Mikrosimulacije u prometu radni udzbenik s primjenom VISSIM-a.pdf

 • View
  21

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Mikrosimulacije u prometu radni udzbenik s primjenom VISSIM-a.pdf

 • Maribor, 2014.

  Matja raml

  Goran Jovanovi

  Mikrosimulacije u prometu (radni udbenik s primjenom VISSIM-a)

 • I Mikrosimulacije u promjenu (radni udbenik s primjenom VISSIM-a)

  Prevedeno i pripremljeno za koritenje studentima Graevinskog fakulteta Sveuilita J.J.

  Strossmayera uz doputenje autora.

 • II Mikrosimulacije u prometu (radni udbenik s primjenom VISSIM-a)

  UVODNA RIJE

  Potovani studenti i ostali korisnici udbenika "Mikrosimulacije u prometu (radni udbenik s primjenom VISSIM-a)"! Pred vama je gradivo koje je nastajalo nekoliko godina i plod je rada ne samo autora, ve i svih ostalih koji su kao suautori lanaka i istraivakih zadataka dali svoj doprinos razvoju i primjeni mikrosimulacijskih modela kako u pedagoke, istraivake, tako i u strune svrhe

  simulacija kapaciteta i sigurnosti u prometu. Kao autori eljeli smo udbenik pribliiti prije svega studentima kojima je u osnovi i namijenjen,stoga su, naravno, struktura i stupanj zahtjevnosti prilagoeni njima. Mikrosimulacije u prometu (radni udbenik s primjenom VISSIM-a) ili ukratko Radni udbenik VISSIM-a u osnovi je podijeljen na dva dijela: teorijski dio i praktini dio. Dok je materijal za teorijskidio crpljen uglavnom iz literature koja je navedena na kraju materijala (lanci, istraivanja, prirunici), praktini je dio izvorni rad autora. Prvi (teorijski) dio udbenika usredotoen je na bitankoncept mikrosimulacija i na djelovanje programa VISSIM te podrobno objanjenje onih parametara i funkcija koje e korisnici (studenti) trebati da bi mogli samostalno koristiti mikrosimulacijski program. Tijekomproteklih godina na tritu su se pojavile brojne verzije. Od 2007. na raspolaganju je verzija VISSIM 5.0; za vrijeme nastanka ovog udbenika bila je aktualna verzija 5.40. Trenutano je aktualna verzija VISSIM 6.0, s kojom su takoer rijeeni primjeri u radnom udbeniku. Time smo se potrudili da korisnicima istinski pribliimo najnovije stanje s podruja kojim se bavimo.

  Cilj ovog udbenika je nadogradnja znanja koje su studenti stekli za vrijeme studija prometnog inenjerstva (Teorija prometnih tokova, Statistike metode u prometu i slino) u upotrebljivo znanje, to jest za izvoenje simulacija prometnih tokova, u prvom redu za

  analizepropusne moi. U predmetu II. stupnja prometnog inenjerstva Simulacijske metodei upredmetu III. stupnja Simulacijski modeli sigurnosnih analiza u prometu studenti se susreusa spomenutim programskim alatom u okviru raunalnih vjebi. Od studenata

  (korisnika) se, naravno, oekuje da su ve usvojili osnovna znanja iz kinematike, teorije prometnog toka, engleskog jezika, statistikih metoda itd.

  Kao to smo ve rekli u uvodu, za vrijeme nastajanja udbenika svjedoimo 6.

  generacijiverzije programskog alata VISSIM, verziji 6.0, koja je temelj za izvoenje praktikihprimjera nabrojanih u etvrtom poglavlju udbenika. Upozorili bismo da je na kraju treeg poglavlja opisan osnovni koncept izvoenja praktinog dijela simulacija.

  Miljenja smo da e gradivo biti korisno svim generacijama naih studenata koji e sebaviti mikrosimulacijama, a prije svega primjenom programskog alata VISSIM. Osim ovogagradiva, korisnicima predlaemo i primjenu uputa pojedine verzijeprogramskog alata VISSIM 6.0 (Guidelines), koje moete pronai na internetskimstranicama PTV

  (http://www.ptv-vision.com/cgi-bin/traffic/traf_vissim.pl). Takoer, istraivaima, studentima i svima koji se ele baviti mikrosimulacijama predlaemo i itanje prikladnih lanaka i izvjea projekata (navedeni u poglavljuLiteratura). Autori zahvaljuju recenzentima i lektorici za sve korisne naputke i miljenja. Otvoreni su zamogue sugestije (u vezi nenamjernih pogreaka koje su se potkrale u materiji ili u vezi

 • III Mikrosimulacije u prometu (radni udbenik s primjenom VISSIM-a)

  elje za dodacima). S obzirom na prirodu udbenika koji se izvorno nalazi u digitalnom

  obliku, nadogradnja udbenika (nova verzija) bit elake izvediva.

  Autori, Maribor, sijeanj 2014.

