of 7 /7
HENNLICH MLAZNICE ZA INDUSTRIJU MLAZNICE ZA INDUSTRIJU www.hennlich.rs Efikasne i ekonomične Pranje, ispiranje Prskanje, kvašenje • Fino raspršivanje, ovlaživanje Priprema površina, premazivanje • Hlađenje, podmazivanje • Dezinfekcija, sečenje vodenim mlazom • Odmašćivanje, oduvavanje • Protiv prašine, za spuštanje pene • Vodene zavese

MLAZNICE ZA INDUSTRIJUMLAZNICE ZA INDUSTRIJU · građevinarstvo, metalurgija, naftna i hemijska industrija, prehrambena indu-strija, farmacija, drvna, ... Karakteriše ih velika otpornost

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MLAZNICE ZA INDUSTRIJUMLAZNICE ZA INDUSTRIJU · građevinarstvo, metalurgija, naftna i hemijska industrija, prehrambena indu-strija, farmacija, drvna, ... Karakteriše ih velika otpornost

HENNLICH

MLAZNICE ZA INDUSTRIJUMLAZNICE ZA INDUSTRIJU

w w w . h e n n l i c h . r s

Efikasne i ekonomične• Pranje, ispiranje• Prskanje, kvašenje• Finoraspršivanje,ovlaživanje• Priprema površina, premazivanje• Hlađenje,podmazivanje• Dezinfekcija,sečenjevodenimmlazom• Odmašćivanje,oduvavanje• Protivprašine,zaspuštanjepene• Vodenezavese

Page 2: MLAZNICE ZA INDUSTRIJUMLAZNICE ZA INDUSTRIJU · građevinarstvo, metalurgija, naftna i hemijska industrija, prehrambena indu-strija, farmacija, drvna, ... Karakteriše ih velika otpornost

3

HENNLICH d.o.o. Beograd

2

HENNLICH d.o.o. Beograd

AustrijaČeškaSlovačkaSlovenijaMađarskaPoljskaHrvatskaRumunijasaMoldavijomBugarskaSrbija sa Crnom GoromUkrajinaBelorusijaRusijaMakedonijaAlbanijaFrancuskaŠvajcarskaBosnaiHercegovinaNemačka

UVOD

Prva HENNLICH kompanija osnovana je davne 1922. godine.Gradeći sa partnerima odnos poverenja i međusobnog uvažavanja firma je svakim danom jačala. Početkom 90-tih godina XX veka, započeo je proces osnivanja filijala u preko dvadeset evropskih zemalja. HENNLICH grupa je udruženje samostalnih firmi koje se međusobno pomažu, razmenjuju iskustva i zajednički nastupaju u velikim projektima. HENNLICH u Srbiji posluje uspešno od 2006. godine.Osnovna delatnost je trgovina industrijskim proizvodima, bazirana na pravu zastupanja velikog broja proizvođača iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, Ita-lije... Naša oprema prisutna je u svim granama industrije: energetika, rudarstvo, građevinarstvo, metalurgija, naftna i hemijska industrija, prehrambena indu-strija, farmacija, drvna, papirna, tekstilna, duvanska industrija, vodoprivreda, ekologija, namenska industrija... Pored distribucije pokrenuta je i sopstvena proizvodnja određenih proizvoda, kao i usluge servisa i inženjeringa indu-strijskih sistema.Zaštita životne okoline, ušteda energije, kvalitet i pouzdanost naših proizvoda su prioriteti našeg poslovanja.Stalna stručna usavršavanja i specijalizacija naših zaposlenih predstavlja temelj za tehničku podršku našim kupcima. Takođe za naše klijente, organizu-jemo prezentacije i predavanja, na kojima često prisustvuju stručna lica naših dobavljača. Naš cilj je da u nama prepoznate odgovornog partnera i obratite nam se sa poverenjem.

Direktor, Darko Branović, dipl. ing. maš.

HENNLICHdooBeograd

Aleksandar Pešterac dipl.ing.maš.Menadžer prodaje - sektor mlaznica

Tel: +381 11 41 247 07Fax: +381 11 63 098 20Mob: +381 64 85 939 81

E-mail: [email protected]

Firma Lechler snabdeva industriju mlaznicama više od 130 godina, gde je stekla međunarodnu reputaciju.Proizvodnja se zasniva na primeni standarda ISO 9001 sa veoma strogom kontrolom kvaliteta, a ispitivanja se vrše u najmodernijim laboratorijama. Danas Lechler predstavlja sinonim za kvalitet i inovativnost u sprej tehnologijama.

