of 70 /70
MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól Hatályos: 2008.12.20-tól Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43) (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvetı feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják. Emellett szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevıi elızékenyek és türelmesek legyenek egymással szemben. A közúti közlekedés szabályait — a Kormány felhatalmazása alapján — a következık szerint állapítjuk meg. I. RÉSZ Bevezetı rendelkezések A rendelet hatálya 1. § 1 A rendelet a Magyar Köztársaság területén levı közutakon és közforgalom elıl el nem zárt magánutakon folyó közlekedést szabályozza. Fogalmak 2. § A rendeletben alkalmazott egyes fogalmak meghatározását az 1. számú függelék 2 tartalmazza. A közlekedésben résztvevıkre vonatkozó általános rendelkezések 3. § 3 (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani; b) a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenırzésére jogosultak utasításainak eleget tenni; c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon. (2) A gépkocsi vezetıje menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekő, továbbá gépkocsinak nem minısülı háromkerekő jármő vezetıje menet közben – ideértve a forgalmi okból történı megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A jármővezetés személyi feltételei 4. § (1) Jármővet az vezethet, aki a) a jármő vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármő vezetésétıl eltiltva nincs, b) a jármő biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. (2) A jármő vezetését az üzembentartó nem engedheti meg, illetıleg a vezetı nem engedheti át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg. (3) Az (1) bekezdésben említett engedélyt a vezetınek vezetés közben magánál kell tartania. A jármővek közlekedésben való részvételének a feltételei 5. § (1) A közlekedésben olyan jármővel szabad részt venni, a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye és jelzése van, b) amely a jogszabályban meghatározott mőszaki feltételeknek megfelel, és c) amely az utat és tartozékait nem rongálja és nem szennyezi, d) 4 amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott feltételnek. (2) A vezetı, mielıtt a jármővel a telephelyrıl (garázsból stb.) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezıen elıírt világító- és fényjelzı berendezések állapotát (mőködését) – az adott körülmények között indokolt módon – ellenırizni. (3) Ha a jármő az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, 1 Az 1. § a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM e. r. 1. §-ával megállapított szöveg. 2 A KRESZ függelékének jelölése a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 39. § (1) bekezdésének megfelelıen 1. számú függelékre változott. 3 A 3. § a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. 4 Az 5. § (1) bekezdés d) pontját a 304/2008. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır,...

Page 1: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

MHK adatbázis

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairólHatályos: 2008.12.20-tól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)

(C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól

A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvetı feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják. Emellett szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevıi elızékenyek és türelmesek legyenek egymással szemben.

A közúti közlekedés szabályait — a Kormány felhatalmazása alapján — a következık szerint állapítjuk meg.

I. RÉSZ

Bevezetı rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §1 A rendelet a Magyar Köztársaság területén levı közutakon és közforgalom elıl el nem zárt magánutakon folyó közlekedést szabályozza.

Fogalmak

2. § A rendeletben alkalmazott egyes fogalmak meghatározását az 1. számú függelék2 tartalmazza.

A közlekedésben résztvevıkre vonatkozó általános rendelkezések

3. §3 (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, kötelesa) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének

a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani;b) a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom

irányítására, ellenırzésére jogosultak utasításainak eleget tenni;c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne

veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

(2) A gépkocsi vezetıje menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekő, továbbá gépkocsinak nem minısülı háromkerekő jármő vezetıje menet közben – ideértve a forgalmi okból történı megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat.

A jármővezetés személyi feltételei

4. § (1) Jármővet az vezethet, akia) a jármő vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes

engedéllyel rendelkezik, és a jármő vezetésétıl eltiltva nincs,b) a jármő biztonságos vezetésére képes állapotban van,

továbbác) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt

nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

(2) A jármő vezetését az üzembentartó nem engedheti meg, illetıleg a vezetı nem engedheti át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

(3) Az (1) bekezdésben említett engedélyt a vezetınek vezetés közben magánál kell tartania.

A jármővek közlekedésben való részvételének a feltételei

5. § (1) A közlekedésben olyan jármővel szabad részt venni,a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági

engedélye és jelzése van,b) amely a jogszabályban meghatározott mőszaki

feltételeknek megfelel, ésc) amely az utat és tartozékait nem rongálja és nem szennyezi,d)4 amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott

feltételnek.(2) A vezetı, mielıtt a jármővel a telephelyrıl (garázsból

stb.) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezıen elıírt világító- és fényjelzı berendezések állapotát (mőködését) – az adott körülmények között indokolt módon – ellenırizni.

(3) Ha a jármő az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek nem felel meg,

1 Az 1. § a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM e. r. 1. §-ával megállapított szöveg.2 A KRESZ függelékének jelölése a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 39. § (1) bekezdésének megfelelıen 1. számú függelékre változott.

3 A 3. § a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.4 Az 5. § (1) bekezdés d) pontját a 304/2008. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

Page 2: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 2 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

a) az üzembentartó nem engedheti meg, hogy a vezetı a jármővel elinduljon és az elindulást köteles megakadályozni,

b) a vezetı a jármővel nem indulhat el és az indulásra vonatkozó utasítás végrehajtását köteles megtagadni.

(4) A jármő hatósági engedélyét – ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik – a vezetınek vezetés közben magánál kell tartania.

(5) A hatósági jelzést a jármővön jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni vagy letakarni tilos.

(6) A külföldre távozó magyar rendszámú gépjármővet – a „H” betőt feltüntetı – államjelzéssel kell ellátni.

(7) A Magyar Köztársaság területén csak olyan külföldi rendszámú gépjármő közlekedhet, amelyet a rendszámot kiadó állam jelzésével elláttak.

(8)5 Rendkívüli idıjárás, természeti körülmények (havazás, jegesedés, árvíz stb.) esetén a közúti jármőveknek a Magyar Köztársaság területére történı beléptetése – külön jogszabály6 alapján – feltételhez köthetı vagy korlátozható.

(9)7 A magyar hatósági jelzéssel ellátott gépjármővön – ide nem értve a DT és a CK betőjelő rendszámtáblával közlekedı gépjármővet – nem lehet olyan jelzést – így különösen CD jelzéső matricát – feltüntetni, amely arra utal, hogy a gépjármő a Magyarországon mőködı diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek vagy ezek nemzetközi szerzıdés alapján mentességet élvezı tagjának, illetve a mentességet élvezı családtagjának használatában van.

II. RÉSZ

Közúti jelzések

A rendır jelzései

6. § (1) A forgalmat az útkeresztezıdésben irányító rendır karjelzései:

a) a rendır mindkét karjának oldalirányú kinyújtása– a kinyújtott karral párhuzamos irányból érkezık részére

szabad utat jelez: a gyalogos az úttesten áthaladhat; a jármővel – ha jelzıtábla nem tiltja – az erre vonatkozó szabályok megtartásával egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva tovább szabad haladni;

– a kinyújtott karra merıleges irányból érkezık részére a továbbhaladás tilalmát jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet; a jármővel az útkeresztezıdésnél – a kijelölt gyalogosátkelıhely, illetıleg a megállás helyét jelzı útburkolati jel, ezek hiányában az útkeresztezıdés elıtt – meg kell állni;

b) a rendır függılegesen feltartott karja a forgalom irányának megváltozását jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet, az úttesten levı gyalogos pedig köteles az áthaladást mielıbb befejezni; a jármővel az a) pontban említett helyen meg kell állni, ha azonban biztonságosan megállni már nem lehet, az

útkeresztezıdésen mielıbb át kell haladni;c) ha a rendır a jobb karjával maga mögé int, bal tenyerét

pedig a balról jövı forgalom felé fordítja, a jobbról érkezı jármővek – a rendır mögött – balra bekanyarodhatnak; a jelzés nem tiltja a jobbról érkezı jármővek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását, de a többi irányból érkezık részére a továbbhaladás tilalmát jelenti;

d) ha a rendır jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, a balról érkezı jármővek – a rendır elıtt – balra bekanyarodhatnak; a jelzés nem tiltja a balról érkezı jármővek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását, de a többi irányból érkezık részére a továbbhaladás tilalmát jelenti;

e) karjelzés hiányában a rendır vállával párhuzamos, illetıleg vállára merıleges irányból érkezık részére – értelemszerően – az a) pont rendelkezései az irányadók;

f) ha a rendır kinyújtott karjával maga felé int, ezzel a sebesség növelésére, ha pedig kinyújtott karját le- és felfelé mozgatja, a sebesség csökkentésére ad utasítást.

(2)8 Ha a rendır a forgalmat nem útkeresztezıdésben irányítja,

a) a jármővek megállításáraaa) karjának vagy fehér szegélyő piros tárcsának függıleges

feltartásával, piros vagy fehér fény körbeforgatásával, illetıleg síppal ad jelzést,

ab) menet közben a megkülönböztetı fényjelzést használó gépkocsiból, illetve motorkerékpárról ad jelzést, karjának, fehér szegélyő piros tárcsának, piros vagy fehér fényő lámpának fel-le mozgatásával, illetıleg hangszórón vagy a megállásra felhívó szövegő felirattal;

b) a megkülönböztetı fényjelzést használó gépkocsiból vagy motorkerékpárról, illetıleg rendırségi helikopterrıl hangszórón keresztül adott, a követendı közlekedési magatartásra vonatkozó utasításának megfelelı módon kell az úton közlekedı jármő vezetıjének eljárnia.

(3) A rendeletben meghatározott egyéb közúti jelzések és a forgalmi szabályok csak annyiban irányadók, amennyiben a rendır jelzésével nem ellentétesek.

(4)9 Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések értelemszerően irányadók a szolgálatban lévı katonai forgalomszabályozó, a határır, a vám- és pénzügyır, a tőzoltó által, valamint a forgalmat ellenırzı Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága közúti ellenıre által adott jelzésekre is.

A jelzıır jelzései

7. §10 A jelzıır jelzıtárcsával vagy – feltartott, illetıleg vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett – piros fényő lámpával adott jelzésére meg kell állni.

A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelzı készülékek

5 Az 5. § (8) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.6 1997. évi XXXII. törvény a határırizetrıl és a határırségrıl.7 Az 5. § (9) bekezdését a 304/2008. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.8 A 6. § (2) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 2.

§-ával megállapított szöveg.9 A 6. § (4) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § a) pontja szerint módosított szöveg.10 A 7. § a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

Page 3: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 3 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

8. § (1)11 A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelzı készülék két (felül álló gyalogost mutató piros, alul haladó gyalogost mutató zöld fényő) lámpából áll, és sorrendben folyamatos zöld, villogó zöld, majd piros fényjelzést ad. A fényjelzı készülék folyamatos zöld fény jelzésnél folyamatos, a villogó zöld fényjelzésnél szaggatott kiegészítı hangjelzést is adhat.

(2) Az (1) bekezdésben említett fényjelzı készülék fényjelzéseinek a jelentése:

a) a folyamatos zöld fény szabad utat jelez: a gyalogos az úttesten áthaladhat;

b) a villogó zöld fény az áthaladásra engedélyezett idıtartam végét jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet, az úttesten levı gyalogos pedig köteles az áthaladást mielıbb befejezni;

c) a piros fény az áthaladás tilalmát jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet.

(3)12 Ha az (1) bekezdésben említett fényjelzı készülék lámpái az álló vagy a haladó gyalogos mellett kerékpárt is mutatnak, a (2) bekezdés rendelkezései – értelemszerően – az úttestet keresztezı kerékpárúton haladó kerékpárosra is vonatkoznak.

(4) Ahol a gyalogosforgalom irányítására külön fényjelzı készüléket nem helyeztek el, a 9. § (1) bekezdésének a) pontjában említett fényjelzı készülék jelzései – értelemszerően – irányadók a gyalogosokra is.

A jármőforgalom irányítására szolgáló fényjelzı készülékek

9. § (1) A jármőforgalom irányítására szolgáló fényjelzı készülékek:

a)13 az úttest forgalmának irányítására szolgáló fényjelzı készülék: három (felül kör alakú vagy nyilat mutató piros-, középen kör alakú vagy nyilat mutató sárga-, alul kör alakú vagy nyilat mutató zöldfényő) lámpából áll, és sorrendben zöld, sárga, piros, majd együtt piros és sárga fényjelzést ad;

b)14 a kerékpárút vagy kerékpársáv forgalmának irányítására szolgáló fényjelzı készülék: három (felül kör alakú vagy kerékpárt mutató piros-, középen kör alakú vagy kerékpárt mutató sárga-, alul kör alakú vagy kerékpárt mutató zöldfényő) lámpából áll, és sorrendben zöld, sárga, piros, majd együtt piros és sárga fényjelzést ad;

c) az utat (vagy egyes forgalmi sávokat) keresztezı villamos, illetıleg a megkülönböztetı jelzéseket használó gépjármővek áthaladásának biztosítására szolgáló fényjelzı készülék: két (felül kör alakú piros, alul kör alakú sárga fényő) lámpából áll és sorrendben villogó sárga, folyamatos sárga, majd piros fényjelzést ad;

d) a veszélyes hely jelzésére szolgáló fényjelzı készülék: egy

(kör alakú sárga fényő) lámpából áll és villogó sárga fényjelzést ad; ilyen fényjelzést – idıszakonként – az a) pontban említett fényjelzı készülék is adhat;

e)15 a forgalmi sáv foglaltságát jelzı vagy a váltakozó irányú forgalmat szabályozó fényjelzı készülék: három egymás mellett elhelyezett (balról piros X alakot mutató, középen villogó sárga ferdén lefelé nyilat mutató, jobbról zöld lefelé nyilat mutató) lámpából áll, és sorrendben zöld, villogó sárga, majd piros fényjelzést ad.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában említett fényjelzı készüléket – a (3) bekezdésben említett kivétellel – az úttest mellett, a menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A fényjelzı készüléket a bal oldalon, illetıleg az úttest felett megismételhetik. A fényjelzı készülék jelzése – a (3) bekezdésben említett esetet kivéve – a fényjelzéssel szemben közlekedı minden jármőre vonatkozik.

(3) Ahol a menetirány szerinti jobb oldalon útburkolati jellel jelölt két vagy több forgalmi sáv van és minden forgalmi sáv mellett, illetıleg felett – az (1) bekezdés a) pontjában említett – külön fényjelzı készülék mőködik,

a) az úttest mellett, a jobb oldalon elhelyezett készülék jelzése a jobb szélsı forgalmi sávban,

b) a belsı forgalmi sáv mellett a bal oldalon elhelyezett készülék jelzése a belsı forgalmi sávban,

c) a forgalmi sáv felett elhelyezett készülék jelzése az alatta levı forgalmi sávban közlekedı jármőre vonatkozik.

(4) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában említett fényjelzı készülékek fényjelzéseinek a jelentése:

a) a kör alakú, valamint a kerékpárt ábrázoló zöld fény szabad utat jelez: ha jelzıtábla nem tiltja, az erre vonatkozó szabályok megtartásával egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva tovább szabad haladni;

b) a felfelé, illetıleg az oldalra mutató nyíl alakú zöld fény a jelzett irányban (irányokban) szabad utat jelez: a jelzett irányban (irányokban) tovább szabad haladni, bekanyarodás esetén a szabad jelzésen áthaladó gyalogosoknak elsıbbséget kell adni;

c)16 a kör alakú, valamint a nyilat vagy kerékpárt mutató folyamatos sárga fény a forgalom irányának megváltozását jelzi: az útkeresztezıdésnél – a kijelölt gyalogos átkelıhely, illetıleg a megállás helyét jelzı útburkolati jel, ezek hiányában a fényjelzı készülék elıtt – meg kell állni; ha azonban biztonságosan megállni már nem lehet, az útkeresztezıdésen mielıbb át kell haladni;

d)17 a kör alakú, valamint a nyilat vagy kerékpárt mutató folyamatos piros fény a továbbhaladás tilalmát jelzi: a c) pontban meghatározott helyen meg kell állni;

e)18 a kör alakú, valamint a nyilat vagy kerékpárt mutató piros és sárga fény együtt a továbbhaladás tilalmát jelzi, és arról tájékoztat, hogy zöld fényjelzés következik;

11 A 8. § (1) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.12 A 8. § (3) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.13 A 9. § (1) bekezdésének a) pontja a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.14 A 9. § (1) bekezdésének b) pontja a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.15 A 9. § (1) bekezdésének e) pontja a 104/1997. (VI. 18.)

Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.16 A 9. § (4) bekezdésének c) pontja a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.17 A 9. § (4) bekezdésének d) pontja a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.18 A 9. § (4) bekezdésének e) pontja a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Page 4: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 4 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

és sárga fény együtt a továbbhaladás tilalmát jelzi, és arról tájékoztat, hogy zöld fényjelzés következik;

f) a villogó sárga fény veszélyes helyre hívja fel a figyelmet: e helyen fokozott óvatossággal szabad továbbhaladni.

(5)19 Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett fényjelzı készülék mellett elhelyezett kiegészítı lámpa nyilat mutató zöld fényjelzést ad, a nyíl által jelzett irányban – a fényjelzı készülék más fényjelzésétıl függetlenül – tovább szabad haladni.

(6)20 Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett fényjelzı készülék mellett elhelyezett kiegészítı lámpa ,,BUSZ'' feliratú fehér fényjelzést ad — a fényjelzı készülék más fényjelzésétıl függetlenül —, az autóbusz-forgalmi sávban közlekedıknek tovább szabad haladni.

(7)21 Zöld fényjelzésnél sem szabad az útkeresztezıdésbe behajtani, ha azt – forgalmi torlódás miatt – a zöld fényjelzés tartama alatt elıreláthatólag nem lehet elhagyni.

(8)22 Az (1) bekezdés e) pontjában említett fényjelzı készüléket minden forgalmi sáv felett elhelyezik. A készülék fényjelzéseinek a jelentése:

a) a lefelé mutató nyíl alakú zöld fény az alatta levı forgalmi sávban a fényjelzéssel szemben közlekedı jármővek számára szabad utat jelez;

b)23 a ferdén lefelé nyilat mutató villogó sárga fény az alatta lévı forgalmi sávban, a fényjelzéssel szemben közlekedı jármővek számára azt jelzi, hogy a forgalmi sávot – a sávváltoztatásra vonatkozó szabályok szerint – a jelzett irányban haladéktalanul el kell hagyni,

c)24 az „X” alakú piros fény az alatta levı forgalmi sávban a fényjelzéssel szemben közlekedı jármővek számára a haladás tilalmát jelzi; a forgalmi sávra ebbıl az irányból még átmenetileg sem szabad ráhajtani.

(9)25 Ha a forgalmat fényjelzı készülék irányítja, a „Fıútvonal” jelzıtábla, valamint az elsıbbséget szabályozó jelzıtáblák jelzései nem irányadók.

A közúti jelzıtáblákra vonatkozó közös rendelkezések

10. § (1) A közúti jelzıtáblák a jármővezetık részérea) az útvonal típusát jelzik,b) az elsıbbséget szabályozzák,c) utasítást adnak,d) tilalmat, illetıleg korlátozást jelentenek,e) veszélyt jeleznek, vagyf) tájékoztatást adnak.(2) A jelzıtábla alatt kiegészítı tábla adhat útmutatást a

jelzıtábla jelzésének értelmezésére.(3) A jelzıtáblákat – a (4)–(6) bekezdésben említett kivétellel

– az úttest mellett, menetirány szerint a jobb oldalon helyezik el. A jelzıtáblát a bal oldalon, illetıleg az úttest felett megismételhetik. A jelzıtábla jelzése – a (4) és az (5) bekezdésben említett kivétellel – a jelzıtáblával szemben közlekedı minden jármőre vonatkozik.

(4) Ahol a menetirány szerinti jobb oldalon útburkolati jellel jelölt két vagy több forgalmi sáv van, a forgalmi sáv felett elhelyezett jelzıtábla jelzése az alatta levı forgalmi sávban közlekedı jármővekre vonatkozik.

(5) A fényjelzı készülékkel együtt (alatta vagy felette) elhelyezett kötelezı haladási irányt jelzı tábla jelzése azokra a jármővekre vonatkozik, amelyekre a fényjelzı készülék jelzése irányadó.

(6) A megállási és a várakozási tilalmat, valamint a várakozóhelyet jelzı táblát az úttest mellett, menetirány szerint a jobb és a bal oldalon egyaránt elhelyezhetik. E jelzıtáblák hatálya az úttestnek arra az oldalára terjed ki, amelyik mellett azokat elhelyezték.

Útvonaltípust jelzı táblák

11. § (1) Az útvonal típusát jelzı táblák:

a) „Autópálya” (1. ábra);

19 A 9. § (5) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.20 A 9. § új (6) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejőleg az eredeti (6)–(8) bekezdés számozását (7)–(9) bekezdésre változtatva. A 9. § (6) bekezdése a 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.21 A 9. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése.22 A 9. § eredeti (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre

változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése.23 A 9. § (8) bekezdésének b) pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdése iktatta a szövegbe és egyidejőleg az eredeti b) pont jelölését c) pontra változtatta.24 A 9. § (8) bekezdése eredeti b) pontjának jelölését c) pontra változtatta a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése.25 A 9. § eredeti (8) bekezdésének számozását (9) bekezdésre változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése.

Page 5: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 5 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

b) „Autópálya vége” (2. ábra);c) „Autóút” (3. ábra);

d) „Autóút vége” (4. ábra);

e) „Fıútvonal” (5. ábra);f) „Fıútvonal vége” (6. ábra).

(2) Ha az útkeresztezıdésben a fıútvonal vonalvezetése az egyenes iránytól eltér, ezt az (1) bekezdés e) pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla jelzi; a kiegészítı tábla az útkeresztezıdés alaprajzi vázlatán a fıútvonal vonalvezetését vastag vonallal tünteti fel (7. ábra).

(3) Az (1) bekezdés a)–d) és f) pontjában említett jelzıtábla elıjelzésére a táblával azonos ábrájú – az elıjelzett tábla távolságát feltüntetı – kiegészítı táblával ellátott jelzıtábla szolgál (8. ábra).

(4)26 Az (1) bekezdés a) pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı jelzıtábla (8/a. ábra) azt jelzi, hogy az út úthasználati díj megfizetésével vehetı igénybe. Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett

kiegészítı jelzıtábla (8/b. ábra) az úthasználati díjfizetési kötelezettség végét jelzi. A kiegészítı jelzıtábla jelzése tartalmazhatja a díjfizetési kötelezettség ellenırzésének módját is.

8/a. ábra

26 A 11. § (4) bekezdését az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

Page 6: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 6 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

8/b. ábra

(5)27 Az (1) bekezdés c) pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı jelzıtábla (8/c. ábra) jelzése utalhat az út igénybevétele esetében az úthasználati díjfizetésre kötelezett gépjármővekre. Ha a kiegészítı jelzıtábla jelzése tehergépkocsira utal, a jelzés a díjfizetésre kötelezett tehergépkocsi, vontató, valamint e jármőbıl és pótkocsiból álló

jármőszerelvény (a továbbiakban az úthasználati díjfizetés tekintetében együtt: tehergépkocsi) megengedett legnagyobb össztömegének alsó határát határozza meg. Az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı jelzıtábla (8/d. ábra) az úthasználati díjfizetési kötelezettség végét jelzi. A kiegészítı jelzıtábla jelzése tartalmazhatja a díjfizetési kötelezettség ellenırzésének módját is.

8/c. ábra

8/d. ábra

(6)28 Az (1) bekezdés e) pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı jelzıtábla (8/c. ábra) azt jelzi, hogy a tehergépkocsival az út csak úthasználati díj megfizetésével vehetı igénybe, amennyiben a megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a kiegészítı jelzıtáblán meghatározott mértéket. Az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı jelzıtábla (8/d. ábra) az úthasználati díjfizetési kötelezettség végét jelzi. A kiegészítı jelzıtábla jelzése tartalmazhatja a díjfizetési kötelezettség ellenırzésének módját is.

Az elsıbbséget szabályozó jelzıtáblák

12. § (1) Az elsıbbséget szabályozó jelzıtáblák:a)29 ,,Elsıbbségadás kötelezı'' (9. ábra); a tábla azt jelzi,

hogy az útkeresztezıdésben elsıbbséget kell adni a keresztezı (betorkolló) úton – illetıleg, ha a jelzıtábla alatt az útkeresztezıdés alaprajzi vázlatát feltüntetı kiegészítı tábla van, az ezen vastag vonallal jelzett úton (10. ábra) – érkezı jármő részére. Ha a kiegészítı táblán a kerékpár-közlekedésre utaló jelzés van (10/a. ábra), abban az esetben az úttest kerékpár-közlekedés céljára burkolati jellel kijelölt részén áthaladó kerékpáros részére elsıbbséget kell adni.

