MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO A USPRAWIEDLIWIENIE Z ?o...- 1 - MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO A USPRAWIEDLIWIENIE…

Embed Size (px)

Text of MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO A USPRAWIEDLIWIENIE Z ?o...- 1 - MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO A...

- 1 -

MIO, MAESTWO A USPRAWIEDLIWIENIE Z WIARY

Morris Venden

ZAGADNIENIA szczcia rodzin-nego, maeskiego, czy w kocusprawy szczliwego narzecze-stwasnamwszystkimbardzobli-skie.Nicdziwnego-wszyscychce-my by szczliwi, wszyscy tesnujemy swoje ciche lub gonemarzenia o wasnej rodzinie. Aleniejestemychtnidoprzysuchi-wania si radom innych. To moenawetbrzmieparadoksalnie:cz-sto chcemy szczcia takiego, jakinni,ale rwnoczenieniechcemyichrad.Poprostusamiwiemyle-piej.Sjednakosoby,ktrychsuchamybardzo chtnie, do ktrychnabra-limy zaufania, ktrzy jakby majprawododoradzanianam,sugero-waniaodpowiednichkrokw,czywkocupouczanianasotym,jaky.PastorMorrisVendenzapewnezaliczasidotakichosb.Jego-znanyczytelnikom-chrystocentryzmkadejwypowiedzi,uwagi,jestczym,cowzbudzaszczeglnezaufanie.Aetymrazemwypowiadasinatematmioci,maestwa,rodziny-tymlepiej,bojesttodokadnietak,jakbywielkateologiazeszazwysokichotarzydopoziomunaszejszarejcodziennoci.AjelizeszazChrystusem,tokadezdanienabieranajwikszejwartoci.Szczerze polecam t kolejn ksikM. Vendena, bo cho mwi tak pro-stootym,cozwyklimykomplikowa,moewartoznowuzastanowisinadczym,coukresuwiekuXXwinnobydlanastakoczywiste:wszystkomo-nazChrystusem,skoronaswzmacnia!

- 2 -

Rozdzia I

GDY DWOJE LUDZI SPOTYKA SI

TO JEST ostatnia ksika, jakspodziewaem si napisa! Juwwczas,gdyprzygotowywaemsido pracy kaznodziejskiej, postano-wiem,eniebdnikogopouczaotym,jakmieszczliwemae-stwo i jak wychowywa dzieci, aukoczprzynajmniejosiemdziesitlatycia.Szybkojednakzauwayem,epra-cujc jako kaznodzieja nie bdw stanie unikn wnikania w tesprawy. Okoo pidziesiciu pro-centporadpastorskichjestzwiza-nezesprawamirodzinnymi.Skd bior si problemy? Nawetw naszych czasach, gdy tak a-two otrzyma rozwd, dwoje ludzi,ktrzysipobieraj,wwikszociprzypadkwmajszczeryzamiarpozostarazemdokoca.Ssobzafascynowani,aichzwizekznaczybardzoduodlaobojga.Aleredniojednonadwamaestwakoczysirozwodem.Badajcproblemypowstajcewmaestwachirodzinachdoszedemdownio-sku,ejestjednokluczowesowodecydujceosukcesielubupadkuzwizkumaeskiego,anawetjakiegokolwiekinnegozwizku.Tymsowemjestporo-zumienie.Porozumienietopodstawa.Usiowaemkiedystrecidojednegosowakazanie,ktremiaemwygo-sipodczasceremoniizalubin.Postanowiemzrobitopublicznie,anawetznalazasijednaparamaeska,ktrapozwoliamitozrobipodczasichlubu.Niemogemzdobysinaodwag.Alepozastanowieniu,gdyzapalo-nowiece,odpiewanopieni,apastwomodzistanliprzedemn,wykrzyk-nemjednosowo:Porozumienie!Porozumieniejestpodstawzwizkumaeskiego.Jelirozwinpojciepo-rozumienia,monapowiedzie,ejestonopionowe:zBogiem,ipoziome:mi-dzymaonkami.Ototajemnicapowodzeniawchrzecijaskimmaestwie.

- 3 -

Jeliludzienieprzestanporozumiewasipolubietak,jakczynilitoprzedlubem,bdzieowielewicejszczliwychdomw.Kopotypojawiajsi,gdybrakujeporozumienia.Jakdugomamiejsceporozumienie,takdugotrwawimidzy ludmi, mio i maestwo. Jeli porozumiewanie si szwankuje,wszystkorozkadasi.Wtejksiceprzyjrzymysibliejomiupodstawowymdziedzinom,wkt-rych porozumiewanie simoe szwankowa. Zauwaymy take, e te dzie-dzinyporozumiewaniasiszbieneztymi,wktrychmoezaamywasinaszawi zBogiem. Ekscytujcym bowiem faktem jest, e istnieje cisepodobiestwomidzyzwizkiemmaeskimaduchowymzwizkiemczowie-kazBogiem.Czynniki skaniajcenasdonawizywaniawizimaeskiejzdrugimczowiekiemspodobnedotych,ktreskaniajnasdotrwaniaprzyBogu;podobnesteproblemypowodujcezaamaniemaestwaizaama-nieduchowegoycia.Osiemdziedzinnioscychpotencjalnezagroeniezaamaniaporozumieniato:pienidze,religia,krewni,dzieci,brakwsplnychzainteresowa,seks,podziarlibrakpragnieniazgody.Patrzcnarneaspektyporozumienia,spojrzymynakadyznichzdwchpunktw widzenia - jak odnosi si on do maestwa i ycia rodzinne-goorazjakieznaczeniemawyciuchrzecijaskim.

