Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

Embed Size (px)

Text of Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv....

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  1/72

  ARHIVELE NATIONALE

  SERVICIUL ARHIVE NAIONALE ISTORICE CENTRALE

  Biroul Arhive Administrative i Culturale

  Nr inventar: 818

  INVENTAR

  MINISTERUL ARTELOR DIRECTIA GENERAL A

  TEATRELOR I OPERELOR

  SERVICIUL CONTENCIOS

  1931 1949

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  2/72

  I

  COMITETUL DE STAT PENTRU CULTURA SI ARTA

  ISTORICUL FONDULUI ARHIVISTIC

  al

  MINIST]BULUI INSTRUCTIUNII, CULTELOR SI ARTELOR

  ( dat e pr i v i n d f ondul Depar t ment ul u i Ar t e l o r )

  1931 - 1936

  . .

  Mat r i l ul ar hi vi s t i c al D par t ament ul u i Ar t el o r d i n Mi ni s t er ul -

  I n s t r u c i u n i i , Cul t l o r i Ar t el o r s e nc adr eaz n per i o ada c upr i n s

  nt r an i i 1931 - 1936.

  F ondul s c ompune di n do ar e c ar e c on i n l uor r i , ac t e i

  c or s ponden , pr ec um i d i n r egi s t r e.

  Mat e r i al ul es t e ps t r at i n bune c ondi i i i es t e pus n s ta~e

  de a f i c er c et at c u u ur i n .

  Con i nut ul f o ndul u i ogl i nde t ac t i v i t at ea ac es t ui depar t ament

  n l egt ur - c u :

  - ar t e l e f r umoas e . i muz i c a ;

  -t at r l e i oper l e ;

  - pr o paganda c ul t u r al

  - ai n mat ogr af e l e

  - c ons er var ea monument e l o r i t o r 1c e

  Al t dat e pr i v i t oar e l a ac es t f ond nu s e c unos c .

  I nv nt ar i er ea f ondul u i s - a f c ut c onf o r m i ns t r uc i uni l o r

  Di r c i i Gen r al a Ar hi ve l or St at ul u i .

  F ondul ar e o l ungi me de ? me t i i .

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  3/72

  COMI TETUL DE STAT PENTRU CUL TURA SI ARTA

  I S T 0 R I C U L

  MI NI STERUW I NSTRUCT I UNI I , CUL TEL OR SI ARTEL OR

  ( dat pr i v i nd D par t ament al Ar t e l o r )

  1931 -

  1936

  Conf o ~m L egi i nr . 157 pr omal gat c a Dec r et u l nr . 2673 di n

  19 i ul i 1931, publ i c at n Moni t o r al Of i o i al nr . 166 d1~ 21 i ul i e 193~

  Mi ni s t e r u l I ns t r uo i an i i Publ i oe . i al Cul t e l o~ a l aat denum ~ a d

  MI NI STERUL I NSTRUCTI UNI I , CUL TELOR i ARTELOR, ps t r 1 n du- 1 vec hea

  o r gan i z~e.

  P r i n L egea nr . 164 pr omul g t ou. D e t ul nr . 2687 di n 21 1u. 1i

  931, publ i c at i r i Moni t o r al Of i c i al nr . 167 di n 22 i ul i 1931, s

  t . r 9 0 e DI RECT I A EDUCAT I EI POPORULUI d l a Mi n i s t er u l Munc i i , s n . t . -

  i i i Oc r o t i r i l or Soc i al l a Mi ni s t e r u l I ns t r u o i u n i i . Cul t l o r i

  A r t e l o r , i n f i i n 1ndu- s bot i odab n c adr ul ac e l ui a m n i s t e r i .

  DI RECT I A GENERAL A A TEATRELOR i OPERELOR.

  P l ng oe l e dot di r eo i i de mai s us i nc a d r at e l a Mi ni s t r u l

  I n s t r u o i u n i i . Cul t l o r i Ar t e l or a l uat f i i n i I ns peo t o r a t u l

  A r t el o r as upr a or u i a aa t r out t r i bu i i l S r v i o i al ui Ar t e l o r

  F r umoas i Muz ee l o r d i n f os t a Di r ec i a Ar t l o r , d s f i i n at pr i n

  L eg a de mai s us , p r e oum i ar h i va f ono g r a f i o i Com s i un a pent r u

  c ul eg r a i pabl i c ar ea d f o l c l or muz i c al .

  P r i n L gea de mai s us s mai di s pus oa S r v i o i u l I nv m n-

  t u l u i Ar t i s t i c s t r ao . l a Di r o i a I nvvm nt u l u i Super i o r , i ar

  Oom s ~a Monument e l ar I s t o r i c

  f unc i onez e pot r i v i t l e g i i i

  r egul am nt ul ui s u.

  Sub ao as t o r gani z ar e. Mi n i s t e r u l I ns t r u o i an i i , Cul l o r

  i

  Ar t el o r a f unc i o nat p i n l a dat a de

  9

  mar t i e 1937 o i nd depar t a-

  ment u l i ns t r u o i un i i s e s epar de c el l al oe dou depar t ament e -

  al Cul t e l or i 1 Ar t e l o r - l ai nd f i i n Mi n i s t r u l Oul t e l or i

  Apt; ~or.

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  4/72

  COMI T : &r UL DE STAT PENTRU CUL TURA SI ARTA

  I NVENTAR nr . l .

  ==============

  MI NI S TE RUL mS TRUCT I UNI I , CUL TELOR SI ARTELOR

  Anul 1931

  . . ~ -

  = = = = = = ~ = = ~ ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  ===============

  Con i nut u l do ar ul u i

  D

  t

  Nr .

  x t r ema f i I

  Obse r v .

  3

  5 6

  7

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ; ; : =

  1.

  1

  2

  5. 5

  DI RECT I A GENE

  TEATREL OR SI

  OPERELOR

  ====================:

  Ce r r i de ut o r i z a i i a d i f e -

  r i v i l o r ar t i t i , z i a r i t i ,

  I u l ~

  264

  ans at or i i muz i c i n i s t r i n i ,

  Dec .

  de a s e pr oduoe p s oene d

  t e a t r u , 100 l u r pr oum i

  aut o r i z a i i d 1 b r p t r e -

  c ar e i n

  i

  r .

  C r e r i al ~at r on i l o r de bar u -

  r i i var i aur i de gaj a

  I un-r oheat r i c o r ur i d ar t i t i

  a o

  s t r . i n i c r r i a l e ac at o -

  D o .

  r p nt r u aut o r i z a i i de l i be

  r xer c i t ar a pr o f es i i .

  C r r i de ut o r 1z av i i d f uno

  t i on p nt r u t r u~ e d

  F br -

  51

  t eat u ev r e s n nt eaga

  D c .

  a r i pr e l ungi r i d aut or i -

  z

  t

  i .

  C . t ' e r ide l i be r

  r c i t a r a

  pr of s i a i ~ent r u t r u l e ans am-

  Ma r t -

  37

  bI ur i i c o r ur i uo r a n an

  Dao .

  i bul gar .

  C r r i d s ubven i i s au aj u-

  F br-oar a ac or dat a ar t i t i I r i n s -

  10

  t r ument i t i , dr mat i o i i

  rei,

  p l a s t i o i .

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  5/72

  -)-

  1

  = = = = = = _ = = = = = = = G = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = a = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 a

  5

  6

  7

  6. \

  7. \.

  8. ~

  9.

  Il.

  12. 1

  2 3

  4

  9/ /

  lO~

  12

  ti

  13

  Cerarl. d autor zaii p ntru

  practicat' a prof siunii ca

  artiti in Baruri i Varia-

  t uri, pr cumi autorizstii

  de localuri

  n

  Ardeal i

  dU rit provincii.

  (dos.17)

  I m

  Oot.

  8

  C rari d autorizai p ntru

  exercitar a prof siunii a S ep t -

  diferi artiti l a Vari t ul Oot. 4

  Duci-Bar Buc ,

  Barul CARLTONucureti

  Cer r1 de autori zar p ntru

  in traI' a i t'm1nI l : ea n

  al\l

  a

  dif ri1rti

  ti

  strini car urmeaz a ae

  prou c la Barul Carlton.

  -

  o

  reri al dir ctorllor

  i al ti tilol' de oi ro p n-

  tru autoriza 1e d 1ib r

  x rc1tare a prof siunii

  n

  Bucur ti i prov:1nci

  Cer ri al div rilor pro-

  fesioniti d a li s 1i-

  b l'a aU tor za11 p ntr u

  dine public d magi,

  soamator1 , t lep ati

  ilu zionism, tc.

  A n

  Buc.i

  provinei

  Oereri pentru autoriza '

  a

  d aerbr1 publio ,(tomboI

  i jocu

  1 1

  d noro o ) to.

  Cor apond n divers r f

  ri toare la Luor1'i d P r-

  sonal, oono di1 pP.ntru

  p rsonal ar tia tio ad-

  minia tI' ati v car pl ac n

  strin tat

  Cr ri d autor zai1 p n-

  tru lib l'a

  p

  rach10ar. a

  prof siunii artistio n

  nt aga ar

  ~art-

  Oot.

  5

  Iunie

  Deoem. 36

  Oot -

  D o. 17

  Aug -

  Oot. 3

  lan -

  lu11 302

  Apr-

  335

  D

  o.

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  6/72

  - i5-

  r

  1

  = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = == = = == = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =

  =====_E

  7

  3

  4 5

  6

  14.

  1,. ,

  16 .

  17. ,

  18. \

  20.

  14 V

  Rep rtor1ul p rmanent

  fixat p 1931132,pentru

  toat T tr 1 Naonal

  din a$.

  Cer ri al ar t1tilo l

  lirioi i instrum ntiti

  d

  a fi autoriza i s

  dea oono rt tn toat

  tara.

  n notat cerer ing.

  Gabr1al Dimitriu, inv nt

  torul viori1 1tric , de

  a organiza concerte cu

  noul 1nstrum nt pat ntat

  la Paris.

  Lucrri i 001' sponden

  ou sindi catele artitilor

  lirici i dravrratic1,pr u m

  i cu soci et11 ar tis-

  tio

  C reri pentr u autor izaii

  d agenii teatral 1

  pentru coli

  d

  giHmas-

  tio r1trn1c .

  C r

  ri

  d

  i

  v 19 r f

  r1-

  toare la : eli brri de

  autorizai pentru

  r

  pr -

  zentai de oper, t stIU

  i conc rt , r~in r1 d

  sli fcute d C 1

  tr

  artiti 1 condu tori de

  trup d t

  a

  tt:u i op

  Cor epondn privind

  controlul activi t.i

  ag llor t straI din

  ar i

  o

  rari

  d d

  s-

  chid ri de ag n1i

  t atral

  Au tori za ii i cer ri

  d autor za1i pentru

  coli cursuri d dans.

  Acordi d m dalii

  Bene-Mrenti i

  rsplata muncii p tI'u

  mrit artis tice

  ./

  . .

  A p l ,

  Aug.

  ~art-

  D c.

  AUg.

  D

  c.

  Aug-

  D o ,

  luI -

  D

  c .

  Mai -

  D c .

  lan-

  S

  pt.

  II

  57

  49

  129

  74

  98

  75

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  7/72

  -

  1

  ============ ======================== =========================== =========

  7

  21

  22

  24. .

  27. \ 27

  25 \

  26

  v

  4

  Cer er i pent r u c o~dar de

  bur s e i aj u t oar e pent r u

  muz i c i ar t dr amat i c .

  Cer e r i de aut or i z a i i de

  l i be r xer c i t ar e a pr o f s i u-

  n i i d i ve r i l o r ar t i t i

  l 1r i c i i dr a t i c i , r om ni

  i s t r i n i , pr ec um i pr e-

  l ungi r ea c onc es i un i l o r pen-

  t r u t at r e par t i c u l ar e i

  ans ambl ur i de di l e t an i .

