Click here to load reader

metodika - nbs.sk · PDF fileMETODIKA Štvrťročné finančné účty Kapitola: Úvod 3 1 Úvod Štvrťročné finančné účty (ŠFÚ) predstavujú finančné štatistické údaje

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of metodika - nbs.sk · PDF fileMETODIKA Štvrťročné finančné účty...

 • NRODN BANKA SLOVENSKA

  ODBOR TATISTIKY

  METODIKA

  k tvrronm finannm tom

 • METODIKA

  tvrron finann ty

  2

  Obsah 1 vod ................................................................................................................................................ 3

  2 Kov aspekty tvrronch finannch tov ............................................................................. 4

  3 F v systme ESA 2010 .................................................................................................................. 6

  3.1 Toky finannch aktv a pasv .................................................................................................. 6

  3.1.1 Transakcie ........................................................................................................................ 6

  3.1.2 Ostatn zmeny aktv a pasv (OZ) .................................................................................... 6

  3.2 Stavy finannch aktv a pasv ................................................................................................. 6

  3.3 Postupnos nrodnch tov .................................................................................................. 7

  3.4 Pravidl tovania ................................................................................................................... 8

  3.4.1 Oceovanie ...................................................................................................................... 8

  3.4.2 as zaznamenvania ........................................................................................................ 8

  3.4.3 Konsolidcia ..................................................................................................................... 9

  3.5 Klasifikcia intitucionlnych sektorov a finannch nstrojov .............................................. 9

  3.6 dajov zdroje zostavovania F ......................................................................................... 11

  3.6.1 F ako kompilovan tatistika ..................................................................................... 11

  3.6.2 dajov pokrytie ........................................................................................................... 12

  3.6.3 Protistrany ..................................................................................................................... 12

  3.6.4 Zabezpeenie konzistentnosti dajov ........................................................................... 12

  3.6.5 Ocenenia finannho aktva pre potreby F ............................................................... 13

  3.7 Intern a extern zdroje dajov pre zostavenie F ............................................................ 14

  3.8 Proces zostavovania F ....................................................................................................... 15

  4 Schma zostavenia F ................................................................................................................. 17

 • METODIKA

  tvrron finann ty

  Kap

  ito

  la:

  vod

  3

  1 vod

  tvrron finann ty (F) predstavuj finann tatistick daje, ktor vytvraj integrlnu

  sas systmu nrodnch tov. Nrodn ty s na Slovensku vykazovan v zmysle medzinrodne

  akceptovanch a tandardizovanch smernc a noriem v slade s novou metodikou - Eurpskym

  systmom nrodnch a regionlnych tov ESA 2010 (Manul ESA 2010 bol uverejnen v radnom

  vestnku ako prloha A k Nariadeniu Eurpskeho parlamentu a Rady (E) 549/2013 a prlohu B tohto

  nariadenia tvor Program zasielania dajov ESA 2010). Zmeny v metodike systmu nrodnch tov

  ESA 2010 oproti donedvna pouvanej ESA 95 s orientovan na zachytenie zmien ekonomickej

  reality v podmienkach narastajcej globalizcie. Spsob vykazovania dajov v zmysle

  implementovanej metodiky ESA 2010 vedie k prehbeniu a zlepeniu fungovania celho systmu

  nrodnch tov. Nov metodika zrove uplatuje dslednej a precznej princp sektorizcie

  a klasifikcie definovanch intitucionlnych sektorov a subsektorov, nefinannch a finannch aktv

  a pasv, transakci a ostatnch tokov.

  Na rovni E s F publikovan na strnke Eurpskej centrlnej banky ako sas integrovanch

  tov eurozny (EAA - Euro Area Accounts) http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html.

  EAA predstavuj prepojenie nefinannch a finannch tov eurozny, to znamen prepojenie

  tvorby produkcie vo vrobnom procese, jej rozdelenie a nsledn spotrebu s pouitm

  nespotrebovanej asti produkcie (spory) v podobe finannch tokov.

 • METODIKA

  tvrron finann ty

  4

  2 Kov aspekty tvrronch finannch tov

  tvrron finann ty (F) systematicky definuj a popisuj ekonomick cykly od poiatku

  vzniku produkcie tovarov a sluieb cez proces vytvrania, distribcie, redistribcie ako aj nslednho

  vyuitia zisku, m zrove odzrkaduj a reflektuj vetky zmeny finannch aktv a pasv vo vetkch

  sledovanch sektoroch. F predstavuj neoddeliten sas eurpskeho systmu nrodnch

  a regionlnych tov ESA 2010 (European System of national and regional accounts in the European

  Union 2010). truktra ESA 2010 je konzistentn s celosvetovmi usmerneniami o nrodnom

  tovnctve, priom metodika ESA 2010 je zameran predovetkm na podrobnejie zachytvanie

  dajov v rmci Eurpskej nie. Zmeny v metodike systmu nrodnch tov ESA 2010 oproti

  donedvna pouvanej ESA 95 s orientovan na zachytenie zmien ekonomickej reality

  v podmienkach narastajcej globalizcie. V slade s potrebou korektnejieho a dslednejieho

  vykazovania, dolo v metodike ESA 2010 k zmene v klasifikcii intitucionlnych sektorov,

  nefinannch a finannch transakci a ostatnch tokov. V rmci subsektora finannch korporci

