Metody opracowania i analizy wyników pomiarowych

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Metody opracowania i analizy wyników pomiarowych

 • WSTP

  METODY OPRACOWANIA I ANALIZY WYNIKW POMIARW

  U podstaw wszystkich nauk przyrodniczych ley zasada: sprawdzianem wszelkiej

  wiedzy jest eksperyment, tzn. jedyn miar prawdy naukowej jest dowiadczenie. Fizyka,

  to nauka przede wszystkim empiryczna. Pierwszym krokiem do ustalenia prawa fizycznego

  jest obserwacja zjawiska. Dla ustalenia i wyjanienia prawidowoci fizycznej naley wy-

  dzieli z wielu pobocznych wpyww najbardziej charakterystyczne, powtarzalne zwizki

  przyczynowe, co osiga si w celowo ustawionym dowiadczeniu. Dla otrzymania ilocio-

  wych wzajemnych zalenoci trzeba ustali odpowiednie wielkoci fizyczne, ktre mona

  mierzy. Definicje wielkoci fizycznych musz wic zawiera przepis na ich pomiar. Wi-

  da std szczegln rol eksperymentu i pomiarw.

  Laboratorium z fizyki ma na celu zaznajomienie studentw z podstawowymi przyrz-

  dami i metodami pomiarowymi oraz praktyczne zapoznanie z niektrymi zjawiskami i

  prawami przyrody tote w wielu przypadkach dowiadczenie bdzie suyo sprawdzeniu

  znanego ju prawa fizycznego.

  Naley sobie zdawa spraw z faktu, e kade prawo fizyczne ustalone na podstawie

  pomiarw jest wyidealizowan zalenoci pomidzy mniejsz lub wiksz liczb wielko-

  ci fizycznych, przy pominiciu wielu innych czynnikw wpywajcych na przebieg do-

  wiadczenia. Ten fakt oraz szereg innych, zwizanych z samym przyrzdem pomiarowym i

  eksperymentatorem, jest przyczyn, e kady pomiar obarczony jest bdem (niepewno-

  ci). Zatem rzetelne opracowanie pomiarw powinno zawiera take ocen ich dokadno-

  ci i wiarygodnoci, tzn., ocen niepewnoci pomiarw.

  Z prb rozwizania tego problemu powstay rnorodne i bardzo rozbudowane teorie

  bdu, czsto trudne do wzajemnego porwnania. Dlatego koniecznoci stao si opraco-

  wanie jednolitego, opartego na pewnym kompromisie, systemu oceny i zapisu niepewnoci

  pomiarowych.

  W 1995 r., po wielu latach pracy, uzgodniono midzynarodowe normy dotyczce

  niepewnoci w pomiarach. Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opubliko-

  waa dokument (Przewodnik, Midzynarodowa Norma), ktry po dokonaniu prze-

  kadu na jzyk polski i przyjciu odpowiedniej ustawy zobowizuje Polsk do stosowania

  norm ISO w zakresie obliczania i podawania we wszystkich publikacjach wynikw i nie-

  pewnoci pomiarw zgodnie z t Norm [1].

  Nowoci dotycz przede wszystkim odrniania niepewnoci pomiaru od bdu w

  potocznym tego sowa znaczeniu, przyjcia uzgodnionej terminologii i powszechnie akcep-

  towanej miary niepewnoci w pomiarach, szerszego korzystania z metod statystycznych

  oraz sposobu oceny i obliczania niepewnoci. Szersze wprowadzenie tych nowych zasad

  oraz krytyczn dyskusj Normy mona znale w publikacjach H. Szydowskiego [2]

  oraz A. Ziby [3].

 • 8

  W skrypcie zastosowano niektre zalecenia Midzynarodowej Normy przy szacowaniu i

  obliczaniu, a szczeglnie oznaczaniu niepewnoci w pomiarach, zachowujc pewne stosowa-

  ne do tej pory sposoby analizy i obliczania bdw pomiarw [4, 5, 6, 7].