  Co r e sponden pr i v i nd c on-

  t r o l u l i ac t i v i t at ea t ea-

  t r e l o r , pe r s onal ul ui i a

  l oc a l ur i l o r .

  Re f e r at e al e i ns pec t o r i l o r

  d i n i ni s t e r n l eg t ur

  c u bar ur i l e i l oc al ur i l e

  par t i c u l ar e di n Capi t al .

  Co r e sponden r e f e r i t oar e

  l a c er e r ea c ompoz i t o r u l u i

  Paul J e l e s c u n l e g t ur c u

  un apar at de nr egi s t r r i

  f o l c k l o r i c i adr es a Cons i -

  l i u l u i Epar h i a l pent r u i n -

  t er z i c r e s pec t ac o l e l o r .

  5

  6

  Mai -

  Sept .

  16

  Au g' : '

  Dec .

  36

  Au g' : '

  Oc t .

  39

  Noem-

  Dec .

  9

  Apr i l - 12

  Au g.

  Oper a Rom n Buc ur e t i

  Cai et u l de s ar c i ni i i nv n-

  t ar u l gener al al oper e i ;

  cos t ume, r e ouz i t , b i b l i o t e c

  mobi l i e r , i ns t r ument e muz i c ai e . Ap r . 289

  et c . pr odat e l u i Geor g Geor ges c u

  c onc es i onar u l oper e i .

  Oper a Rom n Buc ur e t i

  Re f e r at e i oo r e s ponden n

  l eg t ur c u des f ac er ea c on-

  t r ac t el o r d muno al e ur m-

  t o~i l o r s al a r i a i : d i r 1j o r

  L eon Bl um, s o l i s t Edgar

  I s t r at i i Cos t i o

  V

  I o n e s c u.

  P l a t a c hi r i e i magaz i i l o r c u

  dec or ur i l e Op r ei .

  Suma de 300 z

  10

  i dat o r at de

  Eg. ~as s i n i Cons ul at u l u i

  Ro m ni i di n Lwow

  1

  Feb r - 56

  N em.

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  8/72

  -ff-

  123

  /

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = =

  5

  ==============~======~

  7

  6

  28. 28 \j

  29.

  29

  3

  /

  1 31

  32 32 (

  3 3

  -Problen l' feri toare la asigU-

  rar a Teatrului NaionaJ.

  ChiinU ;

  -Problema tr oerii av ri1 mo-

  bil i imobil. a T atrului

  Naional din Chiinu cenoe-

  siuni I.LIv sou.

  T atrul National :Eu our ti

  -luorri ref eri toar e la ve-

  rifioar a

  g

  stiunii t atru-

  lui J

  -Numiri n ConsIliul d ad-

  m1nistt'a i

  -state de plat al p rsona-

  1u1ui artistio i adrninis-

  tra.tiv.

  T stru1 National Cernuti-

  -Cereri ale dif 11t lor trup

  d t tru tinsti tuIi, te.,

  pentru autoriza.i d

  spectacole ;

  -Cor spond

  n

  intern privind

  p r gizorul f Trifan

  Buoevschi.

  T atrul National Cemu

  .Cor sponden cu ~'1nIat ru1

  de finan1 : olroulrl.ordin ,

  diapozi i, conf lf1lri, to.

  cu oaraot r fin anoiar

  Tea.trul N i5onal C rnu;tI

  Cor sponden n 1 gtur ou

  reclamai, ce ro tri, l fe-

  r te, rapoarte al oomisiei

  p rmSl te d oontro1 asupra

  v rIf10rii gestiunii t atru-

  lui, luor~ r1 privind oono

  sionar a teatrulu 1r. Ilie

  Baoinsohi i Dr.fIax S veanu,

  Prooes-verbal al oomisiei

  p rman~t d oontrol d pe

  lng T i Op r Rom.

  eatrul National rnuti

  Cor ponden r f Itoare

  la furniza a d daeoruri,

  angaja de

  01'

  ah str e, a

  1'1

  al

  p

  rsona1ului pentru aju-

  toar ., etc. (1931-1932)

  TablOUlpies lor austr o

  g rmane juoat la T.N ional

  Cernu.

  J

  ISl-

  Iun.

  Aug-

  Deo.

  Iun-

  D o .

  Ian-

  Iun.

  Iun-

  D o .

  ,Aug-

  D o .

  13

  41

  80

  112

  137

  115

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  9/72

  1

  2

  3

  4

  6

  7

  -3(;

  36

  6 -

  II:

  = e D~c = = = = = = = = _ = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  5

  T atrul N jlt ipn 1 I1

  - Proe

  a-verbal d v

  rif10

  g

  st1un1i

  T

  trulu1,

  - Cazul Al x , Teo.doresnu ;

  - B

  g

  ul i contul d

  g s-

  al

  t trulu1;

  - de 90U~P t i

  : p 1911.

  Iun-

  Dee.

  127

  Rapo r d 1nspeo-tie i

  cor apondena

  T

  trului

  onaldi_Cuj

  (sp etaool d dU tan1

  t

  o

  zu

  l'a a pi s lor, auto-

  rizai

  Il

  n

  r

  u

  turn ,

  au bv n1, litigiul ou

  firm g

  svary

  t

  Comp.

  D

  nota t tI' i r f at

  po

  tului G.Topire

  snu ,

  n

  oalit

  d

  msp

  o

  tor

  t atral

  Iun-

  Dee.

  123

  din Cluj

  Probl

  m

  l'

  f.

  1'1

  toar

  1

  con 910nar a Op r 1

  T trulu 1. R f l ate,numir1 ,

  n Conailiu 1 d M im m9 tra-

  ,

  aubv n , aneh t

  Tablou d m br i oroh str iT

  Opr

  AUg-

  Oot.

  77

  3

  3

  l a

  -

  Rein

  1 '1

  p n

  t

  u

  oas a d

  p naii

  ;

  -

  ~oh

  t

  aup r

  oono s on-

  r i 1 T trulu1;

  Oot-

  134

  -

  D oupri din pr

  s

  Dec.

  -

  'fIroo

  9

  v rbal.

  p

  tru

  al grea m. brilot' n Consi-

  liul d

  1 ctu~

  .

  /

  . . .

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  10/72

  -7-

  =========

  = = = = = = = = ~ = = = = = = a = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  _

  _ _ _ 1 ~~( ~ _ _3__ - - - - - - - - - - - - - - 4- - - - - - 5 6 7 _

  38

  V

  9

  J

  l atrul Na jonal Craiova

  Numiri.

  Pling r1, aoordr1, d ore-

  di t ,stat d plata perso-

  nalului artistio.

  Bugetul

  S siZri i o reri d ser-

  viciu, to.

  Reportarea p 1931.

  o re r1 d aIl tor izaii a

  diverselor trupe m8gb1are

  i artiti strin-1.

  Repoar te, r clamaii, an . che-

  te, preoum i

  d

  oupri

  din presl1.

  D oizii, oirculri privi-

  tor la activitatea t s -

  tre10r d stat i par-

  tioulare

  - Repertoriu, turnee, oonoet-

  te dat de tI'

  uP S

  'tt'1ne,

  o nzu l'a rea

  p

  ies

  elOI',etc.

  Diverse popriri pus p

  garanil directorilor

  de trup partioular

  e

  sau

  de

  B

  t at, pentru p1'ii de

  salariu, inchiri eri de

  sli, mobili r , eta.

  Aug-

  Deo.

  Aug-

  D o.

  Aug-

  Dec.

  Aug-

  Oot.

  D legatii, anulri de

  Cr de 1ib

  r . 1

  praotiC

  1ib l at de Soc.Soen i

  l

  Propun ri 1n veder a

  reorgamZrii t atrelor,

  autor zaii al

  M. In t m ,

  sti

  tuiri de retineri.

  Situaa t zaurului

  publio.

  Oer ri

  al.

  dif ritelor

  trupe de t atru, artiti

  i inet

  ru m

  ntiti p ntru

  nchirierea slii d

  sp ctacol a Teatrulu i

  lan-

  Natj ionaJ. Cernu, precum D o.

  d1spoziuni din partea

  Ministerului pentru reze~

  var a slii n anumite

  zile.

  Registru de intra

  i

  ire.

  - - - - -

  7

  j?

  Aug-

  Dec.

  77

  137

  50

  16

  95

  69

  ,

  . - -

  LIP~1}

  314

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  11/72

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  12/72

  COMI TETUL DE STAT PENTRU CUL TURA SI ARTA

  I NVENTAR nr . 2.

  MI NI S TERUL I NSTRUCT I UNI I , CUL TELOR SI ARTELOR

  Anul 1 9 3 2

  fI

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = : = = = = =

  ~ ,.r~ ...

  - Vo l um- '

  d o s .

  Con i nut u l dos ar u l u i

  Dat e

  ex t r eme

  ebs.

  r .

  f i l e

  ' 1 2

  5

  6

  4

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  1

  ;,

  DI RECT I A GENERAL A A

  TEATRELOR SI OPERELOR

  Teat r u l Nat i onal Chi i n~u

  Cor e s ponden r e f e r i t o ar e l a:

  - Ce r er i pent r u c ar ne t e de

  l i b e r pr o f es i e ; ,

  - Aut or i z a i i de s pec t ac o l e ;

  - P r ez ebt r i de pi e s e pent r u

  a f i j uc at e ;

  - Dr ept de aut or , e t c .

  Teat r u l Na~i onal Ch i i nu

  P r oc es e ve r al e de i mpune r e

  a per s onal u l u i t eat r ul u i pe

  1932.

  Teat r u l Nat i onal Chi i nu

  Cor e s ponden r e f e r i t o ar e l a:

  - Re i ne r i de s al ar i u , d epune -

  r i Cas a de Ec onom i ;

  - Num r i n pos t u r i ;

  - Reduc e r i C. F . R. ;

  - Conc ed i i , popr i r i .

  Teat r u l Nat i onal Chi i nu

  Cor es ponden i r ef e r i t o ar e l a :

  - Cer e r i de s al pent r u di f e -

  r i t e s pec t ac o l e ;

  - Re i ne r i pent r u ac oper i r ea

  mpr umut ur i l o r - popr i r i ;

  - Ce r e r e d i n par t ea Cons ul at u l u i

  L e t on, o ar e s o l i c i t c a o

  r up r us eas o s p o a t

  j uoa pe s oena t eat r ul u iOhi i nu , e t o .

  Feb -

  Dec.

  Ma r t .

  12

  27

  Ma r t -

  Dec , 152

  Ma r t -

  Dec.

  162

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  13/72

  ========================================================== ::= =====: ===

  1.

  r. :__

  3

  5. V . T e a t : o u1 l q a i o r wl Ch~i n : J . .

  6 , /

  7. (

  8 j

  9 /

  12.V

  13.(

  4.

  5

  6.

  rt

  d

  ' ,... '-

  1

  v o r s pon : ~ . . . . .u

  1

  : . n l S l J e r U_ ,

  I n s t ~uc i i u~i , Mi n i s t e r u l Ba-

  s ar ab ' e i - Di r . Ge h . a Teat r e -

  l o r , Cas a ~enGi i _ o r .

  T ab l ou l pe r s onal u l u i buge t a r

  al ~eat r u l u i Na i o nal Ch i i n1u.

  Co r es ponden ~ r e e r i t o ar e a

  ac h i t ar ea dr ep t u r i l o r de

  a u t o r .

  o p r i r i - J o r e s ponden ~ r e f e -

  r i t o a r e

  l r

  popr ' r i a l e ar t i -

  t i l o r - t e a ( ;

  < :>

  C o n t r ac t e - oDc aj ament

  a

  pen t r u s r t i t i de l a Teat r u l

  ~a i o n~l Buc ur e t i , T e a t r u l

  Na i o na~ C e r n K u i , T 8 a t r u l

  [at

  L o na

  l,

  i

  ,para

  d i n Cl u j ,

  Te at r ul Na i o nal I a i .

