of 14 /14
OZOZ VIt,\3 VUTIJICS pt4rydller 'e-IIIA e EIlIpfl nEJrT NI rs nrzvr{r rrc NI EI{YhIOU m{nJ\ilUEJrT rs rrsrur ruVCiTUd YSICIOJEI^I NnTJYUJ nT]ENUOJ

Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

OZOZ

VIt,\3 VUTIJICS

pt4rydller 'e-IIIA e EIlIpfl

nEJrT NI rs nrzvr{r rrc NIEI{YhIOU m{nJ\ilUEJrT rs rrsrur

ruVCiTUd YSICIOJEI^I

NnTJYUJ nT]ENUOJ

Page 2: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

29 """"""""' (pgocse ep unsrnrslp) erBpuoras ep elexeJ

6n """""""' ftviYAN NI A'IYNOIIVUSaO UO'IArdsf,NOCv y.IvNorlcNns viruwoaJNl 'yuvuaJlT iIIuoaJ gc uo'IINnIloN viftIaICnJS

9n"""""""' """""llghlll glIIlJNncvb """""""' """'elBqJe,{ered ts epq:s^uou e}uetuelg

YNYI^IOU VSIAI'1AC

outldtc

.D-ID{ ,

auotfu

DSDP n

olnpl'(oeor,

',(mno

s!clPJe2ufr)

ruruad

J.EIri

'pugu

oqun

qun

o oel

'uotstt

'(000;

'e!lEC

SNTUdNJ

''""'" '"eeJeclLlnuof, Pqlnluo) nes JSau-(eltll slEl I'lolJel

st """""""' auYllNnhlol -ic vl-LvnJ,lsvt"""""""' """" .LNV,\IYIYANI:IC sJVClilrN2f."" """"" v,trrvcrnnNo]vlNlls.lr^{o:)It "" """""' ' " cuvcNvls vgr^{ll - lluY-LYANI lnllal8o ' ,rolBInolEJ ep El€lsrse pare]EAul

''' lnlreloJd

' (rnlnzuf, upolert nes) zel ep InrPnls

lo.r e p InJol"""" arElllurts ap epo]Ol^l

t2 """"""" """""'rr,rpz rutlrroSle EpoleN

" ""'EoJBlepon

etfellsuouteq""" 'selP^Jesqo

22"""""""' ""'"'?luepuadepur BJnlsel

22 """""""' gnrlectldxe Ernlco'I

9I9l ' '

'' """ Pa.rJIJCSeCJ

" Ee,rrlseAod

roricel urnlctt.tlg

;,;,,,r 1111fr[,tr]3[" LyNYr^io)l Yu ll-vu3.l.l'l Is vBNI'l 3C'IVNIOIIVN lnl rllnJldtnJ

9 " """""" ' " JNyhlylynNlSc IrttrtS3Jou.r tnJ.nNIlNoJ'ln'Inhin'TnJluunl vtuogJ9 " """""" VJIJJVCIC SuvrJilloud Is r\n'lnlluunJ9 """" "" "' " 'tllll^ lnstnluvd r.oJ ad vauvJYANI

Page 3: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

lncipitLrl .53

FIGURILE DE STIL .........................55

N4etatbra . .. ... ... ". ..... . . _5 8

Metoninria ....... . 59Sinecdoca... ...... ... . ...... . 59FigLrri de insistenfd... . ......60Figuri de opozilie .. ......... . 6lDISC[JRSUL................. .................... 63O viziLrne pragnratici asrrpra textnlui literar...... .. .66Organizarea textului ... ..... .. .69CATEGORII DE TEXTE ABORDABILE, iN CADRUL ORELOR DE, LIMBA ROMANA ............70fextul lilic.. ... ....... lON,Iotivul literar ..,.... ........ ....72PrezerrJa eului in poezia liricd ...........72Textul uarativ . ........... 75Textul descriptiv ........ .........77Textul explicativ .. . ............ .... ....79Textul arguurentativ ...... . ....... .80Textul po1enric................ .. ...... . . 82Textul in jonctiv................. . ....... 83

ELEMENTE DE ANALTZA A PROZEI........ ... ..................... 86Poveste qi discurs ... .. ^ ...... ......... 86Nara{iunea ca poveste ,. .... ....... . 86NaraJiunea ca discurs..... ..... .. ...... 87Relalia naratorr' personaj 88Reprezerrtarea spaliului .........89DIDACTICA TEXTULUI NARA'IIV ...................... 90Schen-ra rrarativa ..............93\/ocile narative.,.... . ... ".......... 95Clasificareapersonajelor....... .. ........... .99Sinrboluri in nara{iune... . 100Eveninrente . ... l0lNaratorul ...... I 0lFocalizarea .... . tglRitnrul ..... .... ............. 102

LTTERA'ILIRA SF............... ....... . ... . 106Terne fundamentale ale literaturii SF .... ..... .. .. ........ 108Personajele literaturii SF . .. ...... .. .. I l0LITERATURAPOLITISTA................. .................. lltDIDACTICA TEXTEr,OR EptCE iX VtRSUnt (F-ABIJLA) . ...... .............112DIDACT]CA TEXTELOR T,IRICI- ..............,.... 1 16DIDACI'IC]A TEX EI,OR DE PROZA LIRICA....... ............ I 18

DIDACTICA I'EX]'UI-UI DRAMATIC ..........,,123Dialogurile 125Didascalia. .... .... ...... .... 125

TEXTE L,ITEI{ARE St TEXTE NONI,ITERARE............ .... t21Textele literare . .... ....127'fextele nonliterare ... ... ..... . 128'l'exlele nonliterare uti]itare ...................... I 30

Textele norCONTRIBORALE $rInsugirea no:

HipercorectiEtimologia 1

Pedagogia o

DIDACTI(Specificul fc

ConsolidareiStrategii de I

Exerciliul gr

Grupuri sintImbricarea..Elementul p

DIDACTI(Strategii de I

Strategii de i

Monologul..Monologul iMonologulDescrierea o

Povestirea oDialogul forInterviul....-.Dezbaterea-.Masa rotundDIDACTI(TEXTE FLICererea.......Curriculum,TEXTE REITEXTE.{RIEtapele uneiTEXTE T\fIcoMPozrTRezumatul ..Conspectul.-Analiza 9i cc

CaracteizarrCronica sauParalela...,...Sinteza........Eseul structuExemplu deExemplu de

Eseul nestrutAnaliza faptrFormarea degcolare........

DISCIPLINSTUDIUL ]

JOCUzuLESTILURILIDENOTATPREDARE,

Page 4: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

Textele nonliterare distractive .........132CONTRIBTJJ'IA PROFESORLTLLI DE LrMBA ROMANA LA CULTIVAREA COMLINICARIIORALE $t SCRISE A 8LEV|1OR............ ........132insuSirea nornrelor linrbii literare in gcoal6. . .. .. 132Ilipercorecliludine (hiperliterarizare),....... ".. 135

E,tinrologia populali (atracJia paronirlici) . ....... l3-5

Pedagogia ortografiei qi ortoepiei . ................... 137

DIDACTTCA LIMBII ROMANE .,,,,,,,.........,.....144Specificul fornrarii no{iunilor grarraticale ......... .144Consolidarea gi sislerrratizarea cnnogtinJelor de gramatici.. ..... . ...... ..... 145

Strategii de inviJare .......... 146

Exerci{iul granratical . 148

Elementul predicativ suplinrentar .... 154

DIDAC]ICA ORALULUI .............. 156

Strategii de invijare gi exersare a ascultdrii active,....... . ......... ........ 156

Strategii deinvdjaregi exersareaalcituirii diverselortipuri dediscursoral prevdzutedeprogranr6................. 157

N4onologul ..... 158

Monologul infornrativ ....... ...... 159

Monologul demonstrativ . .. 159

Povestirea orali ...... ... . ........... 160

Dezbaterea..,. .. .. ............... 167

DIDACTTCA REDACTARII................. ............. 1681'EXTEFIJNCTrONALE................ ........ .... .168Cererea ...... . .. 168

Cnrriculunr vitae (CV) ...... ......... 170

TEXTE REFI,EXTVE .......... I71TEXTE ARGT]MENTA'IIVE , ....174Etapele unei argunrentdri scrise .. .... .171TEXTE IN{AGINATIVE ...... . .... ........ 176

coMPozrTil .. ............116Rezurnatul ....... ...... 176

Conspectul.... ...... .. .. ... 180

Analiza gi comentariul literar . .. .. . ..... ..... l8lCaracterizarea de personaj . ... I 8 I

Cronica sau recenzia literari ..... 181

Palalela......., ... ... . 182

E,seul structurat"...... .....183E,xenrplu de r-edactar-e a unui eseu: I .. ...... 185

Exenrpltr de ledactare a unui eseu: 2... ..... ... ... .. ....". .. .... 186

IlseLrl neslructrrral ... ....., ,, ... 187

Analiza faptului divers .. .. ...... . 188

Forurarea de cornpeten{e de analizi critica (discutare. evaluare qi autoevaluar.e) a compunerilor/ conrpozi{iilor