  2. BDY I NIEPEWNOCI POMIAROWE

  Praca w laboratorium fizycznym polega na obserwacji zjawisk fizycznych, wykony-

  waniu pomiarw i ich interpretacji na podstawie poznanych teorii i praw fizyki. Oprcz

  poprawnego wykonania pomiarw, bardzo istotna jest analiza kocowych wynikw pod

  wzgldem ich wiarygodnoci i dokadnoci oraz przedstawienie uzyskanych rezultatw w

  sposb umoliwiajcy ich prawidow interpretacj, to jest jasno, przejrzycie i zgodnie z

  oglnie przyjtymi zasadami.

  Wskutek niedokadnoci naszych przyrzdw pomiarowych oraz niedoskonaoci

  naszych zmysw kady, nawet najstaranniej przygotowany i wykonany pomiar daje wynik

  obarczony pewn niepewnoci, rny od wartoci rzeczywistej. Warto niepewnoci

  moe mie zasadnicze znaczenie przy formuowaniu rnych praw fizyki i czsto decyduje

  o przyjciu lub odrzuceniu jakiej teorii. Analiza bdw dokonana przed przystpieniem

  do pomiaru moe wykaza jego zupen niecelowo i narzuci konieczno uycia innych

  przyrzdw lub metod pomiarowych. Rozpatrzenie caoci metody jakiego pomiaru oraz

  waciwa ocena popenionych bdw pozwala ustali dokadno, z jak naley wykona

  pomiar, oraz na pomiar jakiej wielkoci naley zwrci szczeglna uwag. Stopie dokad-

  noci pomiaru zaley od uywanych przyrzdw i stosowanej metody pomiarowej i byoby

  strat czasu stara si otrzyma wiksz dokadno od tej, jak okrelaj zadane warunki

  pomiarowe.

  Midzynarodowa Norma jako podstaw przyjmuje now filozofi traktowania zjawi-

  ska bdu. Na tej podstawie nastpuje ucilenie nazewnictwa, w szczeglnoci znaczenia

  kluczowych sw bd i niepewno. Termin bd (pomiaru) powinien by uywany w

  znaczeniu jakociowym albo oznacza rnic:

  bd pomiaru = warto zmierzona warto rzeczywista

  x = x xo (1)

  Wynik liczbowy wyraenia (1) nie moe by wyliczony, gdy nie jest znana warto rze-

  czywista xo. Jest to realizacja pojedynczej zmiennej losowej i nie moe by wyliczona a

  priori, podobnie jak nie mona przewidzie wyniku rzutu kostk. Tak zdefiniowany bd

  pomiaru nie jest zatem przedmiotem zainteresowania rachunku niepewnoci pomiaru. Sama

  nazwa (bd) tej wady pomiarw sugeruje moliwo jej usunicia. Rodzaje bdw pomia-

  rowych omwimy na prostym przykadzie pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomoc

  wahada matematycznego (w. 2). Wyobramy sobie, e zmierzylimy kilkakrotnie czas

  wahni metalowej kulki przywizanej do koca nici o dugoci l. Pocztkowe wychylenie

  kulki wynosio 20. Obliczenie przyspieszenia ziemskiego przy uyciu wzoru na okres

  waha wahada prostego

 • 9

  2

  2

  T

  l4g

  spowoduje otrzymanie wynikw systematycznie zanionych w stosunku do wartoci rze-

  czywistej. Przyczyn jest zastosowanie przyblionego wzoru na okres waha wahada

  susznego tylko w przypadku maych wychyle. O tak otrzymanych wynikach pomiarw

  powiemy, e s one obarczone bdem systematycznym. Inn przyczyn powstania tego

  typu bdw moe by np. uycie stopera, ktrego wskazwki z chwil rozpoczcia pomia-

  rw nie pokrywaj si z pocztkiem skali lub stoper chodzi za wolno albo za szybko,

  wywoujc systematyczne zanianie lub zawyanie wartoci okresu waha.