  Ce r e r i de ap r obur i , p r e un~l r l

  p r J J n~i r i de au t or i z a i i pe n t r u

  s p~c t ac o l e t eat r s l e s au uz i -

  c+ L>

  d i n

  1932.

  Ce r e r i a l e pat r o n i l o r de

  b a r u r i , v ar i e t e u r i i r e t aur an t e

  de a f i au t o r i z a i s ~ an~aj e z e

  ar t i t i r oman i i s t r i n i .

  I d em,

  Ce r e r i al e uno r ar t i t i d i l e-

  t .

  t

  V

  ~ ,

  t

  1

  an

  1

  SOC

  l e

  3

  y

  l

  c u~ ur 3

  e

  i s o c i et u i de b i ne f ac e r e ,

  p e ~ t r u a da s pe c t c o l e .

  Co r e s ponden p r i v i t o ar e l a

  au t o r i z a i a de f unc i o nar e i

  c o n t r o l

  a

  f o r ma i i l o r t eat r al

  magh i ar a d i n Ro~an i a, p r e c u~

  9i

  c

  r r e r L de r educ e r i de t ax e

  pe s p e c t ac o l e i c onc e s i o -

  n r i de s l i .

  l an .

  Ho l em.

  Har t ~

  Se

  t

  l an .

  I u

  1

  18n .

  De c .

  Har t .

  l an .

  I u n .

  IOD.

  l UD.

  p r .

  De c .

  l an .

  De c .

  139

  529

  550

  566

  621

  279

  26

  34

  32

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  14/72

  1

  .

  ======= ==============::; =========

  6.

  .

  3.

  4-.

  14 /

  Ce r e r i de aut or i z a i i p~nt r u

  a da c o t i c e r t e i c on f e r i n e I ~n.

  ,l'

  oct

  pu o z.ce ,

  Co r e s ~onden ~ c u o r gan i z a-

  i i l e s i nd i c al e

  31e

  ar t i t i - I ao .

  l o r : s i . d i c at u ~r t i ~t i l o r Oc t .

  d r amat i c i i 1 i r i c i , al i 03t r u -

  me

  ~t

  i y t i l o r

  It

  . . . : J c eoal e f e r i t o r

  l a aut o r i z a i i ar t i t i , pat r o n i

  /

  o c a l u r i , e t c .

  o i unea v o t at n Con~. ar t i -

  t i 10 r .

  1 Ce r e r i p~nt r u ac o r dar ba &u t o - l an .

  r i z a i i l ar de exe r c i t ar e a Dec

  p rD f ps i uo i i a r t i s t i c e

  n

  s ULP-u ib~lr s t r

  il

  i n

  i,

  pr c um

  , >

  i

  aut J r ~z ay i i de en3~j' r e c

  ar t i ~t i , ar c h e s t r 6, ~o r l l a i u~i

  a r t i s t i c 3, c t C. n ~oc al u r i .

  1 5 .V

  16. V

  17.

  lS.Y-

  19.

  Ar t i t l i dr amat i c i i l

  i.r- L c

  L

  c e r au t o r i z a i i d e l i be r

  pr ac t i c ar ~ a pr o f s i u n i i

  pe

  t oat e s c ene l e d i o ar 1,

  t eat r e , c i nemat og r a f e , p r e c u m

  i r educ e r ea ~~poz i t u l u i de

  13; ' 0.

  l u i .

  Febr

  631

  241

  108

  61

  725

  378

  20.

  II/Idcm

  L den ,

  l an .

  Dec .

  4-7-4

  21. 1 1 4 I de ' T l ,

  I do . , l ,

  l e ;n ,

  De c .

  4-38

  Ce r e r i l e as ac i a i i l 0 r i c e r -

  c u r i l o r t eat r al e d i n C' r n -

  u i , pen t r u a l i s e

  a

  r a b a

  r e r e z en t ~ i i de t e a t r u yi

  c onc ~~t e c u r t i t i i d i l e-

  t an i

  -i

  c ar es ondn u r e f e -

  r i t oar e l a

  apr

  ob

  r

  L l . e r e s p ec -

  t Lv e ,

  l an .

  Dec .

  Ce r e r i de aut o r i z a i i c a

  e f i de o r c he s t r e i 8 o sam-

  b l u r i c o r al ;

  au t o r i z a i i pe n t r u ' pat r o n i i

  de l o c al u r i de a an~aj c

  f o r ~a i un i de j az s au o r c he s t r e .

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  15/72

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  16/72

  lJ

  l__

  , _

  =========================================================================

  5

  6

  4

  31 .

  34

  36 '

  37.

  Cor es ponden i p r o ces e~ver bal e

  r ef e r i t o ar e l a i ns pec i i l e

  e f ec t uat e l a Teat r u l - Nat i o nal

  d i n Ch i i nu i Cer nu i .

  Ce r er i de e l i be r r i de aut or i -

  z a i i pent r u di r ec t or i i i

  pe r s onal u l de l a c i r c ur i

  ( ac r o ba i e - menaj e r i e )

  pr e l ungi r e a aut o r i z a i i l o r

  ar t i t i l o r de c i r c s t r i n i i

  i n t i n e r ar i i l e l o r .

  Co r e s ponden r e f e r i t o ar e l a

  s t ag i un i , r e per t or i 1 i r e -

  p r e z ent a i i .

  Co r e s ponden ~ r e f e r i t o ar e l a

  t u r nee l e Teat r e l o r Na i onal e

  Oper el o r Romi ne i a al t o r

  t eat r e d i n ar .

  Co r e s ponden i pr o c es e-

  v e r bal e al e c omi s i e i t eat r e -

  l o r de c ont r Ql a s l i l or de

  s pec t ac ol ( amenaj r i , t r ans -

  f o r m r i i r epar at i i de

  s l i , i ns t al a i i e l e c t r i c e , e t c . )

  L uc r r i i c o r e s ponde

  r e f er i t or l a s c ut i r i de

  i mpoz i t e pe s pec t ac o l e i

  pe r c eper e a t axe i pent r u

  t i mbr ul de av i a i e .

  Ci r c u l r i dat e de Mi n i s t e r ul

  de F i nan e i de di f e r i t e

  d i r ec i i d i n ac es t depar t a-

  ment .

  Co r es pondent c ont ab i l :

  Teat r u l Na . Ce r n u i , Teat r u l

  , Na i o nal i Ope r a d i n Cl u j ,

  Ope r a Romi n Buc . de l a Tea-

  t r u l L i r i c , c u Di r ec i a

  Gener al a Teat ~o r i Ope -

  r e l o r .

  1an-

  A p r .

  1an-

  Dec.

  Feb -

  Dec.

  1an-

  Dec

  1an-

  Dec ,

  1an-

  Dec

  1an-

  Dec.

  1an-

  Dec

  15

  55

  68

  137

  104

  48

  159

  199

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  17/72

  - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1

  2

  42,

  44 '

  '-%-

  IJ

  3

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  5

  Oor es ponden r e f e r i t oar e l a di -

  f e r . i t e mat er i al e ex i s t ent e l a

  Teat r u Na i onal Oe r nu i i

  Ol u j , pr ec um i i n v e p t a r u l

  Teat r ul u i Na i onal Ce r nu i i

  Or ai o v a.

  I

  Cor e s ponden nt r e Di r e c i a

  Gene r al a Teat r e l o r i 8 i n -

  di c at u l Ar t i t i l o r Dr amat i c i

  i l i r i c i , c l l pr i v i r e l a t axa

  de 1 l eu c l l v eni t Si nd i c at u -

  l u i ; b l o c r i de gar an i i

  v i z a c ar net e l o r de pr o f e s i e ,

  e t c .

  Cor es ponden r e f e r i t oar e l a

  i nv ent ar e , exeout ar ea buge t e -

  l o r t eat r e l o r na i o nal e d i n

  Cer nu i , Cl u j , Cr ai ova i I a i .

  Cor es ponden t r i m s as e i

  de Pens i i 8 Teat r e l o r Na i o -

  na l e di n Ch i i nu i C l l l j

  i a Oper e i Rom ne di n

  Buc ur e t i ( r ef e r i t o ar e l a

  t axa de 10

  Dec upr i d i n pr es r ef e r i -

  t oar e l a aot i v i t at ea Teat r u-

  l u i Na i o nal d i n Ch i i n u pe

  i nt e r v al ul F eb. 1932.

  Oc t . 1934

  Cer e r i de aut o r i z a i i , r edu-

  c er i de t axe as upr a s pec t ac o -

  l e l o r dat e n t ur nee , de ar t i -

  t i i ambul an i i .

  Cor e s ponden r e f e r i t o ar e l a

  s t at i s t i c a v en i t ur i l o r r eal i -

  z at e d i n apl i c ar ea t i mbr ul u i

  de av i a i e pe bi l e t e l e de

  s pec t ac o l i l a nc as ar i l e

  r eal i z at e de t eat r el e na i o -

  nal e i oper e l e r om n e n

  s t agi un ea 1931 - 1932.

  4 6

  Ma r t -

  O c t .

  33

  I u l -

  O c t .

  43

  I an- '

  I un.

  91

  I an-

  Dec .

  76

  Feb -

  932

  Oc t

  934 23

  I an-

  Dec.

  800

  1ul -

  Dec.

  40

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  18/72

  ~

  3.

  4.

  46.

  47.

  Te e t r u l

  C' ' r n u i

  .er oc

  e

  s

  11E1r b ' 1e r e n r ' l r i -

  l i c i t a i i a v e s t i ar el o r , bu f

  o

  -

  t u u i ~i gar do r obe i Teat r u ' u i

  Na i o~al 8e r o i u i .

  T eat r u l _ a i o~Bl Ce r nu i

  Bi l an u l

  ne

  anu l 1932 ~ t ea-

  tr u Lui.

  IL

  T

  .01em.

  l an .

  Dec.

  Ve r : f i c ar o , ge s t i un i i T~J t r u - l an .

  l u i ~ ~i o~al , Cr ai o v a ~i T eat r u - F ebr .

  l u i Na i o nal Ce r n~u i .

  Co r _ s ponde~ ~ pr i v i t o ar e l a

  s ubv en i i l e ac o r dat a de c t r e

  l

  n

  i

  s

  t

  er Teat r e l o r a i Ol f . l o,

  O p

  e r l o r de . . J t a ~i F i l ar mon i -

  c e~0r , pe anu l 1932.

  SbatE'

  de u1at a. s al a r i i l _ _

  Tat r u l : a i 0 r ~1 Ce r o u i , pe

  l U1i Lcl j u n i e i i u l i e ,

  r

  ea

  t

  . :

  U

  lf

  a

  i

  8

  1 1~,-

  i

  ne

  l u n i l e i an ' ar i e , f e br u a~i e , i

  i u n i e .

  ne r a R ~: ~ ~u cur e ~t ~, e

  l u n i l E

  L , i uo i e i i u~i e

  C o r e s p J : y~pr i v i ~ =0i ~u-

  r ar a

  t

  ~t r e ar na i J o al e ~

  , A

  ' : ) [ )r e L (11..' r

  '7la

  o e

  e a P 0 0 r t e : ' e L r s p c t o r i l o r

  t e at r al i as upr a Ec t ~v i t : i i

  l o c al u r i l o r c u ) r o3r a~ ar t i s -

  t i c .

  ~r 0c e s u l Teat r u l u i Na i o~al

  Duc ur e t i c u ~n~. ~cB t e r ~oa

  B~' n anu PQ~t ~l p l p t a u~e i

  rr

  30. 000

  1.:-i.

