Click here to load reader

Metodologie fundamentarea-plan scolarizare 2011- · PDF file cu PLAI şi PRAI, în vederea orient ării şi consilierii pentru carier ă a elevilor din cls. a VIII-a, a absolven Ńilor

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Metodologie fundamentarea-plan scolarizare 2011- · PDF file cu PLAI şi PRAI, în...

 • 1

  Anexă la O.M.E.C.T.S. nr.5618 /11.11.2010

  METODOLOGIE

  pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar

  2011-2012

  CAPITOLUL I

  ASPECTE CU CARACTER GENERAL Art.1. Potrivit prevederilor Legii învăŃământului nr. 84/1995,

  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează reŃeaua învăŃământului

  preuniversitar de stat şi propune Guvernului, spre aprobare, cifrele de şcolarizare.

  Art.2. Pentru anul şcolar 2011-2012, propunerile pentru proiectul planului de şcolarizare şi al reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar se vor elabora de inspectoratele şcolare. Fiecare inspectorat şcolar va realiza un studiu de specialitate prin care va fundamenta planul de şcolarizare din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice şi economice. La elaborarea acestuia vor fi implicaŃi profesorii consilieri din centrele şi cabinetele şcolare, specialişti din centrele judeŃene/ale municipiului Bucureşti de resurse şi asistenŃă educaŃională, din cadrul centrului judeŃean/al municipiului Bucureşti de asistenŃă psihopedagogică, cadre didactice de la toate nivelurile de învăŃământ, sindicatele din învăŃământ, reprezentanŃii organizaŃiilor judeŃene/ ale municipiului Bucureşti ale părinŃilor, autorităŃile locale (prefecturi, consilii judeŃene, consilii locale etc.) şi Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social. Componentele acestui studiu vor viza:

  1. analiza cuprinderii absolvenŃilor cls. a VIII-a pentru continuarea

 • 2

  studiilor prin ciclul inferior al liceului, precum şi oferta educaŃională structurată pe rute educaŃionale prin tipurile de şcoli din cadrul reŃelei din zonă sau zonele apropiate;

  2. analiza opŃiunilor elevilor cls. a VIII-a; 3. analiza opŃiunilor absolvenŃilor şcolilor de arte şi meserii din

  învățământul special , promoŃia 2011, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), învăŃământ de zi, în conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005 privind Metodologia continuării studiilor după finalizarea învăŃământului obligatoriu, în domeniul care răspunde tendinŃelor de dezvoltare economică a zonei;

  4. analiza opŃiunilor absolvenŃilor şcolilor de arte şi meserii din promoțiile anterioare ți ai programului „ A doua țansă” / învățământ secundar inferior, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), învăŃământ seral, în conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 5021/23.09.2005 privind Metodologia continuării studiilor după finalizarea învăŃământului obligatoriu, în domeniul care răspunde tendinŃelor de dezvoltare economică a zonei; 5. analiza opŃiunilor absolvenŃilor anului de completare, pentru clasa a XII-a învăŃământ liceal de zi/seral (ciclul superior) prin ruta progresivă; 6. analiza opțiunilor absolvenților ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică pentru clasa a XI-a, învățământ liceal de zi/seral (ciclul superior) sau pentru stagiile de pregătire practică;

  7. identificarea calificărilor profesionale pentru care se va organiza şcolarizarea prin unitatea de învăŃământ, pe baza tendinŃelor de dezvoltare socială, economică şi a prognozei ocupării forŃei de muncă în conformitate cu PLAI şi PRAI, în vederea orientării şi consilierii pentru carieră a elevilor din cls. a VIII-a, a absolvenŃilor şcolilor de arte si meserii din serii anterioare, a absolvenților ciclului inferior al liceului, a absolvenŃilor anului de completare şi a elevilor cuprinşi în programul a doua şansă; 8. identificarea unităților de învățământ din mediul rural care pot organiza clase de învăŃământ liceal-filiera tehnologică (ciclul inferior şi, după caz, ciclul superior al liceului), precum şi învăŃământ postliceal;

  Art.3. Planul Regional de AcŃiune pentru ÎnvăŃământ (PRAI), Planul Local de AcŃiune pentru ÎnvăŃământ (PLAI) şi Planul de AcŃiune al Şcolii (PAS) sunt documente de planificare elaborate în parteneriat, care stabilesc (prognozează) nevoia de calificare pe termen mediu şi scurt, şi sunt documentele care stau la baza procesului de fundamentare a cifrei de şcolarizare şi de stabilire a reŃelei unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

 • 3

  CAPITOLUL II CRITERII PENTRU FUNDAMENTAREA PLANULUI DE

  ȘCOLARIZARE

  Art.4. Criteriile pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare sunt: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socio-economic, oferta educaŃională.

  Art.5. Pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare în cadrul criteriului legislativ se va urmări:

  1. respectarea condiŃiilor impuse prin Legea învăŃământului nr. 84/1995,

  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul

  personalului didactic cu modificările si completările ulterioare; 3. respectarea prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.

  75/2005 privind asigurarea calităŃii educaŃiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;

  4. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcŃionare provizorie a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar;

  5. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituŃională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaŃiilor furnizoare de educaŃie;

  6. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităŃilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii;

  7. respectarea numărului de norme/posturi aprobate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului fiecărui inspectorat scolar;

  8. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 866 /13.08.2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăŃământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare şi a OMECTS nr. 3081/27.01.2010, OMECTS nr.3331/25.02.2010.

 • 4

  9. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1555 din 9 decembrie 2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăŃământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare;

  10. respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1618/2009 privind finanŃarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, finanŃate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

  11. respectarea ordinelor, metodologiilor, regulamentelor, instrucŃiunilor şi notificărilor emise de minister cu privire la modul de fundamentare a planului de şcolarizare pentru fiecare nivel de pregătire, formă de învăŃământ, profil, specializare, domeniu, calificare profesională, de la toate unităŃile de învăŃământ care funcŃionează pe raza teritorială a inspectoratului;

  12. asigurarea resurselor umane calificate pentru toate nivelurile de învăŃământ;

  13. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării propunerii planului de şcolarizare prin învăŃământ profesional şi tehnic - Planul Regional de AcŃiune pentru ÎnvăŃământ (PRAI) şi Planul Local de AcŃiune pentru ÎnvăŃământ (PLAI).

  Art.6. Pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare în

  cadrul criteriului economic se va ține seama de :

  1. analiza situaŃiei claselor paralele, care la sfârşitul anului şcolar au efective sub limita minimă admisă şi a căror comasare se impune, fie la nivelul fiecărei şcoli, fie la nivelul localităŃii/unităŃii teritorial- administrative, în vederea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1618/2009 privind finanŃarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat, finanŃate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010, cu modificările ți completările ulterioare;

  2. încadrarea strictă în numărul de posturi stabilite de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare inspectorat şcolar;

  3. analiza situaŃiei claselor care au funcŃionat cu efective sub limita admisă şi comasarea acestora la nivelul unităŃii de învăŃământ sau a localităŃii/unităŃii teritorial-administrative, astfel încât în anul şcolar 2011-2012 să fie respectate prevederile art. 158 alin. 1 privind

 • 5

  efectivele admise conform Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  4. diminuarea analfabetismului, înregis