322
1 IVANA KREŠIĆ MARKO TOKIĆ METODIKA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA 1 MOSTAR 2014.

Metodika Nastave Hrvatskoga Jezika 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skripta za metodiku nastave hrvatskoj jezika 1 za razrednu nastavu

Citation preview

 • 1

  IVANA KREI

  MARKO TOKI

  METODIKA NASTAVE

  HRVATSKOGA JEZIKA

  1

  MOSTAR 2014.

 • 2

 • 3

  Hrvatski jezik

  Pojavni oblik nekoga jezika u jezikoslovnoj znanosti nazivamo idiomom.

  idiom pojavni oblik jezika

  Jezikoslovna znanost razlikuje organske i neorganske idiome.

  Organski idiomi su oni pojavni oblici jezika koje ovjek ui uronjen u govornu

  okolinu. To se uenje ostvaruje uronjenou u govornu okolinu i posljedica je

  komunikacijskih potreba i igre. ovjek uronjen u govornu okolinu ovlada jezikom

  vlastite govorne okoline do este (najkasnije devete) godine ivota. To se uenje odvija

  kao nesvjesni proces usvajanja jezika zahvaljui osobinama naega mozga u razdoblju

  takozvanoga upijajueg uma. Ukoliko smo u tom poetnom razdoblju naeg ivota iz

  nekih razloga na odreeno vrijeme lieni govorne okoline taj e proces usvajanja jezika

  biti manjkav. Bez govorne okoline ljudsko bie nije u stanju usvojiti niti jedan jezik.

  Jezik nae govorne okoline. Jezik je nae obitelji. Jezik naega zaviaja. Lokalni

  govor. Kao takav lokalni se govor pridruuje skupini slinih idioma koje u

  jezikoslovnoj znanosti nazivamo dijalekt.

  Dijalekti su lingvistiki odreene kao skupina lokalnih govora i podskupina nekog

  jezika.

  Jezik kojim govore Hrvati

  nazivamo hrvatskim. Koji je i kakav je to jezik. I govore li

  Hrvati istim jezikom?

 • 4

  DIJALEKT

  nositelj zaviajne kulture (i identiteta)

  uspjeno sredstvo komunikacije (u obitelji i zaviaju)

  jezik knjievnosti (pogodan za literarno stvaralatvo: intimne, zaviajne teme liriku).

  Hrvatski jezik ima tri skupine dijalekata koje lingvistiki nazivamo narjeja.

  Narjeja se mogu doivjeti i kao zasebni jezici istoga naroda, ali su zapravo ukupnost

  organskih idioma jednog naroda i u tom smislu jezina stvarnost istoga

  naroda/jezika.

  Hrvatska se narjeja nazivaju prema realizaciji upitno odnosne zamjenice istoga

  znaenja: to, a, kaj.

  Hrvatska narjeja:

  tokavsko

  akavsko

  kajkavsko.

  Hrvatski organski idiomi meusobno su prilino razliiti i s obzirom na leksiki,

  gramatiki i govorni izraz. Na temelju njih su mogli nastati razliiti jezini standardi, a

  tijekom povijesti su postojali i ozbiljni pokuaji njihove standardizacije.

  Organski idiomi

  ovjek se raa unutar odreene kulture. U naoj kulturi, osim u iznimnim prilikama,

  raa se unutar obitelji. Obitelj govori odreenim jezikom, pripada odreenom narodu i

  odreenoj civilizaciji. ovjek, dijete koje se raa, nita od toga nije birao. On kao takav

  nasljeuje genetski materijal svojih roditelja koji ga odreuje kao potencijalnu

  mogunost i uranja se u kulturu kojom ostvaruje vlastite potencijale. U tom smislu

  jedna od najkarakteristinijih tekovina koje batini je govor njegove obitelji. To je

  govor u koji je uronjen i govorei i ostvarujui komunikacijske uspjehe i neuspjehe

  usvaja jezik vlastite govorne okoline. Jezik njegove govorne okoline je organsko

  nasljee njegovih govornika. Sve to je za taj jezini oblik bilo nuno jest govornika

  praksa i uenje modelom pokuaja i pogrjeaka, uronjenost u odreenu govornu praksu.

  Za ove pojavne oblike jezika mogli bismo ustvrditi da nisu dosegli potrebu niti svoga

  potpunoga opisa, pa niti na njegovu temelju uspostavu njegovih propisa, to hoe rei

  da se nalaze u predgramatikoj eri vlastitoga postojanja. Razlozi za to mogu biti

  viestruki: civilizacijska razina njegovih govornika, slinost ili pripadnost jezinoj

  zajednici koja ve ima opisani i propisani pojavni oblik jezika.

 • 5

  akavski govori

  Naravno da je i Stipiiev akavski vie mogui naddijalektalni idiom nego li organski govor.

  Ljubo Stipii: Dalmacijo povijeu

  optereena

  Izlizana Baanska ploa hrvatskog djetinjstva, zaboravljene ogrebotine glagoljakih zavojnica; nagrieni novii, rubnina i lanii. Izlizani ideali i misali po hrvatskim

  stranputicama;

  sokolake procesije, priesne demonstracije od jedne do druge vinske toionice! Svjetlou krv asna vazda trpea nasljeduje pogrde Balkana.

  Putevi se zatiru koje su teretom utirali magarci,

  atrnje edne milijun vjedara i polivaa; Nabrekla poprsj teaka Od motike nadniara Nadniarenjem optereena!

  Pragove ulica glenjevima utirali buntovnici, Gnojni ir Dalmacije odzvanja na drai, Kroz lance djecu sisama napajali,

  A ljudi uspravni kao stupovi;

  Dalmacijo povijeu optereena!

  Ljetinu pravice tjelima poeli Dalmacijo povijeu optereena! Rod buntovni rastao na drai; Dalamcijo povijeu optereena! Djetinjstvom gladnim povijest zaepili; Dalmacijo povijeu optereena! Kroz lance djecu sisama napajali,

  A ljudi uspravni kao stupovi,

  Dalmacijo povijeu optreena!

  (prepjevao: Marko Toki)

  Ljubo Stipii: Dalamatino poviu pritrujena

  Izlizana Baanska tavuleta rvackeg ditinjevanja, zaudobjeni frii glagojaki serpentini; isfrolani patakuni, urke i kadeni. Izlizani Ideali i misali po rvackin oputinan;

  sokolaki procesjuni, priceeni demontracjuni od taverni, do taverni!

  Svitlosju kerv astna vikovini terpeemu naslidovati pogerda Balkanike.

  Pute, laze pizon dubli tovari,

  gustirne edne milijun sii i lati; konkulana kina teakov od motik po urnatin, urnatin pritrujena!

  Prage kalet njutin dubli Puntari, naboj dalmatine rebati na drai, kroz kadene dicu ian pasli, a judi driti ka kolone;

  Dalmatino poviu pritrujena!

  Intradu pravice s tilin trukali Dalmatino poviu pritrujena! Rod puntarski resa na drai; Dalmatino poviu pritrujena! Ditinstvon gladnin povist tukali; Dalmatino poviu pritrujena! Kroz kadene dicu ian pasli, a judi driti ka kolone,

  Dalmatino poviu pritrujena!

 • 6

  Kajkavski govori

  I ovaj kajkavski je pokuaj naddijalektalnog kajkavskoga, tako bi mogao

  izgledati kajkavski da je zavren proces njegove standardizacije.

  Ana Benei: Suza za zagorske brege

  U jutro mirisno dok brijegovi jo sniju a mjesec zai ne eli. Tiho sam otvorio rasklimanu ogradu

  I na plea uprtio zaveljaj.

  Stara je mati ila za mnom Nijemo gledajui u zemlju.

  Nije mogla znati to prebirem u dui I zato od sino ni rijei ne rokoh. Previe smo toga kazat si htjeli A sve smo zaboravili ve.

  Kad smo ve proli i posljednju kuu U suzama odjednom sam bio.

  Da ne bi to vidjela stara mi mati

  Rukama lice sam skrio.

  Svud oko mene su mirisale rue Bijae rascvjetani svibanj.

  A ja nisam nijednom pogledao za sobom,

  Od tuge nisam mogao pozdraviti kraj,

  Samo sam brjegovima dragim obeao Da u se vratiti natrag. Samo sam brjegovima dragim obeao Da u se vratiti nazad.

  (prepjevao: Marko Toki)

  Ana Benei: Suza za zagorske brege

  V jutro diee gda bregi su spali a mesec jo zajti ni tel. Potiho sam otprl rasklimanu lesu

  i pinklec na plea sam del.

  Stara je mati ila za menom, nemo vu zemlu glede.

  Ni mogla znati kaj zbirem vu dui I zakaj od vera nis rekel ni re. Preve smo toga povedat si teli A se smo pozabili ve.

  Gda smo vre preli kraj najzadnje hie Vu suzah najemput sem bil.

  Kaj ne bi to vidla stara mi mati

  Z rukami lice sem skril.

  Sud oko mene su disale roe i bil je rascveteni maj.

  A ja nis ni jemput pogledal za sobom,

  Od tuge nis mogel pozdraviti kraj,

  Samo sem bregima dragim obeal Da vrnul se bum nazaj.

  Samo sem bregima dragim obeal Da vrnul se bum nazaj.

 • 7

  Budui da postoji fama kako mi Ercegovci (a osobito moji Duvnjaci, iz nekih razloga

  ili pak ovi iz Istone Ercegovine iz posve drugi razloga), najbolje priamo rvacki moro

  sam navesti samo nekoliko ovi rii kako bi' potvrdio tu navodnu istinu. Pivac skakue

  na nozi, vitar zavija i nosi lepuinu. ukovi rasteu mrljinu po njivom. Laju i kolju se.

  A je ladno, krvi ti. No da ne izmiljam dalje, vrvi nonamo, nego u ti stavit neku svoju

  pismu da se u to i sam uviri.

  Budui da je tokavski idiom uzet kao podloga za izgradnju standardnoga jezika,

  naravno da je nama, kojima je organski govor neki od tokavskih dijalekata, standardni

  oblik jezika neto blii, ali mi ga jednako moramo uiti. On nije organski govor on je

  standardni jezik: opisani i propisani oblik hrvatskoga jezika.

  U Vedikui razgraen vrto A bio dobar

  A bio plodan

  A sada vitar kroz njega svira

  Prolaze stada

  Priskae blago Zidove ori

  Ograda pala

  Zaputen rodan A bio plodan

  Svi nai vrtli Kao i ovaj

  Sruene ograde A stoka gazi

  Uiva Lomi

  Priaju okolo: Kada smo taki Jedino nama vrto ne triba

  Ne znamo s njime

  I to bi s time Tko se jo uvik ogradom slui Otvori vrata

  Plotove srui Il pusti vrimenu neka ih rui

  Tko zemlju pusti tako mu bude

  Ili je naivan i ne zna ljude

  Il je budala pa mu se ude Tapu ga, rabre ivi od nade A oni rade, rade li rade...

 • 8

  Hrvatski standardni jezik

  Osim organskih idioma koji postoje kao nesvjesni ostvaraji pojavnih oblika jezika

  kao tradicija odreene govorne zajednice (na odreenom govornom podruju), postoje i

  svjesno stvarani pojavni oblici jezika. Oni se kao svjesno ljudsko nastojanje ostvaruju

  iz posve razliitih pobuda. U tom smislu jezikoslovna znanost razlikuje neorganske

  idiome kao standardne i substandardne.

  Standardni jezik. Opisani i propisani pojavni oblik jezika.

  Prisjetimo li se razlika koje proistjeu iz razliitih govornih okolina hrvatskih

  govornika zakljuit emo da u njihovoj meusobnoj komunikaciji moe doi do manjih

  ili veih nesporazuma, pa ak i nemogunosti meusobnog razumijevanja.

  Prevladavanje meusobnih komunikacijskih potekoa oita je potreba hrvatskih

  govornika. Nacija i kao emocionalna zajednica pokuava otkloniti mogunosti

  nesporazuma. U tom smislu pokuava izgraditi pojavni oblik jezika kojim e otkloniti

  potekoe meusobnog razumijevanja.

  U vie navrata i na razliitim jezinim osnovama (organskim govorima) pokuavao

  se izgraditi hrvatski standardni jezik. Prvi pokuaj nadilaenja lokalnih govora i nekog

  oblika standardizacije dogaao se na akavskim temeljima (predrenesansna i renesansna

  gibanja); potom jedan pokuaj jezinog upijanja razliitih narjenih sastavnica (u okviru

  takozvanog ozaljskog kruga), zatim pokuaj izgradnje standarda s kajkavskom

  osnovicom i u konanici je prevladala politiko-povijesnim razvojem hrvatskoga naroda

  jezini standard zasnovan na tokavskome narjeju.

  Povijest njegove standardizacije kree od prve hrvatske gramatike Bartola

  Kaia iz 1604. godine pa sve do dananjih dana.