  Ce r r i de a s e anr o ba 0nec-

  . .

  t a c c L e c u dans ur i , c o r

  l1

  r i ~i

  c c n c e . rte a l e d i 1

  t r

  vct. 38

  Ian.

  _ o i e ' 1l .

  242

  Feb r .

  Dec. 51

  I an .

  Dec. 134

  103

  Ap r .

  279

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  20/72

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  21/72

  It

  -

  ~-

  = = = = = = = = : : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  65.

  Sal o nu l o f i c i al de p i c t ur I

  i s c u ' [ : Qt ur

  Co r e s ponden c ont ab i l r e f e -

  r i t oar e l a o f er t e pent r u i m-

  pr i mat e i r epar a i a Sal o -

  Feb -

  nu l u i 1af i e , f ondur i pent r u

  A p r .

  36

  pr emi , c he l t u i e l i de dep l a -

  s ar e , d i v e r s e .

  66 ,

  Cer e r i , dev i z e i p l anur i

  pent r u r i d i c ar e a de doc ument e

  1an-

  J

  publ i c e .

  O c t . 61

  67

  Cumpr ar ea de l uc r r i de a r t

  i aj u t oar e ac o r dat e d i n

  1un-

  f o ndul Sal onu l u i Of i c i al

  1931.

  Oc t .

  25

  L u c r r i l e

  c omi s i e i s upe r i oa-

  I an-

  r e pent r u monument el e pub l i c e . Oc t .

  38

  69.

  L uc r r i l e c omi s i e i pent r u

  dec er n ar e a P r e mi u l u i Na i onal

  A p r -

  de l i t e r at ur i c e r e r ea l u i I un .

  5

  Cez ar Pe t r es c u .

  Cmi ne l e Cu l t ur a l e

  i

  a r t l s t l c e

  70 ,

  S i nd i c at u l ar t e l o r f r umoas e

  pos ed omi ne l e de od i hn

  l a:

  Noem.

  19

  S mb t a de Sus , Bal c i o ,

  Do mne t i , Be l i z ar e .

  71

  L uc r r i oU: Qr i nz i Dd

  Bur s a pent r u s cu l pt u r

  Aug-

  ~' D. P8c i ur ea Dec i z i a r egu l a-

  O c t .

  53

  me nt u l u i .

  72

  I

  L uo r r i e l 1~r i nz i nd

  P r e~i u l Kr e mer publ i c at

  i n Mon i . Of i c i a1 nr . 290 F eb-

  d i n 11 XI I 931

  Dee ,

  85

  73,

  I I I dem 1dem

  It

  131

  74 l

  Sc ut i r i de t axe de i mpo . t s au

  de expo r t aoo r dat e de Mi n i s t e r u l

  F i nan e l o r pent r u ope r e de ar t

  A p r -

  oe s e expun l a expoz ~Xi i i i n

  Dec

  13

  vede r ea v nz r i i l o r 1n s t r i -

  n l t a t e ,

  expe r t i z ar e .

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  22/72

  - ),r-

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : : : = : = : : : : = : = = = = = = = = : = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  1

  ,2

  3

  4

  5

  6

  75.

  L uc r r i pr i v i nd aut o r i z ar ea

  c o l i l o r de nv m nt par t i - . a r t -

  c u l ar ar t i s t i o . Cons e r vat or , ar t Dec .

  21

  dr amat i c , pl as t i c d i n Di r .

  1nv m nt u l u i Supe r i o r .

  Cer er i , r e f e r at e , c or es ponden .

  76 I

  Bi bl i o t ec i

  St at i s t i c , b i b1i o t e c i pr o v i nc i e

  Memor i u pent r u o r gan i z ar ea i

  1an-

  ca t a10gar ea bi b l i o t ec i l o r i

  Dec. 628

  ar hi v e l o r di n nt r eaga ar .

  77\

  Aut or i z at i i dat e c o l i l e I '

  de n v am nt par t i c u l ar de

  dans ( c or egr af i e )

  Rec l ama i i as upr a aut or i z a-

  1an-

  i i l o r em s e . Dec .

  164

  Cer er i de n s c r i e r i l a exa-

  mene l e de dans n v eder ea

  Ob i ner i i d i p l ome i .

  Rez ul t at e l e examenel o r .

  78 .

  Cor e s ponden r e f e r i t o ar e

  l a

  o r gan i z ar ea expoz i i e i de 1an-

  ar t p l a s t i c . Noem.

  51

  79, Af i e , i nv i t a i i i c at a-

  l aai e al e e i 0 z i i i l o r de

  Feb -

  ar t p l as t i c ' .

  A p r .

  135

  80

  Expoz i i a r et r os pec t i v S ep t -

  UD . Pac i ur e a

  D c t .

  47

  81 ., I n f i i n ar ea de no i muz ee l a

  Tec uc i , S i ghet , Ar ad, Tg , Mur e 1an-1r at at i v e eu c o l ec i onar i D c t .

  44

  par t i c ul ar i i - c u 8t t t o r i t i

  adm ni s t r at i v e l oc al e 1932.

  82

  L uc r r i i c o r e s ponden

  pr i v i t oar e l a per s onal u l de

  F eb-onduc e r e, c ont r ol i de s er -

  v i c i u de l a muz ee l . d i n ar

  Dec .

  0

  4

  9

  Num r i , c onc edi i , s al a r i z r i .

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  23/72

  - JZ-

  2

  1

  ,3

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  4

  5

  6

  2

  Cor es ponden r e f e r i t oar e l a

  dona i i de pi c t u r i , p r edar ea

  t abl ou l u i r epr ez ent i nd pe

  pr i n u l Po t e nk i n Muz eul u i

  Na i onal di n Ch i i nu, c er e r i

  de f ondur i d i n par t ea uno r

  muz ee , num r i i n pos t u r i , e t c .

  84

  Rapoar t e al e muz ee l o r d i n

  ar l eu dat e c e r s pund l a

  c hes t i onar ul s t at i s t i c c er ut

  de Mi n i s t e r c u pr i v i r e l a:

  Denum r es , pr opt i e t s t ea,

  dat a n f i i n r i i , ac t i v i t at ea

  buget u l i c onduc er e a muz ee-

  l o r r e s pec t i v e .

  Cat al oage , c 1uz e ( gh i dur i )

  i pub l i c a i i al e ur mt oa-

  r e l o r muz ee:

  Gal e r i a de t abl our i a

  - F unda i e i Aman d i n Cr a-

  i o va,

  - Muz eul Et nogr af i c al Ar dea-

  l u l u i ;

  - Muz eul o r enes c Suc eava

  - Muz eu l Mi l i t ar Na i onal ;

  - Muz eul de l a Sc oal e l e d i n

  Bl aj ;

  _ Muz ee Et nogr aph i que di n

  T r ans i l v ani a.

  Tabl oul o r el o r de v i z i t ar e a

  muz ee l o r depe t er i t or i u l r i i

  i nt oc m t pe baz a r apoar t e l o r

  i nai nt ea Mi ni s t e r ul u i de c t r e

  a c e s t e a .

  87

  Cor e s ponden pr i v i nd par t i -

  c i par ea Rom ni e i l a Congr es e l e

  de ar t ' d i n s t r i n t at e :

  - Congr es ul al 13- l ea de i s t o-

  r i e al ar t e i de l a St oc kho l m

  - Congr es ul de St ud i i i me t o-

  de de l nv i m nt al ar t el o r

  de l a Par i s .

  1an-

  Dec.

  56

  Feb -

  Dec. 172

  Noem. 80

  1an-

  Feb .

  41

  Mai -

  Sept . 10

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  24/72

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  25/72

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  26/72

  COMI TETUL DE STAT PENTRU CUL TURA SI ARTA .

  I NVENTAR

  nr . 3.

  MI NI STERUL I NSTRUCTI UNI I , CUTI TELOR SI ARTEL OR

  Anu l 1 9 3 3

  Nr . Vo l um.

  d o s .

  Con i nut u l do s ar u l u i

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  Dat e Nr . Obs ,

  ex t r eme f i l e

  1 2

  3

  4 5 6

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = =

  R~~~ =~~~~~~=~=~~~~-

  ~Q~=~=~~~Jl~~~

  1

  Ce r er i i anu l r i de aut or i z a i i

  pent r u di f e r i i ar t i t i i d i f e - I an -

  ~i t e s l i de s pec t ac o l e i 10 - Dec

  c a l u r i .

  Con i ne c e r e r i adr e s at e Mi n l -

  s t e r n l u i p r i n c ar e s e s o l i -

  c i t e l i be r ar ea de ant o r i z a i ipent r u exe r c i t a r e a pr o f e s i un i i

  ar t i s t i c e pe t er i t or i n l r i i .

  2.

  1

  I an -De c

  3,

  I I

  I dem

  I dem

  tt

  4

  Co r es ponden i c e r e r i de ant o -

  r i z a i i pent r u d i v e r s e s pec t ac o l e ,

  pr o c es e - v e r bal e de c ont r o l ul I an-

  ac es t o r s pec t ac o l e i a s l i l o r Dec

  de s pec t ac o l e r e s pec t i v

  Ce r er i de aut or i z a i i pent r u

  l i be r a pr ac t i c a pr o f e s i un i l o r

  ar t i s t i c . de c t r e s upn , i i

  s t r i n i .

  Co r e s ponden pr i v i nd av i z e l e I an-

  S i gur an e i S t at u l u i i Dec

  S i ndi c at e l e r e s pec t i v e .

  Cer ei de aut or i z a i i a d i v e r i

  ar t i t i pent r n r epar t i z ar ea

  d i f e r i t e l o r p i es e de t eat r n , I an -

  pr ogr ame de var i e t eur i , o r c hes - Noem.

  t r e , e t c .

  5 t

  498

  603

  614

  334

  504

  575

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  27/72

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  28/72

  -~-

  1 2

  3

  4

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  5

  6

  16 I

  Cor e s ponden a Di r . Gen. a

  Teat r e l o r i Ope r el o r c u o r -

  gan i z a i i p r o f e s i onal e de

  ar t i t i i oameni de ar t c a:

  S i nd i c at el e ar t i t i l o r l i r i c i

  i d r amat i c i , i ns t r ument i t i

  Sc ena ; Soc . Compoz i t o r i l o r ;

  It Sc r i i t o r i l o r Romi n i e t c . ,

  p r i v i nd c ont r o l u l ac t i v i t -

  i i ar t i s t i c e .

  Con i ne c o r e s ponden n l e -

  g t ur c u pr o t e j ar ea ar t i -

  t i l o r de S i nd i c at ul ar t i t i l o r

  dr amat i c i i l i r i c i , r ec l ama- l an

  i i , b l oc r i de gar an i i s t at . Dec

  I aD-

  Dec

  17

  18 ~

  Cer e r i al e t r t t p e l o r t eat r al e

  i al e d i v e r s e l o r as oc i a i i

  c u l t u r a l e pent r t t r e par t l z a- . I an-

  r ea de s l i i n v ede r ea r epr e - Dec

  z eDt an i l o r i f e s t i v al ur i l o r

  i n d i f e r i t e o r a e d i n ar i .

  Tur nee . Di f e r i t e c e r er i al e

  d i r eo t o r i l o r de t r upe t eat r a-

  l e al e ar t i t i l o r de ope r i ,

  i

  ans ambl u r i l o r de r ev i s t e, I an-

  pent r u aut or i z ar ea de r epr e- Dec -

  z ent a i i i n d i f e r i t e o r a e ,

  pr ec um i c e r er i l e uno r

  s c r i i t o r i pent r u au t o r i z a i a

  de a i ne c onf er i n e n

  d i v e r s e l oc al i t i .

  Dos ar u l c on i ne i ns pec i i I an-

  t eat r al e i bar ur i ~pr ec um Dec .

  i c i r c u 19. r i .

