of 162 /162
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 312[01]/SP/MENiS/2004. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - zs9elektronik.plzs9elektronik.pl/egzaminti/programy/m_ti.doc  · Web viewUmiejętności komunikacyjne w rozmowie kwalifikacyjnej (autoprezentacja,

Embed Size (px)

Text of Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu -...

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

312[01]/SP/MENiS/2004.

MODUOWY PROGRAM NAUCZANIA

TECHNIK INFORMATYK 312[01]

Zatwierdzam

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Warszawa 2004

Autorzy:

mgr in. Hanna Finogenow

mgr Marek Sobiech

mgr Jerzy Witkowski

Recenzenci:

mgr Bogdan Kostrzewa

mgr Ireneusz Wrblewski

Opracowanie redakcyjne:

dr in. Zofia Parfiniewicz

Spis treci

Wprowadzenie

5

I.

Zaoenia programowo-organizacyjne ksztacenia wzawodzie

7

1.

Opis pracy w zawodzie

7

2.

Zalecenia dotyczce organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

8

II.

Plany nauczania

13

III.

Moduy ksztacenia w zawodzie

16

1. Podstawy technik informacyjnych

16

Stosowanie przepisw bezpieczestwa ihigieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska

20

Stosowanie przepisw prawa i zasad ekonomii wdziaalnoci informacyjnej

23

Organizowanie procesu pracy

26

Wykorzystywanie informacyjnych technik biurowych

30

Stosowanie technik graficznych imultimedialnych

35

2.

Urzdzenia techniki komputerowej

40

Identyfikowanie i charakteryzowanie jednostki centralnej komputera

42

Identyfikowanie i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

45

3.

Metodologia programowania

49

Programowanie w rodowisku jzyka strukturalnego

51

Programowanie w rodowisku jzyka obiektowego

55

4.

Systemy zarzdzania bazami danych

59

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury bazy danych

61

Tworzenie interfejsu uytkownika

64

Zabezpieczanie dostpu do danych

67

5.

Systemy operacyjne

70

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT

72

Administrowanie systemem operacyjnym UNIX

75

Administrowanie systemem operacyjnym Novell

78

6.

Praktyka zawodowa

81

Stosowanie przepisw bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej iochrony rodowiska

83

Organizacja dziaalnoci gospodarczej i administracyjnej przedsibiorstwa

85

Realizacja zada w warunkach zakadu pracy

87

7.

Aplikacje internetowe

Projektowanie stron WWW

91

Wykorzystywanie jzyka programowania po stronie przegldarki

94

Uruchamianie aplikacji internetowych po stronie serwera

97

8.

Grafika komputerowa i multimedia

100

Tworzenie grafiki komputerowej

102

Produkcje multimedialne

105

Wprowadzenie

Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwj Internetu przyczyniy si do powstania zawodu technik informatyk.

Celem ksztacenia w zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiednio wyksztaconego i skutecznie dziaajcego absolwenta, ktry podczas ksztacenia moduowego zdobdzie wiadomoci z dziedziny informatyki oraz umiejtnoci praktyczne umoliwiajce dalszy nieustanny rozwj. Absolwent wspczesnej szkoy powinien charakteryzowa si otwartoci, wyobrani, zdolnoci do cigego ksztacenia si i doskonalenia oraz umiejtnoci oceny swoich moliwoci. Wprowadzenie do systemu szkolnego moduowych programw nauczania w zawodzie uatwi osignicie tych celw.

Moduowy program nauczania skada si z zestawu moduw ksztacenia wzawodzie i odpowiadajcych im jednostek moduowych, wyodrbnionych na podstawie okrelonych kryteriw. Jednostka moduowa stanowi element moduu ksztacenia w zawodzie, obejmujcy logiczny i moliwy do wykonania wycinek pracy, owyranie okrelonym pocztku izakoczeniu, ktry nie podlega dalszym podziaom, ajego rezultatem jest produkt, usuga lub istotna decyzja.

Moduowy program nauczania umoliwia:

zdobycie wiedzy oglnozawodowej,

opanowanie umiejtnoci wymaganych dla zawodu,

nabycie kwalifikacji oglnozawodowych lub specjalistycznych,

zdobycie kompetencji zawodowych uprawniajcych do dziaania wbrany informatycznej, potwierdzonych dyplomem technika,

dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz moliwoci ucznia/suchacza,

wyrobienie nawyku nieustannego doksztacania si.

Moduowa struktura programu nauczania dla zawodu stwarza moliwo dostosowywania treci programu do potrzeb gospodarki i lokalnego rynku pracy oraz do poziomu umiejtnoci wymaganych od absolwentw.

Wstrukturze moduowego programu nauczania wzawodzie wyrnia si:

zaoenia programowo-organizacyjne ksztacenia wzawodzie,

plany nauczania,

programy moduw i jednostek moduowych.

Moduy ksztacenia wzawodzie zawieraj:

cele ksztacenia,

wykaz jednostek moduowych,

schemat ukadu jednostek moduowych,

literatur.

Na program jednostki moduowej skadaj si:

szczegowe cele ksztacenia,

materia nauczania,

wiczenia,

rodki dydaktyczne,

wskazania metodyczne do realizacji materiau nauczania,

propozycje metod sprawdzania ioceny osigni edukacyjnych ucznia.

Wprogramie przyjto system kodowania moduw i jednostek moduowych zawierajcy nastpujce elementy:

symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z obowizujc klasyfikacj zawodw szkolnictwa zawodowego,

symbol literowy, oznaczajcy grup moduw:

O dla moduw oglnozawodowych,

Z dla moduw zawodowych,

S dla moduw specjalizacyjnych,

cyfr arabsk dla kolejnego moduu,

cyfr arabsk dla kolejnej, wyodrbnionej w module jednostki moduowej.

Przykadowy zapis kodowania moduu

312[01].O1

312[01] symbol cyfrowy zawodu technik rachunkowoci

O1 pierwszy modu oglnozawodowy: Ekonomiczno-prawne podstawy

gospodarowania

Przykadowy zapis kodowania jednostki moduowej

312[01].O1.01

312[01] symbol cyfrowy zawodu: technik rachunkowoci

O1 pierwszy modu oglnozawodowy: Ekonomiczno-prawne podstawy

gospodarowania

01 pierwsza jednostka moduowa wyodrbniona wmodule O1

I.Zaoenia programowo-organizacyjne ksztacenia w zawodzie

1. Opis pracy w zawodzie

Typowe stanowiska pracy

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie technik informatyk moe by zatrudniony na stanowiskach:

instalatora i administratora systemw operacyjnych,

administratora sieci komputerowych,

administratora baz danych,

projektanta i programisty baz danych,

instalatora i konserwatora sprztu komputerowego,

pracownika dziau finansowo-ksigowego.

Zadania zawodowe

Podstawowe zadania zawodowe technika informatyka obejmuj:

posugiwanie si pakietami oprogramowania uytkowego,

przeprowadzanie analizy zadania w celu okrelenia optymalnego jzyka programowania,

wykorzystywanie algorytmw do programowania aplikacji,

projektowanie i tworzenie zoonych systemw baz danych,

nadzorowanie systemw baz danych,

obsugiwanie komputerw pracujcych pod kontrol rnych systemw operacyjnych,

konfigurowanie oprogramowania dla rnych zastosowa,

okresowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych oprogramowania,

konfigurowanie sprztu komputerowego,

przeprowadzanie okresowych konserwacji i napraw sprztu komputerowego,

nadzorowanie pracy lokalnych sieci komputerowych.

Umiejtnoci zawodowe

W wyniku ksztacenia w zawodzie absolwent szkoy powinien umie:

posugiwa si gotowymi pakietami oprogramowania uytkowego,

instalowa oprogramowanie uytkowe,

instalowa systemy operacyjne na indywidualnych stanowiskach,

przeprowadza okresowe konserwacje sprztu komputerowego,

administrowa bazami danych i systemami przetwarzania informacji,

projektowa bazy danych,

instalowa lokalne sieci komputerowe,

nadzorowa prac sieci komputerowych,

stosowa zasady bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwporaeniowej,

stosowa zasady ergonomii na stanowisku pracy,

stosowa zasady ochrony rodowiska,

udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

posugiwa si literatur specjalistyczn oraz Internetem w celu samoksztacenia,

posugiwa si jzykiem angielskim, w stopniu umoliwiajcym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprztu,

posugiwa si multimedialnymi rdami informacji,

poszukiwa aktywnie pracy i prezentowa swoje umiejtnoci.

Wymagania psychofizyczne waciwe dla zawodu

zdolno do pamiciowego obejmowania logicznych cigw dziaa,

zdolno do koncentracji uwagi,

spostrzegawczo,

zainteresowania matematyczno-informatyczne,

zainteresowania techniczne,

zdolno przewidywania skutkw decyzji,

odporno na zmczenie,

odporno na stres,

wytrwao i cierpliwo,

sprawno ruchowa rk,

odpowiedzialno i umiejtno pracy w zespole,

brak wad wzroku, nie dajcych si skorygowa szkami optycznymi.

2. Zalecenia dotyczce organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

Proces ksztacenia w zawodzie technik informatyk wedug moduowego programu nauczania moe by realizowany w czteroletnim technikum i w szkole policealnej, dla ktrej podbudow powinny stanowi szkoa dajca wyksztacenie rednie lub liceum profilowane o profilu zarzdzanie informacj.

Proces nauczania obejmuje ksztacenie oglnozawodowe, zawodowe i specjalizacyjne. Moduowy program nauczania dla zawodu technik informatyk zawiera jeden modu oglnozawodowy, pi moduw zawodowych i dwa moduy specjalizacyjne.

Oglne i szczegowe cele ksztacenia wynikaj z podstawy programowej ksztacenia w zawodzie.

Ksztacenie oglnozawodowe pozwala zdoby wiadomoci i podstawowe umiejtnoci w zawodzie, umoliwiajc absolwentowi dostosowanie kwalifikacji do zmieniajcego si zapotrzebowania rynku pracy oraz uatwia ewentualn zmian zawodu. Modu oglnozawodowy jest wsplny dla zawodw: technik informatyk, technik informacji naukowej i technik reklamy, ujtych w profilu: zarzdzanie informacj.

Treci programowe ujte s w nastpujcych moduach:

312[01].O1- Podstawy technik informacyjnych

312[01].Z1 - Urzdzenia techniki komputerowej

312[01].Z2 - Metodologia programowania

312[01].Z3 - Systemy zarzdzania bazami danych

312[01].Z4 - Systemy operacyjne

312[01].Z5 - Praktyka zawodowa

312[01].S1 - Aplikacje internetowe - specjalizacja 1

312[01].S2 - Grafika komputerowa i multimedia - specjalizacja 2.

Moduy, uwzgldniajce zadania zawodowe, podzielone s na jednostki moduowe. Kada jednostka moduowa zawiera treci programowe stanowice okrelon cao, a ich realizacja umoliwia opanowanie umiejtnoci niezbdnych do wykonania okrelonego zakresu pracy. Nabywaniu umiejtnoci zawodowych powinno sprzyja wykonywanie wicze zawartych w poszczeglnych jednostkach moduowych. Wskazane jest, aby tematyka wicze bya uzupeniana przez nauczyciela realizujcego program.

Program moduu 312[01].O1 zawiera pi jednostek moduowych iobejmuje treci wsplne dla zawodu technika informacji naukowej, technika informatyka i technika reklamy (profil: zarzdzanie informacj).

Program moduu 312[01].Z1 zawiera dwie jednostki moduowe iobejmuje treci dotyczce budowy i eksploatacji systemu komputerowego oraz urzdze peryferyjnych.

