21
1 DECIZIA nr. 51 din 2013 privind soluţionarea contestaţiei formulată de SC .X. SCS cu sediul in sat .X. , inregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sub nr. 907795/20.11.2012 Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizată de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili – Activitatea de inspectie fiscala, prin adresa nr..X./15.11.2012, înregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor sub nr.X/20.11.2012, asupra contestatiei formulata de SC .X. SCS din comuna .X., sat .X., str.X, nr.X, et.X cam.X jud..X. inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/X/2007, avand cod unic de inregistrare X, la data formularii contestatiei figurand la pozitia X din anexa nr.1 la OPANAF nr.3565/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili. Societatea contesta partial Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr.F-MC .X./02.10.2012, emisa în baza Raportului de inspectie fiscala nr.F-MC .X./02.10.2012 încheiat de catre organele de inspectie fiscala din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili si priveste suma de .X. lei reprezentand taxa pe valoarea adăugată respinsa la rambursare. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agen ţ ia Na ţ ional ă de Administrare Fiscal ă Direc ţ ia General ă de Solu ţ ionare a Contesta ţ iilor Str. Apolodor nr. 17 sector 5, Bucureşti Tel : +021 319 97 54 int.2036 Fax : +021 336 85 48 e-mail : Contestatii.ANAF@mfinante.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Agenţia Na ţional ă de ......personal, cursuri limba germana, cheltuieli cu studiile si cercetarile de piata, cheltuieli cu realizarea de pliante)

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

DECIZIA nr. 51 din 2013 privind soluţionarea contestaţiei formulată de

SC .X. SCS cu sediul in sat .X. , inregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sub nr. 907795/20.11.2012

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizată de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili – Activitatea de inspectie fiscala, prin adresa nr..X./15.11.2012, înregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor sub nr.X/20.11.2012, asupra contestatiei formulata de SC .X. SCS din comuna .X., sat .X., str.X, nr.X, et.X cam.X jud..X. inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/X/2007, avand cod unic de inregistrare X, la data formularii contestatiei figurand la pozitia X din anexa nr.1 la OPANAF nr.3565/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili. Societatea contesta partial Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr.F-MC .X./02.10.2012, emisa în baza Raportului de inspectie fiscala nr.F-MC .X./02.10.2012 încheiat de catre organele de inspectie fiscala din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili si priveste suma de .X. lei reprezentand taxa pe valoarea adăugată respinsa la rambursare.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

Str. Apolodor nr. 17 sector 5, Bucureşti Tel : +021 319 97 54 int.2036 Fax : +021 336 85 48 e-mail : Contestatii.ANAF@mfinante.

2

Contestaţia a fost depusa în termenul prevazut de art.207 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, în raport de data comunicarii Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr.F-MC .X./02.10.2012, respectiv 03.10.2012, conform adresei nr..X./03.10.2012 anexata in copie la dosarul contestatiei şi de data depunerii contestatiei la Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, respectiv 02.11.2012, conform ştampilei aplicata de Serviciul Registratura 1 al acestei directii, pe originalul contestatiei, aflată la dosarul cauzei. Constatând ca sunt întrunite conditiile prevazute de art.205, art.206, art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.c) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este investita sa se pronunte asupra contestatiei formulata de SC .X. SCS. I. Prin contestatia formulata S.C. .X. S.C.S. solicita: Anularea in parte a Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr.F-MC .X./02.10.2012 emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili in ceea ce priveste respingerea la rambursare a TVA in suma de .X. lei aferenta anumitor cheltuieli inregistrate de societate, din care aceasta intelege sa conteste suma de .X. lei. Anularea in parte a Raportului de inspectie fiscala nr.F-MC .X./02.10.2012 emis de DGAMC cu privire la TVA nelegala respinsa la rambursare. Recunoasterea dreptului societatii la rambursarea TVA respinsa la rambursare si rambursarea efectiva catre societate a sumei de .X. lei. Prin contestatie, societatea face o scurta prezentare a activitatii sale aratand ca este o societate comerciala in comandita simpla cu obiect principal de activitate ,,Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun" - cod CAEN 4711, avand ca obiect secundar de activitate ,,Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate"

3

cod CAEN 6820, fiind inregistrata ca platitoare de TVA din data de 19 martie 2003. Pentru desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul si a activitatilor imobiliare, a efectuat diverse achizitii de proprietati imobiliare necesare pentru dezvoltarea si constructia unor complexe comerciale si in paralel, a angajat costuri in vederea desfasurarii activitatii de comert cu amanuntul: cheltuieli cu publicitatea, cheltuieli cu anunturi pentru angajare, cheltuieli cu studii si analize de laborator la produse de la concurenta, cheltuieli cu studiile si cercetarile de piata, iar sumele reprezentand TVA aferenta acestor achizitii au fost deduse conform art.145 si ale art.146 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal. Societatea arata ca in anul 2011, intrucat grupul Schwarz (.X.) a preluat societatile din grupul Tengelmann (fostele magazine Plus) si deoarece se dorea derularea activitatii comerciale sub un singur nume, prin Hotararea Administratorului Unic al SC .X. SCS s-a decis ca activitatea de comert cu amanuntul sa fie preluata integral de SC .X. SRL, urmand a desfasura in continuare in principal activitatile imobiliare declarate in obiectul secundar de activitate, prin cedarea dreptului de folosinta a spatiilor comerciale specifice activitatii de comert cu amanuntul catre SC .X. SRL, in baza unor contracte de inchiriere. In acest sens, la data de 5 aprilie 2011 societatea a incheiat cu SC .X. SRL un Contract cadru de inchiriere a tuturor centrelor comerciale, iar .X. a notificat autoritatile fiscale cu privire la optiunea de a aplica regimul de taxare pentru serviciile de inchiriere a spatiilor comerciale, iar ca urmare a deciziei de a nu mai desfasura activitatea de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, toate mijloacele fixe, obiectele de inventar si alte utilitati, achizitionate in vederea dotarii si functionarii centrelor comerciale au fost vandute catre SC .X. SRL. De asemenea, societatea arata ca la inceputul anului 2011 a incheiat un contract cu SC .X. SRL prin care se angaja sa presteze anumite servicii (ex. servicii administrative, servicii de IT, servicii de asistenta vanzari, servicii de suport logistic, servicii de suport achizitii, servicii de management al proprietatilor etc), pentru care urma sa fie remunerata cu un onorariu fix de .X. lei/luna, calculat pe baza cheltuielilor estimate a fi realizate de catre .X. pentru prestarea acestor servicii, plus un adaos comercial. Acest onorariu era ajustat trimestrial in