  L i c i t a i i pent r u nc h i r i e r ea

  de gar de r obe i buf e t u r i I an-

  l a t eat r e , r epar a i i i i ns - Dec .

  t a l a i i .

  19

  I

  20

  21

  22

  Cor e s ponden a Di r . Gen. a t e a-

  t r e l o r c u d i r ec i a Gen.

  C. F . R. r ef e r i t o r l a r educ e r i

  de t axe de t r ans po r t C. F. R. 1an-

  i pune r ea l a d i s poz i i e de Dec

  goane , s ol i c i t a t e de c ompa-

  n i i t e at r e na i onal e , ope r e

  i ar t i t i p t . t ur nee .

  124

  64

  180

  108

  76

  25

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  29/72

  2 .

  =========~===============================================~======== :

  1

  2.

  3 .

  4.

  5.

  Rq c l am i i i ' nc he t e n

  l e7 : t u~~ c u ac t i v ' t a t e a

  un o r ar t i >ti. .

  ?78

  24.

  Go r e s ponden ~ pr i v i n

  pb t a dr ' p t ul u i de ~ut or

  ~. l o i

  De c .

  21

  2 5 .

  Con i ne c or - e p o n d e c n F ebr .

  l e , , ; ~

  U'

  c u r ~i n i s t r uL De c , 190

  ' ~e t r u i I a, ' ~~~l Ce r n -

  u i p r i v i n d Qc o r d~r ea de

  s ubv en i i : i ~~t ~ pr ob l e -

  me c u c ar ac t e r .Lnanc ~C?r .

  26.

  C

  r e r i d b i l e t e de f av oar e

  pent r u s pec t a c o l e . F e b r .

  p r c um ~i d i v e r s e c o r e s - Dec .

  132

  p

  ond n e n 1 . . :1 : : : ' t u r : :u

  ac t i v i t a t ea t e a t r e l o r .

  27.

  P r ogr ame ar t i s

  ti

  c e ~le

  d~f er i t l o r t eat r 1, o~e r e ,

  e t c .

  Cpr ~r i de e rras n en tie l a

  t o~t e c ~~ ~o r i i l e de s pec -

  t

  a c o

  Le ,

  42

  28.

  Co r e s r o G d p o ~ r ; : r ~t oar e

  l a r e i ne r i l e f ~c u t e a13-

  r i a i l or n c ont u l Cas e i

  de Cr ed i t i ~ J as e5 de

  Pens i un i a J e r s on81u l u i

  Teat r ~l o r ~a i J ~al e i

  Ope r e l o r Ro mn

  e.

  Con i ne c or e s ponden a n

  l e~~t ur 1 c u aGi ~Ur 2 r e a

  c

  L d

  i i

  o r i i n v en t ar ul u i

  Teat r e l o r L . ay i o nal e i pe -

  r e l o r Roman e ,

  Mai

  De c .

  54

  23

  30.

  Reduc ~r i de i ~~oz i t e i

  t ax ' pe s p~c t 8 c ~l e .

  l an .

  De c .

  23

  Co r es r onden l i c e r e r i F ebr .

  r e f e r i t oar e l a r e s t i t u i r e a DRc .

  74

  gar an , i ~l o r depus e de c ~ t r e

  pat r on i i l o c a l u r i l o r , depu -

  ne r ea gar an i i l o r , d i v e r s e .

  32 .

  Co~e s po o den ~ c 0~t qb i :

  l e o ; i ; . t u r . u ar t

  i. L ,

  v e r ~ c ~r i t e3br

  a

  , d; f 9-

  r i i f u r n i z o r i ,

  rr

  n i i

  pat r o n i , Leca Lur

  , - : ; ; t c .

  n r Ean .

  p e c .

  198

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  30/72

  -~-

  l

  2

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = =

  5

  6

  33 \

  St at e de s al a r i i

  T . Na . I a i - Apr i t i e - Mai - I u l ,

  T. Na . Ce r nu~i - I anuar i e ;

  ~. Na . Chi i nau - Apr i l i e ;

  T . Na . Buc ur e t i - Mai - Apr i l i e

  I u n i e .

  Teat r u l Nat i o nal Ce r n u t i

  Or donan e de pl at c u ac t e

  ~us t i f i c at i v e ( mat e r i al de

  1 n t r e i ne r e , r e c h i z i t e )

  34 1

  Co r esponden r e f e r i t oar e

  l a mobi l i z ar ea pen t r u l u c r u

  a uno r ar t i t i i i ns pec -

  t o r i n v eder ea une i bune

  f unc i o n r i a i ns t i t u i i l o r

  de a r t .

  P r o c es e ver b a l e al e edi n-

  e l o r Cons i l i u l u i de ad- i e

  al Teat r u l u i Na i onal

  Ce r nU i .

  Conv oc r i t r i mi s e d i v e r i l o r

  pat r on i de bar ur i i e f i de

  o r c hes t r e , pr i n c ar e sun t

  i n v i t a i a s e pr e z emt a l a

  D i r . Gen . a Teat r e l o r , s t r .

  C mp i neanu nr . 3.

  S ERVI CI UL P ERSONAL

  38 ~

  Dec i z i i de numi r i . 1nai n -

  t r i , demi s i i i c onc edi ia per s onal u l u i ar t i s t i c i

  ad- t i v d i n d i f er i t e t ea-

  t r e d i n ar .

  39 , Co r e sponden di v e r s a

  per s onal u l u i ar t i s t i c anga-

  j at a debut a 1n di f e r i t e

  t eat r e , pr e cum i pr o gr amul

  a r t i s t i c .

  Cont r ac t e de l oc a i u ne de

  s er v i c i u a pe r s onal u l u i ar -

  t i s t i c d i n Teat r ul Na i onal

  Ce r n u i .

  40 .

  Ap r -

  O c t .

  I an-

  Dec .

  I un -

  Noem.

  1an-

  Dec .

  1an-

  Dec .

  1an-

  Dec .

  1an-

  Dec .

  Feb .

  96

  682

  28

  62

  55

  98

  85

  62

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  31/72

  - ~-

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  1

  2 4

  5

  6

  41 ,

  Co r e s po nde n , b i l an , j u r nal

  de c as , i nv ent a r u l as oc i a i e i F eb -

  62

  Muz eul Ar de l ean s oc i e t at e

  Ma r t .

  maghi ar . Dec i z i i , dec r e t e , e t c .

  4a~

  L uo r r i i o o r e s ponden

  pr i v i t oar e l a Muz eul e t no -

  gr af i c i par c u l na i o nal

  d i n Cl u j .

  Sc h i mb de i mobi l a i n t r e

  Feb -

  54

  pr i m r i a Mun i c i pa1ul u i Cl u j

  Ma i .

  i muz eu. Dev i z e, p l anur i . '

  43 \

  Dona i un i pent r u muz ee .

  Aoh i z i i onar i de c o l e c i i

  F eb -

  par t i c u l ar e . Te r enur i d i n Noem.

  12

  v ec i n t at ea muz ee l o r nS i mu

  n

  i nCar ol I n . P I s nur i

  44 ,

  Rap oar t e , ~r o oe s e - v er b al e

  al e c ons f at u i r i l o r d i r eo -

  t o r i l o r de muz ee , i n v ede -

  O c t -

  r e a o r gan i z r i i muz ee l o r

  Noem.

  49

  di n Capi t al , pe s peo i al i t i .

  45 '

  Ches t i onar adr e s at t u t u r o r

  muz ee l o r , i e v ede r e a al o t u i -

  O c t -

  r i i une i s t at i s t i c i gene r al e Dec .

  39

  a muz ee l o r d i n ar .

  Rs puns ur i l a c hes t i onar .

  46 ,

  Cor e s ponden pr i v i nd i mpr u -

  mut ur i de t abl o ur i n t r e

  muz ee i expoz i i i r e t r o s peo - ~ai -

  t i v e al e ar t i t i l o r p i o t or i .

  _ Dec -

  25

  P r opune r i de i n f i i n ar ea de

  Do i muz ee .

  4? I

  _ Sal o nu l Of i c i al de P i o t ur

  Si

  s o u l p t u r l .

  o r e s ponden r e f e r i t oar e

  l a o r gan i z ar e a Sal onu l u i ,

  memo r i i , p r e mi i , r e i ne r i ,

  F eb -

  l uo r r i de ar t , publ i o i t at e

  Dec.

  58

  e t o .

  48 ,

  Sal o nu l Of i c i al de P i o t ur

  ji s c ul pt ur .

  r o oes e- v e r bal e i nc he i at e de

  j ur i u l Sal o nu l u i i c o r es p .

  A p r -

  pr i v i nd numi r i l e membr i l o r .

  l u I .

  60

  Di s t r i bu i r e a pr emi i l o r , e t o .

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  32/72

  - - 7 -

  3

  4

  5

  6

  49 Sa10nal de des en i g r avar

  ~I c t u r a 1 s eut ~t u r l .

  Oor es ponden i ac t e j us -

  t i f i c at i v e pr i v i nd o r gan i z a-

  r ea c e l o r dou~ s al oane

  Ma r t -

  o f i c i a l e .

  Ma i .

  77

  50 \

  Sal onul Of i c i al

  de pi c t u r

  I s c u t ~ t \ 1 r .

  F o r mul ar e pent r u r epar t i z a-

  r ea l uc r r i l o r ( 259 buc . )

  247

  51

  L uc r r i i c o r es ponden

  pr i v i nd o r gani z ar ea 82110_

  I an-u l u i Of i c i al de des en i -

  Gr avur di n t oamna anu l u i

  Dec

  75

  1933. L i s t a de amat or i de l a

  c ar e s e ' poat e c er e mpr umut

  de des enur i .

  52

  I

  F or mul ar e pent r u pr e z ent a -

  r ea l uc r r i l o r ( 138 buc . )

  -

  140

  53

  I

  Cat al oage l e expoz i i e i d i n

  t o amna anul u i 1933. ,

  Noem. 6

  54'

  P r e l ungi r i de t e r men pent r u

  ar t i t i s t r i n i n veder ea

  exec ut r i i ar t e i l o r i n

  Rom ni a. Aeor d r i de s c ut i r i

  l an-

  de t ax e pent r u l uc r r i de

  Aug.

  21

  ar t c e v i n s au pl eac n

  s t r i n t at e . Mapa 11.

  55 \

  Adr es e de l a Mi n i s t e r ul Af ac e -

  r i l o r Ex t e r ne as upr a or gani -

  z r i i de ex poz i i i n s t r -

  I an-

  i n t a t e , de1ega i , e t e .

  Oc t .

  109

  56

  l

  Cer er i al e s c u l p t or i l o r i

  p i c t o r i l or s i r e a l i s e

  c umpr a l u c r r i de ar t .

  Ma i -

  Re f e r at e i av i z e as upr a

  Dec .

  . 17

  l uc r r i l o r , e t c .

  57

  Re par t i z ar ea l uc r r i l or de

  ar t pr i v i n d p i c t ur a i

  I an-

  s c u l pt ur a; adev er i n e de I u l . 14

  pr i m r e .

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  33/72

  ==================================~=========== - ======== = = = = = = = =

  58.

  59.

  60.

  61.

  62.

  63.

  64-.

  66.

  2 .

  .3

  4.

  P r-e m i.u L de

  nu

  z L c II

  Rob,

  t:

  t

  Ar eme

  r

  T ab l o u

  0.0

  c r nd LdatLi, p n

  t

  r u c on-

  c u r s .

  Lr

  oc e s v e r bal al

  c

  on r i.s

  Le L

  Re f e r at n0~t r u c o r dar ea Bubv en -

  ~i e i penb r u pr emi u l de s c u l p t ur

  I

  D.

  ac i.ur-ea' .

  P r e mi i l e

  n

  at

  i

  ona' I

  de l i to r

  a

  t u r

  ...J,..

