Ministarstvo zdravlja - Rije¤†ministra Rak (karcinom) prostate, zajedno sa karcinomom debelog crijeva,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ministarstvo zdravlja - Rije¤†ministra Rak (karcinom) prostate, zajedno sa karcinomom...

 • ZDRAVLJE MUŠKARCA

  PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PROSTATE

  Crna Gora, 2011.

  MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRNE GORE

  Svijetlo plava vrpca je simbol borbe protiv karcinoma prostate i podizanja svijesti populacije o mogućnostima prevencije bolesti.

  Ministarstvo zdravlja

 • AUTOR:

  IZDAVAČ:

  ZA IZDAVAČA:

  PRIPREMIO ZA ŠTAMPU I KORICE:

  MJESTO ŠTAMPANJA:

  Format publikacije

  Tiraž:

  Doc. dr B.Pajović - Prim

  Ministarstvo zdravlja Crne Gore

  Doc. dr M.Radunović

  - Danilovgrad

  M. uri

  A4

  10.000

  Đ čić

  STEFANI 91 doo

  :

 • Riječ ministra

  Rak (karcinom) prostate, zajedno sa karcinomom debelog crijeva, nalazi se na drugom mjestu uzroka smrtnosti kod muškaraca sa malignim oboljenjima u Crnoj Gori. Takođe, danas je to najčešće maligno oboljenje kod muškaraca.

  Prema podacima Monstata (Zavoda za Statistiku Crne Gore), iz 2006. godine, stopa mortaliteta od karcinoma prostate na 100.000 stanovnika, iznosi 13,96%.

  Karcinom prostate, javlja se, istina, znatno ređe, već nakon 40. godina života, kod skoro 7% muškaraca, nakon 50. godina života, dok njegova učestalost raste sa porastom godina starosti. Danas se smatra da skoro 80% muškaraca, starijih od 50. godina imaju neku formu karcinoma prostate.

  Reforma zdravstvenog sistema u Crnoj Gori, započeta prije nekoliko godina, je osnažila primarni nivo zdravstvene zaštite kroz koncept izabranog doktora. Osim liječenja, aktivnosti izabranog ljekara su usmjerene na preventivne pregleda. Cilj ovog programa je sprječavanje nastanka i progresije oboljenja hroničnih nezaraznih oboljenja u kojem karcinom prostate zbog visoke učestalosti i smrtnosti kod muškaraca je na drugom mjestu u Crnoj Gori.

  Ministarstvo zdravlja će i dalje snažno podržavati sve mjere koje se odnose na promociju zdravlja i pr ciju bolesti.

  Na stranicama koje slijede, nalaze se informacije o karcinomu (raku) prostate, što će Vam koristiti za unapređenje i očuvanje vlastitog zdravlja i Vama dragih i bliskih osoba.

  even

  MINISTAR ZDRAVLJA, Doc. dr Miodrag Radunović

 • Va e vozilo redovno servisirateš ..

  A šda li redovno kontroli ete

  va u prostatu?š

 • Danasnji nivo medicinskog znanja, dijagnostike i na ina lije enja daje nam ozbiljne šanse da karcinom prostate uspješno kontrolišemo, ak i potpuno izlije imo i tako ostvarimo razumnu du inu i kvalitet života. Za realizaciju ovih ciljeva osim medicinskog znanja, potrebna nam je i opšta medicinska kultura

  cilj promjen našeg ponašanja prema prvim znacima bolesti ili još bolje prema svom tijelu koje još nije pokazalo znakove oboljenja i ako bolesne promjene postoje.

  č č č

  č ž

  čiji je a

 • Šta je to prostata?

  Prostata je polna žlijezda muškaraca koja se nalazi ispod mokra ne bešike kroz koju prolazi mokra na cijev. Prostata izgledom liči na kesten sa vrhom okrenutim prema dolje a bazom koja se naslanja na dno mokra ne bešike. Glavna funkcija prostate je lu enje te nosti u kojoj se nalaze spermatozoidi. Te nost prostate omogu ava normalnu pokretljivost spermatozoida i njihov metabolizam. Zbog prisustva materija u sjemenoj plazmi koji vode porijeklo iz prostate spermatozoidima je omogu ena efikasnost oplodnje jajne elije.

  ć ć

  ć č č č

  ć

  ć ć

  MOKRAĆNI MJEHUR

  PROSTATA

  DE BE

  LO CR

  IJ EV

  O

 • Kako građenaje prostata?

  Prostata predstavlja skup posebno oblikovanih kanali a okruženih mišićnim i vezivnim tkivom ja je gra a namijenjena lu enju te nosti koja ima ulogu medijuma kojim se spermatozoidi transportuju u spoljašnju sredinu.

  ć či č

  č đ

  Š izdvajamo kao posebnu karakteristiku početnog karcinoma prostate?

  ta

  Ranih simptoma karcinoma prostate nema!!! Ova dramati na injenica djeluje depresivno ali bi trebala ujedno biti i stimulativna

  zbog injenice da se karcinom prostate može otkriti u svojoj ranoj fazi i uspješno lije iti. S druge pak strane, kada se jave znaci bolesti, suo eni smo sa injenicom da je bolest uznapredovala.

  č č

  č č

  č č

 • U kom dijelu prostate se javlja karcinom?

  U spoljašnjoj zoni ( periferna zona) prostate karcinom se javlja sa u u od oko 66% dok se u prelaznoj i centralnoj zoni prostate javlja u manjim procentima što nije naravno i manje važno.

  čestalošć

 • U kojoj starosnoj dobi se javlja karcinom prostate?

