of 29 /29
Milivoj Solar: Teorija književnosti 1. Priroda književnosti i proučavanje književnosti Naziv i pojam književnosti pojam književnosti obuhvaća uži pojam od pojma koji obuhvaća sve što je zapisano u knjigama pojam literatura ima obično uže značenje (knjige i članci o nekoj široj temi ili znanstvenom području) ponekad za književnost rabimo naziv pjesništvo, ali ono obično znači poeziju, za razliku od proze s obzirom na umjetničku funkciju i svrhu književnosti, pod pojmom književnosti najčešće podrazumijevamo umjetničku književnost književnost ne mora biti nužno zapisana, jer postoji i bogata usmena književnost književnost ne čine samo književna djela, već autor, djelo i publika tradicionalno povezivanje umjetnosti s lijepim dovelo je do naziva lijepa književnost (beletristika), koji se danas upotrebljava uglavnom za romane i novele moderna misao umjetnost ne povezuje nužno s lijepim, pa je došlo do neodređenosti pojma umjetnosti, a književnost se često bavi i trivijalnom književnošću i ostalim oblicima za koje je teško tvrditi spadaju li pod umjetnost, tako da se suvremeni pojam književnosti ponekad može shvatiti i šire od pojma umjetničke književnosti umjetnost uključuje stvaralaštvo, ona postojećoj građi daje nove oblike koji postaju nositelji posve osobitih značenja za shvaćanje pojma književnosti bitna su dva odnosa: odnos prema jeziku i odnos prema zbilji-Književnost i jezik književnost je osobita jezična pojava; ona oblikujući jezik oblikuje ono što je već oblikovano književnost je jezična tvorevina, a književno djelo tekst koji razumijevamo kao bilo koji drugi tekst, a smisao književnog djela dobiva tek ako uzmemo u obzir i kontekst u književnom tekstu bespredmetno je ispitivati odgovara li izrečeno istini; on se toživljava u ukupnosti našeg životnog iskustva sâm književni tekst načinom na koji je uspostavljen sugerira kako ga treba čitati kao književni tekst književna djela su neponovljiva, književne su poruke izrecive samo kroz književna djela kao takva, dok književnost služi za komunikaciju i prenošenje misli koje ni na koji drugi način ne bi mogle biti prenesene Književnost i zbilja književna djela često govore o stvarnim događajima i daju podatke o stvarnosti književnost ne može jednostavno preslikati zbilju, zato što su mogućnosti jezika ograničene, a njegova struktura specifična nadalje, književno djelo može zbilju izraziti samo u okviru neke književne konvencije 1koja je nužna za razumijevanje književnog djela (konvencija stiha, bajke, kazališta...), ona je svojevrstan

Milivoj Solar

Embed Size (px)

Text of Milivoj Solar

Page 1: Milivoj Solar

Milivoj Solar: Teorija književnosti

1. Priroda književnosti i proučavanje književnosti

Naziv i pojam književnosti pojam književnosti obuhvaća uži pojam od pojma koji obuhvaća sve što je zapisano u knjigama pojam literatura ima obično uže značenje (knjige i članci o nekoj široj temi ili znanstvenom području) ponekad za književnost rabimo naziv pjesništvo, ali ono obično znači poeziju, za razliku od proze s obzirom na umjetničku funkciju i svrhu književnosti, pod pojmom književnosti najčešće podrazumijevamo umjetničku književnost književnost ne mora biti nužno zapisana, jer postoji i bogata usmena književnost književnost ne čine samo književna djela, već autor, djelo i publika tradicionalno povezivanje umjetnosti s lijepim dovelo je do naziva lijepa književnost (beletristika), koji se danas upotrebljava uglavnom za romane i novele moderna misao umjetnost ne povezuje nužno s lijepim, pa je došlo do neodređenosti pojma umjetnosti, a književnost se često bavi i trivijalnom književnošću i ostalim oblicima za koje je teško tvrditi spadaju li pod umjetnost, tako da se suvremeni pojam književnosti ponekad može shvatiti i šire od pojma umjetničke književnosti umjetnost uključuje stvaralaštvo, ona postojećoj građi daje nove oblike koji postaju nositelji posve osobitih značenja za shvaćanje pojma književnosti bitna su dva odnosa: odnos prema jeziku i odnos prema zbilji-Književnost i jezik književnost je osobita jezična pojava; ona oblikujući jezik oblikuje ono što je već oblikovano književnost je jezična tvorevina, a književno djelo tekst koji razumijevamo kao bilo koji drugi tekst, a smisao književnog djela dobiva tek ako uzmemo u obzir i kontekst u književnom tekstu bespredmetno je ispitivati odgovara li izrečeno istini; on se toživljava u ukupnosti našeg životnog iskustva sâm književni tekst načinom na koji je uspostavljen sugerira kako ga treba čitati kao književni tekst književna djela su neponovljiva, književne su poruke izrecive samo kroz književna djela kao takva, dok književnost služi za komunikaciju i prenošenje misli koje ni na koji drugi način ne bi mogle biti prenesene Književnost i zbilja književna djela često govore o stvarnim događajima i daju podatke o stvarnosti književnost ne može jednostavno preslikati zbilju, zato što su mogućnosti jezika ograničene, a njegova struktura specifična nadalje, književno djelo može zbilju izraziti samo u okviru neke književne konvencije 1koja je nužna za razumijevanje književnog djela (konvencija stiha, bajke, kazališta...), ona je svojevrstan prethodni sporazum između autora i čitatelja književnost je nužno vezana za zbilju, ali uvijek nanovo i na svoj način oblikuje uvijek svojevrsnu cjelinu ljudskog iskustvaKnjiževnost kao umjetnost književnost na poseban način govori o stvarnosti, o stvarnom životu književnik ne stvara svoj svijet ni iz čega; on na temelju postojeće zbilje prema posebnim zakonima stvara nova djela književno djelo nije samo oponašanje stvarnosti, ne odnosi se samo na prošlost i sadašnjost, već je i mogući svijet budućnosti, tako da stara vrijedna književna djela ne zastarijevaju upravo zbog toga što je u njima sadržana i sadašnjost i budućnost Svrha i zadaci proučavanja književnosti književna je kultura sastavni dio opće kulture, te je povezana s obrazovanjem ljudi se svakodnevno susreću s književnošću, no na širokoj skali književnih djela postoje djela manje, odnosno veće umjetničke vrijednosti postoji praktični i teorijski odnos prema književnosti. Praktično se njome bave književnik, čitatelj, te u širem smislu i književni kriitačr (stvaralačka književna kritika), a teorijski se njome bavi onaj tko knjiž. djela promatra kao posebne predmete za misaonu obradu potpuni doživljaj vezan je za neku dozu teorijskog odnosa prema djelu (nepoznate riječi, pojmovi i pojave koji su za autora imali drugo značenje itd.) osjećaj za velike umjetničke vrijednosti izoštrava se poznavanjem velikoga broja književnih djela različitih vremena i naroda velika važnost književnosti među ljudima potakla je ljudski interes kakav potiču i sve druge društvene i prirodne pojave – zato znanstveni rad na književnosti ne treba miješati sa sposobnošću za književno stvaralaštvo

Page 2: Milivoj Solar

Znanost o književnosti naziv književna kritika u nas najčešće označuje prosuđivanje vrijednosti pojedinih knjiž. djela, te je poseban dio znanosti o književnosti znanost o knjiž. dijeli se na povijest književnosti i teoriju književnosti. Književna kritika je posebna grana koja duboko zadire u ostale dijelove povijest književnosti bavi se proučavanjem knjiž. djela u njihovu poivjesnom slijedu. Razlikuju se povijest pojedine književnosti, komparativna povijest književnosti i opća povijest književnosti povijest pojedine književnosti najčešće se obrađuje prema načelu nacionalne pripadnosti, nekada prema načelu jezičnog zajedništva, a ponekad i prema načelima zajedničke tradicije ili zajedničkog života u nekoj višenacionalnoj i višejezičnoj zajednici komparativna ili poredbena povijest književnosti istražuje veze i odnose između dviju ili više različitih književnosti. opća povijest književnosti nastoji obuhvatiti sve književne pojave od svjetskog značenja, ili pak velik broj nacionalnih književnosti koje pokazuju velike 2

-sličnosti ili su razvijene na istim temeljima (npr. “književnosti europskog kulturnog kruga”) teoriju književnosti zanima opća zakonitost književnog oblikovanja i načini ostvarivanja književnih djela kao umjetničkih tvorevina. Tradicionalni naziv za nju je poetika, ali danas taj naziv ima obično druga značenja (npr. poetika ekspresionizma, poetika A. B. Šimića) književne teorije vezuju se za iskustvo pojedinih razdoblja i pravaca; u njima se nastoji naknadno odrediti i izraziti neko književno iskustvo ili zacrtati pravce nekog budućeg razvoja Estetika, lingvistika i semiotika Estetika ima korijene u filozofskom razmišljanju o prirodi umjetnosti u grčkoj filozofiji. Naziv i nastojanje da se umjetnost shvati kao posebno područje sustavnog filozofskog studija potječe od Alexandera Gottlieba Baumgartena (18. st.), a obveznim dijelom svakog filozofskog sustava postaje u klasičnom njemačkom idealizmu (Hegel). Nakon toga, estetika se grana na dva pravca: jedan nastoji opisati, analizirati i svrstati umjetnička djela prema srodnim osobinama, te uspostavivši sustav pojedinih umjetnosti istraživati sličnosti i razlike među djelima različitih umjetnosti; drugi nastoji filozofski razmotriti umjetnost i načelno je odrediti i razmotriti njenu sudbinu u suvremenom svijetu Lingvistika: filozofska razmatranja jezika dovela su do razvoja gramatike i retorike. U 19. st. razvija se lingvistika kao posebna znanost koja se bavi jezikom sa stajališta njegova povijesnog razvoja i usporedbi između različitih jezika. Wilhelm von Humboldt: opća lingvistika, jezik kao “duh pojedinog naroda”. Ferdinand de Saussure: jezik kao sredstvo sporazumijevanja. Lingvističke spoznaje uveliko su pomogle razumijevanju književnosti kao jezične pojave i njezine strukture Semiotika ili semiologija: osnivači: Charles Sanders Pierce i njegovi nastavljači Charles Morris i Ferdinand de Saussure. Osnovni pojam semiotike je znak: osobit ljudski proizvod koji “preslikava” neki podatak ili pojavu, a da s njima ne mora imati nikakvu prirodnu svezu. I književna djela su znakovi osobite vrste, pa se u tom smislu može govoriti o semiotici književnosti (nastala u okviru strukturalizma). Filologija: često znači isto što i lingvistika, ali je uobičajeno da se tim nazivom označava znanost koja proučava cjelokupnu kulturu nekog naroda ili srodnih naroda

