MF.SVE.T

Embed Size (px)

Text of MF.SVE.T

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  1/154

  SadrajI. POJAM I PREDMET................................................................................................5

  II. NOVAC................................................................................................................ 6

  1. POJAM i RAZVOJ NOVCA...................................................................................6

  2. PRAVNI POJAM NOVCA.....................................................................................7

  3, FUNKCIJE NOVCA............................................................................................. 8

  3.1. Nova !ao "#$%a v%i#$&'o()i......................................................................8

  3.2. F*'!i#a +%o"$)'o (%$&()va..................................................................-

  3.3. F*'!i#a +a)$/'o i !%$&i)'o (%$&()va..................................................-

  3.0. v#$)(!i 'ova.........................................................................................-

  3.5. Nova * *'!i#i %)a'#a 4aa...............................................................10. VRTE NOVCA............................................................................................... 1

  5. NOVANI ITEMI..........................................................................................11

  5.1. i()$" "$)ai()i!o va/$'#a..................................................................11

  5.2. i()$" (o4o&'o va/$'#a.......................................................................13

  6. KREIRANJE NOVCA.........................................................................................13

  6.1. K%$i%a'#$ 'ova +*)$" 4a'!a%(!i !%$&i)a...........................................10

  6.2. K%$i%a'#$ 'ova !*+ovi'o"9+%o&a#o" v%i#$&'o('i +a+i%a...................15

  6.3. K%$i%a'#$ 'ova +*)$" &$vi'i )%a'(a!i#a.........................................15

  6.0. K%$i%a'#$ 'ova +*)$" +%$i#$va'#a &$+oi)a........................................16

  6.5. K%$i%a'#$ 'ova 'a )$"$#* a&*/$'#a &%/av$......................................16

  III. MONETARNI A:RE:ATI.................................................................................... 16

  1. NOVANA MAA............................................................................................16

  2. OPTIMA;NA NOVANA MAA.........................................................................1-

  3. ;IKVIDNOT PRIVREDE..................................................................................21

  0. P;ATNI PROMET.............................................................................................230.1. U'*)%a

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  2/154

  0. NOVANI ITEM U @ONI I ERCE:OVINI....................................................33

  V. VA;UTE I DEVIZE...............................................................................................30

  1.VA;UTE........................................................................................................... 30

  2. DEVIZE.......................................................................................................... 36

  3. DEVIZNI KUR............................................................................................... 36

  0. FORMIRANJE DEVIZNI KUR EVA.................................................................37

  5. DEVIZNO TRBITE......................................................................................... 3-

  VI. @ANKE I @ANKARKI ITEMI...........................................................................01

  1. @ANKE...........................................................................................................01

  2. RAZVOJ @ANKARKO: ITEMA U @i...........................................................02

  3. NAE;A @ANKARKO: PO;OVANJA..............................................................03

  0. CENTRA;NA @ANKA @ONE 1 ERCE:OVINE................................................005. @ANKARKI ITEMI AD, FRANCUKE, VE;IKE @RITANIJE.............................07

  6. EVROPKA CENTRA;NA @ANKA.....................................................................0-

  VII. @ANKARKI PO;OVI......................................................................................52

  1. AKTIVNI @ANKARKI PO;OVI........................................................................53

  1.1. Uovo% o !%$&i)*.....................................................................................53

  1.2. ;o"4a%&'i !%$&i).....................................................................................55

  1.3. Uovo% o $(!o')'o" !%$&i)*...................................................................56

  1.0. Uovo% o a!$+)'o" !%$&i)*................................................................57

  1.5. Uovo% o %$'a'(i%a'#*........................................................................57

  2. PAIVNI @ANKARKI PO;OVI........................................................................ 57

  2.1. D$+oi)'i +o(ovi.....................................................................................57

  2.2. I&ava'#$ v%i#$&'o('i +a+i%a................................................................. 6

  2.3. E"i(io'i +o(ovi...................................................................................... 61

  3. NEUTRA;NI @ANKARKI PO;OVI...................................................................61

  3.1. i&ava'#$ !%$&i)'i +i(a"a...................................................................613.2. @a'!a%(!a a%a'i#a.............................................................................62

  3.3. I&ava'#$ a!%$&i)iva................................................................................62

  3.0. D$+o +o(ovi...........................................................................................63

  3.5. I'!a(o +o(ovi......................................................................................... 60

  0. V;ATITI @ANKARKI PO;OVI.......................................................................65

  VIII. MEUNARODNE FINANIJKE INTITUCIJE.....................................................65

  1. @RETTONGOODK ITEM..........................................................................65

  1.1. +$i#a'a +%ava v*$'#a........................................................................68

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  3/154

  1.2. M$=*'a%o&'i "o'$)a%'i o'&..................................................................6-

  1.3, v#$)(!a 4a'!a........................................................................................7

  2. EVROPKA @ANKA ZA [email protected] 1 RAZVOJ.....................................................72

  3. I;AMKA RAZVOJNA @ANKA.........................................................................73

  0. EVROPKI MONETARNI ITEM......................................................................73

  0.1. o4o&a !%$)a'#a !a+i)aa........................................................................70

  0.2. E!o'o"(!a H "o'$)a%'a *'i#a.................................................................77

  I. MONETARNA [email protected];NOT...............................................................................8

  1. TRABNJA NOVCA............................................................................................8

  2. PONUDA NOVCA............................................................................................82

  3. MONETARNA RAVNOTEBA..............................................................................83

  PROMJENA KUPOVNE NA:E NOVCA................................................................851. INF;ACIJA.......................................................................................................85

  1.1. T$o%i#$ o *%oi"a i'ai#$......................................................................86

  1.2. Po(#$&i$ i'ai#$...................................................................................-5

  1.3. Ti+ovi i'ai#$............................................................................................ -7

  2. DEF;ACIJA....................................................................................................1

  3. TA:F;ACIJA................................................................................................1

  0, DEVA;VACIJA i REVA;VACIJA.........................................................................11

  5. PRAVNA ZATITA OD PROMJENE KUPOVNE NA:E NOVCA..........................12

  5.1. M$)ai()i!a !o'$+i#a.......................................................................12

  5.2. Vao%i()i!a !o'$+i#a........................................................................13

  5.3. Ko'$+i#a "o'$)a%'o 'o"i'ai"a...................................................10

  6. ZATITNE K;AUZU;E...................................................................................16

  6.1. Za)'$ !a**$......................................................................................16

  6.2. Va*)'$ !a**$....................................................................................17

  6.3. Ro4'$ !a**$......................................................................................18I. FINANIJKATRBITA......................................................................................11

  1. TRBITE NOVCA..........................................................................................11

  2. TRBITE KAPITA;A.......................................................................................112

  2.1. M$=*'a%o&'a 4$%a v%i#$&'o('i +a+i%a IE.......................................110

  2.2. @$%a v%i#$&'o('i +a+i%a * N$ Lo%!* NLE......................................115

  2.3. A"$%i!a 4$%a v%i#$&'o('i +a+i%a AME..........................................115

  2.0. i()$" a*)o"a)(!i !o)ai#a 'aio'a'o *&%*/$'#a..........................116

  2.5. Ja+a'(!$ 4$%$ v%i#$&'o('i +a+i%a....................................................116

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  4/154

  3. [email protected] I TRBITA O@VEZNICA..............................................................117

  3.1. T%/i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  5/154

  I. POJAM I PREDMET

  Ri#$ 'a'(i#$ v*$ +o%i#$!o o& a)i'(!$ %i#$i 'i*#* 'a i#$v$ $!o'o"(!$ +oi)i!$, a )o 'ai +%v$'()v$'o'a i#$v$ $!o'o"(!o %avo#a I ()a4i'o()i.

  Fi'a'(i#(!o +%avo !ao +%av'a &i(i+i'a +%$&()av#a *!*+'o() +%av'i 'o%"i!o#i"a ($ %$*i%a "a)$%i#a 'ova, 'ova'i o&'o(a, )$ 'ova'o, !%$&i)'o i&$vi'o (i()$"a. Ova &$'ii#a o&'o(i ($ 'a "o'$)a%'o 'a'(i#(!o +%avo.No%"$ #av'o (!a'o? 'a'(i#(!o +%ava )%$)i%a#* +%v$'()v$'o "a)$%i#*+%i!*+#a'#a i %a(+o$$ )%oi +oii#*, o&'o('o*'!i#* &%/av$ * %a(+o$i #av'i (%$&()ava.

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  6/154

  V%a>a'#$ * +%o$?

  o'a$' #$, I"$=* o()ao, %avo#$" "a'(i#(!i i'()i)*)a i i'()i)*i#a. Ova!o'()a)ai#a +o($4'o v%i#$&i a i)ai#a'(!* %$i#* ;o"4a%&i*, )$ %a&ov$ :$'ov* IFi%$'*. P%$!o"o%(!a o(va#a'#a E'$(!$, oa'&i#$, +a'i#$, Po%)*aa,F%a'*(!$? i #aa'#$ )%ovi'$ !o')%i4*i%ai (* I')$'ivi%a'#* %avo#a 'a'(i#(!ii'()i)*)a "o'$)a%'i i (!a'i? i 4a'a!a !ao 'a#'aa#'i#i 'a'(i#(!ii'()i)*i#a. U )o" ("i(* v%i#$&i (+o"$'*)i i "$%!a')ii()$, i#$ *$'#$ o 'aa#*'ova, 4oa)()va o+>$'i)o, * o4a'i" o!vi%i"a, 'i#$ * (vo#o# 4i)i o('ov'i"o&%$&'ia"a? +%o"i#$'#$'o &o &a'a(. Za %ai!* o& '#i, io!%a)i (* ivo%4oa)()va, +%i#$ (v$a, vi$i * +o#o+%iv%$&i. ;i"i)i%a'#$ o('ova 4oa)()vai%a/$'o, i')$% aia, !%o +o%$(!i "o'ia", &$)$%"i'i%ao #$ vi#$! )%a#a'#a ov$

  $!o'o"(!$ &o!)%i'$. U'*)a% !a(i'$ i Davi&a Ria%&a, !o#i #$ %a&io 'a!va')i)a)iv'o# )$o%i#i 'ova, a'aii%a#*>i i()ov%$"$'o +%o4$" I'ai#$. O&'#$"a!i )$o%$)ia%a i()i* ($ ;o%$' vo' )$i' U&/4$'i! o 'a'(i#(!o# 'a*i?, iA&o Ga'$% a (i()$"a)iai#* 'a'o()i o 'a'(i#a"a.

  Jo' Ma'a%& K$'$( !%o (vo#a $a, "$=* !o#i"a #$ I SO+>a )$o%i#aa+o($'o()i, !a"a)a i 'ova &a#$ v$i!i &o+%i'o( %avo#* "o'$)a%'i i (!a'i'a'(i#a i '#$ovi (#$&4$'ii '$o!$'(i#a'i?, * 'aa ai&.

  II. NOVAC1. POJAM i RAZVOJ NOVCA

  Po#ava !ova'o 'ova ($/$ &a$!o * +%oa +.'.$. I'&i#i >$ a ($4$ *()v%&i)i &a (* '#iovi +%$i )oi'ii 'a)'o %a'i#$. U (va!o" (*a#*, a!o ($ v%a)i"o $)i%i i#a&$ o&i'a *'aa&,i()o%i#(!i )%aovi !a/* &a (* !ao (%$&()vo %a"#$'$ !o%i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  7/154

  Za)o i (%$4%o, !ao 'a#va/'i#i +$"$'i)i "$)ai, ()$!i (* "o'o+o +o($4'$ v%()$%o4$ 4o (vo#i +%i%o&'i (vo#()ava i()o%o&'o()?, v$i!$ $!o'o"(!$ (+$i'$)$/i'$ "aa !oii'a +$"$'i)i "$)aa (a&%/i v$i!* a"#$'#iv* v%i#$&'o()?, (vo#$)%a#'o()i, o)+o%'o()i '$%=a'#$?, i (i. O4i%o" 'a i(%+ivo() ovo "$)aa i 'a)'o+ov$>a'#$ o4i"a "a)$%i#a'$ +%oivo&'#$, "$)a'i 'ova v%$"$'o" *()*+a

  "#$()o +a+i%'o" 'ov*.

  Nova #$ +o($4'a v%()a %o4$ ()va%i? (*i $'$%i( !o#a o4av#a *'!i#* o+>$$!viva$')a i !ao )a!va (*/i a i%a/ava'#$ v%i#$&'o()i (vi &%*i %o4a

  Na()a'a! i %avo# 'ova v$*#$ ($ a &%*

  Ka&a ($ o&%$=$'a v%()a %o4$ *()ai 'a +oii#i o+>$ $!viva$')a, o&'o('o !a&a"o'o+oii%a )* +oii#*, ovo%i"o o 'ova'o" o4i!* v%i#$&'o()i.

  U &$'i%a'#* 'ova +o'a#+%i#$ ($ +oai o& *'!i#a i#$'a? i "a)$%i#a'$ v%i#$&'o()i !oii'a a+()%a!)'o %a&a, o&'o('o (vi a!)o%a +%oivo&'#$, o+%$&"$>$'a *"a)$%i#a* o& !o#$ #$ (ai'#$'.

  P%$"a P. Ei'i* +o()o#$ &i'a"i!$ *'!i#$ 'ova !o#$ (* * (*/4i +%o"ovi%a'#a

  %avo#a 'aio'a'$ i "$=*'a%o&'$? $!o'o"i#$, +%i $"* ($ +%io%i)$)'o "i(i 'a!%$&i)'* *'i#* 'ova, i ()a)i!$ *'!i#$ 'ova o4%a*'(!o, +%o"$)'o i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  8/154

  +a)$/'o (%$&()vo? !o#$ (* * (*/4i +o)ia'#a *'!io'i%a'#a i')$%?'aio'a'$$!o'o"i#$.

  2. PRAVNI POJAM NOVCA

  a )$o%i#(!o a(+$!)a "o/$"o +%$+o'a)i )%i !o'$+i#$ * o&%$=$'#* +%av'o+o#"a 'ovaQ "$)ai()i!a, &%/av'o+%av'a, i &%*a'#a. &%*$ ()%a'$, +o!%$)'$

  ()va%i, o& &%/av$ o'a$'$ i +%i'a)$ !ao 'ova, *4$ )o (vo#()vo '#iovi"&$"o'$)ii%a'#$" +ova$'#$" i o+)ia#a?.

  ? D%*

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  9/154

  3, FUNKCIJE NOVCA

  O('ov'$ *'!i#$ 'ova (*Q 'ova !ao "#$%a v%i#$&'o()i, *'!i#a +%o"$)'o(%$&()va, *'!i#a +a)$/'o (%$&()va, 'ova !ao !%$&i)'o (%$&()vo,

  (v#$)(!i 'ova * *'!i#i "$=*'a%o&'o +%o"$)a, )$ !ao (%$&()vo a %)a'#$4aa.

  3.1. Novac kao mjera vrijednosti

  Ovo #$ o('ov'a *'!i#a 'ova. +o(o4'o() v%iva'#$ 'a *'!i#*

  'ova !ao +%o"$)'o (%$&()va. N#iova 4i) )i$ ($ o&'o(a i"$=* +ov#$%ioa i&*/'i!a, +%i $"* ($ +%v$'()v$'o "i(i 'a *ovo% o +%o&a#i o&'o( +%o&ava i!*+a. O('ov'a o4av$a +%o&ava #$()$ I(+o%*!a ()va%i +%$&"$)a +%o&a#$, 1+%i#$'o( va('ia'#a, &a!$ o 4%o# #$&'ov%$"$'o#? )%a'(o%"ai#i %o4$ * 'ova. To

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  10/154

  'ai &a ovo%i"o o +a)$/'o# *'!i#i 'ova. O&*!* o a!o'(!o" (%$&()v*+a>a'#a &o'o(i &%/ava 'a )$"$#* "o'$)a%'o (*v%$'i)$)a. Ravo# +%oivo&'i('aa, +ov$>a'#$ o4i"a +%oivo&'#$ i %a"#$'$ * 'aio'a'i" i "$=*'a%o&'i"o!vi%i"a, !ao i !o& *ovo%a (a +%$&"$)o" +%o&a#$ v$>$ v%i#$&'o()i, &oai &o%a&va#a'#a "o"$')a i(+o%*!$ i +a>a'#a i#$'$. Na )a# 'ai' +%o&ava !%$&i)i%a

  !*+a, o"o*>ava "* o&o/'o +a>a'#$ * %a)a"a, o4%oi"a?, a )i"$ i (+o%i#*"a'#$ ii via'#$a)o", o&'o('o *+o)%$4a a)'i %$$%vi +o*a? ($ !o%i()i (a"o !ao i*$)a!, *!%a#'#$ '$+ovo#'i" o!o'o()i"a +o &*/'i!a. K%$)a'#$ i#$'a a)a 'a (v#$)(!o")%/ii (v#$)(!i va*)a

  +o($4'o a"$%i!o &oa%a?, !ao I !%$)a'#a i#$'a 'a)$ 'a (v#$()!o" )%/i$'#a, !ao )$"$#a &%*

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  11/154

  v%i#$&'o()i 'ova, &o! !o& !%$&i)'o 'ova )a# (!a& ia'#a.

  @a'!a%(!i 'ova ($ "a'i$()i%a * o4i!* o)ovo 'ova i &$+oi)'o

  'ova. E"i(i#* o)ovo 'ova !ova'ia i +a+i%'o 'ova? v% i * @%i)a'(!o# i"+$%i#i.