4

functie de cheltuielile efectiv realizate de .X. in vederea prestarii serviciilor catre SC .X. SRL. In acest sens, incepand cu luna februarie 2011 a emis in fiecare luna facturi catre SC .X. SRL pentru serviciile prestate conform Contractului. De asemenea, la inceputul fiecarui trimestru, .X. a emis facturi de ajustare a acestor onorarii, in functie de cheltuielile efectiv realizate pentru prestarea serviciilor. Astfel, incepand cu anul 2011 anumite cheltuieli (ex. cheltuieli cu verificarea si realizarea de materiale promotionale, cheltuieli de publicitate, cheltuieli cu realizarea de afise, cheltuieli cu reclama, cheltuieli cu anunturile de recrutare personal, cheltuieli cu studiile si cercetarile de piata, cheltuielile cu achizitiile de produse de la concurenta) au fost realizate de societate in vederea prestarii serviciilor catre SC .X. SRL conform Contractului.

2. In ceea ce priveste motivele de nelegalitate a actelor fiscale contestate, societatea sustine ca organele de inspectie fiscala au procedat eronat si nelegal cu privire la refuzul dreptului de deducere a TVA in cuantum total de .X. lei aferenta anumitor cheltuieli realizate in perioada octombrie 2010 - septembrie 2011 (ex. cheltuieli cu publicitate la asociatii de proprietari, cheltuieli cu servicii de recrutare personal, cursuri limba germana, cheltuieli cu studiile si cercetarile de piata, cheltuieli cu realizarea de pliante) pe motiv ca acestea nu au fost folosite pentru operatiunile sale taxabile si considera neintemeiata si nejustificata aceasta decizie in acest sens, aratand ca indeplineste toate conditiile de deductibilitate prevazute in legislatia de TVA, respectiv art. 145 alin.(1) si alin.(2) si art.146 alin.(1) lit.a) din Codul Fiscal care conditioneaza exercitarea dreptului de deducere de indeplinirea cumulativa a doua conditii: achizitia sa fie destinata desfasurarii de operatiuni impozabile si societatea sa detina o factura corect intocmita, conditii pe care considera ca le-a indeplinit.

Astfel, cu privire la realizarea in scopul desfasurarii de operatiuni taxabile a achizitiilor realizate in perioada octombrie 2010 - decembrie 2010 pentru care a dedus TVA aferenta in suma de 47.780 lei, societatea arata ca in lumina dispozitiilor pct. 45 alin.(1) din HG nr.44/2004 privind normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilul are dreptul la deducerea TVA aferenta achizitiilor realizate

5

cu intentia de a desfasura operatiuni economice taxabile, intentia urmand a fi stabilita prin raportare la imprejurari concrete si obiective determinate, care s-ar traduce in antrenarea unor costuri aferente pregatirii demararii investitiei.

Societatea arata ca inca de la infiintare, intentia sa era aceea de a activa in domeniul comertului cu amanuntul, drept dovada codul CAEN ales ca obiect principal de activitate: ,,Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun" - cod CAEN 4711. In acest sens, a efectuat achizitii necesare desfasurarii acestei activitati: pe de o parte, achizitia de teren si construirea unor complexe comerciale, pe de alta parte achizitii de bunuri/servicii premergatoare desfasurarii activitatii de comert cu amanuntul printre care: servicii de publicitate la asociatii de proprietari, servicii de recrutare (ex. vanzatori comerciali, sef magazin, personal in cadrul departamentului de pregatire marfa, manipulant depozit, operator date receptie marfa), studii si analiza laborator produse de la concurenta, studii si cercetari de piata aspect care este sustinut chiar de organele de inspectie fiscala care prevad in mod clar in cadrul Raportului de inspectie fiscala ca aceste achizitii realizate de .X. au fost menite sa asigure desfasurarea unei activitati rentabile de comert cu amanuntul, care trebuia sa asigure societatii venituri taxabile.

Societatea sustine ca in momentul angajarii acestor costuri nu existau indicii ca activitatea de comert cu amanuntul va fi transferul catre SC .X. SRL, intentia fiind in mod vadit aceea de a activa in domeniul comertului cu amanuntul, iar decizia cu privire la transferul acestei activitati, a fost luata ulterior, in baza unei analize riguroase din punct de vedere economic si comercial, care a avut ca scop identificarea unei maniere optime de desfasurare a activitatii de comert cu amanuntul, avand in vedere preluarea de catre grupul .X. a magazinelor din grupul Tengelmann (fostele magazine Plus).