Uža područja teorije književnosti Poetika: učenje koje se razvija od razmatranja opće prirode književnosti, preko analize pojedinog književnog djela, do razmatranja književnih vrsta Stilistika: dio teorije književnosti koji povezuje lingvistiku i teoriju književnosti Versifikacija: bavi se proučavanjem načina na koji se oblikuju stihovi. Može se shvatiti i kao dio stilistike Metodologija proučavanja književnosti: nije izravno dio teorije književnosti, a bavi se proučavanjem načina i svrha znanstvenog istraživanja književnosti

Page 3: Milivoj Solar

2. Analiza književnog djela Filološka analiza teksta postupci koji služe nekoj vrsti pripreme za analizu teksta kao književnog djela: utvrđivanje pravog teksta, utvrđivanje autorstva, datiranje djela i komentar utvrđivanje pravog teksta: potrebno je zbog različitih varijanti tekstova (posebice u starijih dijela, ali i u novijih). Na temelju tih istraživanja priređuju se tzv. kritička izdanja pojedinih djela utvrđivanje autorstva i datiranje: ponekad je vrlo važno za razumijevanje djela da se to odredi, ali ponekad i nije komentar: on je rezultat prethodne analize teksta ti se postupci zajedničkim imenom nazivaju filološkom analizom teksta proučavanjem navedenih postupaka u pripremi teksta, prije svega u svrhu izdavanja, bavi se tekstologija književnoteorijsku analizu pojedinog književnog djela možemo razlikovati od kritičke ocjene (kritike) i interpretacije književnog djela analiza: raščlanjivanje knjiž. djela na sastavne dijelove kritička ocjena: teži vrijednosnoj ocjeni knjiž. djela interpretacija: postupak tumačenja knjiž. djela kojim se utvrđuje smisao djela u cjelini i uloga pojedinih elemenata s obzirom na cjelinu djela

-Struktura književnog djela potrebno je odrediti što treba uzeti kao osnovni element strukture i kako valja shvatiti opća svojstva strukture po kojima se ona razlikuje od npr. skupa, skupine ili konglomerata moguće je ispitivati strukturu knjiž. djela ispitivanjem strukture teksta, tj. metodama teorije teksta međutim, u knjiž. djelu unutar obične jezične strukture ostvaruje se jedna nova, književna struktura koja je zapravo “nadogradnja”na jezičnu strukturu struktura knjiž. djela je slojevita, ima tri sloja: sloj zvuka, sloj jedinica značenja i sloj svijeta djela Sloj zvuka: sam zvuk izgovorenih riječi može biti neki samostalni element značenja (rima, ritam, melodioznost...) Sloj jedinica značenja: razumijevanje značenja pojedinih riječi neophodno je za razumijevanje cjelokupnog književnog djela Sloj svijeta djela: značenje pojedinih riječi povezuje se na takav način da se u našoj mašti pojavi svijet knjiž. djela ponekad se razlikuje i sloj ideja i sloj aspekta s kojeg je viđen svijet djela postoji i učenje koje za razumijevanje umj. djela smatra najvažnijim razlikovanje između prednjeg plana i pozadine. Za prednji je plan bitno to da je umj. djelo ostvareno kao nešto zbiljsko (npr. kao jezična tvorevina). Osobitost umj. djela je da nas prednji plan upućuje na stražnji plan koji upućuje na drugi, dublji smisao razlikovanje između oblika i sadržaja u modernoj teoriji književnosti nije dostatno zbog teškoća u razlikovanju tih pojmova i njihove teške odredivosti. Zato je potrebno uvesti nove razlike i pojmove

-Izraz i sadržaj 4

-književno djelo sagledavamo na planu izraza i na planu sadržaja termini izraz i sadržaj u najširem smislu odgovaraju de Saussureovim pojmovima označitelj i označeno u jeziku su označitelj i označeno nerazdvojno povezani, ali se misaono, u apstrakciji, mogu odvojiti različiti jezici razlikuju se na planu izraza, ali i na planu sadržaja u analizi knjiž. djela potrebno je najprije pristupiti analizi izraza, a tek zatim sadržaja poeziju je npr. zapravo nemoguće prevoditi jer je u najvećoj mogućoj mjeri ovisna o označiteljima, tako da je prijevod zapravo nova pjesma, dok je prozu lakše prevoditi jer se umjetnički dojam ostvaruje pretežno u razini označenoga

Tema, motiv i motivacija u tradiciji proučavanja književnosti tema se uglavnom shvaćala pretežno preko aspekta sadržaja, pa otuda proizlaze određenja poput: “tema je ono o čemu se govori” međutim, s obzirom na za književnost odlučujuće važan aspekt izraza, i da je za knjiž. najvažnije ono na što djelo u cjelini upućuje i što povezuje sve elemente knjiž. djela, tema se u teoriji knjiž. može odrediti kao jedinstveno značenje djela važan element strukture djela je naslov, koji često izravno i

Page 4: Milivoj Solar

sažeto izražava temu, te je predmet poebne analize tema se može razlagati na manje značenjske jedinice, a motiv je najmanja tematska jedinica, tj. najmanji dio knjiž. djela koji sadržava neko relativno samostalno značenje u okviru teme motiv ima i druga značenja: određuju ga kao tipičnu životnu situaciju o kojoj djelo govori, te kao tematsku jedinicu koja se može prepoznati u mnogim knjiž. djelima (tzv. “lutajući motivi”: motiv rastanka zaljubljenih, ugovora s vragom itd.) motivi se često dijele na statičke i dinamičke motive. Dinamički na neki način pokreću radnju, a statički se odnose na opis pojedine situacije. Prema takvom shvaćanju narativna književna djela određuje prevlast dinamičkih motiva motivacija je način na koji su uvedeni i povezani motivi u knjiž. djelu razlikujemo tri vrste motivacije: realistička motivacija (motivi u knjiž. djelu se izabiru i povezuju prema načelu iluzije zbilje, tj. sve što je u knjiž. djelu opisano mora biti tako prikazano da ništa ne smije odstupati od onoga što je moguće i vjerojatno u zbilji svagdanjeg života; npr. epoha realizma, kriminalistički roman), kompozicijska motivacija (u knjiž. djelu ne smije biti suvišnih motiva), umjetnička motivacija (zasniva se na načelu umjetničkog dojma, a zahtijeva da se motivi povezuju i opravdavaju razlozima prihvaćanja onih konvencija koje su priznate u nekoj knjiž. vrsti ili epohi)

Kompozicija, fabula i siže kompozicija je u teoriji književnosti način na koji je književno djelo složeno odnosno sastavljeno od nekih svojih dijelova kompozicija knjiž. djela mora se razlikovati od kompozicije znanstvenog djela vanjski izgled i podjela djela (na stihove, strofe, poglavlja, prizore, 5

odlomke) odaje temeljni nacrt kompozicije; međutim, on ne mora odgovarati tzv. unutarnjem kompozicijskom planu, tj. nekoj umjetničkoj logici po kojoj se djelo razvija analiza kompozicije mora voditi brigu o konvencijama pojedine književne vrste slaganje i povezivanje dijelova knjiž. djela razlikuje se od slaganja i povezivanja u bilo kakvoj jezičnoj tvorevini; zato je u teoriji knjiž. uvedena opreka između fabule i sižea opreka se odnosi samo na narativna knjiž. djela naziv fabula često se upotrebljava u različitim značenjima: kao niz motiva povezanih prema načelu “onoga što se dalje zbilo”, ili se naprosto poistovjećuje sa “sadržajem”. Međutim, fabula se ograničava samo na niz događaja, dok je sadržaj širi i neodređeniji pojam. Radi veće jasnoće u teoriji knjiž. se fabula suprotstavlja pojmu sižea siže je niz događaja onakav kakav je u knjiž. djelu, a fabula je niz događaja povezanih i raspoređenih onako kako bi se oni mogli dogoditi u zbilji (izvanknjiževna okosnica) siže u pravilu odstupa od vremenskog slijeda koji je moguć u zbilji postoje nefabularne knjiž. vrste, te fabularni nizovi (povezani splet više fabula)

Pripovjedač, priča i lik pripovijedanje je postupak nizanja motiva koji je bitno povezan s vremenom i događanjem, a struktura zatvorena između početka i kraja naziva se pričom pripovjedača valja razlikovati od autora, jer je pripovijedač književnoteorijska kategorija, a autor stvarna osoba odnos pripovijedača prema priči može biti različit; pravi se razlika između mimeze (neposredno prikazivanje, kao da i nema pripovjedača, showing) i dijegeze (prikazivanje prepričavanjem, telling) pripovijedanje se može vršiti u prvom, trećem, ali i drugom licu pripovijedanje se obično odvija u fokusu, žarištu jednog lika, te govorimo o fokalizaciji koja može biti unutarnja (kad imamo uvid u junakove misli) i vanjska (kad ga nemamo) često se pravi i razlika između pouzdanog i nepouzdanog pripovjedača pouzdani pripovjedač daje povremeno naslutiti ili izričito kaže da zna završetak priče. Kada mu je sve, pa i ono što uvjetuje pričanje i zbivanje poznato do najsitnijih pojedinosti, određujemo ga kao sveznajućeg pripovjedača nepouzdani pripovjedač pripovijeda kao bilo koji izravni sudionik u

