Metodika Nastave Geografije, Zoran Curić

Embed Size (px)

DESCRIPTION

metodika nastave geografije

Citation preview

 • SVEUILITE U ZAGREBUPrirodoslovno-matematiki fakultet

  Geografski odsjek

  METODIKA NASTAVE GEOGRAFIJEpredavanja

  student: IRENA LUI

  prof: ZORAN CURI

  Zagreb, 07.07.2001.

 • Metodika nastave geografije predavanja

  SADRAJ

  Cjelina StranaGeografija kao nastavni predmet 3

  Metodologija geografije 4Geografske discipline 4

  Ciljevi nastave geografije 5Psiholoke pretpostavke nastave geografije 5Planovi i programi nastave geografije 6

  Nastavni planovi i programi u naim kolama 7Nastavna sredstva i pomagala u nastavi geografije 8

  Tekstualna nastavna sredstva i pomagala 9Auditivna nastavna sredstva i pomagala 12Vizualna nastavna sredstva i pomagala 13Audiovizualna nastavna sredstva i pomagala 14

  Oblici rada 15Nastavne metode 18Suvremeni koncept kolske geografije 22Multimedija u nastavi geografije 24Kritiko miljenje u nastavi geografije 25Naela u nastavi geografije 27Organizacija nastave 28

  Organizacija nastavnog sata 28Godinji raspored nastavnog gradiva 29

  Rad s darovitim uenicima 30Provjeravanje i ocjenjivanje uenika 31Nastup, retorika i neverbalno ponaanje predavaa 34Planiranje nastave i priprema za nastavu 36Pedagoka dokumentacija 37Zakoni i pravilnici o kolstvu 39

  2

 • Metodika nastave geografije predavanja

  GEOGRAFIJA KAO NASTAVNI PREDMET

  opeobrazovni predmet predmet od posebnog nacionalnog interesa

  geografija = kompleksna znanost koja prouava meuovisnost prirodne osnove i utjecaja ovjeka

  razliito poimanje sadraja i ciljeva geografije: jedinstvo geografije kao znanosti

  velik broj geografa (npr. prof. Rogli) istiu jedinstvo geografije iji je spoznajni objekt jedinstveni ekosustav ovjek-zemlja u njegovim razliitim dimenzijama

  zastarjeli pristup dvojni pristup (geografija se definira na osnovu specifinih problema, a ne

  na osnovu spoznajnog objekta):A. geografija kao prirodno-znanstvena disciplinaB. geografija kao socijalno-znanstvena disciplina

  dvostruko dvojni pristup:1. opa geografija:

  A. fizika geografijaB. socijalna geografija

  2. regionalna geografija:a. fizika geografijab. socijalna geografija

  razliit pristup objanjavaju predmeta prouavanja: nomotetski pristup:

  nastojanje da se predmet prouavanja objasni pomou opih naela, pravila i zakonitosti

  zahtjeva brojna promatranja koja trebaju posluiti kao osnova za uopavanje ( deduktivno uenje)

  ideografski pristup: pristup usmjeren na prouavanje jedinstvenog sluaja i njegovih

  specifinih obiljeja ( induktivno uenje) npr. case study

  regionalno-geografski pristup:A. poloaj, granice, veliina, reljef, tlo, klima, vode, rudno bogatstvo, biljni

  i ivotinjski svijetB. stanovnitvo, gospodarstvo, oblici naselja, povijesno-geografski razvoj

  veza s drugim strukama u objanjavanju odnosa ovjek prostor

  3

 • Metodika nastave geografije predavanja

  Metodologija geografije:

  ope metode prirodnih i drutvenih znanosti: praenje opisivanje tumaenje odnosa oblikovanje rezultata ispitivanja

  specifine geografske metode: terenska istraivanja kartiranje kartografsko predoavanje anketiranje

  kvantitativne metode matematiko-statistiki postupci

  faze znanstveno-istraivakog rada u geografiji:1. prikupljanje podataka kartiranje, anketiranje, snimanje, koritenje

  literature2. biljeenje podataka3. obrada podataka kartografska sinteza i kvantitativna obrada podataka4. rezultati istraivanja grafiki, kartografski i tablini prikazi, tekstualna

  interpretacija

  Geografske discipline

  opa geografija fizika geografija:

  proimanje atmosfere ( klimatologija) meteorologijahidrosfere ( hidrogeografija) hidrologijalitosfere ( geomorfologija, pedologija) geologijabiosfere ( biogeografija) botanika

  socijalna geografija: kulturna geografija demogeografija geografija naselja (geografija gradova urbana geografija) ekonomska geografija:

  prometna geografija turistika geografija industrijska geografija agrarna (ruralna) geografija

  politika geografija regionalna geografija

  znanstvena utemeljenost nastave geografije geografija kao stoerni predmet budunost nastave geografije

  4

 • Metodika nastave geografije predavanja

  CILJEVI NASTAVE GEOGRAFIJE

  tri osnovna cilja: materijalni ciljevi stjecanje znanja i razvoj sposobnosti funkcionalni ciljevi sposobnost primjene geografskih medija (karte,

  dijagrama, zrane snimke, ankete) odgojni ciljevi stvaranje osobnih stajalita o vrijednostima

  cilj nastave geografije obino je privlaan uenicima

  PSIHOLOKE PRETPOSTAVKE NASTAVE GEOGRAFIJE

  razvojna psihologija: kada? bavi se tijekom i uvjetima razvoja djeteta, tj. mladei pokuava odrediti optimalno vrijeme za uenje odreenih nastavnih

  sadraja psihologija uenja:

  kako? raspravlja o strukturama stjecanja pojmova i znanja

  socijalna psihologija: objanjava vanjske socijalne utjecaje na proces uenja utjecaj obitelji,

  prijatelja, razrednog odjela, uitelja psihologija testiranja:

  nastoji objektivnije obuhvatiti vanjske socijalne utjecaje na procese uenja

  motivacija: duhovno-emocionalni sustav odnosa koji potiu i usmjeravaju osobu koja

  ui pokretaki razlozi znatielja, konkurencija, interes, priznanje, druenje psiholoko angairanje uenika za rad intrinzinai ekstrinzina

  spoznajni procesi u nastavi geografije: uenje je proces spoznaje moe biti:

  induktivno polazi od jasnih pojedinanih injenica i konkretnih zapaanja s ciljem izvoenja opih i apstraktnih ciljeva

  deduktivno polazi od opih i apstraktnih spoznaja ka jasnim pojedinanim injenicama

  razvoj prostornog miljenja: topoloko prostorno miljenje:

  do 7 godine ivota egocentrino doivljavanje prostora (vee, blie, pokraj, u. iznad,

  vani) projektivno prostorno miljenje:

  od 7 do 11 godine ivota doivljaj prostora jo je uvijek emocionalan i subjektivan

  5

 • Metodika nastave geografije predavanja

  dijete tei izai iz uega u iri prostor u O uenici imaju vee prosjene vrijednosti predoavanja prostora

  nego govora euklidsko prostorno miljenje:

  apstraktne sposobnosti orijentacije i shvaanja

  6

 • Metodika nastave geografije predavanja

  PLANOVI I PROGRAMI NASTAVE GEOGRAFIJE

  nastavni plan: kolski dokumnt u kojem se u obliku tablice propisuju:

  nastavni predmeti koji e se uiti u odreenoj koli redoslijed uenja tih predmeta po razredima tjedni broj sati za pojedini predmet:

  promjene u broju sati nastave geografije od 1948. do 1996. od 5. do 8. razreda O:

