of 30 /30
Metodika nastave jezika,

Metodika nastave jezika

Embed Size (px)

Text of Metodika nastave jezika

Page 1: Metodika nastave jezika

Metodika nastave jezika,

Page 2: Metodika nastave jezika

• Osobitost metodike nastave jezika• Nastava fonetike i fonologije• Nastava morfologije • Nastava sintakse• Nastava leksikologije• Nastava tvorbe riječi• Lingvometodički predlošci u nastavi jezika• Korelacije u nastavi jezika • Neposredna nastavnikova priprava za nastavni

sat gramatike

Page 3: Metodika nastave jezika

Načela

• Načelo znanstvenosti temelji se na znanstvenim postignućama nauka o hrvatskom jeziku i svih znanstvenih grana važnih za ovu nastavu: – logika– komunikologija – informatika– lingvistika– psihologija– sociologija– pedagogije

Page 4: Metodika nastave jezika

• Načelo sustavnosti i nesustavnosti, tj. jezično-znanstvena sustavnos, neki se jezični sadržaji uče prema sustavu dotičnog jezičnog gradiva, a drugi nesustavno - prema didaktičkim načelima sustavno

Page 5: Metodika nastave jezika

•Komunikacijski pristup nastani hrvatskoga

jezika

Page 6: Metodika nastave jezika

Komunikacijske kompetencijeSINONIMI

• jezično umijeće

• komunikacijsko umijeće

• komunikacijska jezična sposobnost

Page 7: Metodika nastave jezika

Komunikacijska kompetencija podrazumijeva:

• znanje o jeziku• sposobnost• vještina za aktiviranje toga znanja u

komunikacijskom činu

• Prisutni kognitivni i afektivni čimbenici

Page 8: Metodika nastave jezika

KOMUNIKACIJSKI PRISTUPODREDNICE

• jezik je sustav i treba ga usvajati u njegovoj sveukupnosti a ne samo pojedine elemente

• proučavanje se zasniva na strukturama i najčestotnijim uzorcima riječi

• deskriptivna didaktična gramatika počinje lingvističkim opisima postupno, imajući na umu jezičnu hijerarhiju i paradigmatsko – sintagmatski slijed

• funkcionalna lingvistika inzistira na učenju jezika u funkciji svakodnevne komunikacije, a ne na reprodukciji napamet naučenih gramatičkih pravila i definicija, pri čemu se usvajanje deklarativnog znanja temelji na razlikovanju relevantnog od redundantnog

Page 9: Metodika nastave jezika

• usvajanje jezika zasniva se na induktivnoj metodi (oprimjerena komunikacija) i načelu supstitucije, pri čemu jezični oblici funkcija kojih je poznata pomaže analognom otkrivanju novih, drugih i drukčijih oblika (proceduralno i kondicionalno znanje)

• afirmira se didaktična igra kao oblik učenja/poučavanja jer se učeći u igri uči brže i uz manji zamor, a obrazovni se učinak javlja nesvjesno kao popratni događaj

• u skladu s humanističkom edukacijom, u procesu učenja i poučavanja jezika, a uz već postojeću spoznaju (kognicijski elementi) afirmiraju se elementi emocionalnosti, doživljajnosti i pozitivne slike ličnosti, pri čemu se ističe individualnost, stvaralaštvo, ali i interkulturalizam

Page 10: Metodika nastave jezika

• Jezik se uči komunikacijom, poticanjem i usvajanjem konkretnih jezičnih djelatnosti

• Komunikacija se razvija komunicirajući, u funkciji stvarnog izražavanja

• Prvo konkretni logički izričaji (bez obzira na moguće pogreške), a poslije apstraktne gramatičke paradigme

Page 11: Metodika nastave jezika

KOMPETENCIJA

• LINGVISTIČKA– jezična norma– normativna gramatika– kognitivni elementi– teorijska pravila učenje

napamet– jezična reprodukcija– deklarativno znanje– jezične”pogrješke”– gramatika govora– Klasična predavačka

nastava

• KOMUNIKACIJSKA– Jezično izražavanje– funkcionalna(didaktična)

gramatika– psihosocijalni elementi– uporabno jezično

sporazumijevanje– razvoj jezičnih djelatnosti– funkcionalna jezična

komunikacija– kondicionalno znanje– lingvističko mišljenje– logika govora– komunikacijsko-funkcionalni

pristup

Page 12: Metodika nastave jezika

Pragmatične komunikacijske kompetencije

• učenicima pomažu u govornoj i u pisanoj praksi

Page 13: Metodika nastave jezika

Komunikacijsko-funkcionalni pristup

• Učenici sami:– istražuju – promišljaju – raščlanjuju – preoblikuju– višesmjerno komuniciraju s tekstovima.