  Przypumy, e w serii piciu pomiarw czasu 50 wahni, jeden z pomiarw zosta

  zakoczony po 45 wahniciach. Pomiar ten da drastycznie rn warto przyspieszenia

  ziemskiego. Okrelimy go jako pomiar obarczony bdem grubym, czyli pomyk. Po-

  myki powstaj rwnie wskutek faszywego odczytania wskaza przyrzdw lub niepra-

  widowego zapisania odczytu (np. pomyka w jednostkach). Pomyki daj si atwo zauwa-

  y, poniewa otrzymany wynik rni si znacznie od innych wynikw pomiarw tej samej

  wielkoci (rys. 1).

  Rys. 1

  Na rysunku pokazano seri pomiarw wielkoci X, obarczonej bdami systematycznymi i

  pomyk, przy czym xo jest wartoci rzeczywist wielkoci X.

  Bdy pomiarowe, zarwno systematyczne, jak i grube, maj wspln cech. Mona je

  wyeliminowa poprzez: a) uycie waciwie dziaajcych przyrzdw, b) poprawne prze-

  prowadzenie pomiarw, c) stosowanie poprawek matematycznych do wzorw przyblio-

  nych, d) usunicie z serii pomiarw wyniku obarczonego bdem grubym lub jego powt-

  rzenie, o ile mamy tak moliwo.

  W naszej praktyce laboratoryjnej zakadamy, e wszystkie bdy systematyczne zosta-

  y rozpoznane przez eksperymentatora i uwzgldnione w trakcie pomiarw, a wyniki tych

  pomiarw s wolne od bdw systematycznych.

  Wyeliminowanie bdw pomiarowych jest zabiegiem koniecznym, ale nie prowadz-

  cym do uzyskania wynikw jednoznacznie pokrywajcymi si z rzeczywist wartoci

  wielkoci mierzonej. Kady bowiem pomiar jest obciony niepewnoci pomiarow.

  Midzynarodowa Norma wprowadza pojcie niepewno pomiaru jako najwaniej-

  szy na nowo okrelony termin. Zgodnie z Przewodnikiem: niepewno jest zwizanym z

  rezultatem pomiaru parametrem, charakteryzujcym rozrzut wynikw, ktry mona w

  uzasadniony sposb przypisa wartoci mierzonej. Takim przykadowym parametrem

  okrelajcym niepewno pomiaru moe by odchylenie standardowe obliczone dla serii

  pomiarw.

  x0 x - wynik pomiaru

  bdy systematyczne

  warto rzeczywista pomyka

 • 10

  Wrd niepewnoci pomiarowych wyrni mona niepewnoci przypadkowe i

  niepewnoci systematyczne. Na og jednak ktra z wymienionych niepewnoci pomia-

  rowych dominuje.

  Jeeli dokadno przyrzdu jest dostatecznie dua, wwczas w serii pomiarowej

  otrzymamy pewien rozrzut wynikw. wiadczy to o przewadze niepewnoci przypadko-

  wych nad systematycznymi.

  rdem wystpowania niepewnoci przypadkowych moe by mierzona wielko

  (mwimy wwczas o niepewnoci przypadkowej obiektu) lub sam eksperymentator wraz

  z otoczeniem i przyrzdami pomiarowymi (niepewno przypadkowa metody). Np. nie-

  pewno przypadkowa obiektu przy pomiarze gruboci pytki oowianej rub mikrome-

  tryczn bdzie miaa swe rdo w rnicach gruboci pytki mierzonej w kilku rnych

  punktach. Niepewno przypadkowa metody wynika moe natomiast z rnic w dociska-

  niu ruby w kolejnych pomiarach.

  Na powstanie niepewnoci przypadkowych nakada si wiele niezalenych przyczyn,

  co prowadzi do tego, e wyniki pomiarw, w ktrych dominuj niepewnoci przypadkowe,

  ukadaj si symetrycznie wok wartoci rzeczywistej (rys. 2).

  Rys. 2

  Natomiast rdem niepewnoci systematycznych s ograniczone moliwoci pomia-

  rowe zwizane z klas (dokadnoci) uytego przyrzdu oraz z moliwoci odczytu jego

  wskaza przez obserwatora. Przewaga niepewnoci systematycznych nad przypadkowymi

  ujawni si poprzez otrzymanie identycznych bd nieznacznie rnicych si wynik