  C e r e r i

  or i

  v L no r ~uc e r i de t axe

  n f ol o s u l Soc . COf f i o o z i t o r i l o r

  Romo i

  de l e ga i i ~~~t r u ~t r ~i n~t at e

  s t at e r a~ar i u

  J

  n t r u pe r ~ona-

  l u L i n~pec t J r u l u i ar t el o r .

  C e r e r i

  f i

  anr

  bti

  r

  i

  ne

  n

  t

  r u r i

  i-

  c ar i de ' J o _ ~~a

  te

  p~b l i c e .

  L uc r ~~i l e c omi s i e i s upe r i o ar e

  pen t r u mODU~ nt e l e pub l i c e .

  Pr oie c

  t e i O

  1~nu i de n

  ODU-

  men te put l.c c

  Oo r es ponden v r ef , r i t o ar e l a

  s ubvE l n i a ne

  100. 000

  l e i

  ac o r dat ' J i : l r ] n u l u i J I l b t a

  de Sus -

  F~g~a~.

  ~r nd~r ea oar c u l u i R~r n~uc 8

  d i n c om. H e r ; a - Do r o ho i , c e r r e

  de a s e ar r o ba n l oc u i r ea c u

  pomi t i ne r i a

  150

  a r b o r i .

  03r ):,::' ~:.~ a= ndLda LLor la

  c o n c u r s u l

  pc

  c t z u mae t r i de

  dans i E i ~nas t i c r i t mi c .

  Tabe l

  o

  i nai ~t g t e de r ev i ~i o r F -

  t e l e ~c 01ar e j ude ne asu~r a

  L n v en tar u L u

  i.

  1;; oL l c

  t

  ec LL ,

  muzee . o r , c o _ e c t i v

  e

  o r de ar t ~

  s au t i i ny~ ~i c nop r at i ve

  C 0 L< r-e ,

  II

  l an .

  De c .

  Ir Il.

  D c ,

  Ic.n.

  Dec .

  ar

  t ,

  ' ' ep t .

  .,iar

  t.

  t3ep t.

  F b r .

  Iun.

  Mfrt.

  l u I .

  l an .

  De c .

  196

  Feb r .

  1110 ~

  .6

  27

  1b7

  78

  55

  23

  6

  7

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  34/72

  ===============================- =~ ===============================~==

  2.

  o

  A

  3~

  67.

  68.

  7 o.

  I ~v~ J i ~t ~ ar t i s t ~c

  f

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  35/72

  COMI TETUL DE STAT PENTRU CUL TURA S I ARTA

  I NVENTAR' n r . 4 .

  ======'========

  MI NI STERUL I NSTRUCT I UNI I CUL TEL OR S I ARTELOR

  Anul 1 9 3 4

  Nr .

  dos .

  '. . .o l um

  Gon i nut u l dos ar u l u i

  Dat e Nr .

  ex t r eme f i l e

  Ob

  s,

  1

  2

  3

  4 5

  6

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  DI T ECT I A GENE RAL A A

  EATREL OR S I OP EREL OR

  1,

  1 C e r e r i i c o r e s ponden r e f e r i -

  t oar e l a e l i be r r i de aut o r i - I an-

  z a i i s o l i c i t a t . de ar t i t i Dec .

  i pat r on i de l oc al u r i pe n t r u

  exe r c i t ar ea pr o f es i e i .

  324

  2 ,

  I I I dem I dem

  ti

  3 \

  I I I I dem I dem

  Aug-

  Dec .

  575

  4

  1 Aut o r i z at i i

  Di f e r i t e i ns t i t u i i de ar t

  d i n ar c e r apr oba r e a de a

  I ab-

  j uc a p i e s e c u d i l e t an i . Apr .

  344

  5 \

  I I

  I dem

  I dem

  . Apr -

  Dec .

  454

  6

  I I I

  I dem

  I dem

  Noem-

  Dec .

  329

  7

  I V I dem

  I dem

  Mai

  Dec

  397

  81

  Ce r e r i de aut o r i z a i i a

  ar t i t i l o r p r Of e s i on i t i de

  a da s pec t ac o l e i n d i f e r i t e

  l Oc al ur i i n ar . Apr ob r i de

  I ac -

  s pec t ac o l e t eat r al e , o r c hes t r e Dec . 491

  i d i v e r s e al t e man i f e s t r i

  a r t i s t i oe , e l i be r at e i n S i nd i -

  c at u l ar t i t i l o r d r amat i c i

  i l i r i c i , et c

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  36/72

  3 7

  -;z -

  = = = = ~ = = = = = = ~ = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  =

  9 .

  Cer er i de aut o r i z a i i pent r u

  e f i i de o r c hes t r e i pat r on i i I an-de l o c al u r i c ar e. c er apr o bar e a Dec.

  524

  de a angaj a o r c hes t r e c a r om n i

  i s upu i s t r i n i .

  10

  1

  Ce r er i de aut or i z a i i de

  i n t r ar ea i n ar i l i b e r exe r -

  c i t ar e a pr of e s i un i i ar t i s t i c e

  I an- '

  a unor s upu i s t r i n i c u

  Dec.

  359

  apr o bar ea S i nd i c at e l o r r e s -

  pec t i v e.

  11 \ I I I dem I dem

  401

  12 l

  Ce r e r i i apr ob r i de

  s pec t ac o l e pub l i c e dup pr ea-

  I an-

  l ab i l a c enz ur ar e a pr o gr am8-

  Dec.

  233

  l o r de c t r e Teat r ul Na i onal

  Cer n u i . .

  13

  1

  Cer er i de aut or i z a i i de s pec -

  t ac o l e t eat r a1e c ul t u r a1e c u

  d i l e t an i de l a di f e r i t e as o -

  I an-

  c i a i , u n i u n i , e t c . c u av i z u l Dec. 313

  i ns pec t o r at u l u i t e at r e l o r

  d i n Cl u j . Sc h i mb de angaj r i

  de ar t i t i l a Ope r a Cl uj i

  ar t i t i r omi n i l a Var ov i a.

  14,

  I I I dem . I dem

  ti

  306

  15 .

  1

  Oer er i de aut or i z a i i al e

  ar t i t i l o r s t r i n i . Co r es pon-

  den c u s i n d i c at el e i s i ~-

  I u l -

  an a s t at u l u i pent r u av i z i .

  I n t e r ven i i d i n par t ea Dec- 338

  agen i i l o r pent r u apr ob r i .

  16

  I I

  I dem

  I dem

  ti

  300

  17

  ,

  Cer er i de aut or i z a i i al e

  ar t i t i l o r r omi n i i s t r i n i

  pent r u pr ac t i c ar ea pr e r e s i u n i i

  pe s c ene l e d i n ar pr ec um

  I en-

  i pr el u ngi r i de aut or i z a i i . Deo ,

  355

  18 '

  Cer e r i de s l i i aut or i z a i i

  de t ur nee a di f e r i i l o r ar t i -

  l an-

  t i de l a s oc i e t i i un i u n i

  Dec.

  120

  pent r u a da s pec t ac o l e

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  37/72

  -;y-

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  1

  2

  4

  5

  6

  19 .

  Ce r er i de

  a u t o r i z a i i

  p a n t r u

  . t ur nee i r educ er i da t axe

  pe s pec t ac o l e , s o l i c i t at a de 1an-

  ar t i t i i c ompani a de t ea- Noem.

  189

  t r u par t i c ul ar . Co r e s ponden

  r ef e r i t oar e l a t u r nee .

  20

  Cer er i de r educ er i da t axe

  1an-

  pe s pec t ac o l e i af i aj . Noem,

  233

  21.

  Ce r er i de aut o r i z a i i pen -

  t r u r epr ez ent a i i de mag i e -

  1an-

  s c a mat o r i e , me t ap s i h i sm,

  Dec.

  21

  hi pno t i s m, f ac hi r i s m, e t c

  Av i z e negat i v e al e Mi n i s t .

  22 ~

  Comi s i i . Di f e r i t e c omi s i i

  al e t eat r u l u i i Ope r e i d i n

  1an-

  Cl u j , Teat r u l Magh i ar d i n

  Dec.

  40

  Cl u j , i af i e Teat r ul Na .

  1a i , eat r u l Na i onal

  T g. Mu r e .

  23 \

  Di f e r i t e r ec l ama i i al e

  pat r on i l o r de var i e t eur i ,

  c ont r a ar t i t i l o r s au 1an-

  i nv er s , p r ec um i al t e r e - Dec .

  474

  c l ama i i i n l e g t ur c u

  aut or i z a i i l e de ar t i t i

  s au o r c hes t r e , e t c .

  24 '

  Co r e sponden i nt r e t ea-

  t r e i Di r . G e n . a Teat r e l o r

  r e f e r i t o ar e l a per s onal u l

  ar t i s t i c , d i f e r i t e do l ean-

  F eb-

  e al e ar t i t i l o r , c ont r ac -

  Dec.

  96

  t e l oc a i une , c omemor r i , e t c .

  25 ,

  Si nd i c at u l ar t i ~t i l o r

  dr amat i c i f i t i r i c I 1ns -

  t r ument i t

  Co r e sponden i n l eg t u r

  c u i ns c r i e r ea ar t i t i l o r

  i n s i nd i c at .

  Re i n e r i s al a r i u p t . s i nd i c at .

  1an-

  Di f e r i t e pl i n g, r i 81e ar t i - Dec .

  119

  t i l o r i ns t r ument i t i , e t c

  1

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  38/72

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  39/72

  --- .

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  33

  Di v er s e c or e s ponden e c ont a -

  bi l e a Di r . Gen. a Teat r el o r i Oper e l o r Ro~ne c u al t e I aD-

  i n s t i t u i i .

  Dec.

  219

  34 ,

  c or es ~nden pr i v i t oar e l a

  ac o r d i i o r donan r i de

  I an-

  ubven i i l u nar e al e t eat r e-

  l or r om ne de c t r e d i r e

  Dec. .124

  c ont abi l i t i i d i n m ni s t er .

  35

  c or es ponden~ i ac t e c on-

  t abi l e al e eat r e l o r Na i o -

  Dal e Cer nu~i , Cl u j , I a i i I an-

  Oper a Rom na Buc ur e t i , Cl u j

  Dec.

  123

  Buge t , b i l an , c ont de ges -

  t i une .

  36

  Cer er i i c o r es ponden r ef e -

  r i t or l a e l i b er r i de c ar ne~e

  c u r educ e r e de 50% pe CFR

  Ma r t -

  s o l i c i t at e de f unc i onar i Noem.

  68

  ar t i t i i c ompani i de t ea-

  t r u i oper .

  37

  L uc r r i i c o r es ponden c u

  c ar ac t er adm ni s t r at i v al e

  I an-

  di r ec i i l o r t eat r e l o r na i - Dec .

  451

  onal e , a l e c ons i l i i l o r de

  ad- i e i c as e i de pens i i .

  38 '

  Cor e s ponden pr i v i t o ar e

  l a o r gani z ar ea ac t i v i t i i

  ar t i s t i c e i c ul t ur al . s ub

  Oc t -

  egi da t e at r e l o r na i onal e .

  Dec .

  93

  39

  t

  Cor es ponden pr i v i t o ar e l a

  m1r umut r i de c os t ume, r e -

  c h z i t e , t e x t e deoper e

  d r ama t i c e .

  I aD-

  Ac o r d r i s au s upr i mr i de

  Dec.

  79

  gr eut i l a s pec t ac o l e .

  40

  L u c r r i i c or es ponden

  pr i v i t oar e l a n c hi r i e r i

  I an-

  c edr i i r e i ner i al e

  Dec

  176

  s l i l o r de s pec t ac o l e de l a

  t eat r el e na

  t

  Lcna l e

  /

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  40/72

  -

  - f i -

  : : = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = c = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  1 2

  3

  4

  5

  6

  41 \.

