Mga Mungkahing Gawain Para Sa Ikaapat Na Araw

  • View
    3.775

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Mga Mungkahing Gawain Para Sa Ikaapat Na Araw

*Mga Mungkahing Gawain para sa Ikaapat na Araw(Una at Ikalawang Markahan)

*mga pagsasanay, pagtataya, paalala at iba pang gawaing magsisilbing panghubog sa kasanayan at kaalamang naitalaga *maaari ring magsilbing follow-up o key intervention para sa mga kasanayang kailangan pang hubugin

Unang Markahan: Linggo 1

Batang-bata ka pa*Pagbuo ng Simbolo *Pagsulat ng Talata

Unang Markahan: Linggo 1 Batang-bata ka pa*Pagbuo ng Simbolo - balikan ang uri (tuwiran, di-tuwiran) - magbigay ng iba pang halimbawa ng akda na sinadyang maraming ginamit na simbolo - magpakita ng mga larawan ng ibat ibang bagay (hal. bulaklak, krus, agila) at hayaang magbigay ng sagot na maaaring sinisimbolo ng mga ito - (pabigkas) gamit ang iba pang lunsarang akda (na maraming simbolong ginamit) hayaang tuklasin ng mga mag-aaral ang mga ginamit na simbolo mula rito at humingi ng patunay bilang pagpapatibay sa kanilang kasagutan.

Unang Markahan: Linggo 1 Batang-bata ka pa*Pagsulat ng Talata -balikan ang uri (Naglalahad, Naglalarawan, Nagsasalaysay, atbp.) - alalahanin ang mga: Mga Dapat Tandaan: *layunin (bakit ka nagsusulat?) *madla (para kanino kaya ka nagsusulat?) *persona (sino ka at ano ka bilang manunulat?) Iba pang Dapat Tandaan: *4B (bantas, balarila, baybay, walang banyagang salita)

*nilalaman*panuto *estilo *pamagat

Unang Markahan: Linggo 1 Batang-bata ka pa*Pagsulat ng Talata - bago ang kani-kaniya / indibidwal na gawaing pasulat, mas makabubuting magparanas muna sa klase ng SAMA-SAMANG PAGBUO NG SULATIN (pisara) *mula ito sa pagpili ng paksa hanggang sa paglalagay ng angkop na pamagat Hal. ng RUBRIK para sa SANAYSAY 4B Kaisahan Kaayusan Kabuuan Estilo Panuto 321 21 543 543 543 543

Unang Markahan: Linggo 2

Ang Sundalong Patpat*Talasalitaan *Readers' Theatre

Unang Markahan: Linggo 2 Ang Sundalong Patpat*Talasalitaan Mga Paraan sa Pagtuklas ng Kahulugan

*kunin ang salitang-ugat*sumangguni sa diksyunaryo *balikan kung paano ginamit sa pangungusap (konteksto) *magtanong sa nakatatanda- Magpalaro sa mga mag-aaral upang matiyak sa bawat isa na marunong silang tumingin at sumangguni sa diksyonaryo. Magbigay ng 3-4 na salita, isasaayos nila ito sa kung ano ang tamang pagkakasunudsunod ng mga ito.

- Sa paghanap ng kahulugan, magbigay ng maraming halimbawang salita na sadyang nagtataglay rin ng maraming kahulugan ngunit iisa ang paraan ng pagbaybay. (Hal. bata)

-Magsisilbing quiz ang mga pagsasanay (drills) na isinagawa.

Unang Markahan: Linggo 2 Ang Sundalong Patpat*Readers Theatre Mga Dapat Tinataglay: May Mahusay na Nilalaman Kahusayan sa Pagbigkas Talab sa Manonood Malikhain

Unang Markahan: Linggo 3Isang Dosenang Klase ng High School Students mula sa Aklat na ABNKKBSNPLAko ni Bob Ong

*Simbolo (sarili) *Talatang Naglalarawan

Unang Markahan: Linggo 3 Isang Dosenang Klase ng High School Students mula sa Aklat na ABNKKBSNPLAko ni Bob Ong*Simbolo (sarili) - sa pagpili ng simbolo, natiyak bang:> angkop ang mga katangian ng 2 bagay?> naipaliwanag nang maayos ang dahilan kung bakit ito ang napiling simbolo?

Unang Markahan: Linggo 3 Isang Dosenang Klase ng High School Students mula sa Aklat na ABNKKBSNPLAko ni Bob Ong*Talatang Naglalarawan Hal. ng RUBRIK para sa TALATA 4B 543 Kaisahan 5 4 3 Kaayusan 543 Kabuuan 5 4 3 Estilo 321 Panuto 21

Unang Markahan: Linggo 4

Isandaang Damit ni Fanny Garcia

*Idyoma, Simili, Metapora

Unang Markahan: Linggo 4 Isandaang Damit ni Fanny Garcia*Idyoma - magpapalaro sa klase tulad ng pagpapakita ng mga larawan at mag-uunahan ang mga mag-aaral na sabihin kung anong idyoma ang ipinapakita nito

Unang Markahan: Linggo 4 Isandaang Damit ni Fanny Garcia*Simili/Metapora - balikan ang kahulugan, pagkakaiba/pagkakatulad at magbigay ng maraming halimbawa. - simulan ito sa SALITA (bagay), pag-iisip kung ano ang maaaring ikumpara rito patungo sa gamit nito sa pangungusap, sa talata, sa sanaysay, sa kuwento, sa tula at sa iba pa. - PAGTUKOY (identification) kung ano ang ginamit sa pahayag: simili, metapora

