Click here to load reader

Metodologija - Slavo Kukić, Brano Markić - A4

  • View
    266

  • Download
    16

Embed Size (px)

Text of Metodologija - Slavo Kukić, Brano Markić - A4

dr

SADRAJ

1. POJAM ZNANOSTI I ZNANSTVENOISTRAIVAKOG RADA

1.1. to je znanost? .............................................................

1.2. Osnovna obiljeja znanosti .............................................

1.3. Osnovne znanstvene kategorije.

1.3.1. Pojam..

1.3.2. Sud

1.3.3. Zakljuak.

1.3.4. Definicija..

1.3.5. Divizija..

1.3.6. Znanstveno otkrie

1.3.7. Dokaz..

1.4. Razvoj znanosti ............................................................

1.4.1. Povijesni razvoja znanosti...........................

1.4.2. Razvoj suvremene znanosti...................................

1.5. Obiljeja znanstvene spoznaje.........................................

1.5.1. Objektivnost znanstvene spoznaje.........................

1.5.2. Preciznost znanstvene spoznaje ...........................

1.5.3. Sistematinost znanstvene spoznaje

1.5.4. Opost znanstvene spoznaje

1.5.5. Provjerljivost znanstvene spoznaje.

1.5.6. Organiziranost znanstvene s poznaje..

1.6. Osnovni oblici znanstvene spoznaje.................................

1.6.1. Znanstveni zakon................................................

1.6.2. Pojam i struktura znanstvene teorije......................

1.6.3. Znanstveno objanjenje i znanstveno predvianje....

1.6.3.1. Znanstvena deskripcija..............................

1.6.3.2. Znanstvena klasifikacija.............................

1.6.3.3. Znanstveno objanjenje .............................

1.6.3.4. Znanstveno predvianje.............................

1.7. Klasifikacija znanosti.......................................................

1.8. Znanstvenoistraivaki rad...............................................1.8.1. Pojam i vrste znanstvenoistraivakog rada ............

1.8.1.1. Fundamentalna istraivanja..........................

1.8.1.2. Primijenjena istraivanja..............................

1.8.1.3. Razvojna istraivanja ..................................

1.8.2. Pojam i vrste znanstvenih i strunih djela...............

1.8.2.1. Pojam i vrste znanstvenih djela.....................

1.8.2.1.1. Vrste znanstvenih lanaka .................

1.8.2.2. Pojam i vrste strunih djela..........................

1.8.2.3. Pojam i vrste znanstveno-strunih djela..........

1.9. Organizacija vlastitog znanstvenog i strunog rada.

1.9.1. Znaajke znanstvenog radnika

1.9.2. Organizacija vlastitog strunog i znanstvenog rada

1.9.3. Pitanja u vezi s prouavanjem literature

1.9.4. Pripreme usmenih izlaganja

2. ODNOS ZNANSTVENE METODE I METODOLOGIJE.2.1. Uope o znanstvenoj metodi............................................

2.2. Razlike izmeu znanstvene metode i metodologije.............

2.3. Naela i znaajke metodologije

znanstvenoistraivakog rada..........................................

2.4. Vrste metodolokih problema...........................................

3. FAZE PROCESA ZNANSTVENOG ISTRAIVANJA

3.1. Openito o fazama znanstvenog istraivanja......................

3.2. Izbor i definiranje predmeta istraivanja............................

3.2.1. Izbor predmeta istraivanja......................................

3.2.1.1. Traenje znanstvenih informacija neophodnih

za formuliranje predmeta istraivanja..............

3.2.1.2. Formuliranje predmeta istraivanja................3.2.2. Odreivanje ciljeva istraivanja.................................

3.3. Postavljanje hipoteza i sreivanje varijabli.........................

3.3.1. Postavljanje hipoteza..............................................

3.3.2. Sreivanje varijabli.................................................3.4. Izrada projekta istraivanja.............................................

3.4.1. Idejni projekt istraivanja........................................

3.4.2. Izvedbeni projekt istraivanja..................................

3.5. Prikupljanje i obrada podataka.........................................

3.6. Znanstveno tumaenje i interpretacija podataka................

3.7. Izvjetaj o rezultatima istraivanja...................................

4. METODE ZNANSTVENOG ISTRAIVANJA.............

4.1. Klasifikacija metoda znanstvenog istraivanja...................

4.2. Ope znanstvene metode...............................................

4.2.1. Metode indukcije i dedukcije .................................

4.2.1.1. Metoda indukcije........................................

4.2.1.1.1. Vrste indukcije.................................4.2.1.2. Metoda dedukcije.......................................

4.2.1.3. Povezanost i razlike izmeu indukcije i

dedukcije kao metoda i naina zakljuivanja...4.2.2. Metode analize i sinteze.......................................