In sustinerea acestui punct de vedere, societatea invoca jurisprudenta si practica Uniunii Europene, avand in vedere ca prevederile Codului Fiscal in materie de TVA sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr.112/2006, respectiv invoca decizia pronuntata de CEJ in Cazul INZO, decizia CEJ

6

in cazul C-37/95 Belgische Staat v. Ghent Coal Terminal NV care prezinta situatia companiei Ghent Coal Terminal NV si decizia CEJ in cazul C-268/83 Rompelman v. Minister van Financien in care se precizeaza ca si prima cheltuiala de investitie in scopul unei activitati poate fi considerata activitate (...) si in acest context, autoritatile fiscale trebuie sa tina cont de intentia declarata a persoanei de a desfasura activitati care vor face subiectul TVA sau TVA platita pentru actiunile premergatoare realizarii unei activitati economice, in principiu poate fi dedusa, iar dreptul de deducere a TVA aferenta investitiilor realizate se mentine si in situatia in care nu s-au putut utiliza bunurile si serviciile astfel achizitionate din motive obiective.

Astfel, societatea considera ca atat timp cat in conformitate cu jurisprudenta europeana este suficient ca o companie sa dovedeasca intentia de a realiza operatiuni taxabile pentru a putea deduce TVA aferenta investitiei, chiar si in situatia in care investitia nu se finalizeaza, cum este si in cazul in speta in care este evident faptul ca .X. are dreptul sa deduca TVA aferenta cheltuielilor sale, sustine aceasta.

Avand in vedere intentia clara a societatii de la acel moment, de a desfasura activitati taxabile de comert cu amanuntul, aceasta considera ca a indeplinit prima conditie de exercitare a dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor inregistrate in perioada octombrie - decembrie 2010.

In ceea ce priveste achizitiile realizate in perioada ianuarie 2011 - septembrie 2011, pentru care a dedus TVA aferenta in suma de .X. lei, societatea arata ca in anul 2011, a incheiat Contractul cu SC .X. SRL conform caruia se obliga sa presteze catre beneficiar anumite tipuri de servicii, printre care, servicii administrative (ex. consultanta pe probleme de management, strategii de business, asistenta in pregatire bugete etc); servicii IT (ex. implementare sisteme IT, mentenanta IT, implementare sisteme business etc); servicii de asistenta vanzari (ex. planificare, organizare si implementare activitati marketing, asistenta in managementul activititatilor magazinelor etc); servicii de asistenta logistica (ex. asistenta cu implementarea unui sistem de depozitare organizat, asistenta cu eficientizarea transportului, asistenta cu incarcarea/descarcarea/manipularea bunurilor etc); servicii de asistenta achizitii (ex. asistenta in identificarea furnizorilor locali,

7

asistenta in negocierea termenilor contractuali cu furnizorii); servicii de management al proprietatilor (ex. asistenta in achizitia si vanzarea de proprietati, asistenta in negocierile cu autoritatile, asistenta in identificarea defectelor imobilelor aflate in constructii, asistenta in receptia cladirilor, etc).

Conform acestui contract, pentru serviciile prestate catre SC .X. SRL, societatea sustine ca avea obligativitatea de a emite o factura lunara pentru un onorariu fix de .X. lei/luna, calculat pe baza cheltuielilor estimate a fi realizate de .X. lunar in vederea prestarilor de servicii catre SC .X. SRL plus un adaos comercial, onorariu ce acoperea toate costurile/cheltuielile prestatorului (Societatea) care aveau legatura directa cu serviciile prestate catre beneficiar (SC .X. SRL).

Mai mult, in conformitate cu anexa 2 a Contractului, la sfarsitul fiecarui trimestru, onorariul de .X. lei/luna era ajustat (in plus sau in minus), in functie de cheltuielile efectiv realizate de .X. pentru prestarea de servicii catre SC .X. SRL.

Prin urmare, societatea considera ca toate cheltuielile efectuate in vederea prestarii serviciilor catre SC .X. SRL se regasesc in onorariul facturat catre aceasta cu TVA cu exceptia sumei de .X. lei care reprezinta contravaloarea cursurilor de limba germana/romana ce au fost prestate pentru dezvoltarea profesionala a angajatilor proprii.

Avand in vedere cele de mai sus societatea considera ca a indeplinit prima conditie de exercitare a dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor inregistrate in perioada ianuarie 2011 – septembrie 2011, aceste cheltuieli fiind folosite pentru a genera venituri taxabile din prestarea de servicii catre SC .X. SRL sau au fost necesare pentru desfasurarea activitatii proprii.

In ceea ce priveste a doua conditie de exercitare a dreptului de deducere a TVA societatea mentioneaza ca detine facturi corect intocmite pentru achizitiile efectuate, fapt necontestat de catre organele de inspectie fiscala.

In baza argumentelor prezentate societatea considera ca si-a exercitat corect dreptul de deducere a TVA in suma de .X. lei aferenta

8

anumitor cheltuieli realizate in perioada octombrie 2010 – septembrie 2011, considerate de organele de inspectie fiscala a fi generate fara scopul de a obtine venituri taxabile.

Cu privire la refuzul dreptului de deducere a TVA in cuantum total de .X. lei aferenta unor cheltuieli realizate in perioada octombrie 2010 – decembrie 2010 pe motiv ca aceste cheltuieli sunt nedeductibile din punct de vedere al impozitului pe profit societatea sustine ca indeplineste toate conditiile de deductibilitate prevazute de lege in ceea ce priveste TVA.

Astfel, societatea sustine ca toate costurile cu materialele promotionale, ex pungi .X., cu transportul unor persoane in vederea participarii la interviul de angajare, cu cazarea acestora au fost generate de societate in mod vadit cu intentia de a demara activitate de comert si detine facturi corect intocmite, fapt confirmat tacit de organele de inspectie fiscala.