  U +%av'o" ("i(* &$+oi) +%$&()av#a o4av$* 4a'!$ &a 'aoo&av* 'a '#$ova)#$v I '#$ovo &$+oi)a I(+a)i a)%a/$'i i'o( '#$"* ii o(o4i !o#* o' o&%$&io+*'o"o>i?. a $!o'o"(!o a(+$!)a !#*'a ()va% !o& &$+oi)a #$ '#iova

  i!vi&'o(), !o#a ($ %av'a +%$"a &o(+#$o()i +o vi=$'#* a vi()a, 'a#i!vi&'i#a(%$&()va, o%o$'i &o #$&'$ o&i'$, ii +%$!o )o %o!a?. Po!%$)a'#$ &$+oi)'o'ova ($ +%v$'()v$'o v%i 'av$&$'$ %$&*i%a'$? !a%a!)$%i()i!$ (av%$"$'o 'ova "o/$ ($%$>i &a #$ '#$ova v%i#$&'o() &$)$%"i'i%a'a %ai'o" 4%*)o &%*

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  12/154

  5. NOVANI SISTEMI

  Nova'i (i()$" "o/$"o &$'i%a)i !ao (!*+ +%av'i 'o%"i !o#i"a ($ %$*i%a#*o('ov'$ (a()av'i$ )o (i()$"aQ 'ova'a #$&i'ia, !o#a (*/i !ao a!o'(!o(%$&()vo +a>a'#a * $"#i 'aio'a'a va*)a?, '#$' 'aiv, +a%i)$), +i)a'#$!o'v$%)i4i'o()i, !ao i )$"$#'a +i)a'#a * +o$&* $"i(i#$ 'ova. Nav$&$'$

  (a()av'i$ va#a ("#$()i)i * o!vi% 4a'!a%(!o (i()$"a, *()%o#a +a)'o +%o"$)a i'#$ovo *'!io'i%a'#a, )$ i'()%*"$'a)a +a>a'#a. U i()o%i#(!o" ("i(*ovo%i"o o +o()o#a'#* &va 'ova'a (i()$"aQ (i()$" "$)ai()i!o va/$'#a i(i()$" (o4o&'o va/$'#a.

  5.1. Sistem metalisti!kog vaenja

  Ova# (i()$" %$$%i%a 'a &i%$!)'* v$* &o"a>$ 'ova'$ #$&i'i$ i o&%$=$'$!oii'$ +$"$'i)o "$)aa #$&'o ii vi*#$ 'a &va ii

  viavao +%o()o% a "o*>$ *. U o+)ia#* #$* )o v%i#$"$ 4io a)'i 'ova, !ao #$&i'o a!o'(!o (%$&()vo +a>a'#a i +%o"$)a,+%i $"* #$ 'o"i'a'a v%i#$&'o() a)'$ "o'$)$ !o%$(+o'&i%aa '#$'o# ()va%'o#"a)$%i#a'o# v%i#$&'o()i. Pa+i%'i 'ova 4a'!'o)$? (* 4i$ !o'v$%)i4i'$ a a)o, i)o 4$*v#$)'o i 4$ )%o

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  13/154

  +%o$(a %$+%o&*!i#$. R$&*i%a'a 'ova'a "a(a 'i#$ +%$&()av#aa vai&a' )$"$#a $!o'o"(!i %a() i %avo#. Ta# '$(!a& ($ +ov$>avao * !%i'i" v%$"$'i"a+o($4'o %a)'i" %aa%a'#i"a?. Po$)a! !%a#a ovo (i()$"a !%a#$" I. (v#$)(!o%a)a? "a'i$()i%ao ($ !%o a4%a'* +a>a'#a a)'i" 'ov$" i +%iv%$"$'*(*(+$'i#* !o'v$%)i4i'o()i 4a'!'o)a * a)'i 'ova. I()o )a!o, *v$&$' #$ +%i'*&'i

  )$a# 4a'!'o)a !o#$ )i"$ +%$*i"a#* vo&$>* *o* * "o'$)a%'o" (i()$"*+o)i(!*#*>i a)'i 'ova.

  K%a# (i()$"a a)'o va/$'#a o'aio #$ +o$)a! &%*a &va (i()$"a. U $"#a"a+o4#$&'ia"a )o #$ 4io (i()$" va/$'#$? a)'i +o*a, &o! #$ * +o%a/$'i"$"#a"a, !ao i * $"#a"a !o#$ 'i(* "o$ o%a'ii%a)i va()i)i 'ova'i (i()$"4ai%a' 'a a)'o# "o'$)i, *v$&$' (i()$" a)'i &$via. U +%vo" (*a#*4a'!'o)$ (* ($ "o$ !o'v$%)i%a)i * a)'$ +o*$ a '$ * a)'i 'ova?, i )o (a"oi*$)'o * "$=*'a%o&'i" +a>a'#i"a * *'!i#i (v#$)(!o 'ova. U *'*)%aa'#a. Pa%i)$) 4a'!'o)a

  #$ *)%=iva' +%$"a 4%o#* 'ova'i #$&i'ia !o#$ ($ "o* &o4i)i i !io%a"a a)a,* $!(i4i'o() &%/av$ +%$"a +%o"#$'i +a%i)$)a. U+%avo )a $!(i4i'o() #$ 4ia%ao (a4#$'#a ()a4i'o()i &o"a>$ va*)$.

  ;oa'#a, !o#i #$ i"ao +o!%i>$ * a)*, o&'o('o * a)'i" &$via"a.

  5.2. Sistem sloodnog vaenja

  i()$" +a+i%'o (o4o&'o? va/$'#a, o&'o('o (i()$" +a+i%'$ va*)$,

  +%$&()av#a !%a# +%i$ o !o'v$%)i4i'o()i 4a'!'o)a a a)o. Uvo=$'#$" ovo(i()$"a +%$()a#$ o4av$a 4a'a!a &a v%$ 4i)i ()a4i'a i !a!va >$ 4i)i ('aa )$ va*)$ 'a "$=*'a%o&'o" )%/i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  14/154

  "i(i ($ 'a +$%io& o& +o(#$&'#i &va&$($)a! o&i'a +$%io& o4aiai#$? i o&o4a'i +oi)i!i, $!o'o"(!i i 'a'(i#(!i +%o$(a.

  I"a#*>i * vi&* +%avo (va!$ &%/av$ &a ($ o+%$&i#$i * +o$&* o('ov'i o&%$&'ia"o'$)a%'$ +oi)i!$ i +%i"#$'$ o&ova%a#*>i i'()%*"$'a)a, )$ &a i

  !o')$!()*aii%a !%o +o()av#$'$ i#$v$ $!o'o"(!$ +oi)i!$, $!o'o"(!o %a()a i%avo#a, i &a i (o&'o )o"$ "i#$'#a, !o%i*#$, a&a+)i%a, ova# (i()$" "o/$"o'ava)i i "a'i+*a)iv'i" va/$'#$".

  J$&'a o& +o#ava !o#a "o/$ *)#$a)i 'a "o'$)a%'* ai i &%*$ 'ova 4i)i * o+)ia#* &o'o(i "o'$)a%'a va() * (va!o#$"#i. Ka&a )o !a/$"o o'&a +%v$'()v$'o "i(i"o 'a $')%a'* 4a'!*, !o#a ($)i"$ +o#av#*#$ * *oi $')%a'$ av'$? $"i(io'$ *()a'ov$. U ovo" (*a#*,!a&a #$ $"i)$') 'ova $')%a'a 4a'!a, ovo%i"o o +%i"a%'o# $"i(i#a 'ova.

  O4i%o" &a $')%a'a 4a'!a '$"a &i%$!)a' !o')a!) (a +o(ov'i" (*4#$!)i"a i&%*i" !o%i('ii"a )a!o $"i)i%a'o 'ova, )* +oii#* !%o o&o4%ava'#$ !%$&i)aa*i"a#* +o(ov'$ 4a'!$ !o#$ 'a )a# 'ai' v%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  15/154

  D%/av'o+%av'i "o&$ #$ 4io &o"i'a')a' * $"#a"a )v. (oi#ai()i!o i()o'o?4o!a, * !o#i"a #$ &%/av'o va('i (* * 4i)i 4i$ (a"o ($%vi( $')%a'$ 4a'!$, +%$!o !o#i ($ v%i. Ova# "o&$, a %ai!* o&

  +%$)o&'o, +oiva 'a +%iva)'o" va('ii'$ &%/ava !o#$ '$ (+a&a#* * !a)$o%i#* %avi#$'i$"a#a.

  O('ov'o o4i#$/#$ 4a'!o!%a)(!o "o&$a #$ &a (* 4a'!$ #$&i'$ i'()i)*i#$ !o#$i"a#* +%avo &a $"i)i%a#* 'ova, o&'o('o &a o&**#* o '#$ovo" +ova$'#* io+)ia#a. Nova ()va%a#* (v$ 4a'!$Q $')%a'$ I +o(ov'$. E"i(i#* +%i"a%'o'ova v%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  16/154

  &$+oi)a P?, ()o+$ o4av$'$ %$$%v$ %, va()i)$ ()o+$ %$$%v$ %.X? i ()o+$ o&ivao)ovo 'ova ?, a'#$ Ii ("a'#$'#$, o&'o('o !%$i%a'#$ ii +o'ia'#$ 'ova'$ "a($.

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  17/154

  ".4. #reiranje novca putem prelijevanja depozita

  Poa'a %$$%$')'a? )a!a !o& a'ai$ ovo 'ai'a ()va%a'#a +o'ia'#a 'ova'$ "a($ >$ &o>i !%o +%o$( )%a'(o%"ai#$

  '$i!vi&'i (%$&()ava * i!vi&'aQ o(o4a=a'#$" o%a'i$'i &$+oi)a * (o4o&'$&$+oi)$, i(+a)o" a'#a. "a'#$'#$ '$"o'$)a%'$+a(iv$ i"+ii%a $o"i'o +%$i#$va'#$ 'ova * o+)ia#, a )i"$ i +ov$>a'#$'ova'$ "a($.

  ".5. #reiranje novca na temelju zaduenja drave

  !o& $')%a'$ 4a'!$

  Za ova# 'ai' !%$i%a'#a 'ova 4i ($ "oo %$>i &a#$ #$&a' o& ()a'&a%&'i? i. P%vaa&%$(a a )%a/$'#$ 'ova &%/avi #$ $')%a'a 4a'!a. Ova +o()av!a +%v$'()v$'ov%i#$&i a %avi#$'$ $"#$, o&'o('o a $"#$ (a +*'i" "o'$)a%'i"(*v$%$'i)$)o". A)$%'a)iva a &%*$ &%/av$, "$&* !o#i"a #$ i @o('a i$%$ovi'a, (* "$=*'a%o&'$ 'a'(i#(!$ i'()i)*i#$, +%v$'()v$'o M$=*'a%o&'i

  "o'$)a%'i o'&. Za&*/$'#$ &%/av$ !o& $')%a'$ 4a'!$ "o/$ 4i)i &i%$!)'o iii'&i%$!)'o. O &i%$!)'o" a&*/$'#* ovo%i"o !a&a $')%a'a 4a'!a '$+o(%$&'o&%/avi o&o4%i !%$&i). T$'i!i a)#$v'i#i +%o$( #$ i'&i%$!)'o a&*/$'#$, !o#$'ai o()va%$'#$ !%$&i)a, a )i"$ i a&*/$'#a, 'a )$"$#* $"i(i#$ v%i#$&'o('i+a+i%a.

  @$ o4i%a o !o#$" 'ai'* a&*/$'#a #$ %i#$, o&'o('o !o#i #$ +%i"i#$'#$' * +%a!(i,o' '$io()av'o &ovo&i, o(i" &o +ov$>a'#a +%o"#$'a? 'ova'$ "a($ &o +o%a()a*'*)%a$+oa#"#$'i 'ova &%/ava "o%a)i v%a)i)i, a )o "o/$ *i'i)i (a"o !%o +ov$>a'#$

  +o()o#$>i +o%$a, ii *vo=$'#$" 'ovi +o%$a &a/4i'a?. I()ov%$"$'o, i'o(#av'o &*a, * ("i(* o&'o(a (a 4%*)o &%*

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  18/154

  1. NOVANA MASA

  Ko'$+) 'ova'$ "a($, +%a!)i'o o&%$=$'#$ +%$"a +o)%$4'o# 'ova'o# "a(i,'#$'o ()%*!)*%i%a'#$ i o4i", #$ 'aa#'o +i)a'#$ a "o'$)a%'i (i()$" (va!$ $"#$.Nova'* "a(*, !o#a +%$&()av#a #$&a' o& vi)a'i "o'$)a%'i a%$a)a ii'&i!a)o%a i!vi&'o()i, )%$4a +o("a)%a)i '$ (a"o * !o')$!()* 'a'(i#(!oa"4i#$')aQ o4i"a i %avi#$'o()i 'a'(i#(!$ ()%*!)*%$, o&'o(a +o'*&$ i )%a/'#$ 'a)%/i

  a? P%$"a !a(i'o# !va')i)a)iv'o# )$o%i#i 'ova 'ova'a "a(a o4*va)a

  o'$ i'()%*"$')$ !o#i * o&%$=$'o# $"#i o4av#a#* *'!i#* +a)$/'o i+%o"$)'o (%$&()va. I()ov%$"$'o, )o (* (a"o o'i i'()%*"$')i !o#i ($ 'aa$ *'$4a'!a%(!o" ($!)o%*, * o4i!* +o)%a/iva'#a )o ($!)o%a +%$"a 4a'!a%(!o"($!)o%*. i#$&o" 'av$&$'o, * 'ova'* "a(*, +o ovo" !o'$+)*, '$ *ai'ova * +o(#$&* 4a'!a%(!o ($!)o%a. Po("a)%a'o * i()o%i#(!o" !o')$!()*'ova'a "a(a #$ +%vo4i)'o o4*va)aa (a"o a)'i i (%$4%'i 'ova, +o)o" &i#$o"

  'ova'$ "a($ +o()a#$ i +a+i%'i 'ova, &a 4i * 'ovi#$ v%i#$"$ )$"$#'o"(a()av'io" 'ova'$ "a($ +o()ao i &$+oi)'i 'ova. Ovo i %aoa

  o&a!, 'a !o#i, 4o '#$ovo 'aa#a, )%$4a #a('o &a 4*&$ *+*>$' 'ova'i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  19/154

  o+)ia#. Ova!vi" &$'i%a'#$" 'ova'$ "a($ * '#$' (a()av ($ +o%$& o)ovo

  'ova * o+)ia#* i &$+oi)a +o vi=$'#* *!#**#* i "a'(i#(!a (%$&()va !o#a ($

  "o* 4%o !o'v$%)i%a)i * i'()%*"$')$ +a>a'#a o%o$'i ii '$o%o$'i a'#aQ o)ov 'ova i&$+oi)i +o vi=$'#*. T%$>a 'a#

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  20/154

  !o#$ "o/$"o &$'i%a)i !ao *!*+'o() i!vi&'i 'ova'i (%$&()ava * &o"a>o#va*)i.

  MV Y NM ]N O;

  Ka&a ($ "o'$)a%'o" vo*"$'* &o&a#* '$i!vi&'a (%$&()va N o%o$'i &$+oi)i+%$!o #$&'$ o&i'$, 4o!i%a'i &$+oi)i, v%i#$&'o('i +a+i%i (a %o!o" &o(+#$>a &*/i"o& #$&'$ o&i'$? &o4i#$"o "o'$)a%'i +o)$'i#a MP?, i 'ai'Q M, M2, ]M i MO.

  Mo'$)a%'i a%$a) M i'$ o)ovi'a iva' 4a'a!a i &$+oi)i +o vi=$'#* *&o"a>o# va*)i (vi &o"a>i i'()i)*io'a'i ($!)o%a i*$v &$+oi)a $')%a'$va&$?. U 213. o&i'i M# * @ii #$ i'o(io 6,20 "ii#a%&$ KM.

  Mo'$)a%'i a%$a) ]M \*a(i "o'$v? \*a(i 'ova o4*va)a o%o$'$ ii ($!)o%a i*$v$')%a'$ va&$? !o& "o'$)a%'i va()i.

  2. OPTIMALNA NOVANA MASA

  Za&a)a! (va!$ "o'$)a%'$ va()i #$()$ !%$i%a'#$ 'ova'$ "a($ !o#a >$o&ova%a)i +o)%$4a"a +%o$(a %$+%o&*!i#$. O('ov'a +o()av!a #$ &a ($!%$i%a'#$" 'ova !%$i%a i )%a/'#a !*+ov'a ('aa?, !o#o# )%$4a &a !o%$(+o'&i%ao&ova%a#*>a &o"a>a? +o'*&a. Pi)a'#$ o&'o(a +o'*&$ i )%a/'#$ #$()$, i"$=*o()ao, i +i)a'#$ ()a4i'o()i i#$'a. v$ 'av$&$'o )%$4a i"a)i * vi&* +%io&%$=$'#* +%$"a /$#$'o# o+)i"a'o#? 'ova'o# "a(i. Na )a# 'ai' &oai"o &oo&'o(a i"$=* 'ova'$ "a($ !o#a #$()$ * o+)ia#* ()va%'a 'ova'a "a(a? i o'$

  +o/$#'$ o+)i"a'$? 'ova'$ "a($. Ova# o&'o( "o/$ 4i)i )%o#a!$ 'a%aviQ ()va%'a

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  21/154

  'ova'a "a(a "o/$ 4i)i #$&'a!a o+)i"a'o#, ()va%'a 'ova'a "a(a #$ v$>a o&o+)i"a'$, i ()va%'a 'ova'a "a(a #$ "a'#a o& o+)i"a'$.

  a? Z'a! #$&'a!o()i i"$=* ()va%'$ i o+)i"a'$ 'ova'$ "a($ NM Y NMo*+*>*#$ 'a ()a'#$ "o'$)a%'$ %av'o)$/$, !o#a #$ o('ov "o'$)a%'$ ()a4i'o()i. Ova

  v%()a ()a4i'o()i #$ 4i)a' *v#$) &%*a o& o+)i"a'$ NM ^ NMo, *'$+%o"i#$'#$'* 4%i'* 'ova'o o+)ia#a, *+*>*#$ 'a +o()o#a'#$ i'a)o%'i)$'&$'i#a. Ta!v$ )$'&$'i#$ *%o!*#* )%/ii" a!)o%i"aQ

  P&, o4i" "a)$%i#a'$ +%oivo&'#$ I i')$'i)$) '#$'o +ov$>a'#a,

  P&2 o%a'iaio'a ()%*!)*%a +%iv%$&$,

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  22/154

  P&. )$'i!a +a>a'#a,

  P&, !%$)a'#$ o+>$ 'ivoa i#$'a.