Program moduu 312[01].Z2 zawiera dwie jednostki moduowe i obejmuje nauk programowania strukturalnego i obiektowego z elementami analizy algorytmw i metod programowania. Treci te, zawierajce podstawowe umiejtnoci technika informatyka, s wykorzystywane w innych moduach i stanowi podstaw do realizacji specjalizacji - Projektowanie aplikacji internetowych.

Program moduu 312[01].Z3 zawiera trzy jednostki moduowe iobejmuje projektowanie oraz tworzenie zoonych systemw baz danych z uwzgldnieniem bezpieczestwa przechowywania danych. Systemy baz danych znalazy zastosowanie we wszystkich dziedzinach nauki, zarzdzania przedsibiorstwami, w handlu i reklamie. Szybki rozwj i due zapotrzebowanie na opracowania systemw baz danych przyczyniy si do tego, e w programie tym zostay one umieszczone w grupie przedmiotw zawodowych.

Program moduu 312[01].Z4 zawiera trzy jednostki moduowe. Obejmuje uytkowanie i administrowanie najczciej uywanych systemw operacyjnych: Windows, UNIX i Novell.

Program moduu 312[01].Z5 zawiera trzy jednostki i obejmuje zagadnienia zwizane z zastosowaniem komputerw i przetwarzaniem danych w przedsibiorstwie.

Zaproponowano rwnie programy 2 moduw specjalizacyjnych, z ktrych jeden jest wybierany przez ucznia:

Program moduu 312[01].S1 specjalizacja 1 - zawiera trzy jednostki i obejmuje zagadnienia zwizane z tworzeniem aplikacji internetowych.

Program moduu 312[01].S2 specjalizacja 2- zawiera dwie jednostki i obejmuje zagadnienia dotyczce tworzenia grafiki komputerowej i produkcji multimedialnych.

Wykaz moduw i jednostek moduowych zamieszczono w tabeli.

Wykaz moduw i jednostek moduowych

Symboljednostkimoduowej

Zestawienie moduw i jednostek moduowych

Orientacyjnaliczba godzin narealizacj

Modu 312[01].O1

Podstawy technik informacyjnych

312[01].O1.01

Stosowanie przepisw bezpieczestwa ihigieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska

18

312[01].O1.02

Stosowanie przepisw prawa i zasad ekonomii wdziaalnoci informacyjnej

38

312[01].O1.03

Organizowanie procesu pracy

65

312[01].O1.04

Wykorzystywanie informacyjnych technik biurowych

192

312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych imultimedialnych

155

Modu 312[01].Z1

Urzdzenia techniki komputerowej

312[01].Z1.01

Identyfikowanie i charakteryzowanie jednostki centralnej komputera

40

312[01].Z1.02

Identyfikowanie i charakterystyka urzdze zewntrznych komputera

68

Modu 312[01].Z2

Metodologia programowania

312[01].Z2.01

Programowanie w rodowisku jzyka strukturalnego

252

312[01].Z2.02

Programowanie w rodowisku jzyka obiektowego

180

Modu 312[01].Z3

Systemy zarzdzania bazami danych

312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury bazy danych

24

312[01].Z3.02

Tworzenie interfejsu uytkownika

70

312[01].Z3.03

Zabezpieczanie dostpu do danych

50

Modu 312[01].Z4

Systemy operacyjne

312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT

95

312[01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym UNIX

105

312[01].Z4.03

Administrowanie systemem operacyjnym Novell

52

Modu 312[01].Z5

Praktyka zawodowa

312[01].Z5.01

Stosowanie przepisw bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej iochrony rodowiska w miejscu pracy

8

312[01].Z5.02

Organizacja dziaalnoci gospodarczej i administracyjnej przedsibiorstwa

32

312[01].Z5.03

Realizacja zada w warunkach zakadu pracy

100

Modu 312[01].S1

Aplikacje internetowe

312[01].S1.01

Projektowanie stron WWW

72

312[01].S1.02

Wykorzystywanie jzyka programowania po stronie przegldarki

72

312[01].S1.03

Uruchamianie aplikacji internetowych po stronie serwera

72

Modu 312[01].S2

Grafika komputerowa i multimedia

312[01].S2.01

Tworzenie grafiki komputerowej

126

312[01].S2.02

Produkcje multimedialne

90

Dydaktyczna mapa programu nauczania

II. Plany nauczania

PLAN NAUCZANIA

Czteroletnie technikum

Zawd: technik-informatyk 312[01]

Podbudowa programowa: gimnazjum

Lp.

Moduy ksztacenia w zawodzie

Dla modziey

Dla dorosych

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim

okresie nauczania

Liczba godzin tygodniowow czteroletnim okresie nauczania

Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania

Semestry I -IV

Semestry I - IV

Forma

stacjonarna

Forma

zaoczna

1.

Podstawy technik informacyjnych

13

9

164

2.

Urzdzenia techniki komputerowej

3

2

38

3.

Metodologia programowania

12

8

152

4.

Systemy zarzdzania bazami danych

4

3

50

5.

Systemy operacyjne

9

7

114

6.

Modu specjalizacyjny

9

6

112

Razem:

50

35

630

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

PLAN NAUCZANIA

Szkoa policealna

Zawd: technik-informatyk 312[01]

Podbudowa programowa: szkoa dajca wyksztacenie rednie

Lp.

Moduy ksztacenia w zawodzie

Dla modziey

Dla dorosych

Liczba godzin tygodniowo

w dwuletnim okresie nauczania

Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania

Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania

Semestry I IV

Semestry I IV

Forma stacjonarna

Forma

zaoczna

1.

Podstawy technik informacyjnych

13

10

177

2.

Urzdzenia techniki komputerowej

3

2

40

3.

Metodologia programowania

12

9

165

4.

Systemy zarzdzania bazami danych

4

3

54

5.

Systemy operacyjne

9

7

124

6.

Modu specjalizacyjny

9

6

122

Razem:

50

37

682

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

PLAN NAUCZANIA

Szkoa policealna

Zawd: technik-informatyk 312[01]

Podbudowa programowa: liceum profilowane o profilu zarzdzanie

informacj

Lp.

Moduy ksztacenia w zawodzie

Dla modziey

Dla dorosych

Liczba godzin w rocznym okresie nauczania

Liczba godzin tygodniowo

w rocznym okresie nauczania

Liczba godzin w rocznym okresie nauczania

Semestry I II

Semestry I II

Forma

stacjonarna

Forma

zaoczna

1.

Urzdzenia techniki komputerowej

3

2

40

2.

Metodologia programowania

10

8

136

3.

Systemy zarzdzania bazami danych

3

2

40

4.

Systemy operacyjne

8

6

108

5.

Modu specjalizacyjny

8

6

108

Razem:

32

24

432

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

III. Moduy ksztacenia w zawodzie

Modu 312[01].O1

Podstawy technik informacyjnych

1. Cele ksztacenia

W wyniku procesu ksztacenia ucze/suchacz powinien umie:

stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska,

posugiwa si narzdziami pracy i dokonywa ich konserwacji,

dba o estetyk stanowiska pracy,

zapobiega zagroeniom dla rodowiska naturalnego zwizanym zprocesem pracy,

posugiwa si podstawowymi pojciami z zakresu prawa pracy,

stosowa przepisy prawne dotyczce ochrony wasnoci intelektualnej,

analizowa informacje ekonomiczne w zakresie adekwatnym do zawodu,

stosowa narzdzia informatyczne w pracach biurowych,

wykorzystywa techniki graficzne i multimedialne podczas realizacji zada,

przygotowywa plan edukacyjny rozwoju zawodowego,

stosowa aktywne metody poszukiwania pracy,

stosowa zasady racjonalnego dziaania w realizacji zada zawodowych,

posugiwa si informacj, rwnie w formie elektronicznej,

posugiwa si w okrelonym zakresie jzykiem angielskim.

2. Wykaz jednostek moduowych

Symbol jednostki moduowej

Nazwa jednostki moduowej

Orientacyjna liczba godzin na realizacj

312[01].O1.01

Stosowanie przepisw bezpieczestwa ihigieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska

18

312[01].O1.02

Stosowanie przepisw prawa i zasad ekonomii wdziaalnoci informacyjnej

38

312[01].O1.03

Organizowanie procesu pracy

65

312[01].O1.04

Wykorzystywanie informacyjnych technik biurowych

192

312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych imultimedialnych

155

Razem:

468

3. Schemat ukadu jednostek moduowych

4. Literatura

Aaland M.: Photoshop 5.5. Zastosowanie w Internecie. Helion, Gliwice 2002

Bain S.: CorelDRAW 10. Vademecum profesjonalisty. Helion, Gliwice 2002

Biaecki K.: Podstawy marketingu. Wysza Szkoa Handlu i Prawa im. Ryszarda azarskiego. Warszawa 2002

Brown T., Scrimger R., Miller R.: Windows 2000 Server. Helion, Gliwice 2001

Danecka A.: Rola wystaw, odczytw i spotka autorskich w dziaalnoci bibliotek publicznych w Polsce. BN Instytut Ksiki i Czytelnictwa, Warszawa 1976

Danowski B.: FrontPage 2000. wiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2001

Danowski B.: Nero Burining ROM. Nagrywanie pyt CD. wiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2002

Dogowski B.: Bezpieczestwo pracy przy obsudze komputerw. ODDK, Gdask 1999

Feddema H.: Microsoft Access wersja 2002 dla ekspertw. Wydawnictwo RM, Warszawa 2003

Florek L., Zieliski T.: Prawo pracy. C. H. Beck, Warszawa 2003

Flynn D.: Tworzenie cyfrowego wideo. Helion, Gliwice 2002

Forte S.: Access 2000. Helion, Gliwice 2001

France S.C.: Ekonomia: angielsko-polski sownik tematyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Georges G.: Techniki obrbki zdj cyfrowych. Praktyczne projekty. Helion, Gliwice 2001

Howorka, B.: Prawo autorskie w dziaalnoci bibliotekarskiej. SBP, Warszawa 1997

Ivens K., Carlberg, C.: Excel 2002 PL. Helion, Gliiwice 2002

Jalan H., Jalan J.: Sownik terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski. WP, Warszawa 2001

Kaczmarczyk, S.: Badania marketingowe: metody i techniki. PWE, Warszawa 2002

Kalina-Prasznic U.: Encyklopedia prawa. (red.). C. H. Beck, Warszawa 2000

Korbecki M.: Komputerowe przetwarzanie dwiku: MIKOM, Warszawa 1999

Kowalczyk G.: Excel 2000 PL. wiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2000

Kowalczyk G.: MS Word 2002/XP. wiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2001

Kowalczyk G.: Word 2002/XP. wiczenia zaawansowane. Helion, Gliwice 2003

Kwany A.: Od skanera do drukarki. Helion, Gliwice 2002

London S, London D.: Flash 5. MIKOM, Warszawa 2001

Maa encyklopedia prawa. Praca zbiorowa. Rybicki Z. (red.). PWN, Warszawa 1980

Margulis D.: Photoshop 6. Korekcja I separacja. Vademecum profesjonalisty. Helion, Gliwice 2003

Miller D.: CorelDRAW 9. Zaawansowane techniki. Biblia. Helion, Gliwice 2001

Minasi M., Christiansen E., Shapar K.: Windows 98 PL. Helion, Gliwice1999

Nacz M., Porzecka B.: Kodeks pracy wraz z indeksem rzeczowym. (red.). C. H. Beck, Warszawa 2003

Oberlan .: Fotografia cyfrowa. wiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2002

Oberlan .: Photoshop 6. wiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2002

Ogletree T. W.: Windows XP PL. Ksiga eksperta. Helion, Gliwice 2002

Ogrek B.: Corel PHOTO-PAINT 10. wiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2002

Oga, E.: Sownik terminologii prawniczej. Cz. 1-2. Branta, Bydgoszcz 1997-1998

Pasek J.: Flash 5. wiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2000

Pociecha, J.: Metody statystyczne w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 1996

Prawo autorskie. Praca zbiorowa. Barta J. (red.). C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2003

Prby zastosowania marketingu w bibliotekach. Praca zbiorowa. Cybulski R. (red.). SBP, Warszawa 1997

Rszkiewicz M.: Narzdzia statystyczne w analizach marketingowych. C. H. Beck, Warszawa 2002

Sjka J.: Promocja w strategii marketingowej biblioteki. Akademia Ekonomiczna, Pozna 1994

Steinbrink B.: Multimedia u progu technologii XXI wieku. Robomatic, Wrocaw 1993

Stinson C., Dodge M.: Microsoft Excel wersja 2002 dla ekspertw. Wydawnictwo RM, Warszawa 2003

Szeliga M.: MS Office 2002/XP. wiczenia zaawansowane. Helion, Gliwice 2002

Szeliga M.: Windows XP Professional PL. wiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2002

Ulrich K.: Po prostu Flesh MX. Helion, Gliwice 2003

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: komentarz. Praca zbiorowa. Szwaja J. (red.). C. H. Beck, Warszawa 2000

Wojciechowski J.: Marketing w bibliotece. SBP, Warszawa 1993

Zarzbski T.: Polskie prawo biblioteczne 1773-1990. BN, Warszawa 1991

Zarzbski T.: Polskie prawo biblioteczne. Aneks 1. 1990-2000. SBP, Warszawa 2000

Wykaz literatury naley aktualizowa w miar ukazywania si nowych pozycji wydawniczych.