  Standardni jezik nije samo jezik kojim se prevladavaju meusobne govorne razlike,

  nego je on ujedno i pojavni oblik jezika s kojim jedna nacionalna zajednica sudjeluje u

  internacionalnoj civilizaciji. A da je hrvatski standard mogao izgledati posve drugaije

  uvjerite se na temelju dva poznata stara hrvatska pisma.

 • 9

  POTOVANOMU

  U ISUKARSTU POPU I PARMANCIRU SPLICKOMU

  GOSPODINU DO(M) DUJMU BALISTRILIU

  KUMU SVOMU

  MARKO MARULI

  HUMILJENO PRIPORUE(N)'JE

  Z DVORNIM POKLONOM

  MILO POSKITA

  Sih dan svetih korizmenih, potovani u Isukarstu gospodine i kume moj dragi dom

  Dujme, privraajui ja pisma staroga Testame(n)ta namirih se na histor(i)ju one potene

  i svete udovice Judite i preohologa Oloferna, koga ona ubivi, oslobodi svu zemlju

  israelsku jur od nadvele pogibli.

  Tuj historiju tui, ulize mi u pamet da ju stumai(m) nai(m) jaziko(m), neka ju budu

  razumiti i oni ki nisu nauni knjige latinske aliti djake. Da od te stvari hotei tvomu

  otaastvu, obojega jazika dobro umiu, dar prikazati, odluih naslidovati hitrost ditce

  one ki o mlado(m) litu starijih svojih darijui, nara(n)e nad(i)ju mirisnimi zel'ji,

  maurano(m), rusmarinom, rutom; umitelno naprave dar svoj, da zloudo lovei

  poveke uzdarje. Ja put zloudi njih ne perim, da samo onogaj hitra kie(n)'ja, jer inoga

  uzdarja od vas ne iem nego ko sam vele od pri naao: ljubav pravu i svarenu u

  Isukarstu ku mi stanovito nosite vee ner sam dostoja(n), da koliko se pristoji

  pitomini vaoj ka svakomu prikloniti i pri(j)aznivi. Tu poni hitrost, kako dim,

  naslidujui, usilovah se reenu histori(j)u tako napraviti kako bude nikimi izvanjskimi

  urehami i uglajen'je(m) i uliza(n)'jem i razlicih masti irsan'je(m) obnajena; a to da ne

  reete da vam poklanja(m) onuje ita rukovet koju u vaih knjigah bolju nahodite.

  Zaisto je onaje rukovet, da mnozim cvitje(m) obkiena. Kada ju dobro razgledate, rei

  ete: Prominila (j)e lice kakono voi(n)a stabla premaliti kada najvee veselo cvasti

  budu. Evo bo histori(j)u tuj svedoh u versih po obiaju naih zainjavac i joe po

  zakonu onih starih poet, kim ni zadovoljno poitati kako je dilo prolo, da mnoge naine

  obkladaju, neka je vini(j)e onim ki budu titi, naslidujui umitelnu sredbu raskona

  kuhaa ki na gospockoj tarpezi ne klade listo varene ali peene jistvine, da k tomu

  pridaje saprana i paprana i inih tacih stvari da slaje bude onim ki su prili blagovati.

 • 10

  Nitar manje, da prem dar moj ni tolika dostoja(n)stva, uzdan sam u vau dobrotu da

  ete ga ljubeznivo pri(j)ati cia priproste pito(m)ine i sartene pri(j)azni ka je od

  davna meju nami. Eto k vam gre Judita gospoja ma visoko potovana, more biti ne s

  manjom urehom nego kada se ukaza Olofernu, ne da vas kako i njega tim prihini, da

  pr(i)ja pokripi u uzdaran'ju svete istoe, prid oi vae ponesi i postavivi sve lipote,

  krasosti, kriposti, dike i slave svoje, kimi se je ureila vele plemeniti(j)e i gizdavi(j)e

  nego keno se ree svilo(m), zlato(m) i bisero(m); a znajui da e moi tako poteno

  pribivati pod striho(m) vao(m) kako je nigda pribivala u Betuliji pod svojom. Kada se

  budete s njom pitomo razgovarati, daru da ju ete pohvaliti ne manje ner veli pop

  Eliaki(m) ki od Jerosoli(m)e dojde sa svimi leviti u Betul(i)ju vidit (j)u, uvi sarca

  sminost, dila hrabrost i udnovatu svetinju ivota nje. S toga joj da hvale izvarsne, asti

  dostojne, uzvie(n)je visoko i poljubljen'je isto, duhovno, pobono, nijedno(m)

  troho(m) nedostojna poelin'ja ockvarnjeno, kako se sveti(m) pristoji i sluga(m)

  boji(m) podoba. I vi poni dvorno ju primite, dobrovoljno nastanite, i ku vazda hvalite

  dilo(m), tu pohvalite i ustmi jer je nauna hvaljena biti, navlastito od svetoga reda

  vaega popovskoga. Nju primite, a meni zapovite: zapovide(m) vaim sluba ma vazda

  je pripravna da izvari a budete veliti, koliko joj bude uzmono. Mir i milost gospodina

  naega Isukarsta budi vazda s vami. Amen.

 • 11

  29. 4. 1671. eni Katarini:

  Moje drago serce!

  Nemoj se alostiti svrhu ovoga pisma, niti burkati. Polag Bojega dokonenja sutra u

  deseti ore budu mene glavu sekli, i tulikaje naokupe, tvojemu bratcu. Danas smo mi

  jedan od drugoga srano proenje uzeli. Zato jemljem ja sada po ovom listu i od tebe

  jedan vekuveni v a l e t e, tebe prosei, ako sam te u em zbantuval, ali ti se em

  zameril (koje ja dobro znam), sprosti mi. Budi Bog hvaljen, ja sam k smrti dobro

  pripravan, niti se plaim. Ja se ufam u Boga svemoguega, koji me je na ovom svitu

  ponizil, da se tulikaje mene hoe smilovati, i ja ga budem molil i prosil (komu sutra

  dojti ufam se), da se mi na okupu pred njegovem svetem tronuem u dike vekuvene

  sastanemo. Vee nita ne znam ti pisati, niti za sina, niti za druga dokonenja naega

  siromatva. Ja sam ove na Boju volju ostavil, ti se nitar ne alosti, ar je to tak moralo

  biti. U Novem Mestu, pred zadnjim dnevom mojega ivljenja, 29. dan aprila meseca, o

  sedme ore pod veer, leta 1671. Naj te Gospodin Bog s mojom kerju Auroru Veroniku

  blagoslovi.

  Grof Zrini Petar

 • 12

  Standardni jezik kao opisana i propisana jezina stvarnost sredstvo je meusobne

  komunikacije odreene jezine zajednice kojom ona prevladava mogue potekoe u

  meusobnom sporazumijevanju. On je isto tako jezik kojim odreena jezina zajednica

  komunicira na internacionalnom planu s drugim jezinim zajednicama na svim

  podrujima ljudskoga duha.

  Standardni jezik kao pojavni oblik jezika, odreen je jezinim normama:

  pravopisnom

  pravogovornom

  gramatikom (fonolokom, morfolokom, sintaktikom)

  leksikom.

  Ove jezine norme odreuju jezini sustav kao podlogu svake govorne realizacije,

  na razini ispravnog i neispravnog u smislu njezina potovanja. One isto tako postoje kao

  neto u usporedbi s ime se moe utvrditi mjera odstupanja posve odreene govorne

  realizacije jezika.

  Normativni prirunici:

  gramatika

  pravopis

  rjenik

  jezini savjetnik.

 • 13

  Substandardni idiomi

  Iz posve drugih pobuda nikli su substandardni idiomi, koji su takoer plod svjesnog

  ljudskog nastojanja, ali kao posljedica potrebe odreene grupe (unutar govorne

  zajednice) za takvim meusobnim sporazumijevanjem koje iskljuuje govornike iste

  govorne zajednice jer ne razumiju vrstu preinaenja (zajednikog jezika) kojom se

  lanovi grupe koriste.

  Substandardni idiomi, najee su u svom postanku i razvoju vezani uz svjesnu

  ovjekovu djelatnost na njegovu obliku, i slue u svrhu meusobnog razumijevanja

  odreene skupine unutar govorne zajednice; no to druge govornike istoga jezika dovodi

  gotovo do nemogunosti razumijevanja.

  esto se iz tih razloga govori o rubnim drutvenim i jezinim skupinama, kao,

  primjerice, govornici odreenog jezika iz krim miljea, ali isto tako o argonu odreene

  struke ili posve neobinim potrebama jezine igre:

  Liblaliga linelima

  Lido lioliilinjeg livilida

  Lidralia lisilimi

  Liod lioliiliju lidraliga

  iku rista? ido mova lima

  Radim na crno troim na bijelo.

  Lidralia lisilimi

  Liod lioliiliju lidraliga

 • 14

  JEZINI OSJEAJ

  - uenje jezika u razdoblju upijajuega uma (organski idiom naviknutost)

  - stjee ga u svakodnevnoj govornoj praksi.

  Ima jezini osjeaj!!!

  1. ZAVIAJNI GOVOR govornik reagira na njegovo naruavanje ima

  jezini osjeaj!

  2. STANDARDNI JEZIK prigode za upoznavanje s njegovim

  postojanjem: govor odgajatelja, medija (televizije), govor nekih govornika u

  govornoj okolini. Tek e se stjecati znanja i vjetine za njegovo koritenje

  (govornim i pisanim izraavanjem): uitelj / uiteljica kao govorni model;

  uenje pravila, usporeivanje s vlastitim govornim idiomom, reakcije i

  upozorenja te savjeti uitelja govornik stjee osjeaj za standardni jezik!

  Od poznatog nepoznatom didaktiko pravilo!?

  OSLOBODITI DIJETE ZA KOMUNIKACIJU MNOGO JE

  VANIJE OD JEZINE ISPRAVNOSTI.

  organski govor

  temelj

  standardni jezik nadgradnja

 • 15

  MJESTO METODIKE U OKVIRU PEDAGOKIH

  ZNANOSTI

  Utemeljenje znanosti koja se u naoj praksi ustalila pod imenom Metodike

  zahvaljujemo znanostima koje su joj prethodila i iz ijeg je okrilja iznjedrena stalnim

  suavanjem podruja prouavanja.

  Pedagogija kao znanost o odgoju u temelju je same metodike, ali to nije jedini

  razlog to je se prisjeamo, nego drimo takoer da neka njezina znanja i spoznaje u

  kratkim crtama treba ponoviti kako bi jo jednom naglasili da se u svemu to metodika

  preporua nikako ne zaborave temeljne postavke znanosti o odgoju. Jer svrha

  pouavanja nije tek racionalno osposobljavanje ovjeka nego i njegov odgoj za kulturu

  ivota.

  PEDAGOGIJA

  Pais, gr. dijete; agein, gr. voditi: rob koji je vodio dijete, kasnije zaduen za

  njegov odgoj.

  Praksa odgojne djelatnosti postoji vjerojatno od kada postoji ovjek. On je od svih

  bia najdue ovisan o vlastitim roditeljima ili ljudskoj zajednici kojoj pripada. Njihova

  skrb mu omoguuje ivot. Prve kole, koje se povezuju s antikim filozofima, bile su

  korak dalje u usmjerenom odgoju ljudskoga bia za ivot u zajednici i njegova

  osposobljavanja za preuzimanje odgovornosti u ivotu zajednice. Sofisti su drali da

  svaki ovjek moe biti filozofom ako se za to ui i odgaja. Uskoro su uvidjeli da su ipak

  potrebne prirodne sposobnosti i mukotrpno vjebanje. I da uiti treba poeti vrlo rano.

  Sokrat postavlja moralni odgoj kao temeljni cilj. Razvija odgojne metode:

  - ironiju

  - mejutiku.

  Ironijom zavodi na pogrean trag i dovodi do pogrenih stavova potom:

  mejutikom, sugestivnim pitanjima, vodi prema pravilnim zakljucima.

 • 16

  Obrazovanje govornika, Marka Fabija Kvintilijana vrhunac je antikog pogleda

  na odgoj i obrazovanje, koji je otpoeo u davna vremena, prakticiran u Platonovoj

  Akademiji i na neki nain filozofski nagovjeten u njegovoj Dravi.

  Pedagogija1 kao znanost je zasnovana na temelju svoga sasvim odreenog predmeta.

  Predmet prouavanja pedagogije je odgoj.

  ODGOJ

  Glavni smisao odgoja sastoji se u prenoenju iskustava ovjeanstva steevina

  kulture i civilizacije (batine, tradicije) na nove narataje, koji nastavljaju djela svojih

  predaka. Odgoj je itekako zasluan za razvitak ljudskoga drutva, civilizacije i

  uljuenosti.

