Minties galia. Pakeiskite m…stym…, pakeisite gyvenim…

 • View
  228

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Knygos Minties galia. Pakeiskite mąstymą, pakeisite gyvenimą ištrauka

Text of Minties galia. Pakeiskite m…stym…, pakeisite gyvenim…

 • James B

  org

  James Borg

  Pakeiskite mstym,

  pakeisite gyvenim

  Pakeisk

  ite mstym

  , p

  akeisite gyven

  im

  Mintys neturi galios eisti,

  jei tik patys ios galios joms nesutei kiame.

  James Borg (Deimsas Borgas) brit psichologas, verslo konsultan-tas, tarpusavio santyki, vadybos ir verslo pltojimo specialistas. Jis dirba reklamos ir urnalistikos srityse, rengia psichologijos seminarus.

  Minties galia kupina galios tikrja io odio prasme. Galios, kuri leis jums kontroliuoti savo mintis, emocijas ir vis savo gyvenim. Js mintys, msty-mo bdas lemia ir js savijaut, ir elgsen. Tik sivaizduokite, kaip viskas gal-t pasikeisti, jei gebtumte valdyti gali, slypini js mintyse.

  Gal dar neinojote, kad kiekviena mintis smegenyse sukelia elektroche-min reakcij dl mint lydinios emocijos gaminasi vienokios ar kitokios chemins mediagos, o jas po vis kn ineioja kraujas. Tos mediagos tai ne tik igirtieji laims hormonai endorfinai, kuriuos smegenys iskiria, kai jauiame malonum, bet ir daugyb kit hormon, kuriuos smegen vaistin gamina, kai jauiams nelaimingi, igyvename baim, stres, kalt, depresij, pykt. Tad nuo emocij, kurias sukelia ms pai mintys, priklauso, ar krauj bus iskiriamos mediagos, gerinanios savijaut, ar prieingai alingos psi-chinei ir fizinei sveikatai.

  i knyga patars, kaip kontroliuoti baim ir nerim, pagerinti asmeninius ir darbo santykius. Suinosite, kaip pakeisti savo nuostatas ir tapti atsakingam u savo mstym, kaip, panaudojus gimtas proto galias, kontroliuoti savo mintis, uuot leidus joms valdyti jus.

  Viskas manoma, reikia tik perengti sivaizduojamas savo proto ribas. Minties galia pads jums ir asmeniniame, ir profesiniame gyvenime; jei js stengsite kontroliuoti savo mstym, pakeisti sustabarjusius sitikinimus, pats tapsite savo laims kalviu.

  Pakeit mstym, pakeisite ir gyvenim.

  9 789986 168911

  ISBN 978-9986-16-891-1

 • 3

  VILNIUS 2012

  James Borg

  Pakeiskite mstym,

  pakeisite gyvenim

  I angl kalbos vert Teresa Aidukien

 • 4

  UDK 159.98

  Bo-275

  James BORG

  MIND POWER

  CHANGE YOUR THINKING,

  CHANGE YOUR LIFE

  Pearson Education, 2010

  ISBN 978-9986-16-891-1

  James Borg 2010

  This translation of MIND POWER:

  CHANGE YOUR THINKING,

  CHANGE YOUR LIFE,

  First Edition is published by arrangement

  with Pearson Education Limited.

  Teresa Aidukien, vertimas lietuvi

  kalb, 2012

  Asta Puikien, virelio dizainas, 2012

  Tyto alba, 2012

  Virelyje panaudota fotografija Jan Cerovsky | Dreamstime.com

 • 5

  Skiriu visiems, kurie pasidalijo savo mintimis ir patirtimi. Visa tai

  sudjau i knyg.

  Ir skaitytojams, kurie geba keisti savo mstym ir patirti didesn

  gyvenimo pilnatv.

 • 6

  Jei ir yra toks tikjimas, kuris gali pajudinti kalnus, tai tik tikjimas savo minties galia.