  Godina Broj sati tjedno

  1948. 181950. 131953. 111958. 61972. 71992. 71996. 7,5

  donosi ga Ministarstvo prosvjete i porta ili Parlament karakteriziraju ga este promjene

  kolska godina 01.09. 31.08. ( 52 tjedna) nastavna godina od prvog tjedna rujna (obino) do sredine lipnja ( 35

  tjedana)

  nastavnike norme:

  Razred i kola Broj sati godinje

  5. razred O1 526. razred O 707. razred O 708. razred O 70

  1. razred gimnazije 702. razred gimnazije 703. razred gimnazije 704. razred gimnazije 702

  nastavni program: kolski dokument kojim se propisuje:

  opseg nastavnih sadraja dubina nastavnih sadraja redoslijed nastavnih sadraja

  1 osnovna kola obavezna kola (u Hrvatskoj je to jednako, ali treba razlikovati pojmove)2 samo u opim gimnazijama, u ostalima nema nastave geografije

  7

  geografija ini 1/5 satnice

 • Metodika nastave geografije predavanja

  = sadraj obrazovanja, tj. konkretizacija nastavnog plana donosi ga Ministarstvo prosvjete i porta ili Parlament obimniji je i sloeniji od nastavnog plana mijenja se ee od nastavnog plana

  8

 • Metodika nastave geografije predavanja

  Nastavni planovi i programi u naim kolama

  Razred Nastavni sadraj Broj sati tjedno

  Nastavnika norma

  ( u satima)NII RAZREDI OSNOVNE KOLE GEOGRAFSKI SARDAJI OBRAUJU SE U SKLOPU NASTAVE PRIRODE I DRUTVA

  1. razred O kola2. razred O mjesto3. razred O upanija4. razred O Republika Hrvatska

  VII RAZREDI OSNOVNE KOLE GEOGRAFSKI SARDAJI OBRAUJU SE U SKLOPU NASTAVE ZEMLJOPISA

  5. razred O opa (fizika) geografija 1,5 526. razred O drutveno-geografski sadraji

  izvaneuropski kontinenti2 70

  7. razred O geografska obiljeja Europegeografska obiljeja Rusije

  2 70

  8. razred O geografija Hrvatske regionalni koncept 2 70

  GIMNAZIJE GEOGRAFSKI SARDAJI OBRAUJU SE U SKLOPU NASTAVE GEOGRAFIJE1. razred gimnazije opa fizika geografija 2 702. razred gimnazije opa socijalna geografija 2 703. razred gimnazije svjetski razvoj

  regionalne posebnosti2 70

  4. razred gimnazije geografske osobitosti hrvatskog dravnog prostora (tematsko-problemski koncept)

  2* 70*

  metode rasporeivanja nastavnih sadraja: linijski (sukcesivni) model

  model koncentrinih krugova

  spiralno-linijski model

  razine organizacije nastavnih sadraja:1. nastavna cjelina ( npr. Azija)2. nastavna tema ( npr. jugozapadna Azija)3. nastavna jedinica ( prometno znaenje i prometna osnova Azije)

  9

 • Metodika nastave geografije predavanja

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA U NASTAVI GEOGRAFIJE

  nastavna pomagala: pribor kojim sa slue nastavnici i uenici u svakodnevnom radu pri obradi

  nastavnih sadraja dijele se (rangiraju) prema stupnju sloenosti:

  pribor za pisanje pribor za crtanje runi alat demonstracijska pomagala eksperimentalna pomagala instrumenti aparati strojevi elektroniki ureaji

  nastavna sredstva: didaktiki oblikovani, objektivno dani predmeti, proizvodi ljudskog rada

  koji slue kao izvori znanja i spoznavanja tijekom uenja izvori znanja mogu biti:1. ivi izvori ( uitelj, uenik, suradnik)2. nastavna sredstva i pomagala

  A. tekstualna nastavna sredstva i pomagalaB. auditivna nastavna sredstva i pomagalaC. vizualna nastavna sredstva i pomagalaD. audiovizualna nastavna sredstva i pomagala

  3. izvorna stvarnost ( teren!)

  10

 • Metodika nastave geografije predavanja

  Tekstualna nastavna sredstva i pomagala

  a. kolska ploa i plan ploeb. zidna karta, plakat, poster, slika, dijagram, kartogram ,profilc. udbenici, atlasi, novine, struni tekstd. radna biljenica, radni listovi

  ad.a. kolska ploa i plan ploe

  kolska ploa: bitni nastavni sadraji u saetom obliku skice (pregledne i bez puno detalja), jednostavni crtei, dijagrami slika ploe = slika uenike biljenice ( preglednost) rezultat

  nastavnog sata primjena krede u boji i flomastera isticanje vanih dijelova sadraja obavezno napisati naslov vrste kolskih ploa:

  ploe sa zaklopkama ploe na stalku ploe na otklon vertikalno okretne ploe ploe sa papirnatim blokom ploe za specijalne flomastere

  ad.b. Zidna karta, plakat, poster, dijagram, kartogram ,profil

  zidna karta: i atlas najdjelotvornija i najvanija sredstva koristi se objeena sadraji su itljivi sa udaljenosti od 3 m, a iz udaljenosti od 10 m mogu se

  uoavati i pratiti posjeduje zornost, ali je ograniena sadrajima (zato postoje tematske

  karte) pri prvoj obradi podataka koristi se za pokazne i opisne svrhe ono to se vidi na zidnoj karti uenik lake pronalazi na vlastitoj sposobnost itanja karte: = kartografska pismenost uenik poznaje znaajke oznaka na kartama, karakteristike karata,

  signature i njigovo znaenje vjeba se tako da na zidnoj karti uenik i nastavnik naizmjenice pokazuju

  poloaj mjesta, rijeke, planine i navode njihova i mena tako je mogue u kratkom vremenu ispitati mnogo uenika (kroz 1 do 2 tjedna svi uenici u razredu se znaju orijentirati na karti)

  sposobnost razumijevanja karte sposobnost meusobnog idejnog povezivanja sadraja karata i stvaranje zakljuaka i predodbi o prikazanom prostoru

  slika: zamjena za neposredan susret treba ih to ee koristiti

  11

 • Metodika nastave geografije predavanja

  ravnopravna je karti podjela:

  zidne slike: nisu vezane za tehnike uvjete dulje ostaju pred oima od dijapozitiva

  prirune slike: u knjigama, novinama omoguuju vrednovanje u pojedinanoj ili grupnoj nastavi za slike u udbenicima nije potrebna priprema nikakvih aparata

  svatko ima svoju sliku i moe je prouiti kod kue dijasnimke:

  projiciraju se pomou dijaskopa, epidijaskopa ili projektora zvune slike zahtjevaju vru koncentraciju, jer prenose informacije

  na dva naina zrane i satelitske snimke okomite snimke

  dijagram: idealan nain prikazivanja podataka zamjenjuje brojane podatke i stvara bolju predodbu podjela dijagrama:

  linijski dijagrami dijagrami sa stupcima dijagrami sa figurama povrinski dijagrami dijagrami s vrpcama tokasti dijagrami korelacijski tokasti dijagrami polarni dijagrami dijagrami s trokutima dijagrami s kladiogramima piramidasti dijagrami zrakasti dijagrami dijagrami u obliku kruga blok dijagrami

  kartogrami: = dijagrami s kartografskom podlogom prikazuje koliinsku informaciju u zornom obliku slui za prikazivanje razlika u gospodarstvu, politici podjela:

  kartogrami sa figurama kartodijagrami povrinski kartogrami

  profil: slui za prikazivanje razvedenosti terena, nagiba, strmina razmjerno pregledno oznaava reljefne odnose podjela:

  jednostavni profili (skice)