Jednostka moduowa 312[01].O1.01

Stosowanie przepisw bezpieczestwa ihigieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska

1. Szczegowe cele ksztacenia

W wyniku procesu ksztacenia ucze/suchacz powinien umie:

zastosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania prac na okrelonych stanowiskach,

okreli podstawowe obowizki pracodawcy w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunkw pracy,

wskaza konsekwencje naruszenia przepisw i zasad bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania zada zawodowych,

posuy si wewntrznymi zaleceniami i regulaminami dotyczcymi stanowiska pracy,

rozpozna czynniki niebezpieczne i szkodliwe wystpujce w pracy technika informatyka oraz wskaza sposoby ich ograniczenia lub eliminacji,

oceni zagroenia wynikajce ze sposobu uytkowania urzdze elektrycznych,

udzieli pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,

poinformowa suby ratownicze zgodnie z instrukcj,

zareagowa w przypadku poaru zgodnie z instrukcj przeciwpoarow,

zastosowa zasady ochrony rodowiska na stanowisku pracy,

rozrni materiay przeznaczone do ponownego przetwarzania.

2. Materia nauczania

Prawna ochrona pracy.

Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciliwe i niebezpieczne wystpujce w procesie pracy.

Zasady ksztatowania bezpiecznych i higienicznych warunkw pracy.

rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Zagroenia poarowe, zasady ochrony przeciwpoarowej.

Zasady wykorzystywania rodkw ganiczych.

Zasady ochrony rodowiska na stanowisku pracy.

Organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy.

Selekcja i utylizacja odpadw.

3. wiczenia

okrelanie podstawowych praw i obowizkw pracownika w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy na podstawie Kodeksu pracy.

Rozpoznawanie rnych znakw bezpieczestwa i higieny pracy.

Rozpoznawanie zagroe wypadkowych w pomieszczeniu pracy.

Udzielanie pierwszej pomocy osobie raonej prdem.

Udzielanie pierwszej pomocy osobie ze zaman koczyn.

Informowanie sub ratowniczych o zaistniaym zdarzeniu (wwarunkach symulowanych).

Dobieranie rodkw ganiczych z uwzgldnieniem rda poaru.

Segregowanie odpadw powstaych przy pracy pod ktem przydatnoci do dalszego przetwarzania.

Wykonywanie (na fantomie) sztucznego oddychania zgodnie z obowizujcymi zasadami.

4. rodki dydaktyczne

Teksty przewodnie.

Kodeks pracy.

Polskie Normy dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.

Przepisy bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska.

Regulaminy i instrukcje dotyczce obsugi urzdze stwarzajcych zagroenie.

Filmy dydaktyczne.

Programy komputerowe.

Foliogramy.

Dokumenty w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy.

Fantom do udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki

Tre jednostki moduowej obejmuje: podstawowe pojcia z zakresu

bezpieczestwa i higieny pracy, zasady ksztatowania bezpiecznych i higienicznych warunkw pracy oraz oglne zasady bezpieczestwa na stanowisku pracy.

Podczas realizacji programu nauczania naley zwrci uwag na obowizki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy, znaczenie ochrony zdrowia w pracy zawodowej oraz uwiadomi uczniom skutki nieprzestrzegania przepisw bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska. Wane jest wyrobienie przekonania, e ochrona zdrowia i ycia czowieka w rodowisku pracy jest celem nadrzdnym.

W wyniku realizacji programu jednostki uczniowie powinni umie dostrzega zagroenia dla zdrowia lub ycia, wystpujce na stanowisku pracy, a take skutecznie je eliminowa lub ogranicza. Dotyczy to w szczeglnoci pracy przy urzdzeniach elektrycznych.

Zaleca si, aby w procesie ksztacenia stosowa aktywizujce metody nauczania, a w szczeglnoci metod inscenizacji, metod przypadkw, dyskusj dydaktyczn, metod przewodniego tekstu oraz wiczenia praktyczne i gry symulacyjne z zastosowaniem rodkw ochrony indywidualnej i sprztu ganiczego.

Program jednostki moduowej naley realizowa w pracowni symulacyjnej bhp, wyposaonej w niezbdne rodki dydaktyczne. Zajcia powinny odbywa si w grupie uczniw do 15 osb, w zespoach 2 3 osobowych.

Podczas wicze ucze powinien opanowa umiejtnoci rozpoznawania i stosowania sprztu ganiczego, wykonywania czynnoci zwizanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym.

6. Propozycje metod sprawdzania i oceny osigni edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie i ocenianie postpw ucznia powinno odbywa si w sposb systematyczny, na podstawie kryteriw przedstawionych na pocztku zaj.

Do sprawdzania wiedzy uczniw proponuje si zastosowa: sprawdziany ustne i pisemne, testy osigni szkolnych. Zadania w tecie mog by otwarte (krtkiej odpowiedzi, z luk) lub zamknite (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda fasz).

Umiejtnoci praktyczne proponuje si sprawdza poprzez obserwacj czynnoci wykonywanych przez ucznia podczas realizacji wicze symulacyjnych.

Obserwujc czynnoci ucznia i dokonujc oceny jego pracy, naley zwrci uwag na umiejtnoci: wykonywania pracy zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz doboru i stosowania sprztu przeciwpoarowego i rodkw ganiczych.

Podstaw otrzymania przez ucznia pozytywnej oceny po zakoczeniu realizacji programu jednostki powinno by poprawne wykonanie wicze oraz rozwizanie testu z poziomu podstawowego.

Jednostka moduowa 312[01].O1.02

Stosowanie przepisw prawa i zasad ekonomii wdziaalnoci informacyjnej

1. Szczegowe cele ksztacenia

W wyniku procesu ksztacenia ucze/suchacz powinien umie:

posuy si podstawowymi pojciami z dziedziny ekonomii,

zdefiniowa pojcie marketingu i strategii marketingowej,

zastosowa metody marketingowe i zasady reklamy w dziaalnoci informacyjnej,

podj wspprac z przedstawicielami rodkw masowego przekazu podczas organizowania dziaalnoci informacyjnej (public relations),

okreli podstawy prawne, rda finansowania dziaalnoci informacyjnej,

sporzdzi kalkulacj usug informacyjnych,

zastosowa w dziaalnoci informacyjnej metody bada rynkowych i zinterpretowa ich wyniki,

posuy si materiaami statystycznymi i dokona ich interpretacji,

zinterpretowa wpyw bdu danych na wynik dziaa informacyjnych,

zastosowa podstawowe pojcia z zakresu prawa i etyki,

zastosowa przepisy prawne w organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci informacyjnej,

posuy si Kodeksem pracy w realizacji zada zawodowych,

zastosowa przepisy prawne dotyczce ochrony wasnoci intelektualnej.

2. Materia nauczania

Podstawowe pojcia ekonomiczne i prawne.

Marketing i reklama.

Badania rynkowe.

Statystyka opisowa.

Przepisy prawa pracy.

Prawo o ochronie wasnoci intelektualnej.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. wiczenia

Okrelanie dziaa promujcych orodek informacji i/lub usug informacyjn.

Przygotowanie promocji orodka informacji.

Dobieranie metod bada rynkowych do badania potrzeb uytkownikw informacji.

Przygotowanie kwestionariusza wywiadu, ankiety.

Wyszukiwanie okrelonych informacji w Rocznikach Statystycznych iich interpretowanie.

Wyszukiwanie aktw prawnych w Dziennikach Ustaw zuwzgldnieniem wersji elektronicznej.

Sporzdzanie kalkulacji kopiowania dokumentw w orodku informacji.

4. rodki dydaktyczne

Katalogi i materiay reklamowe dotyczce dziaalnoci informacyjnej.

Kwestionariusze bada rynkowych.

Roczniki Statystyczne.

Kodeks pracy.

Ustawa o ochronie wasnoci intelektualnej.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dzienniki ustaw w formie elektronicznej.

Encyklopedie i sowniki specjalistyczne.

Foliogramy.

Komputerowe bazy danych.

Internet.

5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki

Program jednostki dotyczy podstawowych zagadnie prawa i ekonomii oraz zagadnie szczegowych, ktre zwizane s z dziaalnoci informacyjn. Podczas realizacji programu jednostki wskazane jest zwracanie uwagi na stosowanie przez uczniw podstawowych przepisw regulujcych dziaalno informacyjn. Naley zwrci uwag na znaczenie stosowania metod marketingowych i zasad reklamy w prowadzeniu dziaalnoci informacyjnej.

Do osignicia zamierzonych celw ksztacenia poleca si skorzysta z wykadu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, metod problemowych, symulacji. W celu atwiejszego zrozumienia realizowanych treci wskazane jest prezentowanie foliogramw, przegldanie witryn internetowych orodkw informacji w kraju i za granic, organizowanie wycieczek do orodkw informacji.

Zajcia naley prowadzi w pracowni szkolnej, pracowni komputerowej, w orodkach informacji, bibliotekach, agencjach reklamowych, instytucjach zajmujcych si badaniami rynku.

Podczas realizacji programu jednostki proponuje si stosowanie indywidualnej i grupowej formy pracy uczniw. Praca w grupach podczas wykonywania wicze powinna prowadzi do nabycia przez uczniw umiejtnoci niezbdnych w prowadzeniu dziaalnoci zawodowej (umiejtno komunikowania si, prezentowania wynikw, wsppracy w zespole).

6.Propozycje metod sprawdzania i oceny osigni edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie i ocenianie osigni uczniw powinno odbywa si na bieco podczas realizacji programu jednostki oraz po jej zakoczeniu, na podstawie kryteriw przedstawionych na pocztku zaj.

Proces oceniania powinien obejmowa diagnoz stanu wiedzy iumiejtnoci uczniw pod ktem zaoonych celw ksztacenia.

Oceniajc osignicia uczniw, szczegln uwag naley zwrci na: poprawno posugiwania si terminologi prawno-ekonomiczn, trafne okrelanie przepisw regulujcych dziaalno informacyjn, umiejtno doboru metod marketingowych w dziaalnoci informacyjnej.

Podczas realizacji programu jednostki, proponuje si ocenia ucznia na podstawie:

sprawdzianw ustnych,

sprawdzianw pisemnych (referaty, ankiety, testy),

obserwacji ucznia podczas wykonywania zada i w sytuacjach symulowanych.

Po zakoczeniu realizacji programu jednostki proponuje si przeprowadzenie testu dydaktycznego z otwartymi i zamknitymi zadaniami.

