METODIKA NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG · PDF fileuniverzitet u sarajevu fakultet sporta i tjelesnog odgoja metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja metodika obuČavanja

 • View
  279

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of METODIKA NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG · PDF fileuniverzitet u sarajevu fakultet sporta i...

 • UNIVERZITET U SARAJEVU

  FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

  METODIKA NASTAVE TJELESNOG I METODIKA NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJAZDRAVSTVENOG ODGOJA

  METODIKA OBUMETODIKA OBUAVANJA TEHNIKEAVANJA TEHNIKEKOKOARKAARKAKE IGREKE IGRE

  Mentori : Prof.dr.Muriz Hadikadunimr.sci.Admir Hadikaduni

  Studenti: Gluho AlenDujmui IvicaArnaut ElvedinAdrovi Ernes

  Sarajevo, 2008. godine

 • DIDAKTIKI PRINCIPI KOD OBUAVANJA

  - Princip svjesnosti- Princip postupnosti- Princip ponavljanja- Princip oiglednosti- Princip dostupnosti

 • OSNOVNI STAV

  TEHNIKA VOENJA LOPTE

  TEHNIKA HVATANJA I DODAVANJA

  TEHNIKA POLAGANJA LOPTE

  desni i lijevi dvokorak

  TEHNIKA SKOK UTA

 • OSNOVNI STAVOSNOVNI STAV

  U koarci razlikujemo dva stava : paralelni i dijagonalni.I jedan i drugi se primjenjuju i u napadu i u odbrani s tim da se paralelni koristi vie u napadu zbog lakeg kretanja u stranu, a dijagonalni se vie koristi u odbrani zbog vee mogunosti za kretanje naprijed i nazad.

 • Paralelni stav stopala su paralelna, razmak izmeu jednog i drugog stopala je priblino jedna stopa, noge su u koljenima blago savijene, karlica povuena nazad, glava podignuta, a ruke su savijene u laktovima.

 • Obuavanje upoznavanje sa paralelnim koarkakim stavom : objasniti uenicima stav i pokazati ga.Kada su uenici zauzeli stav potrebno je obratiti panju na poloaj tijela,ruku i nogu.

  - Zauzimanje paralelnog stava na znak.- Zauzimanje stava u hodanju uenici hodaju i na

  nastavnikov znak zauzimaju stav.- Zauzimanje stava u tranju.

 • Greke : - poloaj je nepravilan, naglaeni pretklon, koljena opruena, ruke oputene, noge su u prevelikom raskoraku.

 • Dijagonalni stav kukovi i ramena nisu okrenuti u istom pravcu, stopala su okrenuta u istu stranu, a razmak je kao i kod paralelnog stava, koljena savijena kao i ruke u laktovima.

 • Obuavanje vrijede isti principi kao i kod paralelnog stava.

  Greke : trup u pretklonu ili zaklonu, nepravilan poloaj nogu i ruku.

 • Kretanje u osnovnom stavu : Dva su naina kretanja lijevo desno i naprijed nazad.U prvom sluaju kretanje se izvodi tako da se nogom koja se nalazi u pravcu kretanja iskorai u stranu, a drugom se vri privlaenje do prvobitnog stava.Kretanje se izvodi klizajuim koracima.Kod drugog kretanja prvi korak moemo uiniti bilo kojom nogom, naprijed su uvijek ista noga i ista ruka,korak je klizajui.

 • Obuavanje : upoznavanje sa kretanjem i demonstracija.Uenici poinju sa kretanjem na nastavnikov znak koji odreuje i smijer kretanja.

  Greke : nepravilan stav,nekoordinirani pokreti, krianje nogu, previsoko dizanje zadnje noge.

 • TEHNIKA VOENJA LOPTETEHNIKA VOENJA LOPTE

  Voenje je vrlo sloen element tehnike jer zahtijeva sinkroniziran rad ruku i nogu.Vano je zauzeti pravilan stav gornji dio tijela malo povijen naprijed, pogled usmjeren naprijed, noge savijene u koljenima, slobodna ruka pored tijela ili podignuta i savijena u laktovima.