Zacznijmyodsamegopocztkuzwizkumaeskiego.Niezaczynasi,gdydwojeludzistajeprzedotarzem,czynie?Oczywicie,zaczynasion,gdydwojeludziporazpierwszysispotyka.Ajelipodobaimsito,cowidz,zaczynajporozumiewasizesobnawzajem.Ludziomniezawszeodrazupodobasito,cowidz.Czyzdarzyositowamjukiedy?Czyznaliciekogo,ktozpocztkunicwasnieobchodzi,apotemstasiwaszymnajlepszymprzyjacielem,amoenawetpartneremnacaeycie?Mjkolegazuczelni rozpaczliwiechciapoznabliejpewnmoddam,ktramieszkaawdrugiejczciakademika.Podobaomusito,cowidzia,ale jejniepodobaosito,cowidziaa!Zainteresowaniebyodefinitywniejednostronne.Prawdjest,echopakniewygldajakMr.America.Mianoschybawik-szyodmojego!Alepamitamjakpewnejnocypowiedziami:-O,gdyby tylkodaamiszans.Gdyby tylkodaaszans.Ludziezawszeprzekonujsidomniedopieropopewnymczasie!

- 4 -

Icociekawe,zjakiegopowodutaosobadaamuszans,apotemwszyst-kopotoczyosi tak,enawetniemiaemczasuznimotymporozmawiaprzedichweselem!Takwicludziomniezawszenapierwszyrzutokapodobasito,cowidz.Alejeli pojawia si jakiekolwiek zainteresowanie, moe zacz si porozumienie,iw tensposbrozpoczynasizwizek. Jeli jestpodtrzymywany,pojawiasimio.Agdyprzychodzimio,prowadzidomaestwa.Caytenprocesewo-lucjimaprostypocztek,akoczysitym,edwojeludzizostajememion.Komunikacja zawiera trzy podstawowe elementy. Aby pozna kogo,popierwsze,trzebadoniegomwi.Podrugie,trzebasucha,gdytaoso-bamwidociebie.Potrzecie,trzebarobicowsplnie-razempracowa,podrowa,bawisi.Porozumiewaniesiniezawszemusibysowne;moeonopolegarwnienadzieleniuwsplnychzajizainteresowa.Mielimykiedyskarbnikazboru,ktrynigdyniemwizbytwiele.Alemiaon,ktramwiazasiebie,zaniegoijeszczewicej!Ktregodniazatrzy-maemsiprzedichdomem,gdyonarobiato,cozwykle,aonrwnierobito,cozwykle.Wwczasonprzerwaizadadziwnepytanie:-Czyzauwayewadwymowyumojejony?Powiedziaem:-Nie,niezauwayem.-Tawadapoleganatym,emusiprzestawamwi,abynabrapowietrza!-odrzek.Zanimzdyemcokolwiekodpowiedzie,jegoonawtrciasigwatownie:-Przynajmniejniesiedztakjaktynicniemwicgodzinami!Natoon:-Staramsiniemwinic,zanimniemamczegodopowiedzenia.-O, tomusi by le z tob, skoro godzin zajmuje ci wymylenie czego,comgbypowiedzie-odpowiedziaa.Napewnorozmawialijuwczeniejnatentemat!Nicjednakniewskazywa-onato,byktreznichbyonieszczliwe.Najwidoczniej ichbezsowneporozumiewaniesizapomocczynwigestwbyonatylesilne,ewype-niaolukspowodowannieprzecitnmaomwnocima.Powicilimy kilka chwil ludzkiemu aspektowi zagadnienia, teraz wicspjrzmywdrug stron, jakwyglda to zBoegopunktuwidzenia.Dwieosobyspotykajsi:Chrystusigrzesznik.Jelipodobaimsito,cowidz,zaczynasiporozumienie.