DISCIPL I NA R I TATE, PLURI DI SC I PI-INARITATE S I ]'RANSD I SC] I PL I NA RI TATtr iNSTUDIUL I-IMBII ROMANE ........ I89JOCURILE D]DACTICE iX pREO,qREA LIMBII $r r.r'lERATllRIl ROMANE ....... .................. 191

STILLJRILE I,IMBII ..,.. I98DENO'fAT']E $r CONOTATTE.......... ................ 200},REDAREA VOCABTjLARLJLTJI ,.,..201

Page 5: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

Relalii serrantice in ntesaje (sinonintie. onronirle. antouimie, polisernie.l .. ..... ...203

ReJelele lexicale .. ..............206Prefixoidele gi sufixoidele .....206Modalitali de imbogalire a vocabularulr"ri ..... .. ... ...... .........207lnvestirea............ ....209FRAZEOLOGIA............ ................. 210Vocabularul specializat.... .................... 213CRE,ATIVITATE,A .....215,A.ctivit6ti pentru dezvoltarea creativitatii elevilor ... .. ................220UTILIZAREA MANLJALLILUI gCOt.AR............. ...............223LECTURA ,..,.....226Procesul de lecturi ...........227Fornre de desfEgurare a lecliei de lecturd ........ .229

JocLrl literar. .....229Nledalionrrl literar...... .. ................229intocmirea de insemndri asupra c6(ilor citite . .. .... 22g

\/izionarea ur.rui spectacol de teatru sau a unui filnr .. ...........230Memorialistica. .............. ......... .............2i0ACTIVITATEA PE CRUPE, LA ORELE DE I,IMBA ROMANA.. ...,.,,..,231MIMICA $t CES]'|CA PROFESORULIJI..... ......................23-sINSU$IREA METODEI-OR $I TEHNICILOR DE MI]NCA INTEI,ECTUAI-A DE CATRE,ELEVI. PRrN PREDAREA LIMBil SI LTTERATLIRIT ROMANE.............. ................238Figa de lecturi. . ".... .... 238Dosarul critic . .... 240I.JMOR $r $COALA (CLl ApLlCATrr LA LTMBA ROMANA) ..................240Glurrele...... ....... 241Anun{uri publicilare cu erori .............242Prezentdri hazlii ale unor er enirnenle ... . ..... ........242Tablorrli-enunluri ...........242Montajetipografice ......... .............. ....243I]oroscopul.... .. ........ ...... 243Anecdote cu scriitori ....... 243Parodiile ..........213Pastigele..... ...243Proverbe zdpicite..,.. . ........ ..... 243TEMELE PENTRTJ ACASA ..,,..,.,,244PREDAREA r,rMBrr gt L|TERATUR|T ROMANE iN SCOr_l AVAND CA LrMBA DEcToMUNICARI] LIMBI Ar_E MINORTTATILOR NATTONALE ................. ...............24sFORME Oe iXVAIARE EXTRACLASA $r iN AFARA SpATrLlr.LI $COL]r ........247Excursia de studiu ..........247Vizita la nruzeu ... 249CercLrri ..........250Cenacluri literare....... ......250Editarea de reviste gcolare..... .... ..250Organizarea de sintpozioane/ conferinle . . . 25 I

EVALUAR8A................ ................252Observarea qi aprecierea verbald. ........253Clrestionarea ora1d........ ......... .25jPortofbliul ..........253.Autoevaluarea ., ... .. .....251Baremul, .. ........254

Te-st Lrl : -

Nota rrPRE(,'PROIiANI ..

N{A\E[_ \ t_], :

DID I ,.

SLtge..

A\I]]r:u1B1

I l'('F. , -

B1ts t

SI\ ] ::SI I Its tuts1\ l:SIl iB II]:B 1U.

\IE\II\'I i :IrStj.>Tl:(,rST\.:.sl I :

I\ti:B] B.S]\:slrlfrll'B IB.SI\, :

.\Rt.('OR: '

PR( t, :t-l I)i

'l-este docinrolouice .

Page 6: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

00t""'

3']VNNVI,\loog " vl.NEqNoasuuoJ00t " " "" "" "g'loJlrtv662' " 3ZSJNIS66z"""""" """volcntDoaD tS vctcorooz atc\.uDot'tstrl662 ' " "'Y'IVI}J]A'IE.LNI VJNNI^{ 3(] IJINI{ET662 E'toltJuv tS rrcnrs862' "' ""' 'aZSJNIS

862""""' VJI,I-SIADNI'1 SIIVUDOI-ITIIB862 ""."""."""' "" "'JXE.[ g(l IUVJEUd]IE.LNIs6z ' " """ E'Ioln-uy rS trctn.rs162 """"' " aZE.[NISL6z " "" "" " 'vuvuaJl't vJrJ-tuJ rS aruorsr 'EIuoEJL6Z "'' """"" ..VJIISIESA

L6( "" """"' ""'runt^uaJNlL6Z"" "" " " 3lvNUIIf 'IIUONAN962""""""' \.UYUAJI.I ATCVUCOI]g[Es62""""""' vrVunrrnJ arcvuoonargt6i ' ::I'toJlruv tS ucrntsT6Z' EZEJNISt62"""" " vJrclo.t:tN StcvuDot'IstsT6'' II(NJSZ6Z " "" AZEJNIS262""""""""' 'VJIDODYCSd EICVUDOI']BISt67""" " " """ y'lNruaaau ac ruvuJo'It62 """"""" 'JICVUDOI'ISIII

0L2 "" """' :,loJr,tE.rJnl e1e[re1 n.rluad [1se3n5192""""""' I ttJlvctc

IN.]1ICVU D VSUANIJSO NUJNSd EI II IJN I I TS-OTICOTAhI IIUVUJN'I V3 U VUOBV'IA292" "" ""' """""""'tasvtJ'rnJNaN-cDVNVmt92"""""" (arJcar sc -rnJJsroua 'auvJvAN! EC rJyJrNr) ad'y-lvru.r.sirr^{Es 'y'rvr)NV

vguvlr c INvra) vuvltou vsNI'I v'r 3 lrllvcrc IIIvJ r A I.I,JV vauvJf E r oud6sz " illJa'I nu.LNad yr.ryr,tbu"vunJvu'cJl-I IS vflrAn 'ic In'tnuosflcoud v'curryDsud8gz ""

...t.."_...... .... ...... . .... . ...... Jolrrirzodruocierelop

9Sa " ' " "' ''trJnlf,al e cunrsuerlerduroc ep [n]sel

Page 7: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

9I

r.rErSItLI laun e"rdnse rS n '(plrlels oJerJcsep) lcerqo rnun EJdnsE rBurnu nu Vzeez,\eeJ os ee.rer.rJsop

Ec luutia.t eq'runrfru reun s'llorqo rnun eeur8uLur olrilAnt ur.rd upa,r e ep rrig1rredec eetenrrcge.tdsut ta.c1a od eonpuoo eA rl 'll.rnleu JIB auotuoue.l'afurL,1 'r-rn.rcn[ :eleolp.urtuocr-rg LLiqlleel a1e

elcadsu ezeesrfq;ug 1n.ro1eiu,tr.r1i-rpurr,rd rnlnlorr olaselc ul EcLrJ pqecr;cle nepeco-Lcl Lrn ]ol els'l

,t ata t.t)sa(J

'leqle^Uou ln Iaca1e rs 1uq.ra,r. rnlnIeq[rr1 a1e e,trsordxe elacuolftur ur,ld glnuris-ns'e-rEO]ec()Ae'glue,reoc u eA -:alutzelde-L o-s eundo.Ld LS1 e,rer ed rrepr'rnlnlnuriuoc lE eJOp?A ap;nlcund urp'epundser e,t -llnutiuoc rnun qluuop.roqns 'Epolaru ep [n]nlp]s ellsgd e,t rS-rc 'aurs ur olelrlr]ce rLreAOp e,\ nu -

:efuuec elelgc eloedsel e^ gcr])eprp ealrlse,tod 'pl.rrorcUe g B nllLrad'(epe.r6 ur-re6 tnl 1e uraluntupd e.Uulp lqn! rcLu la) rnlnuBulo.r

tlrgpa.Ld lnlnqLueard u!'elsrLrntuor repeor-red e1e ecrlrlod ololLrerurueAe !^rlB.loureuro.l gtrllo-] qns'csalso,r.odas) e.rulalt1 erado.toun eareialefLrg q:zuenorirpuoc olpl'JolrAelo elnosouncorr ellreruurola'(1sncor4 In-lurlTgialdsep gcrSololttu ueunriereu rlse,tod eA ol lnroseJo.rd'1srtco.rr1 nll lnlDl rnln[]q E gcrloqrt-trs Eelpole^elSeounc e n-r1ued) olrrn[]r1'(nueerqeg nrlr'] rnl lB r.1o1 [nueurol) rlrpc.roun ezaue.S'nlduexe elds'ecrldree n.4.ued e-rrlse,tod e1 e3.rnce.r eleod lnrose;o,rd'nacll rS nrzeurur8:e-Leouedns unlaltu u1 r$ e,trleLu:ogurrS a,ttlettlto; elr-rolEA gzee.qspd rSr eg 'lliptptrlee,rc rrJgllo^.zep 1u'aleuotfoLue rrier,trr,rrigSoqLur 1e'lnnriuocJtLunup tnun uJplrullse o.ruseoeu'eJErIrxnp olueu-ra[e.roun rrra8eleiul [B'Jolrlele e1u afurlSounc op rnln]uozt,on8rpl lndocs u1 'rLiedr.red 'r,rp1durglu1 'eldel Joun e g[E.lo eereundxe e]se qJrlceprp EoJr]so^od