  (S.12) dolo oproti pvodne pouvanej metodike v zmysle ESA 95 k detailnejiemu leneniu sektora

  finannch korporci s cieom umoni podrobnejiu analzu jednotlivch subsektorov ako aj

  zabezpei konzistentnos s finannmi tatistickmi systmami ECB a MMF. Pvodnch p (5)

  subsektorov S.12 pri ESA 95 sa rozrilo na dev (9) subsektorov S.12 v ESA 2010. Pretrvvajcou

  hlavnou lohou tvrronch finannch tov je poskytn vyerpvajcu informciu o finannch

  tokoch medzi jednotlivmi ekonomickmi subjektmi nrodnho hospodrstva, medzi rezidentmi

  a zahranim, respektve, poskytn relevantn informcie o objeme (stave) finannho majetku

  s ktorm prslun ekonomick subjekty disponuj. Na zklade takto zskanej informcie je potom

  mon analyzova predovetkm transmisn mechanizmus menovej politiky centrlnej banky

  a taktie, prostrednctvom objemu a truktry vlastnench finannch aktv ako aj objemu a truktry

  finannej zadlenosti ekonomickch subjektov, implicitne sledova mieru stability finannho

  systmu krajiny.

  Nrodn banka Slovenska (NBS) je primrne zodpovedn za zostavenie a publikciu tvrronch

  finannch tov celej ekonomiky okrem sektora verejnej sprvy, ktor je v gescii tatistickho radu

  Slovenskej republiky (SR). Pri zostavovan F, NBS zko spolupracuje aj s Ministerstvom financi

  SR (MFSR) ako aj s ostatnmi subjektmi finannho sektora. daje od nefinannch subjektov (S.11,

  S.14, S.15, S.2) zskava NBS z vkazov SR, z platobnej bilancie zostavovanej NBS, alebo z u

  existujcich tatistickch vkazov, ie z dajov z protistrn (naprklad daje o vkladoch domcnost

  (S.14) v bankch sa nezskavaj priamo od domcnost, ale zo tatistickch vkazov bnk).

 • METODIKA

  tvrron finann ty

  Kap

  ito

  la: K

  o

  v a

  spek

  ty

  tvr

  ron

  ch

  fin

  ann

  ch

  t

  ov

  5

  Pokrytie FU s integrlnou sasou Nrodnch tov v zmysle defincie ESA 2010,

  priom poskytuj informcie o stavoch a tokoch finannch investci, resp.

  finannch aktivitch v rmci jednotlivch hospodrskych sektorov

  tatistick populcia tatistick populcia zaha vetky intitucionlne jednotky (domcnosti,

  finann a nefinann korporcie, intitcie verejnej sprvy, neziskov

  intitcie sliace domcnostiam) so tattom rezidenta v SR

  Typ tatistiky Systm tov

  Zdroj dajov/kompilcia zdrojovo kombinovan tatistika - zklad tvoria daje vykazovan v gescii

  NBS:

  1. menov a finann tatistika - zdroj NBS 2. tatistika poisovn, dchodkovho sporenia a subjektov kapitlovho

  trhu - zdroj NBS, MFSR

  3. tatistika platobnej bilancie a medzinrodnej investinej pozcie (BoP) - zdroj NBS, Ardal, ttna poklada, MFSR

  4. tatistika cennch papierov - zdroj NBS 5. tatistika verejnch financi a subjektov verejnej sprvy - zdroj MFSR,

  Ardal, ttna poklada

  6. tatistika tvrronch finannch tov vldy SR - zdroj SR 7. ttny zveren et - zdroj MFSR 8. vberov zisovania nefinannch podnikov a domcnost - zdroj SR 9. intern vpoty, kalkulcie a odborn odhady (predovetkm z titulu

  transakci/stavov v prpade absentujcich relevantnch dajov) - zdroj

  sektor protistrany, matematicko - tatistick metdy vpotu

  Reportujce/referenn

  obdobie/periodicita

  tvrron asov rady od Q1 2004

  Legislatvny

  zklad/prvna

  opodstatnenos

  Nariadenie EP a Rady (EC) . 549/2013 o Eurpskom systme nrodnch a regionlnych tov v E (ESA 2010);

  Nariadenie ECB z jla 2013 (ECB/2013/24) o poiadavkch na tatistick vykazovanie Eurpskej centrlnej banky v oblasti tvrronch finannch

  tov;

  Nariadenie ECB(E) . 1374/2014 z novembra 2014 o poiadavkch na tatistick vykazovanie pre poisovacie korporcie (ECB/2014/50);

  Opatrenie Nrodnej banky Slovenska z 10. decembra 2013 . 10/2013 o predkladan vkazov poisovou, zaisovou, pobokou zahraninej

  poisovne, pobokou zahraninej zaisovne, poisovou z inho lenskho

  ttu, z

Search related