Misli lokalno Djeluj lokalno! - media.cgo-cce.ani-projekti-u-okviru-II-  · - II KONKURS

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Misli lokalno Djeluj lokalno! - media.cgo-cce.ani-projekti-u-okviru-II-  · - II KONKURS

Misli lokalno Djeluj lokalno!

Borba protiv korupcije na lokalnom nivou

PODRANI PROJEKTI U OKVIRU POZIVA ZA PODRKU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUTVA (OCD) U OBLASTI BORBE PROTIV KORUPCIJE

- II KONKURS -

Muzej korupcijeNVO Za druga

Glavni cilj projekta je promjena fokusa o korupciji kroz inovativnost u pristupu i tretmanu korupcije kao detektovane anomalije drutva u svrhu edukacije mlae populacije na prostoru optine Budva. Specifini cilj je popularizacija kritikog miljenja o korupciji na savremen, vizuelno intrigantan i prepoznatljiv nain, korienjem IT tehnologije, vizuelne komunikacije i infografika. Ciljna grupa projekta su studenti i srednjokolci sa teritorije optine Budva, dok su krajnji korisnici graani i graanke optine Budva, ali i ira javnost Crne Gore. Planirane aktivnosti: analiza dosadanjih antikorupcijskih kampanja, informatika i tehnika obrada recentnih primjera korupcije, kustosko i umjetniko istraivanje primjera korupcije, izrada vizuelnog identiteta Muzeja korupcije koji jasno komunicira ideju antikorupcije najiroj publici i javnosti, izrada web sajta i aplikacije Muzeja korupcije. Dodatno, bie raspisan javni poziv za umjetnike/autore koji bi umjetnikim istraivanjem doli do rjeenja za recentne primjere afera vezane za Akvapark u Budvi, tender za valorizaciju Buljarice, etalite u Petrovcu, Sea Dance festival, gradski bioskop, FK Mogren, Vjetica, Zavala i dr. Najbolja rjeenja bie tampana i postavljena na bilbordima na vie razliitih lokacija u optini Budva. Ujedno, bie organizovana 20-dnevna otvorena radionica uz uee izabranih umjetnika i 50-100 srednjokolaca i studenata. Radionica e ukljuiti i koncipiranje javnih dogaanja u lokalnim zajednicama optine Budva, dok e umjetnici proizvesti radove na osnovu prethodno prikupljenih podataka i analiza U toku realizacije projekta bie organizovana tri javna dogaaja: 1. Sastavljanje cjenovnika korupcije 2. Festival korumpiranih (Mobilni Muzej, izbor Mis i Mistera korupcije, sveano otvaranje bilborda i dr.) 3.Moj grad - prestonica Anti-korupcije.

Oekivani rezultati: 1. Kvalitativan preobraaj nivoa svijesti o korupciji na teritoriji optine Budva, prepoznate kao

primjer visoko koruptivne prakse u duem periodu;2. Najmanje 10 tampanih i postavljenih vizuelnih rijeenja na bilbordima na vidnim mestima u

optini Budva;3. Virtuelni Muzej korupcije kao javno vlasnitvo i javno dobro, platforma otvorena za nove

eksponate u budunosti.

Planirano je da projekat traje 5 mjeseci i da mjesto realizacije bude optina Budva.

Zadruga

Kako smanjiti korupciju na lokalnom nivou? NVO Da zaivi selo, Pljevlja

Glavni cilj projekta je podizanje svjesti graana i graanki Pljevalja o negativnom uticaju razliitih oblika korupcije na institucije sistema i drutvo na lokalnom nivou Specifini cilj je podizanje svijesti graana i graanki Pljevalja o znaaju borbe protiv korupcije. Ciljne grupe su: slubenici/e lokalne samouprave i dravnih organa, predstavnici/e civilnog sektora i graani/ke. U projekat e biti direktno ukljueno 20 predstavnika/ca nevladinih organizacija koji djeluju na lokalnom nivou. Krajni korisnici su svi graani i graanke Pljevalja.

Planirane aktivnosti: istraivanje o percepciji korupcije graana i graanki Pljevalja, iji rezultati e biti predstavljeni javnosti putem nacionalnih i lokalnih medija, kao i putem socijalnih mrea. Dodatno, u saradnji sa saradnikom na projektu, RTV Pljevalja, a u cilju informisanja to ire pljevaljske javnosti o korupciji, oblicima korupcije, modelima prevencije korupcije i o mehanizmima borbe protiv korupcije, bie organizovane etiri televizijske emisije. Radi jaanja kapacitete lokalnih NVO da se bore protiv korupcije bie organizovane etiri radionice, kao i etiri okrugla stola sa razliitim politikim i drutvenim akterima. Zakljuci e se objediniti i poslati nadlenim organima sa inicijativnom da se izradi inovirani Akcioni plan za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou u Pljevljima. Uporedo, bie raspisan javni poziv za mlade, uzrasta od 15 do 30 godina, za izradu tri kratka video spota na temu korupcije. Za najbolje e biti obezbijeen nagradni fond u novanom iznosu. Konkurs e biti objavljen na pljevaljskom portalu, Pljevaljskim novinama i RTV Pljevlja.

Oekivani rezultati: 1. Unaprijeeno znanje i informisanost graana i graanki Pljevalja za prepoznavanje

korupcije i naina efikasne borbe protiv ove pojave;2. Istraivanje o percepciji korupcije u optini Pljevlja;3. Ojaani kapaciteti lokalnih NVO za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou;4. Unaprijeena saradnja sa donosiocima odluka u borbi protiv korupcije;5. Pokrenuta inicijativa za izradu inoviranog Akcionog plana za borbu protiv korupcije u

loklanoj samoupravi.