'leecr[ [ec trg rS.ruLqr'lurzeLruttF ln1Lrgurpig,r.u1 ug rS ee1e11r1n pzea-rlspd

rSr eertlsa,to.1 'e,ttlcedsar tatical rola,tr]oarqo glerropJoqns'rerfcal u pfua,tcas gtrLunuE o-tluJ lluzrlrluppolattt o otnlrlsuoc nes (grnlce1) eJrlceprp li-ulrnrlce raun lnlJerqo etu:o; eleod irJoler\ gnop e.rB pe

'JeLutJd lnluetuuiq,tur u1 r$ riglnrlre ellB n;lned rolueyocSald e etrlqferd ep put.ro.+ o rS'reteolecnpee e.Lrlse,rod ec',relooSeld 1l.IluerLrgie,tul ur er-ro1u?L1qo alE]tArloe ep ELuro-+ o ]sol e poJt]se^od

Dail$aAod

'pludpuac[apw o"tlu)4'pa4loc1r{xa D.tnp1:(lnpnuuur nc ecunur) srJJS rnlnyal pnrlce; ed e1tzeq apo]?Lu 'q

'.na.nzt1nura1qo.rc['o,u1ca1oc ntlncstp'oLJns.ta,ruoc:(aleSolerp) eArJesJaALloc -:

1 r t [b 1 ttt.4 s tt t' o a t o c t ylx a' n a.r a t t :t s a p' n a t t 1 s a,to tI : e,t t1 rzodxe -

:EIE.rO etECrrrn[rof, ep epo]eu.r 'E

-roloiurlsounJ e a.trSnsur rS e-ralrrusuet] ep opolohl 'y

YNyI^IOU YSNI'I E(I UO'IEUO .InUCVJNJg,LYZITJN tr(IOJEI^I

(3y 1's33Lrg '9u8ug)'tatlcal JolaltJ)dtqo ?l!qasoap atluayo o pLtDp.to)D'?t!(t!xal D.tatLtDtLt o ap dlnztunBto atttqa4a1a pc 1n1dn] )uapt^a alsa'tat[ca1 na.ncr[rtrold n4uatl urm.tlsLn.tolaLtarutuala Da.ttr^oloJ Lq

iezeztlzeJ el gs glerloLlc else g,\rloedser ericel e;ec ed elenllcelqo ugrupr lllltlJose;orh rarluale

lnrluoc t-tt tS eo'eorlcEplp lligtlnrtoe ea;eznre8lo u1 ledLcur.rd In-ro]op.l icrlceprp sJeurop lnrrdo.Ldeurq Ietu p8ealeiuL rS-ps lose3o.rd ed plnle [J o]LrorurLre^e rrr"rd rericel rJqJn]cn-r]s eelelSeoun3

'uo ellnru reLU ep gcnpo.rd es qs ESJa,\Lrr eeunlxeuoc'rerfcal 1nBun1 p-ep'ec lrqrsode Lunc pdnp'tetical tnlndoos ee-reiunue rsdrl lod'lo-Ilsv'ole eJlurp e.toun ? eiuesqe rapqrsod 1e nes

-tol ru.rtp.ro n.reqturLlf,s [nsues ur'l-rgcr+rpoLu elrurnue e.rado lod os'rricel reJqoeU acrlrceds ela^r]corqoop aliounj ut';eg 'sns rBLLr eleinnue rr-nnrJsrrr e[allrourrrroAe ]rLupu rricel ep elrrndrl e1eo1

Page 8: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

LT

'JoI eeiexauoc od IS r,\ele o-r]pr ep iorJe]ue olElnr.unoB elelLillSoLrnc edgzeez\q os pe-ruadorse(l'toLI ItlEtuJo-lut Joun eolr.redocsep el aonprroc r-B nrlued'erolsece e1e r.lrrsrrndspJ ep elEut-rn'losa;o.rd o.llqc op,tolr/\ela olBSa.Ipe upqeJlLrl ep er-res o er-rndn"^o.rd pcllsr,rnJ uries-re,ruo3

'ncseurtug IEtltN rnl 1e lntn/baat7 lnureocl op qlBJ rrirurlsrp rS LreueLuese'duu1 'nrieds'?]ellIBO.tt ep etserdutt'g.tnlcnrls:e]oadse olo.rzolELu.rn a.rdsul rn1 Bele]uer,ro eururJelep.re eries-re,tnoo'la8yuE ouodol r! oyl,i'.r.;1 r&y 'nq.reg uol lnl epeluq ul ue-+el .ru-s lnsur.rdsqr qrec p

'(nosJJlod Iru.rEJ ap.tolalet ln)oI) af,tlBtllp.rp eredo e11e ap e-redes o e rS eztlenprAIpLII o E'ELUerp ep rrunriou ee.ra8e;efurEptlosuot e nJlued lrlutue.rp rnlruxel rrJBp.roqe lndr-ur1 u3 eleiunuo eluplnu.roJ nprer oS'J

-roruozr,rd 1noq1 ueru,raS lnrelrlrLu nc urincsrp 'euelrpe op In]uor.rrep;eqLuoq 'e1gnc e1ttieo.re11B'ollrLuEJ ep eiur,r,'plodod e1 ap urinosrp:rn1 efuer,redxe urp oleLrruosLu reru ayefue,rces'tt,ta1a nc lrincsrp uud'cselurruEO.r es 'toq:tl.t ap aldnou otolut 'a1soiolp ap ay{oou Drul1n'nlseJladIttueJ rnI lnLteuro.r urp rrrprq3.roeqg ur.1a1$ rnl EO.rpzr.ro]Je.rEO EzrlEa-r ua]nd os e nt]uod'q'lntusrJIT '(iltz'acnt['a1ttLrt1) ]olelur,\nJ erfurrlrUruas '(..;arlS euro '6") IrqElo.tluoceu Inun rrJ luuoriet

pqaloJ)uoc nrLrJrLrop un-.uurp Ee,rJla-rl'a1Srur1 ap lr.rpls ea-relrLeze.rdar'(rri.rour e.rdnse eriulpaLLr)prual iqc4osolg ariala ap [n.re]lelBo:a1 a.regodel ur.rd'e3o1eiu1 o E EI rr^elo pcnpuof, ps.lgcLrr

IeJlse etetlrar.ro U -rol e3e1g uerrn'l fi1le ltLot.too rerzaod ln]xel nl e.rnlp8e1 r-rL e;uincsrll 'u'(rolafLrLlSounf, e elelo tt.tucUtt-toA InrpeJ ul) t.Lnt4r.Lt,t,t1t e1\1t5.12,17161,r'p l(eISnsul toleiurlSor-rnc

ee.reptlosuoo tS ee.teztueS.to u,rlued) atoxgl ap ot)nsta,ttut,t r i(aiutlSounc.IoIoLr rr.rrSnsu3 e[]n'e.rEot.toluBeiutl(ounc rolur Ee.ulururcer n4ued) ernztl)nloDa.t ap ntJnstatuo;'q:(rou eiurlSonnc roun ee.rrsnsur

n.rluad) ?)Ilsuna ot)osta,ructc'e :atiusle,ruoc ep undrl ellnur relLr 3u4srp es'1r-rerurn lndocs ep eriounyu; 'lugrupip,tuJ ep eleloerqo eleo] EI rS eleselc e]eo] uJ 'gle.reuei elelpqecrlde nJ gpoleut o olsg

nrlnstatuo3

'rirlg8ald luns nu elec n-r1ued aunLice o-JluJ rr^ele eleiue E uuuteesur

ielctt.tlsut lseo€ q.le+ ezel turod V'ele.rnluu pLnr+ ec e1-npugldecce 'ro ep esnd alupqellLrr e1 epundsq.re,r tS (re1ep E'tnln[lr] EoJeIJcs'alrut8reu) eur8ed epedurl os Lrmc'rnlnlerec upedoc ad eucs es ecroltlelo e[-npug]Ele'aleSoleiut rS eriuele nc qcsual?8a.rd o-s ernqerl 1n-rose;o:d'ueecB eC'elelt^l]JEep ntlelop e1 gugd tiese-telut luns'ele1e uc'rS (nrlseLues rnlnrur.rd lnlS.re;s elds'e-n E esulc ep t^eleluns) rcunle utted gs-lncledeu piueuedxo o nc JSeu[g]rrJ es ra'gzol o g]Ep erurrd n.rluad qzuoioqeletl^ele pugJ'tlole a.rlec ep elelcadse-r .rec es ec purldrrstp rS aurp.ro ap tolrln8el e'lurydepuSep Jolturc-tes EetEJlunuroJ ur Elsr.roJ r{ arrlceld Ilgtlnrlce Joun [nzec ur qzeozrll]n oS