  L uc r r i pr i v i t oar e

  l a mobi -

  l i z ar ea pe l oc a per s oDal u- I aD-l u i Di r . Gen.

  8'

  Teat r el o r i Noem

  35

  Oper el o r i a i n s t i t u i i l o r

  dependen te .

  42

  \

  L uc r r i i c o r e s ponden e

  al e Di r . Gen. a Teat r e 10r

  i Ope r el o r Rom ne

  i al e

  I an-

  I ns t i t u i i l o r dependent e

  Dec.

  309

  pr i v i t oar e l a: Dum r i ,

  c o n c e d i e r i , t r a n s f e r r i ,

  c onc edi i , pedeps e , e t c .

  43 '

  Del ega i i i num r i i n

  Cons i l i u l de ad- i e , pr ec um

  i r evoc r i d i n Cons i l i u l

  I u l -

  de ad- i i e , n um r i c a membr i

  Dec.

  50

  i n Com t et ul de l e c t ur ,

  Dec r e t e , pr i v i t oar e l a

  Teat r ul Na i onal i Oper e .

  44

  Dec r et e ent r u num r i n

  Cons i l i u de adm ni s t r a i e

  l a t eat r e l e i oper e l e di n

  Buc ur e t i i Cl u j . Apr obr i

  de ar t i t i s t r i n i l a Oper a

  d i n Cl uj . Di ve r s e t abl our i

  de ar t i t i r om n i i s t r i ni

  1an-

  de l a t eat r e s au f o r ma i i

  Dec. 164

  par t i c ul ar e , e t c . Num r i ,

  c onc ed i i , t r ans f e r r i , memor i t t

  i mpr umut ur i de ar t i t i

  nt r e t eat r e s au oper .

  45 '

  Con voc r i , pr oc es e- ve r b a l e

  i d i s poz i i i de c onvoc r i

  pent r u al ege r i de r epr ez en-

  t an i n Cons i l i u l de ad- i e

  I an-

  a t eat r e l o r i oper e l o r . Noem.

  160

  I n v i t a i i i de l e ga i i .

  Aut or i z a i i de r ul r i de

  f i l me r educ er i de t axe

  ~nt r u s pec t ac o l e l e de l a

  er a Rom n di n Cl u j .

  46 ~

  Teat r u l Na~i onal Cer n u~i

  Dec l ar a i i de vr s ar e i

  r e4i p i s e de n c as r i de

  610

  s ume i di ver s e t axe

  1

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  41/72

  -7-

  ,1

  3

  4

  = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ===================

  5

  6

  47 \

  L uo r ~r i i n l e g t ur ou c omi -

  s i a de exami nar e a ar t i t i -

  l o r de l a S i nd i c at . u l ar t i -

  t i l o r i as upr a c onc ur s u -

  l u i i n t e r na i onal de muz i c

  de l a Geneva, e t c .

  L uo r r i al e Comi s i e i t eat r a-

  l e i s ubc omi s i 1 d i n Buc ur e t i

  i p r ov i no i e i n p r i v i n a

  s l i l o r .

  M a r t -

  S e p t .

  48.

  Dr ept u r i de aut o r

  Co r e s ponden a Soc . Au t o r i -l o r dr amat i c i i Soc . Compo -

  z i t o r i l o r r omi n i , as upr a I an -

  s i me l o r ouven i t e au t or i l o r Noem.

  Sc u t i r i de t axe ac o r dat e

  uno r aut o r i .

  49 '

  Rec l ama i i i r apoar t e r e -

  f e r i t oar e l a ac t i v i t at ea Mar t -

  t eat r u l u i na i o nal Ch i i nu . I u n .

  50

  Cor es ponden Teat r u l u i

  Na i o nal Ch i i nu c u aut o r i -

  t i l e c i v i l e i mi l i t ar e F eb-

  i n l e g t ur ou s r b t or i r ea Dec .

  uno r e ve ni me nt e .

  51

  L uc r r i pr i v i nd i noh i r i e r ea

  Teat r u l u i Na i o nal Ch i i n u 1an -

  pent r u d i f e r i t e s pec t ac o l e Deo .

  b a l u r i , c o n f e r i n e , e t c .

  52

  Co r e s p . Teat r u l u i Na i onal

  Ch i i nu c u Di r e c i a Teat r e -

  l o r d i n Mi n i s t e r i c u

  c e l e l a l t e t eat r e na i o nal e , 1an-

  pr i v i t o r l a ar t i t i f r Dec .

  oar ne t e l e ' l i be r pr o f es i e

  o r g an i z ar e de t u r n ee , e t c .

  Co r e s p r e f e t i t oar e l a

  Teat r u l Na i o nal Ch i i nu 1an -

  - t ax e de s peo t ac o l e - i Dec

  r s ~i nd i r e a c r i i

  r om~De t i .

  /

  79

  92

  34

  182

  50

  139

  112

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  42/72

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  I NSPECTORATUL ARTELOR

  = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = =

  54 ' Sal o nul Of i c i al de i i c t u r

  i s c u l p t u r

  F o r mul ar e de pr ez ent ar ea Noem-

  290

  l u c r r i l o r .

  55 .

  P r oc es e ver ba l e a l e J ur i u -

  l u i . L uc r r i de s c ul p t ur

  admi s e. Tabl oul ar t i t i l o r

  Ma r t -

  expoz an i l a Sal onul Of i -

  I un .

  67

  c i a l c u dr ept de vo t pen-

  t r u al ege r e a r e pr e z ent an-

  i l o r n j ur i u pe anu l

  v i i t o r .

  56 '

  Ce r e r i de c e r t i f i c a t e al e

  ar t i t i l o r expoz an i i

  p r emi a i .

  P r o puner a J u r i Q, l u i Sal o nu -

  l u i Of i c i al pent r u 1935.

  Ma r t -

  Tabl ou c u ar t i t i expoz an i Dec .

  38

  p r e mi a i i l uc r r i c umpr a-

  t e d i n 1924- 1934.

  57 ,

  Co r e s p onde n , r e r e r at e n

  pr i v i n a o r gan i z r i i Sal o -

  nul u i . Convoc ar e a J u r i u l u i ,

  f i xar ea. pr ez ent r i i l u c r r i - Mar t -

  l o r ; t i p r i r e a c at al o gul u i

  O c t .

  75

  af i ar ea i d i f u z ar ea des -

  c h i de r i i Sal onu l u i .

  58 \

  Sal o nul Of i c i al de des en

  i

  g r a v u r

  F o r mul ar e de pr e zent ar e a

  l u c r r i l o r Sal onu l u i .

  126

  59 '

  L uc r r i i c o r es p. pr i v i t o a-

  ~e l a o r gani z ar e a, al c t u i -

  r ea J u r i u l u i , 1nc h i e i e r e

  S e p t -

  s l i i de expoz i e , e t c . a l e

  Dec

  22

  Sal onu l u i .

  60 ,

  P r o c es e- v er bal e al e J u r i u l u i

  Sal o nul u i , pr i v i nd c umpr a -

  O c t -

  r ea de t abl o ur i pent r u c o - Dec .

  9

  l e c i i l e Mi n i s t e r u l u i , dec e~-

  nar e a pr emi u l u i

  /

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  43/72

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  44/72

  , - - ~-

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  68

  (

  Cer e r i de aj ut ~ar e pent r u

  s t ud i i i o r gan i z r i de

  Feb -

  expoz i i i . Noem.

  6

  69 \

  I n t e r v en i i pent r u i mpo r t

  s au expo r t de ope r e de ar t

  I an-

  Sc ut i r i de t axe vamal e .

  Dec.

  12

  70 Ar t i t i s t r i n i n Rom n i a

  c er ~r e 1ung i r e a t e r menul u i

  8

  de r am ne r e n ar .

  71

  ,

  P r emi u l H. Kr eme1. Co r es ponden-

  r e f e r i t o a r e

  l a

  ac es t pr e mi uc ar e s e oonf e r pent r u oea Ap r -

  mai bun l uc r ar e muz i oal . Dec .

  21

  72

  L uc r r i n l e g t ur c u

  Expoz i i i l e r om ne de ar t

  I u l -

  popu l a r n s t r i n t at e :

  Dec . 14

  P r aga, Vene i a, He l s i nk i .

  73 \

  Expoz i i i - i nv i t a i i , c at a-

  I an-

  l oage de expoz i i i .

  Ma r t .

  J O

  74' Congr es e de ar t n s t r i n -

  t at e Vi ena, Var ov i a, e t c .

  Ma r t -

  Cer e r i al e ar t i t i l o r r o f f i n i

  Dec.

  49

  de a l ua par t e l a c onc ur s u-

  r i l e

  i n t e r na i onal e .

  75

  \

  L uc r r i de ar t Co r es p . r e f e -

  r l t oar e l a pr oc ur ar ea l or de F eb-

  o t r e Mi n i s t e r . I u1. 4

  76 .

  Bur s a Pac i ur e a. pent r u

  s c ul pt ur .

  Di s poz i i i i c e r er i pent r u 28

  ns c r er i l a ac es t bur s .

  77 '

  Edi t ur i , Co r es p. n l eg t ur

  c u edi t ar ea unu i v o l um de

  Feb -

  5

  ve r s ur i de Mi hai l Emi nes c u .

  78

  ,

  Cor e s ponden pr i v i t o ar e l a

  ac t i v i t a t e a Uni une i Muz eu l u i

  Ar d e l ean Cl u j . Con t i nuar ea

  t r at at i v e l o r c u St at u l Rom n

  Feb -

  n v ede r ea i nt r r i i ac es t e i Noem.

  99

  s s oe . maghi ar . n l egal i t at e

  Modi f i oar e a s t a t u t e l o r Co r e s p.

  c u Muz eul Et nogr af i c i Par c u l

  Na . Cl u j

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  45/72

  - }X-

  1

  3

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  5

  6

  ?9 ~

  L uc r r i p r i v i t o ar e l a c on t i nuar ea

  l u c r r i l o r de c ons t r ui r e aMuz eu l u i de Ar t N$ i o nal

  Car ol I . Buc ur e t i . Rapoar t e al e F eb -

  ar h i t e c t u l ui Gh i ka Bode t i Noem.

  i al e d i r ec t o r ul u i muz eu -

  l u i p r o f . Al . T z i gar a Samur c a -

  80 '

  Co r e s p. P i nac ot e c i l o r d i n

  Buc ~r e t i i I a i e u Mi n i -

  s t er ul r ef e r i t o r l a une l e

  mbun t i r i i mod i f i c r i F eb -

  ex ec u t at e l a p i nBc o t e c . Noem.

  Numi r i n pos t u r i , e t c .

  81 ~

  Co r es ponden pr i v i t oar e

  l a n f i i n r i de muz ee no i .

  T r at a t i v e c u c o l e c i o nar u l

  Di mi t r i u d i n T ec uc i . I an -

  P r opune r i al e L i c eu l u i Oc t .

  Mi l i t a r Ni c . F i l i pes cu pr o f .

  Be r c i u pen t r u n j ghebar ea

  unu i muz eu r e g i o nal M n s t i r e a

  Deal u l l 1 i

  P r o pune r i pent r u r e n f i i n a r e a

  Muz eu l u i Na i onal l a Ch i i nu .

  82 \

  Ce r er i pent r u r i d i c r i de

  monument e publ i c e n d i f e - F eb -

  r i t e c omune i o r a e al e Dec .

  r i i .

  83

  St at e de ac h i t ar ea s al ar i u l u i

  pe r s o nal u l u i I n s pe c t o r a t u l u i

  Ar t e l o r pe l u n i l e I an . F eb .

  Mar t . Ap r . Mai . l un i e i I u l i e .

  84 '

  Co r e s p. i c at al ogu l Muz eu l u i

  Mi l i t a r Na i onal . Se c i a

  i s t o r i c

  i

  f o t og r a f i i (25 Buc )

  depe t ab l our i .