Page 5: Milivoj Solar

zbivanju; njemu ne možemo vjerovati više no bilo kojem liku lik je umjetnička tvorevina, pa prema tome ne može biti određen samo uspoređivanjem sa zbiljskim osobama likovi često predstavljaju određene tipove, no tipovi imaju prepoznatljive opće osobine, a one su u knjiž. djelu individualizirane. Ako su to pretežno psihičke osobine, upotrebljava se pojam karaktera temelj književnoznanstvene analize karaktera čini analiza postupaka karakterizacije

Ideja pojam ideje knjiž. djela upotrebljava se uglavnom u dva osnovna značenja: ili je to neka temeljna misao koja je u djelu prisutna, odnosno stav prema određenim 6

problemima koji se u djelu može razabrati, ili je to cjelokupni smisao djela, bit onoga što djelo govori, odnosno smisao cjelokupne poruke koju djelo predaje čitatelju u prvom je slučaju ideja jedan strukturni element pored ostalih. Ako u djelu postoji zastupanje nekih političkih, religioznih, filozofskih ili drugih učenja, govorimo o tendenciji u drugom slučaju analiza ideje uspostavlja se u okviru nekog filozofskog sustava ili cjelokupnog pogleda na svijet; ideja prožima djelo u cjelini

Izvantekstovni odnosi knjiž. je djelo dinamička struktura, ono je sustav određenih odnosa književnost ne čine tekstovi; ona je odnos autora i čitatelja, te su tu važni kako elementi unutar teksta, tako i tzv. izvantekstovni odnosi svako književno djelo ostvaruje se u odnosu prema knjiž. tradiciji, tj. prema drugim knjiž. djelima koja mu prethode, ali i koja su mu suvremena

Smisao knjiž. djela analiza knjiž. djela mora imati neprestano na umu i sintezu; ona mora težiti zahvatiti i cjeloviti smisao knjiž. djela umjetnički doživljaj ili dojam koji dobivamo u susretu s umj. djelom, znači naprosto da knjiž. djelo razumijevamo kao smislenu cjelinu na određeni način i prije no što smo počeli razumijevati njegove pojedine dijelove ili elemente kao upravo umjetničke dijelove odnosno elemente budući da čitatelj razumijeva tek određeni dio onog što je u djelu uopće moguće razumjeti i prihvatiti, svaka je analiza knjiž. djela nužno nepotpuna i nezavršena

-3. Stilistika

Stil i stilistika jezik u knjiž. djelu na neki način odstupa od jezika u običnom govoru, a da to odstupanje nije naprosto greška. Knjiž. tekst sadrži “višak obavijesti” koji ovisi o načinu shvaćanja teksta. Takav se način pisanja u najširem smislu riječi naziva stilom stil se danas shvaća na dva donekle oprečna načina: kao dobar odnosno ispravan način pisanja ili se razlikuju vrste stilova kao načine pisanja svojstvene nekoj knjiž. epohi, školi, piscu, djelu, te se raspravlja na razini individualnog izraza u modernoj stilistici preteže drugo shvaćanje, ali se zbog tradicije sačuvalo i prvo u tradicionalnoj retorici dobro pisati značilo je stvarati vrijedna knjiž. djela, a moderna stilistika nastoji opisati sredstva i postupke jezičnog izražavanja koji su karakteristični za pojedina djela

Stara poetika i retorika 7

staru poetiku i retoriku sa suvremenom stilistikom povezuje nastojanje da se knjiž. djelo analizira u skladu s općim načelima analize jezika stara retorika osnivala se na učenju o autoritetu (nedostiživom uzoru) kao jedinom mjerilu vrijednosti knjiž. djela Književne vrste: za svaku vrstu postojali su stalni i

Page 6: Milivoj Solar

čvrsti uzorci prema kojima je valjalo pisati; osnovni okviri djela trebali su biti unaprijed određeni učenje o pojedinim stilovima: postojalo je nekoliko temeljnih načina pisanja, nekoliko stilova ili tonova, koji su se međusobno razlikovali po temama, likovima itd. Najčešće je stara retorika razlikovala visoki, srednji i niski stil Visoki stil: teme iz ratničkog života, likovi su junaci nositelji reprezentativnih svojstava cijelog naroda, osnovne misli su od opće važnosti i sadržavaju određene etičke morale, zabranjena upotreba određenih pojmova Niski stil: teme iz seoskog pastirskog, građanskog života, obični ljudi, ironična ili satirična namjera, smiju se upotrebljavati i nepristojne riječi Srednji stil: srednji položaj između ostala dva stila učenje o kompoziciji: posebno bijaše razrađen način na koji se komponira govor na sudu (uvod, potvrđivanje, odbijanje i zaključak), te se zaključivalo kako i svako drugo knjiž. djelo treba shvatiti kao neki niz na određeni način poredanih bitnih dijelova

Pojam figure stara retorika brinula se za takve načine izražavanja kojima će se postići ljepota i izražajnost, te su ih marljivo popisivali figure se danas nazivaju i osnovnim stilskim sredstvima u staroj retorici figure su smatrane za nešto dobro što samo po sebi nužno daje vrijednost knjiž. djelu (apsolutna sredstva knjiž. izraza), dok moderna stilistika vodi računa o funkciji pojedinih figura unutar pojedinih knjiž. djela (relativna sredstva) figure se mougutvrditi i izdvojiti zahvaljujući svom odstupanju od običnog govora figure dijelimo na: figure dikcije, figure riječi (trope), figure konstrukcije i figure misli

-Figure dikcije figure dikcije nazivaju se također i glasovne figure ili zvučne figure, jer se njihovo djelovanje zasniva na učinku određenih glasova odnosno zvukova u govoru one upravljaju pozornost na jezični izraz, iako zvukovne efekte u knjiž. djelu nikada ne prihvaćamo odvojeno od značenja riječi ponavljanje pojedinih riječi u poeziji nije nikada prisutno isključivo samo zbog zvučnih efekata, one svaki put dobivaju novo značenje Asonancija nastaje ponavljanjem istih samoglasnika radi postizanja određena zvukovnog ugođaja ili glasovnih efekata. Javlja se u izrekama i u poeziji gdje često služi kao sredstvo za izazivanje eufonije (blagoglasja, blagozvučnosti) Aliteracija: ponavljanje istih suglasnika ili glasovnih skupina, ili pak ponavljanje istih suglasnika ili slogova na početku više riječi. Često je povezana s asonancijom Onomatopeja: glasovima se ponašaju određeni zvuci iz prirode, životinjsko glasanje ili zvuci koji nas podsjećaju na neki predmet 8

-slijedeće figure nazivaju se zajedničkim imenom lirski paralelizmi: Anafora: ponavljanje riječi na početku stihova. Epifora: ponavljanje na kraju stihova. Simploka: ujedinjenje anafore i epifore. Anadiploza: jedna ili više riječi s kraja stiha ponavlja se na početku idućeg stiha

Figure riječi ili tropi tropi nastaju promjenom osnovnog značenja pojedinih riječi; takve promjene javljaju se i u svakodnevnom govoru, no u običnom govoru to ne zamjećujemo Metafora: neki teoretičari je opisuju kao skrećenu poredbu (drugi član poređenja), a drugi kao figuru u kojoj se jedna riječ upotrebljava umjesto druge (jednu stvar uzima kao da je druga); upotreba metafora naziva se metaforikom Metonimija: prema nekim je mišljenjima samo podvrsta metafore, dok je drugi

Page 7: Milivoj Solar

teoretičari smatraju samostalnom figurom Kod metafore se značenje jedne riječi prenosi na drugu po nekim sličnostima, a kod metonimije prema određenim stvarnim odnosima (“čitam Kafku”) Personifikacija je vrsta metafore u kojoj se stvarima, prirodnim pojavama, apstraktnim predmetima, životinjama ili biljkama daju ljudske osobine Sinegdoha je podvrsta metonimije u kojoj se dio uzima kao cjelina, jednina umjesto množine, određen broj umjesto neodređene količine ili obratno Eufemizam: podvrsta metonimije koja označuje zamjenjivanje nekih riječi, koje se iz bilo kojeg razloga smatraju opasnima ili nepristojnima, nekim blažim izrazima Epitet: riječ koja se dodaje imenici da bi omogućila stvaranje življe, potpunije, jasnije ili u nečemu osobito karakteristične predodžbe neke stvari, pojave, živog bića ili osobe. Stalni epiteti su epiteti koji se prodaju određenim predmetima ili osobama uvijek, bez obzira na konkretnu situaciju u knjiž. djelu slijedeće figure spadaju donekle i u figure misli, ali u osnovi im je preneseno značenje Alegorija: produžena metafora, tj. cijele se pjesničke slike zamjenjuju pojmovima. Basna se čitava zasniva na alegoriji: životinje nastupaju kao tipovi ljudi Simbol: zamjenjivanje neke riječi, životne pojave ili pojma njegovom uvjetnom, alegorijskom oznakom. Osim stalnih simbola, postoje i simboli karakteristični za pojedinog pjesnika ili djelo. Na tome su posebice inzistirali simbolisti