  I"$=* o4i"a "a)$%i#a'$ +%oivo&'#$ i i')$'i)$)a '#$'o %a()a? i (*"$%o4'o'ova'i )%a'(a!i#a +o()o#i &i%$!)'a v$a. Nai"$, +ov$>a'#$ P` ()o+$%a()a +%oivo&'#$? &ovo&i '$io()av'o &o +ov$>a'#a 'ova'i )%a'(a!i#a, * !oii'* 'ova * o+)ia#*. I*$)a! * +o$&* 'av$&$'$ v$$+%$&()av#a 'a)*%a'a +o#o+%iv%$&'a +%oivo&'#a, !o#a #$ iva' (i()$"a %o4'o'ova'i o&'o(a.

  Na%$&'a &$)$%"i'a')a #$ o%a'iaio'a ()%*!)*%a +%iv%$&$ P&2?. P%$"a )o#()%*!)*%i %av'a ($ 4%o# +o(ov'i (*4#$!a)a &i%$!)'i (*&io'i!a %o4'o'ova'i)%a'(a!i#a. Ta!o, * 4iva'#$ 4%o#a )%/ia, !o#i, +%$"a *+o%$&'i" i(!*()vi"a &%/avaa'ia Ev%o+(!$ *'i#$?, * *!*+'o# ()%*!)*%i +o(ov'i (*4#$!a)a *$()v*#* (a $a-. Po%$& )oa, i "a'(i#(!a ()%*!)*%a, o&'o('o %avi#$'o() 'a'(i#(!o )%/ia'#a, +o%$& ()$+$'a %avi#$'o()i 'a'(i#(!o )%/ii +%o()o%a +o#$&i'$ )$'i!$ +a>a'#a i"i%$'#a &o(+#$i 'ova'i o4av$a? +o+*)

  !o"+$'ai#$, ii $(i#$. @%o#'o() +o(ov'i (*4#$!a)a )%a'(a!)o%a? *!#*$'i *I"i%$'#$ o4av$a +*)$" !o"+$'ai#$, o&'o('o $(i#$, I'o( )%a/4i'a, !o#a (*+%$&"$) !o"+$'ai#$, !ao I v%$"$'(!i +$%io& )%a#a'#a )a!vi )%a'(a!i#a,o+%$$#*#* (*"* ()va%'i 'ova'i )%a'(a!i#a, a )i"$ I o+)i"a'* 'ova'*"a(*, !o')%i4*i%a#*>i '#$'o" ("a'#$'#*. Po#ava 1 *$()ao() !o%i*#$ i 'a '$&ovo#'o() a%a'i#a #a"()va?, o&'o('o 'a '$$!a('o()+o#$&i'i i'()%*"$'a)a o(i*%a'#a +a>a'#a,

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  23/154

  'a !%$)a'#$ i#$'a. P%avio #$ &a &o %a()a i#$'a &oai 4o +o%a()a !oii'$ 'ova* o+)ia#*. K%$)a'#$ i#$'a I '$"o'$)a%'i %aoa +%$"a +%o. &%. ai&*Ko'#o&/i>*? *)#$$ 'a o%"i%a'#$ 'ova'$ "a($. M$=*)i", +o "i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  24/154

  L

  V Y

  NM

  U+%avo #$ &oo&a! o('ov %ai!ova'#a &oo&'$ o& )%a'(a!io'$ 4%i'$. Nai"$,&oo&a!, !ao $!o'o"(!a !a)$o%i#a, #$ *vi#$! "a'#i o& &%*i %a'), +%$$%$'i#a'i !%$&i)i, &%/av'$!%$&i)'$ a%a'i#$ i (i?.

  K%$)a'#$ !*+ov'$ ('a$ 'ova i"a i%ava' *)#$a# 'a 4%i'* 'ova'o o+)ia#a.Ta!o * v%i#$"$ i'ai#$ ("a'#$'#a !*+ov'$ ('a$ 'ova? &oai &o +ov$>a'#a4%i'$ 'ova'o o+)ia#a, &o! ($ * +$%io&* &$a)o%'i. !%$)a'#a +o%a()a !*+ov'$('a$ 'ova? &oai &o ("a'#$'#a 4%i'$ 'ova'o o+)ia#a.

  U 'av$&$'o" !o')$!()* 4i)'i" ($ ("a)%a a'aia &vi#* !a)$o%i#a &oo)!a i

  4%*)o &%*i i'v$()ii#a,

  #av'i %a(o&a, i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  25/154

  '$)o o()va%$'o ivoa.

  P%$"a )%oa'i aa"o%)iai#* i +o(%$&'$ +o%$$.

  4. PLATNI PROMET

  U!*+'o() (vi +a>a'#a i%a/$'i * 'ov* o'aava"o !ao +a)'i +%o"$). U!oi!o($ )a# +%o"$) 4%o# +o#$&i'a'i +a>a'#a, o4av#a *'*)a% $"#$, &a!$ *'aio'a'o# va*)i, o'&a ovo%i"o o *'*)%aa'#a * 4i%'o" I%a*? o4av#a#* i"$=* i!i i +%av'i o(o4a i%aii)i $"a#a, %i#$ #$ o "$=*'a%o&'o" +a)'o" +%o"$)*. O4i%o" 'a"o&ai)$)$ +a>a'#a %ai!*#$"o o)ovi'(!i i 4$o)ovi'(!i +a)'i +%o"$).

  4.1. &nutra'nji platni promet

  P%$"a *+o%$&'i" i(!*()vi"a, +a)'i +%o"$) ($ o4av#a +%$!o 4a'!a%(!o (i()$"a $')%a'$ 4a'!$ i o()ai 4a'a!a. Da'a( #$ )a!o i * @o('i i $%$ovi'i.M$=*)i", &o! #$ 4ia * (a()av* 4iva'#a, )$ +o($4'o a

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  26/154

  Ko%ia'#a #$ +%v$'()v$'o (vo#()v$'o+%av'i" o(o4a"a.

  U o)ovi'(!$ I'()%*"$')$ +a>a'#a *4%a#a"o *+a)'i$ o+>* i +o($4'*?, $!,*+*)'i* i 'ao a o)ovi'(!* i(+a)*.

  O+>a *+a)'ia ($ !o%i()i * (*a#$vi"a !a&a +%av'$ i i!$ o(o4$ *+a>*#*(%$&()va * !o%i() (vo )$!*>$ %a*'a, o&'o('o !a&a i!$ o(o4$ +a>a#*

  (vo#$ o4av$$ +%$"a &%ai" (*4#$!)i"a. O+>a *+a)'ia ($ (a()o#i o& )%i+%i"#$%!aQ +%i'a'i$, !o#a (*/i !ao &o!a o iv%a'#a (+a&a#*Q 'ao a +%i#$'o( o+>i i +o($4'i?,'ao a o4%a*', 'ao a 'a+a)*, o4%a*'(!i $!, a!$+)' 'ao.

  O+>i 'ao a +%i#$'o( ($ !o%i()i !a&a *$('i! +a)'o +%o"$)a 'aa/$ 4a'io%a'iai#i a +a)'i +%o"$)? &a 'a )$%$) '#$ovo %a*'a iv%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  27/154

  v%$ *!oi!o (vo#* o4av$* '$ i"i%i * *ovo%$'o" %o!* 'a

  %$&ova' 'ai', )o *i'i)i +*)$" a!$+)'o 'aoa * v%i#$"$ &o(+#$o()i. Da!$,a!$+)'i 'ao i&a#$ &*/'i!, )$ * '#$a, +o%$& o()ai $$"$'a)a, *+i(*#$ &a)*" i"#$()o i&ava'#a, )$ &a)*" i "#$()o &o(+#$o()i, +o)+i(*#$ a, ov#$%ava, i *%**#$+ov#$%io*. P%i"#$'i a!$+)'i 'ao +ov#$%ia +o)+i(*#$, ov#$%ava, )$ a&o()av#a, * (*a#* +o)%$4$, 'a 'a+a)* 4a'i !o& !o#$ ($ vo&i %a*' &*/'i!a.A!$+)'i 'ao ($ (a()o#i i )%i +%i"#$%!aQ 'aoa +%i+a&a 4a'i? i &va iv#$a'#$. M$=*'a%o&'a +a>a'#a (*)%o&i"$'io'a'o !a%a!)$%a, a'#a * "$=*'a%o&'i" )%ovi'(!i" o&'o(i"a. Ova# (i()$" +a>a'#a ($+%$)$/'o %$aii%a +%$!o )$!*>i !o')o!o%$')'i %a*'a i)a. o')o %a*',o%%$')$ )$!*>i?, 'a 'ai' &a &o"a>$ +o(ov'$ 4a'!$ (a ()a)*(o"%$(+$!)a4i'i#i? o)va%a#* )$!*>$ %a*'$ !o&. !o%$(+o'&$')'i 4a'a!a *i'o$"()v*, 'a !o#i"a &%/$ !o'v$%)i4i'$ &$vi$. Na )i" %a*'i"a, (a o'a!o"'o ()%o 'a

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  28/154

  +a)'i" (+o%a*"i"a, i#$ (* o('ov'$ (a()av'i$Q 'aiv 4a'!$, o&'o('o &%*$'a'(i#(!$ *()a'ov$, +%$!o !o#$ ($ v%

  *+o)%$4a v%()$ va*)$ !ao o4%a*'(!$ +o"a/$ (*&io'ii"a +a)'o (+o%a*"a iovo (i()$"a +a>a'#a &a ("a'#$ %ii! o& +%o"#$'$ i')$%va*)a%'$ v%i#$&'o()i'#iovi 'ova'i #$&i'ia.

  ? Po%$& 'av$&$'a &va (i()$"a +a>a'#a * "$=*'a%o&'o# )%ovi'i+%i"#$'#*#$ ($ +a>a'#$9%a"#$'a +*)$" !o"+$'ai#$, !o#a +o&%a*"#$va+%o()* %a"#$'* %o4a i9ii *(*a. I"$=* +a%)'$%a * +o(* +o +%avi* ()o#i+o(%$&'i! +ov#$%$'i!? 4a'!a, $ &%*

  Ko& )%ia'da"$ )%ia)$%a'$? !o"+$'ai#$ +%$&"$) !o"+$'ai#$, +o +%avi*,#$(* %a'$ v%()$ (i%ovi'a, i +%a!)ii%a ($ * (*a#$vi"a !a&a &va +a%)'$%a i &vi#$$"#$ 'i(* * ()a'#* &a o(i*%a#* !o"+$"$')a%'$ %o4$ a ivo, +a ()oa*!#**#* * )%a'(a!i#* +a%)'$%a i )%$>$ $"#$ !o#i +o(#$&*#$

  o&ova%a#*>* ()%*!)*%* i !oii'* %o4a a %$aiai#* #$o!*+'o a%a'/"a'a.

  V$a'i, o&'o('o 4a%)$% +o(ovi o4a'a !o"+$'ai#a? +%$&()av#a#* "$a'ia"iv%* +a%)ii+ai#* &%/av$? o4av$*#* &a >$ * +o

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  29/154

  IV. MONETARNA POLITIKA

  Mo'$)a%'a +oi)!a #$ #$&'a o& o('ov'i (a()av'ia o+>$ $!o'o"(!$ +oi)i!$.U'*)a% )o o+>$ o!vi%a "o'$)a%'a +oi)i!a i"a a a&a)a! &a +o'*&* 'ova 1

  !%$&i)a *(!a&i (a !%$)a'#$" "a)$%i#a'$ +%oivo&'#$, o&'o('o (a '#$'o"%a(+o$o". Ta# )$"$#'i a&a)a!, o&'o('o '#$ovo o()va%$'#$, )%$4a *vi#$!+o("a)%a)i * !o')$!()* o()ai (a()av'ia $!o'o"(!$ +oi)i!$Q (!a'$ +oi)i!$,+oi)i!$ &oo)!a, +oi)i!$ i#$'a, +oi)i!$ +a)'o 4ia'(a, I'v$()ii#a. v$'av$&$'$ +oi)i!$ )%$4a &a &o+%i'$(* o()va%$'#* o('ov'o $!o'o"(!o, ai i&%*a'#$? 'ova'$ "a($, !o#a +o)i$ )%a/'#*, I'v$()ii#$, $ $!o'o"(!o ()a'#$,I%a/$'o !%o %a() $!o'o"(!i +a%a"$)a%a.

  O('ov'i i'()%*"$') +ov$>a'#$ 'ova'$ "a($ #$ +*)$" )v. #$)i'o 'ova, !o#i ($4ai%a 'a 'i(!i" !a"a)'i" ()o+a"a. Da!$, 'i(!a !a"a)'a ()o+a #$ o('ov'i *v#$)a +ov$>a'#$ !oii'$ 'ova * o+)ia#*, a +ov$>a'a 'ova'a "a(a &ovo&i &o%a()a i'v$()ii#a i 'aio'a'o &oo)!a. O()va%$'#$ 'av$&$'o *v#$)a +o("a)%a($, +%i#$ (v$a, 'a %$ai#i $')%a'a 4a'!a +o(ov'$ 4a'!$. Ko'aa' %$*)a)

  $$!)i $!(+a'iv'$ "o'$)a%'$ +oi)i!$ avi(i) >$ o& o4i"a, %a'ov%('o()i,i')$'i)$)a +%i"#$'$ i'()%*"$'a)a "o'$)a%'$ +oi)i!$.

  R$()%i!)iv'a "o'$)a%'a +oi)i!a ($ +o&*i"a * (a(vi" &%*ai#i" o!o'o()i"a +%$!o"#$%'i %a() i#$'a, +o)%o

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  30/154

  1. INSTRUMENTI MONETARNE POLITIKE

  %$&()va !o#$ "o'$)a%'$ va()i #$&'$ $"#$ !o%i()$ * o()va%$'#* i#$va"o'$)a%'$ +oi)i!$, i#* o('ov* +%$&()av#a o(i*%a'#$ o+)i"a'$ 'ova'$"a($, a )i"$ i o()va%$'#* o+>i i#$va $!o'o"(!$ +oi)i!$, (* v$o"a %aii)a i +o+%avi* %av'a#* ($ +%$"a !o'!%$)'o" a"4i#$')*, a'i %ii!.

  I'()%*"$')$ (%$&()va? "o'$)a%'$ +oi)i!$ "o/$"o !a(ii%a)i 'a !va')i)a)iv'$i !vai)a)iv'$. O('ov a ov* +o$* #$ '#iov o4*va), +o $"* ($ +%o#$'#*#$ i'#iovo $#()vo, o&'o('o +o)$'i#a'i *i'i * +o$&* %$aiai#$ i#$va"o'$)a%'$ +oi)i!$. Kva')i)a)iv'i i'()%*"$')i ($ +o("a)%a#*. 'a $'$%a'o#%av'i, K%$)a'#$ $(!o')'$ ()o+$, '#$'o +ov$>a'#$ ii ("a'#$'#$, avi(i o& ()va%'o()a'#a * +%iv%$&i. U )o" ("i(*, *!oi!o * +%iv%$&i +o()o#$ &$+%$(iv'$ )$'&$'i#$,$')%a'a 4a'!a >$ %a&i)i 'a ('i/ava'#* !a"a)'$ ()o+$, i"$ >$ +o)a!'*)i

  !%$&i)'* $!(+a'i#*, !o#a +%$&()av#a vai&a' )$"$# i +o)ia# a 'ov$ i'v$()ii#$, a)o 'ai v$>* +o)%oa'#$ +%oivo&'#$ i a+o($'o()i.

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  31/154

  D%*ai#i a"4i#$'), !o#i #$ o4i#$/$' %a()o" i#$'a, i'a)o%'i" )$'&$'i#a"a,'a"$>$ o4av$* $')%a'o# 4a'i &a, a%a& %#$a'#$ $(!o')'$ ()o+$ %a() i#$'$ 'ova,&$()i"*i%a#*>$ $*#$ +%$"a +o)$'i#a'i" i'v$()i)o%i"a, i '$o * (*a#* &$+%$(iv'i )$'&$'i#a. Ovo i %aoa a'#$ !a"a)'$ ()o+$ i"a &i%$!)a' *)#$a# 'a o('ov'$ !a%i!$ +o(ov'o(i()$"a i )i"$ 'a o('ov'$ $!o'o"(!$ +a%a"$)%$. &%*$ ()%a'$, !a&a #$ *+i)a'#* o4i#'a $!o'o"(!a &$+%$(i#a, ("a'#$'#$ !a"a)'$ ()o+$, (a"o +o ($4i,'i#$ &ovo#'o a 'a)'i#$ +o4o#$ * %a(+o'* o& 115.

