Miłość - Mądrość Świętych kobiet - .Ponieważ miłość nam się wymyka. Choć tyle się

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Miłość - Mądrość Świętych kobiet - .Ponieważ miłość nam się wymyka. Choć tyle się

mio

miomdro witych kobiet

Wydawnictwo WAM

Wydawnictwo WAM, 2017

Opieka redakcyjna: Klaudia AdamusWybr: Katarzyna Pacyga, Magdalena Paczyska

Przygotowanie biogramw: Izabela IzdebskaKorekta: Kama Hawryszkw

Projekt okadki iopracowanie graficzne: Marcin Kiedio Ilustracje winoroli: Amili / Fotolia

ISBN 978-83-277-0674-4

WYDAWNICTWO WAMul. Kopernika 26 31501 Krakwtel. 12 62 93 200 faks 12 42 95 003e -mail: wam@wydawnictwowam.pl

www.wydawnictwowam.pl

DZIA HANDLOWYtel. 12 62 93 254255 faks 12 62 93 496e -mail: handel@wydawnictwowam.pl

KSIGARNIA WYSYKOWAtel. 12 62 93 260

e.wydawnictwowam.pl

Druk ioprawa: READ ME d

5

Wstp

Do koca wiata bdziemy mieli problem ze zde-finiowaniem mioci. Agdy nawet uda nam si co zniej poj, to nie zawsze wiemy, jak kocha na co dzie. Dlaczego? Poniewa mio nam si wymyka. Cho tyle si oniej mwi ipisze, jest nie-uchwytna. Mimo tego, e wszyscy jej pragniemy, ona cigle nas wyprzedza. Ale zawsze przychodzi pierwsza. Czsto zaskakuje.

Nie mona zapa mioci za nogi, bo ona jest darem. Najlepiej wiedz otym wici. Do tej wiadomoci dochodz na dugiej drodze oczysz-czania si zpoczucia samowystarczalnoci ifa-szywej niezalenoci. Gdy spotykaj prawdziwego Boga, odkrywaj, e adne stworzenie nie jest r-dem mioci. Moemy tylko odnajdywa jej lady wwiecie, przyj j, apotem przekazywa dalej.

Mio, rzecz jasna, nie jest wyczn domen kobiet. Inie ztego powodu wybralimy wite ko-biety na przewodniczki, ktre pomagaj dotkn tajemnicy mioci. Ich wraliwo jest jednak inna

6

Wstp

ni mczyzn, cho zapewne nie a tak diametral-nie rna. Boa mio ma rwnoczenie rys oj-cowski imacierzyski, kobiety zapewne wyraaj mio wspecyficzny dla siebie sposb idlatego po-niekd widz wniej to, czego mczyni wyranie nie zauwaaj. Czego wic ucz nas wite kobiety?

Mio jest wielobarwna. Prosta izarazem zo-ona. To paradoks, ale takie jest pierwsze wrae-nie, gdy czytamy myli witych mistyczek. Mio tosia, ktra przyciga caego czowieka: rozum, uczucia, serce, ciao. Mio cieszy si zsamego istnienia. Dla niej wystarczy, e jestemy. Wcale nie wysuwa na wstpie roszcze ida, jakby ci-gle musiaa si karmi naszymi ofiarami. Mio wdziaaniu przybiera dwie podstawowe formy: pasywn iaktywn. Poniewa wBogu zachodzi ciga wymiana darw, ktrymi s same Osoby Trjcy witej, mio jest znatury dialogiczna. Polega na suchaniu iodpowiadaniu. Daje iprzyj-muje. Prosi iokazuje wdziczno.

Mio jest pragnieniem, ktre dy do zjed-noczenia. Nie mona kocha bez wizi. Mio wformie czysto abstrakcyjnego pojcia to dzieo filozofw. Mio prawdziwa zakada blisko, two-rzy wsplnot, cho nie zawsze musi opiera si na cielesnym zjednoczeniu. Istnieje te blisko ducha.

Mio to nie tylko uczucie. Kocha mona wy-cznie wtedy, gdy czowiek chce si zaangao-

7

Wstp

wa iopiera si na trwaym fundamencie, ktrym nie mog by jedynie przelotne iwdodatku przy-jemne przeycia. wity Augustyn przekona si otym po wielu latach szukania mioci po omacku. Agdy j znalaz, napisa wWyznaniach: Nie jakim mglistym uczuciem, lecz stanowczym wyborem kocham Ciebie, Panie. Mio zachca do oddawa-nia caegoycia, anie tylko uczu. Uczucia czsto zmieniaj si jak pogoda wgrach. Dlatego mio wymaga walki, by wytrwa inie zmieni decyzji pomimo burz iniepokojw.