4.2.2.1. Metoda analize........................................

4.2.2.2. Metoda sinteze..........................................

4.2.2.3. Slinosti i razlike izmeu analize i sinteze...

4.2.3. Metoda dokazivanja i opovrgavanja

4.2.4. Metoda klasifikacije

4.2.5. Metoda komparacije

4.2.6. Metoda modeliranja

5. Tehnike prikupljanja EMPIRIJSKIH podataka

5.1. Tehnike ispitivanja

5.1.1. Prikupljanje podataka pomou upitnika

5.1.1.1. Anketa

5.1.1.2. Intervju

5.1.1.3. Upitnik

5.1.1.4. Pravljenje anketnog upitnika

5.1.1.4.1. Formulacija pitanja s obzirom na njihov smisao

5.1.1.4.2. Verbalna formulacija pitanja

5.1.1.4.3. Redoslijed pitanja u upitniku

5.1.1.4.4. Zakljune sugestije za pravljenje upitnika

5.1.1.5. Anketiranje

5.1.1.5.1. Predispitivanje

5.1.1.5.2. Uvod anketi

5.1.1.5.3. Provoenje ankete

5.1.1.6. Uzorak

5.1.1.6.1. Pojam uzorka

5.1.1.6.2. Vrste uzorka

5.1.1.6.2.1. Uzorci koji nisu odabrani na osnovu teorije vjerojatnosti

5.1.1.6.2.2. Uzorci nastali na osnovu teorije vjerojatnosti

5.1.1.6.2.3. Zonski uzorak kao vrsta mjeovitog tipa uzoraka

5.1.1.7. Greke i pristranosti u anketiranju

5.1.2. Testiranje

5.1.2.1. Vrste testova

5.1.2.1.1. Testovi mogunosti

5.1.2.1.2. Testovi linosti

5.1.3. Skaliranje

5.1.3.1. Pojam skaliranja

5.1.3.2. Vrste skala

5.1.3.3. Nedostaci skaliranja

5.2. Promatranje

5.2.1. Pojam promatranja

5.2.2. Vrste znanstvenog promatranja

5.2.2.1. Izvori suvremenih oblika promatranja

5.2.2.2. Vrste promatranja

5.2.2.3. Realiziranje promatranja

5.3. Klasifikacija i mjerenje

5.3.1. Klasifikacija

5.3.2. Mjerenje

5.3.2.1. Vrste mjerenja

5.4. Eksperiment

5.4.1. Vrste eksperimenata

5.5. Analiza sadraja

5.5.1. Utemeljivanje i razvoj analize sadraja

5.5.2. Odreenje pojma

6. STATISTIKE TEHNIKE OBRADE PODATAKA

6.1. Uvod

6.1.1. to je statistika?6.1.2. Populacija i uzorci

6.1.3. Deskriptivna i inferencijalna statistika

6.1.4. Raunalni softver za statistike analize

6.2. Prikaz podataka

6.2.1. Uvod

6.2.2. Tipovi podataka

6.2.3. Prikaz kvalitativnih podataka

6.2.4. Grafiki opis kvalitativnih podataka

6.2.5. Grafiki opis kvantitativnih podataka: S- L prikaz

6.2.6. Tablini prikaz kvantitativnih podataka: distribucija relativnih frekvencija 6.2.6.1. Statistiki niz

6.2.6.2. Grupiranje podataka

6.2.7. Grafiki prikaz kvantitativnih podataka: histogram i poligon

6.2.7.1. Histogram

6.2.8. Kumulativne ditribucije i kumulativni poligoni 6.2.9. Zadaci za vjebe6.3. Mjere centralne tendencije, rasprenja i statistiki momenti6.3.1. Uvod

6.3.2. Mjere centralne tendencije

6.3.2.1. Aritmetika sredina6.3.2.1.1. Prednosti aritmetike sredine6.3.2.1.2. Nedostaci aritmetike sredine6.3.2.2. Harmonijska sredina i geometrijska sredina6.3.2.3. Medijan6.3.2.4. Mod6.3.2.5. Raspon varijacije6.3.3. Varijanca i standardna devijacija6.3.3.1. Primjene standardne devijacije

6.3.4. Mjere relativne rasprenosti: koeficijent varijacije6.3.4.1. Mjere relativne rasprenosti

6.3.5. Mjere asimetrije6.3.5.1. Spljotenost

6.3.5.2. Kurtosis

6.3.6. Metode otkrivanja vanjskih vrijednosti (outlier)6.3.6.1. Upotreba standardiziranog obiljeja

6.3.6.2. Metoda Box plot

6.3.7. Izraunavanje mjera centralne tendencije za grupirane podatke6.3.8. Raunalni softveri za deskriptivnu statistiku6.3.9. Vjeba6.4. Vjerojatnost6.4.1. Eksperiment, dogaaji i vjerojatnost, vjerojatnost dogaaja

6.4.2. Pristupi definiranju vjerojatnosti

6.4.3. Polje dogaaja

6.4.3.1. Klasina definicija vjerojatnosti

6.4.3.2. Statistika definicija vjerojatnosti6.4.4. Uvjetna vjerojatnost i neovisnost

6.5. Distribucije vjerojatnosti6.5.1. Sluajna varijabla

6.5.2. Veza izmeu distribucije vjerojatnosti diskretne varijable i relativnih frekvencija 6.5.2.1. Aritmetika sredina ili oekivana vrijednost

6.5.2.2. Varijanca i standardna devijacija

6.5.3. Binomna distribucija vjerojatnosti

6.5.4. Poissonova distribucija

6.5.5. Kontinuirane sluajne varijable: funkcija distribucije i funkcija gustoe 6.5.5.1. Numerika svojstva kontinuirane sluajne varijable6.5.6. Normalna distribucija vjerojatnosti 6.6. Distribucije (rasporedi) uzoraka6.6.1. Zato je bitna metoda uzorka

6.6.2. Sluajni uzorak

6.6.3. Distribucija uzoraka

6.6.

Search related