  Po"#$%a'#$ ()o+$ o4av$'i %$$%vi 'a vii 'a )a# 'ai' +%o$(* !%$&i)'$ $!(+a'i#$, +ov$>a'#* 'ova'$"a($, +ov$>a'#* )%a/'#$, i %a()* %$a'o &%*

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  32/154

  ? Poi)i!a a)a i &$via

  U)#$a# 'a 'ova'* "a(*, a )i"$ i 'a o4i!ova'#$ "o'$)a%'$ +oi)i!$, "o*>$ #$o()va%i)i i +*)$" !*+ovi'$, o&'o('o +%o&a#$ a)a i &$via. Ko%ia'#$ !%$&i)'o +o)$'i#aa 4a'a!a,a )i"$ i +ov$>a'#$ !oii'$ 'ova * o+)ia#*, o'&a #$&'o o& (%$&()ava ao()va%$'#$ )o i#a "o/$ 4i)i i !*+ovi'a a)a i &$via. U )o" (*a#* v%i#$&'o()o)!*+#$'o a)a i &$via $')%a'a 4a'!a o&o4%ava, 'a %a*'i"a, * &o"a>o#va*)i +o(ov'i" 4a'!a"a, a )i"$ i +o(ov'i" (*4#$!)i"a i ($!)o%* ()a'ov'ii 'a )a# 'ai' a!)*$'i"o'$)a%'i +%o$( +%$"a +ov$>a'#* !%$&i)'o +o)$'i#aa +o(ov'i 4a'a!a, i(o&'o )o"$ +ov$>a'#* !oii'$ 'ova * o+)ia#*, +o(i#$ $a (i#$&$ i"+i!ai#$!o#$ +%$&()av#a#* i# !o%ii )i"$/$#$'$ i"+i!ai#$Q o%a'iava'#$ i'v$()iio'i a!)iv'o()i i o4*&ava'#$i'ai#$, o&'o('o ()a4iiai#* i#$'a. Ko%i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  33/154

  'a$o i!vi&'o()i i (i*%'o()i +a("a'a, ai i 'a o+%$$#$'#$ "o'$)a%'i va()i *+o$&* !%$&i)'$ +oi)i!$, )$ ( )i" * v$i, i 'a !o')%o* +o(ova'#a 4a'a!a, a )o'ai '#iov$ (ov$')'o()i, i!vi&'o()i, i !%$&i)'o %ii!a. Ova# i'()%*"$')"o'$)a%'$ +oi)i!$ %$aii%a ($ 'a 'ai' &a ($ !%$&i)'i a)#$vi +o("a)%a#*,o&'o('o o#$'#*#*, +o +%$$%$'i#a'o" )%$)"a'*, )a!o &a >$ 4i)i o&o4%$'i (a"o

  o'i !%$&i)'i a)#$vi !o#i * &a)o" "o"$')*, (o&'o +oi)ii "o'$)a%'i va()i,!o')%i4*i%a#* o()va%$'#* i#$va "o'$)a%'$ I o+>$ $!o'o"(!$ +oi)i!$, !%oo)va%a'#$ 'ovi +%oivo&'i #$&i'ia, +ov$>a'#$ a+o($'o()i, (*+()i)*i#* *voaIvoo" I (i. D%*i" %i#$i"a !%o +o()av#$'$ *v#$)$ 4i) >$ &$()i"*i%a" )%a/ioi!%$&i)a i#a 'a"#$'a 'i#$ * (*/4i o()va%$'#a 'av$&$'i i#$va. $$!i#a !%$&i)a"o/$ i"a)i i ($!)o%(!a o4i#$/#a, )a!o &a +o#$&i'i ($!)o%i "o* +%$vai%a)i *+o$&* '#iovo o&o4%$'#a &o$$?, * &a)o" "o"$')*, +o($4'o a!o #$ )o *(*/4i o)!a'#a'#a ($!)o%(!i &i(+%o+o%i#a, * !o')$!()* &$4aa'(a i"$=* +o'*&$i ) %a/'#$. Mo&ai)$)i ($$!i#$ 4a'!a%(!i !%$&i)a "o* 4i)i %aii)i. Na#$i!o"+$"$')a%'i i'()%*"$')i * 'av$&$'o" ("i(* (* $(!o')'a +oi)i!a i +oi)i!a

  o4av$'i %$$%vi. U (*a#* $(!o')'$ ()o+$ )o 4i 'aio o&()*+a'#$ o& va'i'$!a"a)'$ ()o+$, o&'o('o *vo=$'#$ +%$$%$'i#a'$ !a"a)'$ ()o+$ a !%$&i)$ !o#i>$ 4i)i !o%i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  34/154

  ? P%$+o%*!$ i (av#$)i $')%a'$ 4a'!$

  P%$+o%*!$ i (av#$)i !o#$ $')%a'a 4a'!a &a#$ o()ai" !%$&i)'i" i'()i)*i#a"a, *+o%$=$'#* (a o()ai" i'()%*"$')i"a "o'$)a%'$ +oi)i!$, i"a#* ($!*'&a%'i!a%a!)$%. Koi!a >$ 4i)i ('aa ovi i'()%*"$'a)a, a )i"$ i '#iovo $#()vo,o&'o('o *i'i, avi(i +%i#$ (v$a o& +oii#$ !o#* $')%a'a 4a'!a i"a *+o("a)%a'o" (i()$"* &%/avi?, '#$'i ova()i * o&'o(* 'a o()a$ ($"$')$4a'!a%(!o (i()$"a, )$ * v$i ( )i", '#$'o a*)o%i)$)a. )a4i'a i +%$+o'a)#iva+oii#a $')%a'$ 4a'!$ a%a')i%a a&$!va)'* %ai'* 'a'(i#(!$ &i(i+i'$,i%a/$'* !%o iv%i +o(ov'i (*4#$!)i o4av$ (a i'o$"()vo" * )o!* #$&'$ o&i'$. Po%$&4%o#'o()i )%a'(a!i#a #$&'o o& '#iovi o4i#$/#a #$ i %a'ov%('o(). I +%a!)i'i%aoa (vo=$'#a 'a a#$&'i!i i"$'i)$#? *v$&$'a #$ "$)o&ooi#a +o !o#o# ($%*+i%a#* +a)'o4ia'('$ )%a'(a!i#$. O('ov'a +o$a, * )o" ("i(*, #$ 'aQa*)o'o"'$ )$!*>$? +a)'o4ia'('$ )%a'(a!i#$

  1 !o"+$'a)o%(!$ !a+i)a'$? +a)'o4ia'('$ )%a'(a!i#$. Po "$)o&ooi#iM$=*'a%o&'o "o'$)a%'o o'&a +a)'o4ia'('$ )%a'(a!i#$ (* %av%()a'$ 'a&vi#$ (!*+i'$Q )$!*>$ i !a+i)a'$. @i)'o #$ 'a+o"$'*)i &a, i*$v )$%"i'oo$ )%a'(a!i#$? 4$ o4i%a 'a ()a'#$ +a)'o 4ia'(a. Ra&i ($ o(#$&$>i" )%a'(a!i#a"aQ *vo i ivo %o4a, v%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  35/154

  Ko"+$'a)o%(!$ +a)'o4ia'('$ )%a'(a!i#$ ($ o4av#a#* %a&i *%av'o)$/$'#a()a'#a +a)'o 4ia'(a, %$$%i%a#*>i *vi#$! 'a a*)o'o"'$ )%a'(a!i#$, o&'o('o'#iov !%a#'#i (a&o. U !o"+$'a)o%(!$ )%a'(a!i#$ (+a&a#*Q !%$)a'#$ !a+i)aa,a&*/iva'#$ * i'o$"()v*, &$vi'$ i a)'$ %$$%v$. U+%avo ova a&'#a (a()av'ia!o"+$'a)o%(!i )%a'(a!i#a #$ 4i)'a '$ (a"o a ()a4i'o() +a)'o 4ia'(a, v$> i

  a *!*+'* "o'$)a%'* ()a4i'o(), * 'aa#'$ %$$!(i#$ 'a $!o'o"(!* (i)*ai#* *$"#i.

  Pa)'i 4ia'( "o/$ 4i)i +a(iva' ii a!)iva'. P%va (i)*ai#a +o()o#i * (*a#* !a&a (*&*/'i!$ +oii#$ a*)o'o"'i )%a'(a!i#a v$>$ o& +o)%a/'i +oii#a )i i()i)%a'(a!i#a *vo i &%*a +a>a'#a +%$"a i'o$"()v*?. D*/'i!$ +oii#$a*)o'o"'i )%a'(a!i#a o'aava#* o&iv &$via, &o!+o)%a/'$ +oii#$ *+*>*#* 'a+o()o#a'#$ +%iiva &$via. U)v%=iva'#$" o&'o(a I"$=* &vi#* 'av$&$'i +oii#a)$!*>i )%a'(a!i#a &o4iva ($ (a&o, !o#i ($ i%a/ava !ao &$i), ii !ao (*i)+a)'o 4ia'(a )$!*>$ %a*'a?. D$i) +a)'o 4ia'(a I"a '$a)iva'

  +%$&'a! #$% ($ i(+o#ava !ao o&iv !a+i)aa * i'o$"()vo, ("a'#$'#$ "o'$)a%'i%$$%vi, ("a'#$'#$ *aa'#a * i'o$"()v*. Na%av'o, (*i) +a)'o 4ia'(a i"a(a(vi" (*+%o)'o +oi)iv'o 'a$'#$ a "o'$)a%'i, ai i a +o(ov'i (i()$"$"#$.

  3. OSNOVNI NACIONALNI EKONOMSKI POKAZATELJI

  Ma!%o$!o'o"(!a ()a4i'o() i o+o%ava! @i $!o'o"i#$ #o< *vi#$! (a&%/$ $$"$')'$&o%$$'o()i. Va'#(!i &$4aa'( #$ vi(o!,

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  36/154

  )%ovi'(!o +a%)'$%a, i (i()$"a CEFTA$ * o!vi% P%iv%$"$'o )%ovi'(!o(+o%a*"a.

  Uv#$)i 'a )%/ia'o. U (!a&* ( )i", *&io Ivoa * EU #$ +o%a()ao 'a 73,5, &o!

  #$ ivo i EU 4ao ("a'#$', 'a 6 o& *!*+'o *voa. Na#va/'i#i )%ovi'(!i+a%)'$%i * EU (* N#$"a!a i %va)(!a. Z$"#$ a'i$ CEFTA$ (* i &a#$ +ova/'o()i &%*i )%ovi'(!i +a%)'$% i 'a '#i o)+a&a '$!i 16 Ivoa %o4$ i 11*voa %o4$.

  4. NOVANI SISTEM U OSNI I !ERCEGOVINI

  Uo* 'ova 'a ovi" +%o()o%i"a v%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  37/154

  #$ Na%o&'a 4a'!a !ao #$&i'a $"i(io'a *()a'ova i *)v%=$' &i'a% !ao va*)a. Po(i#$II. (v#$)(!o %a)a i'ova ($ "i#$'#a #$o!*+a' (i()$", +a )a!o

  1 "o'$)a%'i. Dva "#$($a +o o!o'a'#* %a)a &o'o(i ($ Za!o' o +ova$'#*o!*+aio'o !ova'o 'ova, i i()ov%$"$'o $"i)i%a 'ovi &i'a% !ao a!o'(!o

  #$&i'o? (%$&()vo +a>a'#a * 'ovo# &%/avi DFJ. O4i%o" 'a 4%o#'o() va*)a !o#$ ($4i$ * +ova$'#* *)v%=$'i (* %aii)i +a%i)$)i %a"#$'$ &i'a%a * o&'o(* 'a '#i.Ta& #$ *)v%=$' +a%i)$) &i'a%a #$&a' &i'a% i'o(io #$ 17,7730 "ii%a"a i()oa)a, o&'o('o 5 &i'a%a a #$&a' a"$%i!i &oa%. M$=*)i", ova# o&'o( 'i#$ ($a&%/ao &*o )$ #$ !%a#$" 1-51. o&i'$ ('i/$' +a%i)$) &i'a%a #$&a' &i'a% a2,-622 "ii%a"a i()o a)a, o&'o('o 337,583 &i'a%a a #$&a' a"$%i!i &oa%.Nova a!)i!a +%o"#$'a +a%i)$)a &i'a%a &oo&ia ($ )%i o&i'$ +o(i#$ 1-50?, i%aoa %a()*>$ +a)'o4ia'('o &$i)a, i i'o(io #$ 632 &i'a%a a #$&a'a"$%i!i &oa%.

  T%$'& +a&a !*+ov'$ ('a$ &i'a%a 'a()av#$' #$ i * 'a%$&'o" +$%io&*, +%vo 1-61.o&i'$ 75 &i'a%a a #$&'a &oa%?, +a o'&a 1-65. o&i'$ 125 &i'a%a a #$&a'&oa%?. I()ov%$"$'o #$ &o'oa &oai &o !%a)!o%o'$? ()a4iiai#$ "o'$)a%'o (i()$"a,!a&a #$ )a&a

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  38/154

  V. VALUTE I DEVIZE

  1.VALUTE

  Ri#$ va*)a #$ %o"a'(!o +o%i#$!a i)a. va*)a v%i#$&'o(), o& va*)a%$ v%$&'ova)i, +%oi#$'i)i v%i#$&'o()? i o'aava 'ova'* #$&i'i* !o#a * #$&'o#$"#i (*/i !ao a!o'(!o (%$&()vo +a>a'#a, U a'#i"a,o&'o('o v%Ko'v$%)i4i'$, v%()$, vo&$>$, ii &%av$ va*)$ (* o'$ va*)$ !o#$ ($ * &a'aa'#i"a. A)%i4*)+%iva)#ivo()i, )%a/$'o()i, o&'o('o !o'v$%)i4i'o()i, * "$=*'a%o&'i" %$ai#a"a&a#* i" ('a/'$ $!o'o"i#$ !o#$ ia '#i ()o#$. To (*, i"$=* o()ao, va*)$Q ADa&oa%?, Ja+a'a #$'?, V$i!$ @%i)a'i#$ *')a?, va#a%(!$ %a'a!?, )$ $*%o !aova*)a v$>$ 4%o#a $"a#a a'ia E*%o+(!$ *'i#$ N#$"a!$, F%a'*(!$, I)ai#$,+a'i#$, oa'&i#$, @$i#$, A*()%i#$...?.

  N$!o'v$%)i4i'$ va*)$ (* +o (vo#i" (vo#()vi"a (a(vi" &%*ai#$. Z4o i'#$'i$&a 'i(* v%()$, ()a4i'$, +o +%avi* ($ '$ +%iva)a#* * "$=*'a%o&'i" +a>a'#i"a,)$ (* ()oa, (!o%o * i#$o()i, o%a'i$'$ 'a +o&%*#$ 'aio'a'o "o'$)a%'o(*v$%$'i)$)a. i#$&o" 'av$&$'o ov$ va*)$ ($ +o'$!a& 'aiva#* i "$!i"va*)a"a,

  T%a'($%a4i'$ va*)$ ($ +o (vo#()vi"a "o* (v%()a)i i"$=* !o'v$%)i4i'i i'$!o'v$%)i4i'i va*)a. N#i "o/$"o &$'i%a)i i !ao o%a'i$'o !o'v$%)i4i'$va*)$. Ov$ va*)$ ($ !o%i()$ +%i "$=*'a%o&'i" +a>a'#i"a, i"$=* $"a#a+ov$a'i va*)'i" (+o%a*"o". O4i'o )a# (+o%a*" (i#$&i +oi)i!$ o&'o($i"$=* $"#$ $"i)$')a )%a'($%a4i'$ va*)$ i $"a#a +o)+i('ia va*)'o

  (+o%a*"a. P%i"#$% a )o #$ 4%i)a'(!a *')a a $"#$ a'i$ ()$%i'

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  39/154

  ()av!a"a, i +o()o#$>i" i'o(i"a i%a/$'i" * !i%i'

  C%'o4$%i#a'(!$ va*)$ +o (vo#i" !a%a!)$%i()i!a"a +%$&()av#a#* i*$)a! *'*)a%'av$&$'$ !a(i!ai#$. To i %aoa * va' +o()o#$>$"o'$)a%'o i +%av'o? (i()$"a. I )oa +%oiai #$&'o o& '#iovi o4i#$/#a, a )o

  #$ '$a!o'i)o() S!%$i%a'#a i +%o"$)a. Ov$ va*)$ ($, * +%avi*, +o#av#*#* *va'%$&'i" o!o'o()i"a !%i'i" (i)*ai#a"a?. U+%avo 4o 'av$&$'o, * *oi%'o4$%i#a'(!$ va*)$ '$ +o#av#*#* ($ &o"a>$ S!%i'$? va*)$, v$>!o'v$%)i4i'$, o&'o('o v%()$ va*)$.

  2. DEVIZE

  Na#(a/$)i#a &$'ii#a &$via 4i 4ia &a (* )o +o)%a/iva'#a * ()%a'o# va*)i, o&'o('o(va !%a)!o%o'a? +o)%a/iva'#a +%$"a i'o$"()v*. U ()%*!)*%'o" ("i(* )o 4i'aio &a * &$vi$ )%$4a *!#*i)iQ +o)%a/iva'#a &o"a>i %$i&$'a)a +o )$!*>i"%a*'i"a !o& ()%a'i 4a'a!a, "#$'i$ i $!ovi !o#i a($ 'a ()%a'$ va*)$ iv*$'$ (* 'a ()%a'$ 4a'!$, !%$&i)'a +i("a, +%i"#$'i a!%$&i)ivi. U &$vi$ ($*4%a#a#* i ()%a'$ va*)$ !o#$ &%/$ &o"a>i %$i&$')i.

  O('ov'a +o$a &$via #$ 'a !o'v$%)i4i'$ i '$!o'v$%)i4i'$. Ko'v$%)i4i'$&$vi$ (* !%a)!o%o'a +o)%a/iva'#a !o#a a($ 'a !o'v$%)i4i'* va*)*. *+%o)'oo& )oa (* '$!o'v$%)i4i'$ &$vi$.

  Po%$& )oa, %ai!*#$"o +%o"+)'$ i )$%"i'(!$ &$vi$. P%o"+)'$ &$vi$ %$$%i%a#*'a +o)%a/iva'#a !o#i"a ($ "o/$ o&"a %a(+oaa)i, o&'o('o !o#a &o(+i#$va#* *v$o"a !%a)!o" %o!*. T$%"i'(!$ &$vi$ (* +o)%a/iva'#a !o#i"a ($ "o/$%a(+oaa)i )$! +o +%o)$!* o&%$=$'o %o!a &o(+#$o()i.

  3. DEVIZNI KURS

  Ci#$'a &o"a>$ 'ova i%a/$'a * ()%a'o" 'ov*, o&'o('o i#$'a ()%a'o 'ovai%a/$'a * &o"a>$" 'ov*, #$()$ &$vi'i !*%(. U +%vo" (*a#* *+o%$&iva'#ao&"#$%ava'#a ('aa? &vi#* va*)a %i#$ #$ o &i%$!)'o" 'o)i%a'#$ '+%. 1 KM Y ,51h?, a * &%*o" ovo%i"o o I'&i%$!)'o" 'o)i%a'#* 1 h Y 1,-55 KM? . Vi(i'*&$vi'o !*%(a )$a#a? &$)$%"i'i%a'a #$ v%i#$&'o* &o"a>$ 'ova, v%i#$&'o*()%a'o 'ova, )$ '#iovi" "$=*(o4'i" o&'o(o" 'a ()%a'o" )%/i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  40/154

  +o$&* 'ai'a o%"i%a'#a &$vi'i !*%($va, %ai!*#$"o &va +$%io&aQ &o4aa)'o ()a'&a%&a i +$%io& 'a!o' *!i&a'#a a)'o ()a'&a%&a.