  12

 • Metodika nastave geografije predavanja

  toni profili visinski profili dubinski profili rijeni profili geoloki profili kauzalni profili sinoptiki profili blok profili kombinirani profili

  ad.c. Udbenici, atlasi, novine, struni tekst

  udbenik: podjela:

  udbenik za uenje: nudi tekstove ima zatvoreni obavijsni karakter namjenjen samostalnom uenju

  radni udbenik: sadri didaktiki pripremljenu zbirku materijala koji omoguuju

  otkrivajue uenje ima otvoreni obavijesni karakter tekstovi, slike tablice i grafikoni u njemu namjenjeni su stvaranju

  problemskih situacija koje omoguavaju ostvarenje ciljeva uenja garnitura udbenika:

  ine ga knjiga sa tekstovima za uenike, prirunici za nastavnike, atlasi, te drugi radni materijal

  izvorna zbirka: prelazi granice radnih udbenika uz jednu tematsku jedinicu nudi slabo strukturiran materijal problematika nije zadana, ve je uenik mora nai prikladna za vii uzrast

  kombinirani udbenik: najee u upotrebi kombinacija radnog udbenika i udbenika za uenje

  atlas: zbirka karata sreena u sadrajnu cjelinu i prilagoena svrst osnovno sredstvo u nastavi geografije

  novine: mogunosti su im aktualnost, rasploivost informacijama i skraenje

  problemske distance problemi su da je tekst rasporeen po logici stvari ili kronoloki, ali ne i

  prikladno za uenje (postoje jezine barijere, tekstovi su razliite gustoe)

  u nastavi se mogu iskoristiti za traenje neke regije, pri skupljanju informacija o nekom mjestu radi pokazivanja razvoja

  karikatura:

  13

 • Metodika nastave geografije predavanja

  slikovito doarava probleme npr. nejednakog razvoja, zatite okolia, demografske eksplozije i sl.

  ilustracija kao poruga ili nakarada koja ljudska svojstva prikazuje u pretjeranom obliku

  u nastavi je pogodna jer na prvi pogled nudi sve potrebne informacije i svojom zornou budi svijest o problemu

  ad.d. Radna biljenica, radni listovi

  radna biljenica: zbirka radnih listova koji slue za obradu, oblikovanje ili uvjebavanje

  zadataka nastave na reproduktivan ili produktivan nain olakava ponavljanje uenika potrebno ju je povremeno prekontrolirati

  14

 • Metodika nastave geografije predavanja

  Auditivna nastavna sredstva i pomagala

  a. radiob. gramofon s ploamac. magnetofon s vrpcamad. kasetofon s audikasetama

  ad.a. Radio

  kolski radio nudi gradivo o kojem treba razmiljati i predoavati ga nedostatak mu je manjak vizualizacije geografskih informacija emisije na kolskom radiju mogu biti:

  reportae s mjesta dogaaja strune reportae radio igre emisije s raspravom

  15

 • Metodika nastave geografije predavanja

  Vizualna nastavna sredstva i pomagala

  a. globus, telurij, planetarij, modelib. aparati za pokazivanje slika sa slikamac. dijaprojektor, episkop, dijapozitivi i filmovid. grafoskop s grafofolijamae. aparati za prikazivanje videotekstova

  ad.a. Globus, telurij, planetarij, modeli

  globus: prikaz Zemlje na povrini kugle najprikladniji nain prikazivanja Zemlje vjernost (ekvidistantnost,

  ekvivalentnost, konfomnost) ima veliku didaktiku vrijednost (vrijedniji je od karte) mjerilo globusa 25 cm M = 1:50 848 000 vrste globusa:

  fiziki reljefni slijepi (indukcijski) radni tematski svjetlei

  telurij: najprikladnije nastavno sredstvo za objanjavanje pojmova iz

  matematike geografije i astronomije sastoji se od arulje koja preuzima ulogu Sunca i okretanjem poluga

  simulira se rotirajue kretanje Zemlje i Mjeseca nedostatak mu je to ne prikazuje stvarne odnose (omjere i udaljenosti)

  planetarij: = svemirski ili zvjezdani globus eruljica simbolizira Sunce

  ad.d. Grafoskop s transparentnim folijama

  slui za projekciju tekstova, crtea, fotografija, shema i modela prednosti:

  tehnika jednostavnost laka upotreba u nastavi zamjenjuje plou koliina informacija se moe mijenjati ukljuivanje i iskljuivanje poveava koncentraciju uenika

  transparentne folije koriste se uz pomo grafoskopa

  16

 • Metodika nastave geografije predavanja

  Audiovizualna nastavna sredstva i pomagala

  a. kinoprojektor s filmovimab. televizija c. videorekorder s videokasetamad. osobno raunalo (internet)

  ad.a. Kinoprojektor s filmovima

  nastavni film: klasino vizualno sredstvo prilikom njegove upotrebe uinkovitost uenja i zadravanje nauenog

  vee je nego kod upotrebe drugih sredstava omoguava sposobnost neposrednog susreta (?), doivljavanje prostora,

  poistovjeivanje s osobama i problemima podjela filmova prema tehnikim karakteristikama:

  16mm i 8 mm film tonski i nijemi film crno-bijeli film i film u boji stvarni i trik film

  podjela filmova prema tematici: dokumentarni demonstracijski doivljajni motivacijski pregledni egzemplarni

  ad.b. Televizija

  kolska TV: omoguuje proirenje geografskog obzora 34% svih znanja iz geografije potjee sa TV privlaniji je od svakodnevne nastave nedostaci:

  mnotvo podraaja sugestija sveprisutnost pasivni odnos prema ueniku mogunost manipulacije nedostatan dijalog

  17

 • Metodika nastave geografije predavanja

  OBLICI RADA

  oblici rada u nastavi geografije razlikuju se prema meusobnom odnosu imbenika nastave

  imbenici nastave su nastavnik, uenik i nastavni sadraj didaktiki trokut

  oblici rada u nastavi:a. samostalni radb. rad u parovimac. skupni radd. frontalni rade. timska nastavaf. teorija igreg. projektna nastava

  ad.a. Samostalni rad

  omoguuje veu aktivnost uenika, razliit tempo i postavljanje razliitih zadataka

  pridonosi individualizaciji i diferencijaciji nastave preporuena je ea upotreba ovakvog rada (danas je on mali dio frontalne

  nastave)

  ad.b. Rad u parovima

  motivirajui oblik rada karakteristike:

  svi uenici odmah poinju raditi postoji stanovita konkurencija meu parovima ujedinjavanje znanja (dvoje zna vie od jednog) elja za spoznajom rezultata drugih (poticajna napetost) zajedniko rjeenje potie slabijeg uenika uitelj nadgleda rad i daje pojedinane savjete

  faze rada u parovima: gledanje zadatka (svatko za sebe) objanjavanje zadataka (razgovor u dvoje) zajedniko traenje puteva rada