27 A 11. § (5) bekezdését az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.28 A 11. § (6) bekezdését az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

1. §-a iktatta be.29 A 12. § (1) bekezdésének a) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

Page 7: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 7 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

10/a. ábra

b)30 „ÁLLJ! Elsıbbségadás kötelezı'' (11. és 12. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az útkeresztezıdésnél – a megállás helyét jelzı útburkolati jel elıtt, ilyen útburkolati jel hiányában az

útkeresztezıdésbe való behaladás elıtt – meg kell állni, és az a) pontban említett úton érkezı jármő részére elsıbbséget kell adni. A vasúti átjáróra a megállás után a 39. §-ban foglaltak szerint szabad ráhajtani.

c) „A szembejövı forgalom elsıbbsége” (13. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útszőkületben elsıbbséget kell adni a

szembejövı jármő részére;

d) „Elsıbbség a szembejövı forgalommal szemben” (14. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útszőkületben a jármőnek elsıbbsége van a szembejövı jármővel szemben.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett jelzıtábla elıjelzésére a táblával azonos ábrájú – az elıjelzett tábla távolságát feltüntetı – kiegészítı táblával ellátott jelzıtábla

szolgál (15. ábra).(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzıtábla

elıjelzésére az a) pontban említett táblával azonos ábrájú – „STOP” feliratot és az elıjelzett tábla távolságát feltüntetı – kiegészítı táblával ellátott jelzıtábla szolgál (16. ábra).

30 A 12. § (1) bekezdésének b) pontja a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

Page 8: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 8 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

(4)31 Ha az (1) bekezdés b) pontjában említett „ÁLLJ! Elsıbbségadás kötelezı” jelzıtáblát vasúti átjárónál helyezték el, a megállás helyét jelzı útburkolati jel elıtt – ilyen útburkolati jel hiányában a jelzıtábla elıtt – meg kell állni, és továbbhaladni csak abban az esetben szabad, ha a vezetı meggyızıdött arról, hogy vasúti jármő nem közeledik.

Utasítást adó jelzıtáblák

13. § (1) Az utasítást adó jelzıtáblák:a)32 ,,Kötelezı haladási irány'' (17–19. ábra); a tábla azt jelzi,

hogy az útkeresztezıdésben a táblán lévı nyíl (nyilak) által jelzett irányban (irányok valamelyikében) kell továbbhaladni. A tábla alatt elhelyezett autóbuszt vagy kerékpárt és nyilat (nyilakat) mutató kiegészítı tábla (18/d. ábra) azt jelzi, hogy az menetrend szerint közlekedı autóbusz vagy a kerékpáros a jármő jelképét feltüntetı kiegészítı táblán lévı nyíl (nyilak) által jelzett irányban haladhat tovább.

18/d. ábra

a/1.33 ,,Kötelezı haladási irány veszélyes anyagot szállító jármő részére'' (18/a., 18/b., 18/c. ábra), azt jelenti, hogy az

útkeresztezıdésben a veszélyes anyagot szállító jármőnek a táblán megjelölt irányban kell továbbhaladnia;

31 A 12. § (4) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 4. §-a iktatta be a rendeletbe.32 A 13. § (1) bekezdésének a) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított

szöveg.33 A 13. § (1) bekezdésének a/1. pontját a 104/1997. (VI.18.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

Page 9: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 9 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

b) „Kikerülési irány” (20–22. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a táblát – illetıleg azt az akadályt vagy egyéb tárgyat, amelyen a

táblát elhelyezték – a táblán levı nyíl által jelzett irányban kell kikerülni;

c) „Körforgalom” (23. ábra); a tábla olyan utat jelez, amelyen úgy kell haladni, hogy az út által körbezárt terület a vezetıtıl

balra essék;

Page 10: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 10 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

d) „Kötelezı legkisebb sebesség” (24. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton legalább a táblán megjelölt sebességgel kell haladni – kivéve, ha ez a sebesség az út-, a forgalmi, az

idıjárási vagy a látási viszonyok miatt a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné; a jelzıtábla hatályát csak a „Kötelezı legkisebb sebesség vége” tábla (25. ábra) oldja fel;

e)34 ,,Kerékpárút'' (26. ábra), a tábla azt jelzi, hogy a kétkerekő kerékpárok csak a kerékpárúton közlekedhetnek; a segédmotoros rokkantkocsi, gépi meghajtási kerekes szék, illetıleg a kétkerekő segédmotoros kerékpár lakott területen

kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzıtábla nem tiltja. A kétkerekő segédmotoros kerékpár, segédmotoros rokkantkocsi a kerékpárúton legfeljebb 20 km/óra sebességgel közlekedhet. A kerékpárúton más jármő közlekedése tilos;

f)35 „Kerékpárút vége” (26/a ábra);g)36 „Gyalogút” (26/b ábra); a tábla olyan önálló utat jelez,

amely a gyalogosok közlekedésére szolgál; jármő közlekedése a gyalogúton tilos;

g/1.37 ,,Gyalogos övezet (zóna)'' (26/h. ábra); a jelzıtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok közlekedésére szolgálnak; jármő közlekedése a gyalogos övezetben tilos. Ha a tábla alatt idıszakot megjelölı kiegészítı tábla van – a jelzett idıszakon kívül – az ott lakók jármővei,

illetıleg az út kezelıje által kiadott engedéllyel rendelkezık jármővei, valamint a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítı táblán jelzett idıszakban az övezetben a várakozás tilos. A mozgáskorlátozott személyt szállító jármő – amennyiben ennek feltételei adottak – az övezetben közlekedhet és várakozhat.

h)38 „Gyalogút vége” (26/c ábra);h/1.39 ,,Gyalogos övezet (zóna) vége'' (26/i. ábra)

26/h. ábra

34 A 13. § (1) bekezdésének e) pontja a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.35 A 13. § (1) bekezdésének f) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 5. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.36 A 13. § (1) bekezdésének g) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 5. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

37 A 13. § (1) bekezdésének g/1. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.38 A 13. § (1) bekezdésének h) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 5. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.39 A 13. § (1) bekezdésének h/1. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

Page 11: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 11 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

26/i. ábra

i)40 „Gyalog- és kerékpárút” (26/d és 26/e ábra);i/1.41 ,,Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)'' (26/j. ábra); a

jelzıtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármő közlekedése az övezetben tilos. Kerékpárosoknak, az út számukra burkolati jellel elválasztott vagy eltérı színő burkolattal megjelölt részén kell közlekedni, legfeljebb 20 km/óra sebességgel. Az út egyéb részein a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/óra

sebességgel közlekedhetnek. A kerékpárosok számára kijelölt útfelületen a gyalogosok nem közlekedhetnek. Ha a jelzıtábla alatt idıszakot megjelölı kiegészítı tábla van – a jelzett idıszakon kívül – az ott lakók jármővei és a közútkezelı engedélyével rendelkezık jármővei az övezetben legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítı táblán jelzett idıszakban az övezetben a várakozás tilos. A mozgáskorlátozott személyt szállító jármő – amennyiben ennek feltételei adottak – az övezetben közlekedhet és várakozhat.

j)42 „Gyalog- és kerékpárút vége” (26/f és 26/g ábra);

j/1.43 ,,Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna) vége'' (26/k. ábra)

40 A 13. § (1) bekezdésének i) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 5. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.41 A 13. § (1) bekezdésének i/1. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

42 A 13. § (1) bekezdésének j) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 5. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.43 A 13. § (1) bekezdésének j/1. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

Page 12: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 12 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

26/j. ábra

26/k. ábra

k)44 ,,Hólánc használata kötelezı'' (26/l. ábra); a jelzıtábla azt jelzi, hogy az úton közlekedı jármőnek (gépkocsi,

mezıgazdasági vontató, lassú jármő) legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsokat hólánccal kell felszerelni.

26/l. ábra k/1.45 ,,Hólánc használata kötelezı vége'' (26/m. ábra);

26/m. ábra

k/2.46 Ha a k) pontban említett jelzıtáblát közúti határátkelıhelyen helyezték el, csak azok a jármővek léphetnek be a Magyar Köztársaság területére, amelyeken készenlétben van legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak

felszereléséhez szükséges hólánc.

(2)47 Ha az (1) bekezdés g) vagy i) pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla idıszakot jelöl meg, ezen az idıszakon kívül – legfeljebb 20 km/óra sebességgel, a gyalogosok, illetıleg a gyalogosok és a kerékpárosok

44 A 13. § (1) bekezdésének k) pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.45 A 13. § (1) bekezdésének k/1. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

46 A 13. § (1) bekezdésének k/2. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.47 A 13. § (2) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Page 13: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 13 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

veszélyeztetése nélkül – célforgalomban jármővek (más jármővek) is közlekedhetnek a gyalogúton, illetıleg a gyalog- és kerékpárúton. Ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozná, a kerékpárosok az úttesten is közlekedhetnek.

A jármővek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzıtáblák

14. § (1) A jármővek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzıtáblák:

a) „Jobbra bekanyarodni tilos” (27. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkeresztezıdésben jobbra bekanyarodni tilos;

b) „Balra bekanyarodni tilos” (28. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkeresztezıdésben megfordulni és balra bekanyarodni tilos;

c) „Megfordulni tilos” (29. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton megfordulni tilos;

d)48 „Sebességkorlátozás” (30. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos;

e)49 „Legkisebb követési távolság” (31. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a jármőveknek egymást a táblán megjelöltnél kisebb távolságban követniök tilos; ha a táblán tehergépkocsik jelképe van, a tilalom az egymást követı jármővek közül csak a 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő tehergépkocsikra, valamint a vontatókra, a mezıgazdasági vontatókra és a lassú jármővekre vonatkozik;

f) „Elızni tilos” (32. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton elızni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekő motorkerékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és kerékpárnak,

valamint állati erıvel vont jármőnek és kézikocsinak gépjármővel való elızésére, továbbá az úttest közepén levı vágányon haladó villamos elızésére;

g)50 „Tehergépkocsival elızni tilos” (33. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő tehergépkocsival, valamint vontatóval, mezıgazdasági vontatóval és lassú jármővel elızni tilos; ez a tilalom nem vonatkozik kétkerekő motorkerékpár, segédmotoros kerékpár és kerékpár, valamint állati erıvel vont jármő és kézikocsi elızésére, továbbá az úttest közepén levı vágányon haladó villamos elızésére;

h) „Kötelezı megállás” (34. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a táblával megjelölt helyen megállás nélkül továbbhaladni tilos; a

táblán levı felirat a megállási kötelezettség indokát tünteti fel;

48 A 14. § (1) bekezdése d) pontjának 30. ábráját a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése állapította meg.49 A 14. § (1) bekezdés e) pontjának második fordulatát a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 6. §-ának (1)

bekezdése iktatta be a rendeletbe.50 A 14. § (1) bekezdésének g) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM- BM együttes rendelet 6. §-ának (2) bekezdése iktatta be a rendeletbe.

Page 14: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 14 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

i) „Szélességkorlátozás” (35. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél – a rakományával együtt – szélesebb jármővel közlekedni tilos;

j) „Magasságkorlátozás” (36. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél – rakományával együtt – magasabb jármővel közlekedni tilos;

k) „Hosszúságkorlátozás” (37. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél – rakományával együtt – hosszabb jármővel (jármőszerelvénnyel) közlekedni tilos;

l)51 „Súlykorlátozás” (38. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb össztömegő jármővel (jármőszerelvénnyel) közlekedni tilos;

m) „Tengelyterhelés-korlátozás” (39. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan jármővel közlekedni tilos, amelynek tengelyterhelése – bármelyik tengelyén – a táblán megjelöltnél nagyobb;

n) „Mindkét irányból behajtani tilos” (40. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra mindkét irányból tilos behajtani;

o) „Gépjármővel, mezıgazdasági vontatóval és lassú jármővel behajtani tilos” (41. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra gépjármővel – kivéve a kétkerekő motorkerékpárt –, valamint mezıgazdasági vontatóval és lassú jármővel behajtani tilos;

p) „Motorkerékpárral behajtani tilos” (42. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra kétkerekő motorkerékpárral, oldalkocsis motorkerékpárral és motoros triciklivel behajtani tilos;

51 A 14. § (1) bekezdésének l) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 39. §-ának (2) bekezdése szerint

módosított szöveg.

Page 15: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 15 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

q)52 „Autóbusszal behajtani tilos” (42/a ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra autóbusszal – kivéve a menetrend szerint közlekedı autóbuszt – behajtani tilos;

r)53 „Tehergépkocsival behajtani tilos” (43. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra tehergépkocsival – kivéve a legfeljebb 2500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegő, zárt kocsiszekrényő tehergépkocsit –, valamint vontatóval,

mezıgazdasági vontatóval és lassú jármővel behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (44. ábra), csak az ezt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő ilyen jármővel tilos behajtani;

s)54 „Mezıgazdasági vontatóval behajtani tilos” (45. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra mezıgazdasági vontatóval és lassú jármővel behajtani tilos;

t)55 „Jármőszerelvénnyel behajtani tilos” (46. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra jármőszerelvénnyel – kivéve a vonójármőbıl és egytengelyes vagy félpótkocsiból álló jármőszerelvényt – behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is

megjelöl (47 . ábra), csak olyan jármőszerelvénnyel tilos behajtani, amelyben a pótkocsi (bármelyik pótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege ezt a súlyhatárt meghaladja;

u)56 „Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos” (48. ábra);

52 A 14. § (1) bekezdésének q) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 6. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, és egyidejőleg az eredeti q)–v) pont jelölését r)–w) pontra változtatta.53 A 14. § (1) bekezdése eredeti q) pontjának jelölését r) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése, az r) pont szövege e módosító rendelet 39. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

54 A 14. § (1) bekezdése eredeti r) pontjának jelölését s) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése.55 A 14. § (1) bekezdése eredeti s) pontjának jelölését t) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése, a t) pont e módosító rendelet 39. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.56 A 14. § (1) bekezdése eredeti t) pontjának jelölését u) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése.

Page 16: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 16 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

u)56 „Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos” (48. ábra);v)57 „Kerékpárral behajtani tilos” (49. ábra);

w)58 „Kézikocsival bemenni tilos” (50. ábra);x) „Állati erıvel vont jármővel behajtani tilos” (51. ábra);

y)59 ,,Veszélyes anyagot szállító jármővel behajtani tilos'' (52. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az útra veszélyes anyagot szállító

jármővel behajtani tilos;

y/1–y/2.60

z) „Behajtani tilos” (53. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az egyirányú forgalmú útra ebbıl az irányból behajtani tilos.

z/1.61 ,,Korlátozott sebességő övezet'' (53/a. ábra) jelzıtábla

azt jelzi, hogy a ,,Korlátozott sebességő övezet vége'' (53/b. ábra) jelzıtábláig az úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos.

z/2.62 „Korlátozott forgalmú övezet (zóna)” (53/c. ábra)

56 A 14. § (1) bekezdése eredeti t) pontjának jelölését u) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése.57 A 14. § (1) bekezdése eredeti u) pontjának jelölését v) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése.58 A 14. § (1) bekezdése eredeti v) pontjának jelölését w) pontra változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (2) bekezdése.59 A 14. § (1) bekezdésének y) pontja a 104/1997. (VI. 18.)

Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.60 A 14. § (1) bekezdésének y/1–y/2. pontját a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése.61 A z/1. pontot a 151/1995. ( XII. 12.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.62 A 14. § (1) bekezdésének z/2. pontját az 58/2007. (III. 31.)

Page 17: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 17 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

jelzıtábla azt jelzi, hogy a „Korlátozott forgalmú övezet (zóna) vége” (53/d. ábra) jelzıtábláig az úton a táblán megjelölt súlyhatárt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegő tehergépkocsival, vontatóval, mezıgazdasági vontatóval és

lassú jármővel közlekedni tilos.

53/c. ábra

53/d. ábra

(2) Ha a jelzıtáblán az (1) bekezdés o)–x) pontjában említett

táblák jelképei közül több van feltüntetve, az útra a jelképekkel jelzett valamennyi jármővel tilos behajtani (54., 55. ábra).

(3)63 Ha az (1) bekezdés n)–y) és z/2. pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı táblán „Kivéve célforgalom” felirat van, a tilalom nem vonatkozik arra a jármőre, melynek úti célja a táblával megjelölt úton vagy övezetben van.

(4)64 Ha az (1) bekezdés o)–x) és z/2. pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı táblán „Kivéve áruszállítás” felirat van, áruszállítást végzı jármővel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha úti célja a jelzıtáblával megjelölt úton vagy övezetben van.

(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzıtábla hatálya arra az útkeresztezıdésre terjed ki, amelyik elıtt azt elhelyezték.

(6)65 Az (1) bekezdés c)–g) pontjában említett jelzıtábla hatálya a táblánál kezdıdik és a következı útkeresztezıdés kezdetéig tart, kivéve ha a jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg, vagy a (7) bekezdésben említett jelzıtábla a tilalmat elıbb feloldja.

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.63 A 14. § (3) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.64 A 14. § (4) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.65 A 14. § (6) bekezdése a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 6. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Page 18: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 18 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

(7) A „Sebességkorlátozás vége” jelzıtábla (56. ábra) az (1) bekezdés d) pontjában említett tábla, az „Elızési tilalom vége” jelzıtábla (57. ábra) az (1) bekezdés f) pontjában említett tábla, a „Tehergépkocsira vonatkozó elızési tilalom vége” jelzıtábla (58. ábra) az (1) bekezdés g) pontjában említett tábla, a „Mozgó jármővekre vonatkozó tilalmak vége” jelzıtábla (59. ábra) pedig az (1) bekezdés c)–g) pontjában említett valamennyi tábla hatályát feloldja.

(8)66 Ha a „Sebességkorlátozás” jelzıtáblát a „Lakott terület kezdete” jelzıtáblával együtt helyezték el, a sebességkorlátozás hatálya a teljes lakott területre kiterjed.

(9)67 Ha az (1) bekezdés a)–d), z/1. és z/2. pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla idıszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az idıszakban áll fenn.

(10)68 Ha az (1) bekezdés n)–y) pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla idıszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az idıszakban áll fenn; azzal a jármővel, amellyel a nem tiltott idıszakban az útra behajtottak, a tiltott idıszak kezdetéig az utat el kell hagyni.

(11)69 Ha a „Kivéve célforgalom” vagy a „Kivéve áruszállítás” feliratú kiegészítı tábla idıszakot is megjelöl, az útra célforgalomban is csak ebben az idıszakban szabad behajtani és azt a megjelölt idıszak végéig el kell hagyni.

(12)70 Az (1) bekezdés n)–t) pontjában említett jelzıtáblánál az út és a közmő építésére vagy fenntartására, köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai győjtı és

kézbesítıszolgálat ellátására szolgáló jármővel a tilalom ellenére be szabad hajtani, ha ez a feladat ellátása érdekében elkerülhetetlen; a munka végeztével a jármővel az utat haladéktalanul el kell hagyni.

(13)71 Az (1) bekezdés n)–p), t) és u) pontjában említett jelzıtáblánál mozgáskorlátozott személy (illetıleg az ıt szállító jármő vezetıje), a betegszállító gépjármő a tilalom ellenére behajthat, ha úti célja a jelzıtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthetı meg. A jármővel ilyen esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

(14)72 Ha az (1) bekezdés n) pontjában említett jelzıtábla alatt "Kivéve engedéllyel", "Kivéve taxi", illetıleg "Kivéve.…….……. (tömegközlekedési vállalat)" feliratú kiegészítı tábla van, az útra engedéllyel rendelkezı vagy a kiegészítı táblán feltüntetett jármővel, továbbá kerékpárral és konflissal szabad behajtani. Az engedélyt az út kezelıje adja ki, a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkezı, vagy oda (onnan) áruszállítást végzı természetes és jogi személyek részére. A felsoroltakon kívüli egyedi engedélyek kiadására az NKH regionális igazgatósága jogosult.

(15)73 Ha az (1) bekezdés a), b), n) és z) pontjában említett jelzıtábla alatt az 59/a. ábra szerinti kiegészítı táblán autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra van, a jelzıtáblával jelzett tilalom a menetrend szerint közlekedı autóbuszra és/vagy kerékpárra nem vonatkozik.

66 A 14. § (8) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 6. §-ának (5) bekezdése iktatta be, egyidejőleg a korábbi (8) bekezdés számozását (10) bekezdésre változtatta.67 A 14. § (9) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.68 A 14. § eredeti (8) bekezdésének számozását (10) bekezdésre változatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 6. § (5) bekezdése.69 A 14. § (11) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (7) bekezdése iktatta a szövegbe.70 A 14. § (12) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. §

(7) bekezdése iktatta a szövegbe.71 A 14. § (13) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 6. § (7) bekezdése iktatta be, szövegét újonnan az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a állapította meg.72 A 14. § (14) bekezdését a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM e. r. 3. § (3) bekezdése iktatta be, a bekezdés utolsó mondata a 94/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének f) pontjával megállapított, a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § b) pontja szerint módosított szöveg.73 A 14. § (15) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

Page 19: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 19 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

59/a. ábra

Megállási és várakozási tilalmat jelzı táblák

15. § (1) A jármővek megállását vagy várakozását tiltó jelzıtáblák:

a) „Megállni tilos” (60. ábra); a tábla azt jelzi, hogy – a forgalmi vagy mőszaki okból szükséges megállást kivéve – megállni, valamint várakozni tilos;

b) „Várakozni tilos” (61 . ábra); a tábla azt jelzi, hogy várakozni tilos, a jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı táblán levı felirat jelezheti, hogy a várakozási tilalom a jármővek meghatározott körére nem terjed ki;

c)74 "Korlátozott várakozási övezet" (61/a) ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton "Korlátozott várakozási övezet vége" (61/b) ábra) tábláig a várakozás a 113. és 114. ábra szerinti kiegészítı

táblán feltüntetett idıtartamig, illetıleg feltételekkel engedélyezett.

(2)75 Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzıtáblák hatálya a táblánál kezdıdik és a következı útkeresztezıdésig tart, kivéve

a) ha a jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla ennél rövidebb távolságot jelöl meg,

b) ha ellenkezı értelmő jelzıtábla a tilalmat elıbb feloldja,c) a (3) bekezdésben említett esetet.(3) Az (1) bekezdésben említett jelzıtáblák alatt – a tábla

síkjára merılegesen – elhelyezett kiegészítı táblán nyíl jelezheti, hogy a tilalom hatálya a táblától kezdıdıen vagy a tábláig áll fenn ( a nyíl iránya a korlátozás alá esı terület felé mutat, (62. ábra), illetıleg a tábla elıtt és után egyaránt fennáll (63. ábra).

(4) Ha az (1) bekezdésben említett jelzıtáblák alatt

elhelyezett kiegészítı tábla idıszakot jelöl meg, a tilalom csak ebben az idıszakban áll fenn.

(5) Ha az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla idıtartamot jelöl meg, a jelzıtábla csak a megjelölt idıtartamot meghaladó várakozást tiltja.

(6)76 Az (1) bekezdés b) pontjában említett jelzıtábla alatt kiegészítı tábla utalhat arra, hogy a várakozás kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos. A kiegészítı tábla feltünteti azt az idıszakot és távolságot is, amelyen a tilalom fennáll (61/c ábra). Ilyen helyen az áruszállító jármő a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat; más jármő – akár 5 percnél hosszabb ideig is – akkor tartózkodhat, ha a vezetı a jármőnél marad és áruszállító jármő érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetıvé teszi.

74 A 15. § (1) bekezdésének c) pontját a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelet 4. §-ának (1) bekezdése iktatta be a rendeletbe.75 A 15. § (2) bekezdésének bevezetı része a 104/1997. (VI.

18.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.76 A 15. § (6) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 7. §-a iktatta be.

Page 20: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 20 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

(7)77 Az (1) bekezdésben említett jelzıtáblák alatt elhelyezett kiegészítı jelzıtábla (63/a ábra) az útpadkán történı megállási (várakozási) tilalomra is utal.

(8)78 Az (1) bekezdés c) pontjában említett "Korlátozott várakozási övezet" jelzıtábla a 14. § (14) bekezdésében meghatározott jelzıtáblával és kiegészítı táblával együtt is

alkalmazható. Ebben az esetben a várakozás feltételeire a kiegésztı táblán feltüntetettek az irányadók.