Proces oceniania powinien by realizowany wedug ustalonych kryteriw, zgodnie z obowizujc skal ocen.

Jednostka moduowa 312[01].O1.03

Organizowanie procesu pracy

1. Szczegowe cele ksztacenia

W wyniku procesu ksztacenia ucze/suchacz powinien umie:

zorganizowa stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii i estetyki,

dostosowa si do norm spoecznych (prawnych, etycznych, estetycznych, jzykowych, zwyczajowych),

wyjani relacje midzy organizacj pracy a efektami dziaania,

zastosowa zasady racjonalnego dziaania,

oceni warto merytoryczn i walory estetyczne przygotowanych informacji,

wykorzysta literatur polsk i obcojzyczn (preferowany jzyk angielski) w organizacji procesu pracy,

okreli czynniki optymalizujce dziaanie jednostki w grupie,

wykorzysta informacje o nowociach technicznych i technologicznych w dziaalnoci informacyjnej,

zorganizowa wystawy, targi i konferencje,

zaplanowa wasny rozwj zawodowy,

zastosowa aktywne metody poszukiwania zatrudnienia,

dokona autoprezentacji,

okreli mechanizmy rzdzce ludzkimi zachowaniami,

rozwiza zadania problemowe wynikajce z warunkw przyszego zatrudnienia,

posuy si jzykiem angielskim w realizacji zada zawodowych.

2. Materia nauczania

Aktywne poszukiwanie zatrudnienia.

Umiejtnoci komunikacyjne w rozmowie kwalifikacyjnej (autoprezentacja, asertywno, negocjacje).

Organizacja procesu pracy.

Planowanie wasnego rozwoju zawodowego.

Rozwizywanie zada problemowych wynikajcych z warunkw przyszego zatrudnienia.

Organizacja stanowiska pracy.

Zarzdzanie zasobami ludzkimi.

Etyka zawodowa (rodzaje zachowa, public relations, wsppraca zespoowa).

Wewntrzna i zewntrzna komunikacja midzyludzka w rodowisku pracownikw informacji.

Kontakty zawodowe w ukadzie hierarchicznym.

Kontakty zawodowe w wymiarze poziomym.

Konferencje, warsztaty, sympozja, grupy i listy dyskusyjne oraz elektroniczne czasopisma zawodowe on-line jako forma komunikacji wrodowisku pracownikw informacji.

3. wiczenia

Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej w warunkach symulowanych.

Podejmowanie negocjacji w celu rozwizania okrelonego problemu w warunkach symulowanych.

Planowanie wasnego rozwoju zawodowego.

Sporzdzanie listu motywacyjnego i wasnego CV w jzyku polskim iangielskim.

4. rodki dydaktyczne

Foliogramy.

Wzory listw motywacyjnych i CV.

Artykuy z czasopism fachowych (drukowanych i elektronicznych) na temat wewntrznej i zewntrznej komunikacji midzyludzkiej wrodowisku pracownikw informacji.

Komputery zoprogramowaniem systemowym.

Filmy dydaktyczne dotyczce umiejtnoci interpersonalnych: negocjacji, autoprezentacji, asertywnoci.

5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki

Program jednostki powinien by realizowany z wykorzystaniem rnorodnych aktywizujcych metod nauczania i wicze praktycznych.

Zaleca si, aby wiczenia praktyczne byy wykonywane przez uczniw indywidualnie iwmaych grupach. Zakres programu jednostki obejmuje grupy tematyczne dotyczce: aktywnego poszukiwania zatrudnienia, organizacji procesu pracy oraz komunikacji midzyludzkiej w rodowisku pracownikw informacji.

Szybki wzrost rnorodnych informacji oraz intensywny rozwj nauki i techniki powoduj ogromn zmienno zawodow, a to wymusza konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, anawet konieczno przekwalifikowania si. Zajcia na temat aktywnego poszukiwania zatrudnienia, planowania wasnego rozwoju zawodowego i umiejtnoci interpersonalnych w rozmowie kwalifikacyjnej maj wic zasadnicze znaczenie w procesie ksztacenia.

Zajcia z tego zakresu mona efektywnie realizowa metodami symulacyjnymi, metod dramy, studium przypadku. Umiejtnoci interpersonalne niezbdne w rozmowie kwalifikacyjnej naley ksztatowa prezentujc filmy dydaktyczne o tej tematyce. Ponadto zaleca si indywidualne wiczenia praktyczne dla uczniw, takie jak: autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej w warunkach symulowanych; podejmowanie negocjacji w celu rozwizania okrelonego problemu w warunkach symulowanych; planowanie wasnego rozwoju zawodowego; sporzdzanie listu motywacyjnego iwasnego CV w jzyku polskim iangielskim.

Gwn grup tematyczn w programie tej jednostki moduowej stanowi problematyka dotyczca organizacji procesu pracy. Zaleca si zrealizowa zajcia na takie tematy szczegowe, jak: organizacja stanowiska pracy; etyka zawodowa (rodzaje zachowa, public relations, wsppraca zespoowa); zarzdzanie zasobami ludzkimi (dobr odpowiednich pracownikw wedug kompetencji ipredyspozycji); zarzdzanie jakoci; kompetencje i umiejtnoci komunikacyjne pracownika informacji; metody i narzdzia bada usug informacyjnych; informacja jako podstawa podejmowania decyzji dotyczcych organizacji procesu pracy; rozwizywanie zada problemowych wynikajcych zwarunkw przyszego zatrudnienia; realizacja zada zawodowych zwykorzystaniem znajomoci jzyka angielskiego.

Wyej wymienion problematyk proponuje si realizowa poprzez wykad informacyjny iproblemowy, studium przypadkw, wiczenia praktyczne w warunkach symulowanych oraz indywidualne wiczenia praktyczne zwykorzystaniem komputerw wyposaonych w odpowiednie oprogramowanie.

Istotny wpyw na jako pracy maj: system przepywu informacji oraz wewntrzna i zewntrzna komunikacja midzyludzka w orodku czy bibliotece. Stosujc metod wykadu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej i studium przypadku, naley omwi organizacj pracy w aspekcie:

kontaktw zawodowych w ukadzie hierarchicznym,

kontaktw zawodowych w wymiarze poziomym:

indywidualne kontakty w miejscu pracy (zebrania, dyskusje, wymiana pogldw),

informacje adresowane do wszystkich pracownikw na przykad za pomoc poczty elektronicznej, tablicy ogosze, biuletynu, gazetki wewntrznej,

komunikacji w rodowisku pracownikw informacji (konferencje, warsztaty, sympozja, grupy i listy dyskusyjne oraz tradycyjne i elektroniczne czasopisma zawodowe).

Realizujc problematyk dotyczc sporzdzania dokumentw potrzebnych w procesie poszukiwania zatrudnienia, naley stworzy uczniom odpowiednie warunki pracy. Zaleca si, aby zajcia te odbyway si wpracowni komputerowej, w ktrej kady ucze miaby do dyspozycji komputer z odpowiednim oprogramowaniem.

6.Propozycje metod sprawdzania i oceny osigni edukacyjnych ucznia

Sprawdzania i oceniania osigni uczniw naley dokonywa przez cay czas realizacji programu jednostki moduowej, zgodnie zustalonymi kryteriami. Powinny one dostarczy informacji dotyczcych zakresu i poziomu opanowania umiejtnoci okrelonych w celach ksztacenia.

Wskazane jest stosowanie sprawdzianw teoretycznych ipraktycznych, obserwacji dziaa uczniw iefektw tych dziaa.

Proponuje si nastpujce kryteria i metody oceniania umiejtnoci uczniw:

kryteria:

poprawno posugiwania si terminologi zawodow,

dokadno podczas wykonywania zadania,

dobieranie jzykw informacyjnych do okrelonych zada,

prawidowe, estetyczne organizowanie stanowiska pracy,

waciwe posugiwanie si zasadami prowadzenia negocjacji, dokonywanie autoprezentacji, porozumiewanie si zgodnie zkultur jzyka,

korzystanie z literatury zawodowej polskiej iobcojzycznej,

wykorzystywanie jzyka angielskiego do realizacji zada zawodowych,

poprawno organizowania dziaalnoci informacyjnej na targach i konferencjach,

metody oceny:

sprawdziany pisemne, na przykad zredagowanie listu motywacyjnego w jzyku polskim i angielskim, napisanie wasnego CV w jzyku polskim iangielskim,

sprawdziany praktyczne: na przykad poprawne i estetyczne zorganizowanie wasnego stanowiska pracy, dokonanie autoprezentacji.

Jednostka moduowa 312[01].O1.04

Wykorzystywanie informacyjnych technik biurowych

1. Szczegowe cele ksztacenia

W wyniku procesu ksztacenia ucze/suchacz powinien umie:

rozrni urzdzenia i czci zestawu komputerowego,

wyjani pojcia pamici masowej i operacyjnej,

wyjani funkcje urzdze wejcia-wyjcia,

okreli wpyw typu procesora, jego szybkoci, rodzaju pyty gwnej i pojemnoci pamici operacyjnej na prac komputera,

okreli podstawowe zadania systemu operacyjnego,

posuy si systemem WINDOWS do wykonania okrelonych zada,

dokona konfiguracji rodowiska pracy w systemie WINDOWS,

zastosowa wybrane urzdzenia peryferyjne,

zainstalowa i skonfigurowa wybrany sprzt ioprogramowanie wsystemie WINDOWS,

scharakteryzowa typowe usugi sieciowe,

zastosowa sie komputerow do wykonania okrelonych zada,

posuy si drukark lokaln i sieciow,

zastosowa sie Internet w celu wyszukania informacji,

posuy si poczt elektroniczn przesyajc listy i zaczniki,

posuy si programem typu organizer,

przetworzy i sformatowa zadane dokumenty,

skomponowa tekst z grafik i tabelami z zastosowaniem techniki OLE,

posuy si technikami pracy grupowej w czasie pracy z dokumentami,

zastosowa korespondencj seryjn do tworzenia etykiet adresowych,

posuy si wybranymi programami do korekty bdw,

zaplanowa prezentacje,

posuy si arkuszem kalkulacyjnym,

zastosowa wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego,

zaprojektowa wykresy do prezentacji danych z arkusza,

zastosowa sortowanie, filtrowanie oraz podsumowa dane na listach warkuszu kalkulacyjnym,

skonstruowa tabel przestawn i wykres,

zaproponowa makropolecenia do automatyzacji pracy z arkuszem kalkulacyjnym,

zaprojektowa relacyjn baz danych,

skonstruowa tabele z danymi,

zaproponowa klucze i okreli relacje midzy tabelami,

zastosowa podstawowe operacje na danych w tabelach,

zaprojektowa zapytania i transakcje,

zastosowa instrukcje jzyka SQL,

dobra formularze do filtrowania danych,

zaplanowa i wydrukowa raporty z baz danych,

utworzy makropolecenia do automatyzacji pracy z baz,

posuy si terminologi zawodow w jzyku angielskim.

2. Materia nauczania

Pyty gwne mikrokomputerw.

Pamici operacyjne.

Procesory.

Gniazda rozszerze standardy: ISA, EISA, PCI, AGP, SCSI.

Pamici masowe.

Karty graficzne, video, akceleratory.

Urzdzenia peryferyjne.

Zasilacze awaryjne.

Obiekty w systemie WINDOWS.

Aplikacje i programy dla rodowiska WINDOWS.

Sieci: MICROSOFT NETWORK, INTERNET.

Usugi: WWW, FTP, poczta elektroniczna, wspdzielenie zasobw.

Organizer osobisty.

Wprowadzanie, edycja i formatowanie treci dokumentu.

Tabele, wykresy i grafika w dokumentach.

Dokumenty korespondencji seryjnej.