Figure konstrukcije nastaju osobitim rasporedom riječi u rečenici ili u nekoj drugoj većoj cjelini knjiž. teksta. Često se nazivaju i sintaktičkim figurama Inverzija: obrtanje reda riječi ili dijelova rečenice u red obrnut od onog koji je gramatički najispravniji Retoričko pitanje: upitne rečenice se postavljaju, a često i nižu jedna za drugom, bez namjere da stvarno označe pitanje. Upitne rečenice zapravo služe kao izjavne rečenice, naglašavajući svojim oblikom određen osjećajni 9

stav Elipsa: iz rečenične cjeline izostavljaju se pojedine riječi na takav način da se smisao cjeline ipako može razabrati. Upotrebljava se često i u svakodnevnom govoru Asindeton: nastaje nizanjem riječi bez njihova gramatičkog povezivanja Polisindeton: nastaje nizanjem veznika bez gramatičke potrebe

Figure misli jedva se mogu odijeliti od tropa (alegorija, retoričko pitanje); odnose se na širi smisao onoga što je rečeno Poredba ili komparacija: nastaja kada se nešto s nečim poređuje na temelju nekih zajedničkih osobina koje redovito nisu neposredno uočljive Antiteza: posebna vrsta poredbe koja se zasniva na opreci, odnosno suprotnosti. Slavenska antiteza: sastoji se od pitanja, negacije tog pitanja i odgovora Hiperbola: svojevrstan način poredbe; figura preuveličavanja radi naglašavanja određena emocionalnog stava prema predmetima, pojavama ili radnjama Litota: figura suprotna hiperboli; ona umanjuje, odnosno ublažava Gradacija: nastaje takvim izborom riječi, slika i misli kojim se izaziva postupno pojačavanje ili slabljenje od početne predodžbe ili misli za nizanje od najslabijeg do najjačeg naziva se klimaks, a suprotno je antiklimaks Ironija: izražavanje putem suprotnosti: misli se zapravo obrnuto od onoga što se izravno kaže Paradoks: figura u kojoj se izriče neka misao naizgled u sebi protuslovna ili suprotna općem mišljenju. On upućuje na dublji smisao Oksimoron: posebna vrst antiteze, odn. paradoksa u kojem se spajanjem protuslovnih pojmova stvara novi pojam odn. predodžba

-Opreka metafore i metonimije postoje razne teorije metafore koje pokušavaju objasniti njeno značenje i prirodu opeku metafore i metonimije razradio ja Roman Jakobson: u procesu mišljenja i jezika upotrebljavaju se dva temeljna načela: povezivanje po sličnosti (metaforičko) i povezivanje po

Page 8: Milivoj Solar

susjedstvu (metonimijsko) paradigma je niz zamišljenih jedinica kao sredstava izraza, a sintagma je stvarna veza među tim jedinicama. Svaku rečenicu možemo promatrati na 2 osi razmatranja: gledanje na na onaj izbor riječi kojim se koristimo, ili na način na koji su one međusobno povezane. Kako Jakobson smatra da metaforu valja odrediti kao izbor po sličnosti, a metonimiju kao nizanje u sintagmi, on pretpostavlja da u nekom knjiž. vrstama, pa i epohama, dominira načelo metafore, a u drugima metonimije

Novo shvaćanje stila u staroj retorici stilske figure su pozitivni, načelno vrijedni načini izražavanja, dok se treba kloniti arhaizama, provincijalizama, neologizama i barbarizama danas se umjesto normativne stilistike i shvaćanja stila kao općevaljanoga 10

-

načina izražavanja razvija opisna stilistika i shvaćanje stila kao izraza individualnosti suvremena lingvistika razvila je novo shvaćanje stila na temelju razlikovanje jezika i govora, pojmovne i afektivne vrijednosti izraza, učenja o stilskim varijantama i učenja o važnosti stilskog izbora sredstava izraza razlika između jezika kao sustava koji omogućuje sporazumijevanje i govora kao pojedinačnog čina omogućuje proučavanje jezika s aspekta sustava koji pripada kolektivu i s aspekta onog načina kako se tim sustavom koristi pojedinac razlikovanje između pojmovne i afektivne vrijednosti izraza pridaje važnost individualnosti stila kao čimbeniku izražavanja iste opće misli na više načina, ovisno o afektivnoj vrijednosti (koju je stara retorika zanemarivala) stilističke varijante određuju i kvalitetu izraza, a treba voditi računa i o kontekstu

Opisna stilistika stilistika se može pretežno baviti kolekitvnim jezičnim izrazom (tada je ona lingvistička disciplina koja ima tek posrednu važnost za teoiju književnosti) ili uzima u obzir izraz pojedinca (prelazi u stilističku kritiku, tj. daje i određenu ocjenu umjetničke vrijednosti). Samo u prvom slučaju stilistika se može nazvati opisnom stilistikom razlikuju se različite vrste stilova u okviru različitih načina izražavanja: književni jezik/standardni jezik/jezik kulture obuhvaća npr. razgovorni stil, znanstveni stil, administrativni stil. Osobine književno-umjetničkog stila: slikovitost, konkretnost, emocionalnost, ritmičnost. analiza stilova vrši se u opisnoj stilistici na temelju razlikovanja između pojmovne vrijednosti (neko objektivno, opće logičko značenje poruke), ekspresivne vrijednosti (nesvjesno obilježje izraza koje ovisi o prirodi onoga tko se izražava) i impresivne vrijednosti izraza (svjesna težnja da se na onoga kome se govori na određeni način djeluje i samim izrazom, a ne samo onim što je izraženo). Te je razlike uveo C. Bally. Predmet istraživanja stilistike su samo posljednje dvije vrijednosti; ona se bavi onim aspektom i kvalitetom iskaza koji proizlazi iz izbora sredstava izraza određenog prirodom ili namjerama onog tko govori i piše opisna stilistika, sukladno podjeli gramatike, dijeli se na fonostilistiku, morfostilistiku, sintaktostilistiku i semantostilistiku jedinica pojačane izražajnosti jezika zove se stilem, a postoje fonostilemi, morfostilemi, sintaktostilemi i semantostilemi Stilistička kritika temeljno joj je pitanje: U čemu je kvaliteta umjetničkog stila? L. Spitzer: vrijednost stila je u pjesničkoj osobi koja se tim stilom izražava neki (W. Kayser, E. Staiger) su pokušavali vezati stil za pojedino djelo; stil je shvaćen kao onaj posebni sklad unutar kojeg se ostvaruje pjesnički svijet datog djela

Page 9: Milivoj Solar

4. VersifikacijaPriroda stiha 11

versifikacija: nauka o stihu. Drugi naziv je metrika stihovima je zajedničko to da kod svih postoji neka osobita zvukovna organizacija. Ne možemo uvijek slušajući stihove zaključiti da se radi o stihovima, iako je to čest slučaj postoje tri versifikacijska sustava: kvantitativna/antička/klasična versifikacija, te silabička versifikacija i akcenatska/tonska versifikacija koji se obično kombiniraju u silabičko-akcenatski/tonski sustav versifikacije

Kvantitativna versifikacija izgovor (pjevanje) stihova omogućavao je točno razlikovanje dugih i kratkih slogova. Dugi slog trajao je dvostruko dulje od kratkog, a pravilna izmjena dugih i kratkih slogova bila je temelj ritmičke organizacije duljina trajanja izgovora kratkog sloga nazvana je mora i određena je kao mjerna jedinica; dugi slog trajao je dvije more dugom slogu dato je nešto kasnije ime arza i bilježio se znakom − (makron), a kratkom teza (znak je ⋃: breve). Slog koji je mogao biti i kratak i dug zvao se syllaba anceps i bilježio se znakom ⋃ osnovna ritmičko-melodijska jedinica zvala se stopa. Bilo je tridesetak vrsti stopa, od kojih su najvažnije slijedeće: pirihij ⋃⋃, trohej/horej −⋃, jamb ⋃−, spondej −−, daktil −⋃⋃, amfibrah ⋃−⋃, anapest ⋃⋃−, tribrah ⋃⋃⋃, molos −−−, kretik −⋃−, bakhej ⋃−−, palimbakhej −−⋃ najčešće je na prvi dugi slog u stopi padao ritmički udar koji se nazivao iktus, a bilježio se znakom ´ prema vrsti i broju određivale su se vrste stihova (trimetar, tetrametar, itd.) najpoznatiji stih bio je heksametar (“šestostopac”, “šestomjer”), po legendi najstariji stih, otkriven ljudima od Apolona. Imao je 6 stopa od po 4 more, a stope su bili daktili ili spondeji, a posljednji spondej ili trohej: −⋃⋃|−⋃⋃|−⋃⋃|−⋃⋃|−⋃⋃|−⋃ heksametar je u antici često vezan s pentametrom u dvostih: elegijski distih povezivanjem stihova u veće cjeline nastajale su strofe (alkejska, safička itd.)