De asemenea, societatea invoca faptul ca desi organele de inspectie fiscala aveau la indemana toate mijloacele de investigare a starii de fapt reale acestea s-au limitat in a motiva abordarea lor prin a face trimitere la art.21 din Codul fiscal care prevede conditiile de deductibilitate a cheltuielilor in vederea determinarii profitului impozabil.

Cu privire la refuzul dreptului de deducere a TVA in suma de .X. lei aferenta unor cheltuieli cu expertize si servicii de traducere pe motiv ca societatea nu detine documente justificative, societatea considera nelegal si neintemeiat refuzul organelor de inspectie fiscala de a permite exercitarea dreptului de deducere a TVA, aferenta unor achizitii de servicii de expertiza etichete si traducere realizate in anul 2011, sustinand ca aceste servicii au fost realizate in vederea prestarii serviciilor catre SC .X. SRL conform contractului, valoarea lor regasindu-se in onorariul facturat de societate beneficiarului. Societatea sustine si faptul ca cele stabilite de organele de inspectie fiscala contravin legislatiei europene si invoca in acest sens Decizia CEJ in cauzele conexate C-80/11 Mahageben kft vs Nemzeti Ado –es Vamhivatal Del-dunantuli Regionalis Ado Foigazgatosaga si C-142/11 Peter David vs Nemzeti Ado – es Vamhivatal Del - dunantuli Regionalis Ado Foigazgatosaga cazuri care trateaza situatia in care organele de inspectie fiscala au refuzat dreptul de deducere a TVA

9

aferenta unor achizitii pe motiv ca facturile nu puteau fi considerate autentice sau nu se putea atesta caracterul real al operatiunii economice, situatii in care CEJ a considerat ca dreptul persoanelor impozabile de deducere din suma de TVA datorata, suma de TVA achitata pentru bunurile achizitionate si primite anterior de acesta constituie un principiu fundamental al sistemului comun al TVA instituit prin legislatia Uniunii. Societatea sustine ca, potrivit concluziilor CEJ in cazurile mai sus mentionate, prevederile Directivei 112/2006 trebuie interpretate in sensul ca se opun unei practici nationale in temeiul carora autoritatea fiscala refuza dreptul de deducere pentru motivul ca persoana impozabila nu dispune in plus fata de factura mentionata de alte documente de natura sa demonstreze ca imprejurarile mentionate sunt intrunite, desi conditiile de fond si de forma prevazute de Directiva 2006/112 pentru exercitarea dreptului de deducere sunt indeplinite, iar persoana impozabila nu dispune de indici care sa justifice presupunerea existentei unor nereguli sau unei fraude in sfera emitentului mentionat. Prin urmare societatea considera ca si-a exercitat corect dreptul de deducere a TVA in suma de .X. lei aferenta serviciilor de expertiza etichete si traduceri achizitionate in anul 2011 De asemenea, societatea sustine ca respingerea TVA in suma de .X. lei, in baza motivelor invocate de organele de inspectie fiscala contravine principiilor consacrate in materie fiscala, respectiv principiului neutralitatii TVA si principiului certitudinii, detaliate la art.3 din Codul fiscal. Astfel, in ceea ce priveste principiul neutralitatii TVA societatea sustine ca refuzul dreptului de deducere a TVA pentru anumite cheltuieli realizate de aceasta, va determina ca valoarea TVA sa constituie un cost la nivelul .X., desi toate aceste achizitii sunt in mod evident direct legate de activitatea generatoare de venituri taxabile a .X. si anume prestarea de servicii catre SC .X. SRL. In ceea ce priveste principiul certitudinii prevazut la art.3 lit.b) din Codul fiscal, societatea sustine ca masurile stabilite de organele de inspectie fiscala trebuie sa fie in concordanta cu situatia de fapt a contribuabilului si nu pot depasii conditiile impuse de legea de TVA numai pentru atingerea scopului urmarit, si anume evitarea fraudei si evaziunii fiscale, organele de inspectie fiscala refuzand dreptul de deducere a TVA in baza unor conditii suplimentare impuse de legislatia specifica impozitului pe profit .

10

II. Conform Raportului de inspectie fiscala nr.F-MC .X./02.10.2012, ce a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscala nr.F-MC .X./02.10.2012 organele de inspectie fiscala din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, au constatat urmatoarele:

S.C. .X. S.C.S. a dedus eronat TVA din facturi reprezentand achizitii de bunuri si servicii emise de furnizori si prestatori interni pentru care SC .X. SCS nu a respectat destinatia utilizarii acestora in folosul operatiunilor sale taxabile in suma de .X. lei in perioada octombrie 2010 – septembrie 2011.

Astfel, s-a constatat ca SC .X. SCS a inregistrat in evidenta contabila si a dedus TVA de pe facturi reprezentand:

in anul 2010 - publicitate asociatii de proprietari in suma de X lei si TVA in suma

de X lei, - anunturi pentru angajari vanzatori comerciali, sef magazin,

personal in cadrul departamentului de pregatire marfa, manipulant depozit, operator, etc. in suma de X lei cu TVA in suma de X lei,

- servicii recrutare personal, servicii intermediere personal, cursuri limba germana in suma de X lei cu TVA in suma de X lei,

- cursuri limba germana pentru personal roman si cursuri de limba romana pentru germani in suma de .X. lei cu TVA in suma de X lei,

- monstre produse de analiza, studii si analize de laborator produse concurente in suma de X lei cu TVA in suma de X lei,