  18

  nastavnik

  nastavni sadrajuenik

 • Metodika nastave geografije predavanja

  zajedniki rad (rezultat) zajedniki pismeni izvjetaj zajedniko usmeno izvjetavanje pred razrednim odjelom

  ad.c. Skupni rad

  omoguuje: razvijanje suradnje ui kontakt s predmetom uenja i sa sredstvima za rad kritiko usporeivanje rezultata rada djelotvornost uenja kroz natjecanje podjelu rada

  faze skupnog rada: planiranje rada

  motiviranje uenika podjela u skupine podjela zadataka pregled radne dokumentacije

  provoenje rada: svaka skupina radi svoj zadatak suradnja meu lanovima skupine (izgraivanje marljivosti,

  suodgovornosti i partnerstva) ujedinjenje rada:

  podnoenje izvjetaja kritika rasprava, dopuna rada i prihvaanje rezultata razvoj verbalnih i vizualnih sposobnosti (uz pomo uitelja)

  malo se primjenjuje u praksi

  ad.d. Frontalni rad

  najei oblik rada u nastavi uitelj je glavni lik on pita a uenici odgovaraju, tj. uitelj odreuje

  komunikaciju i interakciju, a ueniku ostaje reakcija prednosti:

  brza i ista informacija dolazi do svih uenika vea preglednost manje problema s disciplinom razvijanje sposobnosti sluanja jednostavnija (manja) priprema nastavnika za nastavu

  nedostaci: zanemaruje se aktivnost (sudjelovanje) uenika u nastavi sputavanje uenike kreativnosti, samostalnosti i kooperativnosti

  ad.e. Timska nastava

  podrazumijeva uljuivanje nekoliko srodnih nastavnih predmeta (tj. njihovih uitelja) pri objanjavanju odreenih nastavnih sadraja (npr. korelacija geografije s povijeu, biologijom, kemijom)

  19

 • Metodika nastave geografije predavanja

  izbjegava se ponavljanje istih tema kroz nastavu nekoliko nastavnih predmeta

  suradnja pri izvoenju terenske nastave i ekskurzija

  ad.e. Teorija igre

  sloena pedagoka aktivnost omoguuje:

  stjecanje znanja razvoj sposobnosti doivljavanje vlastitih postupaka

  prednosti: integracija ciljeva uenja pristup na djeci svojstven nain prevladava se krutost odnosa postie se vea uinkovitost spontanog i dobrovoljnog rada

  ad.f. Projektna nastava

  temelji se na samostalnom radu uenika u neposrednoj prirodnoj stvarnosti (uz potovanje uenikovog interesa)

  podrazumijeva izvravanje konkretnih zadataka u laboratorijima, radionicama pretpostavlja se neposredan susret s prirodom projekta

  od uenika i uitelja zahtjeva vee sudjelovanje nego kod uobiajene (redovne) nastave

  zahtijeva dodatnu obradu materijala koji su obradili uenici ili nastavnik cilj joj je konkretan rezultat na osnovi geografskog istraivanja

  20

 • Metodika nastave geografije predavanja

  NASTAVNE METODE

  metoda (gr. methodos) = nain djelovanja; postupak kojim se dolazi do nekog rezultata

  znanstvena metoda nain istraivanja ili praktini postupak i djelovanje kojim se dolazi do nekog znanstvenog rezultata

  nastavna metoda nain rada u nastavi sastavni dio nastavnog rada u svim dijelovima nastavnog procesa dvostranost sastoji se od uenika i uitelja mijenjala se kroz povijest poveanje aktivnosti uenika, pobuivanje

  interesa, razumijevanje nastavnih sadraja, ostvarivanje ciljeva uenja, samostalnost logikog miljenja

  specifine geografske nastavne metode kartografske metode i terenski rad

  dvije osnovne skupine nastavnih metoda: demonstracijske metode:

  djelotvornije su i korisnije za kvalitetnu nastavu poveavaju uenikovu aktivnost i samostalnost

  verbalne metode: aktivan rad uitelja, a pasivno sudjelovanje uenika (koji je sluatelj i

  promatra)

  metode koje se primjenjuju u nastavi geografije:a. metoda usmenog izlaganjab. metoda razgovorac. metoda demonstracijed. metoda rada s tekstome. metoda grafikih radovaf. programirana nastavag. uenje pomou raunalah. terenska nastava

  ad.a. Metoda usmenog izlaganja

  obiljeja: izrazita aktivnost nastavnika pasivnost uenika jednoznani prijenos predmeta uenja slabo djelovanje meu uenicima

  ad.b. Metoda razgovora

  = dijaloka metoda razgovor moe biti:

  21

 • Metodika nastave geografije predavanja

  katehetiki sokratski heuristiki slobodni

  u geografiji je najboje primjenjivati heuristiki razgovor (aha!) polazi se sa stajalita onoga to treba savladati

  ad.c. Metoda demonstracije

  prikazivanje, pokazivanje, objanjavanje i dokazivanje ova je metoda povezana sa materijalno-tehnikim uvjetima nastave (

  primjena nastavnih sredstava i pomagala) eksperiment u nastavi geografije:

  pomae uenicima da dobiju sigurna znanja i zorne predodbe o tijeku i rezultatima procesa i prirodnih zakona

  omoguuje oponaanje prirodnih procesa u umanjenom mjerilu pridonose veem sudjelovanju uenika dijele se prema:

  obliku ispitivanja primjenjenoj metodici sadrajnim kategorijama

  ad.d. Metoda rada s tekstom

  esto koritena metoda upotrebljavaju se tekstovi iz udbenika, novina i sl. kako bi se usvojila

  odreena znanja nema tonih uputa za rad jer su preduvjeti rada vrlo razliiti

  ad.e. Metoda grafikih radova

  ima prednost pri objanjavanju i potvrivanju zakonitosti koje postoje u masovnim pojavama ( pojave sa manje ili vie istovrsnih, ali varijabilnih elemenata; najee su dio nastavnog sadraja svih nastavnih predmeta)

  podjela: izravne (direktne) grafike metode npr. nastavnik crta pred uenicima

  ili uenici crtaju u toku sata neizravne (indirektne) grafike metode nastavnik ili uenik rade crtee

  kao pripremu za sat ili se koriste ve gotovi crtei (iz udbenika)

  ad.f. Programirana nastava

  rad se odvija u malim koracima zadaci se izmjenjuju sa rjeenjima

  22

 • Metodika nastave geografije predavanja

  ad.g. Uenje pomou raunala

  jednostavni tekstualni procesori, jednostavni grafiki programi, kartografski program

  ad.h. Terenska nastava

  najgeografskija nastavna metoda autohtona je, tipina i nezamjenjiva (omoguava kontakt sa izvornom stvarnou)

  omoguuje promatranje geoprostora u uzajamnoj povezanosti i ovisnosti, tj. u nedjeljivom jedinstvu prirodne osnove i drutvenog razvoja bit metode (uoavanje i otkrivanje zakonitosti, funkcionalnih veza u prostoru, ovisnost i povezanost pojava i procesa)

  nastava geografije bez primjene ove metode ne prua cjelovito geografsko obrazovanje

  podjela terenske nastave prema trajanju: terenski nastavni sat poludnevni terenski rad (izlazak) jednodnevni terenski rad (izlazak) viednevna terenska nastava (geografska ekskurzija) -

  podjela terenske nastave prema opsegu (tematici): tematska terenska nastava obrauje se jedna tema vietematska terenska nastava obrauje se vie tema sloena tematska nastava (kompleksna, regionalna)

  organizacija i provoenje terenske nastave: priprema nastavnika (voditelja):

  struna, didaktika i metodika priprema kabinetska priprema (literatura, prikupljanje statistikih podataka,

  kartografskih prikaza) terenska priprema (predekskurzija) postavljanje zadataka i ciljeva terenskog rada izrada tonog vremenskog i prometnog plana dobivanje pristanka roditelja (+ prikladna odjea i obua, ponaanje,

  disciplina, novac) osiguravanje prve pomoi

  priprema uenika (sudionika) upoznavanje sa obiljejima prostora u kojem se odvija terenska nastava upoznavanje sa zadacima i ciljevima terenske nastave motivacija pobuivanje interesa za rad priprema materijala, pomagala, instrumenata, pribora, anketa..