-Silabička i akcenatska versifikacija od srednjeg vijeka nadalje duljina i kratkoća ne igraju toliku ulogu koliku počinju igrati načelo istog broja slogova u svakom stihu i načelo pravilne izmjene naglašenih i nenaglašenih slogova silabički sustav versifikacije vrste stihova razlikuje prema broju slogova (šesterac...) u silabičkoj versifikaciji važnu ulogu igra rima (srok) i cezura koja dijeli stihove na manje jedinice, tj. članke akcenatski sustav versifikacjie uzima u obzir isključivo broj i raspored naglasaka u stihu, a broj nenaglašenih slogova može varirati slogovi se u akc. vers. obično označavaju s x, a naglašeni s x stihovi se ne dijele na stope, već na akcenatske mjere/jedinice/taktove koji označuju raspon od početka jednog ritmičkog signala do početka drugog, a ako ispred prvog naglašenog sloga u stihu postoji i nenaglašeni slog (ili više njih), on se naziva “uzmah” ili “predudar” u nas je uobičajeno znakom − označavati naglašene slogove, tako da stara 12

-kvantitativna stopa sada označuje akcenatsku stopu, te se i tu primjenjuju antički nazivi stopa Raščlanjivanje stiha, strofa i rima Opkoračenje (enjambement [anžambman]) nastaje kad se

Page 10: Milivoj Solar

sintaktička cjelina razbija stihom, tj. kada nekoliko riječi iste rečenice prelazi u drugi stih Prebacivanje je prenošenje samo jedne riječi u drugi stih pjesma je stihična kada se sastoji samo od stihova koji se redaju jedan iza drugoga, a strofična je ako su stihovi podijeljeni u veće grupe koje su međusobno razdijeljene prije svega grafičkim oblikom Strofa/kitica je veća sintaktička cjelina od stiha. Kada ta cjelina biva narušena time što se iz jedne strofe smislena cjelina prenosi u drugu strofu, takav postupak naziva se prijenos. strofe se razlikuju prema broju stihova koje sadrže. Najčešće su distih, tercet, katren, septima, oktava. Rima/srok/slik je glasovno podudaranje na kraju stihova ili, rjeđe, na kraju članaka u stihu rima prije svega povezuje stihove, organizirajući njihov raspored u strofi. Ona je važan činilac tzv. zvukovnog sloja poezije, a pri tome je od odlučujuće važnosti semantička uloga rime kao činioca u ostvarivanju cjelokupnog smisla pjesme različiti rasporedi rima: parne (aa, bb, cc), ukrštene (abab), obgrljene (abba), nagomilane (npr. aaa, aaaa) i isprekidane (npr. abcb, abcdac) prava ili pravilna rima je rima u kojoj se podudaraju naglašeni glasovi i svi glasovi koji slijede iza naglašenih, a čista rima je rima u kojoj se podudaraju i vrste naglasaka. Nečista je rima u kojoj se ne podudaraju svi naglasci ili svi suglasnici, a neprava je ona rima u kojoj glasovno podudaranje počinje iza naglašenog sloga. Bogata je rima ako se podudaraju i glasovi ispred naglašenog teoretičari ponekad govore i o muškim rimama (u rimi se podudara jedan slog), ženskim rimama (podudaraju se dva sloga) i srednjim/dječjim/daktilskim rimama (podudaraju se tri sloga)

Ritam pjesnički ritam u modernoj poeziji svjesno se želi suprotstaviti prirodnom ritmu zasnovanom na ponavljanju istoga u novije se vrijeme uvode se pokušaji da se utvrde tek metričke konstante kao osobine stiha koje se uvijek pojavljuju na očekivanim mjestima, metričke dominante kao osobine koje se pojavljuju s velikom učestalošću i ritmičke tendencije kao osobine koje se pojavljuju sam povremeno s nekim stupnjem vjerojatnosti u predviđanju učenje o metričkim konstantama i dominantama u mnogim je primjerima moderne poezije nedostatno za bilo kakvu analizu osobitosti pjesničkog ritma u pojedinoj pjesmi. U takvom je učenju sadržano uvjerenje o tome da se ritam stiha gradi na temelju nekih povodnih činilaca ritma, tj. takvih organizacijskih elemenata stihovnog govora koji se učestalo ponavljaju u čitavoj pjesmi. Suvremeno pjesništvo najčešće ostvaruje pjesnički ritam na osnovi mjesnih činilaca ritma, tj. takvih elemenata izraza koji se ne ponavljaju tokom čitave pjesme, nego tek nekim jedinstvom naglašenog ritma 13

Vrste stihova i strofa Deseterac: porijeklo mu je indoeuropsko, a zapisan je relativno kasno. Tzv. epski deseterac određen je brojem stihova. Stalna cezura nakon četvrtog sloga dijeli ga na dva dijela, a stih ne može završiti riječima koje ne bi mogle biti na kraju rečenice. Četvrti i deseti slog redovito su nenaglašeni. U lirici se pojavljuje tzv. lirski deseterac, s cezurom nakon petog sloga. U pisanoj poeziji lirski i epski deseterac preuzeti su izusmene poezije i redovito su u nekoj mjeri promijenjeni Dvostruko rimovani dvanaesterac: izrazita cezura nakon šestog sloga, parna rima prvih dijelova stiha i krajeva stihova, koji se mogu nastavljati i na kraju prvih članaka idućeg dvostiha. Vladajući je stih najstarije hrvatske pisane književnosti (Judita) Simetrični osmerac: osam slogova, cezura nakon četvrtog sloga, slog na kraju stiha i prije cezure nikad nisu naglašeni (Gundulić) Stih bugaršćice: stih s prilično nestalnim brojem slogova; najčešće 15-erac ili 16-erac s cezurama iza 7. odn. 8. sloga. Često iza prvog i iza svaka dva dalja stiha dolazi pripjev od 6 ili 5 slogova koji izostaje iza posljednjeg stiha bilo je brojnih pokušaja da se u našu knjiž. uvede heksametar. Prvi je to poduzeo Matija Petar Katančić (18./19. st.), a u noviju knjiž. najuspješnije ga uvodi Tomo Maretić prijevodima Ilijade (1882.) i Odiseje (1883.). V. Nazor, S. S. Kranjčević i M. Begović izgrađuju pseudoheksametar koji zadržava neka svojstva klasičnog heksametra, ali je nešto slobodniji, cezurom podsjeća na narodnu poeziju, često se služi i rimom strofe romanskog porijekla (iz provansalske, talijanske i francuske književnosti):

Page 11: Milivoj Solar

Tercina (ili terza rima) je trostih sastavljen od jampski intoniranih jedanaesteraca, rimuje se prvi i treći stih, a drugi se stih rimuje s prvim stihom slijedeće strofe. Na kraju pjesme, ili neke veće cjeline u pjesmi, dolazi jedan samostalan stih kako bi se završilo rimovanje. Stvorio ju je Dante za Božanstvenu komediju (prev. M. Kombol) Stanca (ottava rima): tipična strofa talijanskog epa 15. i 16. st., proširila se zahvaljujući ugledu Tassova Oslobođenog Jeruzalema i Ariostova Bijesnog Orlanda. Kao epski oblik javlja se u franc., port., eng. i njem. knjiž., a u hrv knjiž. ograničena je na 19. st. i ima više lirsko no epsko obilježje. Sastavljena je od 11-eraca, češće jampskih intoniranih, s rasporedom rima abababcc Sestina je naziv za dva oblika: sestina lirica je pjesma od 6 strofa sa po 6 stihova i jednim dodatkom od tri stiha, a sesta rima je epska strofa od šest stihova, uglavnom jedanaesteraca, s rimama ababcc. Sesta rima postala je karakterističan oblik hrvatske duže pjesme ili kraćeg spjeva (Suze sina razmetnoga, Jama)

Sonet pretpostavlja se da je provansalskog porijekla, a u današnjem je obliku nastao u Italiji u 13. st., a ugled je stekao zahvaljujući Kanconijeru, obnavlja se u romantizmu Talijanski ili Petrarkin sonet sastavljen je od dva katrena i dva terceta, ili jedne strofe od osam i jedne od šest stihova. Rime: u katrenima je abba abba, a u tercetima je jedino važno da se u tercete ne prenose rime iz katrena i da oni budu nekako međusobno povezani rimama (npr. cdc cdc ili cde cde) 14

Elizabetinski ili Shakespeareov sonet: tri katrena i jedan dvostih, najčešći raspored rima: abab cdcd efef gg na prijelazu iz 19. u 20. st. sonet u nas postiže ugled (Matoš) Sonetni vijenac: ciklus od 15 soneta u kojem se posljednji stih jednog soneta ponavlja kao prvi stih idućeg, a petnaesti je napravljen od početnih stihova prvih četrnaest soneta. Taj petnaesti sonet naziva se majstorski sonet ili magistrale, a ponekad njegova prva slova čine akrostih koji kazuje ime osobe kojoj je sonet posvećen

Slobodni stih stihovi su redovito različite dužine, pravih rima nema ili se pojavljuju tek povremeno, a ritam je organiziram koji pripada upravo i jedino pjesmi u kojoj je ostvaren nema potouno slobodnog stiha koji nije nikako “vezan” nekim načinom ritmičke organizacije, jer bi tada postao proza suvremeni slobodni stih ostvaruje se u odnosu prema tradicionalnom, “neslobodnom” stihu slobodni stih nastao je u 19. st. kao izraz pobune protiv tradicionalnih metričkih oblika (u franc. knjiž. uglavnom jednak broj slogova u stihu, stalna cezura i rima) prema analogiji i mnogi stariji oblici stihova mogu se smatrati slobodnim stihovima, npr. biblijski verset koji je bio uzorom Waltu Whitmanu (Vlati trave, 1855.) u nas su slobodni stih oblikovali: Šimić, Krleža, Krklec, Tadijanović, Kaštelan, Slamnig

5. Klasifikacija književnosti

Zadaci klasifikacije književnosti prije nego što se pristupi klasifikaciji treba riješiti filozofski problem općeg (književnosti), posebnog (pojedine vrste) i pojedinačnog (knjiž. djela)

Načela klasifikacije načelo razvrstavanja prema jezicima i prema nacionalnim književnostima načelo razvrstavanja prema autorima, grupama autora ili po nečemu srodnih autora načelo razvrstavanja prema namjeni načelo razvrstavanja prema najšire shvaćenom obliku također se može uvesti razlikovanje između sinkronijske i dijakronijske klasifikacije sinkronija se odnosi na razmatranje

Page 12: Milivoj Solar

pojava prvenstveno sa stajališta njihova istovremenog postojanja u nekom sustavu, a dijakronija na razmatranje sa stajališta njihova razvoja i slijeda u vremenu

