Click here to load reader

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk 997176/FULLTEXT01.pdf · PDF file ver metoder för hur miljömålsarbetet kan integreras med den kommunala planering- ... tas som metodtest

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk 997176/FULLTEXT01.pdf · PDF file ver...

 • Boverket

  Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering

  Miljömålsprojekt

  Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete

 • Boverket november 2007

  Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete

 • Titel: Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering. Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete. Utgivare: Boverket november 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 500 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-69-3 Sökord: Indikatorer, målindikatorer, planindikatorer, trafik, bostäder, byggande, grön­ struktur, fysisk planering, översiktsplanering, kommunal planering, utvärdering, exempel, Malmömodellen, SAMS-modellen, kommuner, Hofors, Kalmar, Karlstad, Malmö, miljö- mål, miljökvalitetsmål.

  Foto omslag: Mats Alm/Jollymedia ab

  Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 eller 35 30 56 Fax: 0455-819 27 E-post: [email protected] Webbplats: www.boverket.se

  Denna skrift kan på begäran beställas i alternativa format.

  © Boverket 2007

 • �Sammanfattning

  Förord Denna rapport behandlar indikatorer i fysisk planering. Rapporten redovisar både Bo- verkets projekt inom miljömålsarbetet att utveckla indikatorer i fysisk planering och de deltagande kommunernas åtagande gentemot regeringen att inom Bygga-bo-dia- logen utveckla målindikatorer för fysisk planering (kommunprojektet). Den förelig- gande rapporten är därmed en samlad slutrapport av dessa båda åtaganden.

  En viktig del av rapporten berör tillämpade exempel som visar hur indikatorer kan användas i den kommunala planeringen. Målindikatorerna används enligt den så kall- lade Malmömodellen för att i efterhand utvärdera de mål som kommunen angivit i översiktsplaneringen. Med hjälp av planindikatorer är det möjligt att i förväg bedöma en plans eller olika planeringsalternativs effekter i olika avseenden.

  Rapporten är den tredje och sista i en serie av rapporter från Boverket som beskri- ver metoder för hur miljömålsarbetet kan integreras med den kommunala planering- en. Syftet är bland annat att vidareutveckla en planeringsmetod som stöder arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen och en hållbar utveckling.

  Den första rapporten ”Implementering av miljökvalitetsmål i översiktsplanerring – en pilotstudie” publicerades i juli 2003. Sedan kom i augusti 2004 rapporten ”Hus- hållning med naturresurser – Indikatorer i fysisk planering och utvärdering”. I den avslutande rapporten har perspektivet vidgats och den omfattar både översiktsplane- ring och detaljplanering. Arbetet är också inriktat på hållbar utveckling i sin helhet. Rapporten redovisar en metod för hur två typer av indikatorer, målindikatorer och planindikatorer, kan användas som stöd i den fysiska planeringen.

  I den arbetsgrupp som letts av Boverket har kommunerna Hofors, Kalmar, Karlstad och Malmö deltagit. Dessutom har företrädare från länsstyrelserna i Skåne-, Kalmar-, Värmlands- och Gävleborgs län, företrädesvis då länsarkitekterna deltagit. Samtliga kommuner har i enlighet med åtagandet i Bygga-bo-dialogen tillämpat målindika- torerna i respektive kommun. En särskild arbetsgrupp med företrädare enbart för kommunerna som deltar i Bygga-bo-dialogen har ansvarat för arbetet. Kommunernas avrapportering redovisas under kapitlet Lokal tillämpning av målindikatorer. Miljö- målsrådet har delvis finansierat rapporten.

  Professor Ulf Ranhagen från Luleå tekniska universitet (LTU) samt Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Katarina Schulberg från LTU har fungerat som pro- cessledare och Boverkets konsulter: De har i samråd med Boverket och de aktuella kommunerna även skrivit samt sammanställt rapporten. Under kapitlet Inledning redovisas närmare arbetsgång och organisation.

  De slutsatser som redovisas i rapporten är dock författarnas. Boverket har inte tagit ställning till de indikatorer som redovisas i exemplen.

  Boverket anser dock att användning av indikatorer är ett användbart sätt att både i efterhand utvärdera och i förväg kunna bedöma effekterna av en plan bland annat om den i olika avseenden bidrar till hållbar utveckling eller stöder miljömålsarbetet.

  Karlskrona i november 2007

  Ines Uusmann Generaldirektör

 • � Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering

 • �Sammanfattning

  Innehåll

  Sammanfattning ...................................................................................................................................................................................................7

  Inledning .......................................................................................................................................................................................................................................11 Bakgrund .........................................................................................................................................................................................................................11

  Syfte och inriktning.........................................................................................................................................................................................1�

  Genomförande och uppläggning .........................................................................................................................................1�

  Organisation och medverkande ..........................................................................................................................................1�

  Läsanvisning ...........................................................................................................................................................................................................16

  Teoretisk bakgrund till mål- och planindikatorer ..................17 Olika typer av indikatorer .................................................................................................................................................................17

  Indikator i gränslandet .............................................................................................................................................................................18

  Indikatorsystem och konceptuella ramverk ...................................................................................................19

  Helhetskoncept för utveckling ...................................................................................................................................................21

  Planindikatorer .......................................................................................................................................................................................................21

  Möjligheter och problem med planindikatorer .............................................................................................2�

  Problem med indikatorer .....................................................................................................................................................................2�

  Exempel på indikatorer i den fysiska planeringen ....................................................................................................................................................2�

  Lund vill minska bilåkandet ............................................................................................................................................................2�

  Riktningsanalyser är ett verktyg i Göteborg ....................................................................................................26

  Borås följer spelregler ..............................................................................................................................................................................27

  Vägledning för att tillämpa planindikatorer ...............................................�1 1. Formulera mål ................................................................................................................................................................................................�2

  2. Utveckla planindikatorer som stämmer mot målen ..................................................................�2

  �. Analysera nuläget .................................................................................................................................................................................��

  �. Utveckla framtidsbilder och planalternativ ................................................................................................�6

  �. Konsekvensbedöma framtidsbilder ........................................................................................................................�8

  6. Utforma en strategi för att uppnå formulerade mål ...................................................................�0

 • 6 Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering

  Lokal tillämpning av planindikatorer ...................................................................................�1 Malmö – Gyllins trädgård – bostäder i halvperifert naturskönt läge ..................�2

  Värderosen .............................