Click here to load reader

METODOLOGIE DE ELABORARE, MONITORIZARE ȘI ... evaluarea politicilor publice din aria de expertiza a ... drepturilor fundamentale, a principiului incluziunii și oportunităților

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of METODOLOGIE DE ELABORARE, MONITORIZARE ȘI ... evaluarea politicilor publice din aria de expertiza a...

 • - 1 -

  METODOLOGIE DE ELABORARE, MONITORIZARE ȘI

  EVALUARE A UNEI POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIILE

  OCUPĂRII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE

  - OCTOMBRIE 2018 -

 • - 2 -

  CUPRINS

  PARTEA ÎNTÂI : METODOLOGIE DE ELABORARE,

  MONITORIZARE ȘI EVALUARE A UNEI POLITICI

  PUBLICE IN DOMENIILE OCUPARII ȘI INCLUZIUNII

  SOCIALE

  PARTEA A DOUA : MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA

  POLITICILOR PUBLICE DIN DOMENIUL OCUPĂRII ȘI

  INCLUZIUNII SOCIALE

 • - 3 -

  Centrul de Dezvoltare Socială T&CO din Iași

  derulează în perioada aprilie 2018 – august 2019

  proiectul PRO-PACT – PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI

  PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY,

  CAPACITARE ȘI TRAINING, proiect cofinanțat din

  Fondul Social European (FSE) prin Programul

  Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 –

  2020.

  Obiectivul general al proiectului îl

  reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și

  partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și

  Parteneriatelor Județene pentru ocupare și

  incluziune socială de a se implica activ în procesul

  de formulare a politicilor publice în domeniile

  ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu

  autoritățile publice.

  Lucrarea și-a propus să asigure un suport

  metodologic în formularea, implementarea si

  evaluarea politicilor publice din aria de expertiza a

  organizațiilor neguvernamentale și a partenerilor

  sociali implicați în structurile Pactelor regionale și

  ale Parteneriatelor județene pentru ocupare și

  incluziune socială prin:

  - o mai buna formulare a problemelor si

  prioritatilor comunităților locale cărora

  administrația publică le raspunde;

 • - 4 -

  - o gândire mai atentă a politicilor alternative

  de a răspunde acestor probleme și priorități;

  - luarea deciziilor în baza unor date și studii,

  prin evaluarea costurilor și beneficiilor financiare,

  sociale, de mediu și sănătate ale diverselor politici

  care vin în întâmpinarea priorităților comunităților;

  - o mai bună monitorizare și evaluare a

  progreselor în implementarea programelor,

  proiectelor si acțiunilor administratiei publice, prin

  masurarea performantei si prezentarea rezultatelor

  publicului larg.

  Raport de monitorizare a politicilor publice

  din domeniul ocupării și incluziunii sociale asigură

  suportul metodologic necesar realizării de propuneri

  de politici publice și sunt explicate rolul și

  necesitatea activităților de monitorizare și evaluare

  în vedere creșterii performanțelor și îmbunătățirii

  eficienței în sectorul public, oferind în acelasi timp

  și un suport metodologic pentru desfășurarea

  acestor activități.

 • - 5 -

  PARTEA ÎNTÂI : METODOLOGIE DE

  ELABORARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE A UNEI

  POLITICI PUBLICE IN DOMENIILE OCUPARII ȘI

  INCLUZIUNII SOCIALE

 • - 6 -

  Monitorizarea și evaluarea politicilor publice

  sunt elemente care asigură buna guvernanță și buna

  administrare a resurselor și acțiunilor care sunt

  planificate la nivel local sau național.

  Prin aceste două mecanisme cetățenii se

  asigură că politicile publice sunt concepute și

  implementate pe baze de legalitate, cu respectarea

  drepturilor fundamentale, a principiului incluziunii și

  oportunităților egale, cu participarea tuturor

  actorilor relevanți. De asemenea că ele răspund

  nevoilor reale exprimate în societate la un moment

  dat.

  Politicile publice trebuie să fie predictibile,

  transparente și eficiente, la toate nivelurile

  administrative la care acționează.

  Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii

  Europene1 include dreptul cetățeanului la o bună

  administrare din partea instituțiilor statului.