- furnizare liste Marketing in suma de X lei cu TVA in suma de X lei, in anul 2011 - materiale promotionale in suma de X cu TVA in suma de X lei, - publicitate asociatii de proprietari in suma de X lei si TVA in suma

de X lei, - publicitate pliante, brosuri in suma de X lei cu TVA in suma de X

lei, autocolante magazin, autocolante amenajare filiale, fotoshooting, stickere, placute publicitate lifturi, etc. in suma de X lei cu TVA in suma de X lei,

- anunturi angajare personal in suma de X lei cu TVA in suma de X lei,

- anunturi angajare personal in suma de X lei cu TVA in suma de X lei,

11

- servicii recrutare personal, servicii de intermediere personal in suma de X lei cu TVA in suma de X lei,

- servicii recrutare personal, servicii de intermediere personal, consultanta personal, anunturi X in suma de X lei cu TVA in suma de X lei,

- cursuri limba germana pentru personal roman si cursuri de limba romana pentru expati germani in suma de X lei cu TVA in suma de .X. lei, monstre produse analize de laborator,

- studii si analiza laborator produse concurente in suma de X lei cu TVA in suma de X lei,

- analize de laborator in suma de X lei cu TVA in suma de X lei, - autocolante, materiale marketing in suma de X lei cu TVA in suma

de X lei. De asemenea, s-a constatat ca societatea a dedus in anul 2010

eronat TVA din facturi reprezentand achizitii de bunuri si servicii efectuate de la furnizori si prestatori interni aferente unor cheltuieli considerate nedeductibile, cheltuieli care nu sunt aferente realizarii veniturilor impozabile in suma de .X. lei din care:

- X lei cu TVA in suma de X lei reprezentand cheltuieli chirie locuinte pentru persoane care nu erau angajati ai societatii, incalcandu-se astfel prevederile art.145 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,

- X lei cu TVA in suma de X lei reprezentand cheltuieli evenimente pentru salariati,

- X lei cu TVA in suma de X lei reprezentand materiale promotionale preluare firma PLUS, pungi .X., pixuri, eveniment preluare PLUS ,

- X lei cu TVA in suma de X lei reprezentand transport persoane pentru interviu.

S-a mai constatat ca in anul 2011 societatea a dedus eronat TVA in

suma de .X. lei din facturi reprezentand achizitii de servicii efectuate de furnizori si prestatori interni care nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul desfasurarii activitatii proprii, nu au la baza documente justificative constand in expertize etichete, servicii traduceri.

Organele de inspectie fiscala au stabilit ca societatea nu beneficiaza

de dreptul de deducere pentru TVA in suma de .X. lei pentru perioada octombrie 2010 – septembrie 2011, avand in vedere prevederile art.145 alin.(2), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu

12

modificarile si completarile ulterioare, art.6 din HG nr.1050/2004 si art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile art.21 alin.(1) art.21 alin.(4) lit.m) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.23 lit.h) si pct. 48 din HG nr.44/2004, respectiv sunt neaferente realizarii de venituri si implicit operatiunilor sale impozabile. Pe cale de consecinta prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr.F-MC .X./02.10.2012 s-a respins la rambursare suma de .X. lei reprezentand TVA. III. Luand in considerare constatarile organelor de inspectie fiscala, motivele prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative in vigoare in perioada verificata, invocate de societate si de organele de inspectie fiscala, se reţin următoarele: Referitor la suma de .X. lei reprezentand TVA, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala de solutionare a contestatiilor este investita sa se pronunte daca in mod legal organele de inspectie fiscala au respins la rambursare TVA aferenta unor achizitii de bunuri si servicii, in conditiile in care societatea nu justifica faptul ca achiziile respective au fost efectuate in scopul operatiunilor sale taxabile.

In fapt, in perioada 2010- 2011 S.C. .X. S.C.S. a efectuat o serie de achizitii de bunuri si servicii, specifice activitatii de comert cu amanuntul, care trebuiau sa asigure desfasurarea unei activitati rentabile si in folosul operatiunilor sale taxabile, cum ar fi cheltuieli cu produse concurenta, cheltuieli cu studiile si cercetarile de piata, cheltuieli cu reclama si publicitatea pentru activitatea de comert, cheltuieli cu recrutarea si pregatirea personalului pentru activitatea de comert si alte cheltuieli de aceasta natura.

Avand in vedere specificul activitatii desfasurate efectiv de societate, echipa de inspectie fiscala a constatat ca S.C. .X. S.C.S. nu a desfasurat niciun fel de activitate privind comertul cu amanuntul in magazine nespecializate atat in cele proprii cat si in alte spatii si prin urmare a considerat ca bunurile si prestarile de servicii achizitionate pentru activitatea de comert cu amanuntul pentru care societatea a

13

dedus TVA in suma de .X. lei nu au fost destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile si pe cale de consecinta nu au acordat societatii drept de deducere si implicit nu au aprobat rambursarea de la bugetul de stat pentru aceasta TVA, in baza prevederilor art.145 alin.(2) lit.a) art.146 alin.(1) lit.a), art.145 alin.8 lit.a coroborate cu prevederile art.11 alin.(1) si art.21 alin.(4) lit.m) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea considera neintemeiata si nejustificata decizia organelor

de inspectie fiscala, cu privire la respingerea sumei negative de TVA in suma de .X. lei considerand ca indeplineste conditiile de deductibilitate prevazute de art.145 alin.(1) si (2), art. 146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pct.45 alin.(1) din HG nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal precum si conditiile prevazute de jurisprudenta si practica Uniunii Europene.

