MISLI GLOBALNO, JEDI LOKALNO - gssjd.hr nosti zdrave i domaؤ‡e ishrane, uؤچenici ovog razreda izradili

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MISLI GLOBALNO, JEDI LOKALNO - gssjd.hr nosti zdrave i domaؤ‡e ishrane, uؤچenici ovog razreda...

 • Gimnazija i strukovna kola Jurja Dobrile Pazin

  MISLI GLOBALNO, JEDI LOKALNO

  OKO NA EKO

 • NOVINARI I FOTOGRAFI:Lorenzo Palman 1.aElla Nainovi 1.aGaia Herak 3.cLara Jovievi 3.cIlena Radi 3.cNatalija Franin 3.cMila unjar 4.cKarla Selar 4.cMarta Jedreji, 4c

  MENTORI: Radmila Zaletel, prof. Enna Pero, prof.

  Tema ovogodinjeg Eko-dana je: MISLI GLOBALNO, JEDI LOKALNO

  Radionice realiziraju uenici u su-radnji sa svojim nastavnicima. Pre-zentacije i izlaganja odrala su se u Velikoj dvorani kole (za 1. i 2. razrede) i kolsko-gradskoj dvorani (za 3 i 4. razrede). Tijekom prije-podneva odrani su i brojni sport-ski susreti.

  IZDAVA:Gimnazija i strukovna kola Jurja Dobrile Pazin

  ZA IZDAVAA: Josip ikli, prof.Pazin, 2018.

 • 1.A Pod vodstvom razrednika Dami-ra Skoka i suvoditeljice Nikoline Kostadinovi, 1.a razred proveo je radionicu pod nazivom Hrana puna antioksidansa u borbi protiv slobodnih radikala. Cilj im je bio uoiti vanost zdrave hrane pune antioksidansa za ivot stanice i zdravlje cjelokupnog organizma. Cilj su ostvarili na sljedei nain: pomou modela stanice i mito-hondrija (energetskih centara u stanici) prikazali su kako hrana bogata eerima (npr. Coca Cola) djeluje na oslobaanje slobod-nih radikala koji unitavaju samu staninu grau. Kao alternativu pokazali su kako zdrava hrana utjee na tu stanicu i cjeloku-pni organizam. Prikazali su kako hrana koja obiluje antioksidansi-ma (npr. voe i povre) povoljno utjee na organizam. Radionicu i ciljeve predstavili su nam pomou jednog kratkog filma.

  1.BOve je godine 1.b razred sa svojim voditeljicama profesoricama Bar-barom irol i Roi ikli ostvario radionicu pod nazivom Eko bebi papa. Podijelili su se u etiri sku-pine. Prva je skupina obavljala ke-

  mijske pokuse na umjetnoj djejoj hrani i prouila njezin sastav. Druga je skupina provela anketu na pedi-jatriji. Trea je skupina po gradu Pazinu intervjuirala majke o tome ime hrane svoju djecu, a etvrta je napravila plakat o svemu to su

  prouavali. Sve su rezul-tate objedinili u jednoj ppt-prezentaciji. Uspje-no su ostvarili cilj: uo-ili su vanost prirodne hrane za djecu , vanost dojenja a provjerili su i sastav umjetne djeje hrane Bebimil.

 • 1.CSa svojom mentoricom prof. Evom Buli, 1.c osvijestio nas je o mo-gunostima uporabe reciklanog materijala u svakodnevnom ivo-tu i umjetnosti. Takoer, istraili su simboliku jabuke kroz povijest umjetnosti i mitologiju te nas time educirali o vanosti jabuke u sva-kodnevnoj prehrani. Pod imenom eko-radionice ,,Arte Malum ( An

  apple a day keeps doctor away.) dio uenika je prikupio zanimljive injenice o jabukama te s prikuplje-nim podatcima napravio edukativ-nu prezentaciju za uenike kole, dok je drugi dio razreda u holu ko-le izradio stablo jabuke od recikla-nog materijala, tehnikom kairanog papira, koje e krasiti nae hodnike i podsjeati nas na vanost jabuka u svakodnevici.