  Odgoj (u uem znaenju) usmjeren je na izgraivanje i oblikovanje osobnosti i

  karaktera, na ostvarivanje onih pozitivnih ljudskih osobina zbog kojih potujemo

  odreene osobe.

  Odgoj s obzirom na bitna odreenja ovjeka:

  1 U skladu sa stajalitima profesora Ante Vukasovia, Pedagogija, Hrvatski katoliki zbor Mi, Zagreb

  2001.

  ODGOJ

  ESTETSKI

  MORALNI

  RADNI TJELESNI

  INTELEKTUALNI

 • 17

  Odgoj je, dakle, proces formiranja ovjeka: izgraivanja i oblikovanja ljudskog bia

  sa svim njegovim tjelesnim, intelektualnim, moralnim, estetskim i radnim osobinama.

  Uz paljiv odabir sadraja nastave uvijek se valja prisjetiti da se u izgradnji i

  formiranju mladoga ovjeka ne ispusti niti jedna dimenzija bitna za izgradnju njegove

  osobnosti. Svaki od ovih odgoja ima itekako utjecaja na sudbinu ovjeka u svijetu, na

  njegov odnos prema ivotu. Odgajati se samo u intelektualnom smislu, znai biti

  obrazovan, ali obrazovan moe biti tjelesno i zdravstveno zaputen, radno ogranien,

  moralno upitan, estetski dvojben. Ravnotea i usklaivanje svih odgojnih podruja

  jami tek cjelovitost odgoja. U svrhu to uinkovitijega odgoja odgojna je praksa

  najee rabila, a odgojna znanost ustvrdila tri odgojne metode.

  Odgojne metode

  Metoda navikavanja voljno-djelatno podruje: ponaanje i djelovanje. Na narod

  kae: Od navike nema boljeg sluge ni goreg gospodara. Ljudi su ili robovi loih navika

  ili uivatelji plodova uloenog truda u navikavanje pozitivnih, konstruktivnih ponaanja

 • 18

  i djelovanja. Do navika se stie ili vjebanjem u odgovarajuim postupcima ili

  navikavanjem u procesu rada.

  ovjekova je priroda uvijek ista; ljude razdvajaju samo navike.2

  Kako svijet nije zatvorena kutija u kojoj postoje samo dobre nakane i pozitivni

  utjecaji, mladi je ovjek svakodnevno izloen odgojnim utjecajima svih vrsta.

  A oni se jednostavno mogu podijeliti s obzirom na posljedice koje ostavljaju na

  mladog ovjeka:

  - pozitivni poticaji i utjecaji

  - negativni poticaji i utjecaji.

  Metoda pouavanja naglasak na racionalnoj strani. Znanja sama po sebi nisu

  jamstvo odgovarajuih postupaka i ljudskosti djelovanja. Jo je Platon u svome

  idealizmu vjerovao da spoznaja dobra je ujedno i njegovo ostvarenje. No, pokazalo se

  da racionalna spoznaja nije jamstvo, na to bi Platon odgovorio, vjerojatno da oni

  uistinu nisu dosegli pravu spoznaju. Nakon povijesnog iskustva u ulozi spoznajne strane

  u etikom smislu, naalost, moemo ustvrditi da racionalni um itekako moe biti

  zlobni um, cinian i destruktivan. Danas smo u tom smislu puno objektivniji i mjesto

  spoznaje etikih vrednota ne zanemarujemo, ali mu i ne dajemo tako istaknuto mjesto.

  Dakako da i danas mislimo da spoznajna osnova razlikovanja: dobro loe, lijepo

  runo, istinito neistinito, zdravo bolesno, korisno tetno ima utjecaja i na

  formiranje ovjeka u odgojnom smislu. No, ova e racionalna strana ljudskoga uma

  kudikamo imati vei uinak na podruju intelektualnog odgoja koji se prvenstveno

  ostvaruje u obrazovanju i nastavi, koje odgoj u irem smislu obuhvaa.

  U svrhu pouavanja (onoga koji se odgaja) u etikom smislu, mogu se poduzeti

  sljedee radnje:

  - objanjavanje

  - etiki razgovor (u svrhu osposobljavanja za samoodgajanje)

  - predavanje

  - izlaganje odgajanika s raspravom

  2 Konfucije

 • 19

  Metoda uvjeravanja naglasak na emocionalnoj strani prihvaanje odreenih

  pogleda, uvjerenja, stavova i vrijednosnih opredjeljenja. Racionalno shvaene spoznaje

  nisu dovoljne same sebi one imaju smisao u prerastanju u uvjerenja, stavove i poglede,

  u vrijednosna opredjeljenja odgajanika kao osobe. Za to je nuno, od odgajatelja, jasno

  vrednovati ivotne pojave i ivjeti vrednote. Nema zornije metode uvjeravanja od

  vlastitog primjera. Ako je spoznaja dobila snagu uvjerenja ona mobilizira emocionalnu

  stranu ovjeka. Snaga uvjerenja je ono to ovjeka odrava u borbi za ostvarenje ideala i

  kada mu prijete nedae ivota, potekoe, pa ak i smrt. Za navedene odgojne metode

  postoje odgojna sredstva koja se primjenjuju unutar svake od ovih metoda.

 • 20

  Odgojna sredstva

  Sve i svi oko tebe tvoji su uitelji.3

  utljivost sam nauio od razgovorljivih, snoljivost od nesnoljivih i ljubaznost od

  neljubaznih; ipak, to je najneobinije, tim uiteljima nisam zahvalan4.

  Primjer. Kae se da je za obrazovati nekoga dovoljno neto znati, ali za nekoga

  odgajati potrebno je netko biti. Osobni primjer nenadomjestiv je u odgoju. On je ujedno

  3 Ken Keys

  4 Kalil Gibran

  ODGOJNA SREDSTVA

  POTICANJA

  USMJERAVANJA SPRJEAVANJA

  SREDSTVA USMJERAVANJA

  PRIMJER

  SAVJET

  STVARANJE IDEALA

  DNEVNI RED

  IGRA

  RAD

  KULTURNA RAZONODA

 • 21

  zahtjev kojega mnogi ne mogu ispuniti. I tu lee temeljni razlozi mnogih odgojnih

  neuspjeha.

  Samo jedan stvar ima veu vanost od uenja iz iskustva, a to je kad ne uimo iz

  iskustva.5

  Savjet je preporuka koju iskusniji moete davati manje iskusnima ali uvijek treba

  paziti da on ne bude pametovanje i nametanje, nego da se ostavi otvorena mogunost

  promiljanja onoga koji se odgaja. On treba biti vie poticaj, nego li naredba (ili

  zamolba).

  Stvaranje ideala. Nije trenutni lijek za odreenu vrstu problema, ono je dugoroni

  rad kao to uostalom to usmjeravanje i jest. Kakav uzor takvi i oponaatelji. Kakvi

  ideali takvi i plodovi.

  Dnevni red. On je povezan sa stvaranjem radnih navika, umjenosti organizacije te

  mogunosti provjere vlastite opredijeljenosti prema ostvarenju ciljeva, a i provjeri

  kvalitete koritenja vremena koje imamom na raspolaganju. Preciziranje dnevnog

  rasporeda utjee na ponaanje ovjeka u mjeri koje niti on sam nije svjestan. Nema

  praznih hodova. Uz postojanje dnevnoga reda uvijek se mogu utvrditi ostvarenja istoga.

  Ukoliko dnevni red ne daje rezultate treba ga iznova promiljati. Ukoliko se dnevni red

  ne ostvaruje, jasni su razlozi neuspjeha.

  Igra. ovjek je bie koje se igra. Njemu je igra potrebna. On u igri moe uiti i vie

  nego inae. On se igrom moe odmarati. Mijenjati prostor misaonih tijekova.

  Oslobaati se pritiska svakodnevnice. Osvjeavati se za nove napore.

  Rad. Rad je stvorio ovjeka, a nerad intelektualce. Malo se zezamo na uhodane

  misli, ali zbilja je rad i usmjerenost na rad te stvaranje radnih navika jedna od temeljnih

  5 John M. Templeton

 • 22

  poluga svake vrste napredovanja u odgoju i obrazovanju. Nerad ne moe stvoriti nita

  osim dokoliara koji domilja opravdanja vlastitoga neuspjeha.

  Kulturna razonoda. U moru ponuda koje okruuju mladoga ovjeka treba ga

  usmjeravati u pravcu sadraja koji e oplemenjivati njegov duh kako bi se izbjegli

  utjecaji dokoliara i ulice.

  SREDSTVA POTICANJA

  PRIMJER

  PRIZNANJE

  POHVALA

  NAGRADA

  OBEDANJE

  NATJECANJE KAO SAMONADILAENJE

 • 23

  Primjer. Kao poticaj. Mono sredstvo.

  Priznanje. Potvrda ovjekovih nastojanja, osobito njegovih uspjeha, nita ne kota.

  Ali tako se rijetko dogaa. Svi vole da ih se uoi, da im se za uloeni trud dodijeli

  odgovarajue priznanje. To djeluje afirmativno na svakog pojedinca. Utjee na njegovu

  samosvijest. Potie ga ustrajati na istom putu.

  Pohvala. Rijetko hvalimo. I grijeimo. Za svaki trud moemo lijepom rijeju

  darovati uenika i tako mu odati priznanje (pohvala je njegova podvrsta).

  Nagrada. Moe biti poticajna. I jest. Ali moe biti i kontraproduktivna kada ona

  postane svrhom uloenih napora. Kada izostane (moe uzrokovati razoarenja) ili

  shvaanje, a ako je nema onda se i cilj zna omalovaavati.

  Obeanje. S obeanjima oprezno. Nekad su nuna. Ali Jo ih je nunije

  ispunjavati.

  Natjecanje (kao samonadilaenje). Natjecanje zna biti itekako poticajno, ali

  suparnik nije neprijatelj. Dapae. Trebate ga potovati jer vas on motivira na to je

 • 24

  mogue vei napor. Izvlai iz vas i zadnje atome snage. No, konani cilj svakog

  natjecanja nije pobijediti druge, nego pobijediti sebe: svoje nemoi i ogranienja.

  Konana svrha natjecanja je njegova spoznaja kao samonadilaenja.

  U ivotu nita nije idealno. Niti su putovi uvijek posuti ruama. I u odgoju ima

  takvih trenutaka i takvih tendencija. Kako ih sprijeiti.

  Nadzor. Nazonost i provjera. I nisu oni optereenje za one koje se odgaja,

  pogotovo ako se u njima osjea zabrinutost i ljubav.

  Skretanje. Ponekad je mogue uoiti krive tendencije tada je umjesto pria i

  pametovanja vanije poduzeti korake preusmjeravanja. Preduhitriti mogue neeljene

  posljedice. I interes odgajanika usmjeriti u poeljnom i drutveno prihvatljivom pravcu.

  Upozorenje. Kombinirajte ga sa savjetom ili preusmjeravanjem. Ono je uti karton.

  Opomena. Mora biti jasno i nedvosmisleno. Iako je jo uvijek u smislu odluke

  odgajanika vrlo tolerantno u oekivanju njegove ispravne reakcije.

  Zahtjev. vrst i nedvosmislen. On ne smije ostavljati mjesta dvojbi. Mora biti jasno

  da iza njega slijedi ono to niti vi ne elite.

  Kazna. Posljednja i nepoeljna mjera. Pravina i neosobna. Za sve ista pod istim

  uvjetima. Batina jest u raju rasla, ali imade i dva kraja. Kaznene mjere moraju biti

  unaprijed poznate i dosljedno primijenjene s obzirom na teinu djela.

  SREDSTVA SPRJEAVANJA

  NADZOR

  SKRETANJE

  UPOZORENJE

  ZAHTJEV

  KAZNA

 • 25

  ODGOJ U IREM ZNAENJU obuhvaa: odgoj, obrazovanje i nastavu.

  DIDAKTIKA

  Didasko, gr. pouavam, obuavam. Didaktika je grana pedagogije i bavi se

  teorijom odgojno-obrazovnog procesa (i nastave). Obrazovanje je proces usvajanja

  znanja, umijea i navika. Ono izgrauje znanstveni pogleda na svijet, razvija spoznajnu

  mo onih koji se obrazuju. Dri do povezivanja usvojenih znanja s praktinom

  djelatnou mogue budue profesije i izgrauje sposobnost samoobrazovanja.

  Obrazovanje je proces u kojemu su u stalnom odnosu onaj koji pouava (uitelj) i onaj

  kojega se pouava (uenik), u cilju ovladavanja odreenim znanjima onoga kojega se

  pouava i njegova osposobljavanja za odgovarajui nain uenja. U tu svrhu, u tijeku

  obrazovanja, onaj koji pouava uvijek i u svakom trenutku treba se pridravati temeljnih

  didaktikih pravila.