Korekta pisowni, gramatyki i stylu dokumentu.

Drukowanie dokumentu.

Planowanie prezentacji.

Projektowanie prezentacji z tekstem, tabelami, wykresami i grafik.

Praca z szablonami prezentacji.

Drukowanie treci prezentacji.

Arkusz kalkulacyjny wprowadzanie danych, formu i funkcji.

Zasady pracy z danymi w arkuszu kalkulacyjnym.

Listy danych w arkuszu kalkulacyjnym.

Wykresy w arkuszach.

Makropolecenia w automatyzacji pracy z arkuszem.

Drukowanie arkusza kalkulacyjnego.

Wymiana danych midzy programami, technika ODBC.

Projektowanie relacyjnych baz danych.

Struktury rekordw i tabel.

Zasady operowania na danych w bazie.

Klucze i relacje w bazach danych.

Wymiana danych z bazami innych dostawcw.

Zapytania i transakcje.

Wybrane instrukcje jzyka SQL.

Formularze i raporty w bazach danych.

Makropolecenia w pracy z baz danych.

3. wiczenia

Rozpoznawanie i okrelanie roli poszczeglnych czci i urzdze zestawu komputerowego.

Instalowanie wybranych urzdze zestawu komputerowego.

Konfigurowanie zestawu komputerowego.

Instalowanie oprogramowania w rodowisku WINDOWS.

Zastosowanie oprogramowania narzdziowego i systemowego.

Formatowanie dokumentw wedug okrelonego wzorca.

Osadzanie grafiki w dokumencie.

Tworzenie dokumentw zawierajcych tabele i wykresy.

Tworzenie list adresowych korespondencji seryjnej.

Wykonanie prezentacji wedug zadanego wzoru.

Wykorzystanie szablonw do tworzenia prezentacji.

Projektowanie arkusza zawierajcego kwartalny bilans wydatkw.

Projektowanie arkusza kalkulacyjnego do obliczania odsetek od lokat bankowych.

Projektowanie arkusza kalkulacyjnego do obliczania rat kredytu.

Przeprowadzanie analizy statystycznej danych z list i tabel w arkuszu.

Opracowanie i prezentacja danych w formie graficznej.

Projektowanie makropolece w automatyzacji dziaania arkusza.

Tworzenie bazy danych z wykorzystaniem kreatora.

Analizowanie wydajnoci bazy danych.

Eksportowanie i importowanie danych do i z arkuszy kalkulacyjnych, plikw tekstowych i baz danych innych producentw.

Okrelanie relacji midzy tabelami w rnych bazach.

4. rodki dydaktyczne

Elementy zestaww komputerowych.

Pyty gwne, procesory, karty rozszerze.

Wybrane urzdzenia peryferyjne.

System operacyjny WINDOWS.

Pakiet oprogramowania biurowego: edytor tekstw, program do tworzenia prezentacji, arkusz kalkulacyjny, baza danych.

5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki

Program jednostki zawiera podstawowe treci zwizane z uytkowaniem i wykorzystaniem komputerw, ktre stanowi punkt wyjcia do dalszego ksztacenia.

Zajcia powinny odbywa si w pracowni komputerowej wyposaonej wodpowiednie rodki techniczne. W czasie zaj najednego ucznia powinien przypada jeden komputer z niezbdnym oprogramowaniem umoliwiajcym realizacj programu jednostki. Grupa powinna liczy 8 do 12 osb.

Podczas realizacji programu jednostki zaleca si skorzysta zoprogramowania Microsoft Windows i Office oraz pakietu OPEN OFFICE, moe zamiennie stosowa system LINUX. Nauczyciel powinien prowadzi zajcia gwnie w formie wicze, co pozwoli na uksztatowanie umiejtnoci zwizanych zposugiwaniem si nowym oprogramowaniem.

Na pocztku kadej grupy tematycznej nauczyciel powinien dokona przegldu oprogramowania danego typu oraz przedstawi moliwoci jego zastosowania. Zajcia z poszczeglnych grup tematycznych powinny koczy si wykonaniem przez kadego z uczniw zoonego wiczenia o wysokim stopniu zaawansowania. Realizujc treci ksztacenia naley pooy nacisk na aspekt praktyczny stosujc wiczenia i pokazy oraz ograniczajc zajcia teoretyczne do przedstawienia niezbdnych poj.

W trakcie procesu ksztacenia, szczegln uwag naley zwrci na:

posugiwanie si sownictwem z zakresu budowy urzdze komputerowych,

korzystanie z literatury specjalistycznej,

sprawne posugiwanie si systemem operacyjnym i sieci komputerow, w szczeglnoci Internetem,

uruchamianie i korzystanie z oprogramowania systemowego i narzdziowego,

korzystanie z wybranych urzdze peryferyjnych,

organizacj pracy, co w efekcie powinno przyczyni si do ksztatowania umiejtnoci planowania pracy,

dokadno wykonywania wicze,

korzystanie z narzdzi do kontroli pisowni i gramatyki,

korzystanie z szablonw,

rozmieszczanie informacji tak, aby byy one czytelne dla odbiorcy,

korzystanie z formu w arkuszach kalkulacyjnych, dokonywanie analizy danych,

relacyjno i normalizacj baz danych podczas ich projektowania.

6.Propozycje metod sprawdzania i oceny osigni edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie i ocenianie osigni uczniw powinno odbywa si przez cay czas realizacji programu jednostki moduowej. Wiadomoci teoretyczne niezbdne do realizacji wicze praktycznych mog by sprawdzane za pomoc testw osigni szkolnych. Zadania w tecie mog by otwarte (krtkiej odpowiedzi, z luk) lub zamknite (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu prawda-fasz).

Kontrol poprawnoci wykonania zada naley przeprowadza wtrakcie ipo realizacji wicze. Ucze powinien sprawdzi wyniki swojej pracy na podstawie przygotowanego przez nauczyciela arkusza oceny postpw. Nastpnie, wedug tego samego arkusza, kontroli osigni dokonuje nauczyciel.

Podczas oceniania osigni uczniw naley przyj nastpujce zasady:

wynik sprawdzianu opanowania umiejtnoci powinien mie charakter alternatywny, co oznacza, e ucze umie albo nie umie poprawnie wykona zadania,

opanowanie umiejtnoci moe mie rny poziom: zadanie moe by wykonane szybciej lub wolniej, bezbdnie lub zbdem zauwaonym i poprawionym przez ucznia,

ucze powinien opanowa wszystkie umiejtnoci.

Podstaw do uzyskania przez ucznia pozytywnej oceny powinno by poprawne wykonanie zadanych wicze.

Jednostka moduowa 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych

1. Szczegowe cele ksztacenia

W wyniku procesu ksztacenia ucze/suchacz powinien umie:

dobra jako grafiki do zadania,

okreli parametry map bitowych,

dobra format plikw graficznych ze wskazaniem na rne przeznaczenia,

wykona przeksztacenia izometryczne obrazu,

dobra odpowiedni typ skanera,

zeskanowa oraz pozyska obraz cyfrowy i zachowa go wrnych formatach,

przetworzy obraz, wyci nieregularne fragmenty obrazu oraz utworzy zaawansowany monta,

stworzy grafik przeznaczon do serwerw internetowych,

rozrni pliki multimedialne,

dokona zapisu dwiku,

odtworzy pliki dwikowe,

wykorzysta bazy gotowych efektw dwikowych,

posuy si programami do tworzenia grafiki komputerowej,

zapisa obraz wideo,

dokona edycji, konwersji, kompresji oraz montau sekwencji obrazu wideo,

skorzysta z publikacji elektronicznych umieszczonych w sieci Internet,

skorzysta z oprogramowania multimedialnego,

posuy si terminologi anglojzyczn.

2. Materia nauczania

Grafika rastrowa i wektorowa.

Formaty plikw graficznych.

Oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej (narzdzia dostpne w programie, retusz fotografii, kola, komponowanie tekstu zobiektami graficznymi, wykorzystanie bitmapy, transformacja obiektw oraz efekty specjalne, rozdzielczo i zmiana systemw barw, stosowanie filtrw imasek, drukowanie gotowych obiektw graficznych).

Przetwarzanie obrazu (skalowanie obrazu i zachowywanie go wrnych formatach, przeksztacanie obrazu i zmiana palety barw, monta obrazu, przeksztacenia w grafice wektorowej).

Skanowanie i monta obrazu (pozyskiwanie obrazu cyfrowego izachowywanie go w rnych formatach).

Programy OCR.

Przetwarzanie obrazu (wycinanie nieregularnych fragmentw obrazu, tworzenie montau).

Tworzenie grafiki do serwerw internetowych (projekt kompozycji graficznej-wielko pliku, optymalizacja grafiki).

Projektowanie grafiki na stron WWW.

Banery reklamowe.

Formaty plikw multimedialnych.

Cyfrowa obrbka dwiku.

Programy multimedialne wspomagajce nauk.

Publikacje elektroniczne.

Zapis i odtwarzanie cyfrowego obrazu wideo przy wykorzystaniu technik komputerowych.

Obrbka obrazu wideo przy zastosowaniu technik komputerowych.

3. wiczenia

Analizowanie obrazu zapisanego w grafice rastrowej i wektorowej.

Zastosowanie map bitowych i grafiki wektorowej.

Zmienianie pliku graficznego na inny format, porwnywanie rozmiarw pliku.

Dobieranie dpi, ppi w zalenoci od rozmiaru pliku, rozdzielczoci monitora.

Sprawdzanie wpywu rozmiaru pliku w zalenoci od wartoci parametru dpi.

Dobieranie parametrw pozwalajcych osign jak najlepsz jako map bitowych.

Zmniejszanie i powikszanie rozmiarw obrazu, porwnywanie ich jakoci z obrazem wyjciowym.

Zamienianie podstawowych obiektw graficznych i tekstu nakrzywe oraz edycja krzywych.

Dokonywanie poczenia dwch obrazw przy pomocy dostpnych narzdzi, skalowanie, obracanie obrazu o dowolny kt, zapisanie pliku w wersji 24-bitowego koloru RGB i w palecie 256 kolorw.

Utworzenie, w oddzielnym pliku, wasnej palety kolorw iwykorzystanie jej do innych obrazw graficznych.

Dokadne odwzorowanie rysunku.

Zaprojektowanie karty okolicznociowej o zadanych atrybutach.

Drukowanie grafiki na okrelonym noniku (np. folia, koperta).

Wykonywanie cyfrowego retuszu fotografii.

Wykonywanie kolau na bazie trzech zdj.

Dobieranie formatu pliku i rozdzielczoci do skanowanego obrazu.

Obrabianie zeskanowanej fotografii za pomoc technik komputerowych.

Odczytywanie tekstu z kartki (tekst niewyrany, z tabelami, szpaltami, lub innymi utrudnieniami) przy pomocy programu typu OCR, analizowanie odczytu.

Montowanie obrazw cyfrowych wedug wskaza prowadzcego.

Wykonywanie kadrowania, filtrowania i retuszu obrazu w standardzie RGB.

Wykonywanie korekty tonalnej i korekty barwy w standardzie CMYK.

Analizowanie plikw graficznych pod ktem ich wykorzystania wserwisach WWW.

Ocenianie strony WWW pod ktem ukadu graficznego.

Wykonywanie statycznego baneru reklamowego w formacie *jpg, ktry bdzie mona wystawi na stronach internetowych szkoy.

Zapisywanie utworu z pyty CD w formacie *wav na mp3.

Zapisywanie w pliku *mp3 dwiku, ktry zastpi szkolny dzwonek lub inne sygnay dwikowe.

Likwidowanie przerw w sekwencji dwikowej.

Montowanie dwch plikw dwikowych (jeden nagrany za pomoc mikrofonu).

Wykonywanie zapisu sownego komentarza na dowolny temat.

Instalowanie i obsugiwanie programw multimedialnych.