 • 7 1 . E s at E s av o m i n i p r o d u k ta s 19

  Turinys

  Padka 9anga 11

  1 dalis. Svarbiausia yra mintys 1. Esate savo mini produktas 19 2. Ikreipto mstymo galia 51 3. Mini valdymas 87

  2 dalis. Kankinamas protas 4. Stresin mstysena 121 5. Nerimas 165 6. Pyktis 187

  3 dalis. Btasis, esamasis ir bsimasis protas 7. Atmintis ir smegenys 209 8. Nugaltojas pasiima visk 247 9. Gyvenimas yra nuostabus 267

  Baigiamoji ivada: menas mstyti 283Priedas. Atsakymai Proto manktos klausimus 286

 • 9 1 . E s at E s av o m i n i p r o d u k ta s 19

  Padka

  Leidjas dkoja visiems, maloniai davusiems leidim perspausdinti me-diag, kuriai naudoti jie turi autoriaus teises.

  U nuotraukasAlamy Images: Dennis MacDonald, p. 52, Scott Camazine, p. 222, Oredia, p. 226, Moviestore Collection Ltd, p. 276 (virus); Corbis: Ben Radford, p. 257; Getty Images: James N Arrington / iStock Vectors, p. 34 ir 157, Norman Potter / Central Press, p. 255; Rex Features: Miramax / Everett Collection, p. 77, Snap, p. 275, Everett Collection, p. 276 (apaia) ir 278; Science Photo Library Ltd: Jacopin, p. 31.

  TekstCitata 254255 p. i Winning? Its all in the mind, The Times, 2010-02-04, The Times ir 2010 m. vasario 4 d./nisyndication.com.

  Buvo stengtasi susisiekti su visais autoriaus teisi turtojais. I anksto atsipraome u netyia pasitaikiusias klaidas ar netikslumus. Bt ma-lonu turti galimyb ateityje, jeigu bus kartojamas ios knygos leidimas, joje dti tikslesn padk.

 • 10

  ...nieko nra gero ar blogo, tik ms mintys paveria k nors geru ar blogu.

  William Shakespeare

 • 11

  1 . E s at E s av o m i n i p r o d u k ta s 19

  anga

  Ar gali bti kas nors svarbiau u mintis? Mintys kuria realyb. Ms-tymo kokyb lemia gyvenimo kokyb.

  Galvojimas neivengiamai yra visa ko, k veikiame, dalis; k si-traukiame kiekvien dien. Taiau tai taip pat yra tai, k dauguma supranta kaip savaime aik, be joki asmenini pastang vykstant dalyk. Ms protas veikia nuolatos, bet daugeliui net galv neau-na mintis (!) pagalvoti apie savo galvojimo proces. I ties nra ir negali bti svarbesns temos nei i, nes ms mintys yra visko, k per vis savo gyvenim veikiame, pagrindas. Turbt u mstym yra tik vienas svarbesnis dalykas kvpavimas.

  Apie k raoma ioje knygoje? Ogi apie tai, kaip pasiekti emocin gerov, skm asmeniniame ir profesiniame gyvenime imokus val-dyti mintis, gimtas proto galias panaudoti savo nuostatoms ir elge-siui keisti.

  Taikydami knygoje silomus metodus, isivaduosite i mini tironijos, trukdanios daugiau pasiekti visose gyvenimo srityse. Su-inosite, kaip savo nuostatas galima pakeisti kitomis ir vl bti atsa-kingam u savo mstym. Atgauti kontrol. Taigi ios knygos tiks-las skatinti skaitytojus galvoti (i ties kilnus knygos apie mstym tikslas!) ir suteikti ini apie tai, kad mes, mons, panaudodami gimtas proto galias, puikiai gebame kontroliuoti savo mintis, uuot leid joms valdyti mus.

  Tik protas gali vesti skm arba tempti atgal tolyn nuo skms. Todl norint pakeisti gyvenim tereikia padaryti vienintel daly-k pakeisti mstym.

 • 12

  a n G a

  Pirmiausia knygoje nagrinsime pamatinius turimus sitikinimus ir nuostatas. Nes btent jie ukuria mstymo varikl, taiau danai sitikinimai ir nuostatos i esms patys yra riboti.