  DIDAKTIKA PRAVILA

  OD

  BLIEG

  DALJEM

  OD

  JEDNOSTAVNOG

  SLOENOM

  OD

  LAKEG

  TEEM

  OD

  POZNATOG

  NEOPOZNATOM

  OD

  KONKRETNOG

  APSTRAKTNOM

 • 26

  NASTAVA

  Nastava je kolski planski organizirani odgojno-obrazovni proces u kome se

  primjenom nastavnih planova i programa (ili kurikula) ostvaruju temeljne odrednice

  odgoja i obrazovanja. Ona je zajedniki rad uenika i uitelja (uz vodeu ulogu

  uitelja). Nastava je specifian proces spoznavanja i razlikuje se od spoznajnog procesa

  u znanosti, uenik u nastavi spoznaje ono to je u znanosti ve poznato, otkriveno. Tijek

  spoznavanja je na istovjetan nain dostupan svim uenicima.

  Spoznavati se moe:

  1. osjetilima

  2. praktinim radom

  3. rijeima.

  Nastava pokuava omoguiti iskustvo koje se stjee u susretu s ivotom, osjetilima,

  praktinim radom, ali ona nudi i iskustvo koje se prenosi priom i/ili obrazlae rijeima

  (kao susret s iskustvom drugih ljudi, njihovim spoznajama, znanjima) tako se ovim

  prijenosom i svjesnim usvajanjem pretvara u riznicu, duhovno bogatstvo ovjeka koje

  ga osposobljava za uenje i samonadilaenje.

  Nastavna naela

  NASTAVNA NAELA

  NAELO PRIMJERENOSTI DJETETU

  NAELO ISKUSTVENE BLIZINE

 • 27

  Metodiko oblikovanje nastavnog procesa

  Metodiko oblikovanje nastavnog procesa (prema Poljaku):

  svaka etapa ima spoznajnu, psiholoku, materijalno-tehniku i metodiku stranu.

  Ovo se odnosi na oblikovanje cjelokupnog nastavnoga procesa, pa tako svi iz

  iskustva vjerujem znate da se za nastavu valja pripremiti i kao uenik, ali i kao uitelj (u

  smislu njezina organiziranja, pripreme odreenih potrebnih pomagala i osmiljavanja

  samoga tijeka sata), da se na nekim nastavnim satima obrauju novi nastavni sadraji,

  na nekima se uvjebava, a na nekima ponavlja, na nekim dakako i provjerava (ak i

  ocjenjuje) znanje.

  Nastavni sat

  Kao organizirani obrazovni proces nastava se najee dijeli na manja vremenska

  razdoblja koja nazivamo nastavni sat. Sadrajnu cjelovitost nastavnog sata ini

  odreena koliina injenica i generalizacija koja tvori smislenu sadrajnu cjelinu:

  nastavnu jedinicu. Razredno-predmetni-nastavni sustav, nastavni sat traje: najee 45

  minuta, za najmlae se znaju organizirati i nastavni sati od 30 35 minuta (pitanje

  koncentracije), postoji i blok sat 90 minuta kao i pet-minutna nastava...

  METODIKO OBLIKOVANJE NASTAVNOG PROCESA

  PRIPREMA

  OBRADA

  NOVOG

  NASTAVNOG

  SADRAJA

  VJEBANJE PONAVLJANJE PROVJERAVANJE

 • 28

  Nastavna jedinica

  Tijekom nastavnoga sata se obrauje, uvjebava ili ponavlja odreeni odgojno-

  obrazovni sadraj planiran nastavnim planom i programom. Taj sadraj (odreena

  koliina injenica i generalizacija koja tvori smislenu sadrajnu cjelinu) se imenuje

  nastavnom jedinicom. Nastavna jedinica ima svoje ime: naziv, koji se esto koristi u

  praksi (uitelj ga ispisuje na kolsku plou, u dnevnik rada, a uenik u svoju biljenicu).

  Idealno je kad se nastavna jedinica poklapa s vremenskim trajanjem jednoga kolskoga

  sata. Meutim, postoje nastavne jedinice koje se ne mogu obraditi unutar jednoga

  nastavnoga sata. Pridravajui se danih metodikih struktura u tim sluajevima je

  potrebno osmisliti nekoliko kolskih sati kao cjelinu.

  Ciljevi nastave

  Ciljevi nastave prema Heimanu, 1976. str. 125

  MILJENJE

  OBJANJENJE IVOTA

  (KOGNITIVNO)

  ZNANJE

  SPOZNAJA

  UVJERENJE

  OSJEDAJI

  ISPUNJENJE IVOTA

  (AFEKTIVNO)

  PRIVLANOST

  DOIVLJAJ

  STAV

  (RASPOLOENJE)

  VOLJA

  OSTVARENJE IVOTA

  DJELATNO

  SPOSOBNOST

  VJETINA

  NAVIKA

  OSPOSOBLJAVANJE ZA:

  RAD

  IVOT

  DJELOVANJE

 • 29

  Tri su podruja izgradnje kognitivno, djelatno i afektivno, tri su tenje: miljenja za

  objanjenjem ivota, volje za ostvarenjem ivota i osjeaja za ispunjenjem ivota, a

  konani ciljevi nastave su na vrhu piramide kao ostvaraj, izgradnja uvjerenja, stavova i

  navika: osposobljavanje za ivot (radi i djelovanje).

  ODNOS CURRICULUMA I DIDAKTIKE

  Naziv didaktika izveden je iz grke rijei didaskein to znai pouavati. Odabirom

  grke rijei didaskein, umjesto latinskog sinonima curriculum (tijek uenja), naznaena

  je simboliko-terminoloka razlika izmeu isusovake i reformacijske obrazovne

  koncepcije i prakse. Iako su ta dva izraza kasnije imala razliit razvoj, u osnovi su

  sinonimi, termin kurikul i didaktika u svom znaenju pokrivaju strukturu procesa uenja

  i pouavanja, nastave odnosno obrazovanja. Pod kurikulom se vie kao prije ne

  podrazumijeva samo nastavni plan i program, nego obuhvaa:

  ciljeve uenja i pouavanja,

  sadraj pouavanja i uenja,

  postupaka pouavanja i uenja,

  nastavne planove i

  nastavni stil.

  Kurikul oznaava plan uenja i djelovanja, konkretno primjenjivi proces

  pouavanja i uenja dok se didaktika izgradila kao opa teorija nastave.

  CURICULUM

  (RAZLIKA PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU)

  CILJEVI UENJA I POUAVANJA

  POSTUPAK POUAVANJA I UENJA

  NASTAVNI STIL

  SADRAJ POUAVANJA I

  UENJA

 • 30

  METODIKA

  Naziv potjee od grke rijei methodos metoda, svrsishodan nain. Metodika je

  ime za specijalnu didaktiku. Ona je suzila podruje teorijskog prouavanja odgojno-

  obrazovnog procesa (i nastave) na posebno i izdvojeno podruje motrenja. U naem

  sluaju to podruje motrenja je proces uenja i pouavanja nastave knjievnosti i

  nastave jezika. U tom smislu bit e nam potrebna znanja i spoznaje iz teorije odgoja

  (pedagogije) i ope teorije nastave (didaktike). Ali i ua specifina znanja do kojih je

  dola metodika knjievnosti i metodika jezika kao i ua i strogo specijalizirana

  podruje.

  Dakako, da sve ono to e preporuiti metodika usklaeno je ne samo s navedenim

  znanostima nego i u suodnosu s itavim nizom znanstvenih i filozofskih podruja:

  lingvistike, psihologije, estetike

  Ako metodika ima svoju metodologiju mnogi e ipak rei da se tu ne radi ni o

  kakvoj znanosti. Ne postoji nepoznato koje treba spoznavati, nego je ona prijenos

  iskustava i iskustvenih spoznaja do kojih je u tisuljeima pouavanja dola pedagogija,

  didaktika i potom metodika.

  Iskustvo ovjeanstva ono je to se uva u ovakvom pristupu jer bi inae civilizacija

  i kultura ostala bez pamenja. I ovjek bi opet morao krenuti iz poetka.

 • 31

  Zato izmiljati toplu vodu. Ona ve postoji. Spoznaja ve dosegnutoga korak je u

  novost i omoguava nova postignua. Iskustva pedagogije, didaktike i metodike

  omoguit e vam plodotvoran rad s mladima koji su eljni znanja i koji osim iz svojih

  iskustava nuno moraju uiti i iz iskustava vlastitih prethodnika. Ukoliko bismo sebi

  htjeli predoiti nekakav odnos izmeu pedagogije, didaktike i metodike, onda bi se te

  odgojne znanosti mogle predoiti sljedeim prikazom:

  Iz ega je razvidno da je pedagogija najopsenija (i najstarija) da obuhvaa i sve

  spoznaje didaktike kao znanosti o odgojno-obrazovnom procesu (ili je makar teorija

  nastave) dok je metodika tek specijalizirana didaktika kada je upitanju njen pedagoki

  dio, ali ona zahvaa i izvan pedagoko podruje znanstvenoga interesa predmetnog

  podruja koje se nalazi u sreditu njezina zanimanja. Sve te spoznaje se na jedan

  dinamina nain pretau u iskustvo odgoja i obrazovanja kojim se predmetno podruje

  na koncu pokuava pribliiti uenicima.

  PEDAGOGIJA

  DIDAKTIKA

  METODIKA

  PEDAGOGIJA

  DIDAKTIKA

  METODIKA

 • 32

  UITELJ I NJEGOVA METODA

  Tri su odgojne metode, koje smo ve naveli. Ono to se uobiajeno u naoj

  didaktikoj literaturi navodi kao metode najee su metodike djelatnosti i postupci.

  No, svaki uitelj je pozvan da izgradi vlastitu metodu pouavanja. Ona e se, naravno

  koristiti odgojnim metodama i sredstvima; didaktikim pravilima i nastavnim naelima.

  Uitelj koji moe pobuditi osjeaj makar i za jedno dobro djelo, za jednu dobru

  pjesmu, postie vie nego onaj koji nae pamenje ispunjava nizovima i nizovima

  prirodnih stvari klasificiranih po imenu i obliku.6

  Uiteljeva metoda sadri ukupne mjere pouavatelja koje se poduzimaju kao

  ciljana pomo u uenju.

  Uenje je proces spoznavanja odreenih sadraja.

  Pouavatelj pomae onome koji ui u pristupu predmetu zatim u njegovu

  ovladavanju i raspolaganju predmetom. Tijekom itavoga procesa uenja pouavatelj

  vodi rauna o kompleksnosti obrazovanja te se trudi omoguiti pristup onoga koji se

  pouava odreenim znanjima (spoznajama kulture) izgraujui njegov odgovarajui

  emocionalni odnos i pozitivne navike. Istodobno svjestan kako je u tom procesu od

  izuzetne vanosti odgojno djelovanje za kulturu ivota.

  Metoda je cjelokupnost organizacijskih i izvrnih radnji u usmjerenom

  pouavanju onoga koji ui. Nekada se ona izjednaava s formalnom strukturom tijeka

  radnji, no zapravo je mnogo ira. Pouavatelj mora osigurati pouavanome plodonosan

  susret sa sadrajem.

  6 J. W. von Goethe

 • 33

  to to znai? Neke odgovornosti uitelja moraju postojati u procesu pouavanja,

  prva je od njih susret sa sadrajem. Taj susret s predmetnim sadrajem mora imati

  odreene karakteristike tako da on tako osmiljen zadobiva novu kvalitetu koju

  nazivamo uvid. On podrazumijeva upoznavanje s predmetom i njegovom sloenou.

  Polazei od nastavnog sadraja kao cjeline duan je pruiti informaciju o sloenosti

  navedenog sadraja, moguim ralanjivanjem na manje cjeline te upoznavanjem s

  funkcioniranjem dijelova u meusobnoj povezanosti i njihovoj funkciji u funkcioniranju

  cjeline. Pomo pri shvaanju i obradi. Posao ne zavrava s upoznavanjem predmetnog

  sadraja nego tek s njegovim ovladavanjem. Stoga je nuna odgovarajua i metodiki

  primjerena pomo pri upoznavanju i obradi. U tom smislu uitelj je duan iznijeti

  vlastito razumijevanje predmeta. Njegovo razumijevanje se ne moe svesti na

  iznoenje dojmova ili nekakvih miljenja autoriteta na zadanu temu nego se uistinu

  mora potruditi i argumentirati vlastito odgovarajue obrazloenje. I to nije sve nego

  je duan i usmjeriti pouavanoga kako uiti, ponuditi mu temeljna iskustva vlastitog

  naina uenja i drati da to nije jedino pravilno uenje, nego jedno od iskustava koje

  pouavani moe iskoristiti u potrazi za vlastitim naelima uenja. Ukoliko uitelj ima

  metodu s kojom radi ona mora sadravati navedene elemente, bez nekoga od njih ona je

  nepotpuna, manjkava i nedovoljna.