  M a r t -

  Dec .

  85 '

  P r o i ec t e i p l anur i pen t r u

  Monume nt e P ub l i c e .

  86 \

  L uc r r i i p r o c es e- v er bal e

  l e Comi s i e i Supe r i oar e ,

  pen t r u monument e publ i c e

  Ma r t - .

  De c . 63

  1

  21

  10

  21

  ?3

  13

  24

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  46/72

  =============================::::========================== ==========

  87.

  88.

  S i g i s mund ~al e s c k i t ar t i s t

  cheam

  n i ' de c a t : i

  -s

  t

  a tu l, O'11an

  pr i n Mi n i s p r u l I n s t r uc i u n i i ,

  Cu l t e l o r i I ' t e l o r i 0 r e r ~

  Roman d i n ~uc ' r ~~t i ~i c e r e ds -

  une de un ~i l i o n pe~t r u c o c e -

  d i e I ' oa i l e ~31 d i n c al i t at ea de

  d i r e c t o r d s c n~ d'o 3J i i

  1 9 5 3 -

  1934 .

  C r ~ s r ond~n Di r 3c i - J o n r ' l

  ~ ma~t r 31o I '

  cu

  p

  r v . Co~t eo c i o s

  G

  1 ::.._

  c

  t o r u 1

  U .: ,

  J r : '

  l

  c : '< :> :: : ; pc r

  avi

  z e

  ale

  C n ( ' ~~' \ J _ l u ie Av oc a i

  n c he s t i ~ni l i t i ~i Das , dn c~z i : : ,

  de c r e t . e te. L u c r r i a l CQ~i -

  s i e i de j udec at de pe l n~

  T a a t I 'u1.l i 0031 d i n

  Ce

  r n

  u i

  1934 .

  Se

  c

  lie

  s

  t

  r , po p r '

  ri a

  s up c a

  s al a r i i l o r pe r s on l u l u i ~ea-

  t r u l u i Na i o nal Ce r n u i pe

  unu _ - 934 .

  Re

  'J .'

  c=

  t

  r e

  2 o J

  T 3t r . u l F a i o nal Ce I ' . : i u i i

  Reg ' s t r u i nv e n t ar pe 1934

  Ll /Un

  r e g i s t r u

  de

  i n t r ar e de . .

  ~ ~~

  01. 2501- 5000 mai - o c t . 1934

  C

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  47/72

  COMI TETUL DE STAT PENTRU CULTURA SI ARTA

  I NVENTAR nr . 5

  MI NI ST ERUL I NST RUCTI UNI I , CUL TEL OR SI ARTELOR

  I nul 1

  9 3

  5

  Nr .

  ' Dos .

  Vo l u ' m

  Con i nut u l dos ar u, l u i

  Dat e

  ex t r E f me

  Nr .

  f i l e

  Obs.

  t

  5

  6

  3

  4

  1

  2

  3

  4 '

  DI RECT I A GENERAL A A TEA-

  TREL CR SI OPEREL OR

  Cer e r i de aut or i z a i i al e d i f e r i -

  t e l o r t eat r e , pent r u ob i ne r ea de

  s l i de a s e da s pec t a c o l e t eat r a

  l e i n t ur nee .

  Tabl our i c u per s onal u l ar t i s t i c .

  Ce r er i de aut or i z a i i pent r u

  t ur n e e

  n

  ar i r educ e r i de

  t axe pe s pec t ac o l e i C. F . R.

  P r oc es e - v er bal e a c om s i i l o r i

  s ubc om s i i l o r pent r u exam na r ea

  s l i l o r de s pec t ac o l e i n vede r e a

  e l i be r r i i aut o r i z a i e i de f unc -

  i o nar e , r e i ne r i de s l i pe n t r u

  c onf er i n e i s pec t ac o l e .

  Tea t r ul Na i onal Cl u j , I a i i

  Ce r nu~i

  I nt e r v en i i de a s e pr oc ur a

  vagoane pe C. F~R. i r ed u c e r i

  de t axe pent r u t ur nee .

  .1

  I an-

  Dec .

  18n-

  Dec .

  I an-

  Dec -

  I ao -

  Dec .

  274

  147

  56

  45

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  48/72

  , -7-

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  5

  T e a t r u l

  Na~i onal i i Q: Qe r a d i n

  Cl u j

  Tab\ ~ de pe r s onal u l ar t i s t i o ,

  dmi n i s t r at i v i de s e r v i o i u ,

  pr eoum i d i f e r i t e oo r es pon-

  1an-

  den e pr i v i t oar e l a angaj r i ,

  Deo . 126

  pl nge r i , e t o , al e pe r s onal u l u i

  a r t i s t i o .

  6

  Cor es ponden a Di r eo i e i

  Gene r a l e a Teat r e l o r , p r i v i n d

  r el a i i l e ar t i s t i c a c u

  I 8n-

  s t r i n t at ea i oonc ur s ul

  Dec . 60

  i n t e r na i onal Hent y

  W e ni av s k i , de l a Var ov i a.

  7

  T e a t r u l Na~i onal 1a~i

  Ta~6Ur i c u pe r s onal ~l ar -

  t i s t i c , t ehn i o i ad- t i v

  al t ea t r u l u i , p r ec um i i

  c o r es ponden d i v e r s a Di r .

  1an-

  Teat r el o r d i n Mi n i s t e r

  C~

  Dec.

  230

  d i f e r i t e t eat r e i i n s t i t u i i

  p r i v i t oar e l a ac t i v i t at ea l o r .

  8

  Teat r u l Na~i onal Ch i i nu

  T81h~ de pe r s ona l u l ar -

  t i s t i c i t ehn i c ad- t i v

  al t eat r u l u i , p r eoum i oo r e s p .

  1an-

  d i v e r s c u Di r ec i a Teat r e l o r

  I u l .

  20

  i al t e i n s t i t u i i .

  9 \

  Cer e r i de e l i be r ar ea

  c ar ne t e l o r de i ndent i t at e

  Feb -

  t i p . eF R c u 50% r educ e r e

  Noem.

  43

  pent r l l ar t i t i .

  10

  Rec l ama i i i anc he t e r e -

  f er i t oar e l a d i f e r i t e i n c i -

  dent e pe t r e c ut e ou ooaz i a

  uno r r epr ez ent a i i t eat r al e

  ( T eat r u l ge~man i n Romi n i a)

  1an-

  - i z . . -

  n t r e ar t i t i i pat r on i , Dec .

  s us t r age r i de aut o r i z at i i

  c a l i b e r i pr o f es i o n i t ,

  des f i i n a r e a Teat r u l u i

  Na i onal Ch i i nu i

  Ce r n . i .

  ./

  ..

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  49/72

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -

  -;J -

  3

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

  4

  5

  6

  2

  11,

  L uc r r i al e Comi t e t u l u i de

  l ec t ur , i n l eg t ur c u p i es e

  l e de t eat r u , pr i v i od val oar e a

  l o r l i t er ar i dr amat i c ,

  pr e c um i c enz ur ar ea l o r .

  Ce r er i de aut or i z a i i - av i z e

  dat e de s i nd i c at .

  12,

  Re f e r a t e i r apoar t e al e 1ns -

  pec t o r i l o r To p1 r c e an u, Cat o n

  Teodo r i an , p r e z eo t at e i o s pec -

  t o r at u l u i t eat r al peo t r u

  Mo l d ov a, Bas a r ab i a i Buc ov i na

  c u oc az i a i ns pec i 110r f c ut e

  l a d i f e r i t e t e at r e , l o c al ur i

  i g r d i n i .

  13 '

  Di f e r i t e r e c l ama i i a ar t i -

  t i l o r adr es at e Comi s i e i de

  j udec at de pe l ng Te a t r u l

  Na i onal , pr i v i nd de s c hi de r i

  de c r ed i t e , gaj ur i dat o r at e

  ne i n e l e ge r i i d i n t r e ar t i t i .

  14'

  P r o b l eme

  Re f e r i t o r l a d i s pens a de

  mobi l i z ar e a uno r ar t i t i .

  15 '

  1an-

  Dec .

  109

  1ao -

  Dec .

  99

  I an-

  Noem. 30

  A p r -

  Dec . 13

  Teat r u l Nat i onal Cr ai ov a

  Co r e s ponden a t e at r u l u i r e f e -

  r i t o ar e l a i nv en t ar e , aj u t o a-

  r e ac o r dat e ar t i t i l o r ; Apr -

  ne i n e l ege r i l e d i n t r e d i r e c t . Noem.

  73

  t e a t r u l u i i Co l eg i u l Na i o -

  nal Car o l 1. d i n Cr ai o va,

  s ubven i i ac o r dat e t e at r u l u i ,

  e t c .

  Co r e s p o nd en r e f e r i t oar e l a

  r epar a i i l e f c ut e t e at r e l o r ,

  s ub ven i i , aj u t o ar e ac o r dat e 1an-

  a r t i t i l o r , e t c , l a Te a t r e l e Dec .

  104

  Na i onal e d i n Ce r nu i ,

  Ch i i nu i I a i .

  Co r e s p o nd en r e f e r i t oar e l a

  s ubv en i i l e dat e t eat r e l o r ;

  aj u t oar e bne t i ac o r dat e ar - Ma r t -

  t i t i l o r de l a t eat r e l e des - Dec . 222f i i n at e ;

  Sal ar i i ar t i t i , e t c .

  16

  I

  17

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  50/72

  -;t-

  1

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~

  4

  5

  6

  3

  20.

  21 \

  24 '

  2 5 '

  26

  1

  Aut o r i z at i i

  Ce r er i de aut or i z a i i s aupr e l ung i r i de aut ~r i z a i i ,

  s c ut i r i de t axe , pent r u

  ar t i t i i s t r i n i s au r om n i

  pent r u pr ac t i c ar e a pr o f es i -

  un i i de ar t i t i - o pe r ,

  ope r e t , t eat r u , v ar i e t eur i .

  I I I dem I dem

  1

  Cer er i al e as oc i a i l 1 o r ;

  c l ubur i l o r , un i un i l o r il i g i l o r c u l t ur al e d i n d i f e -

  r i t e o r a e al e r i i , p ent r u

  a f i aut o r i z at e s dea

  s pec t ac o l e c u ar t i t i

  d i l e t a n i .

  I I

  I dem

  I dem

  Cor e s ponden pr i v i nd buge -

  t e, b i l an ur i i t abe l e no-

  mi nal e al e pe r s onal u l u i

  t eat r e l o r d i n ar .

  Gar an t i i

  Depune r i , r e t r age r i , r e i -

  ne r i de gar an i i ;

  c e r er i de aut or i z a i i c u

  as i gur ar ea gar an i i l o r pb .

  des pgub i r e a ar t i t i l o r .

  Co r e s ponden i c e r e r i

  r e f e r i t oar e l a e l i be r r i

  de aut or i z a i i pent r u

  Agen i i Teat r al e .

  Cer er i de aut or i z a i i pen-

  t r u ans ambl u r i i t r upe

  de t e at r u maghi ar e , c u

  c or es ponden a r es pec t i v .

  Ce r e r i al e c onduc t o r i l o r

  de t r upe de t eat r u pent r u

  e l i be r ar e a aut o r i z a i i l o r

  de s pec t aoo l e .

  .1

  I an-

  Dec. 357

  Oc t -

  Dec. 538

  Mar t

  Dec

  Dac.

  247

  Feb -

  I u l . 120

  I an-

  Dec.

  95

  Feb -

  Noam. 72

  Ap r -

  Dec.

  137

  Ma r t -

  Dec . 124

 • 8/11/2019 Ministerul Artelor. Directia Generala a Teatrelor si Operelor. Serviciul Contencios. 1931-1949. Inv. 818

  51/72

  -y-

  1

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  5

  6