In drept, potrivit prevederilor art.145 alin.(1) si alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: “(1) Dreptul de deducere ia naştere la momentul exigibilităţii taxei. (2) Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni: a) operaţiuni taxabile;” Potrivit art.146 alin.(1) lit.a) din acelasi act normativ, “(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155;”

Conform prevederilor pct.45 alin.(2) din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal: “(2) Pentru exercitarea dreptului de deducere prevăzut la alin. (1) trebuie îndeplinite condiţiile şi formalităţile prevăzute la art. 145 - 147^1 din Codul fiscal. Prin excepţie de la prevederile art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, factura nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de

14

înregistrare în scopuri de TVA pentru operaţiunile efectuate înainte de înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.”

Faţă de prevederile legale invocate mai sus se reţine că pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, persoana impozabila trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de lege, respectiv să deţină o factură fiscală sau un alt document legal, iar bunurile sau serviciile achizitionate sa fie utilizate „in beneficiul sau”. Astfel, se retine ca dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată este condiţionat de utilizarea serviciilor achiziţionate în folosul operaţiunilor taxabile ale persoanei impozabile, justificarea achizitiilor de bunuri si servicii ca fiind destinate operaţiunilor sale taxabile revenind persoanei impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată care a achiziţionat serviciile respective.

Aceste conditii trebuie indeplinite in mod cumulativ. Din documentele existente la dosarul cauzei se retine ca S.C. .X.

S.C.S. a dedus in perioada verificata TVA din facturi de achizitii de bunuri si servicii, facturi emise de furnizori si prestatori interni in suma de X lei in perioada octombrie – decembrie 2010 si in suma de X lei in perioada ianuarie – septembrie 2011 reprezentand publicitate asociatii de proprietari, anunturi pentru angajari vanzatori comerciali, sef magazin, personal in cadrul departamentului de pregatire marfa, manipulant depozit, operator, servicii recrutare personal, servicii intermediere personal, cursuri limba germana pentru personal roman si cursuri de limba romana pentru germani, monstre produse de analiza, studii si analize de laborator produse concurente, furnizare liste Marketing, materiale promotionale, publicitate asociatiile de proprietari, publicitate pliante, brosuri, autocolante magazin, autocolante amenajare filiale, fotoshooting, stickere, placute publicitate lifturi, etc. anunturi angajare personal, servicii de intermediere personal, consultanta personal, analize de laborator.

De asemenea, SC .X. S.C.S. a mai dedus in anul 2010 TVA in suma de .X. lei din facturi reprezentand chirie locuinte pentru persoane care nu erau angajati ai societatii, evenimente pentru salariati, materiale promotionale preluare firma PLUS, pungi .X., pixuri, snur eveniment preluare PLUS, transport persoane pentru interviu, precum si TVA in suma de .X. lei pe anul 2011 din facturi reprezentand achizitii de expertiza etichete si servicii de traducere servicii efectuate de furnizori si prestatori interni pentru care societatea nu a putut justifica necesitatea prestarii acestora in scopul desfasurarii activitatii proprii.

15

Din documentele existente la dosarul contesatiei se retine, de

asemenea ca, S.C. .X. S.C.S. s-a infiintat in anul 2003 in temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a devenit platitoare de TVA incepand cu data de 19.03.2003, conform Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA seria B nr.X.

Conform actului constitutiv al societatii, obiectul principal de activitate la constituit Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cod CAEN - 471. Obiectul de activitate al societatii cuprindea si activitati, precum lucrari speciale de constructii, comert cu ridicata al produselor alimentare si nealimentare, cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii, inchirierea si subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate etc.

De la infiintare si pana la data inspectiei fiscale, societatea a investit pe piata romaneasca cu precadere in achizitia de proprietati imobiliare, achizitii avute in vedere pentru dezvoltarea si constructia unor complexe comerciale.

In perioada verificata, S.C. .X. S.C.S. a efectuat operatiuni impozabile, pentru care a aplicat cota standard de 24%, constand in achizitionarea de proprietati imobiliare (terenuri) si construirea in antrepriza a unor complexe comerciale in scopul desfasurarii in interes propiu a activitatii principale de comert cu amanuntul detinand proprietati atat in Xcat si in diferite judete ale tarii: X.

Contrar obiectului de activitate - Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, activitate principala - Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, S.C. .X. S.C.S. a decis inchirierea complexelor comerciale construite pentru a fi utilizate in desfasurarea activitatii de comert in interes propriu de catre S.C. .X. S.R.L.

In data de 04.04.2011, S.C. .X. S.C.S. prin Administratorul unic a hotarat sa desfasoare in principal activitatile imobiliare declarate in obiectul secundar de activitate conform codurilor CAEN 6810 ,,Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii" si 6820 ,,Inchirierea si subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate", schimbarea obiectului principal de activitate urmand a fi efctuata ulterior, in baza hotararii asociatilor societatii.

Ca urmare a luarii deciziei de a nu mai desfasura activitatea de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, toate mijloacele fixe, obiectele de inventar si alte utilitati - denumite Active tinta si Active

16

tinta suplimentare, care au fost achizitionate de catre S.C. .X. S.C.S. in vederea dotarii si functionarii centrelor comerciale necesare activitatii de comert au fost vandute la un pret de cumparare stabilit in baza unui raport de evaluare catre S.C. .X. S.R.L. in data de 30.09.2011.

Conform Certificatului Constatator - nr..X./20.08.2012, eliberat de O.N.R.C. de pe langa Tribunalul .X., activitatea principala conform codificarii CAEN - 6820 devine inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

In data de 05.04.2011 a fost incheiat un contract cadru privind inchirierea tuturor centrelor comerciale, intre S.C. .X. S.R.L. si S.C. .X. S.C.S.