7n[oqcn4su1

'(lLSqegs rS lndecur o.rlurp eoutpnlrpurrs)EJolserE E ef,t.teJS teticnllsuoc ltllso) 'DlDo)J?y eT rS eneuo.r elsace Bl eregodu.r urrd 'ecrldxee,\ el InioseJoJd'(.to1t)o.rnzuocfr'na.trtpQd rres'rrr7 nes) nuee]qeu nr^rl rnI IE ueuo-t url ]ucepsrnc;ud ne ntl It^ele }gJnJlur 'tnlnueruo.r uererpnls ul cllsuleloq rnlnlxol lnzEc ur suos uou un Blsurt['u u-s arec nt-td At]ceJu tS yurrlcelelrrr lnLUSrLrEcerrr r:i rnynllrg.tnc 1e nudold rnlnsLres eerrlquls ur.rd'leJoJeleltl e ata8elefut ep lnsecord u1 eriecrldxa ecrlre-rd eleod ag'eriecgrurues'eleznec'lnlnurfuocUzeezrleue e.ruc gdnp'(1ue,rnr un'oLso,rdra o 'erienys o) nou zBo un elurzetd lnJose.+o-ld

nfin;ttldxE

'lnurfuoc ug ucLlduroc .ton es rS etrnrsueutrprt1 elSelc JoA olrJarJcsap'lupLLrgip^ur ep unlcrc ellEleloo ur'nrzlgrl re4'(ucrureurp elar.rcsep)

a'

:j

l.tE

P]a,l r

e1:

.-1 >

a,i

l:

ll..t:a

1>:

r^

E;

'la

a11

In3U

e

JO

ep

Page 9: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

8I

rolueuodxa lnle^ru e[ '-rop.\aJo elB eiur]Sounc ap lnTe,\ru eI opQe;\[ozer or+ qs'eleriuepr,\e.relc q-rede

€s eelsolE E) ololou e gr-ualqord-rrienlrs Taurelqold e,t;ozer gs ecseaStrer qs rrtele po n,lluad'1ep lLraLLrou.r un u1 pued LincEt rrSed pugrLl.rr+uoo'os1e.1 elalsrd pugulLLllle'ue:rpug8 e1

-npugluer.lo'ruenralur oleod ln-rosoJo.rci'r,te1e e.r]ql ap o,rEAlozo-r ep rnlnsacold 1ns:ncled ag'rosa;o-lcloJ1pr ep rlo ollnur renr elal ap'r\ale ep rloe.ru-r plexu olso eulalqord-erienls nBS eLrralqo,ld

(ZEt 'uolO) alstDoLut))le.tD)at[alaluattrtuatatSalasatold'alauaLuotta/'a1utt.Lctt1 uta)ua.n/.r.t1utt,f t.rrtl.roc[ru rcu'LLntol utu n.rar[otsa1t 1a'ttlo.ndo.toli'a)o pltoJDg a1)ltLutsD afnlScttLtt,t ap lttlutlorrat[ apzoq alaluatuouotJD.t').too]DZLntdsa.nc )ltinpalerut altr)o.ra&t &tns a!)toapn tatlnlos na.rtsoB

ol a)npLn) a.lo) oalo) .rot '.mEtrts u.tDrrlozo.t Da.nloqDp o1 aBtutfa lnMp 'DLuanoil o pLro,tlozay

:epunlold rBLu elpnlJololul runrice gcrldurr EorezrluLue lqo.rd gcr]JBprp purc.rus ep qsndLLr 'pnou e,trlredsreclrS (ecepnl e ep piurnuSrclo 'rrieLtuo.lur) p.ruor.relue roI eiueLrodxe a.4utp eriele,r ep q]eJOuoB '.rop,re1e

ee;pug8 Ln Elsn]orl+uo] erp]s o f.z"e$uellep gurelqold-ulienlls'arute-rd"ro]ur ap ee]p]r^r]Ju u a]rrlglrrnes rosago-rd ep eluo-rc eLuelqcl.rd-rrielurs reun BOre^loze-r aundnse.rd rr-rEZrleLuolqord upo1atr1

'eluuos,red orurdo o e; e8tmle ]nlud ne nu rS re e.rdnse lelcegoJ ne-u lep 'rnlnJosaJo,Ld e eeace ad

cseSnsug o-tS 1en1ue,ta:erir-r1os o eep ps ]od nu la lgcrl.rlur'qt!]nut edeledo o e1 eundns L-e rS'elnrep r-e rS

pLIrueesLII ltienls Beueruese .rolnele eie; u1 errnd V 'Ep-ro)Lrof, nn roltlStletceds ep.roryd elec nc g.rnlp8a1 u1

'luJE nES nrrreurop un-rlurp oles-relo,rlLroJ olrunrlsaqr qLuelqord-.ro11rien1rs erro8alec ur urlur nN'c1,a

;nvtd na.Mqd.ULu

Dl i^wrc[sD.t o a) iX 1n[ouo:'.ratl DlD.tD uut'):1nd11 ep olr.rlqo.r]Lrr aualqo.rdopnesd luns'Arle.reu.re.relrllxel. rnun ealeleld;e1ur u1 'nldruaxe oCJ'oruelqoJd asleg roun eie; ut tuoluns'elrpug? ep l,roJa Lrn qc€J

gs'rou runrxeuoJ EcseeIrqe]s ES rrle[o e] gJqJ'eJEu.uoJur ap es.nrs.roun ea.ra8rncrud ur.rd y-redorseproSn g aleod nes lxel ul sIJJSuJ alse rnlnJose.rold e1e rJpqoJtut aleun n.rlued lnsundsgr gceq'(eurelqo-rdopnesd) aurelqord e1as1e4 rS eleer olatLrelqold a.r1r1 erfcurlslp qceJ es ps ernqer.L'rcunleqtryd plectldpeu elplrlEpou-r o-.rlurrd're lnlnurfnoc uJ osr-nsuJarr ttinlos ep eeraundord nrrd'r,te1oep EIB^Iozer ernqeJl e.tec arfenlrs o Eunruesur gtualclord o'lueLrreip.ruJ ep olcarqo elasJe,\rp ul

'(1eroduel eorpur) 1ipl11ec'r.rnlpsgrl leun eereuriueur ple,ru Eelrop ;e ur'(;erieds',\rlEcol erLpirr) nrieds

un--rluJ eiuoza-rd elpru [nq.rol 'zuc 1r'uLrr.rd LrJ :rnln]xoiLroc vzuqacl erEJ as uticutlstp ionrlelndoc Ta,trlucrpordeurS e,r.rlucrpeld :qcrSoyo;rou"r .rol eeruolpA op aricunl uJ 'aleUru-roLr elecrpeld .roLrn e Ie a]ueuodruoc

llpd ec tS epqre.t alecrperd ec uuoricurg 1od eqre,r rSuelace :eutelqo.rd-erfen]Ls ezolnlLuoJ gs i(pumroulecLpe,rd tS 1eq;e,r lecrpeld) elecrpe,rd q[op Joloc E o]elrlBc ap eiua.re;rp ozelr]oLu os qs e.roo eS

'.tor'a|bld sLttln n 1a'gleooS BI oLuoJAap 1euu sun[it o 1A

'elelecrperd e rr+rluepr ps os-ll-npue-rer 'rrilzodo.rd qnop JoJr,\ole eluLze.rd e5 'r7

',r.t1ect1dxe ozelrlotu a1 ps rS rrzeod raun e 1u (seleiLrr ep na.rB gsuI es a.rec) elueredsu€J]ou eloluottrolaeLuLr-uelep gs Jolrlele e.tel eS 'Elr,lapoLu ezaod ep pie.l Jop.rolrlrJ u araurfer pllLunue o plsrxA 'lr

:IrpJoqele ep r.rndrl gnop aler n.rtr-rad e ldu"Lex-g'gurelqo.rd-rallunlrs uerrnrlsuoc eldsur reruelqo.rdeereiunua el op 'q nes euolqo.rd reun eorulnur,ro-+ eldsug pruelqold-rrienlrs reun eo.reloqele Bl

ep'lr Lu.rod eleod as:lezrleuolqo.rd crloeprp Ins-raLuep e1(e,r.r.rd ec eoeJ ul ',.8trrelqold'' L$ puezur.rdnc'pleuop.tou,tdns aunriou o alsa.,ELLrelqo.Ld-arienlgs" ep eeLrntiou:ttrttuoirs lLrns nu luorrr.rel lop leJ'.,ptua1qord-a1ienps" ep 1ec 'lrcrldturrS qluelqo.lc{" lnueuuol ne}s epo}err re}soJE Inl}uoc Lrl

aatDz!lutu?lqotd

'qLualqord o nc qnlg8ey ug 1ferurogul ep nes rrsa.rduu ap 'uerpd op lr]qulLlcs Ltr g]suoo Qilpap) o1fitcqq'e.reolglnle uqqerlur elnr.uloJ en 1n-rose;ord'leldetSe lusundspr czoroqele es 1od nu rr,tele

pcpg'opqtsecce'1ecr1eruer8 e.tepe,r, op lcund urp elce.roc'e1:rertp psJlpe nJ'asrJUof, Jg E)-:eiurJoi)elltunuE pcseaurldeput BS ornqe-rl aluqqaJlLrr '^rle[tJoJ [nlo] Ecs€ourldepul tS-gs eelnd e nr]Lrod

