Miljأ¸godkendelse 1 - Aabenraa 2 Miljأ¸godkendelse udarbejdet af Aabenraa Kommune med bistand fra: NIRAS

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Miljأ¸godkendelse 1 - Aabenraa 2 Miljأ¸godkendelse udarbejdet af Aabenraa Kommune med bistand...

 • Miljøgodkendelse1

  Luftfoto af ejendommen (copyright DDO ®, ©COWI)

  Kvægproduktion

  Kragelundvej 40, 6330 Padborg

  Aabenraa Kommune Miljø og Natur afdelingen

  Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg

  1 Miljøgodkendelse meddelt i medfør af § 12 stk. 2 i Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

 • 2

  Miljøgodkendelse udarbejdet af Aabenraa Kommune med bistand fra:

  NIRAS A/S Bavnehøjvej 12 Postboks 122 DK-6701 Esbjerg V

  Telefon 7513 5022 Telefax 7513 4968 E-mail niras@niras.dk Web www.niras.dk

  CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I

  Udgave nr.: V_A

  Forfatter: Lene Trelle Christiansen, Jane Kirkegaard

  Kvalitetskontrol: Mikkel Kloppenborg Nielsen,

  Godkendt af: Torsten Bliksted Sag nr. og filnavn: \\esbkfs01\data\sag\09\455.45\Project documentation\Foreløbige MGK\Kragelundvej 40_version A_2.doc

 • 3

  Indholdsfortegnelse Datablad .............................................................................................................. 5 1. Resumé og samlet vurdering............................................................................... 6 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse..................................................................... 6 1.2 Ikke teknisk resumé ..................................................................................... 6 1.3 Offentlighed ................................................................................................. 9

  2. Godkendelsen ..................................................................................................11 3. Generelle forhold ..............................................................................................14 3.1. Drift og indretning ......................................................................................14 3.2. Årsproduktion – staldbelægning ...................................................................15 3.2.1. Kvæg..................................................................................................15

  3.3. Information og ændringer på virksomheden...................................................16 3.4. Anlæg .......................................................................................................16 3.4.1 Staldinventar- og drift............................................................................16 3.4.2 Forbrug af vand.....................................................................................20 3.4.3 Energiforbrug........................................................................................20 3.4.4 Fodring og foderopbevaring ....................................................................21 3.4.5 Ventilation ............................................................................................23 3.4.6 Rengøring af staldanlæg.........................................................................23

  3.5. Ammoniak reducerende miljøteknologi ..........................................................24 3.6. Lugt..........................................................................................................24 3.7. Gødningsopbevaring ...................................................................................25 3.7.1. Gødningsopbevaring .............................................................................25 3.7.2. Håndtering og udbringning af husdyrgødning ...........................................27

  3.8. Transport ..................................................................................................29 3.8.1. Transport af husdyrgødning ...................................................................29 3.8.2. Øvrig transport.....................................................................................29

  3.9. Teknikker til gyllehåndtering ........................................................................31 3.10. Anvendelse af anden organisk gødning ........................................................31 3.11. Spildevand og overfladevand......................................................................31 3.12. Uheld og risici...........................................................................................32 3.13. Støjkilder.................................................................................................33 3.14. Skadedyr .................................................................................................35 3.15. Støv........................................................................................................36 3.16. Lys..........................................................................................................36 3.17. Oplag af olie, kemikalier og medicin samt affald ...........................................36 3.17.1 Olie....................................................................................................36 3.17.2 Affald .................................................................................................37 3.17.3 Kemikalier og medicin ..........................................................................38

  3.18. Anlæggets påvirkning af beskyttet natur......................................................39 3.18.1. Anlæggets påvirkning af beskyttede naturtyper efter § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. ...............................................................39 3.18.2. Anlæggets påvirkning af beskyttede naturtyper efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven og § 23 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v......40

  4. Udbringningsarealer ..........................................................................................42 4.1. Arealanvendelse .........................................................................................44 4.1.1. Forholdsregler over for beskyttet natur ...................................................44 4.1.2. Drikkevandsinteresser og nitrat-grundvand..............................................46 4.1.3. Nitrat til overfladevand - vandløb, søer og kystvande................................46 4.1.4. Fosfor .................................................................................................47 4.1.5. Vurdering af påvirkning af Natura 2000-områder mv. ...............................47

  5 Oversigt over Bedste tilgængelige teknik / Renere teknologi ...................................55 6. 0-alternativet og alternative muligheder ..............................................................60

 • 4

  7 Landskabsinteresser...........................................................................................61 7.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold ........................................61 7.3 Husdyrbrugets placering i landskabet .............................................................62

  8. Tilsyn, kontrol og egenkontrol ............................................................................66 9. Ophør af virksomheden .....................................................................................68 10. Klagevejledning ..............................................................................................69 11. Bilag .............................................................................................................71

 • 5

  Datablad Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget Kragelundvej 40, 6330

  Padborg. Miljøgodkendelse meddelelses i medfør af § 12 stk. 2 i lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer.

  Godkendelsesdato: 22. december 2009 Sagsnr.: 07/14143 worddok.104 Ansøger: Thijs van Wesemael Telefonnr.: 73608086 Mobilnummer: 21243864 E-mail: jannekeduursema@hotmail.com Ejer af ejendommen: Thijs van Wesemael, Kragelundvej 40, 6330 Padborg Kontaktperson: Thijs van Wesemael, Kragelundvej 40, 6330 Padborg Ejendomsnr.: 580001150 Matr.nr. og ejerlav: 41b Sofiedal, Tinglev

  97 og 47 Broderup, Tinglev 41 og 335 Kragelund, Bov

  CVR nr.: 27617522 CVR/p nr.: 27617522 CHRnr.: 47712 Biaktiviteter: nej Miljørådgiver: Anny Hansen, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, tlf.:

  74365019, e – mail: aha@landbosyd.dk Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune Sagsbehandler, miljø: Susanne Niman Jensen Kvalitetssikring, miljø: Lars Paulsen Sagsbehandler, natur: Birgitte Myrtue Kvalitetssikring, natur: Torben Hansen

 • 6

  1. Resumé og samlet vurdering

  1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Thijs van Wesemael har ansøgt om en § 12 godkendelse af husdyrbruget Westerhof, Kragelundvej 40, 6330 Padborg. Ansøgningen vedrører en udvidelse af den eksisterende kvægbesætning fra nuværende 147,7 DE kvæg til 299,38 DE kvæg. Derudover er der på ejendommen 2 heste hvilket giver 0,87 DE, altså et samlet dyrehold på 300,25 DE. Udvidelsen betyder at antallet af malkekøer forøges fra 97 til 203, antallet af kvier/stude øges fra 73 til 140, antallet af småkalve øges fra 27 til 51 og antallet af tyrekalve fra 40 – 55 kg bliver 105. Udvidelsen omfatter:

  • en tilbygning til den eksisterende sengebåsestald på 3264 m2, hvoraf ca. 1200 m² i den østligste del af bygningen vil blive brugt til foderlade.

  • bygning af en ny gyllebeholder med teltoverdækning på 5.133 m3 placeret umiddelbart nord for de eksisterende bygninger,

  • udvidelse af eksisterende ensilageplads med 3.600 m2,

Recommended

View more >