- PAGKILALA kung ano ang bagay na kinumpara at pinagkumparahan-PAGGAWA ng sariling halimbawa

Unang Markahan: Linggo 5

Kung Bakit Umuulan*Alamat *Poster

Unang Markahan: Linggo 5 Kung Bakit Umuulan*Alamat - kahulugan, katangian, kahalagahan, tungkol saan ang ALAMAT? *Poster HAL. ng RUBRIK ng POSTER Nilalaman Pagkamalikhain 6 5 4 5 4 3

Katapatan sa PaksaKalinisan Panuto

5 4 33 2 1 1 0

Unang Markahan: Linggo 6 Alamat ni Tungkung Langit ni Roberto Aonuevo

*Alamat *Paggawa ng Banghay

Unang Markahan: Linggo 6 Alamat ni Tungkung Langit ni Roberto Aonuevo*Alamat

-Tungkol saan ang alamat?- Ano ang pagkakaiba nito sa iba pang genre?

PAGSULAT*tiyaking napapaloob ang mga katangian ng alamat

PAGBIGKAS*naiparanas ba sa klase ang tradisyong pasalita (oral tradition) na pinagmulan ng alamat?

Unang Markahan: Linggo 6 Alamat ni Tungkung Langit ni Roberto Aonuevo*Paggawa ng BanghayMasasagot ba ng ginawang banghay ang sumusunod na tanong?-> nandito na ba lahat ang nais kong isulat? -> malinaw ba ang daloy ng pagkakasunud-sunod nito?

-> kuntento na ba ang sa saklaw o sakop ng isusulat ko?-> isinaalang-alang ko ba ang persona, madla at layunin sa pagbuo ko nito?

Unang Markahan: Linggo 7

Salamin ni Assunta Cuyegkeng*Tula

Unang Markahan: Linggo 7 Salamin ni Assunta Cuyegkeng*Tula - maaaring makatulong kung bigyang-pansin ang pormalistikong pananaw (uri, elemento) - bago ang kani-kaniya / indibidwal na gawaing pasulat, mas makabubuting magparanas muna sa klase ng SAMA-SAMANG PAGBUO NG SULATIN (pisara) - maaaring magsimula sa tulang may sukat at tugma (TANAGA) hanggang sa maiparanas sa klase ang pagsulat ng tulang may malayang taludturan Hal. ng RUBRIK para sa TULA Bantas Baybay Balarila 543 543 543

xBanyaga 5 4 3 Nilalaman 5 4 3

Unang Markahan: Linggo 8

Ang Pintor Jerry Gracio*Tayutay *Pagbigkas ng Tula

ni

Unang Markahan: Linggo 8 Ang Pintor ni Jerry Gracio*Tayutay - pasalita man o pasulat, mahalagang kasanayang nalinang sa mag-aaral: malinaw ang

+PAG-ALAM, kung batid ng mag-aaral na may ginamit na tayutay sa teksto/akda +PAGTUKOY, kaya ng mag-aaral na tukuyin/sabihin ang uri ng tayutay na ginamit sa teksto/akda +PAGBUO, (may padron man o wala) may kakayahan ang mag-aaral na gumawa ng halimbawa ng pahayag na may tayutay

*dito makapipili ang guro ng pagsasanay na aangkop sapangangailangan ng klase

Unang Markahan: Linggo 8 Ang Pintor ni Jerry Gracio*Pagbigkas ng Tula - saulado man o binabasa, kailangang malinaw sa magaaral ang nilalaman at konteksto ng kaniyang bibigkasing tula upang mas maging ganap at may sandigan ang paraan ng pagbigkas niya rito: - Hal. ng rubrik ng pagbigkas ng tula:

Lakas (Volume) Bigkas (Pronunciation) GinhawaComfortability)

20 20 20 20

17 17 17 17

15 15 15 15

12 12 12 12

(Self-Confidence,

Kulay (Emotion,

Unang Markahan: Linggo 9

Impeng Negro Rogelio R. Sicat*Pagbubuod ng Maikling Kuwento

ni

Unang Markahan: Linggo 9 Impeng Negro ni Rogelio R. Sicat*Pagbubuod ng Maikling Kuwento-pabigkas man o pasulat, kailangang matiyak sa mga mag-aaral na sa pagbubuod, dapat tandaan na:^malinaw pa rin ang daloy ng pangyayari ^nailalarawan pa rin nang maayos ang mga tauhan at ang kanilang papel sa kuwento ^natutukoy ang mga lugar at panahon na pinangyarihan ng kuwento ^nag-iiwan sa tagapakinig o mambabasa ng kakaibang dating at pag-unawa kahit buod lamang ang napakinggan o nabasa

Unang Markahan: Linggo 10

Ang Ambahan ni Ambo ni Ed Maranan*Pagbubuod at Presentasyon

*Pagbubuod at Presentasyon

- ang pinakamabigat na pagsubok sa bahaging ito ng guro at magaaral ay ang matiyak ang katapatan sa paksa ng nilalaman at presentasyon- para sa guro, mahalagang itanong ang sumusunod sa mag-aaral na magtatanghal:Nakasunod ba sa mga panuto? Angkop ba ang presentasyon sa paksa at nilalaman? Malinaw ba ang layunin ng gawain para sa lahat ng miyembro? Anu-ano ang naging o magiging balakid para sa ikatatagumpay ng pangkatang gawain? Anu-ano ang posibleng solusyon para sa mga nabanggit na balakid?