Usmena i pisana književnost Usmena knjiž. prenosi se i razvija u sredinama koje ne poznaju pismo ili se pismom zbog bilo kakvih razloga ne služe radi prenošenja knjiž. djela 15

prvotno narodno stvaralaštvo, stvaralaštvo velikih zajednica u kojima pismenost bijaše izuzetno rijetka u nas se najčešće naziva narodnom književnošću suvremeni oblici usmenog književnog stvaralaštva nazivaju se nižim knjiž. oblicima usmena knjiž.. nastala u zajednicama gdje je pismenost nepoznata ili pripada malobrojnima razvila se na način različit od pisane knjiž. iz sljedećih razloga: 1. odsutnost pisma odražava se i na sam pojam onoga što će vrijediti kao knjiž. djelo (kriteriji civilizacije pismenosti nisu isti kriterijima civilizacije u kojoj pismenost nema odlučujuću ulogu). 2. moraju se uvažiti posljedice uglavnom jednokratnog slušanja. 3. uloga, zadatak i značenje onoga što se isključivo pripovijeda, pjeva ili recitira u određenoj društvenoj sredini drugačije je od uloge, zadatka i značenja knjige

Pojam književne vrste danas knjiž. vrste ne predstavljaju unaprijed određene i utvrđene oblike u kojima se jedino može ostvariti knjiž. djelo, nego predstavljaju okvirno zadane uvjete unutar kojih se stvaraju knjiž. djela možemo definirati knjiž. vrste na dva različita načina: odrediti knjiž. vrstu kao grupu sličnih djela (polazeći od pojedinačnih djela koje svrstavamo u pojedine grupe sličnih djela) ili kao idealne tipove uobličavanja knjiž. djela (polazeći od pretpostavke o nekim velikim skupinama knjiž. djela koje čine neke temeljne načine knjiž. oblikovanja u nas se uglavnom knjiž. vrsta (ili žanr) razlikuje od knjiž. roda time što se tod smatra širim pojmom od vrste. U tom okviru upotrebljava se i pojam podvrste za pojam uži od vrste ponekad se naziv “knjiž. rod” upotrebljava istoznačno s nazivom “žanr” i tada se ne prihvaća stupnjevanje: rod, vrsta, podvrsta, nego se govori samo o knjiž. rodovima (žanrovima) u koje spadaju npr. ep, roman, novela i sl. Bliski pojmu knjiž. vrste su i nazivi “oblik” (naglašava vanjsku organizaciju) i “tip” (pretpostavlja neka opća načela oblikovanja)Književni rodovi u njemačkoj filozofiji i knjiž. kritici u 18. i 19. st. razvilo se učenje o tri osnovna knjiž. roda: lirici, epici i dramatici (za Goethea su to “prirodni oblici pjesništva”, a Hegel je je povezao liriku s izražavanjem subjektivnosti, epiku s objektivnošću, a dramatiku je smatrao sintezom obojega) Emil Steiger je na temelju tih shvaćanja razradio svoju teoriju: Lirika – približava se glazbi, područje osjećajnosti, načelno se može izraziti slogom. Epika – objektivnost, širina pripovijedanja, područje slikovitosti, može se izraziti najmanje riječju. Dramatika – zasniva se na sukobu, područje logičnosti, za izražavanje je potrebna rečenica Epika se dijeli na epiku u prozi (roman, novela, pripovijetka...) i epiku u stihu (ep, epske pjesme), lirika na pojedine lirske vrste (elegija, oda, himna...), a dramatika na tragediju, komediju i dramu užem smislu riječi neki dodaju četvrti rod, didaktiku, kao prijelaz između književnosti i znanosti, djela koja pored umjetničkih kvaliteta imaju i namjeru poučavanja drugi smatraju da didaktika nije poseban rod, ali upozoravaju na postojanje tzv. književno-znanstvenih vrsta među kojima se posebno ističe esej, te se ta skupina često naziva esejistikom. Publicistika je praktična, primijenjena djelatnost 16

pisanja radi informiranja javnosti, odgoja ili zabave Poezija, proza i drama stih je prirodni oblik poezije, no razlikovanje između poezije i proze ne može se u cijelosti poistovjetiti s razlikovanjem između proze i stihova razlika između poezije i proze nije apsolutna, one su dva tipa umjetničke književnosti poezija traži da smisao rečenoga ne bude ostvaren na temelju izavnih smislenih sveza

Page 13: Milivoj Solar

između riječi kao pukih oznaka, nego da se ostvaruje na najširem području dojmova i sugestija koje izaziva jezik u svim svojim dimenzijama u prozi na temelju izravnog značenja riječi zamišljamo određeni imaginarni svijet knjiž. djela. Jezik proze bliži je jeziku kojim se svakodnevno služimo dramski se tekstovi mogu ostvarivati i kao poezija i kao proza. Drama je tekst namijenjen izvođenju na pozornici, tekst koji se ostvaruje kao umjetničko djelo djelovanjem glumaca na sceni

Zabavna književnost ona je predmet interesa pshologa, povjesničara, sociologa, pedagoga i psihologa. Teorija knjiž. bavi se strukturnim osobinama zabavnih tekstova, pojedinim vrstama zabavne knjiž. i uzajamnim odnosima zab. knjiž. s knjiž. koja nije isključivo zabavna isključivo zabavna književnost teži tipu izražavanja koji ne zahtijeva ni veliki napor, mi posebno obrazovanje, niti osobitu osjetljivost za umjetnički način izražavanja zabavna knjiž. u cjelini ili dio zabavne knjiž. koji nema nikakve umjetničke vrijednosti naziva se i trivijalna književnost. Dio zabavne knjiž. koji nema nikakve umj. vrijednosti naziva se obescjenjujućim nazivima kič ili šund neke vrste zabavne književnosti: pustolovni roman (roman Divljeg zapada), kriminalistički roman (špijunski roman), pornografski, sentimentalni, znanstvenofantastični roman...

-6.Poezija

Lirska i epska poezija lirika je nastala u svojevrsnom sinkretizmu govora, glazbe, plesa, glume i književnosti epska je poezija obično duža od lirske, objektivnija je Struktura lirske pjesme čine ju tema, kompozicija, jezik i ritmička organizacija pjesme tematika je načelno neograničena. Svaka lirska pjesma govori o nečemu. Određene se teme u lirici javljaju češće nego ostale (ljubav, smrt, prolaznost, zavičaj, religija, sâmo pjesništvo) lirika redovito navodi niz asocijacija uz glavni motiv

-Lirske vrste 17

prema tematici lirika se dijeli na ljubavnu, rodoljubnu, religioznu, pejzažnu i socijalnu druge podjele: na usmenu i pisanu, na didaktičnu, satiričnu i pravu, na refleksivnu (misaonu) i emotivnu (osjećajnu) tradicionalne lirske vrste: himna: pjesma posvećena nekom ili nečem što čovjek smatra vrijednim najvećeg poštovanja, divljenja ili poštovanja. Uzvišen ton, polagani ritam, nabrajanje i potenciranje osobina onoga kome je himna posvećena. Tradicija himne danaz živi u državnim himnama, himnama određenih pokreta, društvenih organizacija itd. oda: grčkog podrijetla, razvila se iz korskih pjesama. Posvećena uglavnom nekoj osobi ili nečemu prema čemu se osjeća određena privrženost, ljubav, poštovanje ili neka druga vrsta sklonosti. Uzorak su stvorili Pindar, Alkej i Horacije. U prvo vrijeme karakterizirao ju je uzvišen i patetičan ton. U nas: P. Preradović, I. Mažuranić elegija: u Grčkoj je to bila svaka pjesma u elegijskom distihu. U Rimu se osobito razvila ljubavna elegija. Ponajviše zahvaljujući Ovidiju (Ex Ponto) elegija postaje pjesma u kojoj se izražava tuga, bol i žaljenje za nečim nedostižnim, pa je oblik elegijskog distiha prestao biti presudan u određenju vrste. U nas: već u Dubrovniku; Kranjčević, Nazor ditiramb: pjesma u kojoj se slave tzv. životne radosti tonom koji je podignut do zanosa. Nastao u Grčkoj kao pjesma u čast boga Dioniza. Prema tematici pripada grupi tzv. anakreontskih pjesama (slave se životne radosti, posebno vino i vinsko raspoloženje). Nazor: Cvrčak epigram: kratka, redovito duhovita i satirična pjesma u kojoj se krajnje sažetim izrazom i neočekivanim zaključkom iznenađuje čitatelj. Uzorke su dali Simonid i Marcijal. U nas: Vraz, Matoš,

Page 14: Milivoj Solar

Krklec epitaf: nadgrobni natpis koji kao pjesnički oblik izražava određen jezgrovit izraz odnosa prema prolaznosti života i ljudskoj sudbini. Stećci, Matoš (Epitaf bez trofeja) lirska pjesma, ali i svako knjiž. dj. s temom iz mirnog života u prirodi, posebno na selu. Tvorac je Teokrit, a zahvaljujući Vergilijevim Bukolikama (Eklogama) idile koje opisuju pastirski život nazivaju se bukolskim pjesmama (eklogama). U nas: Dž. Držić, D. Ranjina, N. Nalješković

Moderna lirika lirski odlomci Biblije: psalmi (pjesme o ništavnosti života i odnosa prema božanstvu) i Pjesma nad pjesmama (zapravo epitalam, svadbena pjesma u čast mladenaca) srednji vijek: slijeđenje grčkih, rimskih i biblijskih uzora; razvoj relig. lirike renesansa (Petrarca): subjektivnost, emocionalnost. Moderna lirika nastaje u 2. pol. 19. st. (Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé) ne postoje određene karakteristike koje moderna lirika mora imati. Ona je više određena tendencijama da poveže različita područja života, zbuni, natjera na razmišljanje, iznenađenje itd.

