MIEJSKIE PRZEDSI¤©BIORSTWO WODOCI¤â€‍G£â€œW I KANALIZACJI 2019-01-16¢  Wytyczne techniczne do projektowania

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MIEJSKIE PRZEDSI¤©BIORSTWO WODOCI¤â€‍G£â€œW...

 • Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych

  i kanalizacyjnych. - 1 -

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji

  sieci, przyłączy oraz urządzeń

  wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

  Lublin, styczeń 2019

 • Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych

  i kanalizacyjnych. - 2 -

  Niniejsze „Wytyczne...” zawierają zbiór podstawowych wymagań

  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.,

  które należy uwzględnić przy opracowywaniu dokumentacji sieci

  wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń sieciowych usytuowanych

  na terenie działania Spółki.

  Wytyczne zostały opracowane, jako materiały pomocnicze dla

  projektantów, służb inwestorskich, nadzoru technicznego, wykonawców i

  wszystkich zainteresowanych opracowywaniem i uzgadnianiem

  dokumentacji.

  Korzystanie z informacji zawartych w „Wytycznych…” ułatwi

  projektowanie, uzgadnianie dokumentacji i dokonanie odbioru

  zrealizowanych inwestycji oraz przyczyni się do poprawy jakości

  przekazywanych do eksploatacji obiektów. W przypadku wystąpienia

  okoliczności uniemożliwiających zaprojektowanie lub budowę urządzeń

  wod.-kan. zgodnie z niniejszymi zapisami, dopuszcza się odstępstwa od nich

  po uprzednim uzgodnieniu z MPWiK.

  Stosowanie „Wytycznych” nie zwalnia z obowiązku przestrzegania

  przepisów, norm, instrukcji, zarządzeń branżowych i państwowych oraz

  właściwego wykorzystania wiedzy inżynierskiej.

  Niezbędne w procesie projektowania załączniki i wnioski dostępne są

  na stronach internetowych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie i Urzędu Miasta

  Lublin.

 • Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych

  i kanalizacyjnych. - 3 -

  SPIS TREŚCI Rozdział I – SIEĆ WODOCIĄGOWA .................................................................................................... - 6 -

  1. Informacje ogólne ............................................................................................................................. - 6 -

  1.1 System wodociągowy istniejący w Lublinie ............................................................................... - 6 -

  1.2 Rodzaje przewodów wodociągowych ......................................................................................... - 6 -

  2. Lokalizacja sieci ................................................................................................................................ - 6 -

  3. Zagłębienie i posadowienie przewodów ........................................................................................... - 7 -

  4. Realizacja sieci wodociągowej .......................................................................................................... - 8 -

  4.1. Budowa i przebudowa metodą wykopu otwartego .................................................................... - 8 -

  4.2. Budowa i przebudowa metodami bezwykopowymi .................................................................. - 9 -

  4.3. Metody renowacyjne ................................................................................................................ - 10 -

  5. Złącza .............................................................................................................................................. - 10 -

  5.1. Żeliwo ...................................................................................................................................... - 10 -

  5.2. PE 100 RC ................................................................................................................................ - 11 -

  6. Uzbrojenie przewodów ................................................................................................................... - 11 -

  6.1 Magistrale .................................................................................................................................. - 11 -

  6.1.1 Zasuwy i przepustnice ........................................................................................................ - 11 -

  6.1.2 Hydranty ............................................................................................................................ - 12 -

  6.1.3 Odpowietrzniki ................................................................................................................... - 12 -

  6.1.4 Odwodnienia ...................................................................................................................... - 12 -

  6.1.5 Reduktory ciśnienia ........................................................................................................... - 12 -

  6.1.6 Łączniki kołnierzowe i rurowe .......................................................................................... - 12 -

  6.2 Przewody rozdzielcze ................................................................................................................ - 13 -

  6.2.1 Zasuwy .............................................................................................................................. - 13 -

  6.2.2 Hydranty ............................................................................................................................ - 13 -

  6.2.3 Zdroje uliczne .................................................................................................................... - 14 -

  6.2.4 Reduktory ciśnienia ........................................................................................................... - 14 -

  6.2.5 Odwodnienie...................................................................................................................... - 14 -

  6.2.6 Odpowietrzniki .................................................................................................................. - 14 -

  6.2.7 Łączniki kołnierzowe i rurowe .......................................................................................... - 14 -

  6.3 Obiekty na sieci ......................................................................................................................... - 15 -

  6.3.1 Komory i studzienki dla zasuw, przepustnic, reduktorów i odpowietrzników .................. - 15 -

  6.3.2 Obiekty specjalne na sieci ................................................................................................. - 16 -

  7. Przejścia przez przeszkody ............................................................................................................. - 17 -

  7.1 Tory kolejowe ........................................................................................................................... - 18 -

  7.2 Trasy, węzły komunikacyjne, jezdnie........................................................................................ - 18 -

  7.3 Cieki wodne ............................................................................................................................... - 18 -

  7.4 Mosty, wiadukty, kładki ............................................................................................................ - 18 -

  7.5 Dodatkowe wymagania dla przewodów układanych nad terenem............................................ - 18 -

  8. Skrzyżowania przewodów z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną ......................... - 19 -

  9. Próba szczelności, dezynfekcja i płukanie przewodów ................................................................... - 19 -

  Rozdział II – PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE .................................................................................. - 20 -

  1. Informacje ogólne ........................................................................................................................... - 20 -

  2. Trasa przyłączy wodociągowych .................................................................................................... - 20 -

  3. Materiał, złącza, średnica, przykrycie, spadek, prędkość przepływu ......................................... - 20 -

  3.1. Materiał ................................................................................................................................... - 20 -

  3.2. Złącza ....................................................................................................................................... - 21 -

  3.3. Średnica .................................................................................................................................... - 21 -

  3.4. Wysokość przykrycia przyłącza wodociągowego .................................................................... - 21 -

  3.5. Spadek przyłącza wodociągowego ........................................................................................... - 21 -

  3.6. Prędkość przepływu w przyłączach wodociągowych ............................................................... - 21 -

  4. Sposób włączenia do sieci wodociągowej ..........................................................