  1.DUenici 1.d razreda s profesoricom Emanuelom Karaj radili su na temu ,,Domai pijat. Uenici su istraili koja je hrana lokalna, autohtona i sezon-ska te odakle dolazi hrana koju jedemo. Pripremili su anketu za graane i srednjokolce kojom su ispitali poznavanje lokalnih, autohtonih i sezonskih namirnica. Cilj je bio promovirati zdravu prehranu, poticati druge na razmi-ljanje o tome kako se i ime hranimo te istraiti odakle dolaze namirnice koje moemo nai na naim policama.

 • 1.KUenici prvog razreda komercijalnog usmjerenja pod vodstvom profeso-ra Roberta Fabrisa sudjelovali su u radionici naziva ,,Jedemo da bi pre-ivjeli, a ljubimo da bi ivjeli. Bili su podijeljeni u sedam timova i svaki je tim istraivao odreenu skupinu proizvoda. Razgovarali su sa svojim ukuanima i sudjelovali u izradi go-tovog jela. Izradili su prezentaciju s ciljem da educiraju kako prepoznati izvor zdravlja.

  1.E4Tema eko-radionice prvog razreda elektrotehnikog usmjerenja pod vod-stvom profesora Mladena Majuevia bila je ,,Od ideje do veere. Ideja je bila da se izradi hermetiki inkubator za uzgoj biljaka. Bilo je potrebno napi-sati program, izraditi nacrt i spajati elektrine komponente. Cilj je bio pove-ati proizvodnju hrane u kontroliranim uvjetima lokalnog karaktera.

  1.E3Eko-radionicom ,,to se to kuha ispod Brajkovog vrha? s profesorima Sr-anom Pricom i Aleksandrom Aniem kao voditeljima, 1.e3 otiao je na pjeaenje po planinskoj stazi Brgudac-Korita. Nakon dueg pjeaenja, uenici i profesori na odreditu su se poastili eko-marendom te razradili zadanu eko-temu. Nauili su nove i zdravije prehrambene navike te kako pravilno unositi hranu pri tjelesnim naporima. Teorijski dio spojili su s teren-skom nastavom te tako na praktian nain nauili neto novo i korisno to e moi primjenjivati u svakodnevnom ivotu.

 • 2.A razred e svojim projek-tom E.K.O. - ANKETA Efikasna Koliina Obroka ispitati uenike o prehrambenim navikama te unosu kalorija.

  2.B razred je odradio anke-tu Tko se stvarno hrani zdravo? s ciljem poveanja konzu-macije autohtonih proizvoda.

  2.C razred je Eko-dan obiljeio sae-njem jabuke u vrtu kole. Projekt se naziva Jedna jabuka na dan, doktor iz kue van..

  2.D razred je za svoj projekt Pjesniki plan napisao pjesmu.

  2.E razred je Eko-dan proveo gledajui film o zdravoj prehrani.

  2.E4 razred je projektom Zdrava eko-anketa us-poredio prehrambene navike uenika i uitelja. U anketi je sudjelovalo e-trdeset uenika i etrdeset profesora.

  2.K razred su za svoj projekt Zdrav duh u zdravom tije-lu napravili sendvie i donijeli limu-nadu, eer i med. Uenici su takoer proveli anketu na temu doruka te in-scenirali ske .

 • 3.AKako bi uljepali uionicu geografije, uenici 3.a razreda odluili su obo-jati obine stolice u raznovrsne boje da bi pretvorili uionicu u uenicima ugodniji prostor. U ostvarivanju njihova cilja pomogle su im profesorice Martina uranec i Neva Ljutina te roditelji jedne uenice koji su im osigurali materijale za rad u vrijedno-sti od etiristo kuna. U kolu su ponijeli i zdrav doruak ime su ispotovali moto eko-dana 2018. Misli globalno, jedi lokalno.

  3.BSvrha, odnosno cilj projekta uenika ovog razreda

  bio je ukazati na razlike izmeu ekolokog i ko-mercijalnog uzgoja jabuka te pokazati predno-

  sti ekoloki uzgojene, lokalne jabuke (hrane). Uz pomo voditeljice Melite Luki, snimili su kratak film s idejom prikaza postupka

  draw my life, popularnog amerikog trenda. Crtala je uenica Lena Pami, glas je posudio Fi-

  lip Matijai, a u samom filmu glumili su Donald Fabris, Petra Maar, Andrea gomba, Martina Lego-

  vi, Lucija Klanjac i Marko Kruli. Kao glavni glumac u filmu te dobavlja jabuka iz OPG-a Rabak, pojavio se Kristijan Rabak. Uz film, dijelili su besplatne kolae u sklopu svojeg projekta Razmisli pa zagrizi.