Mio jest czynem pyncym zdecyzji, ponie-wa mio szuka wsppracownikw. Jeli czo-wiek tylko przyjmuje, aniczego nie daje, to znaczy, e nie potrafi jeszcze waciwie przyjmowa. Nie widzi wtym, co otrzymuje, daru, wic sdzi, e powinien wszystko zatrzyma dla siebie. Nic dziw-nego, e wchrzecijastwie wiara bez uczynkw umiera. Same sowa iwyznania miosne niewiele znacz, jeli nie potwierdzaj ich postawy ikon-kretne dziaania.

Mio rodzi si ze zranienia. Mistyczki, ktre na modlitwie odkryway istot mioci, wiedz, e bez cierpienia nie sposb kocha. eby nauczy si mioci, trzeba wiczy si wznoszeniu krzywdy, czasem wprzyjmowaniu blu odrzucenia, anawet pogodzi si zbrakiem wzajemnoci. Mio bywa podobna do ebraka, ktry wyciga rce inigdy nie wie, czy tego dnia co otrzyma.

Wstp

Mio jest drog doskonalsz, jak pisze w. Pawe wsynnym hymnie. Polega na wicze-niu, pokonywaniu kolejnych etapw izakrtw. Na nieustannym ponawianiu prb, na zaczynaniu od nowa, na uznaniu bdw iporaek. Na prze-baczaniu sobie iinnym.

wite kobiety dobrze poznay te manowce mioci obleczonej wszaty pozorw. Istniej bo-wiem jej wypaczone formy. Zpocztku pociga-jce atrapy mioci szybko ukazuj sw prawdziw twarz. Staj si zaborcze, egoistyczne bd nado-piekucze. Taka wykolawiona mio nie pozwala drugiemu by. Chce zagarnia, dominowa imie innych tylko po to, by realizowa wasne cele. Dla-tego mioci uczymy si take przez demaskowa-nie jej podrbek iwszelkiego udawania. Dzieje si to przez rozeznanie, wciszy, wzasiganiu rady, wkonfrontacji ztymi, ktrzy stawiaj nam opr, anawet wprzyjciu upomnienia.

Dariusz Pirkowski SJ

Julianna znorWich (13421416)

Wspczenie nazwana najwikszym angielskim mistykiem. ya jako pustelnica wceli przy ko-ciele w. Juliana wNorwich, nieopodal Londynu. Std te pochodzi jej przydomek, gdy tradycja nie przekazaa jej prawdziwego imienia. Gdy miaa okoo 30 lat, zapada na cik chorob, podczas ktrej bliska mierci doznaa kilkunastu wi-dze mistycznych. Swoje wizje przekazaa wdziele Objawienia Boej mioci. Bya to pierwsza ksika wjzyku angielskim napisana przez kobiet.

11

mio to wiato udzielane nam przez mdro Bo wtakim stopniu, by przynie nam jak naj-wiksz korzy.

mio niestworzona jest Bogiem; mio stwo-rzona jest nasz dusz wBogu; mio dana jest cnot; i jest to postpowanie dane przez ask, dziki ktremu kochamy Boga dla Niego samego inas wBogu, ito, co Bg kocha, przez wzgld na Boga.

Bg nas ukocha, zanim nas stworzy, iJego mi-o nigdy nie osaba ani nie osabnie.

mio Boga do rodzaju ludzkiego nie miaa nigdy swojego pocztku, poniewa tak jak ludzko b-dzie trwa po wieczne czasy wszczliwoci, do-peniajc rado Boga, ktr czerpie On ze swych dzie, tak ita sama ludzko bya od zawsze, tak jak widzia to ju wczeniej Bg, znana Mu iumi-

1

2

3

4

12

Julianna z Norwich

owana przeze, zgodnie zJego susznym zamia-rem powzitym, nim zacz si czas.