(9)79 Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzıtáblák alatt elhelyezett kiegészítı tábla (63/b ábra) azt jelzi, hogy az itt szabálytalanul várakozó jármővet elszállítással eltávolíthatják.

63/b ábra 80

(10)81 A 17. § (1) bekezdés e) pontjában említett jelzıtáblák (113. és 114. ábra) és a 15. § (1) bekezdés c) pontjában említett jelzıtábla (61/a. ábra) alatt elhelyezett kiegészítı tábla (63/c.

ábra) azt jelzi, hogy a jelzıtáblákkal meghatározott várakozási szabályokat megszegı jármővet kerékbilincs alkalmazásával rögzíthetik.

63/c. ábra

Veszélyt jelzı táblák

16. § (1) A veszélyt jelzı táblák:a) „Veszélyes útkanyarulat balra” (64. ábra), „Veszélyes

útkanyarulat jobbra” (65. ábra);

77 A 15. § (7) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 72/1994. (V. 10.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.78 A 15. § (8) bekezdését a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta be.

79 A 15. § (9) bekezdését a 72/1994. (V. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.80 Ld. 1994 MK 50. szám 1766.oldal.81 A 15. § (10) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

Page 21: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 21 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

16. § (1) A veszélyt jelzı táblák:a) „Veszélyes útkanyarulat balra” (64. ábra), „Veszélyes

útkanyarulat jobbra” (65. ábra);

b) „Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok”; a tábla azt jelzi, hogy az úton egymás után két vagy több veszélyes útkanyarulat

van; a tábla jelzi azt is, hogy az elsı útkanyarulat balra (66. ábra), vagy jobbra (67. ábra) vezet;

c) „Veszélyes lejtı” (68. ábra), illetıleg „Veszélyes emelkedı” (69. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton jelentısebb lejtı, illetıleg emelkedı van; a táblán levı szám a veszélyes

útszakasz legnagyobb lejtésének, illetıleg emelkedésének a százalékos mértékét jelzi;

d) „Útszőkület” (70–71. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttest szélessége a megelızı útszakaszhoz képest számottevıen

csökken;

e) „Szembejövı forgalom” (72. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton – a korábbi forgalmi rendtıl vagy a megelızı útszakasz egyirányú forgalmától eltérıen – kétirányú forgalom van;

f) „Kompátkelés vagy nyitható híd” (73. ábra);

g) „Rakpart vagy meredek part” (74. ábra); a tábla azt jelzi,

Page 22: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 22 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

hogy az út közvetlenül a vízparton vagy szakadék mellett h) „Bukkanó” (75. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a

domborzati viszonyok miatt a kilátás korlátozott;

i)82 "Egyenetlen úttest" (76. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttest a megelızı útszakaszéhoz képest lényegesen rosszabb állapotban van, vagy az úttesten sebességcsökkentı bordákat (küszöböket) alakítottak ki;

j) „Csúszós úttest” (77. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttest erısen csúszóssá válhat;

k) „Kavicsfelverıdés” (78. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a jármővek kerekei – az úttest laza szerkezete miatt – kavicsfelverıdést idézhetnek elı;

l) „Kıomlás” (79. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestre – kıomlás következtében – nagyobb kövek kerülhetnek;

m) „Úton folyó munkák” (80. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttesten vagy annak közvetlen közelében útjavítási, karbantartási vagy egyéb hasonló munkálat folyik;

n) „Mélyrepülés” (81.ábra); a tábla azt jelzi, hogy az út felett alacsonyan repülı légijármő tőnhet fel;

o) „Oldalszél” (82. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton gyakori az erıs oldalirányú szél;

p)83 „Gyalogosátkelés” (83. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttesten útburkolati jellel kijelölt gyalogosátkelıhely van;

82 A 16. § (1) bekezdésének i) pontja a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.83 A 16. § (1) bekezdésének p) pontjában a 83. ábrát a 2/1984.

(I. 29.) KM-BM együttes rendelet 8. §-ának (1) bekezdése állapította meg.

Page 23: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 23 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

q) „Gyermekek” (84. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a gyermekeknek az úttestre lépésével fokozottan számolni kell;

r) „Állatok”; a tábla azt jelzi, hogy az úttesten háziállatok vagy szabadon élı állatok (85–86. ábra) megjelenésével

fokozottan számolni kell;s) „Forgalomirányító fényjelzı készülék” (87. ábra); a tábla

azt jelzi, hogy az úton jármővek forgalmát irányító fényjelzı készülék van;

t) „Egyenrangú utak keresztezıdése” (88. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan útkeresztezıdés van , amelyben a

jobbról érkezı jármőnek van elsıbbsége;

u)84 „Útkeresztezıdés alárendelt úttal” (89. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan útkeresztezıdés van, amelyben a jármőnek elsıbbsége van a keresztezı úton érkezı jármővel

szemben; a jelzıtábla azt is jelezheti, hogy az alárendelt út melyik irányból torkollik az elsıbbséggel rendelkezı útba (89/a ábra). A jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla mutathatja az útkeresztezıdés alaprajzi vázlatát, vastag vonallal jelezve az

84 A 16. § (1) bekezdés u) pontja elsı mondatának utolsó fordulatát és második mondatát a 2/1984. (I. 29.) KM-BM

együttes rendelet 8. §-ának (2) bekezdése iktatta be a rendeletbe.

Page 24: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 24 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

elsıbbséggel rendelkezı út vonalvezetését (89/b ábra);

v) „Sorompó nélküli vasúti átjáró” (90. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan vasúti átjáró van, amelynél teljes vagy

félsorompó felszerelve nincs; a jelzıtábla alatt kiegészítı tábla jelzi, ha az átjárót fénysorompó biztosítja (91. ábra);

x) „Sorompóval biztosított vasúti átjáró” (92. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton teljes, vagy félsorompóval biztosított vasúti átjáró van; a jelzıtábla alatt elhelyezett – a v) pontban

említett – kiegészítı tábla jelzi, ha az átjárót fénysorompó is biztosítja;

y) „Villamos” (93. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az utat villamospálya keresztezi.

z)85 „Egyéb veszély” (94. ábra),86 a tábla azt jelzi, hogy az úton az a)—y) pontban említett jelzıtáblákkal nem jelezhetı veszély van; a veszély fajtáját a jelzıtábla alatt elhelyezett

kiegészítı tábla tünteti fel; ilyen tábla jelzi, hogy az úttesten hosszanti vályúk alakultak ki (nyomvályús útszakasz: 94/a ábra); ilyen tábla jelzi az utat keresztezı vasúti pályát is, ha vasúti jármő áthaladását jelzıır biztosítja (95. ábra);

85 A 16. § (1) bekezdésének z) pontja a 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

86 Lásd a Magyar Közlöny 1992. évi 114. szám, 3835. oldalt.

Page 25: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 25 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

z/1.87 „Gyalogosok” (95/a ábra); a tábla azt jelzi, hogy fokozottan számolni kell az úttesten gyalogosok

közlekedésével;

z/2.88 „Kerékpárosok” (95/b ábra); a tábla azt jelzi, hogy fokozottan számolni kell az úttesten kerékpárosok közlekedésével.

z/3.89 A z/2. pontban említett jelzıtábla alatt elhelyezett

kiegészítı jelzıtábla (95/c. ábra) azt jelzi, hogy az úton olyan keresztezıdés van, ahol fokozottan számítani kell kerékpárosok keresztirányú közlekedésére;

z/4.90 ,,Útzár'' (95/d. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az utat rendırség útzár telepítésével lezárta.

87 A 16. § (1) bekezdésének z/1. pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 8. §-ának (3) bekezdése iktatta be.88 A 16. § (1) bekezdésének z/2. pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 8. §-ának (3) bekezdése iktatta be.

89 A 16. § (1) bekezdésének z/3. pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.90 A 16. § (1) bekezdésének z/4. pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

Page 26: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 26 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

z/5.91 ,,Körforgalom'' (95/e. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a következı útkeresztezıdésben körforgalmú forgalmi rend van.

95/e. ábra

(2) A veszélyt jelzı tábla és a veszély helye (a veszélyes útszakasz kezdete) között a távolság

– autópályán 250–500 méter,– lakott területen kívül egyéb úton 150–250 méter,

– lakott területen 50–100 méter,kivéve ha a jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla (96. ábra) rövidebb távolságot jelöl meg.

(3) A jelzıtábla alatt elhelyezett kiegészítı táblán – két felfelé mutató nyíl között – levı felirat jelzi, ha a veszély hosszabb útszakaszon áll fenn (97. ábra).

(4) A vasúti átjárót – az (1) bekezdés v), x), illetıleg z) pontjában említett veszélyt jelzı táblán felül – a következı táblák is jelzik:

a)92 „Vasúti átjáró kezdete” (98–99. ábra), illetıleg „Két- vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete” (99/a–99/b ábra);

91 A 16. § (1) bekezdésének z/5. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta a szövegbe.92 A 16. § (4) bekezdésének a) pontja a 2/1984. (I. 29.)

KM–BM együttes rendelet 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Page 27: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 27 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

b) „Vasúti átjárót elıjelzı táblák” (100–102. ábra); a három elıjelzı tábla azt jelzi, hogy a jármő vezetıje vasúti átjáróhoz közeledik; a veszélyt jelzı tábla alatt elhelyezett háromsávos, az ezt követıen elhelyezett kétsávos, majd egysávos elıjelzı

tábla a veszélyt jelzı tábla és a vasúti átjáró közötti útszakaszt három egyenlı részre osztja. Ezek az elıjelzı táblák nincsenek minden vasúti átjáró elıtt elhelyezve.

(5)93 Az (1) bekezdés j) és z) pontjában meghatározott jelzıtábla alatt elhelyezett hóesésre (97/a. ábra) vagy esızésre (97/b. ábra) utaló kiegészítı jelzıtábla, a megjelölt idıjárási körülmények esetében jelentkezı fokozott baleseti veszélyre utal.

Tájékoztatást adó jelzıtáblák

17. § (1) A tájékoztatást adó jelzıtáblák a következık:

a)94 „Kijelölt gyalogosátkelıhely” (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt gyalogosátkelıhely keresztezi;

a/1.95 „Gyalogos alul- vagy felüljáró” (103/a ábra);

a/2.96 „Alagút” (103/b. ábra); a jelzıtáblán megjelenı felirat az alagút hosszát, a kiegészítı táblán megjelenı felirat az alagút kezdetének távolságát jelöli meg.

93 A 16. § (5) bekezdését a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta a szövegbe.94 A 17. § (1) bekezdésének a) pontjában a 103. ábrát a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (1) bekezdése állapította meg.

95 A 17. § (1) bekezdésének a/1. pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (2) bekezdése iktatta a rendeletbe.96 A 17. § (1) bekezdése a) pontjának a/2. alpontját az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

Page 28: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 28 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

103/b. ábra a/3.97 „Alagút vége” (103/c. ábra);

103/c. ábra b) „Egyirányú forgalmú út” (104–105. ábra);

c) „Zsákutca” (106. ábra);c/1.98 ,,Zsákutca kerékpáros továbbhaladási lehetıséggel''

(106/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy kerékpáros részére a továbbhaladás lehetısége biztosított.

106/a. ábra

d) „Autóbusz-megállóhely” (107. ábra); „Trolibusz-megállóhely” (108. ábra); illetıleg „Villamos- megállóhely” (109. ábra); a tábla menetrend szerint közlekedı

autóbusz-, trolibusz-, illetıleg villamosjárat megállóhelyét jelzi;

d/1.99 ,,Taxiállomás'' (109/a. ábra); a tábla a személytaxi részére kijelölt várakozó helyet jelzi; a tábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla jelezheti a taxiállomáson egy idıben várakozó

97 A 17. § (1) bekezdése a) pontjának a/3. alpontját az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.98 A 17. § (1) bekezdésének c/1. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

99 A 17. § (1) bekezdésének d/1 pontját a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 9. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe. Újonnan a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdése állapította meg.

Page 29: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 29 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

részére kijelölt várakozó helyet jelzi; a tábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla jelezheti a taxiállomáson egy idıben várakozó személytaxik megengedett számát.

e)100 ,,Várakozóhely'' (110. ábra); a tábla a jármővek kijelölt várakozóhelyét jelzi, a tábla alatt elhelyezett kiegészítı tábla jelezheti a várakozó helyen kötelezı elhelyezkedés módját (pl. a jobboldali kerekekkel a járdára állva kell várakozni) (111. ábra), illetıleg azt, hogy a várakozóhely kizárólag bizonyos jármővek (pl. csak személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok 112/c. ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító jármő 115. ábra és 115/a. ábra) részére van fenntartva. Ahol a várakozást ellenırzı óra van, kiegészítı tábla (113. ábra)

jelezheti azt az idıszakot is, amelyben a várakozást ellenırzı óra (parkométer) vagy jegykiadó automata mőködtetése kötelezı, kiegészítı tábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott idıtartamig és a 41. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113. és 114. ábra), a mozgáskorlátozottakat szállító jármővek részére fenntartott várakozóhelyet kiegészítı tábla (115. ábra) vagy külön jelzıtábla (115/a. ábra) jelezheti.

112/c. ábra 115/a. ábra

e/1.101 ,,Várakozóhely a közlekedési korlátozás alá esı nehéz

tehergépkocsik részére'' (112/a., 112/b. ábra), a tábla azt jelzi, hogy a várakozóhely a korlátozás hatálya alá esı nehéz tehergépkocsik részére van kijelölve;

100 A 17. § (1) bekezdésének e) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

101 A 17. § (1) bekezdésének e/1. pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta a szövegbe.

Page 30: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 30 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

e/2.102 ,,Várakozási övezet (zóna)'' (112/d. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a várakozás megengedett vagy – 113. és 114. ábra szerinti kiegészítı táblán feltüntetett módon – a ,,Várakozási övezet (zóna) vége'' (112/e. ábra) jelzıtábláig a

várakozás feltételekhez kötött.

112/d. ábra

112/e. ábra

f)103 „Besorolás rendjét jelzı tábla” (116. ábra); a tábla azt

jelzi, hogy az útkeresztezıdés elıtt – a továbbhaladási iránytól függıen – melyik forgalmi sávba kell besorolni; a nyilak szárában – pajzs alakban – az út számozása is feltüntethetı;

102 A 17. § (1) bekezdésének e/2. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.103 A 17. § (1) bekezdésének f) pontja a 2/1984. (I. 29.)

KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Page 31: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 31 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

f/1.104 ,,Kerékpáros közvetett kapcsolat'' (116/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkeresztezıdésnél a kerékpárosnak, amennyiben balra kíván továbbhaladni, a kerékpárról leszállva,

a keresztezı út menetirány szerinti jobb oldalán közlekedı jármővekhez kell besorolnia és az útkeresztezıdésen áthaladnia.

116/a. ábra

g)105 ,,Autóbusz forgalmi sáv'' (117. ábra); a tábla az

autóbusz forgalmi sáv kezdetét, az úttesten történı elhelyezkedését és a rajta közlekedık haladási irányát jelzi.

g/1.106 ,,Kerékpársáv'' (117/a. ábra); a tábla a kerékpársáv úttesten történı elhelyezkedését és a közlekedık haladási

irányát jelzi.

104 A 17. § (1) bekezdésének f/1. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe. Hatályos 2002. január 1. napjától.105 A 17. § (1) bekezdésének g) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdésével megállapított

szöveg.106 A 17. § (1) bekezdésének g/1. pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Page 32: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 32 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

g/2.107 ,,Kerékpársáv vége'' (117/b. ábra):

117/b. ábra

g/3.108 ,,Kerékpárosok által is használható autóbusz forgalmi

sáv'' (117/c. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az autóbusz forgalmi sávon a kerékpárosok közlekedése is megengedett.

117/c. ábra g/4.109 ,,Út melletti kerékpárút'' (117/d. és 117/e. ábra):

117/d. ábra 117/e. ábra g/5.110 ,,Út melletti kerékpárút vége'' (117/f. ábra):

107 A 17. § (1) bekezdésének g/2. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.108 A 17. § (1) bekezdésének g/3. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe. Hatályos 2002. január 1. napjától.

109 A 17. § (1) bekezdésének g/4. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.110 A 17. § (1) bekezdésének g/5. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

Page 33: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 33 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

117/f. ábra

h)111 „Kapaszkodósáv” (118. ábra); a tábla emelkedı úton a

lassabban haladó jármővek közlekedésére szolgáló kiegészítı sáv (kapaszkodósáv) kezdetét jelzi. A tábla jelezheti azt a sebességértéket is, amelynél kisebb sebességgel haladó jármő a kapaszkodósávot köteles igénybe venni (119. ábra);

i)112 „Kapaszkodósáv vége” (120–121. ábra);

j)113 „Lakó-pihenı övezet” (122. ábra);

111 A 17. § (1) bekezdésének h) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.112 A 17. § (1) bekezdésének i) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (4) bekezdésével

megállapított szöveg.113 A 17. § (1) bekezdésének j) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Page 34: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 34 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

k)114 „Lakó-pihenı övezet vége” (123. ábra);

l)–q)115

r) „Kerülı útirányt jelzı tábla” (130. ábra); a tábla – olyan útkeresztezıdés elıtt, amelyben a bekanyarodást tábla tiltja –

azt jelzi, hogy a keresztezı út milyen kerülı útirányon érhetı el;

s)116 „Lakott terület kezdete” (131., 131/a., 131/b., 131/c. ábra);

131. ábra

114 A 17. § (1) bekezdésének k) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.115 A 17. § (1) bekezdésének l)–q) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (5) bekezdése hatályon

kívül helyezte.116 A 17. § (1) bekezdésének s) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdése szerint kiegészített szöveg.

Page 35: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 35 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

131/a. ábra 131/b. ábra 131/c. ábra t)117 „Lakott terület vége” (132., 132/a., 132/b., 132/c. ábra);

132. ábra

132/a. ábra 132/b. ábra 132/c. ábrau) „Helynévtábla” (133. ábra); a tábla jelentısebb hely, folyó

stb. nevét tünteti fel;

117 A 17. § (1) bekezdésének t) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdése szerint kiegészített

szöveg.

Page 36: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 36 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

v) „Útirány-elıjelzı tábla” (134–137. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a megjelölt helységek a következı útkeresztezıdésnél melyik irányban érhetık el; az útirányt jelképezı nyíl megszakításában levı tilalmi, illetıleg veszélyt jelzı tábla az

útkeresztezıdést követı útszakaszon fennálló – jelzıtáblával jelzett – tilalom, illetıleg veszély elıjelzésére szolgál (138–139. ábra);

x )„Útirányjelzı tábla” (140–143. ábra); a tábla útkeresztezıdésnél jelzi, hogy a megjelölt helységek melyik

irányban érhetık el;x/1.118 ,,Kerékpáros útirányjelzı tábla'' (142/a., 142/b. ábra).

118 A 17. § (1) bekezdésének x/1. pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta a szövegbe.

Page 37: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 37 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

y )„Útvonal-megerısítı tábla” (144–145. ábra); a tábla az út számát, illetıleg azt jelzi, hogy az út hova vezet;

z) „Terelıút” (146–147. ábra); az út lezárása esetén arról tájékoztat, hogy a terelıút merre vezet.

(2)119 Az út mellett vagy közelében lévı egyes létesítményekrıl a 2. számú függelékben meghatározott – kék vagy barna alapszínő – jelzıtáblák adhatnak tájékoztatást.

(3)120 Ha az ,,Egyirányú forgalmú út'' jelzıtáblák (104. és 105. ábra) alatt elhelyezett kiegészítı táblán (105/a. ábra)

autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik meg, az úttesten kijelölt kerékpársávon a kerékpáros vagy az autóbusz forgalmi sávon az autóbusz – a jelzıtáblán megjelölt iránnyal szemben – közlekedhet.

119 A 17. § (2) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (5) bekezdésével megállapított szöveg.120 A 17. § (3) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet

7. §-ának (6) bekezdése iktatta a szövegbe. Hatályos 2002. január 1. napjától.

Page 38: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 38 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

105/a. ábra

(4)121 Az (1) bekezdés v), x), y) pontjában meghatározott jelzıtáblák zöld, kék vagy fehér alapszínőek lehetnek.

Útburkolati jelek

18. § (1) Az útburkolati jelek:a) úttest szélét jelzı vonal: hosszirányú folytonos – az

útkeresztezıdésnél szaggatott – vonal;b)122 terelıvonal: hosszirányú – egy vagy [olyan útszakaszon,

ahol a forgalmat a 9. § (1) bekezdésének e) pontjában említett fényjelzı készülék szabályozza] közvetlenül egymás mellett levı két párhuzamos – szaggatott vonal, amely az úttest felezıvonalát jelzi, a forgalmi sávokat egymástól vagy a nyílt villamospályát a forgalmi sávtól választja el; a szaggatott vonalak közötti térközök csökkenése arra hívja fel a figyelmet,

hogy a terelıvonal záróvonalban folytatódik; a terelıvonalon a jármővel folyamatosan haladni nem szabad;

c)123 záróvonal: hosszirányú folytonos vonal, amely az úttest felezıvonalát jelzi, illetıleg a két forgalmi irányt, a forgalmi sávokat egymástól, vagy a nyílt villamospályát a forgalmi sávtól választja el; a záróvonalat jármővel sem átlépni, sem érinteni nem szabad; ha azonban közvetlenül a záróvonal mellett terelıvonal is van, a záróvonal a terelıvonal felıl – az elızésre, illetıleg a bekanyarodásra vonatkozó szabályok megtartásával – átléphetı;

d) autóbusz forgalmi sáv: útburkolati jellel jelölt forgalmi sávban levı „BUSZ” felirat, amely azt jelzi, hogy a forgalmi sávban csak az erre vonatkozó külön szabályok [36. § (8) bek.] szerint szabad közlekedni;

e) elıjelzı nyíl (148–150. ábra); azt jelzi, hogy a forgalmi sávból a következı útkeresztezıdésnél melyik irányba (irányokba) szabad továbbhaladni;

f) terelınyíl (151. ábra); azt jelzi, hogy a forgalmi sávot – a sávváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartásával – a jelzett

irányban el kell hagyni;

121 A 17. § (4) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (6) bekezdése iktatta a szövegbe.122 A 18. § (1) bekezdésének b) pontja a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 6. §-ának (1) bekezdésével

megállapított szöveg.123 A 18. § (1) bekezdésének c) pontja a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 6. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Page 39: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 39 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

g) gyalogos-átkelıhely (152. ábra);

h) megállás helyét jelzı vonal: keresztirányú szaggatott vagy folytonos vonal, amely azt a helyet jelzi, ahol a jármővel – ha a megállást az elsıbbség megadása, a vasúti jármő áthaladásának biztosítása, illetıleg fényjelzı készülék vagy vasúti átjárót biztosító jelzıberendezés jelzése szükségessé teszi – meg kell

állni; ha az elsıbbségadási kötelezettség „Elsıbbségadás kötelezı” jelzıtábla jelzésébıl következik, erre a vonal elıtt levı háromszög alakú útburkolati jel (153. ábra) hívhatja fel a figyelmet;

h/1.124 ,,Elıretolt kerékpáros felállóhely balra bekanyarodó kerékpárosok számára'' (153/a. ábra); a forgalomirányító fényjelzı készülékkel szabályozott útkeresztezıdésben az oda kerékpársávon érkezı és balra bekanyarodó kerékpárosoknak, a megállás helyét jelölı vonalak közötti, kerékpárt mutató sárga színő útburkolati jellel (158/i. ábra) megjelölt úttestre csak a

tilos fényjelzés ideje alatt szabad a többi jármő elé – a besorolás általános szabályai szerint – besorolva a továbbhaladáshoz felkészülni.

153/a. ábrai) kötelezı megállás helyét jelzı vonal (154. ábra); azt a

124 A 18. § (1) bekezdésének h/1. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

Hatályos 2002. január 1. napjától.