- 5 -

Tumusimyzadasobiepytanie.Czywszystkimludziompodobasito,cowi-dz, gdy spotykaj Boga? Nie, nie wszystkimi W rzeczywistoci jest tylenieporozumieiniedomwienatematBoga,esdz,iBgsamniebybyzadowolony, gdyby ludzie akceptowaliGo takim, jak im oNimpowiedzia-no i jakGosobiewyobraaj.Czowiekmoemie tak znieksztaconyob-razBoga,eniebdziewstaniepolubitego,cowidzi,adiabeoczywicieodwiekwpracujenadtym,abytakwaniesidziao.PrzecitnymieszkaniecplanetyZiemiapatrzyponadswoimiokularamiwstro-nnieba.Gdysiedmioroludziginienapokadziepromukosmicznegoulega-jcego awarii, starzy i modzi patrz w stron nieba i pytaj: Dlaczego?Dlaczego,Boe...?JakbyBgtylkopatrzyiczekanajakistatekkosmiczny,ktrymgbywysadziwpowietrze,takdlazabawy.Firmyubezpieczenioweuywajtegosamegojzyka.Huragan?DzieoBoe.Tornado?DzieoBoe.Grad?ToprzejawdziaaniaBoga.Trzsieniaziemi?Wulkany?ToznowuBg!Nicdziwnego,ewieluludziomniepodobasito,cowidz,gdyprbujesiprzyprowadziichdoBoga.Alenawet jelimczysz si zwpojonymciprzez innychbdnympojciemoBogu, jelizastanawiaszsinadniektrymihistoriamizeStaregoTesta-mentuinadtym,cowydajsioneoBogumwi,pamitaj,enajwikszymobjawieniemBogajestycieJezusa.Gdy patrzysz na Jezusa, widzisz jaki Bg naprawd jest, jaki zawsze by,ijakizawszebdzie.NiemoeszoprzesiJezusowi,jelinaprawddobrzeMusiprzyjrzysz.Onjesttaki,jakinaprawdjestBg.JeliwidziaeJezusa,widziaeBoga.AlecowidziBg?Czygdypatrzynagrzesz-nika,podobaMusi to, cowidzi?Ludzie,ktrzyprzeztysicelatstaczalisiwswychumysowych moliwociach, sile fizycznejiwartocimoralnej,snikczemniindzni,znieksztaceniprzezgrzech.Toniedowia-ry,eBogupodobasito,cowidzi!O ile atwiej byoby Mu nawizawi i wsplnot z anioami otaczajcy-miJegotronioddajcymimuczenieustan-nieodchwili,gdyzostalistworzeni.OileatwiejbyobyMuzetrzewokamgnieniutciemnplampsujcpiknoiharmoniwszechwiata.

- 6 -

Mielimykiedypopoudnioweseminariawuczelni.Podczasjednegozespo-tkamodakobietawstaaipowiedziaa:-Tegoporankawstaamzka,popatrzyamwnieboipowiedziaam:Dziedobry,Boe.Czymiaedobrnoc?Wtedynagleprzerwaaizaczamyle.JaknocBgmgmie?PatrzynagodujcedzieciwEtiopii.WidziatysiceludziwBombaju,ktrychdo-memjestchodnik:rodzicw,dzieciidziadkwstoczonychwgromadki,stara-jcychsiusn.Syszapaczsierotikrzykwdw.Odczuwabltych,ktrzywilisiwmkachnaszpitalnychkach.Znacierpieniazamanychserc.ByBogiemtoniezbytprzyjemnezajcie.GdyBgpatrzynanas,czypodobaMusito,cowidzi?Jegowielkieser-cepenemioci rozrywasi znaszegopowodu.AleOnkochanas takimi,jakimi jestemy.W jaki sposb patrzy On ponad to, czym jestemy, nie-miujcyiniedajcysikocha,iwidzinastakimi,jakimimoemystasidzikiJegoasce.Jemupodobasito,cowidzi,izawszelkcenstarasiobjawinamsiebie,abymydostrzeglijegowspaniao.Wciprosinas,by-mydaliMuszans.Agdytowjakicudownysposbstajesi,zaczynasiporozumieniemidzyBogiemaczowiekiem.Akiedyobaj,Bgigrzesznik,wiedzju,epodobaimsito,cowidz,zaczy-najporozumiewasi.MoeszpolubiBogadzikissiadowi,przyjacielowi,nauczycielowi,rodzicomczypastorowi,bochrzecijastwoczciejszerzysidzikiprzykadowininauczaniu.Moeszzauway, epodobaci siBgpoprzeczytaniuksiki,ktrawciepychsowachmwioNim.Moezajrza-edoBiblii?Gdziemidzywierszamibyotomiejsce,kiedypowiedziaesobie:Jestemtymzainteresowany.Zaczosiporozumiewanie.JakmoedojdoporozumieniasizBogiem?Wybaczciemi,eudzielwamteraztakelementarnejlekcji.Comusiciezrobi,ebyporozumiesizdrugimczowiekiem?Ojakichtrzechelementachporo-zumieniawspomnielimywczeniej?Abyporozumiesizkim,musiciemwidoniego,musiciesucha,jakonmwidowasimusiciebyznimirobicowsplnie.By moe nie trzeba nam przypomina, jak wyglda porozumiewanie siwzwizkachmidzyludzkich.Alejakatwozapominamyopodstawowychele-mentachporozumiewaniasizBogiemwpraktycechrzecijaskiegoycia.Nienawidz przyznawa si, jak wiele czasu potrzebowaem, cho byemdzieckiemkaznodziei,abyzrozumietprawd.Przezlatamylaem,eby-ciechrzecijaninempoleganausilnymstaraniu,bybydobrymczowiekiem,