Preko 25.000 tipova mlaznica, kao i univerzalna rešenja, čine da naše mlaznice budu prisutne u bezbroj aplikacija. To su ključni delo-vi koji utiču na rad i efikasnost instalacija za pranje i čišćenje, hemijsku pripremu površina i njihovo održavanje. Mlaznice mogu elimi-nisati penu, obavljati sečenje pod jakim mlazom vode. Imaju primenu procesima hlađenja i čišćenja rezervoara, precizno nanošenje maziva, dezinfekciju i mnoge druge. Moguće je precizno raspršivanje vodene magle kao i raspršivanje viskoznih medijuma. Lechler mlaznice ispunjavaju najviše higijenske standarde.

Određene modele držimo na stanju u Beogradu, ostale isporučujemo u veoma kratkom vremenskom periodu.Precizno izvođenje i optimalan izbor mlaznica obezbeđuje najbolji efekat uz uštedu medijuma koji se koristi. Iz tog razloga HENNLICH pruža tehničku podršku u odabiru odgovarajućeg tipa mlaznica, kao i pomoć pri pravilnoj instalaciji sistema.

VAŠ SARADNIK ZA MLAZNICE:

HENNLICH - EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK LECHLER MLAZNICA

HENNLICH

HENNLICH

Page 3: MLAZNICE ZA INDUSTRIJUMLAZNICE ZA INDUSTRIJU · građevinarstvo, metalurgija, naftna i hemijska industrija, prehrambena indu-strija, farmacija, drvna, ... Karakteriše ih velika otpornost

5

HENNLICH d.o.o. Beograd

4

HENNLICH d.o.o. Beograd

PRIMENA MLAZNICA U INDUSTRIJI

Hrana i pićeTipične oblasti primene su dezinfekcija i higijena, pripremni procesi, proizvodnja kao i tehnologije za pakovanje i punjenje.Mlaznice su savršeno pogodne za inte-nzivno pranje voća i povrća, boca, limenki, rezervoara i drugih delova i instalacija.Koriste se za hlađenje kao i za podma-zivanje transportne trake omogućavajući precizan i ravnomeran premaz.Primenjuju se u postupku sterilizacije, pa-sterizacije, doziranja aditiva, za sušenje, kontrolu vlažnosti i ostalo.

Zaštita životne sredineIzdvajamo mlaznice koje nalaze primenu u termoelektranama, cementarama, sta-klarama i ostalim termoenergetskim po-strojenjima, u procesu odsumporavanja dimnih gasova, tretmanu gasova, sistemi-ma za separaciju kapi itd.Pored široke lepeze standardnih materi-jala koje se nalaze u ponudi, za ovu na-menu koriste se i specijalni materijali koji su otporni na koroziju i teške uslove rada, kao što su silicijum karbid, stelit i ostali.

Automobilska industrijaU ovoj grani industrije posebnu ulogu mlaznice imaju kod tretmana i pripreme površina pre farbanja, i na taj način dire-ktno utiču na kvalitet gotovog proizvoda.Pored uobičajenih zadataka pranja, odmašćivanja, fosfatiranja, ispiranja, mlaznice se takođe koriste za hlađenje alata i valjaka, uklanjanje prljavština, za mešanje u hemijskim kupkama i ostalo.

Pranje vozilaMlaznice su nezamenljivi deo u svim fa-zama čišćenja vozila od pretpranja, preko procesa skidanja prljavštine, ispiranja, do nanošenja voska.Obično se koriste mlaznice visokog priti-ska otporne na začepljenja.Veliku primenu imaju kako u samouslužnim, tako i u automatskim pe-rionicama.

Naftna i hemijska industrijaMlaznice u ovoj industriji imaju primenu u procesima hlađenja gasova, ovlaživanju, apsorpciji, centrifugama, čišćenju reze-rvoara, zaštiti od požara, itd.Kod ovih aplikacija jako je bitna pravilna distribucija tečnosti. To se postiže pravi-lnim postavljanjem mlaznica sa određenim rastojanjem i pod određenim uglom pre-klapanja mlaza. Softverom razvijenim od strane Lechle-ra, Hennlich nudi tehničku podršku kod rešavanja ovih problema.