  Uloga uiteljeve metode

  U odgojno obrazovnom procesu uitelj nikada ne smije zaboraviti: odgojne metode,

  odgojna sredstva, didaktika pravila, nastavna naela. Ali e na neki nain ipak biti

  skoncentriran na razvoj intelektualnih sposobnosti uenika. U tom smislu, osim

  navedenih odgojnih metoda, morat e se odluiti za skup mjera kojima e poetno

  znanje svojih uenika dovesti do poeljnih ishoda u odreenom periodu

  pouavanja. Na tom putu e mu pomoi ako se uvijek bude drao naznaenih putova,

  koje emo sada navesti, a jo vie njihovih moguih kombinacija, u uporabi s

  naglaskom na nekog od njih. No, sve ovjek moe znati i o odgoju i o pouavanju, ali

  ako ljubavi nema

  UZ LJUBAV ZA ONE KOJE POUAVA, U SVAKOM TRENUTKU

  POUAVANJA, UITELJ TREBA ZNATI KLJU USPJEHA:

  M O T I V A C I J A

 • 34

  MOTIVIRATI. MOTIVIRATI! MOTIVIRATI!!!

  UITELJEVA METODA

  (SADRAJ)

  PRIPREMA I ORGANIZACIJA

  UTVRIVANJE ISHODA

  (ELJENOG IDEALNOG ZNANJA)

  UTVRIVANJE

  POLAZNOG (STVARNOG) STANJA

  PLANIRANJE KORAKA

  UENJA

  IZBOR METODIKOG PRISTUPA

  PLODONOSAN SUSRET SA SADRAJEM

  UVID (UPOZNAVANJE S PREDMETOM I NJEGOVOM SLOENODU)

  POMOD PRI SHVADANJU I OBRADI

  PONUDITI RAZUMIJEVANJE PREDMETA

  PONUDITI ODGOVARAJUDE OBRAZLOENJE

  DEMONSTRACIJA

  USMJERITI POUAVANOGA KAKO UITI

  OSIGURANJE RAZLIITIH MOGUDNOSTI UENJA

  KONTROLA UENJA

  I PROVJERA KONANOG POSTIGNUDA

 • 35

  NAGLASCI U STILU POUAVANJA

  Vjerojatno svatko od nas misli da je posve originalan. I jest. Pa, ipak ga se u svemu

  kao i u nainu na koji je izgradio svoju uiteljsku metodu moe svrstati u neke tipove

  uitelja. Naime, unutar svih tih pouavajuih postupaka uz ljubav koju daruje i sve

  motivirajue postupke koje primjenjuje njegova se metoda razotkriva kao etiri temeljna

  naglaska koja ona u svojoj cjelini poprima.

  Htjeli ili ne htjeli negdje na koncu postoji netko tko eka da izvri provjeru. Neki

  fakultet na prijamnom ispitu. Neki kviz znanja ili vanjska provjera uspjenosti

  pouavanja stii e prije ili kasnije. Iako se drutvena zajednica trudi odrediti ciljeve

  uenja, u posljednje vrijeme za to se esto rabi izraz, ishodi, kao konane eljene

  rezultate; u razvojnim koracima pouavanja te e ciljeve odreivati uitelj.

  Uitelj odreuje, dakle, ciljeve uenja sukladno dinamici pouavanja i uenja. Pri

  tome mora voditi rauna o skladu ciljeva uenja i metode pouavanja.

  Mora osmisliti uvid, susret s predmetnim gradivom: udbenici, literatura, didaktiki

  materijali Znanja koja uenik treba usvojiti mora racionalizirati u nekakav proces

  spoznaje, ponuditi razumijevanja i obrazloenja te prigodom uenja omoguiti

  ueniku pomo pri shvaanju i obradi. U tom smislu on je duan osmiljavati

  ponavljanja, ponovne susrete s odreenim nastavnim sadrajima, vjebanja i

  provjere. Kako bi mogao usporediti polazno i dosegnuto stanje znanja, te ga mogao

  izmjeriti s drutveno predvienim oekivanjima (u tu mu svrhu slue razni kontrolni

  upitnici neovisni od njegove metode).

  U svemu ovome zar je udno da je prvi mogui tip uitelja onaj kojemu je temeljno

  u pouavanju postizanje cilja.

  Postizanje cilja

  Ako ste uitelj koji stavlja naglasak na postizanje ciljeva, a to se ponekad jedino

  cijeni, pazite da ne budete prekruti i da vas uenici ne doivljavaju kao Gargamela te da

  mehaniko usvajanje injenica ne bude jedina vrlina vaih uenika.

 • 36

  U ovom smislu jako je vano da va autoritet ne poiva na prisili i nadmoi nego na

  znanju koje vam omoguava da svrha ne uniti irinu, jasnou uvida i odgovarajuih

  obrazloenja. Ne postoje samo drugi izvori. Vi ste osnovni izvor.

  Od vas sve potjee. I motivacija. I pomo. I naputci. Imati ljubavi i razumijevanja

  jednako je vano ili ak vanije za budunost.

  Otkrivanje predmeta

  Ono to ovakva vrsta pouavanja zahtjeva od uitelja prvenstveno je uvid u predmet

  uenja. Ali to nije tek puko upoznavanje sa sadrajem, nego na neki nain simulacija

  procesa spoznaje u koju svrhu osigurava s jedne strane raslojavanje predmeta na

  njegove dijelove, obrazlaganje njihove uloge i suodnosa u cjelini kroz spoznajne

  korake upoznavanja dijelova i funkcija dijelova u cjelini, te na koncu i funkciju

  cjeline sadraja. Organizacija ovakvog uvida je itekako sloena i zahtjevna. Uenika

  pretvara u subjekt nastave jer se dovodi u poziciju otkrivaa. Ponavljanje i vjebanje i

  ovdje treba osmiljavati jer ono to se jednom otkrilo, mogue je zaboraviti. Iako je

  povezivanje s dogaajem otkria itekako znaajan asocijativni trenutak i pomagalo u

  zapamivanju.

  Provjera slui istoj svrsi, kao i ranije, uvijek je potrebno izbjei samozavaravanje.

  Ukoliko je ovo naglasak vae nastave, provjerite jesu li vai uenici usvojili

  potreban broj injenica ili se zavaravate njihovim primjerenim izlaganjima. Jeste li

  dovoljno na usluzi vaim uenicima i to biste ima jo uvijek mogli preporuiti.

  Pomo u uenju

  Uitelj osmiljava kako stvoriti najpovoljnije uvjete za uenje. Pripravlja sva

  potrebna pomagala i materijale: knjige, raunala, pomagala, naputke, zadatke

  Otkriva naine traenja potrebnih podataka. Mogunosti njihova koritenja.

  Upuuje prema sintezi spoznaja. Stvara poticajno ozraje. Osmiljava natjecanja.

  Uvijek se ljudi vole mjeriti s drugima, ali prava je svrha svih natjecanja spoznaja da se u

  konanici ovjek uvijek natjee sa samim sobom u svrhu vlastitog samonadilaenja.

  Uitelj osmiljava nagrade. Vjebe i ponavljanja kada uvidi potrebu. Provjera?

  Uvijek, provjera.

 • 37

  Cilj je stjecanja znanja, no ono ne smije biti samo mehaniko gomilanje znanja,

  nego i spoznajni uvid (otkrivanje), te spoznaja pravila i kritiko sagledavanje procesa

  spoznavanja kao i procesa pouavanja i uenja.

  Ako je va naglasak na pomo u uenju to ne znai da vi i sami i dalje ne trebate

  uiti, biti kompetentni i moi pomoi.

  Primjena znanja (osposobljenost)

  Naglasak u pouavanju preko spoznaje pravila lako se premjesti prema primjeni

  znanja. Uenik se usmjerava prema kritikom promiljanju (provjeri podataka),

  razmjeni argumenata, procjeni razloga, prosuivanju sadraja, prosuivanju

  procesa tijekom kojega se susreu sa sadrajem. Inzistira na primjeni znanja.

  Osposobljenosti pouavanih da se koriste usvojenim znanjima i vjetinama.

  Nitko od nas uitelja, naravno, ne koristi samo jedan od moguih naglasaka, ali

  vjerojatno jednom od njih je neto skloniji.

  U

  ITEL

  JEV

  A M

  ETO

  DA

  (N

  AG

  LASC

  I - N

  AST

  AV

  NI S

  TIL)

  POSTIZANJE CILJA

  OTKRIVANJE PREDMETA (SPOZNAJNI UVID)

  POMOD U UENJU

  PRIMJENA ZNANJA (OSPOSOBLJENOST)

 • 38

  PREISPITIVANJE NAGLASAKA

  Mehanikog gomilanja znanja esto nazvano i utiskivanje, karakterizira unos kroz

  osjetila. esto i bez aktivnog sudjelovanja uenika u prijenosu znanja. Zahtijeva se

  uenje napamet, pohranjivanje injenica, esto bez uzrono-posljedinih i sadrajnih

  veza. to je naravno, krivo. Optereenje ishodima, esto je prepreka istinskom

  uenju. Spoznajni uvid ili otkrivanje, proizaao je kao znak spoznaje da mehaniko

  gomilanje znanja nije svrha. Uenik ostvaruje uvid u uzajamne veze. Trebamo imati na

  umu da je mogue prenijeti podatke, ali ne i uvid. Uvid se mora stei. Zadae i

  metodike aktivnosti su tee, ali odgovornost za proces uenja sada je vie na ueniku. I

  ovaj model se pokazao manjkavim, nadopunjavalo ga se starim mehanikim pristupom

  utiskivanja, ali se isto tako pokazalo da niti u kombinaciji ne osiguravaju izgradnju

  uenikove samosvijesti za kritiki pristup prema spoznatim injenicama, procesu

  spoznavanja kao i procesima pouavanja i uenja. Pomo u uenju esto se naalost

  svede jedino na praenje samostalnog uenikog rada, pa su uenici nezainteresirani za

  takvu pomo jer njome nita niti ne dobivaju osim primoravanja.

  Osposobljenost primjene znanja kao i optereenje ishodima esto zaboravi put

  kojim se do cilja stie. U razvojnim koracima uenja, u simulaciji procesa spoznvanja, u

  putu uenja kao takvom ueniku je mogue dosei i najvaniju dimenziju pouavanja:

  nauiti uiti.

 • 39

  IZGRADITE SVOJU METODU

  Svaki je uitelj pozvan izgraditi vlastitu metodu pouavanja. I ne samo izborom

  naglaska u stilu pouavanja.

  Uitelj ne smijete zaboraviti da njegovo djelovanje u procesu pouavanja postaje

  metodom tek po onome to iskustvom potvruju mnogi. I da metodike postupke

  dijelimo sa svima koji pouavaju. Vaa metoda mora poi od toga da osigura ispravno

  predoavanje cilja onome kojega pouavate. Trebate ga uvjeriti u dostinost cilja.

  No, to nije dovoljno da bi metoda bila uinkovita ona mora osigurati i postizanje cilja,

  ali ne kao sretne sluajnosti nego kao oekivani rezultat uloenoga truda u

  pouavanju i uenju.

  Ova meusobna zavisnost pouavanja i uenja, pouavatelja i pouavanoga uvijek

  je ono to se preispituje. Blago uitelju motivirana uenika i koji je tek pomo u

  uenju. Evo, puta najizvrsnijega!!! Motivacija. Motivacija! Motivacija!!! I opet:

  motivacija!!!

 • 40

  METODIKI SUSTAVI NASTAVE KNJIEVNOSTI

  Budui da smo u prethodnom poglavlju govorili o potrebi izgradnje uiteljeve

  metode i mogunostima njezinih naglasaka, moda se proturjenim ini to emo sada

  govoriti o metodikim sustavima kao praksi pouavanja i okvira svake pojedinane

  metode i njezinih unutarnjih mijena i prevladavajuih naglasaka. Naime, kroz

  viestoljetnu pedagoku praksu daju se uoiti odreeni sustavi pouavanja kao

  zajednikih karakteristika itavog niza pouavatelja, ak do dimenzije da pojedini

  didaktiari tvrde da se o metodi moe govoriti kao o metodi tek ako se ona dijeli sa

  mnogima. Drimo da specifinost izgradnje metode svakoga pouavatelja i naglasci koji

  je obiljeavaju (ciljevi/ishodi, otkrivanje/spoznaja pravila, pomo u uenju,

  primjena znanja/osposobljenost) nisu u suprotnosti sa razliitim didaktiko-

  metodikim okvirima (metodikim sustavima) koji su proizvod vie imbenika:

  - drutvenih odnosa

  - drutvenih zahtjeva

  - shvaanja pedagoke i didaktike teorije

  - prevladavajui praktini modeli, i/ili ako hoete, mode pouavanja

  - zahtjevi kolskog sustava

  - zahtjevi kola

  - suodnos djelovanja metoda razliitih pouavatelja

  - izmjene pristupa uvjetovane uenikim potencijalima

 • 41

  Metodiki sustavi nastave knjievnosti u razliitoj strunoj literaturi se esto

  razliito imenuju, no ono to je temeljno jest da se svaki autor pokuava odrediti prema

  metodikom sustavu kao pretenom naglasku metodikih pristupa koji prevladava u

  odreenom pouavanju. Ne postoji ak niti jedinstveni kriterij po kojemu bi se oni

  odreivali nego je to na neki nain opis stanja u praksi pouavanja s obzirom na njezine

  razliitosti. Pokuali smo saeti broj sustava na etiri najea metodika sustava, barem

  prema naem poimanju metodikih pristupa.