 • Obuavanje : - Objasniti i demonstrirati- U mjestu prenijeti loptu iz jedne u drugu ruku.- Voditi loptu u mjestu jednom i drugom rukom,

  visoko i nisko.- Voditi loptu u laganom tranju.- Voditi loptu izmeu prepreka ( unjevi,obru).

 • Greke :

  - izraen pretklon prilkom voenja,- lopta se udara dlanom umjestopotiskivanja prstima.

 • - lopta se vodi ispredtijela umjesto pored.- gledanje u loptu.

 • TEHNIKA HVATANJA I DODAVANJATEHNIKA HVATANJA I DODAVANJA

  Hvatanje lopte Hvatanje lopte mora biti tako da je poslije toga moemo najlake i najbre dodati u mjestu, kretanju ili skoku.Poslije hvatanja lopta mora leati na prstima, a ne na cijelom dlanu to je esta pojava kod poetnika.

 • - Lopta se najsigurnije hvata sa dvije ruke.

  - Loptu prvo dodiruju prsti.

  - Ii ka lopti.- Prsti su uvijek labavi.

 • Dodavanje obuava se istovremeno sa hvatanjem lopte.Dodavanja mogu biti sa dvije ruke i sa jednom, iz mjesta, kretanja iz skoka.

 • Dodavanje sa dvije ruke iza glave

  Ruke se nalaze iza glave i neto su savijee u laktovima.Dri se sa strane tako da prsti u potpunosti obuhvaaju loptu.Izbaaj poinje na taj nain to se ruka postepeno oprua u zglobu lakta, a zadnji udarac lopta dobija prstima.

 • Obuavanje objasniti i demonstrirati- Imitacija pokreta bez

  lopte.- Izvoenje pokreta

  sa loptom.- Povezati hvatanje

  i dodavanje.

 • Greke :- Ruke previe savijene

  u laktovima.- Prenaglaen zaklon i

  pretklon.- Guranje lopte.- Nedovoljan rad aka

  kod dodavanja.

 • Dodavanje sa grudi klasian nain dodavanja jer se najee primjenjuje.Jedna noga je u iskoraku, lopta se dri sa dvije ruke tako da su ake sa strane.Izbaaj nastaje opruanjem ruku u zglobu lakta, preko zgloba ake, a prsti daju posljedni impuls.Noga koja je bila u zanoenju ide u iskorak.

 • ObuObuavanje avanje objasniti i demonstrirati- Dodavanje bez lopte.- Prenos teine sa jedne

  na drugu nogu.- Dodavanje sa loptom.- Povezati hvatanje idodavanje u mjestu,hodanju, tranju.

 • GreGreke :ke :- Krut stav.- Lopta je sa strane

  umjesto pozadi.- Teina tijela ostaje

  na zadnjoj nozi.- Noge nisu povijene

  u koljenima.

 • Dodavanje sa dvije ruke od tlo

  esto se primjenjuje u toku igre, na kraim rastojanjima.Lopta je u visini grudi i dri se sa strane, izbaaj poinje zamahom iz itavog tijela ime se teina tijela prenosi na suprotnu nogu.

 • ObuObuavanje avanje

  objasniti i demonstrirati- Izvoditi pokrete bez

  lopte.- Izvoditi pokrete sa

  loptom.- Povezati hvatanje idodavanje u mjestu,kretanju.

 • GreGreke :ke :- Lopta se udara od tlo.- Teina tijela se ne

  prenosisa zadnje na prednju nogu.

  - Izostavljen pokretu zglobu ake.

 • Dodavanje jednom rukom u visini ramena

  Upotrebljava se za dodavanja na duim distancama.Ako dodavanje izvodimo desnom rukom, lijeva noga je u iskoraku.Lopta je u visini ramena i lei na jednoj aci,druga aka je odozgo i kao da pridrava loptu.Prije izbaaja dolazi do zasuka trupa.