Ostale industrijeLechler mlaznice imaju široku primenu. Na primer, u farmaceutskoj industriji se koriste mlaznice za sušenje, premaziva-nje, mešanje. U industriji papira se kori-ste, između ostalog, za sečenje i vlaženje. U drvnoj industriji za otprašivanje, u proi-zvodnji betona za kontrolisano sušenje, na brodovima za zaštitu od požara.

OBLICI MLAZA, KARAKTERISTIKE, PRIMENA

Mlaznice sa tačkastim mlazomKoriste se za čišćenje i sečenje, posebno u varijantama koje rade sa visokim priti-scima.Ovaj tip mlaza je odlične efikasnosti i bez turbulencija čak i bez stabilizatora.Gde god je potreban generisani tačkasti mlaz velike preciznosti ove mlaznice ima-ju primenu.

Mlaznice sa lepezastim mlazomU ponudi su razne varijante sa različitim uglovima mlaza i protocima, kao i opcija sa jezičkom od kojeg se mlaz odbija i us-merava pod određenim uglom. Najveća primena je u procesima čišćenja.Karakteriše ih velika otpornost na začepljenja kao i široka lepeza materijala od kojih su izrađene.

Atomizeri (kombinovane mlaznice)Raspršivanje tečnosti je podpomognuto obično komprimovanim vazduhom. Rezu-ltat je jako fin mlaz (kao magla).Postoje varijante sa unutrašnjim i spoljašnjim mešanjem fluida. Odabir između ova dva tipa određuje viskozitet samog medijuma. Nudimo mlaznice sa elektromagnetnim ventilom koje se po-vezuju na PLC.

Mlaznice sa oblikom mlaza šuplje kupeVarijante sa aksijalnim i tangencionalnim protokom.Primena kod hlađenja gasova, suzbijanja prašine, procesa apsorpcije, ovlaživanja vazduha, dezinfekcije i ostalo.Posebno pogodne za aplikacije gde su potrebni jako mali protoci.

Mlaznice sa oblikom mlaza pune kupeVarijanta sa aksijalnim protokom ima po-seban umetak tako da je odlikuje ravno-merna distribucija tečnosti, širok opseg različitih protoka kao i veliki izbor različitih uglova mlaza. Tangencionalna varija-nta je posebno pouzdana, otporna na začepljenja sa stabilnim uglovima mlaza na koji ne utiče nestabilan pritisak.

Lechler je takođe razvio poseban tip mla-znice ViscoMist™ pre svega za kombina-ciju sa viskoznim fluidima gde je moguća potpuna kontrola oblika mlaza, kao i pro-toka.U ponudi su dodatni ventili za regulaciju protoka sa ili bez igle za brzo čišćenje, razne vrste konektora, itd.

U ponudi imamo specijalizovane mlaznice za aplikacije u metalurgijiNaše mlaznice ispunjavaju svoje funk-cije i u ekstremnim uslovima. Koriste u čeličanama, visokim pećima, valjaonica-ma, kovačnicama, koksarama itd.

Primena u čeličanamaU čeličanama koristimo standardne tipove mlaznica koje se koriste za hlađenje kao i sledeće specijalno razvijene mlaznice za ovu industriju: BilletCooler, BilletCooler Oval, MasterCooler.

Mlaznice za skidanje kovarineInovativna konstrukcija mlaznice obezbeđuje maksimalni udar potreban za skidanje kovarine, sa značajno smanje-nom potrošnjom vode i inovativnim stabli-zatorom.

Page 4: MLAZNICE ZA INDUSTRIJUMLAZNICE ZA INDUSTRIJU · građevinarstvo, metalurgija, naftna i hemijska industrija, prehrambena indu-strija, farmacija, drvna, ... Karakteriše ih velika otpornost

6 7

HENNLICH d.o.o. Beograd HENNLICH d.o.o. Beograd

VAZDUŠNE MLAZNICE

Vazdušne mlazniceImaju primenu u velikom broju aplikacija.Njihov dobar domet i precizan udar gara-ntuju dobre rezultate i uštedu komprinova-nog vazduha.Odlikuje ih znatno nizak nivo buke.

Verzije od raznih materijala (PP, PVDF, aluminijum, nerđajući čelik...) pogodne su za upotrebu u agresivnim sredina-ma. Takođe imaju specijalnu primenu za zasićenu paru.

Dostupna je dodatna oprema kao što su produžeci za montažu, zglobni priključci, nastavci za pneumatski pištolj, itd.Na našem tržištu najrasprostranjeniji mo-del je vazdušni češalj - Whisperblast®.