Wyszukiwanie w sieci Internet publikacji elektronicznych.

Zapisywanie obrazu wideo z magnetowidu do pliku przy pomocy technik komputerowych.

Montowanie obrazu i cieki dwikowej z okrelonych rde sygnau.

4. rodki dydaktyczne

Foliogramy.

Obrazy zapisane w grafice wektorowej i rastrowej.

Programy multimedialne (sowniki, encyklopedie, itp).

Programy komputerowe umoliwiajce zapis i edycj dwiku.

Programy komputerowe do tworzenia grafiki wektorowej irastrowej.

Programy umoliwiajce zapis i edycj wideo.

Literatura specjalistyczna.

Aparat cyfrowy.

Skaner.

Drukarka.

Magnetowid.

Mikrofon.

Komputer.

5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki

Program jednostki zawiera podstawowe informacje dotyczce przetwarzania plikw graficznych i multimedialnych, ktre stanowi punkt wyjcia do dalszego ksztacenia.

Zajcia powinny odbywa si w pracowni komputerowej wyposaonej w odpowiednie rodki techniczne, z dostpem do sieci Internet. Podczas zaj na jednego ucznia powinien przypada jeden zestaw komputerowy, grupa powinna liczy 8 -12 osb.

Przed przystpieniem do realizacji programu, proponuje si zaprezentowa uczniom moliwoci programw znajdujcych si w pracowni, anastpnie przedstawi inne wystpujce na rynku tego typu oprogramowanie.

Podczas realizacji programu jednostki naley ksztatowa przede wszystkim umiejtno przetwarzania plikw graficznych i wykonywania prostych operacji dotyczcych obrazu idwiku.

Metody nauczania naley dobra tak, aby uczniowie sprawnie posugiwali si narzdziami aplikacji i umieli wykorzysta nabyte umiejtnoci w rnych zadaniach zawodowych.

Do osignicia zamierzonych celw ksztacenia poleca si przede wszystkim zastosowanie metody projektw, wykadu informacyjnego, wicze praktycznych, metody tekstu przewodniego (wymaga od prowadzcego zajcia przygotowania materiaw do wykonania wiczenia: pyta prowadzcych i formularzy), dyskusji dydaktycznej.

Szczegln uwag naley zwrci na wiczenia praktyczne, ktre powinny stawa si coraz bardziej zoone nawizujc jednoczenie do wczeniej uksztatowanych umiejtnoci.

Naley stosowa indywidualn, jak i grupow form pracy uczniw. Praca w grupie sprawia, e zdolnoci indywidualne uczniw wzajemnie si uzupeniaj, a tym samym wzrasta jako pracy. Taka forma pracy sprzyja rwnie nabywaniu umiejtnoci ponadzawodowych, jak: komunikowanie si, wsppraca w zespole, prezentowanie wynikw.

6. Propozycje metod sprawdzania i oceny osigni edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie i ocenianie osigni uczniw w zakresie wyodrbnionych celw ksztacenia powinno odbywa si na bieco podczas realizacji programu jednostki moduowej oraz po jej zakoczeniu, napodstawie kryteriw przedstawionych na pocztku zaj.

Osignicia uczniw naley ocenia stosujc ustne i pisemne sprawdziany oraz prowadzc obserwacj czynnoci ucznia w czasie wykonywania wicze.

W trakcie obserwacji, szczegln uwag naley zwrci na:

dobr typu grafiki komputerowej dla procesu przetwarzania obrazu,

rozrnianie formatw plikw map bitowych i grafiki wektorowej,

dobr jakoci parametrw grafiki do wydruku komputerowego lub elementu serwisu internetowego,

ustawianie rozmiaru obrazu oraz parametrw dpi dla uzyskania jak najlepszego efektu,

skanowanie, dokonywanie prostych przeksztace, montowanie obrazw,

wykonywanie prostego montau zdj,

dobr plikw graficznych do strony internetowej,

ustalanie rozmiaru baneru reklamowego,

rozrnianie najwaniejszych formatw plikw multimedialnych,

okrelanie ustawie systemu dotyczcych konfiguracji nagrania iodtwarzania,

wykonywanie prostego montau plikw multimedialnych z rnych rde,

instalowanie i obsugiwanie programw,

podstawowe czynnoci montaowe przy obrbce sekwencji wideo.

W kocowej ocenie osigni ucznia, po zrealizowaniu programu jednostki moduowej, naley uwzgldni wyniki wszystkich metod sprawdzania stosowanych przez nauczyciela.

Proces oceniania powinien by realizowany wedug ustalonych iprzyjtych kryteriw, zgodnie z obowizujc skal ocen.

Modu 312[01].Z1

Urzdzenia techniki komputerowej

1. Cele ksztacenia

W wyniku procesu ksztacenia ucze/suchacz powinien umie:

rozpoznawa podzespoy komputera,

charakteryzowa funkcj i zastosowanie poszczeglnych elementw jednostki centralnej,

klasyfikowa rodzaje pyt gwnych,

charakteryzowa architektur wspczesnych procesorw,

wyjania zasad dziaania pamici,

rozrnia typy pamici montowanych na pytach gwnych,

rozrnia funkcje i podstawowe parametry chipsetw pyt gwnych,

charakteryzowa metody zapisu informacji na nonikach magnetycznych,

okrela parametry pamici magnetycznych,

charakteryzowa zasady zapisu i odczytu informacji na nonikach optycznych,

wyjania zasady tworzenia i wywietlania obrazu na ekranie monitora,

klasyfikowa sposoby transmisji sygnaw midzy komputerem

i urzdzeniami wsppracujcymi,

charakteryzowa linie sygnaowe i gwne cechy interfejsw,

rozrnia topologie sieci komputerowych,

definiowa parametry i standardy sieci komputerowych,

rozrnia urzdzenia przeznaczone do czenia komputerw,

wyjania zasad dziaania modemu,

interpretowa protokoy transmisji informacji,

stosowa zasady ergonomii podczas pracy z komputerem,

przedstawia zagroenia ekologiczne wynikajce z niewaciwego skadowania czci komputerowych,

stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy podczas pracy z komputerem.

2. Wykaz jednostek moduowych

Symbol jednostki moduowej

Nazwa jednostki moduowej

Orientacyjna liczba godzin na realizacj

312[01].Z1.01

Identyfikowanie i charakteryzowanie jednostki centralnej komputera

40

312[01].Z1.02

Identyfikowanie i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

68

Razem:

108

3. Schemat ukadu jednostek moduowych

4. Literatura

Danowski B., Pyrchla A.: ABC sam skadam komputer. Helion, Gliwice 2003

Kolan Z.: Urzdzenia techniki komputerowej. SCREEN, Wrocaw 2002

Kolan Z.: Pentium od rodka. SCREEN, Wrocaw 2002

Krzyanowski R.: Urzdzenia zewntrzne komputerw. Mikom, Warszawa 2003

Metzger P.: Anatomia PC. Helion, Gliwice 2003

Mueller S.: Rozbudowa i naprawa komputera. Kompendium. Helion, Gliwice 2003

Mueller S.: Rozbudowa i naprawa komputerw PC. Helion, Gliwice 2003

Scott C.: Komputer. RM, Warszawa 2003

Scott C.: W sercu PC-wedug Petera Nortona. Helion, Gliwice 2003

Skorupski A.: Podstawy budowy i dziaania komputerw. WK, Warszawa 2000

Weadock G.: Samodzielna rozbudowa komputera. Help, Michaowice 2002

Czasopisma specjalistyczne: ENTER, ENTER extra, PC WORLD,

PC WORLD KOMPUTER PRO, CHIP

Internet.: www.enter.pl, www.chip.pl, www.pcworld.pl, www.inmat.pw.edu.pl/wykady, www.republika.pl,

Wykaz literatury naley aktualizowa w miar ukazywania si nowych pozycji wydawniczych.

Jednostka moduowa 312[01].Z1.01

Identyfikowanie i charakteryzowanie jednostki centralnej komputera

1. Szczegowe cele ksztacenia

W wyniku procesu ksztacenia ucze/suchacz powinien umie:

wyszczeglni podstawowe elementy i ukady systemu mikroprocesorowego,

wyjani zasad wsppracy procesora, pamici operacyjnej, pamici podrcznej i ukadw wejcia/wyjcia,

przedstawi architektur i dziaanie wspczesnego procesora,

porwna podstawowe parametry poszczeglnych modeli procesorw,

rozpozna typy obudw procesorw i gniazd,

porwna zasad dziaania pamici dynamicznej i statycznej RAM,

sklasyfikowa typy, przeznaczenie i parametry zcz montowanych na pytach gwnych,

rozrni funkcje chipsetw pyt gwnych,

dobra odpowiedni model pyty gwnej i procesora,

zaproponowa typ konfiguracji pyty i oceni moliwoci rozbudowyi modernizacji,

scharakteryzowa typowe operacje wejcia/wyjcia,

zastosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy,

skorzysta z literatury, czasopism i Internetu w celu uzupeniania i poszerzania wiedzy zawodowej,

posuy si terminologi zawodow w jzyku angielskim,

skorzysta z instrukcji i literatury w jzyku angielskim.

2. Materia nauczania

Architektura i zasady dziaania komputera.

Wspczesne generacje procesorw - technologie, budowa, parametry, magistrale, tryby pracy.

Pamici wewntrzne (ROM i RAM).

Pyty gwne -standardy, formaty, chipsety, pamici, gniazda rozszerze.

Interfejsy.

3. wiczenia

Konfigurowanie poszczeglnych podzespow systemu mikro-procesorowego.

Charakteryzowanie zasad wymiany informacji midzy procesorem i innymi podzespoami komputera.

Okrelanie przestrzeni adresowej komputerw.

Identyfikowanie typw procesorw, magistral i standardw gniazd rozszerze.

Interpretowanie parametrw procesora i optymalizacja wydajnoci jego pracy.

Charakteryzowanie moduw pamici SDRAM, RDRAM i DDRRAM.

Porwnywanie konstrukcji pyt gwnych rnych producentw.

Okrelanie zagroe wynikajcych z ingerencji w parametry fabryczne pyty gwnej i podzespow.

4. rodki dydaktyczne

Plansze oraz foliogramy zawierajce schematy pocze podzespow jednostki centralnej.

Prezentacje multimedialne.

Zdjcia najnowszych podzespow jednostki centralnej.

Schematy blokowe ukadw.

Pyty gwne jednostki centralnej z podzespoami.

5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki

Tre jednostki moduowej obejmuje podstawow wiedz z zakresu: budowy pyty gwnej jednostki centralnej komputera oraz dziaania poszczeglnych podzespow wsppracujcych z mikroprocesorem.

Podczas realizacji programu nauczania naley zwrci uwag na przepisy bhp, zagroenia dla zdrowia wpracy zawodowej oraz na nieprawidowoci w zakresie ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska. Zjawiska te mog wystpi w rodowisku pracy. Zaleca si, aby podczas realizacji programu stosowa nastpujce metody nauczania: dyskusj dydaktyczn, metod przewodniego tekstu oraz wiczenia w zakresie doboru waciwych elementw i konfiguracji sprztu, w celu optymalizacji parametrw zestawu komputerowego.

Wskazane jest posugiwanie si jzykiem angielskim, szczeglnie przy okrelaniu nazw elementw, podzespow oraz definicji parametrw.

Cz teoretyczn naley poczy z wiczeniami umoliwiajcymi poznanie budowy podzespow oraz ich monta na pycie gwnej komputera.

Wanym zadaniem przy modernizacji komputera jest kompletowanie dokumentacji w postaci oprogramowania i sterownikw urzdze, co w przyszoci uatwi instalacj systemu operacyjnego.

Szczegln uwag naley zwrci na zagroenia wynikajce z niewaciwego posugiwania si sprztem elektronicznym oraz na moliwo uszkodzenia niektrych elementw przez adunki elektryczne.