Astfel, din constatarile organelor de inspectie fiscala si documentele existente la dosarul cauzei se retine ca S.C. .X. S.C.S. nu a desfasurat niciun fel de activitate privind comertul cu amanuntul in magazine nespecializate proprii sau inchiriate care sa justifice acordarea dreptului de deducere pentru achizitionarea unor bunuri sau servicii destinate acestei activitati precum, publicitate asociatii de proprietari, anunturi pentru angajari vanzatori comerciali, sef magazin, personal in cadrul departamentului de pregatire marfa, manipulant depozit, operator, servicii recrutare personal, servicii intermediere personal, cursuri limba germana pentru personal roman si cursuri de limba romana pentru personal german, monstre produse de analiza, studii si analize de laborator produse concurente, furnizare liste Marketing, materiale promotionale, publicitate pliante, brosuri, autocolante magazin, anunturi angajare personal, servicii de intermediere personal, consultanta personal, analize de laborator, chirie locuinte pentru persoane care nu erau angajati ai societatii, evenimente pentru salariati, materiale promotionale preluare firma PLUS, pungi .X., pixuri, snur eveniment preluare PLUS, transport persoane pentru interviu, achizitii de experiza etichete si servicii de traducere.

Mai mult, din nota explicativa data de reprezentanta societatii la solicitarea organelor de inspectie fiscala, se retine ca intregul personal recrutat in vederea desfasurarii activitatii de comert a fost transferat SC .X. SRL.

Prin urmare, se retine ca serviciile si bunurile achizitionate de societatea contestatatara mentionate mai sus pentru care aceasta a dedus TVA in suma de .X. lei nu au fost destinate operatiunilor sale taxabile, contrar prevederilor art.145 alin.(1) si (2) lit.a), art. 146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pct.45 alin.(2) din HG

17

nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Societatea nu face dovada operatiunilor taxabile realizate ca urmare a achizitiilor mentionate mai sus pentru care organele de inspectie fiscala nu au acordat drept de deducere a TVA in suma de .X. lei in conditiile in care potrivit art.65 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declaraţiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal.”

Sustinerea acesteia ca a realizat operatiuni taxabile din inchirierea spatiilor comerciale care justifica deducerea TVA aferenta unor achizitii de servicii legate de recrutarea si pregatirea personalului destinat activitatii de comercializare nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a contestatiei intrucat veniturile realizate din inchiriere reprezinta venituri din cedarea folosintei unor bunuri mobile sau imobile obtinute de proprietarul acestora, in speta SC .X. SCS, nu din cedarea personalului recrutat si pregatit pentru activitatea de comert.

De asemenea, sustinerea societatii potrivit careia a inceput sa angajeze costuri si sa faca investitii cu intentia de a desfasura activati in domeniul comertului cu amanuntul si ca aceste achizitii de bunuri si servicii au constituit etape pregatitoare desfasurarii activitatii de comert cu amanuntul, invocand prevederile pct.45 alin.(1) din HG nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, nu pot fi retinute in solutionarea favorabila a cauzei avand in vedere urmatoarele:

La pct.45 alin.(1) din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se prevede ca:

“45. (1) În sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal, orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa pentru achiziţiile efectuate de aceasta înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, din momentul în care această persoană intenţionează să desfăşoare o activitate economică, cu condiţia să nu se depăşească perioada prevăzută la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal. Intenţia persoanei trebuie evaluată în baza elementelor obiective, cum ar fi faptul că aceasta începe să angajeze costuri şi/sau să facă investiţii pregătitoare necesare iniţierii acestei activităţi economice. Deducerea se exercită prin înscrierea taxei deductibile în decontul de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal, depus după înregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

18

Or, in speta S.C. .X. S.C.S. s-a infiintat in anul 2003 in temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a devenit platitoare de TVA incepand cu data de 19.03.2003, conform Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA seria B nr.X, iar achizitiile de bunuri si prestari de servicii in scopul desfasurarii activitatii de comert cu amanuntul pentru care organele de inspectie fiscala nu au acordat societatii contestatare drept de deducere pentru TVA au fost efectuate in anii 2010 si 2011, societatea nefacand dovada faptului ca au fost destinate operatiunilor sale taxabile.

Se retine ca, echipa de inspectia fiscala a analizat activitatea economico-financiara a S.C. .X. S.C.S. si nu a avut in vedere identificarea unei maniere optime de desfasurare a unei activitati de comert cu amanuntul in cadrul grupului .X..

Prin urmare nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a cauzei sustinerea acesteia ca in momentul angajarii acestor costuri nu existau indicii ca activitatea de comert cu amanuntul va fi transferata catre SC .X. SRL, intentia fiind in mod vadit aceea de a activa in domeniul comertului cu amanuntul, iar decizia cu privire la transferul acestei activitati, a fost luata ulterior, in baza unei analize riguroase din punct de vedere economic si comercial, care a avut ca scop identificarea unei maniere optime de desfasurare a activitatii de comert cu amanuntul, avand in vedere preluarea de catre grupul .X. a magazinelor din grupul Tengelmann, si nici jurisprudenta si practica Uniunii Europene invocata de societatea contestatara.

Din jurisprudenta Curtii Europene de Justiţie se reţine că, asa cum a concluzionat si contestatara, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată se acordă pe baza intenţiei declarate a persoanei impozabile de a desfăşura activităţi supuse taxei pe valoarea adăugată, dar persoana care solicita deducerea taxei pe valoarea adăugată trebuie să demonstreze că sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru acordarea acesteia.