Page 40: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 40 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

helyet jelzi, ahol az „ÁLLJ! Elsıbbségadás kötelezı” jelzıtábla jelzése folytán meg kell állni;

j) várakozóhely (155–156. ábra); az egy gépkocsi várakozására szolgáló helyet jelöli meg;

k) jármőforgalom elıl elzárt terület (157. ábra); az útburkolati jellel jelzett területre jármővel ráhajtani tilos;

l) megállóhely (158. ábra); menetrend szerint közlekedı autóbusz- vagy trolibuszjárat megállóhelyét, illetıleg taxi

állomását jelzi; a jel kiegészíthetı a megfelelı jármőre utaló felirattal;

m) megállási tilalmat jelzı vonal: az úttest szélén vagy a járda szegélyén levı folytonos vonal, amely – jogszabály rendelkezésébıl vagy jelzıtábla jelzésébıl folyó – megállási tilalomra hívja fel a figyelmet;

n) várakozási tilalmat jelzı vonal: az úttest szélén vagy a járda szegélyén levı szaggatott vonal, amely – jogszabály rendelkezésébıl vagy jelzıtábla jelzésébıl folyó – várakozási

tilalomra hívja fel a figyelmet;o)125 veszélyes helyre figyelmeztetı vonal (158/a ábra); e

vonallal együtt útburkolati jel jelezheti a veszély jellegét is (158/b, 158/c és 158/d ábra);

158/h. ábra126

125 A 18. § (1) bekezdésének o) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 10. §-ának (1) bekezdése iktatta be a rendeletbe.

126 Lásd: 1997. MK 52. szám 3927. oldal. A 158/h. ábrát a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 11. §-ának (2) bekezdése iktatta be.

Page 41: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 41 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

p)127 veszélyes hely elıjelzésére szolgáló vonalak:keresztirányú egymást követı folytonos vonalak (158/f ábra),

amelyek azt jelzik, hogy az úton sebességkorlátozásra vagy megállási kötelezettségre kell számítani,

127 A 18.§ (1) bekezdésének p) pontját a 72/1994. ( V. 10.) Korm. rendelet 3.§-a iktatta be a rendeletbe.

Page 42: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 42 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

p/1.128 az utat keresztezı kerékpárút (158/g. ábra).

p/2.129 ,,Kerékpárosok közlekedésére kijelölt úttest'' (158/i. ábra):

158/i. ábra

s)130 ,,X-jel'' (158/j. ábra); az egymást keresztezı vonalak a

várakozás tilalmát jelzik, ahol a jelzett területet valamely okból (pl. kapubejárat, tőzcsap stb.) szabadon kell hagyni.

128 A 18. § (1) bekezdésének p/1. pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 11. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.129 A 18. § (1) bekezdésének p/2. pontját a 28/2001. (II. 15.)

Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.130 A 18. § (1) bekezdésének s) pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

Page 43: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 43 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

158/j. ábra

(2)131 Az (1) bekezdésa) a), b), c), e), h), i) és k) pontjaiban említett útburkolati jel

fehér vagy sárga,b) l)–n) és p) pontjaiban említett útburkolati jel sárga,c) a többi útburkolati jel fehér.

Ha az a) pontban említett útburkolati jel sárga színő, az úttestnek, illetıleg egy részének a lezárása miatt szükséges forgalmi rend változásra hívhatja fel a figyelmet.

(3)132 Különösen veszélyes helyekre – elsısorban a vasúti átjáró és az útkeresztezıdés területére – szaggatott vonallal körülhatárolt sárga színő útburkolati jel (158/e ábra) hívhatja fel a jármővezetık figyelmét.

(4)133 A kerékpársávot az úttest többi részétıl folytonos – az útkeresztezıdésnél, továbbá ahol a jármővek várakozóhelyét az úttest széle és a kerékpársáv külsı széle között jelölték ki, szaggatott – sárga vonal választja el.

(5)134 A járdára festett folytonos fehér vonal azt a határt jelzi, ameddig a jármővek a járdának az úttest felıli részét várakozás céljára igénybe vehetik.

(6)135 A gyalog- és kerékpárútra festett folytonos sárga vonal a gyalogos és kerékpáros forgalmat választja el egymástól. Lakott területen belül – járdán létesített – kerékpárutat eltérı színő és/vagy anyagú burkolat, vagy folytonos sárga vonal

választja el a gyalogos forgalomtól.(7)136 A 17. § (1) bekezdés e) pontjában szereplı kiegészítı

tábla ábrája (115. ábra), amely a mozgáskorlátozottak gépjármővei részére fenntartott várakozóhelyet jelöli, útburkolati jelként önállóan is alkalmazható.

Vasúti átjárót biztosító jelzıberendezések

19. § (1) A vasúti átjáró biztosítására szolgáló jelzıberendezések: a fénysorompó, a félsorompó és a teljes

131 A 18.§ (2) bekezdése a 104/1997. (VI.18.) Korm. rendelet 11.§-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.132 A 18. § (3) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 10. §-ának (2) bekezdése iktatta be.133 A 18. § (4) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 10. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

134 A 18. § (5) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 10. §-ának (2) bekezdése iktatta be.135 A 18. § (6) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 10. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 11. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.136 A 18. § (7) bekezdését a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 6. §-ának (2) bekezdése iktatta be.

Page 44: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 44 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

sorompó.(2) A fénysorompó a vasúti jármő közeledését és áthaladását

két egymás mellett levı, felváltva villogó piros fénnyel jelzi; egyébként a készülék villogó fehér fényt ad.

(3) A félsorompó a vasúti jármő közeledésekor és áthaladásának ideje alatt az úttest menetirány szerinti jobb oldalát – piros-fehér színő – sorompórúddal lezárja. A félsorompóval együtt fénysorompó is mőködik.

(4) A teljes sorompó a vasúti jármő közeledésekor és áthaladásának ideje alatt az utat, illetıleg az úttestet teljes szélességében – piros-fehér színő sorompórúddal – lezárja. A teljes sorompót kiegészítheti olyan berendezés, amely

a) a sorompó lezárásának a megkezdését és záródását hangjelzéssel jelzi;

b) a sorompó lezárásának a megkezdését, valamint záródását és zárva tartását (a teljes felnyitásig) két egymás mellett levı, felváltva villogó piros fénnyel jelzi.

(5) A félsorompó és a teljes sorompó sorompórúdján piros fényvisszaverı, illetıleg piros fényt adó lámpa van.

(6) A továbbhaladás tilalmát jelzi, haa) az – egyedül vagy félsorompóval együtt alkalmazott –

fénysorompó villogó piros fényjelzést ad;b) a fél-, illetıleg a teljes sorompó rúdja mozgásban vagy

lezárt állapotban van;c) a teljes sorompót kiegészítı berendezés [(4) bek.] hang-

vagy fényjelzést ad.

(7) Az (1) bekezdésben említett berendezések üzemzavarát jelzi, ha

a) a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít;b)137 a félsorompó rúdja nyitott vagy félig nyitott állapotban

van és a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít;

c) a sorompórudak eltérı állásban vagy félig nyitott helyzetben vannak.

(8)138 A továbbhaladást – a 39. § (1) bekezdésében foglaltak megtartása mellett – engedélyezi

a) a fénysorompó villogó fehér fényjelzése,b) a teljes sorompó rúdjainak nyitott helyzete, feltéve hogy

sorompót kiegészítı hang- vagy fényjelzı berendezés jelzést nem ad.

Egyéb közúti jelzések

20. § (1) A járda (járdasziget) szélén levı fekete-fehér színő lánc-, illetıleg csıkorlát vagy más hasonló berendezés azt jelzi, hogy a gyalogosnak az úttestre lépnie tilos.

(2)139 Az út kanyarulatát – veszélyes útkanyarulatban a veszélyt jelzı táblán felül – az útkanyarulatban elhelyezett olyan tábla is jelezheti, amelyen nyíl alakú fekete-fehér sávok mutatnak a továbbhaladás irányába (159. ábra).

(3)140 Az úttestnek, illetıleg az úttest egy részének a lezárását piros-fehér színő korlát, továbbá nyíl alakban vagy ferdén sávozott tábla, terelıfüzér vagy terelıbóják, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetében ezen felül folyamatos piros vagy villogó sárga fényt adó lámpák is jelzik.

(4) A fekete-fehér színő sorompó azt jelzi, hogy a lezárt területre engedély nélkül behajtani tilos.

(5)141 Négyszöglető fekete alapon fehér számértéket feltüntetı jelzés azt a sebességet (km/órában) jelzi, amellyel forgalomirányító fényjelzı készülékek elıtt az egyenletes haladás érdekében közlekedni célszerő (160. ábra).

(6)142 ,,Gyermekszállítás'' (160/a. ábra), a személyszállító jármő elején és hátulján elhelyezett tábla az álló jármő

környezetében kíséret nélküli gyermekek közlekedésére figyelmeztet.

137 A 19. § (7) bekezdésének b) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 11. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.138 A 19. § (8) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 11. §-ának (2) bekezdése iktatta be a rendeletbe.139 A 20. § (2) bekezdése a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 12. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

140 A 20. § (3) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.141 A 20. § (5) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 12. §-ának (2) bekezdése iktatta be a rendeletbe.142 A 20. § (6) bekezdését a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta a szövegbe.

Page 45: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 45 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Egyes közúti jelzésekre vonatkozó külön rendelkezések143

20/A. §144 A 11–18. és a 20. §-ban meghatározott közúti jelzések ábráiban a feliratok, a számértékek, a továbbhaladás irányát jelzı nyilak, az útkeresztezıdések és útszőkületek alaprajzi vázlatait feltüntetı vonalak, továbbá az egyéb területek alaprajzi vázlatai (74., 106., 111., 112., 130., 138., 139., 155., 156. és 157. ábra) példálózó jellegőek; e jelzések mindenkor a tényleges helyzetet, illetıleg szabályozást tüntetik fel.

III. RÉSZ

A gyalogosokra és a jármővek utasaira vonatkozó szabályok

Gyalogosok közlekedése

21. § (1) A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie.

(2)145 Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs — vagy az a gyalogosközlekedésre, illetıleg a kerekes székkel való közlekedésre alkalmatlan —, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.

(3)146 Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egy sorban

a) lakott területen lehetıleg a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal oldalon, a jármőforgalommal szemben,

b)147 a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel közlekedı mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak.

(4) A gyalogosnak az úton olyan tárgyat, illetıleg anyagot, amely sérülést, rongálást, vagy szennyezést okozhat, csak megfelelıen becsomagolva szabad vinnie. Olyan tárggyal, amely méretei miatt a gyalogosforgalmat zavarná, az úttesten – a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén – kell közlekedni; éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az

ilyen tárggyal közlekedı gyalogosnak a jármővek vezetıi által elölrıl és hátulról kellı távolságból észlelhetı lámpát kell vinnie.

(5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátkelıhelyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogosátkelıhely nincs,

a) lakott területen levı fıútvonalon az útkeresztezıdésnél (a járda meghosszabított vonalában), valamint a menetrend szerint közlekedı jármő megállóhelyén levı járdasziget és az ahhoz közelebb esı járda között (a járdasziget teljes hosszában),

b) egyéb helyen bárhol,a legrövidebb áthaladást biztosító irányban

mehet át.(6) A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyızıdött

annak veszélytelenségérıl. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a jármővek vezetıit megzavarhatja, vagy megtévesztheti.

(7) A kijelölt gyalogosátkelıhelyen áthaladó gyalogosnak a jármővekkel szemben elsıbbsége van. Ugyancsak elsıbbsége van – kijelölt gyalogosátkelıhely hiányában is – az útkeresztezıdésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a jármővekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. A megkülönböztetı jelzéseket használó gépjármővekkel szemben azonban a gyalogosnak elsıbbsége ezeken a helyeken sincs.

(8) A gyalogos olyan helyen, ahol a jármővekkel szemben elsıbbsége nincs, mielıtt az úttestre lép, köteles meggyızıdni arról, hogy áthaladásával a jármőforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármő olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.

(9) A gyalogosnak tilosa) híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestjén áthaladni;b) olyan helyen, ahol a jármővekkel szemben elsıbbsége

nincs, a szabad kilátást gátló akadály (nagyobb álló jármő stb.) közelében az úttestre lépni;

c) lánc-, illetıleg csıkorlátot, sorompót kinyitni, azon átmászni, alatta átbújni, illetıleg azt megkerülve elzárt területre (úttest, útszakasz, vasúti pálya stb.) lépni;

d) villamospályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamospályán – a kiépített átkelıhelyen kívül – áthaladni;

e) autópályán (a leállósávon is) közlekedni, valamint áthaladni;

f) autóúton (a leállósávon és az útpadkán is) közlekedni, valamint útkeresztezıdésen kívül áthaladni;

143 A 20/A. §-t megelızı alcímet a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 13. §-a iktatta be.144 A 20/A. §-t a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 13. §-a iktatta be.145 A 21. § (2) bekezdése a 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelet

4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.146 A 21. § (3) bekezdése a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.147 A 21. § (3) bekezdésének b) pontja a 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

Page 46: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 46 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

g)148 az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró van.

(10)149 Vasúti pályán (vasúti átjárón vagy más kiépített átkelıhelyen) a gyalogos csak akkor haladhat át, ha meggyızıdött arról, hogy vasúti jármő nem közeledik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzıberendezés a továbbhaladás tilalmát jelzi.

(11)150 Fıútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos.

(12)151 A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek – ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban történı közlekedését – éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverı mellényt (ruházatot) kell viselnie.

Gyalogosok zárt csoportjának közlekedése

22. § (1) Gyalogosok zárt csoportja az úttesten – annak menetirány szerinti jobb szélén – közlekedhet. Hídon a csoport ütemes lépésben nem haladhat.

(2) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a csoport bal oldalán, elöl elıre fehér vagy sárga fényt, hátul pedig hátra piros vagy sárga fényt adó, a jármővek vezetıi által kellı távolságból észlelhetı lámpát kell vinni. Ha a csoport kellıen világított lakott területen közlekedik, vagy közvetlenül a csoport elıtt és mögött a csoporthoz tartozó, szabályszerően kivilágított jármő halad, a lámpák használata nem kötelezı.

(3) A csoport közlekedésére vonatkozó szabályok megtartásáról a csoport vezetıje köteles gondoskodni.

(4) Gyermekek zárt csoportja a járdán, a leállósávon, az útpadkán, illetıleg a kerékpárúton, ha pedig ez nincs (vagy nem járható) – az (1)–(3) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával – az úttesten közlekedhet.

A jármővek utasaira vonatkozó szabályok

23. § (1) Az utas csak álló jármőre szállhat fel és csak álló jármőrıl szállhat le.

(2) Az utasnak tilosa) a vezetıt a vezetésben zavarni;b) állva utazni, kivéve autóbuszon, trolibuszon és villamoson;c) a jármő lépcsıjén, illetıleg külsı részén utazni;d) a jármő ablakán vagy ajtaján kihajolni.(3) A jármő ajtaját az utas csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a

közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

(4) Menetrend szerint közlekedı jármőre a megállóhelyen kívül felszállni, illetıleg arról leszállni abban az esetben szabad, ha a jármő személyzete erre elızetesen – szóban vagy a vezetı által mőködtetett ajtók kinyitásával – engedélyt adott. Olyan megállóhelynél, ahol a fel- és leszállás közvetlenül az úttestrıl, illetıleg az úttestre történik, akkor szabad a járdáról az úttestre lépni, ha a jármő a megállóhelyen megállt.

(5)152 Veszélyes anyagot szállító jármővön a vezetın és a kísérın kívül személyt szállítani tilos.

IV. RÉSZ

A járm őközlekedésre vonatkozó szabályok

I. fejezet

A járm őközlekedés általános szabályai

Elindulás

24. § (1)153 Az úttest szélérıl elinduló, a várakozó helyrıl az úttestre ráhajtó, az út más részérıl vagy útnak nem minısülı területrıl az úttestre ráhajtó jármő vezetıjének, az úttesten haladó jármővek és gyalogosok részére elsıbbséget kell adni. A zárt pályáról az úttestre ráhajtó villamosnak az úttesten közlekedı jármővekkel szemben – a villamossal azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató jármőveket ide nem értve – elsıbbsége van.

(2)154 Az elindulást, illetıleg az úttestre való ráhajtást irányjelzéssel [29. § (2) bekezdés] jelezni kell.

(3)155 Lakott területen belül a jármővek vezetıi kötelesek az elindulási szándékot jelzı, menetrend szerint közlekedı autóbusznak és trolibusznak a megállóhelyrıl való elindulását (a jobb szélsı forgalmi sávba való besorolását) – ha ez hirtelen fékezés nélkül megtehetı – lassítással, szükség esetén megállással is lehetıvé tenni. Az autóbusz, illetıleg a trolibusz vezetıje azonban ilyen esetben is csak akkor indulhat el, ha meggyızıdött annak veszélytelenségérıl.

Haladás az úton

25. § (1)156 Jármővel a forgalmi, az idıjárási és látási

148 A 21. § (9) bekezdésének g) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 14. §-ának (2) bekezdése iktatta be a rendeletbe.149 A 21. § új (10) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 14. §-ának (3) bekezdése iktatta be, egyidejőleg az eredeti (10) bekezdés számozását (11) bekezdésre változtatva.150 A 21. § eredeti (10) bekezdésének számozását (11) bekezdésre változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 14. § (3) bekezdése.151 A 21. § (12) bekezdését az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. E módosító rendelet 14. § (2)

bekezdésének c) pontja alapján a rendelkezést 2008. január 1-jétıl kell alkalmazni.152 A 23. § (5) bekezdését a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta a szövegbe.153 A 24. § (1) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.154 A 24. § új (2) bekezdését a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatva.155 A 24. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 14. §-a.156 A 25. § (1) bekezdése a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes

Page 47: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 47 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

25. § (1)156 Jármővel a forgalmi, az idıjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minıségének és állapotának) megfelelıen kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármő sajátosságaira, az utasokra és a rakományra.

(2)157 Jármővel az úttesten – az elızés és kikerülés esetét kivéve – annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. Lassú jármővel, kerékpárral, állati erıvel vont jármővel, kézi kocsival, hajtott (vezetett) állattal, valamint lassan haladó jármővel – ha az út- és forgalmi viszonyok lehetıvé teszik – szorosan az úttest jobb széléhez húzódva kell haladni. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten a jobbra-tartásra a külön szabályok (36. §) az irányadók.

(3)158 Az autóbuszöblöt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodó sávot, a gyorsító és lassító sávot, valamint a kerékpársávot a (2) bekezdésben említett jobbratartási, illetıleg az úttest jobb szélén való haladási kötelezettség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. A kerékpársávon csak kerékpárral szabad közlekedni – az egyirányú forgalmú úton kijelölt kerékpársáv kivételével – az úttest menetirány szerinti jobb oldalának haladási irányával azonos irányban.

(4)159 Olyan úton, amelyen három, egymástól elkülönített úttest van, jármővel a középsı és a menetirány szerinti jobb szélsı úttesten szabad közlekedni. Az ilyen út középsı úttestjén kétirányú, a szélsı úttestjein egyirányú forgalom van.

(5)160 Ha jelzıtábla jelzésébıl más nem következik, az úttest menetirány szerinti jobb és bal oldalát elválasztó járdasziget mellett jobbról kell, egyéb helyen levı járdasziget mellett jobbról és balról is szabad elhaladni.

(6)161 Járda, járdasziget és kerékpárút mellett tilos úgy haladni, hogy a jármő vagy rakománya ezek fölé nyúljék.

Sebesség

26. §162 (1) Az egyes jármővekkel legfeljebb a következı sebességgel szabad közlekedni:

a)163 személygépkocsival, motorkerékpárral, 2500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival

– autópályán 130 km/óra,

– autóúton 110 km/óra,– lakott területen kívül egyéb úton 90 km/óra,– lakott területen 50 km/óra,a/1.164 a külön jogszabályban165 meghatározott

követelményeknek megfelelı autóbusszal– autópályán 100 km/óra,– lakott területen kívül, egyéb úton 70 km/óra,– lakott területen 50 km/óra,b)166 egyéb gépjármővel – kivéve teherszállításra kialakított

motoros triciklit –, valamint gépjármőbıl és pótkocsiból álló jármőszerelvénnyel

autópályán 80 km/óra,lakott területen kívül egyéb úton 70 km/óra,lakott területen 50 km/óra,c) villamossal 50 km/óra,d)167 teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott

jármővet vontató gépjármővel, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral 40 km/óra,

d/1.168 hólánccal felszerelt gépjármővel 50 km/óra.e)169 mezıgazdasági vontatóval, valamint mezıgazdasági

vontatóból és pótkocsiból álló jármőszerelvénnyel 40 km/óra,f) lassú jármővel, valamint lassú jármőbıl és pótkocsiból álló jármőszerelvénnye 25 km/óra,g) olyan jármővel, amelynek kerekei fúvott gumiabronccsal felszerelve nincsenek 20 km/óra,h) pótkocsinak nem minısülı fék nélkülivontatmányt (mezıgazdasági vagy ipari mun-kagépet) vontató mezıgazdasági vontatóval és lassú jármővel 15 km/óra.(2)170 Ha a „Sebességkorlátozás” jelzıtábla lakott területen

50 km/óránál, lakott területen kívül 90 km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival, motorkerékpárral és a 2500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzıtáblán megjelölt sebességgel szabad közlekedni.

(3) Olyan jármővel, amelynek megengedett legnagyobb sebességét a mőszaki megvizsgálás során az (1) bekezdésben foglaltaknál alacsonyabban állapították meg és ezt a jármő forgalmi engedélyébe (igazolólapjába) bejegyezték, legfeljebb a megállapított sebességgel szabad közlekedni.

(4) A jármő sebességét az (1)–(3) bekezdésben említett sebességhatárokon belül úgy kell megválasztani, hogy a vezetı

156 A 25. § (1) bekezdése a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.157 A 25. § (2) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.158 A 25. § új (3) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 15. §-a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (3)–(5) bekezdés számozását (4)–(6) bekezdésre változtatva. A 25. § (3) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.159 A 25. § (3) bekezdés számozását a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 15. §-a (4) bekezdésre változtatta.160 A 25. § (4) bekezdés számozását a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 15. §-a (5) bekezdésre változtatta.161 A 25. § (5) bekezdés számozását a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 15. §-a (6) bekezdésre változtatta.162 A 26. § a 16/1979. (VIII. 12.) KPM-BM együttes rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.163 A 26. § (1) bekezdésének a) pontja a 28/2001. (II. 15.)

Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.164 A 26. § (1) bekezdésének a/1. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe. Hatályos 2002. január 1. napjától.165 A közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.166 A 26. § (1) bekezdésének b) pontja az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.167 A 26. § (1) bekezdésének d) pontja az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.168 A 26. § (1) bekezdésének d/1. pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.169 A 26. § (1) bekezdésének e) pontja az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.170 A 26. § (2) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Page 48: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 48 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

jármővét meg tudja állítani az általa belátott távolságon belül és minden olyan akadály elıtt, amelyre az adott körülmények között számítania kell.

(5) Nem szabad a jármővel indokolatlanul olyan lassan haladni, hogy az a forgalmat akadályozza.

Követési távolság

27. § (1) Jármővel másik jármővet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendı ahhoz, hogy az elöl haladó jármő mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen állni.

(2)171 Olyan jármővel, illetıleg jármőszerelvénnyel, amelynek megengedett együttes tömege a 3500 kg-ot vagy hosszúsága a 7 métert meghaladja, lakott területen kívül másik jármő mögött olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármő közé legalább egy – elızést végrehajtó – személygépkocsi biztonságosan besorolhasson.

Nincs szükség ilyen követési távolság tartásáraa) ha– a vezetı elızésre készül fel,– az úttest menetirány szerinti jobb oldalán két vagy több

forgalmi sáv van, vagy– az úton az elızés tilos,b) fegyveres erık oszlopban haladó gépjármővei között,c) egy nyomon haladó jármő (kétkerekő motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár vagy kerékpár) követése esetén.(3) A jármő sebességét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak

abban az esetben szabad, ha ezt a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi.

(4)172

Elsıbbség az útkeresztezıdésben

28. § (1) Az útkeresztezıdésben – ha a (2) bekezdés rendelkezéseibıl más nem következik – a jármővel elsıbbséget kell adni

a) a jobbról érkezı minden jármő ésb) a balról érkezı villamos

részére(2) A másik jármő érkezési irányától függetlenül elsıbbséget

kell adni az útkeresztezıdésbena)173 minden jármővel a megkülönböztetı fény- és

hangjelzést együttesen használó gépjármő részére, továbbá minden ilyen gépjármővekkel kísért (közrefogott), zárt csoportban haladó megkülönböztetı fényjelzést használó gépjármő részére;

b) az olyan útról érkezı jármővel, amelyen az útkeresztezıdés elıtt „Elsıbbségadás kötelezı” vagy „ÁLLJ! Elsıbbségadás kötelezı” jelzıtábla van, a keresztezı – illetıleg a kiegészítı táblán vastag vonallal jelzett – útról érkezı jármő részére;

c) földútról érkezı jármővel a szilárd burkolatú útról érkezı

jármő részére;d) körforgalomban haladó jármővel a körforgalmat keresztezı

villamos részére.(3) Útkeresztezıdést jármővel csak olyan sebességgel szabad

megközelíteni, hogy a vezetı eleget tehessen elsıbbségadási kötelezettségének és e tekintetben másokat a jármő sebességével ne tévesszen meg.