Zajcia powinny odbywa si w laboratorium w grupach do 15 osb, podzielonych na 2-3 osobowe zespoy. Laboratorium powinno by wyposaone minimum w 5 stanowisk przystosowanych do przeprowadzania wicze.

Sala dydaktyczna (wykadowa) powinna by wyposaona w sprzt audiowizualny, podzespoy jako pomoce dydaktyczne i kompletny zestaw komputerowy. Uczniowie powinni korzysta z rnych rde informacji, polskich i angielskich, dostpnych w bibliotece i w szkolnym centrum multimedialnym, takich jak: podrczniki, czasopisma, strony internetowe producentw lub instytucji edukacyjnych.

6. Propozycje metod sprawdzania i oceny osigni edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie osigni ucznia powinno odbywa si w trakcie realizacji programu jednostki moduowej, zgodnie z systemem oceniania przedstawionym na pocztku zaj.

Osignicia uczniw naley ocenia na podstawie:

sprawdzianw ustnych i pisemnych,

testw osigni szkolnych,

wicze praktycznych.

Ucze powinien wykaza si umiejtnoci konfigurowania i testowania sprztu komputerowego.

Podstawowe wiadomoci teoretyczne z zakresu budowy sprztu komputerowego mog by sprawdzane za pomoc prac pisemnych i testw osigni szkolnych. Testy mog zawiera zadania otwarte, wymagajce krtkiej odpowiedzi oraz zamknite, polegajce na wyborze wielokrotnym, poprzez dobieranie odpowiedzi typu prawda lub fasz.

Sprawdzanie osigni uczniw metod pisemn pozwala na jednoczesne okrelenie stopnia opanowania materiau nauczania u wielu uczniw. Jest to istotne, gdy znaczna cz zaj lekcyjnych odbywa si w duej grupie uczniw i przy ograniczonej liczbie jednostek lekcyjnych.

Podczas kontroli i oceny osigni uczniw naley zwraca uwag na jako i poprawno wykonanych zada.

Pod koniec realizacji programu jednostki moduowej proponuje si zastosowa test pisemny. Zadania w tecie teoretycznym mog by otwarte lub zamknite, dobrane do materiau nauczania i zagadnie.

Jednostka moduowa 312[01].Z1.02

Identyfikowanie i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

1. Szczegowe cele ksztacenia

W wyniku procesu ksztacenia ucze/suchacz powinien umie:

przedstawi metody zapisu informacji na nonikach magnetycznych,

okreli i porwna parametry pamici magnetycznych,

scharakteryzowa zasady zapisu i odczytu informacji na dyskach elastycznych,

wyjani zasad pracy i technologie kart dwikowych,

porwna zasady zapisu i odczytu informacji na dyskach CD, CDRW iDVD,

wyjani zasad wywietlania obrazu na ekranie monitora CRT,

wyjani zasad wywietlania obrazu na ekranie monitora LCD,

wyjani zasad tworzenia obrazu i standardy karty graficznej,

porwna parametry wspczesnych kart graficznych,

okreli przeznaczenie elementw karty telewizyjnej,

wyjani budow oraz zasady dziaania klawiatury i urzdze wskazujcych,

porwna linie sygnaowe i gwne cechy interfejsw: rwnolegego, szeregowego, USB, Firewire,

wyjani budow, zasad dziaania i konfiguracj drukarek atramentowych, laserowych i igowych,

zaproponowa odpowiedni typ drukarki uwzgldniajc parametry i koszty eksploatacji,

wyjani budow i zasad dziaania skanerw,

wyjani architektur i topologie sieci komputerowych,

scharakteryzowa protokoy sieciowe,

zdefiniowa parametry i standardy sieci komputerowych,

rozrni urzdzenia umoliwiajce czenie komputerw,

przedstawi zasad dziaania modemu i transmisji za pomoc linii telefonicznej,

posuy si instrukcjami do urzdze w jzyku angielskim,

okreli zagroenia wynikajce z niewaciwego skadowania i usuwania czci urzdze peryferyjnych,

zastosowa si do wymaga ergonomii,

zastosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy.

2. Materia nauczania

Zasady dziaania napdu dyskw elastycznych.

Przeznaczenie, parametry i budowa dyskw twardych.

Budowa i zasady dziaania napdu dyskw optycznych.

Karty dwikowe.

Budowa, zasady dziaania i parametry monitora CRT.

Budowa, zasady dziaania, technologie i parametry monitora LCD.

Grafika karty graficzne, standardy.

Budowa, zasady dziaania i typy drukarek.

Klawiatury i urzdzenia wskazujce.

Budowa, zasada dziaaniy i parametry skanera.

Architektura i topologie sieci komputerowych.

Przeznaczenie i parametry urzdze wchodzcych w skad sieci komputerowych.

3. wiczenia

Charakteryzowanie metod zapisu i odczytu informacji na nonikach magnetycznych.

Rozpoznawanie elementw mechanizmu i ukadw sterujcych pamici dyskowej.

Okrelanie funkcji ukadw kontrolera dyskw elastycznych.

Charakteryzowanie interfejsw dyskw twardych.

Rozpoznawanie i opisywanie elementw napdu optycznego.

Charakteryzowanie zasad zapisu i odczytu informacji na pytach CD, DVD.

Nagrywanie pyt CD, CD-R, CD-RW.

Porwnywanie zasad wywietlania obrazu na ekranie monitora CRT oraz LCD.

Dobieranie parametrw monitora i karty graficznej.

Identyfikowanie typw drukarek.

Skanowanie tekstu i grafiki.

Podczanie, uruchamianie i konfigurowanie urzdze zewntrznych do jednostki centralnej.

Porwnywanie parametrw rnych typw sieci.

Konfigurowanie sieci lokalnych.

4. rodki dydaktyczne

Plansze oraz foliogramy zawierajce schematy urzdze peryferyjnych.

Schematy blokowe ukadw urzdze.

Prezentacje multimedialne.

Instrukcje obsugi urzdze.

Zdemontowane podzespoy urzdze peryferyjnych.

Eksploatowane w pracowni komputerowej modele: drukarki, skanera, modemu, monitora.

5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki

Treci programowe jednostki moduowej obejmuj: podstawow wiedz z zakresu budowy i dziaania podzespow oraz urzdze wsppracujcych z pyt gwn jednostki centralnej komputera. Treci te stanowi podstaw dla realizacji programu specjalizacji - Eksploatacja sprztu komputerowego.

Podczas realizacji programu nauczania naley zwrci uwag na przepisy bezpieczestwa i higieny pracy oraz zagroenia dla zdrowia wystpujce wpracy zawodowej.

Zaleca si, aby podczas realizacji programu stosowa nastpujce metody nauczania: dyskusj dydaktyczn oraz wiczenia praktyczne, polegajce na dobieraniu waciwych konfiguracji wsppracujcych urzdze i optymalizacji parametrw zestawu komputerowego zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy sprztu.

Podczas zaj, po omwieniu teoretycznym, naley przeprowadza pokazy poszczeglnych urzdze i podzespow. Szczegln uwag naley zwrci na zagroenia wynikajce z niewaciwego posugiwania si podzespoami sprztu elektronicznego. Due niebezpieczestwo wystpuje podczas czenia poszczeglnych podzespow z ukadem zasilania.

Zajcia powinny odbywa si w laboratorium w grupach do 15 osb, podzielonych na 2-3 osobowe zespoy. Laboratorium powinno by wyposaone w minimum 5 stanowisk przystosowanych do przeprowadzania wicze polegajcych na okresowych konserwacjach, modernizacji oraz rozbudowie sprztu komputerowego i posiada oprogramowanie systemowe i uytkowe, ktre naley w trakcie zaj reinstalowa. Laboratorium powinno posiada rwnie podzespoy umoliwiajce rozbudow komputera, takie jak: karty rozszerze, modemy, napdy dyskw elastycznych, napdy dyskw twardych, nagrywarki CD oraz DVD, drukarki, skanery, monitory.

Sala dydaktyczna (wykadowa) powinna by wyposaona w niezbdny sprzt audiowizualny i urzdzenia komputerowe jako pomoce dydaktyczne. Naley umoliwi uczniom korzystanie z rnych rde informacji dostpnych w bibliotece i w szkolnym centrum multimedialnym. Wskazane jest posiadanie i korzystanie z instrukcji obsugi urzdze i programw uytkowych w jzyku angielskim.

6.Propozycje metod sprawdzania i oceny osigni edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie osigni ucznia powinno odbywa si w trakcie realizacji programu jednostki moduowej, zgodnie z kryteriami oceniania przedstawionymi na pocztku zaj.

Osignicia uczniw naley ocenia na podstawie:

sprawdzianw ustnych i pisemnych,

obserwacji aktywnoci ucznia podczas wykonywanych czynnoci,

testw osigni szkolnych.

Testy mog zawiera zadania otwarte, wymagajce krtkiej odpowiedzi oraz zamknite, polegajce na wyborze wielokrotnym, poprzez dobieranie odpowiedzi typu prawda lub fasz.

Podczas kontroli i oceny osigni ucznia naley zwrci uwag na:

poprawno i jako wykonywanych zada,

umiejtno czenia, uruchamiania, konfigurowania i testowania kompletnego zestawu komputerowego,

umiejtno korzystania z instrukcji w jzyku angielskim.

Sprawdzian praktyczny powinien by przeprowadzony na indywidualnych stanowiskach. W celu zapewnienia bezpieczestwa grupa nie powinna by wiksza ni 8 osb.

Sprawdzanie i ocenianie osigni edukacyjnych ucznia powinno odbywa si z uwzgldnieniem obowizujcej skali ocen.

Modu 312[01].Z2

Metodologia programowania

1. Cele ksztacenia

W wyniku procesu ksztacenia ucze/suchacz powinien umie:

dobiera algorytmy i struktury danych do rozwizywanych problemw niezalenie od uywanego jzyka programowania,

stosowa w praktyce metody programowania strukturalnego iobiektowego,

stosowa metody prawidowego i skutecznego programowania wjzyku Pascal oraz Java,

wykorzystywa komputer do rozwizywania zada, problemw praktycznych i zawodowych,

rozwizywa problemy z wykorzystaniem zagadnie wspbienoci,

stosowa wzory do oceny zoonoci procesw i obiektw,

wybiera metody matematyczne do rozwizywania problemw praktycznych i zawodowych,

posugiwa si rodowiskiem narzdziowym danego jzyka, wszczeglnoci edytorem, kompilatorem, debugerem i profilerem,

projektowa kody rdowe realizujce zadania przetwarzania informacji w danych jzykach programowania i w zadanym rodowisku, w szczeglnoci WINDOWS i UNIX,

testowa, modyfikowa i optymalizowa dziaajce programy,

dokumentowa kod programu w danym jzyku,

wsppracowa z zespoem realizujcym zoony projekt informatyczny,

korzysta z podrcznikw i dokumentacji jzykw programowania w jzyku polskim i angielskim, celem samodzielnego opanowania programowania w innych jzykach,

posugiwa si terminologi zawodow w jzyku angielskim,

stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy oraz zasady ergonomii podczas pracy zkomputerem.

2. Wykaz jednostek moduowych

Symbol jednostki moduowej

Nazwa jednostki moduowej

Orientacyjna liczba godzin na realizacj

312[01].Z2.01

Programowanie w rodowisku jzyka strukturalnego

252

312[01].Z2.02

Programowanie w rodowisku jzyka obiektowego

180

Razem:

432

3. Schemat ukadu jednostek moduowych

4. Literatura

Ben-Ari M.: Podstawy programowania wspbienego. WNT, 1989

Barteczko K.: Praktyczne wprowadzenie do programowania obiektowego w jzyku C++. Lupus, 1993.