  1 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 2012/C 326/02 , art.41, https://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT , Jurnalul Uniunii Europene, 26.10.2012

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

 • - 7 -

  Ce este o politică publică?

  Pentru scopul prezentei metodologii, am ales

  ca referință definiția folosită de Marius Constantin

  Profiroiu și Elena Iorga în Manualul de Politici

  Publice2 editat de Institutul Pentru Politici Publice în

  octombrie 2009.

  ”O politică publică este un ansamblu de

  măsuri luate de către o autoritate legală şi

  responsabilă care vizează îmbunătăţirea condiţiilor

  de viaţă ale cetăţenilor sau conceperea unor măsuri

  de stimulare a creşterii economice.”

  HG nr. 870/2006 – defineşte politicile

  publice drept “totalitatea activităţilor desfăşurate

  de administraţia publică centrală de specialitate,

  în scopul soluţionării problemelor de politici

  publice identificate şi pentru asigurarea

  dezvoltărilor necesare într-un anumit domeniu”.

  Politicile publice rezolvă probleme ale

  societății și trebuie să se bazeze pe valorile

  acceptate și promovate de societate la momentul

  respectiv: libertate, bunăstare, egalitate, respect al

  drepturilor fundamentale etc.

  2http://www.politicipublice.ro/uploads/Manual_Politici_Publice_IPP .pdf, pag. 17

  http://www.politicipublice.ro/uploads/Manual_Politici_Publice_IPP.pdf http://www.politicipublice.ro/uploads/Manual_Politici_Publice_IPP.pdf

 • - 8 -

  Abordări principale în realizarea

  politicilor publice

  Există două abordări frecvent întâlnite în elaborarea

  politicilor publice3:

  1. “Politicile axate pe scopuri” – care privesc

  aspectele strategice la nivel înalt sau domeniile

  de politici în general. Aceste politici vizează

  probleme generale şi complexe şi stabilesc o

  serie de obiective de dezvoltare pe termen

  mediu. În dezvoltarea şi implementarea unor

  astfel de strategii este necesar să fie implicate

  mai multe instituţii. Iată câteva exemple de

  astfel de politici: Planul Naţional de

  Dezvoltare, Strategia de Dezvoltare Durabilă,

  Programul de Reducere a Sărăciei, Politica de

  Dezvoltare Rurală etc.

  2. “Politicile axate pe probleme” – se axează pe

  anumite probleme sau aspecte specifice care

  trebuie soluţionate şi care ţin de o anumită zonă

  a politicilor. De regulă, titlul documentului de

  politică indică pe ce anume se concentrează

  acesta (ex: îmbunătăţirea sistemului de

  3 Ministerul Administrației și Internelor, Manual de politici publice, document elaborat în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice” , PODCA, cod SMIS nr. 22857

 • - 9 -

  licenţiere a universităţilor, reducerea ratei

  şomajului în rândul populaţiei Roma din mediul

  rural, reducerea numărului de evadaţi din

  închisori, soluţionarea problemelor cu

  grădiniţele din noile zone ale oraşelor etc.).

  Politicile pot avea deci un profil de corectare a

  unor factori care au condus la dezechilibre în

  societate, sau pot avea un scop de creștere și

  inovare (de exemplu politici de creștere a

  competitivității economice a unei regiuni sau a unui

  stat).

  Nu toate problemele din societate stau la baza

  elaborării unei politici publice. O problemă devine

  subiect de politică publică atunci când este pusă pe

  agenda politică de către grupuri de presiune sau de

  interese. Actorii care se constituie parte în aceste

  grupuri aduc problema în atenția decidenților și

  generează soluții pentru rezolvarea ei. Spunem că

  agenda publică va coincide cu agenda instituțională

  atunci când problema devine subiect al unei politici

  publice, așadar atunci când guvernul include

  rezolvarea problemei respective pe agenda sa

  proprie de acțiuni prioritare.

  Ciclul politicilor publice este un proces compus din

  cinci etape care descrie modul în care sunt inițiate,

  elaborate, realizate și urmărite aceste politici.

  Acest ciclu conține următorii pași:

  1. Identificarea și definirea problemei

  2. Stabilirea agendei (publice, instituționale)

 • - 10 -

  3. Identificarea variantelor. Alegerea soluției.

Search related