Bg zapewni nam na ziemi obfito wody, bymy mogli zniej korzysta iodwiey ciao, ato dla-tego, e nas kocha czu mioci, jednak wiksz rado sprawia Mu, gdy korzystamy do woli zJego witej krwi, by zmy nasze grzechy.

Gdyby Bg powiedzia, e zmioci do mnie stwo-rzy dla mnie nowe niebo inow ziemi, byoby to niewiele, gdy mgby to robi kadego dnia, bez trudu, gdyby tylko tego sobie yczy, lecz zaofero-wa siebie, by umrze zmioci dla mnie tak czsto, i ta liczba razy przekracza ludzkie rozumienie, to, jak mi si zdaje, najwspanialszy prezent, jaki nasz Pan iBg moe uczyni duszy czowieka.

najwyszy miuje nasz dusz mioci tak nie-zwyk, e przekracza ona wszelkie pojmowa-nie. adne stworzenie nie moe poj wielkoci, sodyczy iczuoci tej mioci, jak ma dla nas Stwrca.

zpowodu czuej mioci, ktr nasz dobry Pan odczuwa dla wszystkich, ktrzy bd zbawieni, wspiera nas chtnie isodko, mwic nam te sowa:

To prawda, e grzech jest przyczyn wszelkiego cierpienia, lecz wszystko bdzie dobrze.

5

6

7

8

13

Julianna z Norwich

natura Boej mioci jest tego rodzaju, e nigdy nie poznalibymy Boga wtym stopniu, gdybymy przedtem nie cierpieli.

tak jak kady grzech ma odpowiadajc sobie kar, poniewa Bg jest sprawiedliwy, tak samo niech dusza to wie zkadym odpokutowanym grzechem zwizane jest pewne bogosawiestwo, poniewa Bg jest mioci.

mio Jezusa nie zmienia si, czy jestemy czy-ci, czy skalani.

Bg jest naszym odzieniem, otaczajc nas ispowi-jajc, zmioci, biorc nas wobjcia izawierajc nas wsobie, powodowany czu mioci, tak e nigdy nie moe nas opuci, bdc samemu wszystkim, co dobre dla nas.

Bg kocha wszystko, co stworzone.

aden rodzaj modlitwy nie moe sprawi, by Bg nagi si do duszy, poniewa mio Boga jest za-wsze taka sama.

Ktokolwiek wiadomie izmioci wybiera wyciu ziemskim Boga, moe by pewien, e jest umio-wany na ca wieczno, amio bez koca, ktra jest wnim, to dzieo aski.

9

10

11

12

13

14

15

14

Julianna z Norwich

mio Boga sprawia, e tskni za nami, lecz Jego mdro iJego prawda razem zJego sprawiedli-woci ka Mu by cierpliwym, dopki jestemy tutaj, ichce On widzie nas cierpliwymi wtaki sam sposb.

Bg lituje si nad nami, wspczuje nam ipragnie, abymy do Niego naleeli. Ale mdro imio Boa nie pozwol, aby nasta koniec, zanim nie nadejdzie waciwy czas.

Bg zanim nas stworzy, pokocha nas, akiedy zostalimy stworzeni, mymy Go pokochali; ajest to mio uczyniona znalecej do Jego istoty inaturalnej dla Niego dobroci Ducha witego, mocna przez moc Ojca imdra stosownie do m-droci Syna.

trjca nas stworzya izachowuje nas wistnie-niu, Ona jest nasz wiekuist mioci, radoci iszczciem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Kiedy dusza zmioci uzna za nic wszystko, co stworzone, po to, by mie Jego, ktry jest wszyst-kim, wwczas moe otrzyma duchowy odpoczynek.

naturalna mio objawia si wJego najdroszej Matce najobficiej inajdoskonalej, gdy tak jak Jej mio do Niego wiksza bya od czyjejkolwiek in-

16

17

18

19

20

21

15

Julianna z Norwich

nej mioci, tak samo wiksze byo Jej cierpienie; gdy im wiksza, im mocniejsza, im drosza jest ta mio, tym wikszy smutek, ktry odczuwa osoba kochajca, widzc wblu ukochane ciao.

Dobra, kochajca matka, ktra zna irozumie po-trzeby swojego dziecka, bdzie si onie serdecznie troszczy, poniewa to ley wjej naturze.

Ktokolwiek kocha swoich braci chrzecijan ze wzgldu na Boga, kocha wszystko, co istnieje.

mio Boa tworzy midzy nam