Faison T.: Borland C++ programowanie obiektowe. READ ME, 1997

Kernighan B.W., Ritchie D.M.: Jzyk C. WNT, 1997

Marciniak A.: Turbo Pascal 7. Nakom, 1994

Stroustrup B.: Jzyk C++. WNT, 1995

Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy. WNT, 1998

Dokumentacja firmowa konkretnych jzykw programowania.

Wykaz literatury naley aktualizowa w miar ukazywania si nowych pozycji wydawniczych.

Jednostka moduowa 312[01].Z2.01

Programowanie w rodowisku jzyka strukturalnego

1. Szczegowe cele ksztacenia

W wyniku procesu ksztacenia ucze/suchacz powinien umie:

okreli pojcia: algorytm, program, dane i wyniki,

zilustrowa sposoby opisywania algorytmw w jzykach programowania strukturalnego,

wyjani cel, budow i zasad dziaania programu w jzyku Pascal,

zastosowa podstawowe elementy jzykw algorytmicznych,

zastosowa instrukcje zoone,

zaprojektowa struktur programu w jzyku Pascal,

okreli efektywno algorytmw i dowie ich poprawnoci,

oceni czasow i pamiciow zoono algorytmw,

zanalizowa efektywne i nieefektywne rozwizania zada,

okreli warunki, jakie maj spenia dane i wyniki, zaplanowa testy,

wybra algorytm do rozwizania problemu: metod zstpujc - top down i metod wstpujc,

zaplanowa podzia zadania na moduy,

zastosowa wspprac moduw w oparciu o zasady bezpiecznego programowania, bez efektw ubocznych,

zaplanowa zmienne globalne i lokalne,

zaprojektowa i zastosowa biblioteki podprogramw,

przetworzy tekst i dwik,

zastosowa podprogramy graficzne, zaprojektowa rysunki, wykresy, posuy si kolorem, wypenieniem, lini,

odczyta i zapisa rysunki w pamici i pliku, zaprojektowa animacje,

zastosowa strukturalne typy danych w Pascalu: tablice, napisy, pliki, rekordy, zbiory,

zastosowa typy wskanikowe do operowania na dynamicznych strukturach danych takich jak: stosy, kolejki, listy, drzewa i grafy,

zastosowa rachunek wektorowy i macierzowy do operacji graficznych,

posuy si narzdziami informatycznymi do gromadzenia, przetwarzania iprezentacji danych,

wybra sposb prezentacji danych statystycznych,

rozwiza rwnania przy uyciu metod komputerowych.

2. Materia nauczania

Pojcie algorytmu.

Wybrane metody algorytmiczne.

Analiza algorytmw.

Zasady programowania strukturalnego.

Pojcia leksykalne. Sownik jzyka.

rodowisko jzyka Pascal.

Budowa programu w jzyku Pascal.

Stae i zmienne.

Wyraenia i operatory.

Instrukcje.

Podprogramy.

Rekurencja i iteracja.

Zmienne lokalne i globalne.

Moduy. Zasady budowy i korzystania z moduw.

Strukturalne typy danych w Pascalu: tablice, napisy, pliki, rekordy, zbiory.

Operacje graficzne i animacje. Grafika wia.

Operacje na plikach.

Operacje na napisach.

Zbiory.

Typy wskanikowe.

Dynamiczne struktury danych.

Wewntrzny asembler Pascala.

Dyrektywy kompilatora.

3. wiczenia

Znajdowanie algorytmw dla rozwizania zadanych problemw.

Analizowanie wybranych algorytmw.

Uruchomienie rodowiska Pascala, edycja, kompilowanie, modyfikacja i wykonanie przykadowego programu.

Pisanie programw obliczeniowych.

Iteracyjne i rekurencyjne rozwizanie zada np.: silna, NWD.

Dokonywanie podziau programu na podprogramy, moduy.

Wykorzystanie moduw graficznych do prezentacji wynikw wformie wykresw, animacji, diagramw.

Porwnanie metod sortowania tablic i plikw.

Operowanie plikami elementowymi, blokowymi i tekstowymi.

Opracowanie biblioteki podprogramw do operowania na listach, stosach, kolejkach, drzewach i grafach.

Wsppraca z system operacyjnym z poziomu Pascala.

4. rodki dydaktyczne

rodowisko jzyka Pascal.

Dokumentacja kompilatora.

Diagramy skadniowe jzyka.

Schematy blokowe algorytmw.

Przykadowe programy.

5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki

Absolwent szkoy bdzie zatrudniony na stanowisku technika informatyka i bdzie musia posugiwa si rnymi jzykami programowania. Jzyk Pascal zosta wybrany jako podstawowy jzyk strukturalny, umoliwiajcy zapoznanie si z podstawowymi konstrukcjami jzyka algorytmicznego. Treci programowe jednostki moduowej dotycz metod biegego programowania w jzyku Pascal w zakresie:

samodzielnego tworzenia poprawnych i efektywnych programw,

wyboru algorytmw do rozwizania zada,

tworzenia programw lub moduw wedug dostarczonego projektu,

testowania i optymalizacji dziaania programu,

dokumentowania programu,

wykorzystania dokumentacji producenta jzyka programowania.

Realizacja programu jednostki moduowej powinna odbywa si w pracowniach komputerowych w grupach 8 - 12 osobowych. Niezbdne treci naley przekazywa na wykadach, wzbogacajc je o tematy z matematyki, statystyki, rachunku macierzowego i wektorowego. W szkole dla dorosych, ze wzgldu na zmniejszon liczb godzin zaj w tygodniowym cyklu nauczania, zagadnienia teoretyczne naley ograniczy do niezbdnego minimum, skupiajc si na umiejtnociach praktycznych.

Metody nauczania naley dobra tak, aby uczniowie sprawnie posugiwali si narzdziami programistycznymi i umieli wykorzysta nabyte umiejtnoci w rnych sytuacjach yciowych.

Podczas wicze ucze powinien opanowa umiejtnoci:

stosowania przejrzystej struktury programu,

przybierania waciwej pozycji przy komputerze,

pisaniu dziesicioma palcami.

Celowe wydaje si rozwaenie zastosowania do nauki programowania DELPHI. rodowisko to umoliwia szybkie iefektywne projektowanie kodu pod WINDOWS, posiada bardzo dobr diagnostyk bdw. Dziki wykorzystaniu gotowego interfejsu WINDOWS, mona skupi si na programowaniu, a nie projektowaniu interfejsu iformatowaniu wynikw.

Poszczeglne zadania, kady ucze powinien wykona samodzielnie, na indywidualnym stanowisku komputerowym.

6.Propozycje metod sprawdzania i oceny osigni edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie wiadomoci i umiejtnoci ucznia powinno odbywa si w trakcie i pod koniec realizacji programu jednostki moduowej. Kryteria oceniania naley poda na pocztku zaj.

Osignicia naley ocenia na podstawie sprawdzianw ustnych, pisemnych i praktycznych oraz testw osigni szkolnych. Umiejtnoci uczniw naley sprawdza obserwujc ich prac w czasie wykonywania wicze praktycznych.

Wymagania na ocen dostateczn obejmuj znajomo podstawowych algorytmw, skadni jzyka strukturalnego Pascal oraz umiejtno pisania i uruchamiania prostych programw w tym jzyku, na ocen dobr dodatkowo umiejtno analizy algorytmw i dobr metod rozwizania problemw, na ocen bardzo dobr - biege posugiwanie si jzykiem programowania do rozwizywania problemw. Zaliczenia w wikszoci przypadkw powinny polega na rozwizywaniu problemw z wykorzystaniem komputera.

Podczas kontroli i oceny osigni uczniw, szczegln uwag naley zwraca na poprawno wykonanych zada oraz na umiejtno skorygowania bdw w zadaniu.

Jednostka moduowa 312[01].Z2.02

Programowanie w rodowisku jzyka obiektowego

1. Szczegowe cele ksztacenia

W wyniku procesu ksztacenia ucze/suchacz powinien umie:

zastosowa obiektowo zorientowan analiz problemu,

okreli zasady programowania obiektowego,

okreli podstawowe elementy jzyka obiektowego,

zanalizowa dziaanie programw napisanych w C++,

posuy si staymi, zmiennymi, wskanikami i referencjami,

zastosowa instrukcje, wyraenia i makrodefinicje,

zdefiniowa i zastosowa funkcje, przekaza argumenty do funkcji,

okreli pojcie obiektu, klasy, atrybutu, metody i waciwoci,

wykorzysta dziedziczenie proste i wielokrotne,

posuy si funkcjami: zaprzyjanionymi, operatorowymi, wirtualnymi, on-line, statycznymi, przecionymi, polimorficznymi,

zaprojektowa i zastosowa biblioteki funkcji,

posuy si strumieniami i obiektowo zorientowanymi operacjami WE/WY z uwzgldnieniem Unicode i ANSI,

posuy si plikami do przechowywania danych,

posuy si tablicami, strukturami i uniami, polami bitowymi,

posuy si klasami, hermetyzacj klas, dziedziczeniem metod iatrybutw,

posuy si szablonami klas i funkcji, hermetyzacj klas,

zastosowa klasy do obsugi wyjtkw,

zastosowa klasy do obsugi wtkw i wspbienej realizacji zada,

zdefiniowa pojcie strukturyzacji i hermetyzacji, polimorfizmu,

zaproponowa konstruktor i destruktor obiektu,

wykorzysta dziedziczenie do definiowania klas obiektw,

posuy si wzorcem do konstruowania dynamicznych zbiorw obiektw: listy, stosy, kolejki, drzewa, grafy,

zastosowa odpowiednie algorytmy, struktury danych i metody podczas rozwizywania zada,

skompilowa, scali, uruchomi, przetestowa, zoptymalizowai udokumentowa dziaajcy program w rnych rodowiskach,w szczeglnoci WINDOWS i UNIX,

skorzysta z podrcznikw i dokumentacji jzykw programowania,

posuy si terminologi zawodow w jzyku angielskim.

2. Materia nauczania

Definicja i wasnoci obiektu.

Pojcia opisujce obiektowo.

Obiektowo zorientowana analiza problemw.

Struktura programu w C++.

Deklaracje, stae, zmienne, wyraenia i operatory.

Instrukcje.

Pliki. Preprocesor.

Funkcje w C++.

Tablice.

Struktury, unie, pola bitowe.

Wskaniki, referencje.

Zarzdzanie pamici.

Definicje klasy. Atrybuty i metody klasy. Hermetyzacja.

Konstruktory i destruktory klas.

Funkcje i klasy zaprzyjanione.

Dziedziczenie.

Funkcje operatorowe, przecienie operatorw.

Polimorfizm.

Szablony klas i funkcji.

Strumienie i manipulatory.

Obsuga wyjtkw.

Projektowanie bibliotek funkcji.

Aplikacje C++ w rodowisku WINDOWS i UNIX.

Aplikacje w Javie.

3. wiczenia

Uruchamianie rodowiska C++, edycja, modyfikacja, kompilacja iwykonywanie zadanego programu.

Projektowanie klas przykadowych obiektw.

Zdefiniowanie klas: napisy, tablice, dugie liczby rzeczywiste.

Obiektowe operacje na plikach i strumieniach.

Zdefiniowanie klas do operacji na listach, drzewach, grafach isieciach.

Zdefiniowanie klasy wtkw, procesw wspbienych.

Zdefiniowanie klas do obsugi wyjtkw.

Optymalizacja zadanego programu.

Zakadanie baz danych.

Scalanie, uruchamianie i optymalizacja programw, testowanie, wykrywanie iusuwanie bdw.

Przedstawianie przykadowych programw i apletw w Javie.

4. rodki dydaktyczne

rodowisko jzyka C++.

Dokumentacja jzyka programowania.

Dokumentacja kompilatora.

Diagramy skadniowe jzyka.

Schematy blokowe algorytmw.

Przykadowe program