  23

  terenski rad = kraa uenika aktivnost izvan uionice (neposredno u okolicu kole ili zaviaj)

  ekskurzija = odlazak na udaljenije prostore i najee na dulje vrijeme

 • Metodika nastave geografije predavanja

  ponaanje (sigurnost, potivanje tueg vlasnitva, pozitivna atmosfera, zatita biljnih i ivotinjskih vrsta, prijateljsko ophoenje s ljudima)

  izvoenje terenske nastave: dnevnik rada biljeke (zapisivanje promatranog) kartiranje anketiranje skiciranje postavljanje problemskih zadataka

  zakljuak: analiza i sinteza terenske nastave obrada materijala i zadataka predoavanje rezultata nove spoznaje

  problemi vezani uz terensku nastavu ( esto uzrokuju nedovoljnu zastupljenost): brojnost uenika u razredu vrijeme potrebno za organizaciju nedostatak novanih sredstava sigurnost ponaanje uenika meusobna (ne)suradnja uenika nedovoljna opremljenost kartama i spravama

  kljuna pitanja: kada? organizirati terensku nastavu (ekskurziju) prednost se daje

  toplijem dijelu godine iako nije uvjet gdje? organizirati terensku nastavu terenska nastava u domovini i

  terenska nastava u inozemstvu obje imaju svoje prednosti i nedostatke

  24

 • Metodika nastave geografije predavanja

  Multimedijalna predavanja:

  Suvremeni koncept kolske geografije

  Geografija kao kolski predmet

  geografska znanja sastavni dio ope kulture svakog ovjeka nastava geografije:

  razvija sposobnosti i njeguje odgojne vrijednosti objanjava suvremena zbivanja u svijetu i u Hrvatskoj

  to je nastavni predmet od posebnog nacionalnog interesa

  preduvjeti dobre nastave geografije: kvalitetan i sposoban nastavnik potie uenikovo miljenje i

  zakljuivanje, a ne memoriranje nepotrebnih podataka suvremena nastavna oprema obrazovanje za informatiko drutvo zanimljivi nastavni sadraji propisani nastavnim programima

  Geografija ili zemljopis?

  znanstvena disciplina duge tradicije ( Eratosten 3. st. BC) institucionalizacija geografije u Hrvatskoj:

  1883. utemeljena Katedra za geografiju 1897. onovano Geografsko drutvo

  1929. tiskan prvi broj "Hrvatskog geografskog glasnika" 1947. utemeljen Geografski odsjek PMF-a 1995. pokrenut "Geografski horizont"

  geografija naziv po kojem je geografska struka poznata, priznata, prepoznatljiva i opeprihvaena u cijelom svijetu

  Sadanji nastavni programi i problemi realizacije

  prenaglaen je regionalno-geografski pristup (osobito u O) nastava geografije:

  suoena sa snanom, dugotrajnom, sveobuhvatnom krizom hrvatskog kolstva

  materijalno siromatvo zastarjela znanstvena osnova bez jasne razvojne perspektive programska usmjerenost uglavnom na uionicu, bez dovoljne povezanosti

  sa drugim mjestima uenja

  Novi pristup nastavi geografije

  25

 • Metodika nastave geografije predavanja

  kvantitativne promjene: programsko rastereenje uenika zadravanje postojee satnice

  kvalitativne promjene: obrazovanje nastavnika preprogramiranje nastavnih sadraja kvalitetni udbenici i prirunici nastavna sredstva i pomagala

  informatizacija nastave

  Primjeri iz svijeta

  razvijene zemlje napustile su regionalno-geografski pristup i uspostavile tematsko-geografski koncept kolske geografije

  SR Njemaka: Pogled u svijet

  Zemlja je kugla svjetlo i toplina Sunca stupanjska mrea

  Orijentacija u prostoru Pogled u prolost Zemlje Razliito iskoritavanje prostora

  Velika Britanija: cjeline su naslovljene pitanjima

  Sjedinjene Amerike Drave: (jo 1984.) 5 cjelina:

  Lokacija Mjesto Odnosi unutar mjesta Kretanje Regije

  geografija za ivot

  Zakljuak

  da bi se unaprijedila nastava geografije u Hrvatskoj potrebno je: uspostaviti kolski sustav koji e omoguiti kvalitetno obrazovanje za

  21. stoljee omoguiti pristup znanjima i tehnologijama posvetiti veu pozornost obrazovanju nastavnika raditi na poboljanju materijalnih poloaja modernizirati nastavu geografije uspostaviti nastavu koja e poticati stvaranje, miljenje i zakljuivanje

  26

 • Metodika nastave geografije predavanja

  razviti nastavu s primjenom autohtonih metoda (teren, grafike metode)

  27

 • Metodika nastave geografije predavanja

  Multimedija u nastavi geografije

  Obrazovanje za informatiko drutvo

  internet skup povezanih kompjuterskih mrea pomou kojih se mogu slati i primati informacije

  pojavio se 1993. SAD pristup javnih kola internetu (1994. = 4/10; 1998. = 8/10; 2000. = sve kole imaju pristup); 76% mladih koristi internet za uenje Velika Britanija 1/3 kola ima pristup internetu internet je neiscrpna knnjinica obilje informacija na 151 jeziku (58%

  informacija je na engleskom) 1997. broji 50 mil. korisnika, a 2000. 200 mil broj web stranica udvostruuje se svaka 53 dana uklanja geografske, klasne, vremenske, spolne i rasne prepreke

  Pojam MULTIMEDIJA

  multi (lat. multus) = mnogi; medij (lat. medius) = srednji podruje u kojem se neto zbiva sredstva komunikacije povezivanje razliitih medija u cjelinu multimedija = interakcija zvuka, slike i teksta na raunalu, tj. kombinacxija

  pokretnih inepokretnih slika, animacije, pisanih i izgovorenih rijei

  u poetku se primjenjivao za praenje slika i itanje teksta CD-ROM najraireniji medij za pohranjivanje (do 650 MB informacija);

  izraen je od polikarbonatne plastike presvuen filmom od aluminijske legure, prekriven plastinim slojem

  multimedija omoguuje povezivanje informacija linkovi

  primjena u geografiji: "kolski geografski leksikon"

  objanjava 1806 pojmova iz ope geografije ilustriran sa 186 kolor fotografija i crtea popraen sa 80 video-filmova i animacija

  28

 • Metodika nastave geografije predavanja

  KRITIKO MILJENJE U NASTAVI GEOGRAFIJE

  uenje je aktivan, a ne pasivan proces kritiko miljenje:1. proces promiljanja ideja s mnogih gledita, praenjenjihovih implikacija i

  njihova usporedba s drugim idejama2. ukljuuje sloene procese miljenja koji poinju informacijom,a azvravaju

  odlukom

  ERR sustav sastoji se od:1. evokacije2. razumijevanja znaenja3. refleksije

  ad.1. Evokacija jedna od faza nastave uenici se stavljaju u aktivan poloaj na poetku sata brainstorming o temi ( metoda u kojoj uenici govore ili zapisuju sve to

  znaju ili misle da znaju o odreenoj temi poeljan je rad u parvovima ili skupinama poeljna pitanja:

  koja je tema? to ve znate o njoj? to oekujete, elite i trebate o njoj znati?