Page 14: Metodika nastave jezika

Projektna nastava

• nastavnici i učenici postavljaju zajednički zadatak koji moraju svladati u zadanom vremenu

Page 15: Metodika nastave jezika

Nastava fonetike i fonologije

• Fonetika = proučava glasove pojedinoga jezika u načelu jednako kao i sve druge zvukove u prirodi (anatomsko i fiziološko izražavanje govornih organa i govornih procesa - nije toliko važna - zato samo najvažnije)

• Fonologija = proučava jezičnu prirodu glasova

Page 16: Metodika nastave jezika

Tradicionalna škola• jedinstveno

znanstveno područje – fonetika

Današnja srednjoškolska nastava:

• fonetika fonologija fonostilistika

• (povezuje se s problematikom pravopisa i pravogovora)

Page 17: Metodika nastave jezika

Fonostilistika

• – nauka o fonetskim i fonološkim sredstvima

• individualizacija izraza

Page 18: Metodika nastave jezika

Sadržaji iz fonetike i fonologije:

• govor i govorne činjenice• govor i pismo• govorni organi i tvorba glasova• glasovi hrvatskoga jezika• podjela glasova• glasovne promjene• naglašavanje• rečenična intonacija• stilogenost glasova

Page 19: Metodika nastave jezika

• U nastavnim programima osnovnih i srednjih škola sadržaji iz fonetike i fonologije se raspoređuju:– u skladu s učeničkim razvojem s njihovim

glasovnim navikama i– u skladu sa značajkama obrazovnih stupnjeva

i vrsta škole

Page 20: Metodika nastave jezika

• Nazivi: fonem, alofon, fon, prozodem, prozodija ne upotrebljavaju se u osnovnom obrazovanju

• u osnovnoj školi se upotrebljava neprecizan termin - glas ( u značenju fonem i alofon)

Page 21: Metodika nastave jezika

• Niži stupanj školovanja

• nepotpune definicije, npr:

• Slog = skup glasova koji se izgovara snagom jednoga daha, s dopunskim objašnjenjem da u riječi imamo slogova koliko imamo i samoglasnika

Page 22: Metodika nastave jezika

• U osnovnoj školi se lingvističke discipline:

• fonetika, fonologija, fonostilistika proučavaju nesustavno

• (načelo sustavnosti i nesustavnosti)

Page 23: Metodika nastave jezika

• u okviru :• početnoga čitanja i pisanja• morfologije ( glasovne promjene u deklinaciji i

konjugaciji)• pravopis• usmeno i pismeno izražavanja• gramatike• književnosti • medijske kulture• u 8. razredu kraća sinteza

Page 24: Metodika nastave jezika

Srednjoškolsko obrazovanje

• Sustavno teoretsko upoznavane fonetike i fonologije hrvatskoga jezika

• Određivanje osnovnih pojmova:• govor• jezik• fonetika • fonologija • fonostilistika• morfonologija• morfonostilistika

Page 25: Metodika nastave jezika

• fon,

• alofon

• fonem

• tvorba glasova

• podjela glasova

• glasovne promjene

• prozodija

Page 26: Metodika nastave jezika

Fonološke pojave u srednjoj školi treba promatrati na razini:

• Suvremenoga hrvatskoga klnjiževnoga jezika• Današnjih hrvatskih narječja

• U zapažanju fonetsko-fonoloških osobina učeničkog zavičajnog govora

• U otkrivanju glasovnih značajki dijalektnih tekstova u čitanci

• Jezik starijih hrvatskih pisaca koje proučavaju u književnosti

• čakavski jezični tip• štokavski jezični tip• kajkavski jezični tip• mješoviti jezični tip

Page 27: Metodika nastave jezika

• Spoznaja o fonetici i fonologiji stječu se na dvjema didaktičkim razinama

• teoretska praktična

Page 28: Metodika nastave jezika

• Srednja škola >težište na teoriji

Osnovna škola > težište na praksi

Page 29: Metodika nastave jezika

Teoretske vježbe

• fonetičke

• fonološke

• fonostilističke

Page 30: Metodika nastave jezika

Praktične vježbe

• Pravopisne: – rečenični znakovi – veliko početno slovo

– sastavljeno i rastavljeno pisanje

– razlike između govorne i pisane riječi

• Pravogovorne:– artikulacijske – akcenatske – intonacijske – stilističke