Karakteristike epske poezije služu se uglavnom pripovijedanjem (nizanje motiva prema načelu “onog što je dalje bilo”) i opisivanjem (nizanje motiva prema zakonu asocijacije po mjestu odnosno po sličnosti), a javlja se i izricanje misli 18

-karakterističan je stihovani izraz pirpovjedač je distanciran od publike i od opisivanih događaja, ti događaji su poznati publici, jednoličnost, svečanost, teme od presudnog značaja likovi su uglavnom junaci/heroji koji predstavljaju osobine čitavog naroda o kojemu je riječ

Epska tehnika to je način na koji je u epskoj poeziji prikazana epska slika svijeta kompozicija: odnosi se na raspored pojedinih većih dijelova unutar cjeline retardacija: usporavanje, odnosno zadržavanje radnje. Oblici su joj: digresija (izlaganje dužeg opisa nekog predmeta, osobe ili događaja), epizoda (veća tematski zaokružena digresija koja se može izdvojiti iz cjeline djela, a da se pir tome sačuva njena vlastita cjelovitost) i ponavljanje (sredstvo ponavljanja i povezivanja) karakteristični su i gradacija i formulaičan način izražavanja

Tipovi i vrste epske poezije grupiranje: na usmenu i pisanu, na epske pjesme (kraće) i epove (duži), te na epskolirske vrste posebne književne vrste: epopeje/herojski ep, religiozni, idilski, životinjski, komični, didaktički, romantični; ponekad i balada i romanca ep: najvažniji su za pojedinu kulturu epopeje/herojski epovi (široka slika života naroda, zahvaćena preko reprezentativnih heroja i događaja sudbinskih za opstanak i razvoj, te uvelike dotjeran, izgrađen i kultiviran književni izraz) epska pjesma: redovito kraće od epa; obrađuju neki pojedini događaj, a ne cjelokupno sudbonosno zbivanje za život naroda u cjelini poema: stihovana vrsta u kojoj je kompozicija zasnovana na razvijanju neke fabule, ali se fabularni elementi isprepleću s neposrednim lirskim izricanjem, a motivi povezuju, osim fabularnim vezama, i asocijativnim nizanjem karakterističnim za lirsku poeziju) romanca: nastala u Španjolskoj, ljubavna tema, lirske i epske osobine, događaj s eživo opisuje (Harambašić, Kranjčević) balada: tipovi: provansalski tip (lirsko-epske pjesme narodnog podrijetla nastale u Provanci u 13. st.), sjevernjački tip (nastao u Škotskoj kao plesna pjesma). Pjeva o stradanjima i nesrećama polaganijim ritmom. Tragična smrt junaka. Vraz, Preradović, Šenoa

Razvoj epske poezije u početku su pjevali sami ratnici, a kasnije posebno obrazovani aedi i rapsodi svi kasniji epovi naslanjaju se na raniju tradiciju. U 18. i 19. st. roman preuzima ulogu epa a romantični

Page 15: Milivoj Solar

epovi i romani u stihovima predstavljaju sasvim osobite knjiž. vrste nakon romantizma ep iščezava u europskim književnostima, ali neke vrste nastavljaju živjeti (poema) 19

7. Proza

Podrijetlo i razvoj umjetničke proze grčka filozofska proza, historiografija i govorništvo čine uzore za prozno izražavanje u europskoj književnosti sve do renesanse odlučujuću ulogu za razvoj proze ima uspon romana u 16., 18. i 19. st., širenje pismenosti, otkriće i širenje tiska

Struktura proznog književnog djela umjenost u umjetničkoj prozi načelno može biti ostvarena na način koji se formalno ničim ne razlikuje od proze, običnog govora, proze filozofske rasprave ili prozne znanstvene studije npr. za razumijevanje strukture važan je izbor teme, građa (svi elementi djela koji se mogu zamisliti i u zbilji, izvan knjiž. djela) i izvori građe (prije knjiž. djela nekako zabilježena iskustva o građi s obzirom na mogućnosti odnosa pripovjedača prema fabuli razlikujemo objektivno i subjektivno pripovijedanje u kojemu pripovjedač nastupa kao fiktivni pripovjedač glavni izražajni postupci su pripovijedanje, opis, razgovor i monolog (unutrašnji monolog þ struja svijesti) načelo integracije je načelo prema kojemu su svi elementi proznog knjiž. djela na neki način čvrsto povezani u zajedničku cjelinu

Prozne vrste -

André Jolles razlikuje jednostavne oblike (izvorno pripadaju usmenoj književnosti: mit legenda, bajka...) i složene oblike Neki razlikuju male i velike knjiž. oblike (osnovni tipovi su novela i roman) Treća je podjela na vrste koje pripadaju pravoj umjetničkoj prozi (fabularne vrste: novela i roman) i vrste koje stoje na razmeđi između filozofije i znanosti (esej, putopis, memoari)

Jednostavni oblici mit: jezična tvorevina koja na temelju mitskog iskustva oblikuje određenu priču redovno vezanu s porijeklom i nastankom svijeta u cjelini ili pojedinih pojava, osoba, ljudskih tvorevina ili čitavih naroda legenda: srodna mitu; najčistiji izraz nalazi u opisu života nekog čovjeka čiji životni stav i ponašanje čine uzorak jednog tipa ponašanja, odnosno jednog stava prema životu i svijetu (u najužem smislu životi svetaca)

bajka: knjiž. vrsta u kojoj se čudesno i nadnaravno isprepleće sa zbiljskim na takav način da između prirodnog i natprirodnog, stvarnog i izmišljenog, mogućeg i nemogućeg nema prave suprotnosti.

Sklonošću prema formulaičnom načinu izražavanja te ponavljanjima i varijacijama istih motiva približava se poeziji, ima stroge konvencije izražavanja (odsustvo psihološke karakterizacije, ustaljeni likovi i tipovi 20

ponašanja, svojstvo čudesnog da nikoga ne začuđuje i plaši, polaritet dobra i zla, nesputana moć mašte i želje nad stvarnošću) saga: svojevrstan oblik skandinavske priče o nekom događaju, napose iz porodičnog života (obično cijela sudbina porodice) vic: kratka jezična tvorevina koja služi izazivanju

Page 16: Milivoj Solar

komičnog dojma, sažeto zacrtavši neka situacije događaje ili karaktere zagonetka poslovica: drugi su nazivi: aforizam, sentencija, maksime, gnome, krilatice

Novela pripovijetka (pripovijest) je po veličini između romana i novele, a kratka priča (short story)je kraća od novele novela se afirmira u renesansi, izbor tema je slobodan, redovito počinje sa sažetim iznošenjem osobina lika ili događaja izazivajući u čitatelja nekakvo očekivanje novela obično završava poantom (naglo isticanje nečega što je osobito značajno za ono što novela obrađuje) Dekameron:uzor za stilski dotjeranu obradu već postojećeg događaja. Romantizam je nastoji povezati s bajkom, realistički orijentirani novelisti (Maupassant) iz detalja svakodnevice izvlače maksimalan dojam, Čehov razvija psihološku produbljenost i inzistiranje na osobitoj atmosferi Đalski, Kozarac, Matoš, Šimunović, Krleža, Marinković, Kaleb, Božić, Šoljan, Andrić... Mnoge se novele povezuju u cikluse najčešće tako da jedna novela služi kao okvir za ostale novele (uokvirena novela, npr. 1001 noć) ili tako što vezu između pojedinih novela čini jedan lik ili isti pripovjedač koji se pojavljuje u svim novelama (novele o Petrici Kerempuhu) þ može prerasti u roman

-Roman razne teorije o podrijetlu romana: iz helenističkih proznih djela koja obrađivahu ljubavnu problematiku; iz srednjovjekovnog viteškog romana, iz pikarskog romana (doživljaji picara, lika probisvijeta i ugursuza), neki smatraju da je Platonova Atlantida prvi roman prvi roman izuzetne vrijednosti u europskoj knjiž. je Cervantesov Don Quijote: junak nije jednoznačno određen heroj, nego protuslovan i psihološki složen karakter, prikazan u svom razvoju i sukobu sa svijetom, široki totalitet društvenog života prikazan je bez mitske pozadine, osobine likova dolaze do izražaja u suprotnostima s drugim karakterima Robinzon (Daniel Defoe): pustolovni roman; Tristram Shandy (Sterne): složeno komponiranje zavarava čitatelja; Wilhelm Meister (Goethe): odgojnoobrazovni roman; romani u ciklusu Ljudska komedija (Balzac); široka slika društvenog života; Gospođa Bovary (Flaubert), Rat i mir (Tolstoj), Braća Karamazovi (Dostojevski): realistički roman; Proces, Dvorac (Kafka), ciklus u traganju za izgubljenim vremenom (Proust), Uliks (Joyce): raskid s tradicijom realističkog romana; Gospođa Dalloway (Woolf), Krik i bijes (Faulkner), Vergilijeva smrt (Broch): roman kao neprekinuti niz asocijacija jedne ili nekoliko osoba; Mučnina (Sartre), Doktor Faustus (Mann): prožimanje tradicionalne romansijerske tehnike sa znanstvenom ili filozofskom problematikom; Tihi Don (Šolohov), Pasternak (Doktor 21Živago): vjerni tradiciji realističnog romana; Limeni bubanj (Grass), Majstor i Margarita (Bulgakov): kombiniraju elemente realističke proze, fantastike i posebne vrste alegorije koja se ne može jednoznačno odrediti kod nas: Šenoa, Kumičić, Kovačić, Novak, Krleža, Marinković, Božić, Kaleb