  nesuglasice se iznose na povrinu potie se diskusija, prijateljske nesuglasice i zauzimanje stavova postavljanjem pitanja usmjerava se miljenje napodruja koja nisu

  spomenuta uenici trebaju govoriti to vie, a nastavnik to manje nastavnik usmjerava i izvlai miljenje (navodi uenike na zakljuak)

  mora pozorno sluati proces uenja je povezivanje novog s poznatim zadatak je aktivirati uenike

  ad.2. Razumijevanje znaenja uenici istrauju i preispituju spoznaje, a rezultat je zakljuivanje ili

  shvaanje kontakt s novim informacijama i idejama nastavnik ima manji utjecaj INSERT (Interactive Noting for Effecitve Readong of the Text) metoda (postupak

  koji zapoinje pretraivanjem predznanja i postavljanjem pitanja, a potom se na margini teksta oznaavaju informacije znakovima +, -, ) uenici aktivno prate svoje znanje; potie se razumijevanje; odrava se aktivnost zanimanja i zamaha iz faze evokacije

  poeljna je diskusija u paru poeljna pitanja:

  to ste doznali?

  29

 • Metodika nastave geografije predavanja

  to niste doznali, a voljeli biste?

  ad.3. Refleksija uenici ponavljaju ideje s kojima su se susreli i znaenja koja su shvatili pojedinano ili skupno svrstavaju steeno znanje u kategorije (+, -, ) uenici govore ili piu to misle da su nauili:

  vlastitim rijeima ivahna razmjena ideja

  najbolje se pamti to se razumije zavrna diskusija razrada i dopisivanje informacija na ploi

  ERR sustav omoguuje: voenje uenika kroz proces uenja temelji se napostavci da ono to netko zna u najveoj mjeri odreuje ono

  to se moe nauiti ERR u primjeni:

  geografska pria: fotografija se izree na dijelove i pomijea uenici uzimaju po jedan dio i trae svoju skupimu sastavljena fotografija omoguuje sastavljanje prie predstavnik skupine predstavlja priu strategija je mogua u fazama evokacije i refleksije

  grozdovi: potie uenika da slobodno razmiljaju o temi najee se primjenjuje u fazi evokacije pismena aktivnost individualno ili u skupinama koraci:

  u sredini se napie temeljni pojam pored pojma zapisuje se sve u vezi s temom (strelice povezuju

  pojmove) odredi se vrijeme ili se radi do kraja zadatka nastavnik takoer crta grozd razmjena grozdova i diskusija

  pravila: pie se do isteka vremena (ne prestati) ne ocjenjuje se kavliteta ne brine se zbog pravopisa

  inkvine: (= talijanska pjesma od 5 stihova) razvija se sposobnost saimanja informacija bitne rijei radi se individualno ili u skupinama trajanje 5 do 7 minuta upute za pisanje:

  opis teme u 1 rijei (vulkani) opis teme u 2 rijei (uareno usijani) 3 rijei koje opisuju radnju (izbijaju iz dubine) 4 rijei koje izraavaju emocije (panika, strah za ivot)

  30

 • Metodika nastave geografije predavanja

  istoznanica koja saima bit (pakao) dobro je imati obrazac s praznim crtama (prema broju rijei)

  kockarenje: strategija pruoavanja tema se obrauje iz razliitih perspektiva uenici se slue kockom, a na plohama su natuknice za miljenje (opii,

  usporedi, povei, ralani, primjeni, za i protiv) geografske natuknice (stanovnitvo, naselja, gospodarstvo, poloaj, zatita okolia

  31

 • Metodika nastave geografije predavanja

  NAELA U NASTAVI GEOGRAFIJE

  naelo = polazna toka u poimanju ega; osnovno pravilo, princip u geografiji se primjenjuju naela:

  znanstvenosti (potkrijepljenost injenicama) kompleksnosti (povezanost prirodne osnove i drutvenog razvoja) egzemplarnosti (objanjava se na primjeru) sistematinosti (hijerarhija gradiva) postupnosti primjerenosti (uzrastu, predznanju) aktivnosti zornosti aktualizacije (ivotne blizine) korelacije (povezanost geografije sa drugim znanostima)

  32

 • Metodika nastave geografije predavanja

  ORGANIZACIJA NASTAVE

  Organizacija nastavnog sata

  nastavni sat osnovna vremenska organizacijska jedinica nastave obiljeja:

  duina trajanja (45 minuta) unutranja organizacija, tj. artikulacija (etape i podetape)

  etape nastavnog sata: uvodni dio (trajanje do 5 minuta)

  preduvjeti uenja: motivacija ponavljanje prethodnog gradiva postavljanje problema poticaj na razmiljanje pobuivanje znatielje predznanje uenika

  kako zapoeti nastavni sat? pitanja povezana s temom koja e se obraivati razgovor rasprava o geografskim pojmovima analiza fotografije, grafikona, tablice, klimadijagrama, reljefnog

  profila, turistikog prospekta, karikature itanje kratkog teksta nastavni film ili videozapis glazbeni zapis

  najava cilja nastavnik izvjetava uenike to e se obraivati na satu glavni dio (trajanje do 30 minuta)

  obrada novih nastavnih sadraja aktivan odnos uenika (predznanje, iskustvo, sposobnosti,

  usporedbe, zakljuci) kombinacija razliitih oblika rada i nastavnih metoda priprema i primjena nastavnih sredstava i pomagala jasan i pregledan plan ploe

  zavrni dio (trajanje oko 10 minuta) vjebanje i ponavljanje:

  utvrivanje nauenog (postie se trajnost znanja i razvoj sposobnosti) usvajanje gradiva (spreava se proces zaboravljanja) 'repetitio est mater studiorum'

  oblici ponavljanja gradiva: s obzirom na raspored:

  stalno rasporeeno

  s obzirom na vrijeme izvoenja: na poetku sata tijekom sata na zavretku sata krajem obrazovnog razdoblja

  33

 • Metodika nastave geografije predavanja

  krajem kolske godine s obzirom na opseg gradiva:

  fragmentalno tematsko kompleksno

  s obzirom na kvalitetu: produktivno reproduktivno

  domaa zadaa: provjera uenja prilagoenost individuanim uenikim sposobnostima (razliite domae

  zadae) ne smiju biti 'radna terapija' zadaci i vjebe na kraju nastavnih jedinica ispunjavanje radnih biljenica

  Godinji raspored nastavnog gradiva

  potrebno je prouavanje akata koje propisuje Ministarstvo nastavni plan, nastavni program, kalendar kole

  u kalendaru se notira poetak i kraj polugodita, praznici i sl (oznae se razliitim bojama) na poseban papir napiu se tjedni

  rasporede se sati gradivo se rasporedi pomou udbenika i nastavnog programa mogue je svoenje na 3 kolone:

  mjesec redni broj i tip sata nastavna cjelina i nastavna jedinica

  5. razred model 1+1 (1 sat obrade, 1 sat ponavljanja) 6., 7., 8. razred model 2+1 ili 3+1