Prednost Lechler Whisperblast® mlaznica u odnosu na ostale mlaz-nice ogleda se u niskom nivou buke. Mlaznice se najčešće koris-te za čišćenje i oduvavanje otpa-daka. Moguća je diretna instalacija mlaznice i postavka mlaznice na pištolj za kompironavni vazduh.

Mlaznice Whisperblast® uklanja-ju višak tečnosti i kapljica, na pri-mer sa grla flaša, tako da se pos-tavka čepova može neometano automatski odvijati.

Moguća je primena vazdušnih mlaz-nica za selekciju ili sortiranje kako je prikazano na primeru konditorske industrije.

Vazdušne mlaznice se koriste u industriji poluprovodnika radi snabdevanja jonizovanog vazd-uha u procesu proizvodnje. Ovim se postiže prevencija porasta statičnog elektriciteta.

Ukoliko se mlaznice postave jedna do druge, moguće je formirati vazdušnu zavesu.

VARIOSPRAY II MLAZNICE

Inovativna tehnologija prskanja za mnoge aplikacije

Novorazvijeni sistem Lechler Vario-Spray II mlaznica sa modulacijom širine impulsa impresionira svojom ogromnom fleksibilnošću i nudi mogućnost preciznog prskanja vrlo malih količina tečnosti.

U slučaju sistema hidrauličnih mlazni-ca, najuži poprečni presek mlaznice za raspršivanje određuje protok tečnosti. Iz razloga ekonomičnosti i proizvodnje, međutim, nije moguće smanjiti ovaj najuži presek na bilo koji način. Iz tog razloga postoje fizičke granice minimalnog proto-ka mlaznice. Pneumatski sistemi se zato koriste da bi se ostvarili najmanji potrebni protoci.Ti veoma mali protoci se ostvaruju korišćenjem vazduha. Takva atomizacija ima svoja ograničenja i obično kontrola takvih mlaznica postane veoma kompleks-na. Upotreba vazduha takođe može imati nepovoljan uticaj na operativne troškove, jer se oblik aerosola i tečnost gubi zbog povratnog efekta.

VarioSprey II nudi rešenje za ove pro-bleme i omogućava nanošenje veoma malih količina tečnosti atomizacijom i prilagođavanjem velikom broju aplikacija.

Primena:• Nanošenje viskoznih fluida na proizvode• Higijenske aplikacije• Vlaženje proizvoda• Razne vrste podmazivanja

SISTEMIMLAZNICAZAVARIJABILNUATOMIZACIJUVRLOMALIHTEČNOSTI

Karakteristike: Vaši benefiti:Minimalni protok:• ušteda tečnosti• jeftin jednostavni sistem sa jednom mlaznicom

• smanjenje troškova• povećanje efikasnosti

Frekvencija do 100 Hz• fleksibilne brzine transportnih traka

• povećanje produktivnosti• kraće vreme proizvodnje

Kontrolni odnos do 11:1• širok opseg protoka sa samo jednom mlaznicom

• nije potrebna promena mlaznica kod promena protoka

Varijabilni protok• podešavanje protoka za različite vrste proizvoda

• ušteda vremena pri prelasku na druge proizvode

Promena količine protoka ne utiče na parametre prskanja• konstantan ugao prskanja• konstantna veličina kapljice

• konstantni parametri procesa

Protok se ne reguliše preko pritiska• nije potreban visoki pritisak• jednostavna konfiguracija

• kratko vreme instalacije• niski troškovi održavanja• niski operativni troškovi

Smanjeno habanje mlaznice• samo jedan pokretni deoBez vazduha za atomizaciju• nema formiranja aerosoli• manji gubitak tečnosti

• manje održavanja

• nema rizika po zdravlje• nema zagađivanja životne sredine• redukcija troškova

Veća otpornost na zapušavanje• veći poprečni preseci otvora u odnosu na standardne mlaznice

• povećana bezbednost u radu

Primer kontrole protoka

Čišćenje / oduvavanje

Sušenje

Selekcija / Sortiranje

Vazdušna zavesa

Jonizacija

PRIMENA U APLIKACIJAMA:

Hlađenje

Umesto hlađenja vodom, moguće je hlađenje površina vazduhom ili drug-im gasovima. Nivo buke se automat-ski smanjuje upotrebom više kanalnih vazdušnih mlaznica. Kada je mlaznica dobro postavljena, ovom mlaznicom postiže se bolje i ravnomernije hlađenje površina. Na primer, za hlađenje delova nakon zavarivanja i sl.