  Kov'i!$ ()o+$ (* 4i$ av'i a!)o% * o&%$=iva'#* &$vi'o !*%(a * v%i#$"$va/$'#a a)'o ()a'&a%&a. Kov'i!$ ()o+$ (* o&%a/ava$ !oii'* a)a *

  'ova'i" #$&i'ia"a, o&'o('o '#iov +a%i)$). O(i" )a!o *)v%=$'o o&'o(aI"$=* +o("a)%a'i &$via, 'a &$vi'i !*%( #$ *)#$aa +o'*&a i )%a/'#a a

  )i" &$via"a. O('ov'a o&i!a &$vi'o !*%(a i ovo +$%io&a #$ '#$ova()a4i'o(). To 'ai &a #$ * "$=*'a%o&'i" o!vi%i"a * "$=*'a%o&'o# )%ovi'i?&$vi'i !*%( "oao o(ii%a)i (a"o * o!vi%* )v. o%'#$ i &o'#$ a)'$ )a!$,

  Po$)a! )%i&$($)i o&i'a +%oa o'aio #$ !%a# (i()$"a a)'o va/$'#a

  i i')%o&*!i#* (i()$"a (o4o&'o va/$'#a, !a&a, !o'($!v$')'o )o"$, &oai &o(a(vi" &%*ai#$ 'ai'a o%"i%a'#a &$vi'o !*%(a. N$()a#* !ov'i!$ ()o+$!ao &$)$%"i'a')a, a !ao av'i a!)o% 'a"$>$ ($ o&'o( +o'*&$ i )%a/'#$, i"+iva#*>i", o)i%a#*>i", '$()a4i'i"? !*%(ovi"a. M$=*)i", )a# o)!o' o& !('i!*%($va #$ 4io %$a)iv'o !a%a!)$%a, #$% #$ (va!a &%/ava "o'$)a%'a va()? &%/aa&%/i? +o& 'a&o%o" &$vi'i !*%( (vo#$ va*)$ vo&$>i %a*'a o i#$vi"ava'#(!o)%ovi'(!$ +oi)i!$ i ()a'#* +a)'o 4ia'(a. Ta!vi" +o()*+a'#$" /$i ($i4#$>i +o)i#$'#$'o() ii +%$i#$'#$'o() &o"a>$ va*)$, i o&ova%a#*>i *)#$a# 'a$!o'o"(!$ )o!ov$, i 'ivo i#$'a, a&o4i#$"o a +o%$=$'#$" o+>$ 'ivoa i#$'a * $"#i (a o+>i" 'ivoo" i#$'a *i'o$"()v*. M$=*)i", )* S%$a'o(), o&'o('o #$'ov'* i#$&'a$'o(), #$ )$i, 4io 4o %aii)o ()$+$'a %avi#$'o()i +o("a)%a'i $"a#a, ii 4o%aii)o 4oa)()va %$(*%(a !o#i"a %a(+oa/*, ii 4o %ai!$ * ()$+$'*i(!o%i$ va*)$ 'ai &a #$ !*%( &o"a>$ va*)$+o()av#$' i'a& %ai'$ %$a'o !*%(a. Ta!vo o&%$=iva'#$ &$vi'o !*%(a I"a a+o(#$&i* +a& i#$'a ()%a'$ %o4$, $ va*)$ i"a a %$*)a) (a4#$'#$ivo'i )o!ova,

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  41/154

  Po(#$&i$ *)v%=iva'#a +o)#$'#$'o &$+%$(i%a'o? !*%(a &o"a>$ va*)$ (* *+o)+*'o()i &%*ai#$, i ivo'i +%oivo&a, i%a/$'o" !%o 'i/$ i#$'$. Na(*+%o) )o"$ 4o ov$S&o"a>$ +o)i#$'#$'o()i ()%a'i *vo'i? +%oivo&i +o()a#* (!*+#i, a )o 'ai i

  '$!o'!*%$')'i#i. Pov$>ava ($ ivo &o"a>i +%oivo&a, ("a'#*#$ *vo, %a()$&$vi'i +%iiv, i"$ ($, * !%a#'#o# i'()a'i, +o4o#

  4. FORMIRANJE DEVIZNI! KURS EVA

  U v%i#$"$ (i()$"a (o4o&'o va/$'#a +a+i%'o 'ova?, &a!$ * (a(vi"&%*ai#i" *v#$)i"a, +o'*=$'o #$ vi$ $*#* 'a o%"i%a'#$ &$vi'o !*%(a. M$=* 'a#va/'i#$ )$o%i#$o%"i%a'#a &$vi'i !*%($va *4%a#a#* ($Q "o'$)a%i()i!a )$o%i#a, +a)'o 4ia'('a)$o%i#a, )$o%i#a +a%i)$)a !*+ov'$ ('a$ 'ova, i +o%)oio )$o%i#a.

  a? Mo'$)a%i()i!a )$o%i#a &$vi'i !*%($va

  P%$"a +%$&()av'ii"a ov$ )$o%i#$ 'a o%"i%a'#$ &$vi'i !*%($va * 'a#v$>o#"#$%i *)#$* "o'$)a%'i a!)o%i "o'$)a%'a +o'*&a i "o'$)a%'a )%a/'#a. T$o%i#a"o'$)a%i()a +oai o& +o()av!$ ()a4i'i +%iv%$&'i )o!ova * $"#i, +o)+*'$i')$%i%a'o()i (v#$)(!o )%/i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  42/154

  MV

  Mo'$)a%i()i ()av#a#* 'a! #$&'a!o()i i"$=* ()o+$ %a()$ &$vi'o !*%(a i ()o+$%a()a 'ova'$ "a($. U!oi!o &o=$ &o +%o"#$'$ +o%a()a? "o'$)a%'$ +o'*&$ )o>$ &ov$()i &o &i(4aa'(a 'a )%/ia'#$" i#$'a * $"#i, *("#$%ava ($ +%$"a *vo*,

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  43/154

  *"'o/i (a o&'o(o" i'&$!(a "ao+%o&a#'i i#$'a 'a "ao &vi#* +o("a)%a'iva*)a $"#$ * i#o# va*)i ($ !*%( i%a/ava IP,, i $"#$ i#i ($ !*%( )%a/i IP ?

  IP#

  C' Y Co jj

  &? Po%)oio )$o%i#a

  Ova )$o%i#a a!)o%$ o%"i%a'#a &$vi'o !*%(a +%v$'()v$'o +%$+o'a#$ 'a )%/i*#$ 'a+%o"#$'$ &$vi'i !*%($va * !%a)!o" %o!*, %$$%i%a#*>i, +%i )o"$,

  'a &*o%o'$ v%i#$&'o('$ +a+i%$ o4v$'i$, &io'i$? * !o')$!()* +%$$%$'i'#iovi va('i!a. Po%)oio +%$&()av#a ()%*!)*%* i"ovi'$ !o#o" %a(+oa/$ va('i!

  i"ovi'$. U o('ovi i"ovi'a #$ ()%*!)*%i%a'a 'a (#$&$>i 'ai'Q o)ov 'ova, &o"a>iv%i#$&'o('i +a+i%i, ()%a'i v%i#$&'o('i +a+i%i. K#*'a ()va% * )o" ("i(* #$+o'a

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  44/154

  +%$"a GIFT +%avii"a, i"a ()a'&a%&ii%a'* ()%*!)*%*. Ova# (i()$" #$ * *(!o# v$i(a +%i"#$'o" $$!)%o'(!o a!%$&i)iva * o&'o(i"a i"$=* 4a'a!a.

  Na#v$>i 4%o# &$vi'i )%a'(a!i#a +%$!o 8? ($ o4avi va' &$vi'i 4$%i, +%i#$(v$a i"$=* 4a'a!a 4io +o(ov'i i '#iovi i#aa, ii i"$=* $')%a'i

  4a'a!a, ii +a! i"$=* 4a'a!a i '#iovi !o"i)$'a)a !i#$'a)a?. J$&a' &io&$vi'i )%a'(a!i#a o4avi ($ 'a %'o" )%/iii %aii)$ i#$'$ +o("a)%a'i &$via 'a %aii)i" )%/i'o() a%a&$, '$ &oa$ * o4i% *!oi!o #$ %i#$ o +%avi'o*!%$ o4avi)i )%a'(a!i#*, i iv%* +%o"#$'* &$vi'o !*%(a * v%i#$"$ %$aiai#$)%a'(a!i#$. D%*a ()%a'a "$&a#$ )$%"i'(!i )%a'(a!i#a *!a*#$ 'a "o*>i(+$!*a)iv'i !a%a!)$%.

  Z'aa#'o "#$()o * *'!io'i%a'#* &$vi'i )%/i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  45/154

  &$via i +%iva)#iv* i#$'*? +%o'a=$ +a%)'$%a +%o&ava &$via, (a !o#i" +o)%a/$'i" *v#$)i"a a!#**#$ +o(ao. T$! +o o4av#$'o" +o(* !*+a i +%o&ava&$via ()*+a#* * v$*. Za o4av#$'i +o(ao *(**? 4%o!$% &o4i#a o&ova%a#*>*+%ovii#*.

  VI. ANKE I ANKARSKI SISTEMI

  1. ANKE

  @a'!$ (* 'a'(i#(!$ i'()i)*i#$ !o#i"a *i"a'#$ !%$&i)a i '#iov +a("a'

  +%$&()av#a o('ov'* $a)'o(). @a'!$ i 4a'!a%(!i (i()$" i"a#* v$i!o 'a$'#$a (va!* $"#*. Za a!)*$'i "o"$'a) +$%io& o4aiai#$? "o/$ ($ %$>i &a'a'(i#(!$ i'()i)*i#$ i"a#* i*$)a' 'aa# * "$=*'a%o&'i" o!vi%i"a. i()o%i#(!i

  +o("a)%a'o +o#ava 4a'a!a ($ +%o)$/$ 'a +$%io& o& +a% ()o)i'a o&i'a +%i#$ 'ov$$%$ VII ()o#$>$?. P%v$ 4a'!$ * @a4io'*, Ei+)*, F$'i!i#i, Ka%)a$'i? ($ 4av$+%i"a'#$" i +oa#"#iva'#$" 'ova, 'a%av'o * !a"a)*, !o#a #$ * o&%$=$'i"+o&%*#i"a '+%. * a')i!o# %!o#? &o()iaa i*$)'o vi(o! 'ivo $$'ai 'a +%o()o%* I)ai#$, &oai %avo#$")%ovi'$ * II ()o#$>*. Ova# +%o$( #$ +o($4'o i')$'iva' 4io * )a&a

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  46/154

  2. RAZVOJ ANKARSKOG SISTEMA U i!

  @a'!a%(!i (i()$" @o('$ i $%$ovi'$ *()%o#$' #$ (a ()#$a'#$" '$avi('o()i. U)o" !o')$!()*, !ao 'a#'aa#'i#$ &oa=a#$, )%$4a (+o"$'*)i o('iva'#$ C$')%a'$4a'!$ @o('$ i $%$ovi'$ 1--7?, &o'o

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  47/154

  4a'!$ %$+*4i!a, i Na%o&'$ 4a'!$ a*)o'o"'i +o!%a#i'a $')%a'$ $"i(io'$*()a'ov$?, a)i" 4a'!$ *&%*/$'o %a&a, (a"o*+%av'i o'&ovi *&%*/$'o %a&a,

  J*o(ov$'(!a 4a'!a a "$=*'a%o&'* $!o'o"(!* (a%a&'#*.

  3. NAELA ANKARSKOG POSLOVANJA

  va!a 4a'!a )o!o" (vo +o(ova'#a (i#$&i o&%$=$'a 'a$a. U @o('i i$%$ovi'i +%av'i o!vi% a +o(ova'#$ 4a'a!a #$ *)v%=$' Za!o'o" o 4a'!a"a1--8? !o#i, i"$=* o()ao (a&%/i o&%$&4$ o (ov$')'o()i, !%$&i)'o" %ii!*,&iv$%i!ai#i. M$=* 'a#va/'i#a 'a$a 4a'!a%(!o +o(ova'#a (+a&a#*Q 'a$oi!vi&'o()i, (i*%'o()i +a("a'a i %$')a4i'o()i +%o)a4i'o()i?.

  ;i!vi&'o() o'aava (+o(o4'o() 4a'!$ &a * (va!o" "o"$')* 4*&$ (+%$"'a aI(+a)* &o(+#$i +o)%a/iva'#a !o#a +%$"a '#o# i"a#* !o"i)$')i +ov#$%ioi?.Ova!va v%()a (+%$"'o()i 4a'!$ * &a'a$+%iv%$&$?, 'aa#'* &$)$%"i'a')* +%$&()av#a I i!vi&'o() * "$=*'a%o&'i"o!vi%i"a.

  ;i!vi&'o() ($ "o/$ ()*+'#$va)i, +a +%$"a )o"$ ovo%i"o oQ +%i"a%'o#,($!*'&a%'o# i )$%i#a%'o# i!vi&'o()i. *+()a'* +%i"a%'$ i!vi&'o()i i'$Q o)ov'ova, (%$&()va !o#$ 4a'!a &%/i 'a %a*'* !o& $')%a'$ 4a'!$, +o)%a/iva'#a o&

  &%*i 4a'a!a i (i. $!*'&a%'a i!vi&'o() o4*va)a, +o%$& (%$&()ava +%i"a%'$i!vi&'o()i, (v$ &i#$ov$ a!)iv$ 4a'!$ i#i #$ %o! &o(+#$>a &o o&i'* &a'a, a )o (*v$>i'o" +o)%a/iva'#a +o o('ov* "#$'i$ i &%*i v%i#$&'o('i +a+i%a. *+()a'*)$%i#a%'$ i!vi&'o()i i'$ o'a (%$&()va 4a'!$ !o#a ($ '$ "o* *'ovi)i +%i#$&o(+#$>aQ o4iai#$, &io'i$, *$a, !ao i "#$'i$ !o#$ ($ '$ "o* *'ovi)i.

  Pi)a'#$ '$?i!vi&'o()i 4a'a!a i"a $&%*$'i o()ai 4$(vo 'ova? #$% * )o v%i#$"$ 'i#$ +o()o#aa *()a'ova !o#a 4i &aa #a"()va a&$+o'ova'a (%$&()va. T$! +o av%a'#a +oa#"#$'i (%$&()ava. U )o" ("i(* v%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  48/154

  a#"o)%a/ioa #a"()va !o#$ #$ * ()a'#* +%*/i)i?, ai i a'aia ($!)o%a * !o#i )%$4a+a(i%a)i !%$&i)'a (%$&()va. Na )a# 'ai' &oai ($ &o &iv$%i!ai#$, !o#a +oiva 'a+%o#$'i %ii!a +a("a'a * o&%$=$'i ($!)o%, a'#a +oa#"#$'i (%$&()ava. I()ov%$"$'o, 4a'!$($ +%i +a("a'* (%$&()ava !%$>* * o!vi%i"a "o'$)a%'$ +oi)i!$ i *)v%=$'i

  i'()%*"$'a)a )$ +oi)i!$.

  Na$o %$')a4i'o()i, +o("a)%a'o i *a i')$%$(a 4a'a!a, +%$&()av#a o('ov'o'a$a, i, 'a%av'o, * *(!o# v$i #$ (a 'a$o" (i*%'o()i +a("a'a. @a'!$ (vo#*%$')a4i'o() +%o)a4i'o()? %a&$ 'a )$"$#* %ai!$ i"$=* +a(iv'$ !a"a)'$()o+$ !o#a ($ o&%$=*#$ 'a 'ova'a (%$&()va *#$ 'a o%a'i$'a ova$ va*)$. Za!o'o" #$ ()a)*i %a'a i'()i)*io'a'a'$avi('o() 4a'!$ i (a"o()a'o() * %a&*. P%$"a ovo" a!o'*, Ko'v$%)i4i'a

  "a%!a #$ a!o'i)o (%$&()vo +a>a'#a (vi +%iva)'i i #av'i o4av$a i &*ova *@o('i i $%$ovi'i. Po$)'i !a+i)a C$')%a'$ 4a'!$ i'o(io #$ 25 "iio'aKo'v$%)i4i'i "a%a!a.

  O('ov'i a&ai C$')%a'$ 4a'!$, !o#i ($, (o&'o . 2. (). 3., Iv%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  49/154

  !oo%&i'i%a'#$ $a)'o()i a$'i#a 'a&$/'i a i&ava'#$ 4a'!a%(!i i$'ii v%* 'a&$/'o() * v$>$" &i#$* i(!#*iv*'a&$/'o()? I"a U+%av'o vi#$>$ C$')%a'$ 4a'!$, &o! o()a)a! 'a&$/'o()i

  +%i+a&a $')%ai 4a'!$, av'i" #$&i'ia"a * $')i)$)i"a? i o()ai" i#aa"aC$')%a'$ 4a'!$.

  C$')%a'a 4a'!a ($, * *+%av#a!o" ("i(*, (a()o#i o& U+%av'o vi#$>a 1 *+%av$.U+%av'o vi#$>$ #$ av'i o%a' *+%av#a'#a !o#$ #$ 'a&$/'o a !o')%o*(+%ovo=$'#a +oi)i!$ i +o(ova'#$ C$')%a'$ 4a'!$. Za v%i#$"$ +%vi $ (ai'#ava#* :*v$%'$%, !o#i #$ ()%a'a ai '$ i(*(#$&'i &%/ava?, i !o#$ i"$'*#$ MMF * !o'(*)ai#$ (a P%$&(#$&'i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  50/154

  (v$ "#$'i$, (oo "#$'i$, *v#$%$'#a o &$+oi)*, o4v$'i$ i &%*i =*ov'iv%i#$&'o('i +a+i%i !o#i i&a#* %$i&$')i &%*i $"a#a o(i" @o('$ i $%$ovi'$, a!o#i (* 'a+a)ivi * (o4o&'o# !o'v$%)i4i'o# ()%a'o# va*)i i !o#i (* &%/a'i o& ii a%a*' C$')%a'$ 4a'!$, i

  (v$ )$%"i'(!$ !*+ovi'$ ii *ovo%i o %$o)!*+* !o#$ (!a+a C$')%a'a 4a'!a!o#i (* *ovo%$'i ii a%a')i%a'i o& ()%a'i $')%a'i 4a'a!a ii "$=*'a%o&'i'a'(i#(!i o%a'iai#a, (vi )$%"i'(!i +o(ovi, !ao i (vi *ovo%i C$')%a'$ 4a'!$ (+%avo" o+i#$ !o#i o(i*%ava#* +a>a'#$ * (o4o&'o# !o'v$%)i4i'o# ()%a'o# va*)io& ()%a'$ %$i&$'a)a &%*i $"a#a o(i" @o('$ i $%$ovi'$.