  34

 • Metodika nastave geografije predavanja

  RAD S DAROVITIM UENICIMA

  dio uenika pokazuje zanimanjke i eli znati vie mogua su dva vida nastave:

  slobodne aktivnosti nisu izravno vezane za uionicu izborna nastava 2 puta tjedno, minimalno 15 uenika, plan sastavlja

  sam nastavnik u nekim udbenicima 'za one koji ele znati vie' posljednih godina postoje dva programa:

  projekt "Susreti i natjecanja mladih geografa" odvija se na kolskoj razini svatko ima pravo natjecanja odvija se na dobrovoljnom principu

  "Geografska E-kola" pokrenulo ju je Hrvastko prirodoslovno drutvo sudjeluju

  prirodoslovne struke zadatak joj je uz pomo suvremenih tehnologija osigurati ueniku

  strunu pomo uenik sam odabire projekt, a pomou mentora moe uputiti pitanja

  nastavniku na fakultetu

  35

 • Metodika nastave geografije predavanja

  PROVJERAVANJE I OCJENJIVANJE UENIKA

  Provjeravanje: = nastavna djelatnost kojom se utvruje ostvarivanje zadataka nastave (koji

  su usko povezani sa ciljevima nastave): usvojenost i opseg steenih znanja ( materijalni ciljevi) stupanj razvijenosti radnih sposobnosti ( funkcionalni ciljevi) kvaliteta usvojenih odgojnih vrijednosti ( odgojni ciljevi)

  nain provjeravanja: usmeno:

  izravna veza nastavnika i uenika preporuljivi upiti: objasni, usporedi, dokai, obrazloi, konkretiziraj manjkavosti:

  neekonominost imbenik sluajnosti razlike u vrijednosti postavljenih pitanja manje mogunosti usporedbe optereenje uenika (trema)

  moe biti: temeljito usmeno ispitivanje letee ispitivanje (obino se ne ocjenjuje) kreativna aktivnost uenika referati kartografska pismenost (jedna od temeljnih znaajki geografije)

  pismeno: naini pismenog ispitivanja:

  standardizirani testovi znanja i sposobnosti (rade ih strunjaci) informarivni testovi standardno usmjereni testovi kriterijski usmjereni testovi testovi za usmjeravanje uenika nizovi zadataka usmjerenog (objektivnog?) tipa ( esto ih pogreno

  zovu testovi znanja) tipovi zadataka za pismeno provjeravanje:

  zadaci s ponuenim odgovorima zadaci s mogunou viestrukog izbora zadaci preureivanja zadaci pridruivanja zadaci sa slobodnim odgovorima zadaci sa istovjetnim rijeima zadaci sa kratkim odgovorima zadaci sa izostavljenim rijeima zadaci korelacijskog tipa zadaci sa mogunou izbora zadaci sa dodatnim obrazloenjem

  poeljno je da zadaci budu popraeni kartama, profilima, slikama, djagramima, statsistikim podacima

  analiza zadataka: analiza distraktora (zamke u testovima)

  36

 • Metodika nastave geografije predavanja

  teina zadataka (najbolje inajgore rijeeni zadaci) promatranjem psihomotornih radnji (ponaanje uenika u razliitim

  situacijama) rezultati provjeravanja jednako su zanimljivi nastavniku i ueniku, jer su

  ocjene ogledalo rada nastavnika i uenika uloga provjeravanja:

  svrstavanje uenika u kategorije prema ostvarenim odgojno-obrazovnim zadacima nastave

  utvrivanje kvalitete nastave (uoavanje propusta i manjkavosti radi njihovih otklanjanja)

  provjeravanje mora biti: potpuno mora obuhvatiti sve zadatke nastave objektivno:

  iskljuiti subjektivna stajalita onemoguiti prepisivanje i dogovaranje ujednaiti tipove zadataka dati svima jednake upute omoguiti svima iste radne uvjete i zadano vrijeme

  pouzdano u sluaju ponovne provjere na istim osobama daje iste rezultate

  valjano (validno) temelji se na instrumentima koji jame one podatke koji se njima ele prikupiti ili procijeniti

  usklaeno miljenje veeg broja nezavisnih promatraa

  Ocjenjivanje: postupak kojim se na ugovoreni nain izraava uenikov uspjeh ljestvica s pet ocjena

  Ocjena

  Definicija zahtjeva

  Reakcija uenika

  Kvaliteta znanja Nain iznoenja znanja

  (argumentacija)5 zadovoljava u

  posebnoj mjeribrza i tona izrazito opirno,

  tono, temeljito i znan. utemeljeno

  logian, argumentativan

  4 zadovoljava u potpunosti

  sporija, ali bez pomoi nastavnika

  tono i opirno uglavnom logian, uvjerljiv, s razumijevanjem

  3 uglavnom zadovoljava

  sporija i uz pomo nastavnika

  prosjeno u pojedinim dijelovima logian

  2 zadovoljava uz odreene nedostatke

  djelomina i povrna

  nepotpuno, povrno

  openito zadaovoljavaju uz sposobnost razgovora

  1 ne zadovoljava bez razumijevanja (nema reakcije)

  bez znanja bez logike i razumijevanja

  pravilnik o nainu praenja i ocjenjivanja uenika (po svakom elementu uenik se ocjenjuje najmanje dva puta polugodinje): poznavanje i razumjevanje nastavnih sadraja usmeno i pismeno izraavanje

  37

 • Metodika nastave geografije predavanja

  praktina i kreativna primjena nastavnih sadraja napredak u razvoju uenikovih psihofizikih sposobnosti i mogunosti

  Vrednovanje postupak izraunavanja napretka ( stvarnog odgojno-obrazovnog uinka)

  u odgojno-obrazovnom radu sastoji se od:

  analize postignua oblika ispitivanja:

  usmeno ispitivanje pismeno ispitivanje promatranje praktina i kreativna primjena nastavnog gradiva razvijenost vjetina napredak ostalih psihofizikih sposobnosti i mogunosti

  38

  oblici provjeravanja

 • Metodika nastave geografije predavanja

  NASTUP, RETORIKA I NEVERBALNO PONAANJE PREDAVAA

  Nastup predavaa izgled:

  izgledom se treba pribliiti sluateljstvu mora postojati odgovarajua distanca izmeu predavaa i sluateljstva (?) nain odijevanja mora biti korektan (pristojan) "odijelo ne ini ovjeka",

  ali ponaanje:

  predava mora zraiti srdanou, otvorenou, leernou uspostavljanje kontakta predava sluateljstvo stvaranje strunog i osobnog autoriteta uvaavanje sluateljstva,

  pridravanje stanice, druenje sa sluateljstvom, diskusija, leerna rasprava o problemima

