of 6/6
ETIČKI KODEKS PONAŠANJA MILŠPEDOVIH DOBAVLJAČA

Milšped - Etički Kodeks Dobavljača

 • View
  234

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Milšped - Etički Kodeks Dobavljača

Text of Milšped - Etički Kodeks Dobavljača

 • ETIKI KODEKS PONAANJA MILPEDOVIH DOBAVLJAA

 • MILPED d.o.o. osnovan je 1993. godine sa seditem u Beogradu, kao preduzee koje se prvenstveno bavilo carinskim posredovanjem. U narednom periodu usledilo je otvaranje poslovnica u Beogradu, i na svim vanijim graninim prelazima. Do znaajnijeg razvoja preduzea dolazi 1998. godine, sa poetkom pruanja usluga domaeg i internacional-nog drumskog transporta.

  U 2001. godini otvoreno je javno carinsko skladite, a narednih godina i skladini objekti za skladitenje komercijalne robe, ime su korisnicima postale dostupne i usluge skladitenja robe. Danas MILPED d.o.o predstavlja modernu logistiku kompaniju koja prua irok spektar logistikih usluga i koja broji preko 1000 zaposlenih.

  Osnovna delatnost preuzea je pruanje usluga:

  Meunarodni drumski transport; Avio, brodski i elezniki transport; Carinsko zastupanje i Skladitenje i distribucija.

  MILPED d.o.o. ne samo da prua visoko kvalitetne usluge, ve to ini na nain koji pot-vruje posveenost Preduzea u sprovoenju svojih poslovnih aktivnosti u skladu sa vaeim zakonima, kako bi se ouvao integritet, zadobilo poverenje klijenata, regula-tornih organa, dobavljaa, okruenja... Onih ije poverenje predstavlja klju naeg uspeha.

  Shodno tome, i nai klijenti oekuju slino ponaanje od svih strana sa kojima sarauje-mo, pre svega od naih dobavljaa.

  Etikim kodeksom ponaanja dobavljaa denisane su obaveze i odgovornosti koje nai dobavljai, njihovi zaposleni, posrednici i podizvoai treba da potuju i da se njih pridravaju pri obavljanju svojih poslovnih aktivnosti.

  Prihvatanjem Etikog kodeksa ponaanja, dobavlja se obavezuje da e postupati u skladu sa svime to je u njemu denisano.

  1. UVOD

 • Usklaenost sa vaeim zakonima i propisimaDobavlja je duan da potuje sve vaee zakone i propise koji se odnose na njegov rad i delatnost.

  Neprimerena korist

  Dobavljai nee primenjivati, niti tolerisati bilo koji vid korupcije, iznude ili pronevere. Da bi se obezbedila usaglaenost sa ovim principima, bie sprovoene mere nadzora i primene. Davanje mita ili drugi naini za sticanje neprikladne ili nepriline prednosti se ne smeju nuditi, niti prihvatati, ukljuujui novac, predmete od vrednosti ili preferenci-jalni tretman. Dobavljai ne smeju da nude zaposlenima u kompaniji MILPED d.o.o. poklone ili druge vidove line koristi koji nastaju kao posledica odnosa sa Dobavljai-ma.

  Otkrivanje informacija

  Informacije o poslovnim aktivnostima, strukturi, nansijskoj situaciji i uinku se mogu otkrivati samo u skladu sa vaeim propisima i preovlaujuim industrijskim praksama.

  Privatnost i intelektualna svojina

  Privatnost i prava intelektualne svojine se moraju potovati. Dobavljai e tititi i samo na odgovarajui nain koristiti poverljive informacije i osigurati da budu zatiena privatnost i prava intelektualne svojine svih zaposlenih, klijenata i poslovnih partnera.

  Poteno poslovanje i konkurencija

  Dobavljai e braniti sve standarde potenog poslovanja, oglaavanja i konkurencije, ukljuujui sve zakone i propise. Upotreba odgovarajuih sredstava za zatitu infor-macija klijenata mora da bude dostupna.

  2. POSLOVNI INTEGRITET

 • Dobavljai su obavezni da brane ljudska prava svojih zaposlenih i da se prema njima odnose sa dignitetom i potovanjem, prihvaenim od strane meunarodne zajednice. Ovo se odnosi na sve radnike, ukljuujui radnike na odreeno vreme, sezonske radni-ke, studente, radnike pod ugovorom, neposredno zaposlene i sve druge tipove radnika.