  Pa(iv$ C$')%a'$ 4a'!$ i'$Q

  (va!o +o)%a/iva'#$ !o#$ #$ +a)ivo * (o4o&'o# !o'v$%)i4i'o# ()%a'o# va*)i iiKo'v$%)i4i'o# "a%i i vo&i ($ * !'#ia"a C$')%a'$ 4a'!$, 'a %a*'i"a ()%a'i$')%a'i 4a'a!a ii &%*i 'a'(i#(!i i'()i)*i#a,

  (v$ Ko'v$%)i4i'$ "a%!$ !o#$ &%/i M$=*'a%o&'i "o'$)a%'i o'&,

  (vi &o(+#$i !%$&i)i +%$"a ()%a'i" $')%a'i" 4a'!a"a i va&a"a,"$=*'a%o&'i" o%a'iai#a"a i ()%a'i" "a'(i#(!i" i'()i)*i#a"a,

  )$%"i'(!i *ovo%i C$')%a'$ 4a'!$ o +%o&a#i i +%$+%o&a#i !o#$ #$ o'aa!#*ia (a, ii a !o#$ a%a')i%a, ()%a'a $')%a'a 4a'!a ii "$=*'a%o&'a'a'(i#(!a i'()i)*i#a, 1 (vi )$%"i'(!i +o(ovi C$')%a'$ 4a'!$ !ao i *ovo%i (a+%avo" o+i#$ !o#i o4$4#$=*#* +%o&a#* %$i&$')i"a &%*i $"a#a, o(i" @o('$ i$%$ovi'$, * (o4o&'o# !o'v$%)i4i'o# ()%a'o# va*)i, !ao i

  (v$ &%*$ o4av$$ +%$"a '$%$i&$')i"a.

  U+%av'o vi#$>$ C$')%a'$ 4a'!$ a)i#$va &a 4a'!$ &%/$ &$+oi)$ *Ko'v$%)i4i'i" "a%!a"a !o& C$')%a'$ 4a'!$, * "i'i"a'o" +%o+i(a'o"i'o(* I"$=* 1 i 15 '#iovi &$+oi)a i +oa#"#$'i (%$&()ava i%a/$'i *Ko'v$%)i4i'o# "a%i. P%i )o"$, o4av$'$ %$$%v$ ($ +%i"#$'#*#* #$&'a!o 'a (v$4a'!$. va!a 4a'!a !o#a o4av#a (vo#$ $a)'o()i 'a )$"$#* 4a'!a%(!$ i$'$&%/i %a*' a o4av$'$ %$$%v$ * !'#ia"a C$')%a'$ 4a'!$, +o& *v#$)i"a !o#$o&%$&i U+%av'o vi#$>$, 'o()ii o4%a*'* * "$=*4a'!a%(!o" +a>a'#*, a'#$ +*)$" $!ova,!ao i &%*i +a)$/'i I'()%*"$'a)a, I "o/$, * v$i ( )i", *(+o()avi)io&ova%a#*>$ +%o$&*%$.

  Za!o'o" (*, 'a i%ii) 'ai', +%o+i(a'$ a4%a'#$'$ a!)iv'o()i C$')%a'$ 4a'!$,

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  51/154

  &%/a)i &$+oi) i%a/$' ii +a)iv * va*)i @o('$ i $%$ovi'$, 'i)i &ava)i'ova'$ ii "a'(i#(!$ +o!o'$,

  4avi)i ($ )%ovi'o", !*+ovi'o" &io'ia, 4io !o#$ !o%+o%ai#$ ii!o"+a'i#$, o&'o('o 'a'(i#(!$ i'()i)*i#$, 'i)i i"a)i 4io !o#i i')$%$( va('i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  52/154

  &a o4av#a ()a'&a%&'$ *'!i#$Q v%i i'#$'i* &a (* (a()av'i$ F$&a, $*#* +%$"a'aio'a'i" (av$'i"? +%o+i(i"a. Uav'o" ($ 4av$ !%a)!o%o'i" 4a'!a%(!i"+o(ovi"a. I()ov%$"$'o, ov$ 4a'!$, 4o i'#$'i$ &a i"a#* 'a#v$>i *&io **!*+'i" &$+oi)i"a $"#$, ($ ("a)%a#* "a'(i#(!i 'a##ai" * AD.

  +$i#a'$ 4a'!$ ($ o('iva#* a +o#$&i'$ +%iv%$&'$ %a'$, !ao +o)+o%a i()i", +a)a!o i"a"o 4a'!$ a i'&*()%i#*, 4a'!$ a +o#o+%iv%$&*, a va'#(!* )%ovi'* i (i.

  @a'!a a *vo i ivo, !ao v%()a (+$i#a'$ 4a'!$, 'aio'a'o #$ !a%a!)$%a. Ova4a'!a #$ o('ova'a o&"a +o(i#$ II. (v#$)(!o %a)a 1 i"aa #$ 'aa#'* *o*,i"$=* o()ao, * v%i#$"$ %$aiai#$ +o"o>i $v%o+(!i" $"#a"a !%o Ma%(aov+a'.

  @? Na $* 4a'!a%(!o (i()$"a F%a'*(!$ 'aai ($ $')%a'a 4a'!a @a'\*$ &$F%a'$, !o#a #$ o('ova'a * v%i#$"$ Na+o$o'ov$ va&avi'$ 18. o&i'$. Ova4a'!a #$, i +o%$& i'#$'i$ &a #$ i"aa $!(!*iv'o +%avo i&ava'#a 'ova'ia i!ova'o 'ova, &o4ia ()a)*( &%/av'$ )$! 'aio'aiai#o" 1-05. o&i'$.Nova'i$ !o#$ #$ i&avaa 4a'!a "o%a$ (* i"a)i +o!%i>$ * a)* $a 35? &o!

  #$ o()a)a! )%$4ao 4i)i +o!%iv$' * v%i#$&'o('i" +a+i%i"a, o&'o('o a)'i"&$via"a. Po%$& $')%a'$ $"i(io'$ *()a'ov$ 4a'!a%(!i (i()$" F%a'*(!$(ai'#ava#*Q +o(ov'$ 4a'!$, &$+o)'$ 4a'!$, !%$&i)* 4a'!$ 1 4a'!$ (a(+$i#a'i" ()a)*(o".

  D#$a)'o() +o(ov'i 4a'a!a #$ &o()a

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  53/154

  (v$a o&'o($ 'a 'a'(i%a'#$ i'&*()%i#(!i +%$&*$>a, !ao i +a%)'$%()vo *$$* !a+i)a*? +%i '#iovo" 'a()*+* * I'o$"()v*, )$ &ava'#$" a#"a ()%a'i"&%/ava"a.

  D$+oi)'$ 4a'!$ o4av#a#* (v$ v%()$ !%a)!o%o'i +o(ova, $"i "$=*'a%o&'o" )%/ia'#$ ()av#a ov$ 4a'!$ * (%$&ia'#a i!vi&'o()i *$('i!a * %o4'o" +%o"$)*.

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  54/154

  @a'!$ a "$=*'a%o&'i %o4'i +%o"$) o4av#a#* +o(ov$ +o(%$&ova'#a *"$=*'a%o&'i" +a>a'#i"a. To i'$ +o(%$&()vo" %aii)i i'()%*"$'a)a "$=*!o#i"a (* 'a#va/'i#i a!%$&i)iv 1 a!$+). Ravo#* ovi 4a'a!a &o+%i'o(i i %avi#$'o"a'(i#(!o )%/ia'#$ i#$'a. U'*)a% $*%oo'$ +o()o#i *()%o#$' J$&i'()v$'i +a)'i (i()$" )v. TAR:ET T%a'(E*%o+$a'A*)o"a)$& R$a Ti"$ :%o(( $))$"$') E+%$(( T%a'($% v()$"? !o#i" #$o(i*%a' 4%i )%a'($% 'ova.

  P%i"a%'i i# Ev%o+(!$ $')%a'$ 4a'!$ #$ o&%/ava'#$ ()a4i'o()i i#$'a * $*%o o'i.U )o" ("i(* EC@ I"a a&a)a! &a o(i*%a &a %a() +o)%o

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  55/154

  o4av$'i %$$%vi, 'a 'ai' &a (* 'aio'a'$ $')%a'$ 4a'!$ &%/ava a'ia$*%o o'$? o4av$'$ &a +ov#$%$ EC@* I"$=* 1,5 2,5 vi(i'$ *oa.

  Ev%o+(!a $')%a'a 4a'!a i"a va()i)i !a+i)a, (%$&()va i ivo%$ +%io&a. T$"$#'i!a+i)a EC@ (a()av#$' #$ o& *oa &%/ava a'ia, o&'o('o 'aio'a'i

  $')%a'i 4a'a!a. I'o( *o/$'o !a+i)aa (va!$ $"#$ avi(i o& 4%o#a()a'ov'i!a &%/av$ a'i$ i '#iovo *$a * @DP Ev%o+(!$ *'i#$. U )o" ("i(*'a#v$>i *&io * !a+i)a* [email protected] i"a N#$"a!a, o&'o('o D$*)($ @*'&$(4a'!18,-3?, a)i" F%a'*(!a @a'\*$ &$ F%a'$ 10,22?, I)ai#a @a'a &I)aia12,0-?, &o! 'a#"a'#i *&io I"a#* Ki+a% ,13? i E()o'i#a ,17?. U!*+'i!a+i)a Ev%o+(!$ $')%a'$ 4a'!$ i'o(i $a 5 "ii#a%&i $*%a.

  O%a'i Ev%o+(!$ $')%a'$ 4a'!$ (* U+%av'o vi#$>$, Iv%$ #$ av'i o%a' EC@. O'o o&**#$ o vo=$'#* "o'$)a%'$ +oi)i!$+o($4'o o +oi)ii !a"a)'i ()o+a?, o&o4%ava'#* $"i(i#$ 'ova'ia $*%o, )$ o+%iva)a'#* o&i$ (ai'#ava#* a'ovi Iv%i'$ a'ova ovo o%a'a o'o($ #o< 'aiva i Vi#$>$ *v$%'$%a. U (a()av Vi#$>a, +o%$& 'av$&$'i a'ova, *a$i +%$&(#$&ava#*>i Vi#$>a EU "i'i()a%a? * (aiv* $!o'o"i#$ i "a'(i#a )v.Eo', )$ #$&a' a' Ko"i(i#$, o4a 4$ +%ava a(a.

  Po%$& 'av$&$'i *'!i#a U+%av'o" vi#$>* (* +ov#$%$'$ i (av#$)o&av'$ *'!i#$ io&*iva'#$ o "$=*'a%o&'o# (a%a&'#i. O&*!$ *'*)a% ovo o%a'a ($ &o'o($+%o()o" v$>i'o", +%i $"* !vo%*" i'o(i &vi#$ )%$>i'$ a'ova. U!oi!o #$ +%io&*iva'#* #$&'a! 4%o# a(ova +%$(*&a' a( i"a +%$&(#$&'i! Ev%o+(!$

  $')%a'$ 4a'!$. Po%$& ovoa +o()o#i I )v. +o($4'i +o()*+a! o&*iva'#a !o#i ($+%i"#$'#*#$ !o& o&*iva'#a o +i)a'#i"a !o#a ($ o&'o($ 'aQ !a+i)a [email protected],%a(+o&$#* "o'$)a%'o +%io&a 'aio'a'i $')%a'i 4a'a!a, a)i" 'a +i)a'#$&$vi'i %$$%vi, )$ +o$$ &o4i)i i +o!%i>a *4i)a!a Ev%o+(!$ $')%a'$ 4a'!$.Ov$ ($ %a&i o +%i"#$'i (i()$"a +o'&$%i(a'o a(a'#a, !o#i ($ '$ o&'o(i 'aa(ov$ a'ova Iv%$, o+$%a)iv Iv%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  56/154

  $')%a'$ 4a'!$ i"$'*#$ Ev%o+(!o vi#$>$ !vaii%a'o" v$>i'o", 'a +%$+o%*!*Vi#$>a EU, i 'a!o' (av#$)ova'#a (a Ev%o+(!i" +a%a"$')o" i U+%av'i" vi#$>$"Ev%o+(!$ $')%a'$ 4a'!$. P%$&(#$&'i! Iv%a. a'ovi Iv%'o()i +o'ov'o i4o%a.

  O+>$ vi#$>$ #$ )%$>i o%a' i#$ +o()o#a'#$ ($ v$*#$ a !o"+$)i%a'#$ $*%o o'$,$ vi#$>$ i"a(av#$)o&av'* *o* * !o')$!()* +%i#$"a 'ovi a'ia * $*%o o'*, +%i $"* ($+o($4'o "i(i 'a i(+*'#ava'#$ !%i)$%i#a !o'v$%$'i#$.

  Po%$& ovi o%a'a +o()o#$ #o< &va (av#$)o&av'a o%a'aQ E!o'o"(!i I 'a'(i#(!i!o"i)$) I E*%o%*+a. E!o'o"(!i i 'a'(i#(!i !o"i)$) #$ (*+()i)*i%ao Mo'$)a%'i!o"i)$), 'a +o$)!* )%$>$ a$ * ()va%a'#* "o'$)a%'$ *'i#$. vo#$ a'ov$ *'*)a%ovo !o"i)$)a i"a#* (v$ &%/av$ a'i$, a)i" Ev%o+(!a !o"i(i#a 1 Ev%o+(!a$')%a'a 4a'!a, !o#i ($ 4av$ +i)a'#i"a v$a'i" a $*%o, +%i+%$"o" 4*&/$)a, )$*(!a=iva'#$" "a!%o$!o'o"(!i +oi)i!a &%/ava a'ia. :av'i a&a)a!E*%o%*+$ #$ *+%av#a'#$ +o&%*#$" #$&i'()v$'$ va*)$. U )o, %a&i 'a o(i*%a'#*i &io +%o+i(a !o#i"a($ a%a')i%a '$avi('o() Ev%o+(!$ $')%a'$ 4a'!$ (a&%/a' #$ * Ev%o+(!i"()a'&a%&i"a o #$&i'()v$'o# "o'$)a%'o# +oi)ii EU.

  I'()i)*io'a'a '$avi('o() )i$ ($ "o*>$ *)#$a#a o()ai i'()i)*i#a EU, !ao 1&%/ava a'ia, 'a &o'o

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  57/154

  %$$%vi i (i. Na !%a#*, EC@ '$ "o/$ (vo#i" !%$&i)i"a 'a'(i%a)i 4*&/$)(!i &$i).Ta a4%a'a #a('o +%oiai i a'a 123. UFEU, !o#i +%$&vi=a a4%a'* +%$!o%a$'#a+o %a*'i"a, ii 4io !o#i &%*i o4i! !%$&i)i%a'#a !o#$ i'()i)*i#a"a, )i#$i"a,*%$&i"a ii. a$'i#a"a U'i#$, $')%a'i" va&a"a, %$io'a'i", o!a'i" io()ai" #av'i" )i#$i"a ii )i#$i"a #av'o +%ava ii #av'i" +%$&*$>i"a &%/ava

  a'ia o&o4%ava#* Ev%o+(!a $')%a'a 4a'!a ii 'aio'a'$ $')%a'$ 4a'!$, !aoi &i%$!)'o !*+ova'#$ &*/'i!i i'()%*"$'a)a !o#$ 4i Ev%o+(!a $')%a'a 4a'!a ii'aio'a'$ $')%a'$ 4a'!$ o& '#i !*+ova$.

  Po($4'o 'aa#'a #$ 'a'(i#(!a '$avi('o(), !o#a #$ 4ia +%$&vi=$'a #o< Uovo%o"i Maa()%i)a 1--2?. Fi'a'(i#(!a (a"o()a'o() +%i#$ (v$a 'ai &a EC@ I"aa($4a' 4*&/$) +%o%a*'?, +o)+*'o '$avi(a' o& EU, )$ =a, * )o" ("i(*,%a(+oa/$ va()i)i" +%io&i"a I !o#i +o&"i%*#$ )%oi o& +$) o&i'a. Ka&a #$ * +i)a'#*o&ovo%'o() +$%(o'aa 4a'!$, o'a ($ )$"$#i 'a )a!(a)iv'o 'av$&$'i" *v#$)i"aQ

  iv%$ i Iv%$ $!o'o"(!$ +oi)i!$. O('ov'i a&ai [email protected] (*Q

  *)v%=iva'#$ i +%ovo=$'#$ "o'$)a%'$ +oi)i!$,

  &%/a'#$ i *+%av#a'#$ &$vi'i" %$$%va"a &%/ava a'ia,

  +%ovo=$'#$ &$vi'i o+$%ai#a,

  *'a+%$=$'#$ i o(i*%a'#$ '$("$)a'o *'!io'i%a'#a +a)'i (i()$"a.

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  58/154

  VII. ANKARSKI POSLOVI

  Poa#"#iva'#$ 'ova i "#$'#a!i +o(ovi (* '$!a& i'ii av'i'* a!)iv'o()i4a'a!a. Po(#$&'#i '$!oi!o ()o#$>a 'a !%ii"a i'&*()%i#aiai#$ i %avo#a

  "$=*'a%o&'$ )%ovi'$, a +o(#$&'i '$!oi!o &$$'i#a %avo#$" (av%$"$'i)$$!o"*'i!ai#(!i (i()$"a I $$!)%o'(!$ )%ovi'$, 4a'!a%(!i +o(ovi (* &o4ii 'a4%o#'o()i i %a'ov%('o()i. I+a!, 4$ o4i%a 'a *!*+'i &%* i 4o )oa

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  59/154

  +%ovo=$'#a. Na#'aa#'i#i a!)iv'i 4a'!a%(!i +o(ao #$ *ovo% o !%$&i)*, $ +o%$&!a(i'o *ovo%a o !%$&i)* ovo%i"o i oQ o"4a%&'o" !%$&i)*, $(!o')'o"!%$&i)*, a!$+)'o" +o(*, %$'a'(%a'#*.

  1.1. &govor o kreditu

  Ivo%'o $)i"oo$

  )%a/i)i o& !i#$')a, )$ (o&'o )o"$, ai i *!*+'o# "o'$)a%'o# (ii * $"#i, !a!v*>$ !a"a)'* ()o+* o&%$&i)i.