Fleksibilan sistem:• Jednostavna promena perioda pulsiranja i frekvencije ciklusa• Funkcija ispiranja• Modularni sistem• Start / stop signal

Page 5: MLAZNICE ZA INDUSTRIJUMLAZNICE ZA INDUSTRIJU · građevinarstvo, metalurgija, naftna i hemijska industrija, prehrambena indu-strija, farmacija, drvna, ... Karakteriše ih velika otpornost

9

HENNLICH d.o.o. Beograd

8

HENNLICH d.o.o. Beograd

ROTIRAJUĆEMLAZNICE

Glave za čišćenje rezervoaraDele se u dve grupe proizvoda, na statičke glave (CIP kugle) i rotirajuće mlaznice.Ponuda obuhvata širok spektar veličina, od minijaturnih, do glava koje su u mogućnosti da očiste rezervoare prečnika 24m.

Posebno preporučujemo mlaznice sa rotirajućim glavama koje imaju mnoge prednosti u odnosu na statičke glave koje se više koriste za ispiranje. Različiti tipovi ovih mlaznica zadovoljavaju prehrambene kao i specijalne standarde u EX zonama.

U mogućnosti smo da ponudimo sve vrste simulacija procesa ispiranja ili čišćenja u softveru razvijenog od strane Lechlera. U zavisnosti od veličine rezervoara, ugradnog mesta mlaznice, pozicije mik-sera, veličine odvoda, moguće je odabrati adekvatan tip mlaznice za Vašu aplikaciju.

Serija 5S2 / 5S3Specijalno obezbeđuje visok učinak i uniformno čišćenje za XactClean® HP. Kontrolisana rotacija obezbeđuje da XactClean® HP radi izuzetno efikasno. Zahvaljujući robusnoj pogonskoj jedini-ci XactClean® HP je veoma pouzdan i osigurava povećanu sigurnost u radu. Dostupna je u različitim uglovima prskan-ja i brzinama protoka i takođe je kompati-bilna sa Lechler rotirajućim senzorom za nadzor.

Preč

nik

reze

rvoa

ra (m

)

Pritisak (bar)

Pregled prečnika rezervoara, u zavisnosti od pritiska serije 5S2 / 5S3

ŠTA TREBA DA ZNATE PRILIKOM PLANIRANJA

Max. prečnik rezervoara (m)

MaterijaliNerđajući čelikAISI 316L, PEEK, PTFE, EPDM, Cirko-nijum oksid

Max.temp.95 C

Preporučen pritisak5 bara

Instalacijasvi pravci

Filtracija0,3mm/50 mreža

Ležaj

Senzor rotacije

MONTAŽNISISTEMI

Na radni vek mlaznica utiče njihov napredni dizajn i širok spektar materijala koji se koristi za proizvodnju. Inovativne strukture, mnogi tipovi koji su patentirani, obezbediće veću otpornost na začepljenja i produžiti period zamene pogotovo u teškim uslovima eksploatacije.Pogledajte rešenja za brzu zamenu mlaznica npr. MemoSpray®, koje će vam obezbe-diti značajno skraćivanje vremena same zamene mlaznica.Prilikom projektovanja instalacija samog sistema moguće je napraviti određene uštede koristeći različite komponente npr. EasyClip.

U mogućnosti smo da ponudimo atraktivan sistem količinskih popusta prilikom kupovine što obezbeđuje racionalno planiranje troškova.

MONTAŽNISISTEMIIDODATNAOPREMA

Dostupne su sve varijante priključaka, najčešće po Britanskom (BSPT) ali i dru-gim standardima, pa čak varijante mla-znica bez navoja koje se postavljaju na nosač i pritežu sa navrtkom.

Za postizanje preciznosti ugla mlaza prili-kom instalacije često se koristi rešenje tzv. lastin rep (eng. dovetail).

Za brzo montiranje i zamenu mlaznica koristi se sistem priključnih elemenata sa zglobovima, bajonet sistem tzv. TWIST-LOC koji omogućava da usmeravate mlaz po vašoj potrebi.

Koristite MEMOSPRAY® sistem ukoliko pri promeni mlaznica ne želite da svaki put podešavate ugao mlaza.

Sa EasyClip sistemom moguća je veoma brza instalacija na postojeće cevi.

Svi ovi sistemi se mogu kombinovati u za-visnosti od vaših potreba.

Takođe, preporučujemo različite vrste fi-ltera za odstranjivanje nečistoća, zglobnih priključaka, ventila za regulaciju protoka i ostalu dodatnu opremu.

