% S"í$e si zvolí boj v lehčí váze Aaler5% rýmaB: ne! v t/!k. vázeArakovina slinivkyBY jako ' boxer)% S"í$e zvolí oblast ve kter. ne"an'je tak silná konk'rence avyhne se oblasti: kde je 7nabito7 nebo oblasti: kde konk'reční ,armako ,irma má jiný "re"arát:nad/jn. výsledky a náskok t#eba o jedn' ,ázi: tak aby se vyhn'la sit'aci: !e b'de sy"at"eníze do výzk'm' a "ak ji n/kdo "#edb/hn/ schválením jin.ho l.k' a získáním "odíl' natrh'% Sází se tedy na takov.ho kon/: který má nejv/t$í $ance závod vyhrát a to v conejkrat$ím čase%

  dal3ím# '%#di#-

  - iki"edia heslo 9CD,: látka obsa!ená v E3F Ahtt"K44en%Xiki"edia%or54Xiki46etrachlorodecaoxideB

  - výsledky ,áze 3 indikace rakovina d/lo!ního čí"k' Ahtt"K44XXX%ncbi%nlm%nih%5ov4"'[email protected]

  - st'die mechanism' okysličení nádor' viz t.! ka"itola Mechanism's *čink' 4 8ádorová onemocn/ní 4 8ádorováhy"oxie Ahtt"K44XXX%redjo'rnal%[email protected]@ATNBF2Z-T4abstractB

  - E3F Mcrath MS: ;ahn

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  36/47

  tohoto "re"arát' se jedná "o'ze o s"ek'laci: která se $í#í v disk'zních sk'"inách nainternet'% Samotná ,irma 8e'ralt's 0harmace'ticals toti! slo!ení testovan.ho l.k' 80FF3ne'vádí%

  80FF3 má ,'n5ovat jako aktivátor makro,á5)% G.k je akt'áln/ ve ,ázi R výzk'm' s indikací"ro amyotro,icko' laterální skler?z'% Start t#etí ,áze se "lán'je na dr'ho' "olovin' rok' 2F3R%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  37/47

   0#íklady z výzk'm'K

  &e st'dii Ste,ano'a a kol%: 2F3F [email protected] si nanočástice 6iO2 s "#ehledem "oradily v "ok's' ve

  zk'mavce se zho'bným nádorem%

  8anočástice oxid' titaničit.ho byly *s"/$n/ "o'!ity A&enkatas'bb' a kol% 2F3R: @RB i jakoobal "ro l.k 0aclitaxel: který byl do"raven k nádor' a Utitanový obalV vykázal scho"nost vázatse na rece"tory kyseliny listov. v nádorových b'(kách a tak l."e Udon.stV l.k tam: kde ho je"ot#eba%

  ro dal3í '%#di#m-

  - oxid titaničitý 3N3 htt"K44XXX%em'l5atory%cz4seznam-ecek43N3

  - "odrobný toxikolo5ický re"ort o 6iO2: z rok' 2F3R% Online dost'"n.

  htt"K44XXX%biomedcentral%com4content4"d,43NR-TNN-3F-3Z%"d, 

  - re"ort o ,otokatalyck.m ")sobení na rakovinn. b'(ky% Dost'"n. zK htt"K44nanocoatin5%se4Desin,ektion[2Foch

  [2Feradikerin5[2Fav[2Fcancer[2Fceller[2F5enom[2F0hotocatalytic[2FOxidation%"d, - in vivo a in vitro ex"eriment s "o'!itím nanočástic a & zá#ení ' rakoviny močov.ho m/chý#e

  g% ;'bota: 6% Sh'in: C% ;aXasaki: M% 1osakal: 1% ;itam'ra: =% Cail: 1% Sakai: ;% 1ashimoto +% E'jishima%0hotokillin5 o, 6-2 h'man bladder cancer cells Xith titani'm dioxide% Jr%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  38/47

  dal$ího "atent' zmi('je E3F o kter.m dokonce tvrdí: !e Vtento "#í"ravek byl schválen#adem "ro kontrol' "otravin a l.čiv% +merická ED+ samoz#ejm/ l.k E3F je$t/ neschválila%

  = @2. A'e of an a\#eo#' 'ol#%ion of a chlori%e ma%ri& for %heman#fac%#re of a medicamen% for %rea%in8 %#mo#r'. Eriedrich % Dr% ;hne: ;'rt-ilhelm0ro,% Dr% Dr% Stahl%Dost'"n. zK htt"K44XXX%5oo5le%com4"[email protected]+29cldehlcs 

  0o"is'je návrhy mo!ných "o'!ití "ro nádorov. tera"ie s 'vedením výsledk) st'die nádor) namy$ích a krysách%

  http://www.google.com/patents/WO2001012205A2?cl=en&hl=cshttp://www.google.com/patents/US5281392http://www.freepatentsonline.com/5240829.htmlhttp://www.google.com/patents/EP0200156A2?cl=de&hl=cshttp://www.google.com/patents/WO2001012205A2?cl=en&hl=cshttp://www.google.com/patents/US5281392http://www.freepatentsonline.com/5240829.htmlhttp://www.google.com/patents/EP0200156A2?cl=de&hl=cs

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  39/47

  a%en% EQ>=II^> @I. A'e of a chemicalll" '%abilized chlori%e ma%ri& for %heman#fac%#re of medicamen%' for %he %rea%men% of 6F5 infec%ion'.Eriedrich Dr% ;hne: Oxo Chemie +5 Dost'"n. zK htt"K44XXX%5oo5le%com4"[email protected]+39clen