  Uovo%o" o !%$&i)* 4a'!a +ov#$%ia, !%$&i)o%, a#"o&ava? +oa#"#*#$o&%$=$'i i'o( 'ova'i (%$&()ava (vo" !i#$')* &*/'i!, a#"o+%i"a, &$4)o%?,+%av'o# Ii i!o# o(o4i, o&%$=*#*>i i#$'* 'ova vi(i'* !a"a)'$ ()o+$ I'o(!a"a)$?, !o#i ($ o4av$*#$ &a >$ * 'a'a$'o" %o!* v%a)i)i +oa#"#$'i i'o('ova av'i*? i +%i+a&a#*>* !a"a)*.

  Po%$& 'av$&$'i $$"$'a)a *ovo%a o !%$&i)*, 'aa#a' ($"$') +%$&()av#a i#a"()vo a%a'i#a? &*/'i!a &a >$ *%$&'o i"i%i)i (vo#* o4av$* v%a)i)i

  +oa#"#$'i 'ova?. Na#$i o4ii #a"()va (*Q %$a'o ao 'a +o!%$)'i"()va%i"a Ii '$!%$)'i'a"a i+o)$!a?, ii o(o4'o #a"i, /i%a')i?. I()o )a!o, 'a"#$'a+oa#"#$'i (%$&()ava "o/$ &$)$%"i'i%a)i "o*>'o() &o4i#a'#a 'ova'i(%$&()ava !ao i *v#$)$ !%$&i)a.

  Naa

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  60/154

  +%o%a"a, +o4o#$ v%a>a)i !%$&i) +%i#$ '$o i'* %$&ov'i +%i"a'#a (va!o /i%a')a +o#$&i'a'o i (vi/i%a'a)a (oi&a%'oX v%()a (%$&()ava o(i*%a'#a, "o*>'o() a '#iov* a"#$'*)o!o" +$%io&a o)+a)$ !%$&i)a "i!%o!%$&i)a?, !ao i *v#$)$ a!)ivi%a'#a )i(%$&()ava * (*a#* '$i"i%iva'#a o4av$aX +%avo 'a +%iovo% i "o*>'o()+o!%$)a'#a +o()*+!a +o(%$&ova'#a %a&i va'(*&(!o %#$

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  61/154

  (vo#a +o)%a/iva'#a 'a"i%*#$ i i'()%*"$'a)a o(i*%a'#a av'o &*/'i!a * (!a&*(a o&%$&4a"a *ovo%a i ovo a!o'a.

  1.2. omardni kredit

  Ri#$ #$ o 4a'!a%(!o" +o(* !o& !o#$ 4a'!a (vo" !i#$')* a#"o)%a/io*,&*/'i!*? +oa#"#*#$ o&%$=$'i i'o( 'ova'i (%$&()ava 'a )$"$#* aoa %$a'i+o!%$)'i ()va%i, $ * %a(+o'* o& 15 &o 3 &a'a.

  U!oi!o ($ 'av$&$'i +o(ao !%$>$ * o!vi%i"a 4a'!a%(!o ($!)o%a o'&a ovo%i"oo %$o"4a%&'i" 4a'!a%(!i" +o(ovi"a. To #$ +o(ao !o#i ($ o4i'o (!a+a i"$=*+o(ov'i 4a'a!a i $')%a'$ 4a'!$, !o#i #$ * (*/4i !%$&i)'o +o)$'i#aa 4a'a!a,ai, !o#i, 'a $'$%a'o# %av'i, "o/$ 4i)i o& 'aa#a i a i!vi&'o(), o&'o('o !aoi'()%*"$') *)#$a#a 'a 'ova'* "a(*. P%i"#$%a %a&i, * (*a#* ("a'#$'$i!vi&'o()i +o(ov'a 4a'!a "o/$ +o!%$)'$ ()va%i !o#$ #$ &o4ia )$"$#$"o"4a%&'o +o(a ao/i)i a (vo# %a*' %$o"4a%&i%a)i? !o& $')%a'$ 4a'!$, )$)i"$ ($4i +%i(!%4i)i &o&a)'a 'ova'a (%$&()va. ;o"4a%&'i +o(ao * @o('i i$%$ovi'i #o< *vi#$! '$"a o'* +oii#* !o#* a(*/*#$ +%$"a (vo#o# )%a&ii#i,+%a!)i'o()i i +o)$'i#a'o vi

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  62/154

  i')$%$(i o4i#* *ovo%'i ()%a'a 'a 'ai' &a +o'*=a '$&o(+#$o +o)%a/iva'#a&oai &o +o)%$4'i 'ova'i (%$&()ava, !o#a (* "* '$o+o&'a a %$&ov'o+o(ova'#$,

  a 4a'!a, !o#a !*+ovi'o" '$&o(+#$o +o)%a/iva'#a, o&o4%ava !%$&i) !i#$')*

  +o'*=a*?, o4av#a#*>i (vo#* %$&ov'* a!)iv'o(), o()va%*#$ vi*#$ !i#$')* o&o4%$'i !%$&i) v$> (a"o a!$+)i%a "#$'i* i"$ +o()a#$av'i "#$'i'i &*/'i!? !o#* !i#$') v*$ 'a '#*, +ov$>ava#*>i 'a )a# 'ai' !vai)$)"#$'i$, )$"$#$" !o#$ !i#$') &o4i#a %o4* 'a !%$&i) o& +%oivo=a!i ii

  )%ova!i %"i.

  P%$*i"a'#$ +oii#$ av'o &*/'i!a 4a'!a !o"+$'i%a i a"o%)ii%a?a!#*$'#$" *ovo%a (a !i#$')o", !o#i +%$)o&i *ovo%* o !%$&i)*, !o#i" ($o(i*%ava * (*a#* '$iv%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  63/154

  1.5. &govor o re/nansiranju

  Ova v%()a *ovo%a !%$&i)a? #$ a()*+#$'a * "$=*'a%o&'i" )%ova!i","a'(i#(!i"? +o(ovi"a. Po%$& i%ai)o $$"$')a i'o$"'o(), *ovo% o%$'a'(i%a'#* #$ 4ia! $(!o')'o" +o(*, i %aoa a'#$ * o4%oi"a?, a +ov#$%ioa i o('ov'o +o(a #$ v%o 4i)'o &a a !a"a)*, i#a vi(i'a avi(i o& i'o(a &$+o'i%a'i (%$&()ava, %o!a 'a !o#a (*&$+o'i%a'a (%$&()va, +o(ov'$ +oi)i!$ 4a'!$, i +%i"#$'$ i'()%*"$'a)a "o'$)a%'$+oi)i!$ $"#$.

  a? Uovo% o 'ova'o" &$+oi)$

  Ri#$ #$ o +a(iv'o" 4a'!a%(!o" +o(* * !o#$" ($ 4a'!a &$+oi)a%? o4av$*#$+%i"i)i, a !o"i)$') &$+o'$'), !o%i('i! *(*$? +oo/i)i o&%$=$'* (*"* 'ova. U

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  64/154

  )o, 4a'!a ($ o4av$*#$ &a +o +%o)$!* *)v%=$'o %o!a, ii +o vi=$'#*, v%a)i+oo/$'a (%$&()va, +o +%avi*, *v$>a'a a o&%$=$'* !a"a)*. U +o$&**+o)%$4$ !o%i'o() +o()o#i. P%i &$+o'i%a'#* (%$&()ava,

  o&'o('o a!#*$'#* *ovo%a o &$+oi)*, 'a"#$'a 'ova'i (%$&()ava 'i#$ !#*'i$$"$'), 'o() *+o)%$4$ &$+o'i%a'i (%$&()ava, *+$%io&* i 'a 'ai' *)v%=$' *ovo%o", +o(i#$ $a i()$!o" *ovo%$'o %o!a?+%avo %a(+oaa'#a +%$ai 'a &$+o'$')a,

  &$+oi)i o%o$'i 'a '$o&%$=$'o v%i#$"$ (a o)!a'i" %o!o", !o#i )a!o=$%i"+ii%a#* "o*>'o() *+o)%$4$ ovi (%$&()ava o& ()%a'$ 4a'!$, * o&%$=$'*&o* '$iv#$('o()i, !o#a ($ v$*#$ a +i(a'i o)!a &$+o'$')a, +o(i#$ !o#$ +%avo%a(+oaa'#a +o'ovo ()#$$ &$+o'$'),

  &$+oi)i +o vi=$'#* a vi()a?, i'$ (va (%$&()va &$+o'i%a'a !o& 4a'!$!o#i"a &$+o'$') "o/$ 4$ i!a!vi o%a'i$'#a? %a(+oaa)i o&"a,

  &$+oi)i ( +o($4'o" 'a"#$'o", !o& !o#i ($, +*)$" *ovo%a, #a('o'a'a*#$ !ao *v#$)? 'a"#$'a a !o#* ($ &$+o'i%a'a (%$&()ava "o* !o%i()i)i,

  &$+oi)i 4$ 'a"#$'$, $ #$ %i#$ o 'ova'i" (%$&()vi"a &$+o'i%a'i" !o& 4a'!$ a !o#$ &$+o'$') 'i#$ *ovo%io +o($4'* 'a"#$'*.

  Uovo%o" o &$+oi)* %$*i%a#* ($ o&'o(i o&'o(i i"$=* 4a'!$ i !i#$')a, +%i$"* ($ o)va%a %a*' 'a !o#$" ($ %$i()%i%a#* (va &*ova'#a i +o)%a/iva'#a !o#a+%oia=* i ovo +%av'o +o(a. O4av$a #$ 4a'!$ &a &$+o'$')a (a %a*'a4aov%$"$'o v%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  65/154

  4? Uo 'a

  &$+oi)i !o#i ($ &%/$ 'a %a*'i"a i#i 'aiv 'i#$ )%a'(+a%$')a' * ("i(*va('i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  66/154

  &$+oi)i &o"a>i i i'o$"'i +$'i#(!i o'&ova !o#i ($ '$ ("a)%a#*va&i'i" )i#$i"a,

  &$+oi)i !o"+a'i#a i()$ (!*+i'$ !ao i 4a'!a a'ia,

  &*ov'i v%i#$&'o('i +a+i%i !o#$ #$ i&aa 4a'!a a'ia i (v$ &%*$o4av$$ 4a'!$ a'i$ !o#$ +%oia$ i )a!vi a!$+)'i 'aoa 1 "#$'ia, i (i.

  Za &o4i# a'#$ &ovo$ a %a&, +o%$& a!o'(!i *v#$)a, (v$ 4a'!$ a'i$ "o%a#*a&ovo#i)i &o&a)'$ 'a'(i#(!$ !%i)$%i#$ i !%i)$%i#$ va('i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  67/154

  &$+oi)a%a, o&'o('o +o(%$&'i!a * 'av$&$'o" +o(*, i $'i)o #$ )$"$#'a v%()a 4a'!a%(!o +o(a a "o'$)a%'i (i()$" (va!$ &%/av$.U+%avo 4o )oa !ao 'o(i)$# a!)iv'o()i $"i(i#$ 'ova, (a o'a!o" $!(!*ivi)$)a, +o *+o%$&'i" %#$*#$ 'a v%i#$"$ va/$'#a "$)ai()i!o (i()$"aa)'o va/$'#$?, *'*)a% !o#$ #$ (va!i i"aa $"i)i%a'$ 'ova'i$ 4a'!'o)$?("a)%a' +ov#$%io$" 4a'!$, a o&%$=$'* 'ova'* (*"* * a)*, !o#* 4i+%$)o&'o &$+o'i%ao * 4a'!*, i 'a )$"$#* )oa &o4io +o)v%&*

  4a'!'o)*? o &$+o'i%a'o" i'o(* a)'o 'ova. I ova!o &$'i%a'o o&'o(a#a('o +%oiai &*/'i!a +oii#a 4a'!$, )$ )i"$ i +a(iv'i !a%a!)$% ovo4a'!a%(!o +o(a.

  3. NEUTRALNI ANKARSKI POSLOVI

  Ko& '$*)%a'i 4a'!a%(!i +o(ova 4a'!a +o +%avi* v%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  68/154

  'a#'aa#'i#$ '$*)%a'$ 4a'!a%(!$ +o(ov$ *4%a#a"oQ i&ava'#$ !%$&i)'i +i(a"a,4a'!a%(!i a%a'i#a, a!%$&i)iva, &$+o +o(ov$, i i'!a(o +o(ov$.

  3.1. izdavanje kreditni$ pisama

  K%$&i)'o +i("o "o/$"o &$'i%a)i !ao +i("$'i 'ao $4%o#a 4a'a!a, o'&a ovo%i"o o i%!*a%'o" !%$&i)'o" +i("*.

  Ko%i('ii +%ava (a&%/a'i * !%$&i)'o" +i("o "o* 4i)i i!$ i +%av'$ o(o4$. a

  ()a'ovi'o()i '#iovi" !o%i('ii"a. Ka&a (* !o%i('ii i%!*a%'o!%$&i)'o +i("a i!$ o(o4$ o'&a ($ o'o v%o $()o !o%i()i +%i o&o4%ava'#*+o)%oa o(o4a &*/'i! i o('ov'o +%av'o +o(a? '$i(+a)i o4av$* o &o(+#$o()i i()* (a"a i(+*'i)i, * (!a&* (a *v#$)i"a 'av$&$'i"* a%a'i#i, 'aiva ($ 4a'!a%(!a a%a'i#a. U 4i)i %a&i ($ o v%()i #a"()va, !o#$ i"ao4i#$/#$ a!$(o%'o()i i (*+(i&i#a%'o()i. D%*i" %i#$i"a, o4av$a 4a'!$ &ava)$#aa%a'i#$? (i#$&i o4av$* av'o &*/'i!a, i )$! i(+*'#$'#$" *v#$)a '$i(+a)o"&*/'i!a i o('ov'o +%av'o +o(a &o(+i#$va o4av$a 4a'!$ &a o'a )o *i'i +oo('ov* 4a'!a%(!$ a%a'i#$.

  O4av$* !o#a +%oiai i a%a'i#$ 4a'!a *vi#$! i(+*'#ava * 'ov*, 4$ o4i%a 'a!a%a!)$% +%$&"$)'$ o4aai#$ 'ova'$ ii '$'ova'$?. U!oi!o vi

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  69/154

  3.3. (zdavanje akreditiva

  A!%$&i)iv +%$&()av#a 'ao 4a'!$ *+*>$' &%*o# 4a'i +o !o#$" )a 4a'!aIv%*#$ 'a'a$'* (*"* 'ova. A!%$&i)ivi i"a#* i*$)'o v$i!o'a$'#$ * +o(ov'o" (vi#$)*, +o($4'o * "$=*'a%o&'o" %o4'o" +%o"$)*, a'#$" +*)$" a!%$&i)iva, o' >$ 'ao/i)i (vo#o#

  +o(ov'o# a!%$&i)iv'o#? 4a'i &a o)vo%i a!%$&i)iv a %a*' +%o&ava !o%i('i!a?a!%$&i)iva. Uovo%o" o o)va%a'#* &o!*"$')a%'o a!%$&i)iva a!%$&i)iv'a 4a'!a ($

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  70/154

  o4av$*#$ &a >$ !o%i('i!* a!%$&i)iva +%o&av*? +a)i)i i#$'* *)v%=$'* *ovo%o"o +%o&a#i a!%$&i)iv'i I'o(? +o& *v#$)o" &a #o# !o%i('i! a!%$&i)iva +%$&oi )%a/$'$&o!*"$')$. O('ov* (i()$"a +a>a'#a I"$=* *$('i!a * %$aiai#i &o!*"$')a%'$+%o&a#$, +*)$" &o!*"$')a%'o a!%$&i)iva, i'i "#$'ia !o#* +%o&ava v*$ 'a!*+a, a !*+a #$ a!$+)i%a +o()a#$ av'i "#$'i'i &*/'i!?. P%i )o"$, !*+$va

  4a'!a ($ o4av$*#$ &a >$ +%o&av* i(+a)i)i "#$'i'i i'o( a!%$&i)iv'i i'o(? +o&%a'i#$ 'av$&$'i" *v#$)o" +%$&a#o" )%a/$'i &o!*"$'a)a.

  Do!*"$')a%'i a!%$&i)iv "o/$ 4i)i o+oivi i '$o+oivi. Ko& o+oivo a!%$&i)iva, !o#i#$ %i#$=$ * +%i"#$'i, 'aoo&ava i"a +%avo 'ao/i)i a,ai (a"o * (aa('o() o4i#* ()%a'a.

  3.4. 0epo poslovi

  U!oi!o ($ 4a'!$ 4av$ +o(ovi"a *va'#a +o!%$)'i ()va%i !i#$'a)a * )%$o%i"a i

  ($ovi"a, * 'a+a)* +%ovii#$, o'&a ovo%i"o o &$+o +o(ovi"a. D$+o +o(ovi,avi('o o& !a)$o%i#$ +ov#$%#ivo()i +%$&"$)a ovo +o(a, )$ ()$+$'a a!)iv'o()i4a'!$ * +o$&* +%$&"$)a &$+oa, "o* 4i)iQ o)vo%$'i 4a'!a%(!i &$+o, a)vo%$'i4a'!a%(!i &$+o i i'a#"#iva'#$ ($ova.

  O)vo%$'i 4a'!a%(!i &$+o +o()o#i * (i)*ai#i !a&a &$+o'$') +%$&a#$ 4a'i&$+oi)a%? 'a *va'#$ '$a+$a>$'$ o)vo%$'$? ()va%i, +o +%avi* &%ao#$'o()ii v%i#$&'o('$ +a+i%$. Na i"$ +%i"a'#a v%i#$&'o('i +a+i%a * &$+o 4a'!a i&a#$+o)v%&* o +%$&a)i" +a+i%i"a, 'avo&$>i ($%i#* i 4%o#$v$, +o(i#$ $a (i#$&i *ovo%* +i(a'o# o%"i? o &$+o'i%a'#* v%i#$&'o('i +a+i%a.