  Retorika predavaa retorika = govornika vjetina (umijee) prikazivanje teme:

  iznoenje brojnih podataka i injenica valja odrediti koliinu injenica stvaranje zakonitosti djelovanja uzroka i posljedica jasno i razumljivo izlaganje sigurnost u iznoenju injenica

  ralanjivanje prikaza: povezan i logian slijed izlaganja naela sistematinosti i postupnosti:

  od lakeg ka teem od jednostavnog ka sloenom od blieg ka nepoznatom od konkretnog ka apstraktnom

  naela analize i sinteze ( diferencijacije i integracije) povezanost:

  linija vodilja tijekom predavanja izbjagavati skokove s teme na temu primjedbe i pitanja sluateljstva valja uvaavati (uvijek odgovarati na

  pitanja) realistinost prikaza:

  za povezivanje sa stvarnou najvie pridonose primjeri iz prakse (naelo egzemplarnosti)

  uz ivotne primjere znanje se lake usvaja i trajnije pamti primjere valja stalno osuvremenjivati (naelo aktualizacije)

  sadraj izlaganja: reenice moraju biti sadrajne, promiljene, kratke i jasne izbjegavati 'prazne' reenice

  govor: nain izraavanja ovisi o stupnju obrazovanja, drutvenom statusu i

  porijeklu nain govora mora se odvijati bez smetnji ili optereenja

  39

 • Metodika nastave geografije predavanja

  u glasu predavaa mora se osjeati zainteresiranost temom ritam govora mora biti prilagoen temi (polaganiji govor je bolji jer se

  lake prati izgovoreno, ali prevelika sporost stvara monotoniju, nestrpljenje i nervozu)

  izbjegavati strane rijei govor ne smije biti monolog nije dobro itati zapisani tekst na papiru natuknicama se treba sluiti neupadljivo govoriti jasno i razgovjetno, knjievnim jezikom izbor rijei valja uskladiti s temom i situacijom u kojoj se nalazi, te sa

  sluateljstvom namjerbe stanke su poeljne izbjegavati uzreice i potapalice

  glas: melodian glas prirodni dar; jedan od preduvjeta dobrog predavaa nuna je intonacija u glasu ton galsa omoguuje unoenje osjeaja u rijei jaina glasa budi pozornost sluaa mora biti primjerena veliini

  prostora, broju sluatelja, mjestu izlaganja, te raspoloivosti tehnikim pomagalima (mikrofon)

  Neverbalno ponaanje predavaa = skup svih manifestacija ponaanja predavaa kontakt pogledom:

  stalan tijekom predavanja i uspostavljen sa svima prilikom obraanja pojedincu se gleda u oi omoguava brzo prilagoavanje sredini i poticaj na panju

  mimika: obuhvaa pomak ili grenje miia na licu stvaranje odreenog izraza

  gestikulacija: pograzumijeva kretanje ruku, nogu i dranje tijela ovisi o okolini, nastavnim pomagalima i raspoloivom prostoru poloaj ruku iskazuje odgovarajuu leernost koja ne smije prekoraiti

  granice pristojnosti dranje tijela:

  nadopunjuje gestikulaciju stajanje mora biti oputeno, leerno i nonalantno kretanje mora biti lagano i smireno sjedenje mora biti oputeno i pristojno

  40

 • Metodika nastave geografije predavanja

  PLANIRANJE NASTAVE I PRIPREMA ZA NASTAVU

  Planiranje nastave uspjeh nastave ovisi o puno imbenika treba smiljeno projektirati

  nastavni rad s obzirom na: sadraje koje e se obraivati prostorne uvjete izvoenja nastave opremu koja e se koristiti u nastavi vrijeme izvoenja nastave ciljeve koji e se ostvarivati

  Priprema za nastavu proces koji se odvija u vie faza:

  prije poetka godine godinje planiranje (orijentacijski plan) je podloga za kratkorono planiranje predvien broj sati dijeli se na teme koje treba obraditi

  priprema za nastavni sat 10-15 strana svakodnevne pripreme postoje manji obrasci, ali uglavnom su to

  vlastite pripreme

  41

 • Metodika nastave geografije predavanja

  PEDAGOKA DOKUMENTACIJA

  moe biti: trajna peridoina

  Pedagoka dokumentacija u O: MATINA KNJIGA UENIKA (Matica uenika):

  trajna dokumentacija vodi ju svaka kola u nju se upisuju svi uenici pie se samo u jednom primjerku svaka knjiga ima svoj broj; svaki uenik ima svoj broj (11243 / X) --> ako

  se netko vraa nakon boravka drugdje ostaje isti broj ocjene se upisuju u kolone samo u sluaju da je uenik zavrio razred ravnatelj potpisuje stranicu kada uenik naputa kolu Registar matine knjige:

  ide uz Matinu klnjigu sadri: abecedni red, prezime, ime, godinu upisa, broj Matine knjige

  DNEVNIK RADA: u sklopu je Razredne knjige

  IMENIK UENIKA: tiska se u listovima --> kad se zna toan broj uenika dobije se broj

  listova i uvezuju se u Razrednu knjigu na dva mjesta LJETOPIS KOLE:

  upisuje se sveukupna djelatnost kole od njenog nastanka leernijeg je karaktera spada u trajnu dokumentaciju

  SVJEDODBA: ne ostaje u koli --> ne pripada u trajnu dokumentaciju

  UENIKA KNJIICA (do 4. razreda i na polugoditu) SVJEDODBA PRIJEVODNICA (kod mijenjanja kole dostavljaju se podaci) PREGLED RADA IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI KNJIGA EVIDENCIJE ZAMJENA NENEZONIH UITELJA ZAPISNIK O RAZREDNOM, PREDMETNOM, DOPUNSKOM I RAZLIKOVNOM ISPITU ZAPISNIK O POPRAVNOM ISPITU

  Pedagoka dokumentacija u S: MATINA KNJIGA UENIKA (Matica uenika) KNJIGA MATINE EVIDENCIJE ODRASLIH U PROGRAMIMA OSPOSOBLJAVANJA I

  USAVRAVANJA RAZREDNA KNJIGA PRIJELAZNICA (izvod iz razredne knjige) PREGLED RADA IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI KNJIGA EVIDENCIJE ZAMJENA NENEZONIH NASTAVNIKA ZAPISNIK O POLAGANJU MATURE I ZAVRNIH ISPITA ZAPISNIK O RAZREDNOM, PREDMETNOM, DOPUNSKOM I RAZLIKOVNOM ISPITU PRIJAVNICA I ZAPISNIK ZA POPRAVNI ISPIT PRIJAVNICA ZA POLAGANJE PREDMETNOG ISPITA PRIJAVNICA ZA NATJEAJ ZA UPIS U KOLU

  42

  broj uenika

  broj knjige

 • Metodika nastave geografije predavanja

  UPISNICA

  Pedagoka dokumentacija u uenikim domovima: MATINA KNJIGA UENIKA U DOMU DNEVNIK RADA ODGOJNE SKUPINE U UENIKOM DOMU PREGLED RADA UENIKIH AKTIVNOSTI U UENIKOM DOMU UPISNICA U UENIKI DOM

  razredno vijee = svi profesori koji predaju jednom razredu nastavniko vijee = svi profesori u koli

  43

 • Metodika nastave geografije predavanja

  ZAKONI I PRAVILNICI O KOLSTVU

  Zakon o kolstvu: prijedlog Zakona formira se u radnim skupinama Ministarstva zatim se upuuje Vladi Vlada utvruje prijedlog Zakona Zakon ulazi u saborsku proceduru i ide na tri itanja nakon usvajanja ide na potpis predsjedniku RH Zakon se objavljuje u Narodnim novinama i stupa na snagu 8 dana nakon

  objave

  Pravilnici: moraju biti u skladu sa zakonom --> podzakonski akti poblie objanjavaju Zakon o kolstvu promjena propisa zahtjeva jednaku proceduru kao i promjena zakona objavljuje se u Vjesniku prosvjete i porta, obino nakon objave u Narodnim

  novinama

  44

  StranaSuvremeni koncept kolske geografije

  PSIHOLOKE PRETPOSTAVKE NASTAVE GEOGRAFIJE