  PREDSTAVLJANJE AUTORA

  Dr. Matja raml

  Matja raml izvanredni je profesor i prodekan za meunarodnudjelatnostna Graevinskom fakultetu Sveuilita u Mariboru (FG UM). Istraivaki i pedagoki djeluje na podruju prometnog inenjerstva.Deset godina (1995.-2005.) bio je zaposlen na Strojarskom fakultetu Sveuilita u Mariboru,gdje je 2001. i doktorirao. Istraivaki se bavio prije svega primjenom numerikih simulacijskih metoda na strukturne analize tehnikih sustava i ureaja s primjenom metode konanih elemenata (MKE) i diskretnih simulacija toka materijala. Od 2006. godine zaposlen je na FG UM gdje se bavi prometnom sigurnou i diskretnim numerikimsimulacijama prometnih tokova, s naglaskom na mikrosimulacije u prometnom inenjerstvu. (Su)autor je 40 izvornih znanstvenih lanaka i nositelj predmeta s podruja vozila, prometne sigurnosti i simulacija uprometu. Gostujui je profesorSveuilita u HasseltuiSveuilita u Novom Sadu te lan meunarodnog drutva za prometnu sigurnost ICTCT. Adresa: Fakulteta za gradbenitvo UM Smetanova 17 2000 Maribor matjaz.sraml@um.si

  Mag. Goran Jovanovi Goran Jovanovi, magistar znanosti s podruja graevinarstva, smjerpromet, profesionalno djeluje kao odgovorni voditelj projekata i direktortvrtke APPIA d.o.o., koja je u Sloveniji prepoznata kao vodea tvrtka na podruju planiranja cestovne infrastrukture, s naglaskom naureenju urbanih prometnih povrina. Kao distributer i predstavnikpotpornog regijskog centra za tvrtku PTV AG te autorprogramske opreme VISSIM, teorijska i praktina iskustva skupljaod 1996. godine, doma i u inozemstvu. Svake godine je aktivan sudioniksvjetske konferencije s podruja planiranja prometa koju organiziratvrtka PTV AG. Intenzivno surauje s ljubljanskim i mariborskimsveuilitem. Bio je mentor mnogim studentima u procesu izrade diplomskihradova s podruja prometa. lan je Inenjerske udruge Slovenije od 2002. godine i licencirani vjetak sigurnosti cesta. Od 1999. odgovorni je voditelj u vie od 500 projekata za ureenjecestovne infrastrukture za dravne i opinske ceste u Sloveniji i inozemstvu. Napisao je pedesetak recenzija projektnih dokumentacija. Od 2012. godine obavlja poslove voditeljarecenzija za podruje cestovne infrastrukture uSloveniji. Adresa: APPIA, d.o.o. Leskokova c. 9 1000 Ljubljana goran.jovanovic@appia.si

 • IV Mikrosimulacije u prometu (radni udbenik s primjenom VISSIM-a)

  POPISUPORABLJENIH KRATICA

  Izvorno znaenje Znaenje na hrvatskom jeziku

  ADC Automatic Data Collection Automatsko skupljanje podataka AVI Audio Video Interleave Audiovizualni zapis ATR Automatic Traffic Recorder Automatski snima prometa DARS Druba za avtoceste Republike Slovenije Udruenje za autoceste Republike

  Slovenije DRSC Direkcija Republike Slovenijeza ceste Direkcija Republike Slovenijezaceste DOT Department of Transportation Odjel za transportSAD FHWA Federal Highway Administration Savezna uprava za ceste GEH Geoffrey E. Havers statistic Statistiki model Geoffreya E. Heaversa GIS Geographical Informational System Geografski informacijski sustav GPS Glavna prometna smer Glavniprometnismjer GUI Graphical User Interface (gooey) Grafikokorisniko suelje (gooey) HOV High Occupancy Vehicle Visoka zauzetost vozila (2+) HCM Highway Capacity Manual Prirunik za analizu kapaciteta cesta ITS Intelligent Transporation Systems Inteligentni transportni sustavi JPP Javni potniki promet Javni putniki promet MOE Measure of Effectiveness Mjerilo uinkovitosti O-D Origin and Destination Izvor i odredite OOP Object Oriented Programming Objektno orijentirano programiranje PrT Private Transport Osobni transport PuT Public Transport Javni transport SOV Single Occupant Vehicles Vozilo s vozaem (bez suvozaa) SPS Stranska prometna smer Sporedniprometnismjer VISSIM Verkehr in Stdten Simulation Promet u gradovima simulacije VISUM Verkehr in Stdten Umlegung Promet u gradovima raspodjela VPH Vehicles per Hour Vozila na sat W 74 Wiedemann 74 Wiedemannov model(1974.) W 99 Wiedemann 99 Wiedemannov model (1999.)

  POPIS UPORABLJENIH SIMBOLA

  Znaenje Napomena

  f ( ) funkcija t vrijeme v brzina vozila frekvencija toka vozila x vremenskaprazninaizmeu dva uzastopna vozila AX eljeni(sigurni) razmakizmeu dva vozila u redu ekanja (koloni) VehL duina vozila MinGap minimalna prazninaizmeu vozila ABX eljena minimalna udaljenost slijeda vozila d udaljenost izmeu dva vozila W 74 ax prosjeni razmak izmeu vozila u mirovanju W 74 bx sigurnosni razmak W 74 bxadd dodatni udjel eljenog sigurnosnog razmaka W 74 bxmult dodatni faktor eljenog sigurnosnog razmaka W 74 dx_safe sigurnosni razmak W 99 Flsim simulirani prometni tok Flobs promatrani (terenski) prometni tok

 • V Mikrosimulacije u prometu (radni udbenik s primjenom VISSIM-a)

  SADRAJ

  UVODNA RIJE ..................................................................................................................... I

  PREDSTAVLJANJE AUTORA ............................................................................................ III

  POPIS UPORABLJENIH KRATICA ..................................................................................... IV

  POPIS UPORABLJENIH SIMBOLA .................................................................................... IV

  POPIS SLIKA ....................................................................................................................... VI

  LISTA TABLICA .................................................................................................................. VII

  1 UVOD ............................................................................................................................. 9 1.1 UVOD U MIKROSIMULACIJE CESTOVNOG PROMETA ...........................................