  &ýroba "#í"ravk) "ro l.čb' 1& in,ekcí%

  a%en% U,I;R;QQIO; @I. Chlorine dio&ide 8ermicidal compo'i%ion.Erancois

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  40/47

  samotn.ho "očátk' W a z"#íst'"n/ny objevitelem

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  41/47

  Joh'!el i MMS je "rezentováno jako v$el.k: či skoro v$el.k A1'mble hovo#í o vyl.čenív/t$iny známých nemocíB% Mechanism's je *"ln/ stejný jako ' v$ech v$el.k) "#ed ním: tj%exist'je mnoho osobních sv/dectví jednotlivc): ale !ádná kontrolovaná st'die: která byvýsledky ov/#ila%

  6o je "robl.m: "roto!e "ok'd je člov/k nemocný a "o ")l roce braní MMS se 'zdraví: v!dy se

  'činí záv/r: !e ho 'zdravilo MMS% 8ijak se nekontrol'jí vedlej$í "rom/nn.: jako zm/na stravy: jin. '!ívan. "#í"ravky: víra v 'zdravení: jin. l.čebn. "ost'"y '!íván. so'časn/ a"od%

  &ýst'"em t/chto 7nev/deckých7 "ost'") jso' "ak "o'ze "acienti: kte#í se 'zdravili: ale nikdenenajdete zmínk' o "očt' t/ch: kte#í se ne'zdravili% 8ebo ano: najdete: ale nikdy nenína"sáno: !e by MMS ne*činkovalo: ale ne"#ítomnost výsledk' je v!dy vysv/tlována jinými,aktory: na"#% !e "acient m/l oslabeno' im'nit' chemotera"ií: !e začal s MMS "#íli$ "ozd/ a'! se nedalo nic d/lat: !e bral s"o'st' jiných l.k): kter. "otlačily ")sobení MMS: nebo !et#eba nedodr!el "rotokol '!ívání MMS%

  ro'%+ kd"$ e ne('p+ch hledaí 'e d*od" *3#de inde en ne * MMS 'amo%ném. @lekd"$ e ('p+ch hledaí 'e p!íčin" enom * lék# 'amo%ném. 9o e ne*+%3í ('kalí *3echzázračn1ch *3elék. 8eobjektivita v "#íst'"' a hodnocení%

  Malé po'%e'kn#%í zá*+rem

  1lavní cílem bylo "#in.st in,ormace co nejobjektivn/j$í: z více zdroj) a troch' vyvá!itin,ormace: kter. se objev'jí ve článcích o MMS na internet'% 6yto články jso' t.m/# v!dyvelmi "ovrchní a obsah'jí mnoho snadno "rokazatelných l!í a mani"'lací% + týká se to jakčlánk) "saných "#íznivci: tak článk) "saných od")rci MMS%

  Oba tábory se vyznač'jí t.m/# absol'tní nekritičností k vlastní verzi "ravdy o MMS%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  42/47

  8a dotaz ve kter. nemocnici se n/co takov.ho "o'!ívá '! 2F let násled'je jenom mlčení% +nakonec dojdeme k tom': !e to si jen +ndreas ;alcker nejs"í$e s"letl U"o"is v "atent'V sreálným vy'!itím% 0ok'd je část + U"o'!ívá se 2F letV ne"ravdivá: "ak její s"ojení s částí JUne"o$koz'je ani v nejmen$ím bíl. a červen. krvinkyV  je mani"'lace s ,akty a jejichzkreslování% 6o je to sam.: jako kdy! Sisy,os na"í$e: !e ClO 2 z")sob'je oxidační streslidským b'(kám% + z toho mani"'lativn/ 'činí záv/r: !e látka tedy lidem $kodí: ani! by dodali

  kdy: za jakých okolností: v jak. dávce a"od%Hlov/k' je n/kdy a! sm'tno co v$echno jso' lid. scho"ni 'd/lat jen "roto: aby "rosadili svo'verzi U"ravdyV%

  ončím ' %ebo# 6arr" o%%ereV

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  43/47

  _` +yami E'r'ya: Misao ozaki: 1isashi gamasaki: 6s'tom' +rakaXa: Mikio +rita: +% 1ajime ;oyama% +ntivirale,,ects o, ascorbic and dehydroascorbic acids in vitro% nt%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  44/47

  [email protected]@F--3R%"d, 

  _IO` Mim'ra S: E'jioka 6: Mits'mar' +% 0reventive e,,ect a5ainst in,l'enza-like illness by loX-concentrationchlorine dioxide 5as%

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  45/47

  htt"K44XXX%research5ate%net4"'blication422R3N2NChlorinedioxidereactivityXith"roteins

  _Q` O5ata 8% Denat'ration o, "rotein by chlorine dioxideK oxidative modi,ication o, try"to"han and tyrosineresid'es% Jiochemistry% 2FFN +"r [email protected]@BKTT-33% "'b 2FFN Mar R3% Dost'"n. zKhtt"K44XXX%ncbi%nlm%nih%5ov4"'bmed43NRN3R

  _I` Michelle Einne5an: zra Ginley: Ste"hen 0% Denyer: erald McDonnell: Claire Simons and ` loisa itto: Salvatore 0elle5rino: 0lacido itto: 5nazio Jarberi: ='ssel

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  46/47

  htt"K44XXX%ncbi%nlm%nih%5ov4"'bmed42FRZFZ

  _^>` ;elvin I` 1arrin5ton =M: Shertzer 1: Jercz O` Moore S: Calabrese

 • 8/16/2019 MMS - Oxid Chloričitý

  47/47

  malaria in the Jrazilian +mazon% Ox,ord `