  Reproduktivni metodiki sustav. Naglasak je na reprodukciji predmetnih sadraja

  koju uenici moraju postii. Odnos onaj koji pouava prema onima koje se pouava je

  neupitnog autoriteta, preteni nastavni oblik je frontalni.

  Interpretativno-analitiki metodiki sustav. Analiza teksta i njegovo znaenje u

  sreditu je zanimanja nastave. Dijalog je ono ime se pokuava ublaiti krutost

  frontalnog oblika nastave.

  Otvoreni metodiki sustav. S itavim nizom podvrsta, no tenjom da se uenika

  uspostavi kao subjekta nastave. Metodika raznovrsnost i odgovornost uenika za

  uenje sve vie su tenja onih koji pouavaju, oni su organizatori nastavnog procesa,

  savjetnici i poznavatelji, ali takoer i onaj koji ui.

  Korelacijski metodiki sustav. Ukljuivanje sve vie razliitih predmetnih

  podruja u krug zajednike svrhe pouavanja, do potpune metodike integracije svih

  predmetnih sadraja u timsku nastavu.

 • 42

  Reproduktivni metodiki sustav

  Ovaj sustav nastave knjievnosti postavlja naglasak na mo reprodukcije nastavnih

  sadraja. Cilj onoga koji pouava je osposobiti one koji se pouavaju za usvajanje to

  veeg broja injeninih podataka (pa makar ih i ne pratilo razumijevanje injenica i

  njihova svrha), on je zahtijevao od uenika mogunost reprodukcije sadraja te

  nekritiko usvajanje sudova i misli strunih autoriteta.

  On se pojavljivao u dva svoja vida. Prvi bismo mogli nazvati dogmatskim koji nije

  uvaavao gotovo nikakvu slobodu uenika ak niti u nainu izlaganja odreene teme ili

  sadraja, niti je uvaavao bilo kakav pokuaj iskazivanja osobnog odnosa prema

  predmetnom sadraju.

  Sve to je trebalo initi bilo je bespogovorno usvajanje knjievnopovijesnih

  injenica (biografija autora, bibliografskih podataka, stavova knjievnih povjesniara i

  knjievnih kritiara). Teorija se knjievnosti takoer prouava deduktivno i

  formalistiki.

  Odnos uitelj uenik je nedvosmislen i autoritativan. Uitelj je predava i

  poznavatelj znanja. Izlaga znanja o knjievnosti i od uenika trai tek reprodukciju

  vlastitih stavova ili stavova strunih autoriteta koje on uvaava i na nain na koji ih

  on uvaava.

  U blaoj, eksplikativnoj, varijanti reproduktivni se sustav smekao do mogunosti

  iznoenja uenikih miljenja o knjievnom sadraju. U naelu uspostavlja ipak novi

  naglasak u nastavi jer u sredite nastave na uska vrata uvodi knjievno djelo.

 • 43

  Interpretativno-analitiki sustav

  Analiza ili interpretacija djela postaje najvaniji nastavni sadraj. Sadrajna

  preorijentacija podrazumijevala je promjenu u strukturi nastave. Doivljaj teksta i

  spoznajni proces razotkrivanja razloga naeg estetskog doivljaja kao ralamba cjeline

  na dijelove i sagledavanja meusobnog suodnosa dijelova, kao i odnosa dijelova i

  cjeline postaju nekom vrstom preispitivanja komunikacijskog odnosa izmeu djela i

  njegova primatelja.

  Uenik postaje estetski subjekt. Ciljevi, recimo, interpretativnog itanja povezuju se

  s dojmovima uenika, njihov duhovni svijet i zbivanja u njemu postaju sreditem

  zanimanja uitelja. Iz tog se dojma postupnim analitikim postupkom pokuava kroz

  njihovu verbalizaciju postii utemeljenje mogue interpretacije (ili rekonstrukcija

  smisla) ili, ako nita drugo, razjanjenje moguih odnosa izmeu uenikih dojmova,

  umjetnike grae i analitiko-interpretativnih postupaka u koje se ukljuuju uenika

  zapaanja i sudovi. Jezik knjievnog djela poveznica je izmeu djela, uenike reakcije

  na djelo i pokuaja da sam uenik uvidi razloge vlastitih reakcija, ali i uiteljevih

  analitikih obrazloenja tajne funkcioniranja djela kao umjetnine.

  Umjesto predavake-monoloke metode reproduktivnog sustava dijalog se namee

  kao jedini mogui nain uz analitiki rad na tekstu u kojem se takoer izmjenjuju

  promiljanja.

  Uitelj je sve manje neupitni izvor znanja.

 • 44

  Otvoreni metodiki sustav

  Preispitivanje uloge uitelja se intenzivira i u ovom sustavu on sve vie postaje

  organizator nastave, osmiljavatelj zagonetki i pustolovina, informirani savjetnik.

  Uenici vie nisu samo estetski subjekti nego i subjekti nastave. Sve vie se oslanjaju na

  vlastite mogunosti i sve vie im je zatvoreni svijet uionice i kole tek prostor koji se

  integrira u svijet u kojem oni trae i pronalaze odgovore na osmiljene pitalica.

  Otvoreni sustav upravo najjasnije karakterizira integracija nastavnih i

  izvannastavnih aktivnosti, to se nastava ne zavrava u suodnosu uitelja i uenika nego

  se prelama kao pouavanje za samoobrazovanje. U njoj je vrlo esto naglasak na tome

  kako uiti. A uenje je sastavni dio osmiljavanja pouavanja.

  Otvoreni metodiki sustav karakterizira i esta promjena naglasaka, kao i este

  mijene nastavnih oblika te pokuaji da se u nastavi koristi to raznolikije metodike

  postupke i pristupe.

  Takoer je sve vie elja i sve vie stvarnost da se preispita obraivani sadraj sa

  stajalita ivota, njegove primjene u stvarnom ivotu kao razloga njegove obrade.

  Problemski metodiki sustav stavlja naglasak na zagonetku koja je osmiljena kao

  poticaj i razlog za ueniku potragu za rjeenjem. Uenik do spoznaje na takav nain

  dolazi sam. Zagonetki, problemskih situacija, unutar nastavnog sata moe biti vie pa se

  njihovim postupnim razotkrivanjem stvara dinamian tijek nastave, no zagonetke su

  neto laganije za otkrivanje. Nekada je dovoljan tek jedan ali vrlo sloen problem. I on

  zna zahtijevati organizirane izvannastavne aktivnosti. Ovaj metodiki sustav zahtijeva

  uenika subjekta u nastavi i od njega zna zahtijevati jednostavnije ali i sloenije

  istraivake postupke.

 • 45

  U odnosu uitelj uenik ovaj se sustav jasno postavlja kao odnos onoga koji

  osmiljava zagonetku i onoga koji istraivaki trai odgovore. U smislu odnosa uitelja

  prema uenicima tijekom potrage uloga uitelja ima razliite naglaske: od pomonika u

  potrazi, preko strunog savjetnika do potpune pasivizacije kada se uenika puta da

  potpuno samostalno trai rjeenja i tada se moe govoriti o istraivakom metodikom

  sustavu. Varijanta ovog metodikog sustava je kada on poprima smisao ne samo

  potraga za rjeenjima nego, takoer, sadri osmiljavanje moguih problemskih

  situacija od strane samih uenika kako bi problem nauili osvijetliti iz drugaijih

  perspektiva: njegova rjeavanja i njegove gradnje.

  Stvaralaki metodiki sustav se uvijek na neki nain nalazio kao slabo osvijetljeni

  dio svih metodikih sustava u nastavi knjievnosti i nije im nepoznanica. Meutim,

  naravno, da se i na njega moe posve staviti naglasak, kada je on temeljac oko kojega se

  sve okree. I kada se sve u nastavi podreuje upravo ovome naelu.

  Uitelje nagoni na kreativna promiljanja mogunosti da se unutar razliitih sadraja

  aktiviraju ueniki potencijali u pravcu kreativnog preoblikovanja sadraja ili koritenja

  njihovih potencijala kao poticaja za samostalno stvaralatvo uenika. Uenicima otvara

  mogunost izraavanja i promiljanja sadraja kroz vlastitu kreativnost na nain uzora,

  kreativnog preoblikovanja ili izraavanje potpuno samostalnih stvaralakih poticaja.

  Komunikacijski metodiki sustav naglasak se stavlja na oblike nastave kao

  nastavne komunikacijske situacije te se nastavni proces ostvaruje kao lanac

  komunikacijskih situacija.

  Multimedijski metodiki sustav naglasak ovog sustava je na uporabi i dostupnosti

  suvremenih medija ne samo kao nastavnih pomagala nego i kao izvora znanja.

 • 46

  Korelacijski metodiki sustav

  Korelacijski metodiki sustav zasniva se na suodnosu razliitih nastavnih sadraja i

  njihovom meusobnom, esto i nerazdvojivom, suodnosu. Sam nastavni predmet

  Hrvatski jezik u sebi ve sadri integriran odnos prema knjievnosti kao umjetnosti koja

  se ostvaruje u jeziku. No ova nastava u sebi, a to ve iz iskustva znate sadri i odnos

  prema jo nekim umjetnikim podrujima: film ili srodni mu televizijski i drugi

  medijski iskazi, ona se dotie i popularne kulture, njezinih proizvoda kao to je strip

  koji u sebi imaju neto od narativne strukture.

  Sljedei prirodni korak u korelaciji moe biti odnos nastave jezika i sveukupnog

  umjetnikog podruja. A prava meupredmetna povezanost podrazumijeva jedinstvo

  ivota kao uzor kojemu se tei te unutar tog jedinstva funkcioniranje njegovih

  sastavnica i njihovih meusobnih poveznica. Odgojno obrazovna podruja na takav

  nain se stavljaju u meusobni suodnos ne samo suradnje nego i zajednike svrhe,

  stavljaju se u funkciju ivota. U ovako osmiljenoj nastavi biti e potrebna ne samo

  suradnja predmetnih nastavnika, nego i njihov timski rad, do potpuno integracijskog

  metodikog sustava, koji ne samo da ukljuuje sve strune osobe ukljuene u voenje

  nastave, nego tei ukljuivanju to vie strunih suradnika znalaca izvan nastave kao

  boljih poznavatelja odreenih predmetnih podruja.

  U svemu ovome dobro je voditi rauna o prednostima i nedostacima svakog od

  navedenih metodikih sustava.

 • 47

  MET

  OD

  IK

  I SU

  STA

  VI N

  AST

  AV

  E K

  NJI

  EV

  NO

  STI

  REPRODUKTIVNI

  DOGMATSKI

  EKSPLIKACIJSKI

  INTERPRETATIVNO-ANALITIKI

  OTVORENI

  PROBLEMSKI

  ISTRAIVAKI

  STVARALAKI

  KOMUNIKACIJSKI

  MULTIMEDIJSKI

  KORELACIJSKI

  UNUTARPREDMETNI

  MEUPREDMETNI

  TIMSKI (INTEGRACIJSKI)

 • 48

  Pretene znaajke metodikih sustava

  Ovaj prikaz metodikih sustava nije povijesno postavljen iako postoje pokuaji da se

  o nekima od njih donosi suda kao o povijesno prevladanima, nego je prikaz onoga to se

  djelomice i danas dogaa kao nastavna praksa. I zato se ovdje pokuavamo odrediti

  prema njima kao mogunostima o kojima valja promiljati i rabiti ih u odgovarajuoj

  mjeri. Njihovo sagledavanje omoguava nam ne samo njihovo poznavanje nego i

  njihovu primjenu u nastavi, ali i svijest o tome da se s obzirom na svrhu pouavanja oni

  itekako mogu kombinirati, to se u odreenoj mjeri uvijek i inilo bez obzira na

  prevladavajue metodike tendencije.