'(;"'a.ttlsap auru[s alood as a) L"'t)o.optsttoc run3 i1a/)p D.ta g)Dp tDO

iac aq) aJEnlEAo ep LS el.redoosep op rrqqolul olelnul,lo.l ]uolceJ-+ retu orl ps 'qLurqcs ul :Jesooeu

Iruor.rls BI oze]ru.rrI as gs (ipuo,) LapLry) i,au!:)),r.r1cnpo.rde.r drl ep el.rqqo.r]Lrr ec oJapel Ln eaAE

e^ cu.oeprp [nipe.) lolr-rqqer]ur InJe]oere) ep gyer-rorirpuoc e]so eor]stJne rertesre,tuoc elrSnea

Page 10: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

6I

'eJape^ ep elsund ellPpturl+uoc Iro gul.u+ur nLr rJlu urnc ?dnp'e-repa,t ep nrrdo.rd lnlcund eundur rS-nu ;e :rolpcepnl rnun

lE olsa nu nBS 1n1o,r'rigllllqesuodser -rolseoe eprlod ul alalclLlrroo oulLr.rrlJ /01^J qs 15 apipl.redseezanttelu qs'ttfr-ten,relLtl a.rlur e-rn1g8e1 goEJ qs'rrincs!p e1 edtctped e ep pelelr lrqrsod.rolr.ro1r-ropJoJnlnl eJeJo ps 'azaz\ue8to ES :Belolzqzep eonprroJ a.rEJ reueosled 1e grrpe'rn1n-roleleponr

le eloce elso [o.t ]uelrodurr retu IoJ rr-le]Eqzop In.rpEJ Lrr oprnlo] EcseeLrqels os ps -

l(e1e1r1un1ce ep gorSoloce'Ele,rr-uln3 'qcrlrlocl grLrelqold o'g3o,t Lrl euec o :nldtuaxe ep)erolsocg e-IE+E Lrrp euleJ nJ lelocS lnlunLreLLr ,rurue-r3o-rd rrrp p,rt,tcp e-rec otual. ozaurol[e es ps -

irulc rS ,rrsaldxa n[]rl unqns eleseld'erinosrp u1 eund.roA eS e.rEt eloLuelqns rS olourel oluluelJ no elelrlrqels eU ES -

:oiur,rao E,\JteJ clrurldapuL ernqc.rl'e;e e1 earcdrcLl-rud uud JopJaleqzeptt-tgztte8ro tS tt-rt1q,3ard Elrrtlel air \Lu ps 'ri1u1rao ad r-npLIpllnrsB ezaurJoJrrr as qs '.eJepeA

op lnlcund gundxa rS-ps.ro;r'r,a1a glrtLr.Lod rI qs qJrpe'g]LreroUe aU qs are]Eqzep o ec nJluad.re.re1r1 ri Ip-rnIJnJ InInuotur)uo.I e1e e1ueuodtuoJ .roJeyJo.lrp eeJep.roqB

LIt ,\tsnlJur 'ltreLrLEIE \r.lr ap lrisarord Lrr rS q1e-Le1sue.r] !J aleod (g,tryods 'p:e1raure1;ed 'pcrylodefet,,r Ltt lzEezuolE\ap o a.rcJ apiplundrur ep E1EJOqrle plLrerJEA o-.r1u1) Joluelcqzep Ecrlc€rd

'(s rcord rn lnsundsp.r eoJEltAo'e.taLttisns o nru q-rel rrr.rrdo ap EOJelnLuroJ'rnlnleuaped ernS eprqcul e e1 pugd'ElBqJaA eeunrser8e:alLteuaI l-lp]s;-+tuErlr r.roaLrn.rede'e.rolsece [ncoI u1) luezald lncrlqnd op pieJ eriuele'ropiueurdoeldpLrgLrrf.rede eleArlour o-tapel ep elound Joult ueleldecce 'rJolncopalut op pieJ In]cedsa.r:euotice.teptt u op EolellEdBc nes (a1u1ru31n,t'lequ11 rS arrpugB ur eiuareocuL'alulrlurcg.radns:a,ttleBeu rtfcee.r,rede pJolsecE 1nco1 ur) pcrlseB u1 rS uo1 u1 erierepotu'eretuudxe ur uir-ru8ele

'trr1da.r ur eutpnltldutold'-roprfuenralm E pxU ESoJpE'arefuenu ep uelelrcudec'e.retu-ro3.ur :alunos:edaltipltlec Eiu,1 u1 pund r(-gs eleod nu 7eleod e.ruc r.rJ InleJ ep ericung ur'rnlnluudrcryed e-raprard nus

BZn€J ep 3r1Sgc acnpu eleod Elezr,r.olal eunrstLoo o-JlrrJ erirredy'rrrpluerun3.re eue ed rS rrierLr.ro;r-rr

ed rugdpls tS tctlerusLrec ueualred'1euro;ur rS pSe.rolerepou un qlsrxe pugc sele reru'ginrre-1uoco nes e:aundxo o lgoep AtlctlJlstrr rgr-u rS crueLrrp reu'luerLa,4rte reur ][nur'e.recrrrnmoJ ep LraB lsaceop lesolelur else [ncrlqnd o]e gleJo]ce1e eLuedurec uJ'rnln]lraurel;ed lnrpuc rrrp leJ€Je]rl 'eleJrulnc'ecttuouoce'ecrlr1od eruel ed ueleqzop 'un-,uoqs-1181 :eJEZnJrp p8,rey o alSeounc'JozrAelolop Joltunrsrtue erie,rS'EtuJn urp 1ndu1t ur lerceds ur'e-rsc'e1ero rrrgcrunr-uoc e pnlroJ o elsq

DaJaru(l2ao

'atlcurt/ p/!tutluD o-.tlLn LtoJ trrl oataBalo nes LtoJ ap puco/ oataBalo Euurosur eleod'LtoI tnlrnlndn,r8 e EoIILI€tues €ereolel urrlrqels ps ruetnd nu'lElozr lunue lsece piel ur urele EceC

GS'ZtO1 'ncsepleg) llot ap oycqoilr:t 1so/ o troJ ut1 oataBalV']xeluoc e1 eo,regode-r urrd reop ernlplzep es rrrqcrunuoc [B sues In]EJpAepV 'gleldecru

t+ aleod nu BZllerre o rclu po lnsLres ul 'llr8rqure rriun]rs ocrldxe qs rfe]tcrlos luns ll^o[? 'Z09'Zt1l 'ncsepleg) (i,sttcs tD f n^[ /1,st.ti:tt^ to-l tlAD (.st.DSIDUN 'q

( a1lam4a4c rttu tl ot t-rtry 1'a1lailtlpllz tttu tl r:;t uq) 'alfarrtllaq)uut rl otttltg o'(eorlcelurs rS acrSolo.;,roru Lrolel op ueqLrrl-[cs

rS alrttnnc ep t.tuztueS;o Enop rnpo-rd as) elue3rp r-urlnutiuoc qnop arur-rdxo ps lgoul teJlsu Inxnge I.rrs qs es-r[-npugLlndord ro1t,,rale'gcrlnepr e]so pcr]eureuoJ e-rn]cnrls 'tlfizex e [eqLue u1 'rrfecgrurLles

gnop nJ IEroose t1 eleod ereJ '.xnl+ un erserdxe ep elueru8es u1 aludes gs rop^ele oJoJ oS'l:oluEZrleuelqord rlgproqu ap aldurexg

'ElE.ruAepB Eec

ad ezelnut.tc4 o ps sunle E'olelJapeur elLrirrlos'pugr ad pugr'lernlglug e ec pdnp'puEl'BeJuedocsep

WZtleaJ E In^elo puVJ rcunle lnurfqo olse Elsocv 'lpuq lntullnzel eurfsns e nllued e1elueun8.revzuvS.to rS-e ep 'rrinlos aundo-rd e ep 'csepue8 ec eeac euudxe e ep lnlernc qqle ps '(ecrSoleue'e,r.r1cnpur'eArlcnpop alustueuorle.r) e-ruAlozeJ ep elellrerJE,r. apasod ps erlSece leier,r ep.roy

IalES

-nleJl

rS

adol

:a

rS

EEJ

NBI

CS€

Eu'ln

Dl

lx;ES

.roi'(a

EIIIep

eut

83.