Vrste i tipovi romana tematska klasifikacija: društveni, porodični, psihološki, povijesni, pustolovni, ljubavni, viteški, pikarski i kriminalistički klasifikacija prema stavu autora i općem tonu romanau: sentimentalni, humoristični, satirični, didaktični i tendenciozan klasifikacija prema činiocima integracije svih elemenata romana (W. Kayser): roman zbivanja (zbivanje ujedinjuje sve ono što roman obrađuje; većina kriminalističkih i pustolovnih romana), roman lika (jedan ili nekoliko uzajamno povezanih likova dominiraju strukturom romana; Don Quijote, Gospođa Bovary), roman prostora (Na Drini ćuprija, Trbuh Pariza) klasifikacija prema načinima izgradnje sižea (ruski formalisti): lančani/stepenasti roman (novele se kao dijelovi romana nadovezuju jedna na drugu), prstenasti roman (jedna okvirna novela obuhvaća sve ostale), paralelni roman (nekoliko fabularnih nizova

Page 17: Milivoj Solar

razvija se usporedo) klasifikacija s obzirom na odnos pripovjedača prema priči (F. Stanzel): autorski roman (pripovjedač je najbliži autoru), “ja-roman” (jedan od likova je pripovjedač), personalni roman (kao pripovjedači nastupaju isključivo pojedini likovi u romanu klasifikacija prema pojedinim epohama u književnosti: realistički roman može se suprotstaviti modernom romanu (roman struje svijesti, roman-esej)

Književno-znanstvene vrsta i publicistika esej/ogled: književna vrsta u kojoj biva ujedinjena znanstvena namjerau obradi određenog životnog ili znanstvenog pitanja s težnjom da se ta obrada ostvari na umjetnički konkretan, živ, uvjerljiv i stilski dotjeran način kao knjiž. vrstu stvorio ga je Michel de Montaigne (podrijetlo u starih Grka), za razvoj je zaslužan F. Bacon, a danas je najčešći oblik književne kritike roman-esej nastaje kada umjetnička obrada potpuno nadvlada znanstvene namjere, te esej prelazi u određeni tip fabularnog romana studija i traktat su oblici koji se javljaju kada znanstvena vrijednost prevlada nad umjetničkim oblikovanjem. Oni ne pripadaju umjetničkoj prozi biografija, memoari/uspomene i dnevnik su književne vrste koje ujedinjuju povijesno-znanstveni interes s umjetničkim oblikovanjem putopis je knjiž. vrsta u kojoj je putovanje ili opis proputovanih predjela ili zemalja povod za šire umjetničko oblikovanje zapažanja, dojmova i razmišljanja o svemu onom što putopisca zaokuplja tijekom putovanja ako su sve ove vrste djela napisane s pretežnom namjerom da zabave i pouče široke slojeve čitateljstva, uključuju se u pojam publicistike. U užem smisli publicistika su knjiž. djela kojih je postanak i razvoj vezan sve većom ulogom sredstava javnog informiranja u javnom i kultornom životu u okviru novinstva razviše se književne vrste feljton/podlistak (na živ i popularan način obrađuju se pitanja umjetnosti, znanosti i filozofije, te pitanja koja su trenutno od općeg društvenog značenja. U okviru novinskog feljtona razvio se roman-feljton) i reportaža (može se približiti umjetničkom načinu izražavanja)

8. Drama

Drama i kazalište naziv drama upotrebljava se u dva značenja: kao oznaka knjiž. roda, te kao oznaka jedne dramske vrste unutar dramske književnosti dramsko djelo nije neraskidivo vezano za kazalište dramski tekstovi pripadaju književnosti, a teatar je razultat zajedničkog djelovanja nekoliko umjetnosti teatrologija: znanost o kazalištu dva stava o odnosu dramske književnosti i kazališta: prvi kazuje kako sâm tekst sadrži dramatičnost koja uvjetuje sceničnost, a drugi kako dramska književnost potpuno zavisi od izvedbe na pozornici

Kazališna predstava kazališna predstava je svaka radnja koju glumci izvode s određenom svrhom pred gledateljima obred/ritual ne poznaje gledatelje i publiku, već samo aktivne i pasivne sudionike, dok kazališna predstava zahtijeva glumce, prostor izvođenja i publiku važni činitelji kazališne predstave su redatelj, glumac, scenografija, kostimi, rekviziti, rasvjeta i publika

-Struktura dramskog teksta dramski se tekst sastoji od dijelova namijenjenih publici i dijelova namijenjenih redatelju i glumcima (nazivi likova i didaskalije) odvijanje fabule postiže se izmjenom dramskih situacija na početku drame nalazi se dio naslovljen “Osobe” koji se predočuje publici preko Kazališnog oglasa ili Programa u kojemu se nalaze i druge obavijesti o predstavi. On je dio strukture dramskog djela jer olakšava njegovo razumijevanje izostaje pripovijedanje iz opće perspektive

Page 18: Milivoj Solar

pripovjedača, nisu potrebni opisi glumaca ni scene, izostaje opis karaktera, tema drame je neka radnja

Dijalog i monolog dijalog je najprikladnije sredstvo za izražavanje suprotnosti karaktera, odnosno misaonih stavova u drami u monologu jedan akter drame iznosi vlastito sajalište, raspoloženje, namjere, kolebanja, te je prikladan za iznošenje općih idejnih stavova Kompozicija drame -

Aristotel je izrazio tvrdnju o potrebi jedinstva radnje (cjelovitost zbivanja koje ima svoj početak, sredinu i završetak). Kasnije su teoretičari dodali jedinstvo mjesta i jedinstvo vremena, pa je stvoreno učenje o trima jedinstvima. Svi dramski tekstovi moraju poštivati jedinstvo radnje idealno zamišljena drama: ekspozicija, zaplet, kulminacija, peripetija i rasplet ekspozicija je najčešće neki razgovor koji upoznaje publiku s početnom dramskom situacijom. Njoj služi prolog (uvodni dio) zaplet nastaje kada se javljaju dinamički motivi koji pokreću radnju izazivanjem suprotnosti, protuslovljima u idejnim stavovima ili sukobima karaktera kulminacija nastupa kada napetost poraste do nužne potrebe da se razriješi, a još nije jasan pravi pravac razrješenja peripetija nastupa kada radnja odjednom skreće u određenom pravcu rasplet nastupa kada se pokaže razrješenje svih suprotnosti, protuslovlja i sukoba drama se formalno dijeli na činova, slike i prizore/scene

Dramske vrste tragedija: nastala u staroj Grčkoj, u stihovima, iz obreda posvećenih Dionizu tako što se korovođa odvojio od kora i počeo razgovarati s njim. Osnivač: Tespis, najveći tragičari: Eshil, Sofoklo, Euripid. U početku je imala obedni smisao. Mitološka tematika. Dijelovi: prolog (predgovor), epizodij (dijaloški dio između korskih pjesama), stasim (korska pjesma između dijaloških dijelova), eksod (izlazna pjesma kora na kraju tragedije) opće karakteristike tragedije: tragički junak: žrtva vlastite sudbine tragička krivnja je rezultat sudbinske zablude, neminovnog sukoba ideala i zbilje ili moralne nadmoći junaka tragični završetak: često gubitak života zbog vlastite dosljednosti uzvišeni stil: prevladavaju elementi svečanog, dostojanstvenog govora Aristotel je smatrao da tragedija dreba da izaziva strah i sažaljenje, te tako pročišćuje osjećaje (katarza) komedija: Aristofanova komedija po nekim vanjskim strukturnim elementima nalik je tragediji: važnu ulogu ima kor, ali on predstavlja neku fantastičnu skupinu (žabe, ptice, oblaci)u kompoziciji je važna parabaza (središnja pjesma kora upućena publici) i agon (natjecanje dvaju aktera drame u kojem jedan obično zastupa mišljenje autora jedina bitna karakteristika svih komedija jest sceni prilagođeno književno oblikovanje svih varijanta i nijansa smiješnoga, a komično je samo jedan tip ostvarenja smiješnog u dimenziji umjetničkog doživljaja; ona je “realistička”, likovi su opterećeni nekom općom slabošću, nedosljednošću ili nemoći da vlastite probleme sagledaju i shvate u općeljudskoj perspektivi satira: kritizira, ismjehuje i oštro osuđuje. Humor: nema želje za osudom. Groteska: teži izobličenosti, neprirodnim, fantastičnim i nakaznim, na granici je između gorko ozbiljnog i smiješnog književne podvrste: kom. karaktera, kom. intrige, kom. situacije i kom. konverzacije drama u užem smislu riječi: bliža tragediji no komediji, ali ne teži nužno uzvišenosti stila niti konačnom tragičnom završetku farsa: grubi i vulgarni humor, karikirani likovi, zaplet zasnovan na nesporazumu i česti elementi groteksnog vodvilj: laka komedija u kojoj se i pjevaju popularne melodije melodrama: glazba prati govor glumaca, a tematika joj je redovito naglašrno sentimentalna pastorala: idilično-sentimentalna problematika, likovi su pastiri i pastirice koji dijalozima i pjevanjem iznose ljubavnu problematiku opera: na osnovi libreta (dramskog teksta) vokalna i instrumentalna glazba oblikuje složeno umjetničko djelo uz sudjelovanje elemenata drame, glume, baleta i scenografije

Page 19: Milivoj Solar

Razvoj drame grčka tragedija: Eshil, Sofoklo, Euripid. Komedija: Aristofan. Novija grčka komedija: Menandar.þ Rimska komedija: Plaut.þ Renesansna komedija: Italija, Držić. Srednji vijek: misteriji/prikazanja/skazanja (mirakuli, pasije, moraliteti) renesansa: commedia dell’ arte, W. Shakespeare, španjolski dramatičari (Lopoe de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca) francuski klasicizam: Corneille, Racine, Molière naturalistička drama: Ibsen, Hauptmann. Lirski teatar (Čehov). Simbolistički teatar (Maeterlinck). Pirandello antiteatar (Beckett, Ionesco). Epski teatar (Brecht) u nas: Držić, Vetranović, Lucić, Vojnović, Kosor, Begović, Ogrizović, Krleža, Matković, Marinković, Kolar, Božić film, radio-drama i televizijska drama