Irányváltoztatás

29. § (1)174 Aki jármővel irányt változtat (terelıvonalat, az úttest szélét vagy képzeletbeli felezıvonalát átlépi, forgalmi sávot változtat, másik útra bekanyarodik, fıútvonalról vagy szilárd burkolatú útról letér stb.) köteles az azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató jármőveknek elsıbbséget adni.

(2)175 Az irányváltoztatást – ide nem értve a körforgalmú útra történı bekanyarodást – a mővelet elıtt kellı idıben megkezdett és annak befejezéséig folyamatosan adott irányjelzéssel kell jelezni. E rendelkezést kell alkalmazni a körforgalmú útról történı letérés esetében is. A jármő vezetıje egyéb esetben (pl. útkeresztezıdésben kanyarodó fıútvonalon való továbbhaladás esetén) is adhat irányjelzést, ha ezzel továbbhaladási irányáról a közlekedés más résztvevıi számára többlettájékoztatást ad, az irányjelzés azonban megtévesztı nem lehet.

(3) Az irányjelzést irányjelzı készülékkel, ilyen készülékkel fel nem szerelt jármő esetében pedig karral vagy jelzıtárcsával kell adni, oly módon, hogy az elölrıl, hátulról és a megfelelı oldalról jól látható legyen.

Hangjelzés

30. § Hangjelzést adni csak balesetveszély esetében, a baleset megelızése érdekében, valamint – lakott területen kivül – az elızési szándék jelzése céljából szabad.

Bekanyarodás

31. § (1) Az útkeresztezıdésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezetı a jármővel

a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi sávba,b) útburkolati jelek hiányában– jobbra bekanyarodás esetében az úttest jobb szélére,– balra bekanyarodás esetében az úttest felezıvonala mellé,

illetıleg osztottpályás és egyirányú forgalmú úton az úttest bal szélére köteles – az útkeresztezıdés elıtt kellı távolságban – besorolni. A bekanyarodási szándékot irányjelzéssel [29. § (2) bek.] jelezni kell.

171 A 27. § (2) bekezdése a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 16. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.172 A 27. § (4) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 16. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.173 A 28. § (2) bekezdésének a) pontja a 148/1992. (XI. 12.)

Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.174 A 29. § (1) bekezdése a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.175 A 29. § (2) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

Page 49: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 49 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

(2)176 Villamospályával ellátott úttesten, ha az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelı besorolás a villamos forgalmát zavarná, a villamos elhaladásához szükséges területet szabadon kell hagyni. A kerékpársávot, továbbá egyirányú forgalmú úton az ellenirányba kijelölt autóbusz sávot a besorolás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A jármővel másik útra – ha közúti jelzésbıl más nem következik – jobbra kis ívben, balra nagy ívben kell bekanyarodni, úgy, hogy a jármő bekanyarodás után a menetirány szerinti jobb oldalon maradjon.

(4) Ha a jármő méretei vagy egyéb ok miatt az (1)–(2) bekezdés rendelkezéseit megtartani nem lehet, a bekanyarodást fokozott óvatossággal – szükség esetén erre alkalmas irányító személy igénybevételével – és úgy kell végrehajtani, hogy a bekanyarodó jármő a többi jármővet ne veszélyeztesse.

(5)177 Elsıbbséget kell adni, ha a 28. § (2) bekezdésében foglaltakból más nem következik

a) jobbra vagy balra bekanyarodó jármővel– annak az útnak az úttestjén áthaladó gyalogos részére,

amelyre a jármő bekanyarodik, továbbá– az azonos irányból érkezı villamos részére,b)178 jobbra bekanyarodó jármővel a kerékpársávon vagy az

úttest mellett levı, attól jobbra esı kerékpárúton érkezı jármő részére,

c) balra bekanyarodó jármővel– az úttesten szembıl érkezı és egyenesen továbbhaladó vagy

jobbra bekanyarodó jármő,– az úttest mellett levı, attól balra esı kerékpárúton érkezı

jármő részére.(6) A balra bekanyarodó jármő vezetıje párhuzamos

közlekedésre nem alkalmas úton a bekanyarodást akkor hajthatja végre, ha meggyızıdött arról is, hogy balról jármővének elızését vagy kikerülését másik jármő nem kezdte meg.

(7) Útkeresztezıdésen kívül történı bekanyarodásra az (1)–(2) és a (4)–(6) bekezdés rendelkezései az irányadók.

(8)179 Az útkeresztezıdésben kanyarodó fıútvonal eseténa) az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szabály a

fıútvonalon kanyarodó és az arról letérı jármőre egyaránt vonatkozik;

b) a fıútvonalról letérı jármővel elsıbbséget kell adni a fıútvonalon továbbhaladó jármő részére.

Kitérés

32. § (1) Az egymás mellett ellentétes irányban (szemben) elhaladó jármővek között megfelelı oldaltávolságot kell tartani; ennek érdekében – a szükséghez képest – a jármővekkel kölcsönösen az úttest széléhez kell húzódni.

(2) Olyan keskeny úttesten, amelyen a jármővek egymás melletti elhaladása nehéz vagy lehetetlen, a jármővekkel meg kell állni és az elhaladást az útpadkára húzódással vagy

hátramenettel kell lehetıvé tenni. Hátramenni azzal a jármővel kell, amelyikkel ez – a jármővek adottságait és a körülményeket figyelembe véve – könnyebben megtehetı.

(3) Ha az úttest mindkét irányból belátható szakaszon egy forgalmi sávra szőkül és a közúti jelzésekbıl más nem következik, a szembejövı jármővek közül annak a jármőnek van elsıbbsége, amelyik útját irányváltoztatás nélkül tudja folytatni; a másik jármő vezetıje az áthaladást lassítással, illetıleg – a szükséghez képest – megállással biztosítani köteles.

(4) Állati erıvel vont jármővel, illetıleg hajtott (vezetett) állattal való szembetalálkozás esetében, ha a vezetı feltartott karral jelzi, vagy egyébként megállapítható, hogy az állat ijedıs, a jármő sebességét csökkenteni kell, illetıleg – a szükséghez képest – meg kell állni.

Megfordulás, hátramenet

33. § (1) Jármővel megfordulni, illetıleg hátramenetet végezni csak úgy szabad, hogy az a többi jármő és az úttesten haladó gyalogosok közlekedését ne akadályozza. Az úttest széléhez, illetıleg a várakozóhelyre történı beálláshoz szükséges hátramenet azonban elvégezhetı abban az esetben is, ha az a jármőforgalmat – anélkül, hogy a jármőveket veszélyeztetné – rövid ideig akadályozza.

(2)180 Autópályán, autóúton, vasúti átjáróban, egyirányú forgalmú úton és körforgalmú úton megfordulni tilos. Egyirányú forgalmú úton, körforgalmú úton, vasúti átjáróban, autópályán és autóúton – egyirányú forgalmú úton az úttest széléhez, illetıleg a várakozóhelyre történı beálláshoz szükséges hátramenetet kivéve – hátramenetet végezni tilos.

(3)181 Ha a személy- és vagyonbiztonság megkívánja, a hátramenethez a jármővezetınek gondoskodnia kell arra alkalmas irányító személy közremőködésérıl. Az irányító személynek úgy kell elhelyezkednie, hogy folyamatosan lássa a jármő mögötti területet és a jármő vezetıjével is kapcsolata legyen.

Elızés

34. § (1) Elızni abban az esetben szabad, haa) az elızés céljából igénybe venni kívánt forgalmi sáv olyan

távolságban szabad, hogy – figyelemmel az elızni kívánó és a megelızendı jármő sebessége közötti különbségre – az elızés a szembejövı forgalmat ne zavarja;

b) az elızni kívánó jármő elızését más jármő nem kezdte meg;

c) az elızni kívánó jármő elıtt ugyanabban a forgalmi sávban haladó másik jármő elızési szándékot nem jelzett;

d) az elızés során a megelızendı jármő mellett megfelelı

176 A 31. § (2) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.177 A 31. § (5) bekezdése a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 18. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.178 A 31. § (5) bekezdésének b) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

179 A 31. § (8) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be a rendeletbe.180 A 33. § (2) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg. A Magyar Közlöny 2001. évi 28. számában közzétett helyesbítésnek megfelelı szöveg.181 A 33. § (3) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 19. §-a iktatta be a rendeletbe.

Page 50: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 50 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

oldaltávolságot lehet tartani;e) a vezetı az elızés befejezése után a jármővel a megelızött

jármő elé, annak zavarása nélkül vissza tud térni.(2) Az elızési szándékot – ha az elızés irányváltoztatással jár

– irányjelzéssel [29. § (2) bek.] jelezni kell.(3) Az elızést – a (4) és az (5) bekezdésben említett esetet

kivéve – balról kell végrehajtani.(4) Csak jobbról szabad elıznia) azt a jármővet, amely a balra kanyarodási szándékot

irányjelzéssel jelzi és az úttesten a 31. § (1) vagy (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen helyezkedik el;

b) azt a villamost, amely az úttest közepén – egyirányú forgalmú úton az úttest bal oldalán – levı pályán közlekedik.

(5) Jobbról is szabad elızni a figyelmeztetı jelzést (villogó sárga fényjelzést) használó jármővet, ha a vezetı meggyızıdött arról, hogy ezzel a többi jármővet és a gyalogosokat nem veszélyezteti.

(6) Az elızés végrehajtását a sebesség fokozásával, balra húzódással vagy más módon akadályozni nem szabad.

(7) Lakott területen kívül a nagymérető, valamint a lassan haladó jármő vezetıjének az úttest szélére húzódással és – a szükséghez képest – lassítással is elı kell segítenie azt, hogy jármővét más jármő megelızhesse.

(8) Tilos elızni:a) kijelölt gyalogosátkelıhelyen és közvetlenül a kijelölt

gyalogosátkelıhely elıtt;b) villamost közvetlenül olyan megállóhely elıtt, ahol az

utasok fel- és leszállása az úttestrıl, illetıleg az úttestre történik;

c) be nem látható útkanyarulatban, illetıleg bukkanóban, kivéve ha az úttesten egyirányú forgalom van, vagy záróvonal van felfestve és az elızés annak érintése nélkül végrehajtható;

d) vasúti átjáróban és közvetlenül vasúti átjáró elıtt;e) útkeresztezıdésben, és közvetlenül útkeresztezıdés elıtt,

kivéve– ha a forgalmat rendır vagy fényjelzı készülék irányítja és

az elızés az úttest menetirány szerinti bal oldalának igénybevételével nem jár,

–182 ha a jármő fıútvonalon vagy olyan más úton halad, amelyen elsıbbségét jelzıtábla [16. § (1) bek. u) pont] jelzi,

– körforgalmú úton,– ha a jármővel csak jobbról szabad elızni [(4) bek.].(9) A (8) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott tilalom

nem vonatkozik a kétkerekő motorkerékpárnak, segédmotoros kerékpárnak és kerékpárnak gépjármővel való elızésére.

Kikerülés

35. § (1) Az úttest menetirány szerinti jobb oldalán álló jármő vagy ott levı egyéb akadály melletti elhaladásra (kikerülés) a 34. § (1)–(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell – értelemszerően – alkalmazni.

(2) Az olyan megállóhely elıtt, amelyben villamos áll és az utasok fel- és leszállása az úttestrıl, illetıleg az úttestre

történik, meg kell állni és továbbhaladni csak a villamos elindulása után szabad.

Párhuzamos közlekedés

36. § (1)183 Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van (párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest) – a (2)–(4) bekezdésben említett eseteket kivéve – a külsı (jobb szélsı) forgalmi sávban kell közlekedni. Más forgalmi sávra ráhajtani csak elızés, balra bekanyarodás, illetıleg megfordulás céljából szabad. Az autóbuszöbölt, az autóbusz forgalmi sávot, a kapaszkodósávot, a gyorsító- és a lassítósávot, valamint a kerékpársávot a párhuzamos közlekedés szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

(2)184 A párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sáv van, az elızés befejezése után a külsı forgalmi sávba vissza kell térni. Ha 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival, motorkerékpárral vagy – lakott területen – távolsági, illetıleg gyorsjáratú autóbusszal a vezetı több jármővet kíván elızni, megmaradhat a belsı forgalmi sávban feltéve, hogy ezzel a mögötte gyorsabban haladó jármővek közlekedését nem akadályozza; ha pedig a forgalom olyan sőrő, hogy a külsı forgalmi sávba visszatérni nem lehet, a belsı forgalmi sávban folyamatosan is haladhat.

(3) A párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára kettınél több forgalmi sáv van, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell értelemszerően alkalmazni. Az ilyen úttesten azonban a második forgalmi sávban – a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával – bármely jármővel szabad közlekedni; harmadik és további (belsı) forgalmi sávokra – a balra bekanyarodás esetét kivéve – ráhajtani csak személygépkocsival szabad.

(4)185 Lakott területen lévı, párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen a forgalmi sávok útburkolati jelekkel vannak megjelölve, a belsı forgalmi sávban (sávokban) 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival és motorkerékpárral folyamatosan is szabad haladni feltéve, hogy ezzel a jármő a mögötte gyorsabban haladó jármővek közlekedését nem akadályozza. Az ilyen módon haladó jármő mellett – a (6) bekezdés c) pontjában foglaltak megtartásával – fokozott figyelemmel jobbról el szabad haladni, a forgalmi sávokat azonban – a gyorsabb elırehaladás érdekében – kis távolságon belül ismételten változtatni, és ezzel a közlekedés résztvevıit zavarni tilos.

(5) Ha a forgalom sőrősége folytán a forgalmi sávokban összefüggı jármőoszlopok alakultak ki, forgalmi sávot változtatni csak abban az esetben szabad, ha a vezetı a bekanyarodásra vagy megállásra kíván felkészülni.

(6) A párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten tilosa) jármővel az úttest felezıvonalát – a balra bekanyarodás,

illetıleg a megfordulás esetét kivéve – átlépni;

182 A 34. § (8) bekezdés e) pontjának második fordulata a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.183 A 36. § (1) bekezdésének utolsó mondatát a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 21. § (1) bekezdése iktatta be a

rendeletbe.184 A 36. § (2) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.185 A 36. § (4) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

Page 51: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 51 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

b)186 két jármőnek – az egy nyomon haladó jármő melletti elhaladást kivéve – ugyanabban a forgalmi sávban egymás mellett haladni;

c) kijelölt gyalogosátkelıhelyen és közvetlenül a kijelölt gyalogosátkelıhely elıtt másik jármő mellett elhaladni.

(7) Ahol valamelyik forgalmi sáv megszőnik, annak a jármőnek van elsıbbsége, amelyik terelıvonal átlépése nélkül haladhat tovább. Ha a forgalmi sávok útburkolati jellel jelölve nincsenek, annak a jármőnek van elsıbbsége, amelyik irányváltoztatás nélkül tud továbbhaladni; ha pedig mindkét jármő csak irányváltoztatással tud továbbhaladni, annak a jármőnek van elsıbbsége, amelyik addig a jobbra esı forgalmi sávban haladt.

(8)187 Az autóbusz forgalmi sávbana) a menetrend szerint közlekedı autóbusz és trolibusz, a

villamos, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló jármő;

b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkülba) ha az autóbusz forgalmi sávot az úttest menetirány

szerinti jobb szélén jelölték ki, erre utaló jelzés esetén (117/c. ábra) a kerékpáros,

bb) külön jogszabály188 alapján rögzített üzemmódú megkülönböztetı jelzést adó készülékkel felszerelt

bba) sürgısségi betegellátásra rendszeresített gépjármő,bbb) hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tőzoltóság és a

tőzoltó egyesületek közvetlen helyszíni beavatkozására rendszeresített gépjármőve,

bbc) a rendırség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálati ágának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített gépjármőve,

bc) betegszállító gépjármő,bd) személytaxi

közlekedhet. Más jármő erre a forgalmi sávra – a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve – nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedı autóbusz és trolibusz – a bekanyarodás és kikerülés esetét kivéve – csak ebben a forgalmi sávban haladhat.

(9)189 Ahol kapaszkodósáv van, a kapaszkodósávon kell haladniuk azoknak a jármőveknek, amelyek a jelzıtáblán [17. § (1) bek. h) pont] megjelölt — ennek hiányában lakott területen kívül 70 km/óra, lakott területen 40 km/óra — sebességnél lassabban haladnak.

(10)190 Azon az úton, amelynek menetirány szerinti jobb oldalán két vagy több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a körforgalmú útra történı bekanyarodást a jobboldali szélsı forgalmi sávból kell végrehajtani, amennyiben a jármővezetı a bekanyarodás helyét követı elsı bekanyarodási lehetıségnél kívánja a körforgalmú utat elhagyni.

(11)191 A párhuzamos közlekedésre alkalmas körforgalmú úton a párhuzamos közlekedés szabályait kell alkalmazni.

Közlekedés autópályán és autóúton

37. § (1) Autópályán és autóúton, valamint az azokra való ráhajtásra szolgáló úton (az elıjelzı táblától kedıdıen) csak olyan gépjármővel, illetıleg gépjármőbıl és pótkocsiból álló jármőszerelvénnyel szabad közlekedni, amely sík úton legalább 60 km/óra sebességgel képes haladni; ezeken az utakon más jármő közlekedése tilos.

(2) Az autópályán és az azonos irányú forgalom számára legalább két forgalmi sávval rendelkezı autóúton a párhuzamos közlekedés szabályait kell alkalmazni.

(3) Tilosa) autópályára és autóútra út menti ingatlanról, valamint

útnak nem minısülı más területrıl ráhajtani, illetıleg oda behajtani;

b) autópályán és autóúton hátramenetet végezni, megfordulni és az úttesteket elválasztó sávra ráhajtani.

(4)192 Autópálya és autóút úttestjén — a forgalmi okból szükséges megállást kivéve — megállni tilos. Mőszaki okból megállni csak a leállósávon, illetıleg az útpadkán szabad, a jármővet azonban onnan is mielıbb el kell távolítani. Egyéb okból megállni a leállósávban és az útpadkán is — kivéve a forgalomellenırzés céljából történı megállást — tilos. A forgalomellenırzés során használt jármővet úgy kell elhelyezni, hogy az kellı távolságból észlelhetı legyen.

(5)193

Közlekedés villamospályával ellátott úttesten

38. § (1) Villamospályára más jármővel – a (3) és a (4) bekezdésben említett esetet kivéve – ráhajtani, azon folyamatosan haladni vagy elızni csak abban az esetben szabad, ha a vezetıt a látási viszonyok nem akadályozzák a közeledı villamos kellı távolságból való észlelésében és a jármő a villamosforgalmat nem zavarja.

(2) Ahol a villamosvágányok az úttest közepén egymás mellett vannak,

– ha az úttest párhuzamos közlekedésre alkalmas és a forgalmi sávok útburkolati jellel jelölve vannak, a villamospályára,

– egyéb úttesten az ellentétes irányú villamosforgalom részére szolgáló villamosvágányra,a bekanyarodás és a megfordulás esetét kivéve, ráhajtani nem szabad.

(3) Az egyenesen haladó jármő és a menetirányt változtató villamos egymás közti viszonyában a 29. § (1) bekezdésének rendelkezése az irányadó.

(4) Útkeresztezıdésben villamos és más jármő egymás közti

186 A 36. § (6) bekezdés b) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.187 A 36. § (8) bekezdése az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.188 A megkülönböztetı és figyelmeztetı jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 33/2000. (XI. 29.) BM rendelet.189 A 36. § (9) bekezdése a 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

190 A 36. § (10) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta a szövegbe.191 A 36. § (11) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta a szövegbe.192 A 37.§ (4) bekezdése a 72/1994. ( V. 10.) Korm. rendelet 6.§-ával megállapított szöveg.193 A 37. § (5) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.

Page 52: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 52 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

viszonyában az elsıbbségre és a bekanyarodásra a 28. § és a 31. § (5) bekezdésének rendelkezései az irányadók azzal, hogy az egyenesen haladó jármőnek a vele azonos irányból érkezı és bekanyarodó villamossal szemben is elsıbbsége van.

(5) A párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt része nem minısül forgalmi sávnak.

(6)194 Ha útburkolati jel (terelı- vagy záróvonal) a villamospályára vezeti az egyéb jármővek forgalmát, a (2) bekezdésben foglalt tilalom nem érvényesül; a villamospályára – a villamosforgalom zavarása nélkül – más jármő is ráhajthat. Ilyen esetben a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamospálya által elfoglalt részét is figyelembe kell venni.

Közlekedés vasúti átjáróban

39. §195 (1) A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A közúti jármő vezetıje köteles a jármő sebességét a vasúti átjáró elıtt elhelyezett – 90., 91., 92. vagy 95. ábra szerint – veszélyt jelzı táblánál lakott területen legfeljebb 30 km/órára, lakott területen kívül legfeljebb 40 km/órára csökkenteni, és a vasúti átjáróig ezzel a csökkentett sebességgel kell haladni.

(2) A vasúti átjárón csak folyamatosan – megállás nélkül – legalább 5 km/óra átlagsebességgel szabad áthaladni.

(3) A vasúti átjáró elıtt a 98., 99., 99/a. vagy 99/b. ábra szerinti jelzésnél, vagy a megállás helyét jelzı útburkolati jel elıtt meg kell állni, ha

a) bármely irányból vasúti jármő közeledik,b) a teljes sorompó vagy a félsorompó sorompó rúdja nem

teljesen nyitott helyzetben áll vagy mozog,c) a teljes sorompót kiegészítı fényjelzı berendezés, illetıleg

a fénysorompó vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó piros jelzést ad,

d) a teljes sorompót kiegészítı berendezés hangjelzést ad,e) fénysorompó vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó

villogó fehér jelzést nem ad,f) vasúti jelzıır ,,Megállj'' jelzést ad,g) a (2) bekezdésben meghatározott folyamatos áthaladásra

nincs lehetıség,h) ott ,,Állj! Elsıbbségadás kötelezı'' jelzıtábla van.(4) Biztosítatlan vasúti átjáróra jármővel csak abban az

esetben szabad ráhajtani, ha a vezetıje meggyızıdött arról, hogy az átjáró felé vasúti jármő egyik irányból sem közeledik, és a (2) bekezdésben meghatározott folyamatos áthaladásra lehetıség van.

(5) Biztosított vasúti átjáróra jármővel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha

a) a teljes sorompó mindként sorompó rúdja nyitott véghelyzetben áll, és esetleges fényjelzı és/vagy hangjelzı berendezése jelzést nem ad,

b) a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad,

c) a vasúti jelzıır ,,Megállj'' jelzést nem ad,d) a (2) bekezdésben meghatározott folyamatos áthaladásra

lehetıség van.(6)196 A vasúti átjárót biztosító jelzıberendezés üzemzavara

esetén jármővel a vasúti átjáróra – a (3) bekezdésben említett megállást követıen – abban az esetben szabad ráhajtani, ha

a) a vasúti átjáró olyan kialakítású, hogy a megállás helyérıl a vasúti pálya mindkét irányban kellı távolságra belátható és a jármő vezetıje meggyızıdött arról, hogy az átjáró felé vasúti jármő nem közeledik, vagy

b) a vasúti átjáró forgalmát vasúti jelzıır irányítja és a jelzıır ,,Megállj'' jelzést nem ad,feltéve – mindkét esetben – hogy a (2) bekezdésben említett folyamatos áthaladás lehetséges.

(7)197 Ha a vasúti átjáróban a jármő elakad, és vezetıje azt bármilyen módszerrel vagy eszközzel azonnal eltávolítani nem képes, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a közeledı vasúti jármő vezetıje vagy a vasút más alkalmazottja a veszélyhelyzetrıl a lehetı legrövidebb idın belül tudomást szerezzen.

Közlekedés lakó-pihenı övezetben198

39/A. §199 (1)200 Lakó-pihenı övezetbe – a ,,Lakó-pihenı övezet'' jelzıtáblától a ,,Lakó-pihenı övezet vége'' jelzıtábláig terjedı területre – csak a következı jármővek hajthatnak be:

a) kerékpár,b)201 az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító

személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 2500 kg megengedett legnagyobb össztömegő gépkocsi, a betegszállító gépjármő, motorkerékpár és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erıvel vont jármő és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármő, továbbá az oda áruszállítást végzı legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegő tehergépkocsi;

c) az ott lakók költöztetését végzı tehergépkocsi,d) az oda látogatókat szállító autóbusz,e)202 az oda építı- és tüzelıanyagot szállító tehergépkocsi és

hozzákapcsolt pótkocsi;f) az út- és közmő építésére vagy fenntartására, köztisztasági,

rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetıleg postai győjtı- és kézbesítı szolgálat ellátására szolgáló jármő, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.

