Click here to load reader

Microsoft Word - Naputak-za-izradu-diplomskog-rada-na ... Web viewizradom diplomskog rada i javnim polaganjem diplomskog ispita u skladu sa studijskim programom. Obrana diplomskog

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Microsoft Word - Naputak-za-izradu-diplomskog-rada-na ... Web viewizradom diplomskog rada i javnim...

Microsoft Word - Naputak-za-izradu-diplomskog-rada-na-integriranom-preddiplomskom-i-diplomskom-sveuilinom-Uiteljskom-studiju

SVEUILITE U ZAGREBU UITELJSKI FAKULTET Savska cesta 77

10000 Zagreb, REPUBLIKA HRVATSKA

Tel. (+385 1) 63 27 300; faks (+385 1) 61 77 860

Naputak za izradu diplomskog rada na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveuilinom Uiteljskom studiju

Ope upute

Diplomski sveuilini Uiteljski studij zavrava polaganjem svih ispita, odnosno stjecanjem

300 ECTS bodova, izradom diplomskog rada i javnim polaganjem diplomskog ispita u skladu sa studijskim programom. Obrana diplomskog rada moe uslijediti nakon to student/studentica (u daljnjem tekstu student) poloi sve propisane ispite i izvri ostale studijske obveze.

Diplomski rad vrednuje se s 14 ECTS bodova koji su uraunati u ukupan broj bodova.

Diplomski rad samostalan je rad pristupnika. Pristupnik obranom rada pokazuje da je na temelju znanja steenoga tijekom studija, literature koritene u izradi rada te provedenim istraivanjem ovladao zadanom temom kao i strunom i znanstvenom metodologijom, da se pravilno koristio steenim znanjem te koritenu literaturu pravilno navodio u tekstu.

Student pie diplomski rad iz jednog podruja u programu studija, po vlastitom izboru. Diplomski rad student pie i ispit polae na hrvatskom jeziku. Ako odabere temu iz studijskog programa stranog jezika temu pie i brani na stranom jeziku.

Ako je student tijekom studija izradio jedan ili vie radova koji sadrajem, opsegom i vrsnoom odgovaraju diplomskom radu, moe od Fakultetskog vijea zatraiti priznavanje tog rada/radova kao diplomskog rada.

Mentor u izradi zavrnog, odnosno diplomskog rada je zaposlenik Fakulteta u znanstveno- nastavnom i umjetniko-nastavnom znanju, osim u sluaju kada je zavrni odnosno diplomski rad iz nastavne discipline vezane uz podruje kojega je nositelj vanjski suradnik Fakulteta. Mentor u izradi zavrnog odnosno diplomskog rada moe biti i osoba u nastavnom ili suradnikom zvanju ukoliko ima magisterij ili doktorat znanosti te osoba kojoj Fakultetsko vijee odobri da moe biti nositelj kolegija.

Studentu u izradi zavrnog odnosno diplomskog rada, uz suglasnost mentora, mogu pomagati i osobe u suradnikom zvanju asistenta i znanstvenog novaka koje ne mogu biti mentori, to se registrira u predgovoru rada kao zahvala i sl.

Ako nositelj kolegija iz kojega je student izabrao temu za diplomski rad, zbog preoptereenosti ili specifinosti teme ne moe biti samostalan mentor, moe odrediti sumentora.

U izradi diplomskog rada nije doputeno prisvajanje, odnosno ukljuivanje u rad, tuega pisanog ili drugog rada (plagiranje), a za citate i dijelove koje je doputeno preuzeti navodi se autor i izvor, na nain uobiajen u pisanju znanstvenih radova.

(2)

Prijava teme i izrada diplomskog rada

Student je duan izabrati mentora (po potrebi i sumentora) te temu diplomskog rada najkasnije do upisa u zadnji semestar studija.

Diplomski rad student izrauje tijekom zadnjeg semestra studijskog programa, uz suradnju i nadzor mentora.

Student moe jednom promijeniti temu diplomskog rada ili mentora. Uz zahtjev za zamjenu mentora treba priloiti pismenu suglasnost novog mentora, naslov i opis nove teme diplomskog rada.

Student od mentora dobiva obrazac Zahtjev za odobrenje teme diplomskog rada koji popunjava, daje mentoru na potpis te predaje Studentskoj slubi. Studentska sluba dostavlja zahtjev proelniku Odsjeka za uiteljski studij, koji teme upuuje na odobrenje Vijeu Odsjeka. Popis usvojenih tema proelnik Odsjeka dostavlja Studentskoj slubi.

Student izrauje diplomski rad uz redovite nastavne aktivnosti u desetom semestru. Najprije izrauje nacrt diplomskog rada koji mu odobrava odabrani mentor/sumentor. U procesu izrade diplomskog rada mentor/sumentor vodi studenta savjetima i upuuje u koritenje literature.

Prijavljena tema, mentorstvo i sumentorstvo diplomskog rada upisuju se u indeks.

Pristupniku u izradi diplomskog rada, uz suglasnost mentora, moe pomagati i osoba u suradnikom zvanju i znanstveni novak, to se navodi na unutarnjoj naslovnoj stranici diplomskog rada (kao biljeka o sudjelovanju suradnika).

Usluaju due sprijeenosti mentora, proelnik Odsjeka za uiteljski studij na zahtjev studenta imenuje drugog mentora, bez promjene teme diplomskog rada. Ako zbog zamjene mentora student ne uspije diplomirati u semestru u kojemu je upisao diplomski rad, ponovni upis diplomskog rada ne rauna se u ukupno trajanje studija.