Sistem MEMOSPRAY® Sistem EASYCLIP

Izbor mlaznicaIzbor prave Lechler rotirajuće mlaznice za čišćenje ili statične sprej mlaznice određuje se prvenstveno tipom nečistoće koja se čisti i prečnikom rezervoara. Neophod-no je da prečnik rezervoara koji se čisti bude manji od navedenog maksimalnog mogućeg prečnika rezervoara mlaznica.

mlaznice

rezervoara

Pumpe i ceviVeličina cevi uglavnom zavisi od potreb-nog protoka i treba je odabrati tako da su gubici pritiska u cevnom sistemu što je moguće niži. Neophodno je obezbediti statički radni pritisak direktno na mlaznici. Snaga pumpe mora biti usklađena sa ovim zahtevima.

PostavkaGde je to moguće mlaznice moraju biti postavljene u gornjem delu rezervoara. Primenjuje se sledeća preporuka: Hmlaznice = 1/3 x Hrezervoara

Neophodno je obezbediti da dovoljna količina tečnosti dospeva do gornjeg dela rezervoara.

Nivo punjenjaAko je moguće, mlaznica ne sme doći u kontakt sa proizvodom tokom proizvodn-je. Mlaznica mora biti postavljena iznad maksimalnog nivoa u rezervoaru.

Odvod tečnosti iz rezervoaraPotrebno je odabrati odgovarajuću brzinu odvoda u rezervoaru kako bi se sprečilo podizanje količine tečnosti tokom proce-sa čišćenja.

Page 6: MLAZNICE ZA INDUSTRIJUMLAZNICE ZA INDUSTRIJU · građevinarstvo, metalurgija, naftna i hemijska industrija, prehrambena indu-strija, farmacija, drvna, ... Karakteriše ih velika otpornost

10 11

HENNLICH d.o.o. Beograd HENNLICH d.o.o. Beograd

HENNLICH

sa a

tom

izer

ima

seri

je 1

36 i

156

za mlaznice oblika mlaza pune kupe:

Outlineflex mlaznica koja se

prilagođava svakoj konturi

sa mlaznicam

a

tačkastog mlaza:

za mlaznice oblika

mlaza šuplje kupe:

sa va

zduš

nim

mla

znic

ama:

fleks

ibiln

a cr

eva

visok

e kr

utos

ti

sa m

lazn

icam

a ra

vnog

lepe

zast

og

mla

za:

Fleksibilna creva kompanije Legrom Vam omogućuju da jednostavno postavite mlaznicu u željeni položaj.

U mnogim aplikacijama jako je teško tehnički postići pravilno postavljanje mlaznica do željenog mesta koji treba da se tretira mlazom.

Zato preporučujemo VARIO SYSTEM® koji zahvaljujući visokoj krutosti i čvrstoći pojedinačnih delova može da se koristi za tečnosti kao i za komprinovani vazduh.

serija 548

serija 544

serija 652, 656

serija 686

serija 688, 689

serija 684

serija 632, 612

serija 600.326

serija 679

serija 468, 460, 422

serija 302serija 212

serija 216

serija 136, 156

vazdušni češalj600.130.56.AC

Prednosti:mogućnost korišćenja u kombinaciji sa pneumatskim ventilom

Primena: u kombinaciji sa filterom

... mnogo opcija za povezivanje

sa različitim vrstama mlaznica

VARIOSYSTEM

®

FLEKSIBILNA CREVA

Adapter za povezivanje svih vrsta mlaznica

Kompletna rešenja za hlađenje i podmazivanje

emulzijom:

Page 7: MLAZNICE ZA INDUSTRIJUMLAZNICE ZA INDUSTRIJU · građevinarstvo, metalurgija, naftna i hemijska industrija, prehrambena indu-strija, farmacija, drvna, ... Karakteriše ih velika otpornost

Više informacija o svim našim proizvodima...

PumpeidozirnisistemiArmaturaizaštitaodeksplozijeEnergetskilanciifleksibilnikabloviLinearnevođiceiklizniležajeviZaptivačiioprugePneumatikaMerno-regulacionaopremaTehnikapodmazivanja

HENNLICHd.o.o.Beograd

Radomira Markovića 111042 Beograd

Tel: +381 11 63 098 17Fax: +381 11 63 098 20

[email protected]

...možete pogledati na internet stranici: www.hennlich.rs

HENNLICH