(2) A lakó-pihenı övezetben jármővel legfeljebb 20 km/óra

194 A 38. § (6) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 22. §-a iktatta be a rendeletbe.195 A 39. § a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.196 A 39. § új (6) bekezdését a 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet 11. §-ának (7) bekezdése iktatta a szövegbe, s egyidejőleg az eredeti (6) bekezdés számozását (7) bekezdésre módosította.197 A 39. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése.

198 A 39/A. §-t megelızı alcímet a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 24. §-a iktatta be.199 A 39/A. §-t a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 24. §-a iktatta be.200 A 39/A. § (1) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.201 A 39/A. § (1) bekezdésének b) pontja az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.202 A 39/A. § (1) bekezdésének e) pontja az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

Page 53: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 53 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.(2) A lakó-pihenı övezetben jármővel legfeljebb 20 km/óra

sebességgel szabad közlekedni.(3) A lakó-pihenı övezetben a vezetınek fokozottan ügyelnie

kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs

a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a jármővek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,

b) jármővel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.

Megállás

40. § (1)203 Jármővel megállni – ha közúti jelzésbıl vagy a (2)–(5) bekezdés rendelkezésébıl más nem következik – csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell.

(2)204 Egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén – ha közúti jelzésbıl más nem következik – akkor szabad megállni, ha a jármő mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességő hely marad.

(3) Kétkerekő motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral és kerékpárral egymás mellett két sorban vagy az úttest széléhez viszonyítva ferdén is meg szabad állni, ha a jármővek az úttestbıl egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglalnak el. Ahol a várakozóhelyet útburkolati jel [18. § (1) bek. j) pont] jelzi, egy gépkocsi részére szolgáló helyen két ilyen jármő is megállhat.

(4) Lakott területen kívül jármővel – a lehetıséghez képest – az úttesten kívül kell megállni.

(5) Tilos megállni:a) ahol a jármő fényjelzı készülék vagy jelzıtábla jelzésének

az észlelését akadályozza;b) ahol a jármő és az úttesten levı záróvonal vagy a jármő és

az úttest másik szélén álló jármő között legalább három méter széles hely nem marad;

c) be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a jármővet a többi jármő vezetıje kellı távolságból nem észlelheti;

d)205 körforgalmú úton, útkeresztezıdésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül, ha a közúti jelzésbıl más nem következik; az útkeresztezıdésben az úttorkolattal vagy útelágazással szemben megálló jármőre – ha ez a többi jármő bekanyarodását nem akadályozza – a tilalom nem vonatkozik.

e)206 kijelölt gyalogosátkelıhelyen, valamint a gyalogosátkelıhely elıtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb jármővel 15 méter távolságon belül;

f) hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál;

g) vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti, illetıleg villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármő a vasúti jármő, illetıleg a villamos közlekedését ne akadályozza;

h)207 más jármővel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, illetıleg taxiállomást jelzı tábla elıtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül, kivéve ha útburkolati jelbıl más következik;

i)208 autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban, kivéve a kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), villamost, a személytaxit, a betegszállító gépjármővet, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló jármővet;

j) villamos megállóhelynél levı járdasziget és a hozzá közelebb esı járda közötti úttestrészen;

k)209 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterheléső jármővel járdán;

l)210 kapaszkodósávon, gyorsító- és lassítósávon, valamint kerékpársávon;

m)211 különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel [18. § (3) bek.] jelzett területen.

(6) Az (1), (4) és (5) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik a forgalmi okból szükséges megállásra, valamint arra az esetre, ha e rendelkezések a jármő mőszaki hibája miatt nem tarthatók meg.

(7) A jármő ajtaját a vezetı csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

(8)212 A járdán — részben vagy teljes terjedelemben — csak akkor szabad megállni, ha

a) azt jelzıtábla vagy útburkolati jel megengedi,b) a jármő a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter

szabadon marad, ésd) a jármő tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg. (9)213 A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetıleg az ıt

szállító jármő vezetıje) jármővével és a betegszállító gépjármő a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzıtábla vagy útburkolati

203 A 40. § (1) bekezdésének második mondatát a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 25. §-ának (1) bekezdése iktatta be a rendeletbe.204 A 40. § (2) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 16. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.205 A 40. § (5) bekezdésének d) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 16. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.206 A 40. § (5) bekezdésének e) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 25. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.207 A 40. § (5) bekezdésének h) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 25. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.208 A 40. § (5) bekezdésének i) pontja az 59/2004. (III. 31.)

Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.209 A 40. § (5) bekezdésének k) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 25. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.210 A 40. § (5) bekezdésének l) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 25. §-ának (3) bekezdése iktatta be.211 A 40. § (5) bekezdésének m) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 25. §-ának (3) bekezdése iktatta be.212 A 40.§ (8) bekezdése a 72/1994. ( V.10.) Korm. rendelet 7.§-ával megállapított szöveg.213 A 40. § (9) bekezdését a 4/1988.(VI. 30.) KM-BM együttes rendelet 12. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövegét újonnan az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése állapította meg.

Page 54: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 54 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzıtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.

Várakozás

41. § (1) A 40. § rendelkezéseit értelemszerően alkalmazni kell a várakozásra is.

(2) Tilos várakozni [a 40. § (5) bekezdésében említetteken túlmenıen]:

a) a három külön úttesttel rendelkezı út középsı úttestjén;b) lakott területen kívül fıútvonal úttestjén;c) ahol a jármő az útmenti ingatlanra való behajtást

akadályozhatja;d) ahol a jármő szabályosan várakozó másik jármő

megközelítését vagy elindulását akadályozhatja;e)214 az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett.(3)215 A mozgáskorlátozott személy (illetıleg az ıt szállító

jármő vezetıje) jármővével és a betegszállító gépjármő olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzıtábla (61. ábra) tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az ıt szállító jármő vezetıje a jármővével és – az (5) bekezdésben foglaltak szerint, tárcsa használatával egy óra idıtartamig – a betegszállító gépjármő a várakozást ellenırzı órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott

várakozóhelyen, ellenırzı óra vagy jegykiadó automata mőködtetése nélkül is várakozhat. A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés [15. § (6) bekezdése] azonban e jármővekre is irányadó.

(4)216 Várakozást ellenırzı óránál munkanapon 8 és 18 óra, szombaton 8 és 14 óra között – ha pedig jelzıtábla [17. § (1) bek. e) pont] ettıl eltérı idıszakot jelöl meg, ebben az idıszakban – csak az óra mőködtetésével és legfeljebb az órával jelzett idıtartamig szabad várakozni. Lejárt órát a jármő eltávozása nélkül ismételten mőködésbe hozni tilos.

(5)217 Ahol jelzıtábla meghatározott idıtartamú várakozást enged [17. § (1) bek. e) pont], a várakozás megkezdésének idıpontját a jármővön – gépkocsi esetében a jármő szélvédı üvege mögött – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármő eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(6)218

(7)219 A jármővet ırizetlenül hagyni abban az esetben szabad, ha a vezetı gondoskodott arról, hogy a jármő önmagától el ne indulhasson és illetéktelen személy azt el ne indíthassa.

(8)220 A sürgısségi orvosi ellátáshoz kiadott várakozási engedéllyel (161. ábra) megjelölt személygépkocsi vezetıje – amennyiben a várakozás egyéb módon nem lehetséges –

a) a 15. § (1) bekezdése b) pontjában, ésb) a 40. § (8) bekezdése a), b) és d) pontjaibanmeghatározott rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja.

161. ábra

(9)221 A sürgısségi orvosi ellátást végzı orvost az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat jelöli ki, részére a

várakozási engedélyt – külön jogszabályban222 meghatározott rájegyzésekkel – a települési önkormányzat jegyzıje (fıjegyzı) adja ki.

214 A 41. § (2) bekezdésének e) pontját a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 13. §-a iktatta be.215 A 41. § új (3) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 26. §-a iktatta be, egyidejőleg az eredeti (3)–(6) bekezdés számozását (4)–(7) bekezdésre változtatva. A 41. § (3) bekezdése az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.216 A 41. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 26. §-a.217 A 41. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 26. §-a.218 A 41. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre

változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 26. §-a, hatályon kívül helyezte a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 23. §-a.219 A 41. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 26. §-a.220 A 41. § (8) bekezdését a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta a szövegbe.221 A 41. § (9) bekezdését a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta a szövegbe.222 Lásd az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérıl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletet.

Page 55: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 55 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Magatartás a megkülönböztetı vagy figyelmeztetı jelzéseket

használó jármővekkel szemben223

42. § (1)224 A megkülönböztetı jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármő, illetıleg minden ilyen gépjármővekkel kísért (közrefogott) zárt csoportban haladó, megkülönböztetı fényjelzést használó gépjármő részére minden jármővel, minden helyzetben elsıbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását — félrehúzódással és a szükséghez képest megállással — lehetıvé kell tenni.

(2)225 Megkülönböztetı fényjelzést használó, álló jármővet megközelíteni, illetıleg mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad.

(3)226 Megkülönböztetı jelzéseket használó gépjármővet elızni tilos. Az ilyen gépjármő mögött a követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a közlekedés többi résztvevıjének zavarásával.

(4)227 A figyelmeztetı jelzést (sárga villogó fényt) használó jármővet fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelızni.

Magatartás veszélyes anyagot szállítójármővekkel szemben

42/A. §228 A veszélyes anyagot szállító jármővet csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelızni.

Magatartás a gyalogosokkal szemben

43. § (1) Kijelölt gyalogosátkelıhelyen a jármővel a gyalogosnak elsıbbséget kell adni. Útkeresztezıdésnél a bekanyarodó jármővel – kijelölt gyalogosátkelıhely hiányában is – elsıbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármő bekanyarodik.

(2) Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsıbbsége van, jármővel csak fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel szabad megközelíteni úgy, hogy a vezetı elsıbbségadási kötelezettségének – a szükséghez képest megállással is – eleget tudjon tenni, és e kötelezettségének teljesítése tekintetében a gyalogosokat a jármő sebességével ne tévessze meg.

(3)229 A kijelölt gyalogosátkelıhely elıtt megálló vagy forgalmi okból álló jármő mellett meg kell állni és továbbhaladni akkor szabad, ha a vezetı meggyızıdött arról,

hogy azt a gyalogosok elsıbbségének a megsértése nélkül megteheti.

(4) A vezetınek fokozottan ügyelnie kell az úttestena) villamos-megállóhelynél levı járdasziget és az ahhoz

közelebb esı járda között áthaladó gyalogosok, továbbáb) egyedül vagy csoportosan haladó (áthaladó) gyermekek,

illetıleg koruk, testi fogyatékosságuk vagy más ok miatt saját biztonságukra ügyelni felismerhetıen nem képes személyek biztonságának a megóvására.

II. fejezet

A járm ővek kivilágítása

A forgalomban részt vevı jármővek kivilágítása

44. § (1) A forgalomban részt vevı jármővet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani.

(2)230 A gépjármővet, a mezıgazdasági vontatót, a lassú jármővet és a segédmotoros kerékpárt helyzetjelzı lámpákkal és tompított fényszóróval kell kivilágítani. Nem kell a tompított fényszóróval kivilágítani az egytengelyes motoros részbıl és hozzákapcsolt egytengelyes pótkocsiból álló olyan lassú jármővet, amely sík úton önerejébıl 15 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a tompított fényszóróval fel nem szerelt segédmotoros kerékpárt.

(3)231 A tompított fényszóró helyett távolsági fényszórót használni – fényjelzés kivételével – csak lakott területen kívül szabad. Tilos a távolsági fényszóró használata

a) másik jármővel vagy hajtott (vezetett) állattal való szembetalálkozás esetében olyan távolságon belül, ahonnan a fényszóró a szembejövı jármő, illetıleg állat vezetıjét elvakíthatja,

b) a másik jármő követése esetében olyan távolságon belül, ahonnan a fényszóró – a visszapillantó tükrön át – az elöl haladó jármő vezetıjét elvakíthatja,

c) ha a fényszóró az úttal párhuzamos vasúti pályán vagy vízi úton haladó jármő vezetıjét elvakíthatja.

(4)232 Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelzı ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják.

(5) Keresılámpát és munkahely-megvilágító lámpát mozgó jármővön használni nem szabad.

(6)233 Fényjelzést adni a távolsági fényszóró felvillantásával szabad, feltéve, hogy ez a közlekedés többi résztvevıjét nem vakítja el.

223 A 42. §-t megelızı alcím a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.224 A 42. § (1) bekezdése a 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.225 A 42. § (2) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 27. §-a iktatta be.226 A 42. § (3) bekezdése a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.227 A 42. § (4) bekezdését a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be.228 A 42/A. §-t és a megelızı alcímet a 104/1997. (VI. 18.)

Korm. rendelet 17. §-a iktatta a szövegbe.229 A 43. § (3) bekezdése a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.230 A 44. § (2) bekezdése a 151/1995. ( XII. 12.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.231 A 44. § (3) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.232 A 44. § (4) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.233 A 44. § (6) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

Page 56: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 56 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

szabad, feltéve, hogy ez a közlekedés többi résztvevıjét nem vakítja el.

(7)234 A forgalomban részt vevı motorkerékpárt és a tompított fényszóróval felszerelt segédmotoros kerékpárt — tompított fényszóróval — nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.

(8)235 Lakott területen kívüli úton a forgalomban részt vevı gépkocsit nappali menetjelzı lámpával vagy tompított fényszóróval, mezıgazdasági vontatót és tompított fényszóróval felszerelt lassú jármővet – tompított fényszóróval – nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.

Az álló jármővek kivilágítása

45. § (1)236 Az úttesten álló jármővet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani, kivéve ha közvilágítás van vagy a jármővet egyéb külsı fényforrás kellıen megvilágítja. A gépjármővet, a mezıgazdasági vontatót és a lassú jármővet a helyzetjelzı lámpákkal kell kivilágítani. A 6 méternél nem hosszabb, két méternél nem szélesebb és pótkocsival vagy más vontatmánnyal össze nem kapcsolt gépjármővet azonban lakott területen elegendı az úttest közepe felé esı egy-egy elsı és hátsó helyzetjelzılámpával vagy egy elıre fehér, hátra piros fényt adó lámpával kivilágítani.

(2)237 Álló jármővön – a forgalmi okból megálló jármővet kivéve – tompított fényszórót csak erıs ködben vagy sőrő hóesésben szabad használni; távolsági fényszórót, ködfényszórót használni tilos.

III. fejezet

A járm ővek terhelése

Személyszállítás

46. § (1)238 Személyt szállítani csak a jármőnek e célra kialakított álló- vagy ülıhely részén szabad. Álló utast csak autóbuszon, trolibuszon és villamoson szabad szállítani.

(2)239 Gépjármővel, mezıgazdasági vontatóval és lassú jármővel – a (4) és (5) bekezdésben említett esetet kivéve – legfeljebb a jármő hatósági engedélyében feltüntetett számú személyt szabad szállítani. A szállítható személyek számának meghatározásánál a vezetıt is figyelembe kell venni. Két 10 éven aluli gyermeket – ha az általuk elfoglalt ülésen a gyermekbiztonsági rendszer használata a 48. §-ban foglaltak

alapján nem kötelezı – egy személynek kell tekinteni.(3)240 Motorkerékpár pótülésén csak egy, a saját biztonságára

ügyelni képes személyt szabad szállítani, akinek a lába a lábtartót eléri. A gépkocsi elsı ülésén csak egy személy szállítható.

(4)241 Tehergépkocsin – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – abban az esetben szabad a hatósági engedélyben feltüntetett személyek számánál többet szállítani, ha

a) a tehergépkocsi megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg-ot meghaladja,

b) a szállított személyek számára megfelelıen rögzített és biztonságos ülıhely van,

c) a rakomány a szállított személyeket nem veszélyezteti,d) a tehergépkocsi össztömege – a rakfelületen szállított

személyek súlyát személyenként 68 kg-mal számolva – a tehergépkocsi megengedett legnagyobb össztömegét nem haladja meg,

e) a tehergépkocsi rakfelülete nem billenthetı.(5)242 A fegyveres erık, a rendvédelmi szervek által

üzemeltetett, valamint közveszély, elemi csapás vagy a vasútüzem biztonságát veszélyeztetı akadály elhárításánál használt tehergépkocsin – a (4) bekezdés b)–e) pontjaiban foglalt rendelkezések megtartásával – a hatósági engedélybe bejegyzett személyek számánál több személyt abban az esetben is szabad szállítani, ha a tehergépkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.

(6) Pótkocsin személyt szállítani tilos, kivévea) a jármőszerelvény biztonságos közlekedése érdekében

szükséges – a pótkocsi hatósági engedélyében maghatározott számú – személy szállítását;

b) a mezıgazdasági vontató elsı, nem billenı rakfelülető pótkocsiján – a (4) bekezdés rendelezéseinek értelemszerő alkalmazásával – történı személyszállítást.

Teherszállítás

47. § (1)243 Jármővet megterhelni oly mértékig szabad, hogy össztömege a megengedett legnagyobb össztömeget ne haladja meg. Olyan gépjármővön, amelynek teherbírását csak a szállítható személyek számával határozták meg, személyenként 10 kilogramm rakomány is szállítható. Ha az ilyen jármővel a megengedettnél kevesebb személyt szállítanak, a rakomány tömege annyiszor 68 kilogrammal növelhetı, amennyivel a szállított személyek száma a szállítható személyek számánál kevesebb.

(2) A rakományt a jármővön – annak belsejében, illetıleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne

234 A 44. § (7) bekezdése a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.235 A 44. § (8) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.236 A 45. § (1) bekezdésének elsı mondatát a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 30. §-a iktatta be a rendeletbe.237 A 45. § (2) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.238 A 46. § (1) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.239 A 46. § (2) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

6. §-ával megállapított szöveg.240 A 46. § (3) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.241 A 46. § (4) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.242 A 46. § (5) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.243 A 47. § (1) bekezdése a 16/1979. (VIII. 12.) KPM-BM együttes rendelet 3. §-ával megállapított, és a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 39. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

Page 57: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 57 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

veszélyeztesse. Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány

a) a jármő vezetıjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevıjét pedig a jármő fényjelzı berendezéseinek észlelésében ne akadályozza;

b) a jármő ajtajainak, illetıleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja;

c) egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármő stabilitását számottevıen ne rontsa;

d)244 úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék;

e) az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyezıdést ne okozzon;

f) magassága – a jármő magasságával együtt – négy métert ne haladja meg;

g)245 a jármővön – a (3) és (7) bekezdésben foglalt eseteket kivéve –, illetıleg annak rakfelületén ne nyúljék túl.

(3)246 Zárt kocsiszekrényő jármő tetején rakományt elhelyezni csak abban az esetben szabad, ha a jármőre tetıcsomagtartó van felszerelve. Személygépkocsi tetıcsomagtartóján rakomány abban az esetben is szállítható, ha a jármővön elıre és hátra legfeljebb 40–40 cm-re túlnyúlik.

(4) A (2) bekezdés g) pontjának rendelkezése nem vonatkozik a mezıgazdasági szálasterményt szállító, állati erıvel vont jármőre; a rakomány és a jármő együttes szélessége azonban nem haladhatja meg a 2,5 métert.

(5) Ha a rakomány méretei miatt a (2) bekezdés g) pontjának rendelkezése nem tartható meg, nyitott rakfelülető jármővön a rakomány úgy is elhelyezhetı, hogy a rakfelületen túl elıre (legfeljebb a jármő elejéig), illetıleg a jármővön túl hátra (legfeljebb két méterre, de a rakfelület hosszának felénél nem nagyobb távolságra), vagy oldalra (úgy, hogy a rakomány és a jármő együttes szélessége a 2,5 métert ne haladja meg) kinyúljék. A pótkocsit vontató jármő rakománya hátra nem nyúlhat túl a rakfelületen.

(6)247 A jármővön túlnyúló rakományt (álló jármővön is) legalább 40 x 40 cm mérető piros vagy piros-fehér csíkos zászlóval, illetıleg táblával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ezen felül a hátra kinyúló rakományt piros fényő lámpával és piros fényvisszaverıvel, az oldalra kinyúló rakományt elıre fehér fényő lámpával és fehér fényvisszaverıvel, hátra piros fényő lámpával és piros fényvisszaverıvel meg kell jelölni. A rakomány külsı széle és a lámpa átvilágított felületének, illetıleg a fényvisszaverınek a külsı széle között – vízszintes irányban – legfeljebb 40 cm távolság lehet. Az oldalra kinyúló rakomány lámpával és fényvisszaverıvel való megjelölése mellızhetı, ha a rakomány legszélsı pontja a jármőnek az azonos oldalon levı helyzetjelzı lámpájától – vízszintes irányban – 40 cm-nél nincs nagyobb távolságra.

(7)248 A gépkocsi hátsó részéhez rögzített rakományt úgy kell elhelyezni, hogy

a) a gépkocsi hátsó részén elhelyezett világító és fényjelzı berendezések és a rendszámtábla látható legyen,

b) a gépkocsi hossztengelye irányában hátrafelé legfeljebb 1 m-re, oldal irányban legfeljebb 0,4 m-re nyúljon ki,

c) a rakomány szélessége 2,5 m-t ne haladja meg,d) a rakomány megjelölése feleljen meg a (6) bekezdésben

meghatározott rendelkezésnek.

IV. fejezet

Egyes jármőfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok

A közlekedésben való részvétel külön feltételei

48. § (1) A fém kapaszkodó körmökkel vagy vezetıélekkel felszerelt kerekő jármővel szilárd burkolatú úton közlekedni és vasúti átjárón áthaladni abban az esetben szabad, ha a kapaszkodó körmöket, illetıleg a vezetıéleket védıabronccsal látták el.

(2) Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni.(3) Olyan jármővel, amelyre daru, létra, nem a jármő

meghajtására szolgáló erıgép vagy más hasonló berendezés van felszerelve, csak abban az esetben szabad közlekedni, ha alaphelyzetben rögzítették e berendezésnek azokat a mozgó (lengı) alkatrészeit, amelyek elmozdulás esetén a jármővön túlnyúlhatnak.

(4)249 A külön jogszabályban meghatározott M1, M2, M3, N1, N2, N3 kategóriájú gépkocsiban, amelynek meghatározott üléseit biztonsági övvel kell felszerelni, továbbá olyan jármőben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen utazó személynek a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni.

(5)250 Nem kell becsatolni a biztonsági övet:a) a hátramenetben közlekedı gépkocsi vezetıjének;b) a taxi gépkocsi vezetıjének, ha taxi üzemmódban utast

szállít;c) a mentı gépkocsi betegellátó terében utazóknak, ha a

becsatolás a beteg állapotának romlását okozhatja, a betegellátást akadályozza;

d) a lakott területen menetrend szerinti személyszállítást végzı autóbuszban;

e) a lakott területen kívül menetrend szerinti személyszállítás végzı autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat;

f) az autóbuszban szállított 3. életévét még be nem töltött gyermeknek;

g) annak, aki külön jogszabályban251 meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik.

244 A 47. § (2) bekezdésének d) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.245 A 47. § (2) bekezdésének g) pontja a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.246 A 47. § (3) bekezdésének második mondatát a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 31. §-ának (2) bekezdése iktatta be.247 A 47. § (6) bekezdése a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

248 A 47. § (7) bekezdését a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.249 A 48. § (4) bekezdését az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.250 A 48. § (5) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.251 A közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 8. §.

Page 58: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 58 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

g) annak, aki külön jogszabályban251 meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik.

(6)252 Az autóbusz biztonsági övvel felszerelt ülésein utazókat:

a) az ülésen elhelyezett jelzéssel (161/a. ábra253),b) a jármővezetı által,

c) kalauz, idegenvezetı vagy a csoport vezetıjeként kijelölt személy által, vagy

d) audiovizuális eszközök (pl. video) útjántájékoztatni kell a biztonsági övek kötelezı használatáról.

161/a. ábra254

(7)255 A gépkocsiban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket – a testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzíteni. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gépkocsi elsı üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhetı be – a jármő szokásos haladási irányával ellentétes irányban – ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák mőködésbe lépését elızetesen megakadályozták.