  Tyrinju prot jau kok imt met (gerai, gerai, a tik taip jauiuo-si). Kakada seniai stengiausi iplsti informacijos, kuri gali siminti paauglys (tai is), apimties ribas. Tuomet atrod, kad toks smege-n apkrovimas skatins jose formuotis vadinamsias naujas neuron jungtis, arba, kaip dabar prasta sakyti, nervinius takus, ir todl kuo daugiau informacijos siminsi, tuo daugiau jos atgaminsi. I ties ne-trukus buvo daug lengviau mintyse atlikti daugybos veiksmus nuo 2 iki 300 ir kitokius skaiiavimus, taip pat siminti pavadinimus, populiari dain tekstus ir panaiai. Taip atsitiko dl to, kad mano protas buvo nuolat veriamas vis sunkiau ir sunkiau dirbti, t. y. atlikti vis daugiau ir kaskart sudtingesni skaiiavim mintyse.

  Tas domjimasis visikai atsitiktinis paslaptingais, stebuklin-gais dalykais mane paskatino susidomti nuostabia proto veikla. Bta net labai konkrei prieasi, pastmjusi specializuotis meno srityje, vadinamoje proto stebuklu.

  Laisvu nuo studij laiku retkariais pasirodydavau scenoje, bda-vau trumpam darbinamas, o mano numeris (pavadinimas glosto savimeil!) vadinosi Jameso Borgo protas ir stebuklai. I tikrj buvo domu, kad mons nuoirdiai avdavosi pasirodymo dalimi, skirta protui. Panau, kad daugeliui j nepaprastai rpi mini skai-tymas, mini valdymas ir visa, kas susij su proto veikla.

  Todl tikiuosi, kad i knyga apie prot suteiks nemaai informacijos. Jeigu j perskaiius bent viena ar dvi silomos idjos palies jautri js styg, o jas pritaikius gyvenimas teiks daugiau pasitenkinimo, tuomet knygos tikslas bus pasiektas. Nagrindami proto veikl, keliausime vis sudtingesniais vingiais, kol galiausiai suprasime, kad kiekvienas i ms esame tas, k galvojame. Suprasime, kaip sitikinimai ir elgesys apibria, kas esame. Imoksime keisti poir vairius dalykus taiky-

 • 13

  a n G a

  dami mini valdymo model. J taikau mokydamas, per pratybas ir jau daugyb met pats sau! Modelio pagrindas racionalaus emocinio elgesio terapijos (REET) principai, o terapijos esm sudaro filosof, gyvenusi prie du tkstanius met, mokymas ir teorijos.

  A stoviu ant milin pei, kurie per amius pabrdavo tinka-mo mstymo svarb. Jau filosofai stoikai, tokie kaip Sokratas, teig, kad neitirto gyvenimo neverta gyventi, o Epiktetui priklauso po-sakis man rpi ne tiek gyvenimo reikiniai, kiek tai, k mons apie juos mano. Shakespeareas taikliai yra pasaks, kad nieko nra gero ar blogo, tik ms mintys paveria k nors geru ar blogu. i mintis drie-kiasi nuo pat Normano Vincento Pealeo, pabrdavusio pozityvaus mstymo gali, iki iuolaikinio amerikiei psichoterapeuto Alberto Elliso, REET krjo. Jo terapijos modelis padar tikr perversm ir buvo toks vaisingas, kad j m taikyti daugelis specialist, o vliau jo pagrindu buvo sukurta kognityvioji elgesio terapija (KET; angl. Cognitive Behavioural Therapy, CBT).

  Akivaizdu, kad mons per tkstantmeius ne itin pasikeit. Juos tebekamuoja tos paios nekontroliuojamo proto keliamos bdos.

  Bet argi itaip turt bti?

  Stresas yra iuolaikinio gyvenimo palydovas, juk n vienas mogus nepasakys, kad niekada nra jo patyrs. Gyvenimas be rpesi tik iliuzija. Baim ir nerimas prislegia kiekvien, todl panagrinsime bdus, padedanius atpainti mintis, kurios sukelia ias emocijas, ir neleidianius joms sisiautti. Viena i t neigiam emocij, ken-kiani protui ir knui, yra pyktis. Gebjimas veikti emocin ne-galavim btina slyga, kad mogaus savijauta bt gera.

  Kaip js esate tas, k galvojate, taip js esate tas, k prisimenate. Apvelgsime smegen nervini tak tem ir panagrinsime, kaip yra s