  Pojava prostate izuzetno je rijetka prije 45.godine života, ali nakon 50.godine, u estalost zna ajno raste.

  karcinoma č č Ova injenica je

  izuzetno na jer nam govori od kada trebamo ti o eventualnoj prisutnosti bolesti i njenom ranom otkrivanju.

  č važ razmišlja

 • Da li je karcinom prostate nasljedan?

  Jeste!! U porodicama gdje je ve bilo prostate, vrijeme njegovog pojavljivanja može biti znatno ranije dok je rizik za ovu bolest znatno ve i.

  ć

  ć

  karcinoma

  Da li je dijagnostikovan gen odgovoran za nastanak karcinoma prostate?

  Da!! Ovaj gen je nazvan HPC-1 (hereditary prostate cancer 1) i vjerovatno e uz druga otkri a te vrste iz temelja promijeniti pristup ovoj bolesti, posebno na planu njenog ranog otkrivanja.

  ć ć

 • Koj su znaci uznapredovalog karcinoma prostate?

  Bolovi u donjim djelovima ki me (bol u krstima) sa širenjem prema kuku ili prema natkoljenicama, sve do otežane pokretljivosti, mogu biti znak koštanih metastaza karcinoma prostate.

  č

  Treba zapamtiti da svaka kostobolja navedenih djelova tijela kod muškarca starije dobi koja ne odgovara na terapiju ljekovima protiv reume, treba pobudi sumnju na karcinom prostate!da

 • K prostate?ako da postavimo ranu dijagnozu

  Ranu dijagnozu karcinoma prostate postavljamo skriningom koji sprovodimo u 'rizi noj' i muškaracač grup

  Šta je to skrining?

  Skrining predstavlja otkrivanje neprepoznati obli a poreme aja zdravlja, uz pomo lako i brzo primjenjivih postupaka. To, po pravilu nije definitivna dijagnostika, već samo preliminarna trijaža na one koji vjerovatno imaju i one koji vjerovatno nemaju ispitivano oboljenje. Skriningom se obuhvataju zdrave osobe sa ciljem što ranijeg otkrivanja bolesti na iji se tok i ishod može uticati.

  h k ć ć

  č

  Otkrivanje malignih tumora u po etnom stadijumu, prije nego što se jave prvi simptomi, ima višestruki značaj:

  terapija je po pravilu uspješnija, mogu nosti izlje e, a rizik od umiranja manji!

  č

  ć čenja već

 • Kada teba sprovoditi skrining?

  Svi muškarci stariji od 50 godina jednom godišnje trebaju da rade digitorektalni pregled PSA u krvi uškarc a sa pozitivnom porodi nom anamnezom (prisustvo karcinoma prostate kod oca, brata..) preporu uje ran od 45 godina života

  u i odrede nivo . M im

  se iji urološki pregled, .

  č č

  Šta obuhvata skrining?

  - digitorektalni pregled - mjerenje PSA u krvi - transrektalni ultrazvuk (TRUS) - biopsija prostate

 • Šta je to digitorektalni pregled i kako se izvodi?

  Pregled prostate prstom kroz debelo crijevo još uvijek predstavlja postupak koji se nikako ne može mimoići. On predstavlja temeljn pre kako u postupku ranog otkrivanja bolesti tako i u njenoj progresiji. Zadnja strana prostate lako se napipa kroz zid debelog crijeva a postoje i tumor se osje a kao otvrdnuće ili vor na jednom ili više mjesta.

  i gled

  ć ć č

 • Šta je to transrektalni ultrazvuk (TRUS)?

  Transrektalni ultrazvuk je dijagnosti ka procedura koju sprovodimo kod pacijenata nakon digitorektalnog pregleda kod kojeg smo postavili sumnju na postojanje bolesti. Ovaj pregled je u osnovi vrlo sli an pregledu prostate kroz završni dio debelog crijeva prstom, ali ovoga puta u crijevo uvodimo dio posebnog instrumenta (ultrazvu na sonda). Pregled nije bolan, traje relativno kratko i potrebno je dan prije njega isprazniti crijevo uz pomo nekog standardnog sredstva za enje kako bi rezultati ultrazvu nog pregleda bili bolji.

  č

  č

  č ć

  čišć č

 • Šta pokazuje PSA?

  Prostati ni antigen (PSA) je proizvod žljezdanih elija prostate. PSA je po strukturi protein i dio je sjemene te nosti (sperme) koji je održava te ina PSA nastalog u prostati izlazi sa sjemenom tečnošću tokom ejakulacije a vrlo mali dio odlazi u krv.

  čni specifič ć č

  čnom. Već

  Kako se mjeri PSA?

  PSA se mjeri u krvi. Kako je udio PSA u krvi , za njegovo otkrivanje potrebna je vrlo osjetljiva tehnologija, tzv. tehnika monoklonskih antitijela.

  nizak

 • Koje su normalne vrijednosti PSA testa?

  Naj a vrijednost testa koja se uzima kao normalna je do 4ng/ml. Međutim, kako se prostata pove ava i stvara sve više PSA tokom starenja, normalno je o ekivati niže vrijednosti kod mla ih, a više vrijednosti kod starijih muškaraca.

  Vrijednosti PSAsvojstvene za životnu dob su sljedeće: 40-49god – 2.5 ng/ml 50-59god – 3.5 ng/ml 60-69god – 4.5 ng/ml 70-79god—6.5 ng/ml

  češć ć

  č đ

  Koje su normalne vrijednosti PSA testa?

  Naj a vrijednost testa koja se uzima kao normalna je do 4ng/ml. Međutim, kako se prostata pove ava i stvara sve više PSA tokom starenja, normalno je o ekivati niže vri