(8)256 A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni:

a) ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján nem alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az elsı ülésen nem szállítható);

b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel – testméretéhez igazodóan – biztonságosan rögzíthetı;

c) ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsis személyszállítást végzı gépkocsi hátsó ülésén utazik;

d) ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában vagy a mentı gépkocsi betegellátó terében utazik;

e) a menetrend szerinti személyszállítást végzı autóbuszban;f) a nem menetrend szerinti személyszállítást végzı

autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat;g) ha 3. életévét még nem töltötte be és állva utazik az

autóbuszban;h) ha külön jogszabályban257 meghatározott orvos által

kiállított igazolással rendelkezik.(9)258 A zárt utastérrel (vezetıtérrel) nem rendelkezı

motorkerékpárral és segédmotoros kerékpárral csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a vezetı és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel.

(10)259 Olyan jármővel, amelynek megengedett legnagyobb sebességét a mőszaki megvizsgálás során az általánosnál alacsonyabban állapították meg [26. § (3) bek.], abban az esetben szabad közlekedni, ha a jármő hátsó oldalán a megengedett legnagyobb sebesség számértékét – kör alakú, 15 cm átmérıjő, 2 cm széles piros szegélyő, fehér alapon 6 cm magas fekete számjegyekkel – feltüntették.

(11)260 Gépjármővel, mezıgazdasági vontatóval és lassú jármővel csak olyan pótkocsit szabad vontatni, amelynek vontatását – a hatósági engedélybe tett bejegyzéssel – engedélyezték.

(12)261 Iskolabusszal abban ez esetben szabad közlekedni, ha:a) a 20. § (6) bekezdésében meghatározott táblával

megjelölték,b) az ülésekhez biztonsági övet szereltek fel,c) a 135 cm-nél alacsonyabb gyermeket gyermekbiztonsági

rendszerben rögzítették,d) a legalább 135 cm magas gyermeket biztonsági övvel

rögzítették,e) a szállított utasok ülıhellyel rendelkeznek.(13)262 Az (5) bekezdés g) pontjában és a (8) bekezdés h)

pontjában meghatározott igazolásnak a következıket kell tartalmaznia:

a) a jogosított neve, születési idıpontja (év, hónap, nap),

251 A közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 8. §.252 A 48. § (6) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.253 A Magyar Közlöny 2007. évi 51. számában megjelent helyesbítésnek megfelelı szöveg.254 A Magyar Közlöny 2007. évi 51. számában megjelent helyesbítésnek megfelelı szöveg.255 A 48. § (7) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.256 A 48. § (8) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 28. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 14. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az autóbuszban ülve szállított gyermekek gyermekbiztonsági rendszerben történı kötelezı elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket 2007. szeptember 1-jétıl kell

alkalmazni.257 A közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 8. §.258 A 48. § (9) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.259 A 48. § (10) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.260 A 48. § (11) bekezdését az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.261 A 48. § (12) bekezdését az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a rendelkezést 2009. szeptember 1-jétıl kell alkalmazni.262 A 48. § (13) bekezdését az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése iktatta be.

Page 59: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 59 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

b) az igazolás érvényessége lejártának idıpontja (év, hónap, nap),

c) a kiállító orvos neve, névaláírása, bélyegzı lenyomata,

d) a kiállítás dátuma,e) a 161/b. ábra263 szerinti jelzés.

161/b. ábra264

Megkülönböztetı jelzéseket használó gépjármővek

49. § (1)265 A gépjármő megkülönböztetı jelzéseket adó berendezéseit csak abban az esetben szabad mőködtetni, ha a feladat sürgıs ellátása, a személy-, élet- és vagyonbiztonság, továbbá a védett személyek és kíséretük biztonsága érdekében az szükséges, és a forgalmi viszonyok azt indokolttá teszik.

(2)266 A megkülönböztetı fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármő vezetıje — a rendır és a vasúti átjárót biztosító jelzıberendezések jelzéseit kivéve — a közúti jelzéseket, továbbá a 24—43. §-okban foglalt rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, és meggyızıdött arról, hogy a közlekedés többi résztvevıje az akadálytalan továbbhaladást lehetıvé tette.

(3) Megkülönböztetı jelzéseket használó gépjármővek találkozása esetében – egymás közti viszonyukban – az általános szabályok az irányadók.

(4) A megkülönböztetı fényjelzést – ha a jármő olyan helyen áll meg, ahol a megállás egyébként tilos – mőködtetni kell. Megkülönböztetı hangjelzést álló jármővön használni nem szabad.

(5)267 A megkülönböztetı jelzéseket használó gépkocsit tompított fényszóróval lakott területen belül nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.

Figyelmeztetı jelzést használó jármővek

50. § (1)268 A jármő figyelmeztetı jelzést adó berendezését mőködtetni a következı esetekben kell:

a) az út vagy közmő építésére, fenntartására (javítására), illetıleg tisztítására szolgáló jármővön, továbbá a kommunális szemét szállítására szolgáló jármővön, ha az munkát végez,

b)269 a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó jármővön vagy jármőszerelvényen, menet közben;

c)270 a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó mérető jármővet vagy jármőszerelvényt rendszeresen kísérı jármővön kíséret közben;

d) elromlott jármő vontatását rendszeresen végzı jármővön, ha az jármővet ténylegesen vontat,

e) a közúton elromlott jármő hibaelhárítását rendszeresen végzı jármővön hibaelhárítás közben,

f)271 a radioaktív anyagot szállító jármővön menet közben, illetve a szállítmányt rendszeresen kísérı jármővön kíséret közben.

(2)272 A figyelmeztetı jelzést használó, út vagy közmő építésére, fenntartására, illetıleg tisztítására szolgáló jármő vezetıje, ha ez a munka végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza,

a) a 25. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést figyelmen kívül hagyhatja;

b) 22 és 6 óra között – a megfelelı biztonsági intézkedések (pl. jelzıır állítása) megtétele mellett és legfeljebb 10 km/óra sebességgel – egyirányú forgalmú úton és osztottpályás út bal oldali úttestjén a menetiránnyal szemben is közlekedhet;

c) legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is közlekedhet;d) olyan helyen is megállhat, ahol az egyébként tilos;e)273 behajthat olyan útra, ahová egyébként behajtania tilos.(3) A figyelmeztetı jelzést használó jármőnek a többi

jármővel szemben – az általános szabályoktól eltérı – elsıbbsége nincs.

Útvonalengedélyhez kötött jármővek

51. § (1)274 A közúti forgalomban csak az út kezelıjének hozzájárulásával (útvonalengedély), az abban meghatározott útvonalon és feltételek megtartásával szabad részt venni.

a)275 olyan jármővel, amelynek megengedett legnagyobb összsúlya vagy tengelyterhelése meghaladja a külön

263 A Magyar Közlöny 2007. évi 51. számában megjelent helyesbítésnek megfelelı szöveg.264 A Magyar Közlöny 2007. évi 51. számában megjelent helyesbítésnek megfelelı szöveg.265 A 49. § (1) bekezdése a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.266 A 49. § (2) bekezdése a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.267 A 49. § (5) bekezdését a 151/1995. ( XII. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.268 Az 50.§ (1) bekezdése a 72/1994. (V. 10.) Korm. rendelet 11.§-ával megállapított szöveg.269 Az 50. § (1) bekezdésének b) pontja az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

270 Az 50. § (1) bekezdésének c) pontja az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.271 Az 50. § (1) bekezdésének f) pontját az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.272 Az 50. § (2) bekezdésének bevezetı része és c) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.273 Az 50. § (2) bekezdésének e) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 33. §-a iktatta be a rendeletbe.274 Az 51. § (1) bekezdésének bevezetı része a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.275 Az 51. § (1) bekezdésének a) pontja a 15/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 3. §-ával megállapított, valamint a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet szerint módosított szöveg.

Page 60: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 60 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

jogszabályban276 meghatározott mértéket (túlsúlyos jármő, vagy tengelytúlsúlyos jármő);

b) olyan jármővel, amelynek magassága, szélessége vagy hosszúsága meghaladja a külön jogszabályban,277 illetıleg – rakománnyal együtt – a 47. §-ban meghatározott mértéket (túlméretes jármő);

c) lánctalpas jármővel.(2) Ha az útvonalengedély más sebességet nem határoz meg,

túlsúlyos, illetıleg túlméretes jármővel legfeljebb 30 km/óra, lánctalpas jármővel legfeljebb 15 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

(3) Az e §-ban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a fegyveres erık által üzemben tartott jármővekre.

A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése

51/A. §278 A 13. § (1) bekezdésének g/1. és i/1. pontjában, a 14. § (13) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdésének e) pontjában, a 40. § (9) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében említett jogosultság azt a mozgáskorlátozott személyt vagy az ıt szállító jármő vezetıjét illeti meg, aki külön jogszabály alapján erre engedélyt kapott, és a jármővön az engedélyre utaló jelzés van.

Veszélyes anyagot szállító jármővek

52. §279 (1) Veszélyes anyagot szállító jármőveknek menet közben – egymás mögött – legalább 50 méter távolságot kell tartani.

(2) Veszélyes anyagot szállító jármővel tilos megállni:a) lakott területen kívül másik veszélyes anyagot szállító

jármőtıl, sátortábortól, tömegközlekedési jármő megállóhelyétıl, elektromos és egyéb távvezetéktıl, valamint nyílt lángtól 50 méteren belül;

b) lakott területen az elıbbieken túlmenıen csatornanyílás (csatorna összefolyó) felett, illetıleg közelében is.

(3) A veszélyes anyagot szállító jármővel – a részére kijelölt várakozóhely kivételével – tilos várakozni:

a) lakott területen kívül, épülettıl, vasúti átjárótól, útkeresztezıdéstıl, hídtól, aluljárótól, alagúttól 50 méteren belül;

b) lakott területen belül.(4) A veszélyes anyag szállítása során elıállt rendkívüli

veszélyrıl (baleset, veszélyes anyag elszóródása, kiömlése, tőz stb.) a rendırhatóságot (a legközelebbi rendırt) haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szállított anyag azonosításához szükséges legfontosabb információkat.

(5) Ha jogszabály szigorúbb feltételeket nem állapít meg, a nem lezárt rakterő veszélyes anyagot szállító jármővet, valamint a veszélyes anyaggal töltött tartányt szállító jármővet ırizetlenül hagyni tilos.

(6)280

Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok

53. § (1) A jármővek közlekedésére vonatkozó szabályok közül nem vonatkozik

a) a 13. §-ban és a 14. § (1) bekezdésének i)–o) pontjában meghatározott jelzıtáblák jelzése a villamosra és a trolibuszra;

b) a 24. § (2) bekezdése, a 25. § (2)–(5) bekezdése, a 31. § (1)–(4) bekezdése, a 32. §, a 34. § (1)–(7) bekezdése, (8) bekezdésének b)–e) pontja és (9) bekezdése, a 35. §, a 36. § (1)–(5) bekezdése, (6) bekezdésének a) és b) pontja, (7) és (8) bekezdése, a 40. § (1)–(6) bekezdése, a 41. § (1)–(5) bekezdése, valamint a 46. § (6) bekezdése a villamosra;

c) az irányjelzésre vonatkozó rendelkezés az irányjelzı készülékkel fel nem szerelt villamosra.

(2)281 A forgalomirányító fényjelzı készülék jelzése a villamosra is irányadó, kivéve, ha a villamosforgalom irányítására külön – fehér fénypontokat mutató – fényjelzı készülék mőködik.

(3) A villamos, a trolibusz és a közhasználatú autóbusz vezetıje, illetıleg ezzel megbízott alkalmazottja indulási jelet akkor adhat, amikor az utasok fel- és leszállása befejezıdött. Ha a jármő megtelt, a felszállás megszüntetésére történt figyelmeztetés után az indulási jelet meg szabad adni.

(4) A trolibusz és a közhasználatú autóbusz vezetıje elindulási szándékát irányjelzéssel csak akkor jelezheti, ha a jármő összes ajtaja becsukódott.

(5)282 A villamospótló autóbusz a villamospályán is haladhat. Ebben az esetben a villamos megállóhelyénél levı járdasziget bal oldalán haladhat és megállhat, továbbá a villamosforgalom irányítására szolgáló külön fényjelzı készülék jelzését kell figyelembe vennie.

Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok

54. § (1)283 Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetıleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetıvé teszik – szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni.

(2)284 Lakott területen levı olyan úton, ahol az úttest

276 Lásd a 10/1988. (XI. 24.) KM rendeletet.277 Lásd a 10/1988. (XI. 24.) KM rendeletet.278 Az 51/A. §-t a 2/1984. (I. 29.) KM–BM e. r. 35. §-a iktatta be, szövegét újonnan az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 8. §-a állapította meg.279 Az 52. § a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.280 Az 52. § (6) bekezdését az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.281 Az 53. § (2) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

282 Az 53. § (5) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 36. §-a iktatta be a rendeletbe.283 Az 54. § (1) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 23. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. A bekezdésnek a kerékpárosok autóbusz forgalmi sávon történı közlekedésével kapcsolatos rendelkezései a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 28. §-ának (2) bekezdése alapján 2002. január 1-jén lépnek hatályba.284 Az 54. § (2) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 23. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Page 61: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 61 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

kerékpár közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

(3)285 Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.

(4) Kerékpárrala)286 a kerékpársávról – kivéve, ha jelzıtábla erre utasítást

ad, továbbá ha a kerékpársávot a balra bekanyarodás céljából az úttest felezı vonalának közelében helyezték el – vagy,

b) lakott területen kívül a fıútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá

c) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia.

(5) Kerékpár pótülésén a 18. életévét betöltött vezetı egy, tíz éven aluli gyermeket szállíthat. Egyébként kerékpáron személyt szállítani nem szabad.

(6)287 A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek – lakott területen kívül – fényvisszaverı mellényt (ruházatot) kell viselnie.

(7) Tilosa) fıútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek

kerékpározni;b) elengedett kormánnyal kerékpározni;c)288 kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpárutánfutót

kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni;d) kerékpárt más jármővel, illetıleg állattal vontatni;e) kerékpáron oldalra kinyúló, elıre vagy hátra egy méternél

hosszabban kinyúló, a vezetıt a vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztetı tárgyat szállítani;

f) kerékpárral állatot vezetni.(8)289 Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés c)

pontjában, valamint a (7) bekezdés b)–f) pontjaiban foglalt rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy

a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni, valamint

b) segédmotoros kerékpáron utast szállítani,c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni

nem szabad.

Állati erıvel vont jármővek és kézikocsik

55. § (1) Állati erıvel vont jármővel és kézikocsival szorosan

az úttest szélén kell közlekedni; ha az ilyen jármő a forgalmat lényegesen akadályozná, azzal a leállósávra, illetıleg – ha közlekedésre alkalmas – az útpadkára kell lehúzódni.

(2) Az állati erıvel vont jármővet és a kézikocsit éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani.

(3) Tilosa) fıútvonalon állati erıvel vont jármővel és kézikocsival

közlekedni, kivéve ha más út (útszakasz) nem áll rendelkezésre;b) fıútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek

kézikocsival közlekedni;c) állati erıvel vont jármővet – az állatok vonóerejét és az

útviszonyokat is figyelembe véve – túlterhelni.(4)290 A kézikocsival közlekedı személynek – lakott területen

kívül – éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverı mellényt (ruházatot) kell viselnie.

V. fejezet

Rendkívüli események

Mőszaki hiba

56. § (1) A vezetı köteles a jármővet – lehetıleg olyan helyen, ahol a forgalmat nem akadályozza – haladéktalanul megállítani, ha a jármő olyan hibáját észleli, amely balesethez vezethet, különösen ha elromlott a jármő

a) kormányszerkezete,b) üzemi fékberendezése,c) összes féklámpája,d) irányjelzı berendezése, kivéve ha kézzel megfelelı

irányjelzés adható,e) bal oldali elsı vagy hátsó helyzetjelzı lámpája, kivéve ha a

jármő kivilágítása nem szükséges vagy az elromlott lámpa távolsági fényszórót és a hátsó helyzetjelzı ködlámpát kivéve más lámpával helyettesíthetı.

(2) Az (1) bekezdésben említett hiba elhárításáig a jármővel – a (3) bekezdésben említett esetet kivéve – közlekedni nem szabad.

(3) A közlekedés biztonságát közvetlenül nem veszélyeztetı mőszaki hiba esetében a jármővel – fokozott óvatossággal, lehetıleg kis forgalmú úton és idıszakban – a legközelebbi olyan helyig szabad közlekedni, ahol a hiba elhárítható. Ha az ilyen mőszaki hiba autópályán vagy autóúton következik be, arról a legközelebbi lehajtásra szolgáló úton, illetıleg útkeresztezıdésben le kell térni.

285 Az 54. § (3)-(4) bekezdése a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 37. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.286 Az 54. § (4) bekezdésének a) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 23. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.287 Az 54. § (6) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdésének a) pontja alapján fényvisszaverı mellény (ruházat) viselésére vonatkozó rendelkezést 2007. június 1-jétıl kell alkalmazni.

288 Az 54. § (7) bekezdésének c) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 37. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.289 Az 54. § (8) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 23. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.290 Az 55. § (4) bekezdését az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet – a Magyar Közlöny 2007. évi 51. számában megjelent helyesbítésnek megfelelı – 9. §-a iktatta be. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a rendelkezést 2008. január 1-jétıl kell alkalmazni.

Page 62: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 62 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

(4) Ha a jármő sebességíró mőszere romlik el, a jármő a telephelyre való elsı visszatérésig, de legfeljebb 24 órán át közlekedhet.

(5) Az elromlott jármővet – lehetıség szerint – az úttesten kívül vagy olyan helyen kell elhelyezni, ahol a várakozás nem tilos. A jármővet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között – az álló jármővek kivilágítására vonatkozó szabályok szerint – ki kell világítani. Ha a vezetı ezeknek a rendelkezéseknek eleget tenni nem tud (a jármő mozgásképtelen, világító berendezése romlott el stb), mindent el kell követnie a közlekedés biztonságának megóvása érdekében.

(6) Lakott területen kívül az úttesten vagy a leállósávon levı elromlott gépjármővet – kivéve a kétkerekő motorkerékpárt –, valamint mezıgazdasági vontatót, lassú jármővet és fel nem kapcsolt pótkocsit elakadást jelzı háromszöggel meg kell jelölni. Az elakadást jelzı háromszöget a jármő mögött úgy kell elhelyezni, hogy az elromlott jármővet a többi jármő vezetıje kellı távolságból észlelhesse. Az elromlott jármővet elakadást jelzı háromszöggel lakott területen is meg szabad jelölni.

(7) Az úttesten levı elromlott jármővet az elakadást jelzı háromszögön kívül meg szabad jelölni mindkét oldali elsı és hátsó irányjelzıjének egyidejő mőködtetésével vagy villogó narancssárga fényjelzést adó elakadást jelzı lámpával.

Elromlott jármő vontatása

57. § (1) Elromlott jármő vontatása során – a 26. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt rendelkezés megtartásán túlmenıen – fokozott óvatossággal, lehetıleg kis forgalmú úton és idıszakban kell közlekedni. Autópályáról és autóútról az elromlott jármővet vontató jármővel a legközelebbi lehajtásra szolgáló úton, illetıleg útkeresztezıdésben le kell térni.

(2)291 Elromlott gépjármővet, mezıgazdasági vontatót és lassú jármővet vontatni olyan jármővel szabad, amelynek össztömege eléri a vontatott jármő össztömegének a felét; ha azonban az üzemi fékberendezés romlott el, vontatásra csak olyan jármővet szabad használni, amelynek össztömege eléri a vontatott jármő össztömegét.

(3) Kétkerekő motorkerékpárt, segédmotoros kerékpárt és kerékpárt vontatni, valamint ilyen jármővel más jármővet vontatni tilos.

(4) Olyan jármővet, amelynek kormányszerkezete romlott el, csak emelve szabad vontatni. Emelve vontatásnál a vontatott jármővet úgy kell rögzíteni, hogy a megemelt rész oldalirányban ki ne lenghessen. Jármővet emelve úgy vontatni, hogy a kormányzott kerekein gördüljön, csak abban az esetben szabad, ha a kormányzott kerekeket elfordulás ellen megfelelıen rögzítették.

(5) A vontatott jármővet olyan személynek kell vezetnie, aki megfelel a 4. §-ban foglalt rendelkezéseknek. Vontatott jármővön – a vezetın kívül – személyt szállítani tilos; az emelve vontatott jármővön még vezetı sem utazhat.

(6) A vontatórudat, illetıleg a vontatókötelet a jármőveken

úgy kell rögzíteni, hogy az le ne szakadhasson. A vontatórúdnak, illetıleg a vontatókötélnek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a két jármő kanyarodás közben össze ne érhessen; nem lehet azonban hosszabb, mint a vontatott jármő. Ha a vontatórúd, illetıleg a vontatókötél három méternél hosszabb, azt feltőnı módon (pl. zászlóval, lámpával) meg kell jelölni.

(7)292 Olyan jármővet, amelynek üzemi fékberendezése romlott el, vagy amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kilogrammot meghaladja, csak – a húzó- és nyomóerık felvételére egyaránt alkalmas – merev vontatórúddal szabad vontatni.

(8) A vontatott jármő féklámpáját és irányjelzı berendezését – kivéve ha a jármővet emelve vontatják – mőködtetni kell, továbbá – éjszaka és korlátozott látási viszonyok között – a vontatott jármővet is ki kell világítani.

Közúti baleset

58. § (1) A balesettel érintett jármő vezetıje köteles a jármővel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tıle telhetıt megtenni.

(2)293 Ha a baleset halált vagy személyi sérülést okozott, a balesetrıl a rendırhatóságot (a legközelebbi rendırt) haladéktalanul értesíteni kell és a lehetıségekhez képest gondoskodni kell a nyomok megırzésérıl; a helyszínt csak az intézkedı rendır engedélyével szabad elhagyni. Ha a baleset veszélyes anyagot szállító jármővel következett be, a balesettel nem érintett jármővek vezetıinek is haladéktalanul értesíteni kell a rendırhatóságot (a legközelebbi rendırt) a balesetrıl, közölni kell a jármő narancssárga alapszínő tábláján feltüntetett számokat.

(3)294 Ha a rendırhatóság értesítése a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében nem kötelezı, de valamelyik érdekelt a baleset miatt rendıri intézkedést kíván, és a rendırhatóságot (a legközelebbi rendırt) haladéktalanul értesíti, a balesettel érintett jármővek vezetıinek a rendıri intézkedést meg kell várniuk. A rendırhatóság értesítése, illetve rendıri intézkedés hiányában az érdekeltek kötelesek személyazonosságukat és a kötelezı felelısségbiztosításuk fennállását hitelt érdemlıen igazolni. Ha a baleset folytán megrongálódott jármő vezetıje nincs jelen, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét erre alkalmas módon a helyszínen hátrahagyni, és az esetet a felelısségbiztosítási jogszabályok295 rendelkezéseinek megfelelıen a biztosítónak bejelenteni.

(4) Ha – akár a (2), akár a (3) bekezdés alapján – rendıri intézkedés válik szükségessé, a rendıri intézkedés megtörténtéig a vezetınek szeszes italt fogyasztania tilos.

(5) Személysérülést okozó baleset, illetıleg a jármő kigyulladása esetében a balesettel nem érintett jármővek vezetıi is kötelesek a tılük elvárható segítséget nyújtani. Tőzoltókészülékkel ellátott jármő vezetıje a készüléket a

291 Az 57. § (2) bekezdése a 16/1979. (VIII. 12.) KPM-BM együttes rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított, és a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 39. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.292 Az 57. § (7) bekezdése a 16/1979. (VIII. 12.) KPM-BM együttes rendelet 4. §-ának (2) bekezdésével megállapított, és a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 39. § (2) bekezdése

szerint módosított szöveg.293 Az 58. § (2) bekezdése a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelet 19. §-ával megállapított és a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 26. §-ával kiegészített szöveg.294 Az 58.§ (3) bekezdése az 58/1991. (IV.13.) Korm. rendelet 13.§-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.295 Lásd az 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendeletet.

Page 63: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 63 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

kigyulladt jármő oltásához köteles rendelkezésre bocsátani.(6) A forgalom zavartalanságát – a lehetıséghez képest –

baleset bekövetkezése esetén is biztosítani kell.(7) A baleset folytán megsérült jármő közlekedésére,

kivilágítására és vontatására az 56. § (2)–(7) bekezdésének, valamint az 57. §-nak rendelkezéseit megfelelıen alkalmazni kell.