 • ObuObuavanje avanje

  objasniti i demonstrirati- Izvoditi pokrete rukom

  bez lopte.- Povezati rad nogu.- Dodavanje sa loptom.- Primanje lopte u hodu.

 • GreGreke :ke :

  - Ukoen zglob ake.- Zamah s loptom

  je daleko nazad.- Nepotreban skok

  prilikom dodavanja.

 • KOARKAKI DVOKORAK

  Koarkaki dvokorak je jedan od naina kretanja sa loptom u rukama, koristi se pri dodavanju i utiranju na ko. U dvokoraku za dodavanje koraci su malo nii i dui, a kod dvokoraka za utiranje, polaganje posljednji korak je odraz u vis, a lopta se izbacuje u najvioj poziciji iznad glave.

 • ObuObuavanje avanje

  objasniti i demonstrirati- Skakanje sa jedne

  noge na drugu( iz obrua u obru ).- Obuavanje bez lopte- Hvatanje lopte i

  izvoenjedvokoraka, polaganje.

 • - Raditi i sa jedne i sadruge strane koa,

  polagati i lijevom i desnom rukom.

  - Voenje, dvokorak,polaganje.

 • GreGreke :ke :- Odraz sa pogrene noge.- Nema razlike izmeu

  prvog i drugog koraka.

  - Zadnji odraz je u dalj,a ne u vis.

  - Nedozvoljen broj koraka.

 • TEHNIKA SKOK UTA

  Skok ut je najsuvremeniji nain utiranja. Upotrebljava se sa svih rastojanja, a opisati ga moemo kao ut u skoku s guranjem. Igra se odvoji s oba stopala od podloge i kad dosegne najviu toku svoga skoka gura loptu prema kou.

  Sama tehnika utiranja je uglavnom istakao i kod osnovnog uta iz mjestajednom rukom, no zbog potrebe odlinesinkronizacije izmeu skoka (opruanjetijela) i uta (opruanje ruke) nepreporuuje se poetnicima u prvoj faziobuavanja.

 • ObuObuavanje :avanje :

  Demonstrirati i objasniti

  Vjeba u paru bez lopte

  Vjeba u paru sa loptom

 • - Skok ut iz mjesta,

  hodanja i voenja.

 • Izbaaj lopte i opruanje tijela i ruke za loptom, lopta se izbacuje u najvioj toki skoka, odnosno u mrtvoj toki. To je onaj trenutak u skoku kada se tijelo prestaje kretati u vis, a jo nije poelo padati. Kod uteva u uzletnom letu obino je ut predugaak, dok je ut prekratak u sluaju zakanjelog uta, tj. kada se tijelo igraa kree na dolje.

  Lakat je usmjeren prema kou, podlaktica je vertikalno postavljena u odnosu na podlogu. Prsti su iroko rastavljeni. Kaiprst (ili srednji prst) je postavljen tono na sredini lopte. Izbaaj se izvodi brzim djelovanjem ruke i zgloba u korijenu ake naprijed, sa snanim i ravnomjernim trzajem u trenutku izbaaja lopte.

  Kaiprst pokazuje u pravcu koa. Kada lopta napusti vrhove prstiju oni se opruaju za loptom i pomalo idu u polje, tako da se ini kao da su klonuli dolje, a kaiprst pokazuje prema tlu. Poslije izbaaja tijelo pada na tlo. Razlika u kretanju naprijed, u skoku i kod doskoka treba, moe, biti mimimalana, do 20-30 cm.

 • GreGreke :ke :

  - skok nije vertikalan- odraz se vri iz preirokog raskoranog stava- utiranje na ko direktno iz dizanja, guranjem dlanom- nepravilan odraz dizanjem peta, skok unaprijed- prevelik utjecaj slabije ruke- nepotpuno opruanje ruke nakon uta- nepravilan poloaj lakta i ake - neravnotean poetni poloaj tijela

 • Literatura :

  HVALA NA PAHVALA NA PANJI !NJI !