  3.COvaj je razred osmislio zabavnu radionicu odnosno Kahoot kviz za sve profesore i uenike treeg i e-tvrtog razreda. Kviz je sadravao deset raznovr-snih pitanja o zdravoj prehrani kojima su ueni-ci htjeli educirati sudionike kviza o zdravom nainu ishrane. Tri prva mjesta osvojila su na-gradu odnosno zdravi doruak (bezmasni jogurt, integralni keksi, banana, energetska ploica). Prvo mjesto osvojila je profesorica Renata Pifar, a drugo i tree uenice njenog razreda Katarina Rudan i Tea epi.

 • 3.DKako bi potaknuli svijest uenika i profesora o va-nosti zdrave i domae ishrane, uenici ovog razreda izradili su tjedni jelovnik za zdravu marendu u obliku stihova i slika.

  3.E4Kao i prole godine, ovaj se razred odluio za snima-nje videa. Naslov videa je Budi kao Rudi u kojemu glavni glumac Leonardo Rudan izvrava popravke na razini cijele kole. U prvom se di-jelu videa radi o popravku umiva-onika, a u drugome dijelu poprav-lja prepreku na podu u jednoj od uionica kole. Video je napravljen kako bi dovrili svoj prologodinji projekt Mobilni prijenosni pu-nja. Za ovaj su se projekt pripre-mali dobar dio prvoga polugodita. Kao i svake godine, nadmaili su sami sebe i zadovoljili oekivanja. Video se moe pronai i na slu-benoj stranici youtube-a.

  3.E3etnjom po planinskoj stazi Brgudac-Korita, 3. e3 htio je pokazati kako je uz zdravu prehranu vana i tjelesna aktiv-nost. Bez obzira na ovogodinji moto Eko-dana, za njih je tjelesna aktivnost vana koliko i zdrava prehrana. Sa so-bom su ponijeli zdravu marendu odakle dolazi naziv njihova projekta: to se to kuha ispod Brajkovog vrha?.

  3. KGlavni cilj uenika ove generacije ko-mercijalista bio je analizirati prehram-bene navike uenika nae kole te osvijestiti uenike o velikom problemu dananjice - pretilosti. Pripremili su kratku prezentaciju na tu temu inspiri-rani Hipokratovim uenjem.

 • Ove godine 4.A je za svoj projekt odluio provesti anketu pod nazi-vom 4nketA. U dananje vrijeme, uz uurbani nain ivota, mladi sve vie poseu za nezdravom hranom. Cilj njihove ankete bio je istraiti osvije-tenost uenika nae kole o zdravoj prehrani i potaknuti ih da promijene svoje navike. Uenici 4.a razreda re-kli su nam da vole Eko-dan jer na taj dan mogu raditi neto izvan kolskog programa.

  4.B razred je svojim video-uratkom pod nazivom Koliko hrane bacamo? poblie prika-zao zabrinjavajuu statistiku o troenju hrane i gladi. Svojim projektom ele educirati cijelu kolu o postojeim problemima i na taj nain pokuavaju promi-jeniti svijet.

  Eko van marenda naziv je radionice 4.C razreda. Uenici su posjetili razna mjesta u Pazinu koja nude marendu. U svom kratkom video-uratku svaka je grupa recenzirala jedan lokal. Na taj nain ele prikazati uenicima razlii-te mogunosti marendanja u Pazinu i priliku da suhe i nezdrave sendvie zamijene neim boljim.

 • 4.D razred je danas u kolu donio razne vr-ste domae hrane koju oni sami proizvode u svojim domovima. Njihov Eko-stol prepun je kolaa, kruha, palainki, domaih jaja, marmelada, pruta Njihov je cilj ouvati tradiciju svojih nonia i prenijeti ju na nove generacije.

  Eko-trag istraivaki je rad 4.K razre