A jármővek eltávolítása

59. § (1)296 A rendırhatóság — az üzemben tartó értesítése mellett és költségére — elszállítással eltávolíthatja azt a jármővet, amely

a)297 a 15. § (9) bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegészítı táblával ellátott megállást vagy várakozást tiltó jelzıtábla hatálya alá esı területen szabálytalanul várakozik;

b) a 37. § (4) bekezdésében, továbbá a 40. § (1)—(3) és (5), valamint a (8) bekezdésének b), illetıleg c) pontjában meghatározott megállási tilalom megszegésével, illetıleg a rendelkezésekben meghatározott megállási feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik,

c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul tartózkodik,d)298 a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntartott

jelzıtáblával (115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati jellel megjelölt várakozóhelyen jogosulatlanul várakozik;

e) kerékpárúton várakozik.A jármő elszállítására — a rendırhatóság értesítése mellett —

az NKH regionális igazgatósága, illetıleg az út kezelıje is jogosult.

(2)299 Közveszély vagy elemi csapás elhárítása, illetıleg az ebbıl származó kár csökkentése érdekében, valamint a közút különleges igénybevétele esetében a rendırhatóság felhívhatja az üzembentartót a jármő eltávolítására. Ha az üzembentartó a kellı idıben közölt felhívásnak nem tesz eleget, a rendırhatóság a jármővet az üzembentartó költségére eltávolíttathatja. Ha az üzembentartó a jármő eltávolítására elızetesen nem hívható fel, a rendırhatóság a jármővet saját költségére távolíttathatja el; az üzembentartót a jármő eltávolításáról ilyen esetben is értesíteni kell. A jármővet a tőzoltóság is eltávolíttathatja; errıl azonban a rendırhatóságot is értesítenie kell. E bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a baleset folytán megsérült és elhagyott jármővek eltávolítására is.

(3)300 Hatósági jelzéssel nem rendelkezı azt a jármővet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, fıútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon pedig — közterület-használati engedély nélkül — legfeljebb 30 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt jármővet a rendırhatóság vagy a közút kezelıje — a tulajdonos

költségére — eltávolíthatja.

V. RÉSZ

Vegyes rendelkezések

A jármővet javító mőhelyre vonatkozó rendelkezések

60. § (1) A jármő biztonsági berendezéseinek javítását, karbantartását, illetıleg ellenırzését végzı vállalat (szövetkezet, kisiparos stb.) felelıs azért, hogy a javítást, a karbantartást, illetıleg az ellenırzést szabályszerően elvégezték.

(2) A javítást végzı vállalat (szövetkezet, kisiparos stb.) köteles a rendırhatóságnak haladéktalanul bejelenteni a tudomására jutott olyan jármőrongálódást, amelyrıl alaposan feltehetı, hogy személysérüléssel járó baleset folytán keletkezett.

A jármővek üzembentartóira vonatkozó külön rendelkezések

61. § (1)–(2)301

(3)302 Veszélyes anyagot szállító jármő üzembentartója köteles gondoskodni arról, hogy a jármő vezetıje megfelelıen képzett legyen (az adott szállításhoz megfelelı bizonyítvánnyal rendelkezzen), a szükséges tudnivalókat ismerje, és a jármő az elıírt felszerelésekkel rendelkezzen.

(4) A 60. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség vonatkozik a jármővet üzembentartó közületi szervre is, tekintet nélkül arra, hogy a közületi szervnek van-e saját javítómőhelye.

Állatok hajtása (vezetése)

62. § (1) Állatot szorosan az úttest szélén kell hajtani, illetıleg vezetni; ha azonban ez a forgalmat lényegesen akadályozná, az állattal a leállósávra, illetıleg az útpadkára kell lehúzódni.

(2)303 Az úton állatot olyan személy hajthat, illetıleg vezethet, aki az állatot irányítani képes és meg tudja akadályozni azt, hogy az állat a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztesse. Az állatok csoportos hajtásához annyi hajtó szükséges, amennyi e feltételek teljesítéséhez elegendı. Az

296 Az 59. § (1) bekezdése a 72/1994. (V. 10.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított, a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § c) pontja szerint módosított szöveg.297 Az 59. § (1) bekezdésének a) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.298 Az 59. § (1) bekezdésének d) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.299 Az 59. § (2) bekezdésének negyedik mondatát a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 38. §-ának (2) bekezdése, az utolsó mondatot a 72/1994. ( V. 10.) Korm. rendelet 13.§-a iktatta be a rendeletbe.

300 Az 59.§ (3) bekezdése a 72/1994. ( V.10.) Korm. rendelet 14.§-ával megállapított szöveg.301 A 61. § (1)–(2) bekezdését az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.302 A 61. § (3) bekezdése a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.303 A 62. § (2) bekezdése az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 14. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a fényvisszaverı mellény (ruházat) viselésére vonatkozó rendelkezést 2008. január 1-jétıl kell alkalmazni.

Page 64: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 64 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

állatot hajtónak, illetıleg vezetınek – ha a lakott területen kívüli út úttestjén vagy leállósávján tartózkodik – éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverı mellényt (ruházatot) kell viselnie.

(3) Vasúti átjárón állatokat csak kisebb – legfeljebb 10 állatból álló – csoportokban szabad áthajtani.

(4) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az állat, illetıleg állatcsoport bal oldalán elıre fehér vagy sárga fényt, hátra piros vagy sárga fényt adó, a jármővek vezetıi által kellı távolságból észlelhetı lámpát kell vinni.

(5) Tilosa) fıútvonalon állatot hajtani, illetıleg vezetni, kivéve ha más

út (útszakasz) nem áll rendelkezésre;b) állati erıvel vont jármő bal oldalához és más jármőhöz

állatot, valamint állati erıvel vont jármő után kettınél több állatot kötni;

c) állatot az úton ırizetlenül hagyni, kivéve ha oly módon megkötötték, hogy elindulni ne tudjon.

(6) Állatot az út közelében – magánterületen is – csak oly módon szabad tartani, hogy az útra ne juthasson.

(7) Az e §-ban foglalt rendelkezések – a (2) bekezdés elsı mondatát kivéve – nem vonatkoznak kutyának pórázon való vezetésére; a kutyát pórázon vezetı személyre a gyalogosokra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok

63. § (1)304 Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezı veszély elhárításáról gondoskodni, illetıleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyrıl a közlekedés többi résztvevıjét tájékoztatni.

(2)305 Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás elıtt a jármőrıl a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti – el kell távolítani .

(3) Tilos az úton olyan tárgyat csúsztatni, illetıleg vontatni, amely ezáltal az utat megrongálhatja.

VI. RÉSZ

Záró rendelkezések

Hatálybalépés

64. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben említett kivétellel – az 1976. évi január hó 1. napján lép hatályba; egyidejőleg a közúti közlekedés szabályairól szóló 2/1962. (IX. 29.) BM–KPM együttes rendelet, valamint az ennek módosítása,

illetıleg kiegészítése tárgyában kiadott 1/1965. (I. 9.) BM–KPM, 1/1966. (VI. 24.) BM–KPM, 1/1967. (II. 9.) BM–KPM, 3/1968. (V. 26.) BM–KPM, 1/1971. (I. 29.) BM–KPM, 2/1971. (VII. 1.) BM–KPM és 5/1974. (XI. 12.) BM–KPM együttes rendeletek hatályukat vesztik.

(2)306

A jármővekre vonatkozó átmeneti rendelkezések

65. § (1)307 (2) Ahol korábbi jogszabály – a közúti közlekedéssel

kapcsolatban – munkagépet (önjáró munkagépet) említ, ezen lassú jármővet kell érteni.

A közúti jelzésekre vonatkozó átmeneti rendelkezések

66. § (1)308

(2) A villamos-, a trolibusz- és az autóbusz-megállóhelyek jelzésére korábban alkalmazott táblák – kicserélésükig – továbbra is érvényesek.

67. §309 Ez a rendelet a következı uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 91/671/EGK irányelve (1991. december 16.) a 3,5 tonnánál könnyebb jármővekben a biztonsági öv kötelezı használatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl, a közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelettel együtt;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/20/EK irányelve (2003. április 8.) a 3,5 tonnánál könnyebb jármővekben a biztonsági öv kötelezı használatára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló 91/671/EK tanácsi irányelv módosításáról, a közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelettel együtt;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve (2004. április 29.) a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekrıl, III. melléklet 2.1. pont.

1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelethez310

A rendeletben használt egyes fogalmak meghatározása a következı:

304 A 63. § (1) bekezdése a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.305 A 63. § (2) bekezdése a 4/1988. (VI. 30.) KM–BM együttes rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.306 A 64. § (2) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 28. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.307 A 65. § (1) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes

rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.308 A 66. § (1) bekezdését a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 41. §-a hatályon kívül helyezte.309 A 67. §-t az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.310 A 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 39. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

Page 65: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 65 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

következı:

I. Az úttal kapcsolatos fogalmak

a)311 Út: a gyalogosok és a közúti jármővek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetıleg magánterület (közforgalom elıl el nem zárt magánút).

b) Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttıl szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt – része; a gyalogút azonban nem járda.

c) Úttest: az útnak a közúti jármővek közlekedésére szolgáló része.

d) Menetirány szerinti jobb oldal: az úttestnek az a része, amely – a menetirányt tekintve – az úttest útburkolati jellel megjelölt vagy képzeletbeli felezıvonalától jobb oldalra esik. Egyirányú forgalmú úton és körforgalmú úton az úttest, továbbá osztottpályás úton a menetirányt tekintve jobb oldalra esı úttest teljes szélességében menetirány szerinti jobb oldalnak tekintendı.

e) Forgalmi sáv: az úttestnek egy gépkocsisor biztonságos közlekedésére elegendı szélességő – akár útburkolati jellel megjelölt, akár meg nem jelölt – része.

f) Leállósáv: az útnak az úttesttel azonos szintben levı, attól útburkolati jellel elválasztott és útburkolattal ellátott része.

f/1.312 Kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt – kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgáló – különleges forgalmi sáv.

g) Útpadka: az útnak az úttest mellett levı, útburkolattal el nem látott része.

h) Kerékpárút: jelzıtáblával kerékpárútként megjelölt út.i) Járdasziget: az útnak az úttesten levı, attól kiemelt

szegéllyel elválasztott és körülhatárolt – a jármőforgalom elıl elzárt, a gyalogosok védelmére vagy a jármőforgalom irányítására szolgáló – része.

j) Osztottpályás út: olyan út, amelynek a két forgalmi irány céljára – egymástól járdaszigettel, növényzettel, zárt villamospályával vagy más hasonló módon elválasztott – két külön úttestje van.

k) Útkeresztezıdés: két vagy több útnak azonos szintben való keresztezıdése, egymásba torkollása, illetıleg elágazása.

l) Autópálya: jelzıtáblával autópályaként megjelölt osztottpályás út.

m) Autóút: jelzıtáblával autóútként megjelölt út.n) Fıútvonal:jelzıtáblával fıútvonalként megjelölt út. o)313 Gyalogút: jelzıtáblával gyalogútként megjelölt út,

illetıleg olyan út, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére

szolgál és az úttesttıl tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el.

p)314 Útzár: a közútnak, rendırségi ellenırzés céljából, a jármővek továbbhaladását akadályozó eszközökkel történı lezárása.

r) Biztosított vasúti átjáró: a közúti jármővek forgalmát teljes sorompó; teljes sorompó és piros fényt adó kiegészítı berendezés; hangjelzı berendezés; fénysorompó; félsorompóval kiegészített fénysorompó; jelzıır szabályozza.

s) Biztosítatlan vasúti átjáró: a közúti jármővek forgalmát az r) pontban meghatározott berendezések vagy jelzıır nem szabályozza.

sz)315 Földút: jármő közlekedésre szabadon tartott, eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkı, kavics, murva, kohósalak stb.) út, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt, ideértve azon földutat is, amely a szilárd burkolatú úthoz való csatlakozás, illetve a vasúti átjáró elıtt legfeljebb 50 méter hosszban szilárd burkolattal rendelkezik.

t)316 Szilárd burkolatú út: olyan út, amelynek úttestje szabályosan lerakott kı vagy mőkı, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.

II. A közúti jármővekkel kapcsolatos fogalmak

a) Jármő:317 közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erıvel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék – ha sík úton önerejébıl 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska – azonban nem minısül jármőnek. Az ilyen eszközökkel közlekedı személyek gyalogosoknak minısülnek.

b) Gépjármő: olyan jármő, amelyet beépített erıgép hajt. A mezıgazdasági vontató, a lassú jármő, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minısül gépjármőnek.

c)318 Gépkocsi: olyan gépjármő, melynek négy vagy több kereke van; a négy kerekő motorkerékpár azonban nem gépkocsi.

d)319 Személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezetı ülését is beleértve – legfeljebb 9 állandó ülıhely van.

e) Autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsıvezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben – a vezetı ülését is beleértve – kilencnél több állandó ülıhely van.

f) Trolibusz: elektromos felsıvezetékhez kötött gépkocsi.

311 A rendelet 1. számú Függeléke I. részének a), b) és h) pontja a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelet 21. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.312 Az 1. számú Függelék I. részének f/1. pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 28. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe. Újonnan a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 25. §-a állapította meg.313 A rendelet 1. számú Függeléke I. részének o) pontját a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelet 21. §-ának (1) bekezdése iktatta be a rendeletbe.314 Az 1. számú Függelék I. részének p), r) és s) alpontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 28. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.315 Az 1. számú Függelék I. részének sz) pontját a 28/2001. (II.

15.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta a szövegbe. Hatályos 2002. január 1. napjától.316 Az 1. számú Függelék I. részének t) alpontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.317 Az 1. számú Függelék II. részének a) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 26. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.318 Az 1. számú Függelék II. részének c) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 26. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.319 Az 1. számú Függelék II. részének d) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 26. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Page 66: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 66 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

g) Vontató: pótkocsi vontatására készült, rakfelület nélküli gépkocsi.

h) Nyerges vontató: olyan vontató, amely a rajta levı nyeregszerkezet útján a vontatott félpótkocsi súlyának jelentıs részét átveszi.

i) Tehergépkocsi: a személygépkocsit, az autóbuszt, a trolibuszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi.

j)320 Motorkerékpár: olyan gépjármő, amelynek két vagy három kereke van és a tervezési legnagyobb sebessége 45 km/óránál nagyobb, továbbá olyan négy kerekő gépjármő, amelynek saját tömege legfeljebb 550 kg és motorteljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot.

k)321 Motoros tricikli: olyan teherszállítás céljára szolgáló motorkerékpár, amelynek szimmetrikus elhelyezéső három kereke van.

l)322 Mezıgazdasági vontató: kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkezı, pótkocsi vontatására és/vagy mezıgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, mőködtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes jármő, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet.

m) Lassú jármő: olyan jármő, amelyet beépített erıgép hajt és sík úton önerejébıl 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

n) Pótkocsi: olyan jármő, amely gépjármővel, mezıgazdasági

vontatóval vagy lassú jármővel történı vontatásra készült. A legfeljebb 750 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegő pótkocsi: könnyő pótkocsi, az ennél nagyobb össztömegő pótkocsi: nehéz pótkocsi.

o)323 Félpótkocsi: olyan pótkocsi, amely a vontató nyeregszerkezetére támaszkodik úgy, hogy súlyának jelentıs részét a vontató veszi át.

p) Jármőszerelvény: gépjármőbıl, mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és hozzákapcsolt pótkocsiból (egyéb vontatmányból) álló, a forgalomban egy vezetıvel, egységként részt vevı jármőkombináció.

r)324 Segédmotoros kerékpár: olyan két-, három- vagy négykerekő jármő, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belsı égéső motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményő egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

r/1.325 Kerékpár: olyan két- vagy háromkerekő jármő, amelyet egy vagy két személy emberi ereje, illetıleg legfeljebb 300 W teljesítményő motor hajt. A kerékpáron egy 10 éven aluli gyermek szállítására alkalmas pótülés, illetve kerékpár utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhetı el.

s) Villamos: olyan jármő, amely az úttestbe épített, vasúti pályaként meg nem jelölt sínpályán való közlekedésre szolgál.

sz)326 Veszélyes anyagot szállító jármő: olyan jármő, amelyet elején és hátulján narancssárga alapszínő, felirat nélküli vagy felirattal ellátott táblával jelöltek meg (162. és 163. ábra).

t)327 Saját tömeg: üzemanyaggal feltöltött és a szükséges tartozékokkal (szerszám, pótkerék stb.) ellátott üres jármő tömege.

u)328 Össztömeg: a jármő saját tömegének, valamint a rajta levı személyeknek, rakománynak és egyéb tárgyaknak az együttes tömege.

v) Megengedett legnagyobb össztömeg: az illetékes hatóság által meghatározott az a tömeg, amelyet a jármő össztömege nem haladhat meg.

w)329 Gyermekbiztonsági rendszer:wa) integrált gyermekbiztonsági rendszer: hevederek vagy

hajlékony elemek kombinációja, biztonsági csattal, beállító

eszközökkel, tartozékokkal és egyes esetekben kiegészítı székkel és/vagy ütközésvédelemmel együtt, amit a saját beépített hevederrel vagy hevederekkel rögzítenek;

wb) nem integrált gyermekbiztonsági rendszer: részleges biztonsági rendszer, amely a felnıttek számára szolgáló biztonsági övvel együtt használva – amely körbeveszi a gyermek testét, vagy biztonságosan rögzíti azt a szerkezetet, amelyben a gyermeket elhelyezik – teljes gyermekbiztonsági rendszert képez.

x)330 Betegszállító gépjármő: külön jogszabály szerint ilyennek megjelölt és üzemeltetett jármő.

y)331 Iskolabusz: óvodás gyermek, közoktatási intézmény tanulója szállítására rendszeresített nem menetrend szerint

320 Az 1. számú Függelék II. részének j) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 26. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.321 Az 1. számú függelék II. fejezetének k) pontja az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.322 Az 1. számú Függelék II. részének l) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 26. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.323 A rendelet 1. számú Függeléke II. részének o) pontja a 16/1979. (VIII. 12.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.324 Az 1. számú Függelék II. részének r) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 26. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.325 Az 1. számú Függelék II. részének r/1. alpontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 28. §-ának (2) bekezdése

iktatta a szövegbe.326 A rendelet 1. számú Függeléke II. részének sz) pontja a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 28. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.327 A rendelet 1. számú Függeléke II. részének t), u) és v) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 39. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.328 A rendelet 1. számú Függeléke II. részének u) pontja a 16/1979. (VIII. 12.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.329 Az 1. számú függelék II. fejezetének w) pontját az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.330 Az 1. számú függelék II. fejezetének x) pontját az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.331 Az 1. számú függelék II. fejezetének y) pontját az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

Page 67: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 67 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

y)331 Iskolabusz: óvodás gyermek, közoktatási intézmény tanulója szállítására rendszeresített nem menetrend szerint közlekedı autóbusz.

z) Tengelyterhelés: a jármő egy-egy tengelyén levı kerekek által a vízszintes talajra átvitt súly.

III. A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak

a)332 Vezetı: az a személy, aki az úton jármővet vezet, vagy állatot hajt (vezet). A segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minısül vezetınek. A gépkocsivezetés oktatása és az azt követı gyakorlati vizsga során vezetınek az oktató minısül.

b) Elsıbbség: továbbhaladási jog a közlekedés más résztvevıjével szemben. Azt a jármővet, amelynek elsıbbsége van, az elsıbbségadásra kötelezett nem kényszerítheti haladási irányának vagy sebességének hirtelen megváltoztatására. Azt a gyalogost, akinek elsıbbsége van, az elsıbbségre kötelezett nem akadályozhatja és nem zavarhatja áthaladásában.

c) Elızés: jármővel az úttesten azonos irányban haladó jármő melletti elhaladás. Párhuzamos közlekedés esetében a különbözı forgalmi sávokban folyamatosan haladó jármővek egymás melletti elhaladása nem minısül elızésnek.

d) Megállás: jármővel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetıleg – ha a vezetı a jármőnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történı egy helyben tartózkodás.

e) Várakozás: jármővel a megállásnál hosszabb ideig történı egy helyben tartózkodás.

f) Lakott terület: a lakott terület kezdetét és végét jelzı táblák közé esı terület.

g) Éjszaka: az esti szürkület kezdetétıl a reggeli szürkület megszőnéséig terjedı idıszak.

h) Korlátozott látási viszonyok: az átlagos látási viszonyoknak felhısödés, köd, esı, hóesés, porfelhı vagy más ok miatt elıállt jelentısebb korlátozottsága.

i)333 Mobil rádiótelefon: a közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére alkalmas készülék (végberendezés).

j)334 Gyermekbiztonsági rendszer testsúly szerinti csoportba sorolása: a benne elhelyezhetı gyermek testsúlya szerint:

j/a) 0. csoport: 10 kg testsúly alatt,j/b) 0+. csoport: 13 kg testsúly alatt,j/c) I. csoport: 9–18 kg testsúlyig,j/d) II. csoport: 15–25 kg testsúlyig,j/e) III. csoport: 22–36 kg testsúlyig.k)335 Fényvisszaverı mellény (ruházat): az MSZ EN

471:2003. számú szabványban meghatározott követelményeknek megfelelı mellény vagy ruházat.

2. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelethez336

Az út mellett vagy közelében levı egyes létesítményekrıl tájékoztatást adó jelzıtáblák:

a) „Elsısegélyhely” (1. ábra)b) „Kórház” (2. ábra)c) „Mőszaki segélyhely” (3. ábra)

d) „Távbeszélı-állomás” (4. ábra)e) „Üzemanyagtöltı állomás” (5. ábra)

f) „Idegenforgalmi tájékoztatás” (6. és 7. ábra)

g) „Rendırség” (8. ábra) h) „Étterem” (9. ábra)

331 Az 1. számú függelék II. fejezetének y) pontját az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.332 Az I. számú Függelék III. része a) pontjának utolsó mondata a 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.333 Az 1. számú Függelék III. részének i) alpontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 28. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

334 Az 1. számú függelék III. részének j) pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 27. §-a iktatta be, szövege az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.335 Az 1. számú függelék III. fejezetének k) pontját az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.336 A rendelet 2. számú Függelékét a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 40. §-a iktatta be a rendeletbe.

Page 68: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 68 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

i) „Büfé” (10. ábra)j) „Iható víz” (11. ábra)

k) „Nyilvános illemhely” (12. ábra)

l) „Szálloda, motel” (13. ábra) m) „Bérelhetı faház” (14. ábra)

n) „Táborozásra, illetıleg lakókocsik részére kijelölt hely” (15–17. ábra)

o) „Múzeum” (18. ábra)

p) „Mőemlék épület” (19. ábra)q) „Mőemlék templom” (20. ábra)

r) „Mőemlék vár, várrom” (21. ábra)

s) „Vasútállomás” (22. ábra)sz) „Hajóállomás” (23. ábra)

t) „Repülıtér” (24. ábra)

u) „Komp vagy nyitható híd” (25. ábra)v) „Parkolj és utazz” (26. ábra)

w) „Arborétum, nemzeti park” (27. ábra)

Page 69: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 69 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

x) „Jelzett turistaút; erdei tornapálya” (28. ábra)y) „Sípálya” (29. ábra)

z) „Fürdıhely” (30. ábra)

zs) „Lovaglás” (31. ábra)zs/1.337 Ólommentes benzint is árusító üzemanyagtöltı

állomás (32. ábra)

zs/2.338 Az úton erre illetékes hatóság ellenırzést végez (33. ábra).

zs/3. Ólommentes benzint és autógázt is árusító üzemanyagtöltı állomás (34.

ábra).

zs/4.339 Közösségi Internet hozzáférési (eMagyarország) pont (35. ábra).

337 A rendelet 2. számú Függelékének zs/1 pontját a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelet 22. §-a iktatta a szövegbe.338 A 2. számú Függelék zs/2 és zs/3 alpontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 28. §-ának (3) bekezdése iktatta a

szövegbe.339 A 2. számú függelék zs/4. pontját az 59/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

Page 70: MHK adatbázis 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet · forgalomszabályozó, a határ ır, a vám- és pénzügy ır, a t őzoltó által, valamint a forgalmat ellen ırz

- 70 -1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeleta közúti közlekedés szabályairól

Lekérdezés ideje: 2009.11.11 (12:43)Hatályos: 2008.12.20-tól

(C) 1993-2009. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

35. ábra