  *+%o)'o o& 'av$&$'o, !o& a)vo%$'o 4a'!a%(!o &$+oa &$+o'$') +%$&a#$4a'i ()va%i a+$a>$'$ a)vo%$'$? 'a o&ova%a#*>i 'ai', &o! ($ 4a'!a, !ao&%*a *ovo%'a ()%a'a, o4av$*#$ &a )$ ()va%i, +o +%o)$!* %o!*, v%a)i &$+o'$')*,* 'a+a)* +%ovii#$ i "a'i+*a)iv'i )%o

  Za&a)a! 4a'!$ !ao &$+oi)a%a, !a&a (* +%$&"$) ovo +o(a v%i#$&'o('i +a+i%i, #$*va'#$ )i v%i#$&'o('ia, +%i $"* v%a'#$ >$ 4i)i iv%* 'a!'a&*.

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  71/154

  P%i()*+ ($* "o/$ ($ &ovoi)i !o%i('i!* ($a, ii '#$ovo" +*'o"o>'i!*.

  Po%$& o"o*>ava'#a *+o)%$4$ ($a, o4av$a 4a'!$ #$ &a *va &$+o'i%a'$ ()va%i,)$ &a * )o" ("i(* +o&*"$ (v$ "#$%$ o(i*%a'#a. @a'!a, * )o" ("i(*, '$ ("i#$!o& ($4$ &%/a)i &*+i!a) !#*$va, o&'o('o !#*$v$ !o#i ($ +%$&a#* !o%i('i!* ($a.

  I()ov%$"$'o, !o%i('i! ($a i"a o4av$* &a * &a)i ($ '$ o()av#a&$+o'i%a? ()va%i !o#$ 4i "o$ *%oi)i (i*%'o() 4a'!$. N$+%i&%/ava'#$ ovo+%avia, !ao i '$*%$&'o +a>a'#$ +%ovii#$ o& ()%a'$ !o%i('i!a ($a "o/$ 4i)i%aoo" a %a(!i& *ovo%a.

  3.5. (nkaso poslovi

  I'!a(o +o(ovi, &%*i" i"$'o" +o(ovi 'a+a)$, (* '$*)%a'i 4a'!a%(!i +o(ovi *!o#i"a 4a'!a a %a*' (vo#i !i#$'a)a i!i i +%av'i o(o4a, *()a'ova i

  i'()i)*i#a, v%*#*>i i", 'a i"$ iv%$" %a*'*.

  Ko& *ovo%a o )$!*>$" %a*'* 4a'!a ($ o4av$*#$ +%$"a !i#$')* &$+o'$')*?&a >$ "* o)vo%i)i +o($4a' %a*', ( i#$" +%i"a'#a *+a)a i v%$ %a*'a ($ o()va%*#$ +*)$" i(+a)a, !o#$ "o* i"a)i %aii) +%av'i o('ov.I(+a)$ (a )$!*>$ %a*'a (* "o*>$ i !a&a )a# %a*' +o!a/$ '$a)iva' (a&o, ()i" $" %a*'*, &a i&a ivo&(a a!)*$'i" (a&o" i &a a +%$&a !i#$')*. Ivo& >$ ($ ("a)%a)i o&o4%$'i"*!oi!o 'i#$ o(+o%$' * &oovo%$'o" %o!*. U (*a#* (+o%a o!o ivo&a, &o !o#$"o/$ &o>i 4o %$a !i#$'),ovo%i"o o a!)iv'o" 4a'!a%(!o" +o(*.

  4. VLASTITI ANKARSKI POSLOVI

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  72/154

  Ova v%()a 4a'!a%(!i +o(ova *+*>*#$ 'a +o&*$)'i!* a!)iv'o() 4a'!$ *'a#i )o a va()i)i %a*'.

  Uaa'#$" o&%$=$'$ (*"$ 'ova (a Ii 4$ !a"a)a? * )%ova!a &%*a'#i"a i (i. U 4i)i%a&io ($ o (*&a%* &vi#* !o'$+i#a, #$&'* !o'$+i#* #$ a()*+ao J.M. K$'(, !o#i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  73/154

  ($ aaao a o('iva'#$ "$=*'a%o&'$ !i%i'io #$&i'#$'i" A"$%i!i" D%/ava"a vo&$>*+oii#* * 'ovo" "$=*'a%o&'o" "o'$)a%'o" (i()$"*.

  P%$"a 'av$&$'o# !o'$+i#i, +%iva>$'o# * a"$%i!o" %a&i>* @%$))o' Goo&(*,'a "$=*'a%o&'o# !o'$%$'i#i o&%/a'o# #*a 1-00. o&i'$, $"#$ a'i$ ovo(i()$"a (* ($ o4av$a$ &a +a%i)$) (vo#i va*)a *)v%&$ * a)* ii * a"$%i!o"&oa%*, !o#i, o+$), I"a +o!%i>$ * a)*. Ta&aa * i'o(* &o 1i'a& ii i(+o& +a%i)$)a &oa%a. Po$)!o" ($&a"&$($)i o&i'a +%oa,

  )a# +%a +%o$')? o&()*+a'#a #$ +ov$>a' 'a 2,25. Na ova# 'ai' 'a()o#ao ($%$a%"i%a)i a)'i ()a'&a%& ( i#$" +o()ia'#a !o'v$%)i4i'o()i va*)a * a)o +o()a4i'i" !*%($vi"a, o&'o('o o"o*>i)i "$=*(o4'* !o'v$%)i4i'o() va*)a +o()a4i'i" i +%$&vi&ivi" !*%($vi"a.

  va!a!o &a #$ * )o v%i#$"$ i4o% &oa%a a vo&$>* (v#$)(!* va*)* i"ao 'i+%$&'o()iQ

  $!o'o"(!a i +oi)i!a "o> #$&i'#$'i A"$%i!i D%/ava, !o#a ()o#i ia(vo#$, ai i (v#$)(!$ va*)$X (vo#* +oii#* $"#$ +o4#$&'i$ i vo#'$ (i$, (a'a#"a'#i" "a)$%i#a'i" *4ii"a 'a va()i)o" )$%i)o%i#*, AD (* +o#aa$ o&"a+o av%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  74/154

  &oa% #$, a %ai!* o& a)a, "*)i*'!io'aa'. Ta!o '+%. !a&a ($ &$+o'i%a* 4a'!$, &o'o(i !a"a)*X ( &%*$ ()%a'$, )%o

  Poovi'o"

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  75/154

  Na !%a#*, M$=*'a%o&'i "o'$)a%'i o'& * #$($' 1-75. o&i'$ &o'o(i o&*!* o*!i&a'#* (*/4$'$ i#$'$ a)a. Po%$& ov$ o&*!$, !o#a #$ *#$&'o 'aia &a a)o+%$()a#$ v%i !*%($va !ao+%iv%$"$'o %#$i i"$=* 4oa)i#i $"a#aa'ia i $"a#a * %avo#*. Nai"$, 'a )$"$#* PVa $"#$ a'i$ (* "o$ &a

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  76/154

  v*!* !*+*#*?, o&'o('o #$&'o()av'i#$, &a &o4i#a#* 'a !%$&i), +o)%$4'a 'ova'a(%$&()va !o'v$%)i4i'$ va*)$?. U +%io 'av$&$'o# )$i #$ I o&%$&4a +o !o#o#(+$i#a'a +%ava v*$'#a !o%i()$ i(!#*ivo va()i,

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  77/154

  !%$&i)'o a%a'/"a'a #$ %i#$, o'i (*, o&'o('i +%o%a"i !o#i i" +%$)o&$,+%v$'()v$'o * (*/4i a&ovo#$'#a i')$%$(a +ov#$%iaa %avi#$'i $"a#a,a'ia M$=*'a%o&'o "o'$)a%'o o'&a.

  1.2. e)unarodni monetarni fond

  M$=*'a%o&'i "o'$)a%'i o'& o('ova' #$ * @%$))o' Goo&(* +oovi'o" 1-00.o&i'$, )o!o" o&%/ava'#a "$=*'a%o&'$ 'a'(i#(!$ !o'$%$'i#$, 'a !o#o# (**$()vova$ 00 $"#$. Na )o# !o'$%$'i#i *(vo#$' #$ i )a)*) MMFa !o#i" (**)v%=$'i a&ai Fo'&aQ

  &o+%i'o( %av'o"#$%'o" %avo#* "$=*'a%o&'$ )%ovi'$, ( i#$"o()va%$'#a vi(o!$ ()o+$ a+o($'o()i, o&'o('o %avo#a +%oivo&'i a!)o%a,

  *'a+%$=$'#$ "$=*'a%o&'$ "o'$)a%'$ (a%a&'#$,

  *vo=$'#$ "*)ia)$%a'o (i()$"a +a>a'#a i"$=* a'ia,

  o)!a'#a'#$, o&'o('o *4a/ava'#$, +a)'o4ia'('i &$i)a $"a#a a'ia+*)$" !%$&i)a i (%$&()ava MMFa,

  o)!a'#a'#$ &$vi'i o%a'i$'#a !o#a +%$&()av#a#* +%$+%$!* %avo#*"$=*'a%o&'$ %a"#$'$,

  o&%/ava'#$ ()a4i'o()i &$vi'i !*%($va.

  va!a &%/ava *ai * a'()vo MMFa (a o&%$=$'o" !vo)o" (%$&()ava. Po +%avi*,

  !vo)$ ($ *+a>*#* (a 25 * a)*, a o()a)a! 75 * va*)i $"#$ a'i$. O('ov'i!%i)$%i# a vi(i'* !vo)$ #$ o4a'a $!o'o"(!a +oii#a a'i$. Vi(i'a !vo)$ #$ o&o&**#*>$ 'aa#a a !o%i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  78/154

  1.3 Svjetska anka

  v#$)(!a 4a'!a, * v%i#$"$ o('iva'#a M$=*'a%o&'a 4a'!a a o4'ov* I %avo#I')$%'a)io'a @a'! o% R$o'()%*)io' a'& D$v$o+"$')? o('ova'a #$ o&"a+o(i#$ MMFa, * 4%$))o'oo&(!o" +a!$)* 1-05. o&i'$?, *

  viiv* )$$oo

  Ivo%'i 'aiv 4a'!$, !ao i v%i#$"$ '#$'o o('iva'#a, *+*>*#* 'a o('ov'i

  i# $ova'#a +o"o> o4'ovi %a)o" %ao%$'i $!o'o"i#a i ()va%a'#$ o('ova a'#iov %avo#. I()i'a, )a +o"o> 1-07. $a 5 "iio'a Ue?, +a(i%a'a !%oa#"ov$, 4ia #$ 'a)'o "a'#a o& o'$ &o&i#$#$'$ Ma%(aovi" +a'o".

  Po$)'i !a+i)a v#$)(!$ 4a'!$ * i'o(* o& 1 "ii#a%&i a"$%i!i &oa%a

  4io #$ +o&i#$#$' 'a &io'i$ 1. &io'ia, +%i $"* #$ 'o"i'a'a v%i#$&'o()#$&'$ &io'i$ i'o(ia 1. &oa%a. va!a a'ia #$ (vo# *&io "o%aa *+a)i)i&i#$o" * a)* ii &oa%i"a 2?, &i#$o" * va()i)o# va*)i 18?, a o()a)a! o&8 )$! +o +oiv* 4a'!$. Po$)!o" o(a"&$($)i o&i'a +%oa !a+i)av#$)(!$ 4a'!$ #$ *$)v$%o()%*$', $'i)o $&a#*>i, 4a'!a !%$&i)'a (%$&()va, 4$ o4i%a 'a '#iov*'a"#$'*, o&o4%ava (a"o * a%a'i#* va&$. U )o, v#$)(!a 4a'!a, &*o%o'o$&a'o, +o"a/$ * o()va%$'#* %av'o"#$%'o %avo#a "$=*'a%o&'$ )%ovi'$.K%$&i)i%a'#$ ($ v%$ * %a(+o'* o& 3 &o 5 o&i'a.Ka"a)'a ()o+a *)v%=*#$ ($ !ao va%i#a4i'a, a '#$'o *(!a=iva'#$ ($ +o +%avi* v%a'#$ a o&%$=$'i i'o( 4a'i +%o$')'i+o$'a. P%ovii#a 'a '$i(!o%i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  79/154

  +%$ovo%i o !%$&i)*, +o)+i(iva'#$ *ovo%a o !%$&i)*, 'a&o% %$aiai#$ +%o#$!)a,'a&o% 'a& +%o#$!)o" * *'!i#i. I()ov%$"$'o, +o()o#i '$!oi!o a(+$!a)a o#$'$+%o#$!)aQ )$'i!o)$'ooi'* (vo#i a!)iv'o()i 4a'!a %$aii%a +%$!o(vo#i "a'(i#(!i ai#ai#aQ M$=*'a%o&'o *&%*/$'#a a %avo# i M$=*'a%o&'$

  'a'(i#(!$ !o%+o%ai#$.

  M$=*'a%o&'o *&%*/$'#$ a %avo# I')$%'a)io'a D$v$o+"$') A((oia)io' IDA?(vo# o('ov'i i# &*o%o'o !%$&i)i%a'#$ #av'o ($!)o%a $"a#a * %avo#*,o()va%*#$ * o%"i +o(%$&ova'#a i"$=* %avi#$'i $"a#a, !o#$ o(i*%ava#*!%$&i)'a (%$&()va, i $"a#a * %avo#* !ao !o%i('i!a )i (%$&()ava. P%io%i)$)'aa!)iv'o() (a()o#i ($ * +o"aa'#* 'a#(i%o"a

  %a$ +$%io& o& 1 o&i'a. M$=*'a%o&'o *&%*/$'#$ a %avo# (%$&()va a %a&o(i*%ava i vii +%iva)'i )o! !a+i)aa * )i" $"#a"a. U )o, %*!ovo=$'a i()i" i#$",M$=*'a%o&'a 'a'(i#(!a !o%+o%ai#a I')$%'a)io'a Fi'a'$ Co%+o%a)io' IFC?()i"*i%a !%$i%a'#$ 'a'(i#(!i )%/i

  o&i'a.

  O%a'i v#$)(!$ 4a'!$ (*Q O&4o% *v$%'$%a, O&4o% iv%

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  80/154

  2. EVROPSKA ANKA ZA ONOVU 1 RAZVOJ

  Ev%o+(!a 4a'!a a o4'ov* i %avo# E*%o+$a' @a'! o% R$o'()%*)io' a'&D$v$o+"$') [email protected]? o('ova'a #$ 1--1. o&i'$, a '#$'i o('ivai, +o%$& Ev%o+(!$*'i#$, i Ev%o+(!$ i'v$()iio'$ 4a'!$, (* i &%/av$ 0?. O('ivai (vo#* a!)iv'o()+o(%$&()vo" @a'!$ v$*#* a +o&%*#$ $')%a'$ i i()o'$ Ev%o+$,

  P%$&(#$&'i! 4a'!$. #$&i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  81/154

  i (oi#a'o %avo#a. Po()o#i '$!oi!o "o&ai)$)a 'a'(i%a'#a va'#(!o)%ovi'(!i)%a'(a!i#aQ

  a? AM*%a4aa Go%!i' Ca+i)a Fi'a'i' D$$%%&$ a$?, !o#$+o&%a*"i#$va 'a'(i%a'#$ o4%)'o !a+i)aa, ii !%a)!o%o'i )%ovi'(!i +o(ova

  +o +%i'i+* So() +*( ii S"a%! *+ . P*)$" ovo "o&$a 4a'!a ova*#$)%ova!* %"*, !ao (vo a()*+'i!a, &a !*+i )%a/$'* %o4* i !i#$')* i()* +%o&a+o &oovo%$'o# i#$'i * !o#o# #$ i'!o%+o%i%a'a +%o)'a "a%/a. Ova!o ()%*!)*%i%a'*i#$'* !i#$') >$ a()*+'i!* +a)i)i * %a)a"a.

  4? AM*(a%a!a P%o#$) Fi'a'i' Joi') V$')*%$? #$ o4i! &*o%o'i#$"a'(i%a'#a !%o a#$&'i!o *aa'#$. vi (*&io'ii +%o#$!)a, *!#**#*>i 4a'!*i"a#* +%avo &a *$()v*#* * *+%av#a'#* i %a(+o$i &o4i)i, o&'o('o ('oi +%avo !o%iio )a&a

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  82/154

  a%)a'i * Uovo%* o EEZ*, a +o($4'o &a !%o 'a'(i%a'#$ +%o#$!a)a &o+%i'$($*%av'o)$/$'o" i ()a4i'o" %avo#* Za#$&'i$ &%/ava a'ia?.

  $&a"&$($)$ o&i'$ +%oa o4i#$/$'$ (*, i')$% aia, +o!*ao&()*+a'#a o& 2,5 a v$>i'* va*)a, o(i" a i)ai#a'(!* i%* i a +a>a'#a, * !o')$!()* +%o"$)a 'ova'i (%$&()ava, +%$&()av#a#*'a!'a&* o()va%$'* ( i#$" i(+*'#ava'#a o4av$$ +%$*$)$ '$!i" o('ov'i"+o(o". U )$!*>a +a>a'#a *4%a#a"o )%a'($% +%o)a, +a>a'#$ %$')i, !a"a)a i&ivi&$'&i.

  a'o" 67. Uovo%a o o('iva'#* Ev%o+(!$ $!o'o"(!$ a#$&'i$ +%$&vi=$'a #$o4av$a &%/ava a'ia &a )o!o" +%i#$a'o +$%io&a i * "#$%i * !o#o# #$ +o)%$4'o&a 4i ($ o(i*%ao 'o%"a'o *'!io'i%a'#$ a#$&'i!o )%/i

 • 7/24/2019 MF.SVE.T

  83/154

  +oi)i!o" &%/ava a'ia. Po%$& )oa, * *(!o# v$i (a 'av$&$'i", #$ *(+o()av#a'#$1 o&%/a'#$ %av'o)$/$ +a)'o 4ia'(a. a()av'i &io !o')$!()a i )$$oo

  )%a/ia #$&'a ()%a'a * (+o%*, !o#a #$ )%ovaa (a )i" 'ov$".U +o$&* ($!*'&a%'i ivo%a !o#a )%$)i%a#* ()$+$' i4$%aiai#$ !%$)a'#a!a+i)aa )%$4a i()a>i a!)iv'o()i Vi#$>a EU, !o#$ #$, +o$v o& 1-6. o&i'$ Fi%()Ca+i)a Di%$)iv$, 1-69-21? &o'i#$o '$!oi!o &i%$!)iva. D%*a &i%$!)iva #$*(i#$&ia 1