3p

at .,E

LII'.

t:'

li-:'lE-'

?u

Eclelr

La.

InlEA

Page 11: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

OZlLIns alES -IoJIJElol.la3 3[o]E][nzel'eBtrnie Ja e,rec pI olIJnrq^epV'rrJ[reLuo e]ncsouncoLr tJn.rclrIgledoosap nu [a pJ nrlued'e.rr.reclocsape.r o'1c{e1 ap'a1se ln,taya aurfqo y-a.rec ed In}Ellnzeu

'clo o.l3.lellJ e.tedo'e1r-tt,,rnJ.roun E e"rednr8 op olil.roIJr eredocsep es ps iriglrleal reun elEeleollqosoop eloo lS eLtt'tl-Ltoc a[3]LteLUalo a.reclorsep es qs;ln]lB ur nu rS le-+ ]rLunrrE un--r]rrr p1r-rrza.rd as

1de; r-rrr erec n,tltted eznec fegy:a-rr-radocsap ur.rd r.ryip,r.ur raun alLqrsod aloerqns ap elduaxg'UoJO un aundnso,rd r.radocsep y'eluedocsep uud ereig,trrr BULLrBosur nu'lxol rnun [p

1ueu8ul.1 lnutt.td ut gst.tcsut eJSo rr Blep pJ oJepon ul pug^p'eunrlce o lernSp-;sep E-s pueo eurelqo.rcl,toItr\oIo eund y'e.ltredocsap ur.rcl e.tefg,tur ap Llppioqe rauil [e ]oerqo Ble-reprst-roc l] aleod eunrlsar-1oaJl-lo nN'loll^ele !ltltqSard rS tals-tg,t alrqrsecce rS 'e,trlecgruures rS lLrns a.rEr lli€nlts alecE Elcolope n-tluad 'nllnl ep Inlnletle]Etu e qluo]E Uztlvue o JUJeprp rnlnipuJ eeped urp aundnse;d Epo]oluqlseoJe e1 ee,te3.rnce.t 'Eee oe aC 'rolrAeTe [n].roJo gurluds 'lipll Ieporu eze e-la3ns 'rurclus qorpnraJEo BloJe alse ill,loso.Io.td pc tr.rlued'pluir:Lp e.reJga.ur ep secord rnun eiuS ur rlraluns t^elo o.rlqJap tripltlear u eudo.rcj ee-te8tlse,tur ad ezeazeq as arr.redocsep ur.rd e-reig,r,Llr ep eelelrArlJV

'oltutltl ap'pzr-rdrns ep ericue-r o eza.reue8 ES eo ec Jpsecau e'lBzrlerrreIqo-rd lnuriuoc un elurzeldES puel o er n.Ilued'te eolpltlLtopt are rS1 eoJuzUeuolqold'qurelqord-erfenlrs o eldsep rS qurelqo.rd-elEqo.lltll o a,rdsep alSeq.ro.r. es'altradocsep ur.rd rr-rpfg,r.Lrr olB oJUaJool all.rgproqe ur rSe6l

'!!ipllleer ee,ta1(uounc ttr elellnzer e1 sunle nE rrLteLuEo e.ruc uud Jotielue lnsecord 'lunpl,trpLrr ueldLlt 'BOcqleJ AOlo eJBreU'elsor€ tnToJ uJ'rplepe nn rredocsap e n-r1ued'upqe.rlur ur,rd'.rosejo;d e.rlqo0p tnln,\e[o EO.teLunJpur uJ E]suo, t* o:t4rtawtu eo[rnu es eue.ln e]uteu[ 'leurrred ne-s nu rS ]ezrndelle-s l'tLt oAlleLU-lo-] aiuole,t te.lpo ele.rep'ecrSo3epad rarirpeq eurf.rede'arec ppoleLu o els,C

at uadotsap u 1td narulpaul

'riuudrcrpud rilepolec upqeJtul esa;pe 1od as '-rolrrfue,trelrr [nJpeJ u1 .(eiualsrse

'o-tt,ttrd Lttp 'pJSEerglttrn gs) puriuelu o ES oJJoour gs lS (ecrlsr.rorLrn ueiunue uud rroeun 'eruselpe ap lnuolurrd).ro1uo1pl1ncse uriuele q8e.4e ps'eleuuo.lur ap elos.lns eJlpur ps'oltqrpato elueunSre ep elnurisns'1ue.teoo asndxe et1 es'dtLttl ep qllqeuoze-r glrLulI o elcedse-r gs ou]qo.tl e.relpqzop r"rr a1lrfue,t.re1r1

'leurel e JoyrA ur ea;eprrn;o.rdun.tluad rtlse8ns 'gsndo-rd euta] rS oAllcoJe elrriua,uelur e-rlur 1n1.rode.r rS :o[iuedr:r1.red rr.rrlu8a.rdPeleltlec'(qstupu ttlrueutt oJgJplotl o nf, orellcur os gs ernqall nu ee-roleqzJp) esndo,rd roLuol eelplIrttl:e1 a.tt,trrd nc riElulstlol EAalgs BZ€olnu-rJoJ'erararlcuL Lrr'e-lec IeJ e]so In,ro]EJOporLt ]oJ

'rnlnrose3o.rd efualsrsu lrl rBp 'Jolr,\aye eieiurpe,rcrrJ r] EA JolueleqzepE eJeJOpoLU ep Eurrles'n,zr9l teur i.roseJo.rd op osnpuoc er-+ ps Ie.] lsoJe ep !igtl.,rrtoe eler"Lrr.rd EJ eutqelso'eoece eq 'rtiuedrctlrud riol e.tlutp ElczrAe uLirrd rELr-l IoJ gueos.ted o ec elede ps nu rS 'Eote]Bclzopecnplloc eluod ps lgcLt1 'our-roJ rS ele3oq lieuuoJLrr rS .rup 'pfue-re1o1 ep lLrrds 'pprder aricuer ep e,relnd'giuelseld g8ug1 ed'eundnserd Jol€JoporLr ep lnlnlor B seocns nc ea.rrurldepur gf, rElc eueoJ esereU'ernrpJer+ eeyed utp eluaunS.re Tttfetu.Lo-1ut ep snld uu erdsur ezez\euex oI ps ernqor1 1a'(eleurrrdxee.lop3,\ ap lolelound e piueS;a,trp) riuedrcrped oJlur elcrUuoc rede gcEC 'eeleit,rrlce e;nSqlsapBA es a-lBJ qdnp e1L1n3e-t pctLlnLuoc tS ttfuedrcrl-red plurze.rd 'eleurolqns rS eruel efunue'eo.releqzepeplLlcsec'alEll^Ilce ap ]eluazerdet In[nuslLlBcetu e'rrfrpuoc eunq rpLLt elac ur'uereuoricun.I aln8rseqs alnqerl 13'alelocS lligtl,trlcu In.tpEJ ur rS gydruglul es oc Eee]'rnlnrolerepour euller

^rsloop [o-r un

tJeluqzep teun eltSnal ut'ectlqnd io[Je]Eqzop rr-rg.rnSelsep eorlcerd utp qlElsuor es unc eSy'(relueurncop Jelculuc nc adeu)

oclletual rr;o-}o1,tod ioun Bateztleer nc Alsnlcur'edru3 ed rnlnrcnl eelecrlde plrqrsod g (aueler-u urpaitterrres toun e'e;t1g8a.rd ut'ee.renlerd) lolrurc;es rrli,rpdurl eldnse ulole nc Eerelncsrp -

:eruel El elrresElpc rar;eriior;qrq Be.leJrunuloJ -

:elEpJoqe ou es ezEolll.tnslEc eu-relqo.rd roleludtculld earzctput nc 'rueleqzep [E Ar]etrrrxorde ueyd rnun ee-re.loqeTe -

:olueJtp trtnricury no 'e-rco1tlp8erd Lrierado BAOlec o.luseceu luns 'coI pqre BS EoJe]eqzep ec e]urgul'( rrrru g-7) luedrcrpecl arerarl

arirzodstp El oJe I-erec ed utxeu ltrdnrLl Arsnlcrrr'e,m.ruSg;sep ep rln8el qcs€apqels os ps -

Page 12: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

IZ

'n.t)nl D rnlnqJe^ eaJPSnluol el op elnssounl alelrreursep EurcPpqr el aSnBpp ps lgcep }n3q] ep

e,\oJllE nE nu qo es-r[-rlpugurlds'-at8p A -a.o:Brrtogpg.r ]lllqe]s u-s ec qdnp 'o.ropoA Lrr a]nle loloqJeAclatuJoJ auosur es e n-r1ued'e1dee.rp Lrr JoI qsuI es rS ir"r.riz7, rnluq.le,\ elaurr(U rnln]JtBc /lolqel e8rrglsLtJ ce.r] oS 'cle rza-'za-:[n-reu-rnLr r( er.reos-red eurr.rdxa e n.rluad eleiuautsop tt -.tlt1 :plrrc?pp-r csolrqs]sas iegerS ep aue;qo.rd pJrprJ nu erLu(4 rnJBJ elv'o.totll 12 rnlnqJel ea.re8nliroc 'rr.tnlcn-rls IB o.repeA ep

lnlcund wp'pzeezqeue es'clseerE n-rlued '(r1eSo.r8 luo/\co"g poLu ur cnpo-rd es epun) natBn n t{ nat:trT.roloqiel.Ioletu.ro.+ B ?Jce.roJ u-ror.rcs ue.rrSnstrg n.rlLred rS a8.rnoa.t eleod es aLSolur-re ul ]oJ.