Struktura diplomskog rada

Diplomski rad treba sadravati sljedee dijelove:

-omotnu stranicu

-naslovnu stranicu

-sadraj (popis poglavlja)

-saetak s kljunim rijeima

-saetak na stranom jeziku (ili na hrvatskome ako je rad pisan stranim jezikom)

-uvod

-razradu teme

-priloge i dodatk

-literaturu

-izjavu o samostalnoj izradi rada

U saetku se opisuje sadraj diplomskog rada. Saetak ima 250 do 300 rijei, a ispod saetka navodi se 3 d o 5 kljunih rijei. Saetak i kljune rijei na engleskome su ili njemakom jeziku ako je rad pisan hrvatskim jezikom. Ako je rad pisan na stranom jeziku, saetak i kljune rijei na hrvatskom su jeziku.

Uuvodu se saeto opisuje podruje rada i definiraju pojmovi. Daje se prikaz dosadanjih istraivanja i spoznaja te se ukazuje na sadraj pojedinih poglavlja diplomskog rada.

Razrada teme sastoji se u podjeli rada na poglavlja i potpoglavlja. Podjela na poglavlja ovisi o vrsti teme. Teme mogu biti pregledne ili istraivake.

U preglednim/teorijskim temama daje se kritiki pregled literature i dosadanjih istraivanja koja se analiziraju i kritiki razmatraju da bi se sintezom dolo do novih spoznaja i pristupa.

U istraivakim temama uobiajena je podjela na ove dijelove: uvodni dio (s pregledom relevantne literature), metodologija istraivanja, rezultati istraivanja, rasprava i zakljuak.

Ilustracije, grafike prikaze i tablice koje se umeu u tekst treba obrojiti i imenovati. Naziv ilustracije stavlja se ispod ilustracije, a naziv i broj tablice iznad tablice.

U zakljuku se sintetiziraju najznaajniji rezultati do kojih se u radu dolo te se komentira znaenje tih rezultata.

Literatura se navodi APA stilom.

Prilozi/dodaci obrojuju se, imenuju i stavljaju u zasebno poglavlje.

Izgled diplomskog rada

Diplomski rad pie se raunalnim programom za pisanje i obradu teksta.

Veliina je stranice A4 (210 x 297 mm). Rubovi (margine) teksta trebaju biti 25 mm, osim lijevog ruba koji treba biti irok 40 mm.3

Rad treba pisati slovima Times New Roman, veliine 12 toaka s proredom 1,5 i obostrano poravnano.

Upotrijebljenu literaturu treba popisati abecednim redom, u skladu s pravilima odgovarajueg stila citiranja u struci (APA stil), odnosno prema uputama mentora.

Na literaturu, slike, tablice i ostale sustave u tekstu poziva se u skladu s pravilima odgovarajueg stila citiranja u struci, odnosno prema uputama mentora.

Na omotnoji naslovnoj stranici diplomskog rada treba pisati naziv sveuilita, fakulteta, studija, ime i prezime studenta, naslov diplomskog rada, naziv vrste rada ispod naslova (diplomski rad), titula, ime i prezime mentora i sumentora, biljeka o (moguem) sudjelovanju znanstvenog suradnika ili novaka u radu sa studentom, mjesto i godina nastanka rada.

Diplomski rad treba imati oko 50 ( 20) stranica (najmanje 54 000 slovnih znakova s prazninama), ovisno o podruju iz kojega se diplomski rad pie, ne raunajui saetak, sadraj, popis literature i priloge.

Omotna i naslovna stranica diplomskog rada

Naslovnom stranicom autor uspostavlja prvi kontakt s itateljem rada. Stoga, osim to treba biti grafiki prikladno oblikovana, mora sadravati osnovne informacije o studiju, studentu, mentoru te naslov zavrnog rada iz izabranog podruja (PRILOG 2). Naslovna

stranica prva je stranica rada i ne oznaava se rednim brojem.

Diplomski rad osim naslovne stranice ima i vanjsku ili omotnu stranicu na kojoj se nalaze osnovni podaci o radu i autoru rada (PRILOG 1). Ona se stavlja prije naslovne stranice te predstavlja korice diplomskog rada.

Sadraj diplomskog rada

Sadraj je zrcalo, odnosno tematski saetak rada, iz kojega itatelj dobiva preliminarni uvid u to to se sve nalazi u radu te na kojim stranicama poinju i zavravaju pojedine glave, poglavlja, potpoglavlja. Naslov SADRAJ pie se velikim slovima na vrhu stranice.

Stranice sadraja obino se numeriraju (rimskim ili arapskim brojevima). Razliite su mogunosti oznaavanja hijerarhijske dubine sadraja, ali temeljni se cilj moe svesti na potrebu preglednosti i informativnosti sadraja. Preporua se decimalni sustav brojeva.

Svaka se glava oznaava arapskim brojem. Prva znamenka svakog poglavlja podudara se s brojem glave kojoj poglavlje pripada, a druga znamenka oznaava redni broj navedenog poglavlja. Isti postupak slijedi za oznaavanje potpoglavlja i toaka. Primjer oznaavanja vidljiv je na stranici sa sadrajem rada (PRILOG 3).

4

Tekst diplomskog rada

Saetak

Na poetku teksta diplomskog rada pie se saetak te kljune rijei. Poeljan opseg saetka je od 250 do 300 rijei, odnosno pola do jedne autorske kartice teksta (tj. 900 do 1800 slovnih znakova s prazninama). Saetak mora biti strukturiran sukladno strukturi diplomskog rada (bez podnaslova). Saetak se pie na hrvatskome (Saetak) i engleskome (Summary) ili njemakom jeziku (Zusamenfassung). Iznad svakog saetka pie