  Dobra nastava koristi od svakog pristupa u odgovarajuoj mjeri ono to je potrebno i

  s obzirom na sadraj karakterizira je esta izmjena metodikih pristupa. Ovaj pregled i

  podjela metodikih sustava nije znanstven jer se, oito je, ne zasniva na jedinstvenom

  kriteriju, nego je iskustven, opis metodike prakse. Stoga se u razliitim udbenicima i

  razliito definira, ali se dade i sagledati iz perspektive pokuaja pojednostavljenja kao

  OTVORENI

  METODIKI SUSTAV

  (UENIK

  U

  SREDITU)

  REPRODUKTIVNI METODIKI SUSTAV

  (FRONTALNA

  NASTAVA)

  INTERPRETATIVNO-ANALITIKI

  METODIKI SUSATAV

  (DIJALOG)

  KORELACISJKI

  METODIKI SUSTAV

  (INTEGRACIJA)

 • 49

  to je ovaj s usputnim obrazloenjima, koja nisu jamstva ispravnosti, nego, nadamo se,

  tek valjana argumentacija iznesenih promiljanja.

  Isto tako, bez obzira na metodike sustave i vau sklonost u naglascima u

  pouavanju, uvijek je dobro povesti rauna da u nastavu kao njezini temeljci budu

  obvezno ugraena, bez obzira na izbor naglaska u metodikom pristupu, nastavna

  naela.

  NASTAVNI OBLICI

  S obzirom na odnos pouavatelj oni koje se pouava:

  NASTAVNI OBLICI

  (ODNOS: UITELJ UENICI

  I UENIK UENIK)

  FORNTALNA NASTAVA

  NASTAVA PO SKUPINAMA

  U PAROVIMA

  ISTOBROJNE SKUPINE

  RAZNOBROJNE SKUPINE

  POJEDINANA NASTAVA

 • 50

  Frontalna nastava

  Nekad je bila jedini nastavni oblik. U posljednje se vrijeme esto, pogreno, dri

  loim i zastarjelim nastavnim oblikom. Nepotrebno se bjei od njega i kada je on, ne

  samo pojednostavljenje, nego i najbolji nain.

  U argonu ga se esto diskvalificira iskazom: sam protiv svih. No, to nije nuno

  istinit iskaz. Jer ukoliko se primjenjuje na odgovarajui nain on moe biti najkrai put

  za uvodne informacije, poetno upoznavanje s predmetom, omoguavanje uvida,

  objanjenja, pojanjavanja, uvod u demonstraciju...

  Predavanje se dri u okviru ovoga nastavnog oblika, isto tako ovaj nastavni oblik

  dobar je kada se u tijeku rada pokae nunim pruiti dodatna objanjenja. U ovom

  obliku, budui da su svi uenici nazoni, dobro je raditi motivaciju jer ste uvjereni da

  ste prema svima bili jednako poticajni. Tijekom rada ukoliko su potrebni novi poticaji

  dobro je to uiniti, takoer u ovom nastavnom obliku.

  Uitelj treba imati u vidu da je za ovaj nastavni oblik vizualizacija od osobite

  vanosti. Ukoliko ovaj nastavni oblik potraje due uitelj mora voditi rauna o moguoj

  monotoniji i razmiljati o strategiji postavljanja pitanja, pa ak o otvaranju nekog oblika

  rasprave ili polemike kako bi nastava dobila na ivosti.

  Prikazati odreene sadraja, ponuditi njihovo razumijevanje te potaknuti uenike na

  razmiljanje ono je to odlikuje kvalitetnu frontalnu nastavu.

  Frontalna nastava je od izuzetne vanosti kada se radi ponavljanje odreenog

  nastavnog sadraja.

  Ona je izuzetno zahtijevan oblik nastave i trai od uitelja znanje i umjenost, on

  mora biti kompetentan i pedagoki vrstan strunjak.

  U sklopu metodike raznovrsnosti kojoj teite mogli biste si postaviti i neke

  opravdane zahtjeva kako biste izbjegli monotoniju u nastavi: frontalna nastava ne

  smije premaiti 50% udjela ukupne nastave, a udio govora nastavnika unutar

  frontalne nastave ne smije biti vii od 50%.

 • 51

  Dobro je takoer svoju ulogu u frontalnoj nastavi pomalo preoblikovati u sljedeem

  smislu: treba teiti tomu da vie budete moderator nego predava. Osobitu pozornost

  morate usmjeriti prema postupka razvijanja pitanja od njihove otvorenosti za

  uenika promiljanja i to samostalnije odgovore do njihove postupnosti u ovladavanju

  predmetom (nastavnim sadrajem). Isto tako uvijek se tijekom ovakve nastave treba

  prisjetiti da nije svrha pouavanja samo u kvaliteti izlaganja, objanjenja ili predavanja,

  nego i u uenju uenika, da je temeljna svrha pouavanja potaknuti uenje a za to su

  vam uvijek nune povratne informacije kao biste usmjerili daljnje uenje. Razlog za

  odgovarajuom vizualizacijom mogao bi se saeti u sljedeu misao: zornost umjesto

  kaosa.

  Sjedenje u krugu

  Ako na neki nain postoji suprotnost frontalnoj nastavi onda je to jedan njezin pod

  oblik koji na neki nain negira ono to je nemogue negirati: da je uitelj: uitelj, a

  uenici: uenici. I da bez obzira na okrugli stol (sjetite se Vitezova okruglog stola, kralj

  ostaje kraljem unato tenji za ravnopravnou), ravnopravnost se ipak u naelu ne

  moe uspostaviti, a nije ni potrebno kao to roditelj ne treba biti prijatelj, niti uitelj

  ne treba biti uenik. Uloga roditelj i uitelja je prijenos iskustva, odreivanje granica

  (i njihovo preispitivanje), pokazivanje i poticaj vlastitim primjerom, biti savjetnikom i

  svjetionikom No, sama nakana da se na takav nain pristupi uenicima moe imati

  poeljne uinke. Ozraje postaje neformalnije, oputenije i postie se vrlo esto uinak

  oslobaanja uenikih potencijala.

  SJEDENJE U KRUGU

  UITELJ

  UENIK/CA

  UENIK/CA

  UENIK/CA

  UENIK/CA

  UENIK/CA

  UENIK/CA

  UENIK/CA

 • 52

  Sjedi se u krugu, nema stolova, nastavnik je jedan u skupini koja ui. Naravno

  da ovakav nastavni oblik nije mogu u svakoj nastavnoj djelatnosti, ali je izvrstan

  recimo u razmjena iskustva o odreenom predznanju, moe biti itekako poticajan za

  rasprave, ali i neke motivacijske postupke kao to je recimo putovanje u svijet

  mate

  Rad s partnerom

  Ovaj nastavni oblik je zapravo izveden iz modela jedne vrste uenja te uao u

  nastavu kao vrlo poticajna mogunost osvjeavanja metodikih postupaka i vrlo

  uinkovit nastavni oblik za pojedine nastavne svrhe. Nekad ga se dri posebnim

  oblikom nastave, a ponekad kao podvrsta rada u skupini.

  On se koristi kao vremenski ogranien nastavni oblik (10 maksimalno 30

  minuta). Karakterizira ga zajednika tema te samostalno i u suradnji svladavanje

  zadatka u sklopu procesa uenja. Kao takav on je esto vrlo poeljan kao uvod u

  raspravu ili predavanje.

  Partneri se moraju obraati jedan drugome, imati i vizualnu komunikaciju.

  Potrebno je dogovoriti trajanje i to se od partnera oekuje kao rezultat rada

  (uenja). U nainu stvaranja partnerstava treba izbjei ustaljenost, dakle stvarati

  sluajna partnerstva.

  Uvijek nakon rada s partnerom potrebna je objava rezultata:

  U prigodi objave rezultata treba izbjei neke pogreke uitelja pa je se dobro

  prisjetiti da ne treba prekidati izlaganje, pogreke ispravljati nakon prezentacije i

  ne krtariti s pohvalama ukoliko ih se zasluuje.

 • 53

  Rad u skupinama

  U formiranju skupina treba povesti rauna da budu primjerene veliine: izmeu 3 i 8

  lanova. U pravilu, pogotovu u poetnim stadijima skupni rad planira nastavnik, tek

  u kasnijem radu treba ostaviti uenicima mogunost oblikovanja a nastavnik se

  pojavljuje u ulozi strunoga savjetnika, kojega se moe ali i ne mora konzultirati.

  Ukoliko se skupni rad dovoljno dobro isplanirao i u razradi podjednako podijelile

  nastavne zadae, ne bi se trebalo dogaati da jedan radi a drugi promatraju. Uistinu

  treba uiniti da se zadae ravnomjerno podijele i vrijeme svrhovito koristi. Nastavnik

  se povlai i promatra, savjetuje i ocjenjuje kvalitetu radnog procesa.

  Uenici stjeu znanja, pronalaze potrebne injenice, lue bitno od nebitnoga i

  primjenjuju naueno. U radu se oslanjaju na sebe, ali se i savjetuju s prijateljima u

  NASTAVA PO SKUPINAMA

  FORMIRANE SUKLADNO UITELJEVOJ PROCJENI

  USTALJENE

  PROMJENJIVE

  FORMIRANE S OBZIROM NA ZAHTJEVE I ELJE UENIKA

  SLUAJNO FORMIRANE

 • 54

  grupi, izmjenjuju miljenja, zajedniki pripremaju konani izgled izlaganja i sudjeluju u

  raspravi. Na komunikativnoj razini postiu takoer izuzetno vrijedne rezultate,

  trenirajui: timski duh, obzirnost, snoljivost

  Rad u skupinama nije automatski metodiki vrijedan nastavni oblik: loe

  organizirana i izvedena nastava po skupinama ima suprotan uinak: u neuvjebanim

  skupinama za uenje lako izbija kaos.

  Stoga je uloga uitelja od izuzetne vanosti: nuno je osmisliti problemski

  zadatak, ponuditi odgovarajue materijale na temelju kojih e skupina moi

  obaviti sve ono to se zahtijeva ili ih uputiti na odgovarajua mjesta gdje mogu

  pronai potrebne injenice: institucije, knjievna djela, knjievnoznanstvena djela,

  rjenike, filozofska djela, znanstvena djela o drugim umjetnostima, druga

  SKUPNI RAD (TIJEK RADA)

  FAZA PLANIRANJA

  FAZA RAZRADE

  FAZA OBRADE

  OBILAZAK

  PRIPREMNA FAZA ZA PREZENTACIJU

  PREZENTACIJA

  RASPRAVA

 • 55

  umjetnika djela i/ili druga znanstvena djela, internet, te na koncu, ali ne manje

  vano, stvoriti odgovarajue uvjete za kvalitetnu prezentaciju rezultata rada.

  Rad u skupinama (izmjene po postajama)

  Rad u skupinama se moe provesti kao oblik kontinuiranog razjanjavanja

  jedinstvenog problema prema kojima se skupine postavljaju kao natjecateljske prema

  zadatku kojega trebaju obaviti jer meusobno mogu usporeivati rezultate vlastitih

  postignua i raspravljati o njima:

  - to je bilo dobro

  - to se dalo bolje uiniti

  - to je ostalo izvan obzora prouavanja a treba uvrstiti

  - je li prezentacija odgovarala sadraju:

  - to je proputeno

  - to se dalo bolje uinit

  - to je dobro u prezentaciji

  - to zasluuje pohvale

  - kakav je odnos izmeu oekivanja i ostvarenoga tijekom prouavanja

  - je li potrebno produbiti steeno znanje i u kojem pravcu

  - otvara li ovo rjeavanje neke nove probleme za daljnje prouavanje

  Ali rad po skupinama se takoer moe postaviti kao zadatak koji je podijeljen na

  razliite suodnosne dijelove, te ga svladavati u razliitim etapama, meusobno

  zamjenjujui mjesta nakon odreenog vremenskog perioda.

  PRVA

  POSTAJA

  DRUGA

  POSTAJA

  TREDA

  POSTAJA

  ETVRTA

  POSTAJA

  PETA

  POSTAJA

 • 56

  Zadaa uitelja je osmisliti takav radni zadatak (problem) koji bez obzira na razliiti

  redoslijed prouavanja osigurava nesmetano upoznavanje cjeline. U raspravi se slijed

  prouavanja moe preispitati, pa i promiljati i raspraviti: koji je od njih bio uinkovitiji

  i iz kojih razloga. Osim dobrih strana postoje i manjkavosti rada po skupinama. Moe se

  naalost pretvoriti u pametovanje. Sklonost kritiziranju moe biti klica razdora. Ukoliko

  se ne rade odgovarajua biljeenja vlastitih zapaanja o temi (zadatku), i ukoliko se iz

  obraenoga ne usvoje potrebne injenice moe se stvarati privid o uspjenom

  svladavanju gradiva, a da se zapravo radi tek o mehanikom prelaenju.