.lr.|-

e.tl

lclp

' uncl altoo/ o nonr In uo]o l-td'rfo1 e.quLp unq tDru la) eJZ

rilulrec lV)ap unq tulrtd mLu vta

'squ drrg'1el'dng

'+ut.u-roJ

IUa

.l()l

J]IEI!1{

!p 'lllqldsEr lsol B '//rg ap 1aJ n1 pur.tg '1u3e 'druo3'nps lrr8e 1oc l7xep Ltnq ?Dzl else IE 'dns'druo3

al.tntIap 1e reld y'rrelrr olou lnuriqo e rrrq In^olaArlrzod'r/\alo op glelalduroc 11 e r.r.rlLrad pldea.rp eeued

es-npLIESp[ 'rnln,rrlcaipu elaur.ro] osr.rJSLrr g,rol'rnln]erEJ /rJlqul e pFugls aeued uy'1n,tr1calpu ncetSoleue EI ep pLreJeld rSrSul ra eorpur ol qs.lop^ele oJOJ E;\ es'eriB.reduroc ep.ro1epel8 earetuudxauJ prntsece op.rnlonJls rlrqels E ruluad'rnlnqJe^pE ua.reig,tul-ue.repa.rd uL'erie,reduoc ep elepel8elut.tdxa e nrlued Er e[ [nAl]ooipe erec ed elerrr.ro-1 1uiq,r.u1 nB rrAelJ lgJn.rlur:r.r;dtuaxa aq

'1nurr.rd rrc erfelel Lrl l€Ue 'ln)[p El 'uaruoue3'llerqo Inun alB r.rrSrrsur louu In-leJSue.rl undnse-rd'err3o;eue elueruuuorfe.r ed elezeg

dt1 ep ug.rcnI Jorrn Inzec ur alrqpzrlrln ]uns

at Bolotro t.r uadotsap' y'nrleruicuu rS orlsrl.rr:

rS a,trlonpsue-ll alLrou.reuorier ed uzeazeq aS

al.t l)np s' Lto tJ t.r t t aclo t sztp' S'ee.re8e

1e ozor\rJoru pS

LS lose3.o.rd eilpc op asJlB elxel u1 rricunl elsef,E ecUrluopr ps liulrcrlos artr gs rode eJ pLrELuJn'llicun-1

IeJEJeU lnlnutiuoc r;rqels rS rr.rqcrLinLuoc eprfrr-ur1 eyursue;l aleod es r[ .ropAele:nldurexa eg'oleJJuoc eleide; a;dsut etiruge p eldsurp 'relncrped u1 plaue8 e1

ep elSau.rod es laluoualue tJlec qs-reAUr oleo o plLnzerde-r 'e,trlcnpep eluorLreuorie; ed Jlezega tt pnp a p t.t ttaclo c s a p' 7

'EcseauUOp 1-gs rS luenrelduoc ap drl rrou ]seoe Ecs€eurnugs tSner ron 'elerfuelsrunr.rrJ olueLuelduroc ap r.rndrl ellploleJ nc p.rn1g8e1 nr efurlSorrnc puglu'tr,Le1e:e1e1t1eo o uo erienys o Elsrxe nes etec ooe.rled os oJuJ n.rlued eznec gurrrdxe - e,trlcalpetS aqle,r Euruuelep o,ruc - r.rniunne alsocu Lrrp olLrrnnJ aleun gl rrAOle nc tlrqels EA eS

'tn1 ourcr.tcl Ltry lar.zJglLr!y'pureq o lenI rerr e-$'3tr/ aq

'rto7t[ nnto.t lz4r 1uca1d u-11'atugtu ap arSo.l lnce] e-S

:rrirzodo.rd Joun ezrl€ue e1 op eceld elzod 1n-rose;old 'pznec ap priuelsunoJrc rnlnluerlreldtuoce eieiq,lul-erepeld ap lnsecold u1 'nlduraxe e6 'rrirugep 'ruo8elec 'runrfou EI oJer] es elorJuoc lliuntrs e1 eq'lereue8 e1 relnoqred e1 ep rrlpug8 eereseldep ur nelsuoo rS e,rrlcnpr,rr eluauLeuorier ed ezeezuq eg

attpnput r.t rtar[ocsap '1

:eruedoosep op r,rndtl ele-reolqlLun €[(.ro1r,re1e elsJg,\'pual'lcerqo ep ericun-1 ur) lede ece3L eiuod os aJrl)eptp lliqtlnrlce ecrlceld u1'Jeseoou ]Juls elsa pugo rErunLr LS urir-rd rErrr leo purlrolul qs 1n.rose1o.rd Ec IrqBpuerLroce.r elsj alrJolp^urldep azeprye,t rS-qs BpoleLu Ec n-rlued ol.e ugurJULu 'uELurUuoc 'a.reo1plnle uqqe.rlLn 'rrlse8ns:el€tJeA otu-roJ ut Elso.]rueu.r sA es EJS€ef,e JErppllr alsJ rnln.ros+o.td efttaze-rd'eiuelsrunc,rrc aisocuLr[ 'n.tcnl ep epJruqet EJSEalrge]s rS-es'e1e ep eLicLrn3 u1 'rS aLualclold rSers qundord rS-qs (1e1o1 nu JEp

'1u-teue8 u1) eleod nr.r 1a 'eznec qlseJoe Lup reurcoJ 'JnrsounJ E-el nu Ie 'g]ep eeoB EI pLred 'ecareoep'tnln,teya rolefutlSoLrnc lnleArLr ul rEop rnlnlrpeur In]nqr.rlp csetul-td c1e:elnrsounJ r.rn,rEnepE

I]\

Ut

at

':.t1t.

'lll;

nl:I-- l:f

t?a

aJ{

!1:'E llll:tl;C\.l'IIsr.l I

elait

erl

a.lE

Page 13: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

ZZ'ettteJp'attBluo.l) pJn]3aI oJds ISLrnl rErLr e]xe] rsoruud re pugJ'gseJp:rnl EZrJe,ue eorepe^ Lrr'[€nLrpnrLltp lxel un EcsuelrJ qs a.reo e[ InioseJoid puE]'teJo Indulr] ur:ilipnus es-ro^lp uJ ]uopuedeplilpoLu ul P.lnlooI eTlee) iod ttns[3 ',roI Inrpn]s ul llntu tELU loJ elllldtur es elseecp'e.reor.ra1ue eorlcuptp

Iiglr,nrlce Lrt.rd elntttiqo -rolrrirzrt;cE ezpq ed 'p1s.rg,r, uJ qzeelrrEUr rrAale oc q.lnsqur ed'g.rruJal op eSg ap ea.re.roqple'r.lnqeuBrule urp rS rrdoc urlned aJSr^el

utp ttieu;ogur op uarJcsuB-rl'ltezr.rplndod giurrlS ap ri p:n1e.retg1 ep rf.rpo urp elell) ep ere8e;lxe:elueptLedepr.r run]oaI e e.recrlce.rd op or-r.rJo-+ e11e rS glsrxa'e]r1c roloc Iluerunzo-l rrn3urs ozoroqulops IIAole ec erepuptlloce: ulelecla-r sep pBugy a.1 'luepuedepur poul ut ezeledo ps prn.r!c erdnse'lnlxelnJ lreluoc Lu [nlele eund e n-rluad rrzuJo pe.r] e op eeJOpundsgl eur,tel rl rrloEprp tnlnrpeJ