  Zabrana diskriminacije

  Dobavljai nee koristiti diskriminaciju na osnovu rase, boje koe, uzrasta, pola, seksu-alne orijentacije, etnikog porekla, invaliditeta, religije, politike pripadnosti, lanstva u sindikatima, branog stanja prilikom zapoljavanja.

  Spreavanje dejeg rada

  Deji rad je strogo zabranjen! Ovaj vid rada odnosi se na rad koji je ziki, mentalno, moralno i socijalno opasan po decu i onemoguava im pravo na kolovanje.

  Radno vreme

  Dobavljai e potovati lokalne zakone o dnevnom i sedminom radnom vremenu, ukljuujui zakone koji ureuju maksimalno dozvoljeni prekovremeni rad. Takoe e biti obezbeene odgovarajue smernice o nadoknadi i odsustvu sa posla na osnovu opisa radnog mesta i odgovornosti za svaku poziciju.

  Zarade i benecije

  Dobavljai su duni da daju radnicima platu i povlastice u skladu sa svim vaeim zakonima o zaradi, ukljuujui one koji se odnose na minimalne nadnice, sate prekovre-menog rada i legalno propisanim benecijama.

  3. RADNI STANDARDI

 • Dobavljai su duni da za svoje poslovne procese osiguraju bezbedno i zdravo radno okruenje.

  Radna sredina

  Dobavlja je duan da prui svojim zaposlenima sigurne i zdrave radne uslove i, ukoliko je potrebno, sigurne stambene uslove. Kao minimum, treba da se omogue pitka voda, odgovarajui sanitarni vorovi, izlazi u sluaju opasnosti i osnovna sigurnosna oprema, pristup opremi za prvu pomo, odgovarajue osvetljene i opremljene radne jedinice. Uz to, pogoni treba da budu sagraeni i odravani u skladu sa standardima odreenim u vaeim pravilnicima i uredbama.

  Kvalitet i sigurnost proizvoda

  Svi proizvodi i usluge koje Dobavlja isporuuje moraju da ispunjavaju standarde kvaliteta i sigurnosti koje zahteva vaei zakon. Dobavlja je duan da se pridrava Milpedovih zahteva o kvalitetu ukoliko obavlja posao sa ili u ime Milpeda.

  Bezbednost na radu

  Dobavljai su duni da zatite svoje zaposlene od svih potencijalno nepovoljnih uticaja po njhovo zdravlje i njihovu bezbednost. Dobavljai e sprovoditi odgovarajue kontrole, bezbednosne radne procedure, preventivno odravanje i neophodne tehnike zatitne mere kako bi se smanjili rizici po zdravlje i bezbednost na radnom mestu. Kada se ovim sredstvima opasnosti ne mogu kontrolisati na odgovarajui nain, dobavljai e zapos-lenima obezbediti odgovarajui linu zatitnu opremu.

  Pripremljenost i sistemi za hitne situacije

  Dobavljai e usvojiti i primeniti procedure i sisteme za hitne situacije na osnovu kojih e se nadgledati povrede i bolesti na radu i izvetavati o njima. Ovim je obuhvaeno: izvetavanje o hitnim situacijama, procedure o obavetavanju i evakuaciji zaposlenih, obuke i vebe radnika, odgovarajua oprema za detektovanje i gaenje poara, odgov-arajui izlazi za sluaj opasnosti i planovi oporavka.

  4. SIGURNOST I ZDRAVLJE

 • Od dobavljaa se oekuje da imaju razvijenu ekoloku svesti i da u skladu sa tim pos-luju na ekoloki odgovoran, potujui sve vaee zakone o zatiti ivotne sredine .

  MILPED d.o.o. zadrava pravo da proveri da li se dobavlja pridrava svega navede-nog u Kodeksu, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Dobavljai su duni da obezbede neophodne informacije. U sluaju neusaglaenosti, MILPED d.o.o. zadrava pravo da zahteva korektivne mere.

  Ukoliko se utvrdi da Dobavlja ne potuje zahteve iskazane u Kodeksu, MILPED d.o.o zadrava pravo raskida ugovora sa istim.

  5. IVOTNA SREDINA

  6. REVIZIJA I RASKID UGOVORA O NABAVCI