  Ukoliko se ne pronalazi nain odgovarajue podjele zadataka moe se pobjei u

  zajedniku nemo, to otvara prostor neodgovornosti. Ako vam treba nekakav prijedlog

  strukture za skupni rad evo jo jedne ponude:

  I na koncu sluei se neprestano i spoznajama njemakih metodiara, ne mogu se

  oteti potrebi da ne navedem i jedan doslovan navod:

  Grka rije methodos moe se prevesti kao 'put prema'. Kao to nastavniko

  predavanje samo po sebi nije starinska metoda, tako i skupni rad nije sam po sebi

  FAZE PROUAVANJA

  POETNI MOTIVACIJSKI RAZGOVOR

  RAZRADA

  RAD

  OBILAZAK (SAVJET I NADZOR)

  PREZENTACIJA

  VREDNOVANJE

  RASPRAVA ILI ZAVRNI RAZGOVOR

 • 57

  vrijedan. Rije je o tome da se odgovarajuim ciljevima pripiu prikladne metode i da

  se osim toga metode tako urede da nastane sveukupna struktura.7 Ovome nemamo to

  dodati, ali bismo umjesto metode radije rabili izraz metodike aktivnosti (djelatnosti i

  postupci).

  Pojedinani rad

  On je prvenstveno u uporabi prigodom uenja, ali ga se takoer moe za

  odgovarajue zadatke rabiti u nastavi kao tihi rad. Postoje stvari koje se na takav nain

  najbolje mogu uiniti: analizu teksta svatko tko ui mora vjebati sam.

  Kod ovoga rada je najvanija samostalnost u radu, samostalno svladavanje

  potekoa. Ponekad uenici imaju osjeaj da je problem nesavladiv tada ih treba

  poticati, ne doputati im prebrzo odustajanje. Nastavni sadraji koji se na ovaj nain

  obrauju mogu biti razliitoga stupnja teine pa bi se sukladno tome trebalo voditi

  rauna da se napravi nekakav vremenski plan za usvajanje, odnosno tempo uenja.

  Uenicima e biti potrebno dakle odreeno vrijeme, treba ih oboruati strpljenjem i

  osigurati im uvjete za potpunu koncentraciju. Ova se metoda esto rabi za ponavljanje

  odreenih sadraja, a kada se god rabi, i u koje god svrhe, treba se pobrinuti za provjeru,

  odnosno kontrolu kakvoe.

  Ono to se moe prigodom ovakve nastave dogoditi da se dade protumaiti kao

  izbjegavanje posla ali i to to zna poprimiti obiljeje ispitnih situacija. U

  komunikacijskom smislu ona je potpuna negacija, a u socijalnom smislu potpuno

  ograniava drutveni kontakt. Potrebno je stoga ograniiti vrijeme njezina trajanja,

  inzistirati na tiini, intervenirati tek na potekoe ili pojedinane zamolbe.

  Pojedinani rad nije zamjena za druge oblike nastave. On je jedno od rjeenja i to za

  odgovarajue nastavne sadraje i potrebe. Uvijek je dobro, ukoliko procijenite da je rad

  zadovoljavajui umjesto provjere otvoriti mogunost za samokontrolu (omoguiti im da

  oni sami provjere uspjenost vlastitog rada).

  7 Wolfgang Mattes, Nastavne metode (75 kompaktnih pregleda za nastavnike i uenike), Naklada

  Ljevak, Zagreb 2007. str. 13

 • 58

  NASTAVNA PODRUJA PREDMETA

  HRVATSKI JEZIK

  Hrvatski jezik kao predmet u osnovnom obrazovanju ima vie

  razliitih podruja prouavanja (i pouavanja), koja se

  meusobno proimaju (i potpomau uenje i razumijevanje).

  U poetku razredne nastave prvenstvena zadaa je

  opismenjavanje uenika kao preduvjet odgovarajue ukljuenosti

  u sustav obrazovanja. Bez ostvarenja nastavnih ciljeva na ovom

  podruju bespredmetno je govoriti o bilo kakvoj ukljuenosti u

  obrazovni sustav. Poetnu sloenost hrvatskoga jezika kao

  predmeta moemo prikazati na sljedei nain:

  Nastavna podruja imaju svoje nastavne ciljeve i postignua koja uenici

  trebaju ostvariti u odreenim nastavnim razdobljima. Uenje poetnog

  itanja i pisanja tiskanih slova (i pisanih), poetno opismenjavanje ima

  iznimno vanu ulogu i posve odreeno vremensko razdoblje za postignue

  ovoga nastavnoga cilja.

  HRVATSKI JEZIK

  NASTAVNA PODRUJA

  POETNO ITANJE I PISANJE

  JEZINO IZRAAVANJE

  JEZIK KNJIEVNOST

  MEDIJSKA KULTURA

 • 59

  Bilo koji jezik na svijetu ostvaruje se jezinim djelatnostima.

  prisjetimo ih se: sluanje. razumijevanje, govorenje, itanje,

  pisanje (i dvije dodatne: saimanje i prevoenje).

  I dok se usmena (ili mitska) kultura odravala uz pomo prve tri

  jezine djelatnosti, eksploziju razvoja kulture i civilizacije

  prouzroila je uspostava pisma. U njemu je bilo mogue ouvati

  postignua kulture i civilizacije za budua pokoljenja. No ono je

  od ljudi zahtijevalo i usvajanje novih vjetina kako bi se ovladalo

  jezinim djelatnostima: pisanja i itanja. Zapisivanji i itanje

  zapisanoga postali su uvjet ukljuenosti u nasljee ovjeanstva,

  ali i u svakodnevni ivot na razini civilizacijskih postignua.

  Uenje itanja i pisanja postalo je nunost.

  Naa je obveza i zadaa ukljuiti nau djecu u kulturu i

  civilizaciju kojoj pripadaju. Poetak tog puta je njihovo

  opismenjavanje. Uenje tiskanih i pisanih slova (njihova itanja i

  njihova pisanja).

  Kvalitetno ovladavanje ovim vjetinama preduvjet je kvalitete

  njihovoga daljnjeg kolovanja i temelj na kojemu je mogue

  graditi. Uenici koji nedovoljno kvalitetno prou ovo poetno

  nastavno razdoblje naalost su oni koji e tijekom daljenjeg

  kolovanja imati znaajnih potekoa u uenju.

  POETNO ITANJE I PISANJE

 • 60

  Ukljuenost u kulturu i civilizaciju zahtjeva ne samo

  elementarnu pismenost, nego i sposobnost odgovarajueg

  komuniciranja pisanim putem (u razliitim ivotnim potrebama i

  prigodama), kao to se zbog razliitih ljudskih djelatnosti na

  razliitim ivotnim podrujima (politika, marketning, prodaja,

  sudovanje) itekako radi na ovladavanju i potrebnim

  govornikim vjetinama. Izraavanje govorom i pismom tako

  postaje iznimno vano predmetno podruje. Kao stvaralaka

  dopuna uenju jezika i knjievnosti ono je ujedno i poticaj za

  djeju kreativnost i vjetinu primjene na drugim podrujima

  usvojenoga znanja. Pisanje je postalo nunost. Zapisivati svoje

  misli i osjeaje, svoja htijenja i svoje snove. Ali i najjednostavnije

  pisane oblike koje od vas zahtijeva drutvo: molba, zahtjev,

  ivotopis Kako bi sve to mogli nuno je ovladati jezinim

  normama (upoznati vlastiti jezik). Ali i nauiti neto o stilovima

  izraavanja (drutvenim konvencijama takvih zapisa).

  Pisati se mogu i ogledi o neemu, prikazi stvari, osvrti, eseji

  U jeziku i jezikom se ostvaruje i knjievna umjetnina: knjievno

  djelo. Jedna od najznaajnihjih umjetnosti knjievnost se definira

  kao umjetnost rijei. Njezina graa jesu i osjeaji i misli

  ovjekove, i njegova htijenja i njegovi snovi, njegove utopije i

  njegove more ali, da bi one to postale one se moraju iskazati

  rijeima i kao takve transformirati se smislom cjeline knjievnoga

  djela kao to se i samo znaenje rijei podvrgava smislu

  knjievnog djela (jezinoga djela kao cjeline).

  JEZINO IZRAAVANJE

 • 61

  Jezik je sustav znakova i pravila njihova kombiniranja. On je

  govorna stvarnost jednoga naroda (skup njegovih organskih

  govora) koja se da opisati i na temelju tog opisa uspostaviti i

  odgovarajue propise (jezine norme), uspostaviti standardni

  jezik. Standardni jezik je opisan i propisan pojavni oblik jezika.

  Njegov opis i propisi mogu se pronai u normativnim

  prirunicima koji odreuju njegove jezine norme: pravogovornu,

  pravopisnu, gramatiku i leksiku.

  Organski govor ovjek ui unutar poticajne govorne okoline:

  njegove obitelji, ue i ire zajednice. U razdoblju upijajuega uma

  (do este, najkasnije devete godine) dijete kao posljedicu potrebe

  za komunikacijom usvoji jezini sustav govorei (uspijevajui i

  neuspijevajui govorom ostvariti vlastite potrebe).

  Sporazumjevati se sa svojom govornom okolinom ili u tome ne

  uspijevati. Ono se govorom igra, izraava potrebe, svoje misli

  povezuje s jezikom i pokuava ih iskazati (kao i osjeaje i

  htijenja). Na temelju svog organskog govora (govora obitelji i

  zaviaja) dijete izgrauje vlastiti govor, usvaja jezik (ima jezini

  osjeaj).

  Standardni jezik se ui. On je odreen jezinim normama:

  pravogovornom, pravopisnom, gramatikom i leksikom.

  Pravopis se ui. Gramatika se ui (na temelju organske

  gramatike jezika i njezinih slinosti i razlika s gramatikom

  standardnoga jezika). Vlastiti rjenik se obogauje

  sporazumijevanjem s drugima i itanjem.

  JEZIK

 • 62

  Jezik je i umjetniki materijal. Graa jedne umjetnosti. Dri se

  da se vrhunci jezinoga umijea ostvaruju upravo u knjievnosti

  stoga se knjievnost prouava i kao jezino umijee, ali i kao

  umjetnost jer osim uobiajenih jezinih poruka ona koristi i

  dodatne estetske signale zasnovane na tradiciji vlastitoga

  postojanja: koritenja i razumijevanja odreenih knjievnih

  postupaka. Knjievnost je ne samo umjetnosti, nego i govor koji

  se kao takav istie svojom ljepotom. Ona omoguava onima koji

  je itaju upoznavanje s najuspjelijim primjerima jezinog

  izraavanja. Ona kao uzorno govorno umijee omoguava onima

  koji je itaju izgradnju knjievnog ukusa, obogaivanje rjenika,

  nesvjesno usvajanje obrazaca uspjelih iskaza kako na razini

  reenice tako na razini teksta kao cjeline.

  Ona se objavljuje kao zabava i uitak, ali i kao ulaenje u stanja

  i situacije koja nismo sami doivjeli, ali nam se njihovim itanjem

  omoguava uivljavanje u iskustva svijeta i ivota neke druge

  osobe. Ona razvija matu i mogunost predoavanja onoga o

  emu ona pripovijeda, ui nas rabiti sposobnosti predvianja,

  zamiljanja nepostojeih situacija kao realno moguih i u tom

  smislu nam omoguava ne samo razumijevanje dogaaja koji su

  se dogodili ili onih koji se odvijaju, nego i potencijalno moguih

  scenarija s obzirom na neke nae mogue postupke i reakcije

  okoline. U okviru knjievnosti ui se i vjetina saimanja teksta i

  vjetina prepriavanja, a obje ove vjetine preduvjeti su uenja i

  drugih predmetnih podruja.

  KNJIEVNOST

 • 63

  A tko zna iz kojih sve razloga s u nam i pridodali medijsku

  kulturu, moda i zato jer smo poznati kao sveznadari, a i unutar

  svih medija jezik igra iznimno znaajnu ulogu.

  U dananjem globaliziranom svijetu ivjeti stvarnost ne znai

  postojanje tek u okviru vlastite tjelesne realnosti nego se na

  svijet iri i na njegovu medijsku ili kako to kau virtualnu

  komponentu. Htjeli ili ne htjeli prinueni ste se ukljuiti u

  globalni svijet u veoj ili manjoj mjeri. Neprestano vas okruuju

  razne tiskovine, zvuci (i slike) elektronikih medija: radija,

  televizije, interneta...

  Mediji, kao i sve druge stvari ovoga svijeta kojima se ovjek

  koristi, mogu se rabiti na vlastito dobro ili vlastitu propast. Mogu

  biti izvori znanja, informacija ali i uzroci izgubljenog vremena

  bez odgovarajuih rezultata ili ak s pogubnim uincima.

  Promaena i pogubna zabava. Ispraznica nae svakodnevnice.

  Stoga je ispravan pristup medijima od iznimne vanosti za

  budunost nae djece (i naeg naroda).

  Pokoljenja koja dolaze ne mogu se odgajati u bijegu od

  civilizacije. Zatvaranje oiju pred stvarnou i povratak u kameno

  doba ili peinu sigurno nije rjeenje.

  Dapae! Ukljuenost. Razumijevanje. I koritenje dobrih strana

  koja civlizacija nudi postaje nun