'leroeds lerec un--rluJ qoeaJl ol ps tS sa-to1ur ep elbsed olaun lxe] Llr

ezolooles ps'llllc ne eJ e?ec orllnzo.r ps'eledrcurrd apepr azoroqele ps;olelrroru8e.r.,r ezeprutlep ps't.roellnrtt IpLu op ]xe] un Ef,see]rf, ps rferun-rpLrr U ioA r3'[nlpnrruur nc riplr,rrlcu ep Etrns o-,r1nr.rd e]LuBLrrp

l]p3a.rd eA It In]oseJo-rd'luepuedepur poLrr ur EinlloI ezez\eeJ gs rrlela ec a8unle es E u]ued

uluapuadaput utnpa7

'J€rellLroLr rS relel1tnlnlxal e e.telald-re1ut rS e;eproqu op eleopeJoJd'e-reru ug'ltSnsul nu-rS rr,tala'ern-rqc pe-ilAlosqe

u1 'reutr-Ld Inlctc utp eoLrr q]Ecr]ce,rd lsog B'gorloeprp elelrleporLr eJ'Be-rr]selod'erius-renuoc:epolotu a1lu r( g?nepe es'slnc;ed ad'rSop'erfeclldre rS ernlcal :rrie.redo pnop cundnse.rdEe'JU-tnu utp eseteJ urnc eSy'tnI eeJerce-rde rS rn1nlxa1 ua-ta8eleitn rnelo eI eurLuJa]ep gs e]sore lndoog l^elo e-llpc ep nes JI1JEprp [Jpeo er]pc ep olep epLiecrldre nc uJrJro EO.rercose olso opoleurreJsecE crlsrJelf,e.ruc alse ec peeJ'rnl ErleclJruLLres alse e-rec rS lnlesaur lElrutluroo olsa o-rRO Lrr Inporue.redocsep ES 'Tnlxe] p8ealeiug qs rrAOIe ec alSe.rqu-r:n es o.rpc r.rud'e.rr1rc op pLrrJoJ o alsS

pallutldxa ntnDa'I

'tott e leLrotienlts elxoluoo ut elt-Iedocsap elec ecrlde e n.rlr"red'nou lBr-releu [run ua-raundo.rd ;lrosa;o.rd eJlpc ep Ulez\eeJ ea.tarca.rde 'a

ltiyepolec elelel[nze] nc Aelo [rn o]]pc ep ]eclunuroc rnln]Ellnzel eare]un4uoJ 'p

:rnI Bo-le]uarunS.re rS rrlnle][nze.r eerezrleqJol J

leriereduroc'gzrleue ut"ld'tn1n;ur.raluur EereJoldxe'qlelngc e ap ,ro1 eiur.rop rS ezeSuelcep e s ps tnqall

JE oJec ul lueuloru'ece3 o-s pzperuJn rtne[o eJuc ed eeunrfce e1 err,tr.rd nJ eoJuLu]o.+ut s:gJnlcnrls EoJEoJeLuJn are errradocsep uud e.refp,rur ep ealelrAtlJV

'eu-relqold-erfenys nes euelqold pcrldtur ueluedocsap ialrredocsap /et€Alozo.rBI eonp eutelqold:ezeeuotftpnor-lolul es ar€J aJrnJlsur ep seco:d rnun oJu edele luns e1e -

letelsece 1e neSode op lnluJtuor.u oise 'EJ.rezrJeurelqord UZEez\EUt+ LS qnurluoc ee-rrredocsep -:oJrsos e p lnlcrrnd earr.radocsep reL 'rr.rrn.rlsur lnloe ur ercce 1d

ep lnlcund tnltlsuoc re eetezquluelqord 'ariulal plseece cL;e.rB urqluazetdet qs r+ Je qcep -lguelqold-trienlts Tatualqold renn elualsrxe ep leuorirpuoc elsa rr.luadocsap Inlcp -

:eleJeoleuun ur Elsuoc aluc 'elezrluurelqord rS errredocsep oJlr"lr qsuerls eyuoJ lrnlqSol o qlsrxg

puercnT :pLil) + txt].\teJcnl:47+rcnl

gzeoJcn[:pzDa+Jxnltie;cny :Llnynnl

tLtE-r3nl :ruo + t)nlqzeolcn[ -pzt)a+ j,nl

rzor3n[-tza+J)t1lze$nl-za+J,nl + eJc

Page 14: Metodica predarii limbii si literaturii romane in gimnaziu si in liceu. … predarii... · 2021. 1. 29. · Strategii de I Exerciliul gr Grupuri sint Imbricarea.. Elementul p DIDACTI(Strategii

TZ

'ploz!louto.tp a.tDlD^ut'a)u)Dptp t.ilDol :(ule!trrrs) q,\rlJr+ e unrlsE ur.rd elBlE^ur ep opolau qItpucttlotado turlt.roBlo 'llltttaxa :p1ee.r euurice ur.rd e.reip,r.ur op epoloru "E

aLrnrioe ecl elezeq opolel4l :)

'eralSeounc ep ynseco.rd u3

oypugqop.ropLieru.ro.;ul e ereur"rr+rroJ op aluaurele nps rieLu.ro-+ur.roun eeleutiqo ut ertu.tod ep elcund'.rol rr,rgzrlrln lndors ap ericunl ur 'lueLupiqnrr1 ep InsocoJd ur'piurze-rclo.r eJr]ceprp elelapor\

'rrlrzodo,rd raun e-rnltn-rls uluazo-rda-r

epod as roleleporu lnrolnle nJ loJ re eJlurp olrleJrunuroc.tolttiele,r e rS 3o1erp eplolueueyedu gcrye-r8 eereluezelder vz\eet eluod 1e'nlduexo e(I'o?rlleprp eleporu ez\eor rS edaouoceluod lnrose.yo.rd rS JEp'elEZrlurceds rrfnllsur e.rlgo ep elcroqele luns eorloeprp a[olopor\

'elulze.rde.r 1-e:ec ed lnlcorqo Tyrseco.rcl

nJ I-rguEtLIose ornppBur pc 1n1de.y ur.rd'lce.lrpur porLr Lrr lliqttleel ee.telSaounc eI loJlse ecnpuoJ

tnteporyuelsrs rnun E-tnlcnrls e.rEOS p1[E e[ - acnpordel ereo u]elsls rrn eundnsel4

uaJUlapow

(63 'nueeospln 'nosedo4 'npeg 'lq8reJ)'zg^ r$ zne uud elttut,td alttieLtuo;ut LLlp o/,) 99 rS pg,t ec eeac

ulp % 0E 'gllnlse oc eoec LrW o/o OZ urfa.r Lr,re 1e :Belsoce ne o o.reo ed e,ructrnuroc ep erurlr eelelrcedecuud pcgrlsnles 'lnLul!] ;erceds ur 'e1enzr,t-orpne roleceolirtu lnrolnle nc utfu-t1sr-ror-uep e1 1n1ady

'clo JolrAOIe pls.rel ']f,arqo pdnp eleue,reLu.to.l qteJqtut 'qor]JBplp eolellArlcE u1 runrice'olJOrqo eluezo-td E Buureosur eJlsuotrrep V

ullu.rlsuotuaq

'ttreundruoc e o-lrLueolur op unrLroJ ueld Lnun erdnse pJoJ? op €opec B nrluad'alrrse-rdtur rS

alrr|euuolut ef,rllntuor JoA 'ESell ug r*ro1u1 'rosagold ap tep trc1d Intnr BZIIq ad lnlcerqo EAJesqo JoA ro'-rol ealelrleooI urp eqcol reu.r ESec o nes lueLLrnuoul un eldsep'rnln]BS eeurS.reur e1 ep ue.lrpqd a.rdsep

elounduoc o cselp8erd tSi rr,te;e pug3 'lurydepur op epude quto:es o elSerur.rd pdru8 erecerl 'ednl8ad Ltcunru [ntue]srs pcrlde es pcup i,,r.e1a e-reoer+ n;1ued ale8a luns o.re,ueSQo ep oltutcles'plnruto.+eLurrd pct 1de os qc€C 'dnl8 ur nps IEnprlrpun ez\eil eleod es peJs^.resqo 'durr1 ep apuorred reun 1n3un 1

E-ep nes ales raiuelsrxo Ie lrrenroru erunuE un-.rlLrr lupuun g eleod o.rec 'lJOrclo un eundnsar.l

DatDMasQQ

' e)tuvutp r! an/ .rolLtJcatoil' nlact/b.r8'.rc1uBotur 1tt.ut1n [ntt,t t'ttln.rlsLtctluap:t\g1r1eeJ Jololnltlsqns InrpoLure]ur ur.rd glcoJlpur a;eroldxe ap opolehl 'q

'.plu ap u aclap u t t { o t tlot u a 1,s t s

Da.tD.\.tas'qo:.roloueLrrorroJ tS lolelcerqo e (glrcoyfttueu) glcerrp a-re,roldxe ep epoteryB(g1eL't.rtp nes pleh.rrpeu e.uredocsap ur,rd e,reig,tul ap) elrredocsep rS eleroldxo ep epoleN flr

'clo elu€ururop erllsllrls roleepeco;d EaJBJUrluopr'rnln [pue1pLLreelcztue3-to'.rolaier"rosled e1e rrfcee.r'llieurrge'un1se3 roun eerectldxe'eletrolcne IrJoA ee-ruedocsep

'leuoslad ep airl reun EJ.re.roqule'runrioe reun eerurnSp-lsop uJ -ro[e]uetuo(u Earellurlep'e]nf,sounoeLr.roIalLrr,\nJ ua.rordoc:rLrrf,.res,roun BeJexrl ap qlriosur oU gs.rESeJou e (gsece nes eseIJ ur)g.rnlcoI op ea.r€pLrpLLro]etl'p-sell e1 ep a1rig1r,r.r]cE rrr.ruluaur8e-r 1nes 1el8elur o]Ep.roqe'(acr1r.rc rrpnls

'eululppou

IiElt

ulp:elu

ESIn3 l

eze'.

ellnp9E

ilt-rl

TA

ta

l.lli

ar:.

tea

BIE

ePl

:e

(