Întrucât, de la data aderării, legislaţia română a fost armonizată cu Directiva a 6-a a CEE, iar prin Tratatul de Aderare, ţara noastră s-a obligat să respecte aquis-ul comunitar, inclusiv deciziile Curţii Europene de Justiţie, relevant in acest caz este paragraful 23 din cazul C-110/1994 INZO ce face trimitere la paragraful 24 din Cazul ROMPELMAN (C-268/83) precum si cazul GHENT COAL TERMINAL NV C37/1995, potrivit căruia art.17 al Directivei a 6-a, echivalentul art.145 din Codul fiscal, trebuie interpretat în sensul în care trebuie să i se permită unei persoane impozabile ce acţionează ca atare, să deducă taxa pe valoarea adăugată

19

plătită pentru bunuri care i-au fost livrate sau pentru servicii care i-au fost prestate în scopul realizării lucrărilor de investiţie şi pe care a intenţionat să le folosească în cadrul operaţiunilor taxabile. Dreptul de deducere rămâne dobândit când, din motive de circumstanţă ce nu depind de voinţa sa, persoana impozabilă nu s-a folosit niciodată de bunurile şi serviciile achiziţionate în scopul realizării de operaţiuni taxabile.

Cu privire la achizitiile realizate in perioada ianuarie - septembrie 2011, prin contestatia formulata contestatara invoca faptul ca a incheiat cu S.C. .X. S.R.L. in luna martie 2011 un contract cadru, prin care se obliga sa presteze catre beneficiar anumite tipuri de servicii printre care: administrative, IT, asistenta vanzari, asistenta achizitii, management al proprietatilor, etc. In baza acestui contract a emis lunar o factura reprezentand un onorariu fix in suma de .X. lei, calculat pe baza cheltuielilor estimate a fi realizate plus un adaos comercial, onorariu ajustat trimestrial pe baza cheltuielilor efectiv realizate.

S.C. .X. S.C.S sustine ca aceste cheltuieli efectuate pentru care organele de inspectie fiscala nu au acordat drept de deducere pentru TVA aferenta au generat venituri taxabile conform acestui contract, respectiv se regasesc in onorariu facturat cu TVA catre SC .X. SRL.

Cele sustinute mai sus nu pot fi avute in vedere in solutionarea favorabila a cauzei intrucat:

Contractul cadru la care se face referire in contestatie este redactat in limba engleza, facturile emise de societate catre SC .X. SRL in baza acestui contract se mentioneaza la rubrica ,,denumirea produselor sau serviciilor" explicatia - contravaloare servicii de asistenta si expansiune, nefiind prezentate si alte documente care sa justifice si sa confirme cele sustinute de societatea contestatara, iar potrivit art.213 alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, “Analiza contestaţiei se face în raport de susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele sesizării.”

Prin urmare, se mentin ca intemeiate cele constatate si stabilite de organele de inspectie fiscala avand in vedere si prevederile art.6 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, “Organul fiscal este îndreptăţit să aprecieze, în limitele atribuţiilor şi competenţelor ce îi revin, relevanţa stărilor de fapt fiscale şi să adopte soluţia admisă de lege, întemeiată pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză”,

20

coroborate cu prevederile art.11 alin.1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza ca: ,,La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe in intelesul prezentului cod, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic sau pot reincadra forma unei tranzactii pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei.” In ceea ce priveste principiul neutralitatii TVA invocat de societate prin contestatia formulata, in sensul ca refuzul dreptului de deducere a TVA pentru anumite cheltuieli realizate de aceasta, va determina ca valoarea TVA sa constituie un cost la nivelul .X., desii toate aceste achizitii sunt in mod evident direct legate de activitatea generatoare de venituri taxabile a .X. se retine faptul ca organele de inspectie fiscala au acordat societatii contestatoarte prin decizia de impunere contestata drept de rambursare pentru o parte din suma reprezentand TVA aferenta achizitiilor efectuate de aceasta in scopul operatiunilor sale taxabile, diferenta de TVA respinsa la rambursare reprezentand rezultatul aplicarii prevederilor legale in materie de TVA la situatia de fapt constatata cu privire la achizitiile efectuate de societatea contestatara si nu ca urmare a analizei activitatilor la nivelul grupului .X.. In ceea ce priveste invocarea de catre societate a principiului certitudinii in sensul ca in situatia de fapt a contribuabilului organele de inspectie fiscala au refuzat dreptul de deducere a TVA in baza unor conditii suplimentare impuse de legislatia specifica impozitului pe profit, se retine ca organele de inspectie fiscala au invocat in cuprinsul actelor administrative fiscale incheiate si temeiuri de drept ce reglementeaza impozitul pe profit, pe langa cele care reglementeaza TVA, tocmai pentru a demonstra o anumita abatere a SC .X. SCS de a respecta in toate cazurile obligatiile sale fiscale. Avand in vedere cele retinute, prevederile legale in vigoare pe perioada verificata, documentele existente la dosarul cauzei, in baza art.216 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu pct.11.1, lit.a) din OPANAF nr.2.137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor `pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, potrivit caruia,

« Contestaţia poate fi respinsă ca: “ a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat”,

21

se va respinge ca neintemeiata contestatia SC .X. SCS pentru taxa pe valoarea adaugata in suma de .X. lei respinsa la rambursare prin Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală nr.F-MC .X./02.10.2012.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, precum si in baza prevederilor legale invocate si in temeiul art.216 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit.a) din OPANAF nr.2.137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se

DECIDE

Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de SC .X. SCS impotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală nr.F-MC .X./02.10.2012, emisa de organele de inspectie fiscala din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili pentru suma de .X. lei reprezentand taxa pe valoarea adăugată respinsa la rambursare.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul X sau Tribunalul .X., in termen de 6 luni de la comunicare. DIRECTOR GENERAL X