Planirano je da projekat traje 5 mjeseci i da bude realizovan na podruju optina Pljevlja.

Mladi protiv korupcijeNVO Graanski kreativni centar, Cetinje

Glavni cilj projekta je osnaivanje mladih da prepoznaju korupciju na lokalnom nivou i prijave istu. Specifini ciljevi su: poveanje nivoa znanja mladih o korupciji, osnaivanje saradnje mladih sa predstavnicima institucija koje se bave mladima radi prevencije korupcije na lokalnom nivou, unaprijeenje ukljuenosti mladih u aktivnosti zagovaranja prevencije korupcije. Ciljna grupa projekta su mladi od 15 do 18 godina. Projektom e direktno biti obuhvaeno 30 mladih koji su predstavnici/e uenikih parlamenata srednjih kola na Cetinju. Krajnji korisnici bie predstavnici institucija za mlade na Cetinju (Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade, JU Gimnazija, JU Srednja struna kola), kao i predstavnici/e nevladinog sektora.

Planirane aktivnosti: radionica za 30 predstavnika/ca uenikih parlamenata srednjih kola sa Cetinja, u cilju podizanja stepena znanja o korupciji, nainima suzbijanja i prevenciji i nainima prijavljivanja korupcije i mehanizmima zatite. Nakon edukativne, uenici/e e uestvovati i u kreativnoj radionici na kojoj e, u saradnji sa prepoznatim lokalnim umjetnicima/cama, kreirati svoje umjetniko vienje korupcije. U okviru ove radionice, mladi e uiti da personalizuju posljedice korupcije, kao i da predstave svoje kreativno vienje razarajuih posljedica korupcije po njihov grad. Produkti radionice e biti predstavljeni na zavrnoj konferenciji projekta, u okviru multimedijalnog dijela. Radi jaanja saradnje formirae se koalicije lokalnih NVO Svi protiv korupcije!, a ona kapaciteti te Koalicije e se dalje jaati kroz dvodnevnu obuku za njene lanice na temu jaanja odnosa sa zajednicom i odnosa sa javnou. Dodatno, radi intenziviranje saradnje sa donosiocima odluka bie organizovan forum Govorimo o korupciji na Ivanovim koritima za mlade, lokalne kancelarije za mlade, lokalne NVO i predstavnike/ce obrazovnih institucija. Kako bi najira javnost bila informisana o aktivnostima i rezultatima projekta bie pripremljen, dizajniran i tampan magazina projekta Mladi protiv korupcije.Oekivani rezultati:

1. 30 mladih povealo stepen znanja o korupciji i njenoj prevenciji na lokalnom nivou;2. 30 predstavnika mladih, institucija i NVO sektora ostvarilo saradnju i kreiralo aktivnosti

zagovaranja prevencije korupcije na lokalnom nivou;3. U magazinu i na zavrnoj konferenciji jasno vidljivi rezultati projekta i tok realizacije.

Planirano je da ovaj projekat traje 5 mjeseci i bie realizovan na podruju optine Cetinje.

Ulcinj protiv korupcije- Ulqini kunder korupcionit NVO UL info, Ulcinj

Glavni cilj projekta je poveanje transparentnosti rade lokalne samouprave u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou. Specifini ciljevi je doprinos ukljuivanju graana i graanki u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Ciljne grupe su: lokalna zajednica, nevladine organizacije, predstavnici lokalne uprave, mediji, a krajnji korisnici graane i graanke Ulcinja, lokalna zajednica, graani i graanke Crne Gore, dravne institucije.

Planirane aktivnosti: anketno istraivanje o percepciji korupcije graana Ulcinja, iji rezultati e biti predstavljeni javnosti putem nacionalnih i lokalnih medija, kao u putem socijalnih mrea. Dodatno, na portalu UL info e se izvjetavati kroz minimum tri mjesena teksta o problemu korupcije na lokalnom nivou radi osnaivanja svijesti graana i graanki o ovom problemu. Uz to, bie postavljena posebna platforma za prijavljivanje korupcije i ispunjavanje on-line ankete na albanskom i crnogorskom jeziku. U istom cilju bie izraen promotivni video, snimljena TV emisija na temu korupcije na lokalnom nivou sa predstavnicima lokalne samouprave i tampani i distribuirani flajeri sa informacijama od znaaja prepoznavanje korupciji na lokalnom nivou. Konano, pripremie se analiza stanja u optini Ulcinj, odnosno sprovee se istraivanje primjene vaeih zakonskih akata, strategija i politika optine u uoavanju i definisanju injeninog stanja na polju borbe protiv korupcije i sprovoenja unaprijed usvojenih mjera na osnovu akcionog plana za borbu protiv korupcije. Dobijeni rezultati sa preporukama i zakljucima e biti objavljeni u vidu publikacije i predstavljeni javnosti na konferenciji za medije. Organizacija panel diskusije je zavrna aktivnost projekta koja e zaokruiti ciklus podizanja transparentnosti rada lokalnih organa i informisanosti graana i graanki o sprovedenim mjerama iz akcionog plana za bornu protiv korupicje.

Oekivani rezultati: 1. Poveana svijest graana i graanki o problemu korupcije na lokalnom nivou;2. Podizanje transparentnosti rada lokalnih organa i informisanosti graana i graanki o

sprovedenim mjerama iz akcionog plana za borbu protiv korupcije.

Planirano je da projekat traje 5 mjeseci i da bude realizovan na podruju optine Ulcinj.

Osnaivanja graana i graanki u borbi protiv korupcije NVO Otvorena kola, Danilovgrad

Glavni cilj projekta je je osnaivanje graana i graanki u borbi protiv korupcije, kao i stvaranje mogunosti da korupciju prepoznaju i istu prijave bez straha od p