of 52 /52
Seminar Metodica predării limbii şi literaturii române 1 UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI CLUJ-NAPOCA Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Extensia Târgu Mureş As. univ. dr. Angela Precup

Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

metodica

Text of Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

Page 1: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

Seminar

Metodica predării limbii şi literaturii române

1

UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Extensia Târgu Mureş

As. univ. dr. Angela Precup

Page 2: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

1.1

Didactica - Metodica

2

Etimologic:

metodică - gr. methodos = urmarea unui drum pentru atingerea unui scop

didactică - gr. didaske – disaskein = a învăţa pe altul

Didactica generală

-,,arta universală de a învăţa pe toţi de toate” (Comenius, Didactica Magna, 1657)

- teoria generală a procesului de învăţământ

Didactica disciplinei: numită mult timp metodica disciplinei , didactica specialităţii

înseamnă mai mult decât atât, şi anume studierea conţinutului procesului de

învăţământ, obiectivele, metodologia şi formele de organizare a predării-învăţării

unei anume discipline, în funcţie de specificul său şi de particularităţile de vârstă ale

elevilor.

Metodica:

- ansamblul metodelor, procedeelor şi mijloacelor didactice utilizate în procesul de

învăţământ.

Page 3: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

1.2

Metodica predării limbii şi literaturii române

3

O disciplină de frontieră, situată la intersecţia ştiinţelor limbii şi literaturii

cu ştiinţele educaţiei şi psihologia copilului.

O disciplină orientată deopotrivă teoretic şi practic.

Mutarea accentului didacticii moderne:

asimilarea cunoştinţelor

de/despre limbă şi literatură

formarea competenţei de

comunicare:

- exprimare orală / scrisă

- scris / citit

- compunere, lectură

Aria curriculară:

Limbă şi comunicare

Page 4: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

1.3

Metodă - Procedeu - Strategie

4

Misiunea profesorului de limba şi literatura română – cultivarea curiozităţii în

scopul redescoperirii cărţii şi a vorbirii corecte, prin activizare, cooperare, strategii

didactice interactive.

Metoda didactică:

- un mod de a acţiona practic, planificat şi sistematic

- un mod de transpunere a intenţiilor profesorului în sarcini de efectuat

- o cale/instrument de învăţare parcursă de către elev

- expunerea, explicaţia, dezbaterea, lecturarea, observaţia, demonstraţia, exerciţiul,

reflecţia personală, experimentul, învăţarea prin descoperire, jocul, simularea,

studiul de caz, problematizarea.

Procedeul didactic:

- transpunerea metodei într-o suită de operaţii concrete

- o secvenţă a metodei, un detaliu, o tehnică mai limitată de acţiune

- ex. metoda expunerii aplicată prin procedee sau tehnici expozitive: dictatul,

expunerea liberă, expunerea pe baza unui text scris pe foi sau redat prin proiecţie.

Strategia didactică: sisteme metode, procedee, mijloace de învăţământ şi forme

de organizare a activităţii educative, integrate într-o structură operaţională.

Page 5: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

1.4

Subdomeniile disciplinei

5

Restructurarea conţinuturilor disciplinei din perspectiva capacităţilor de comunicare.

Didactica lecturii – receptarea textului literar şi nonliterar

Didactica redării – producerea textului literar şi nonliterar

Didactica oralului – comprehensiunea şi producerea discursului oral

Didactica scris-cititului – dezvoltarea abilităţii de exprimare scrisă

Page 6: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

2.1

Planificări şi programe şcolare

6

Etimologie: lat. curriculum = sens literal – cursă alergare

= sens figurat – folosit în sintagme precum curriculum soli (mersul

soarelui), de unde conotaţia de circularitate (ex. curriculum vitae).

Concepute cu intenţia de a deschide şcoala spre viaţă prin formare de competenţe,

programele naţionale actuale de limba română pun accent pe formarea capacităţilor

fundamentale de comunicare.

necesitatea structurării unei metodologii specifice

configurarea specifică a lecţiilor şi secvenţelor de învăţare

Paşii construcţiei unui proiect didactic coerent:

1.Cunoaşterea documentelor curriculare (Legea înv., programe, manuale)

2.Planificarea calendaristică anuală şi semestrială

3.Planificarea unităţii de învăţare

centrarea pe elev

Page 7: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

2.2

Planificări şi programe şcolare

7

Page 8: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

2.3

Planificări şcolare

8

www.edu.ro

Page 9: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

2.4

Programe şcolare

9

www.edu.ro

Page 10: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

2.5

Sarcină de lucru

10

Căutaţi pe site-ul Ministerului Educaţiei secţiunea programelor şcolare

pentru disciplina Limba şi literatura română, ciclul primar.

Alegeţi programa şcolară a acestei discipline pentru una dintre clasele I,

a II-a, a III-a sau a IV-a şi identificaţi în text secţiunea care prezintă

obiectivul central în studiul limbii şi literaturii române în învăţământul

primar actual.

Page 11: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

11

Domeniul dezvoltarea limbajului şi a comunicării urmăreşte formarea

competenţelor fundamentale de comunicare la vârsta preşcolară:

Dezvoltarea limbajului şi a comunicării:

Dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere (comunicare receptivă)

Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă)

Dezvoltarea premiselor citirii şi scrierii:

Participarea la experienţe cu cartea; cunoaşterea şi aprecierea cărţii

Dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică; asocierea sunet-literă

Conştientizarea mesajului vorbit/scris

Însuşirea deprinderilor de scris

3.1. Programa şi particularităţile domeniului experienţial Limbă şi comunicare în învăţământul preşcolar

Page 12: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

12

3.2. Programa şi particularităţile domeniului experienţial Limbă şi comunicare în învăţământul preşcolar

COMPETENŢĂ

Dezvoltarea

exprimării orale,

înţelegerea şi

utilizarea corectă a

semnificaţiilor

structurilor verbale

orale

COMPORTAMENTE

Copilul va putea:

-să participe la activităţile de grup, inclusiv

la activităţile de joc, atât în calitate de

vorbitor, cât şi în calitate de auditor.

- să înţeleagă şi să transmită mesaje

simple

- să audieze cu atenţie un text (epic sau

liric), să reţină ideile acestuia şi să

demonstreze înţelegerea luia

Magdalena Dumitrana, Educarea limbajului în învățământul preșcolar (Ed. Compania, 1999).

Page 13: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

13

3.3. Programa şi particularităţile domeniului experienţial Limbă şi comunicare în învăţământul preşcolar

COMPETENŢĂ

Educarea

unei

exprimări

corecte

gramatical

COMPORTAMENTE

Aspectul fonetic: Copilul va putea să distingă sunetele ce

compun cuvintele şi să le pronunţe corect

Aspectul lexical:

Copilul va putea să-şi îmbogăţească

vocabularul activ şi pasiv pe baza

experienţei, activităţii sale şi a relaţiilor cu

ceilalţi

Aspectul sintactic:

Copilul va putea să utilizeze un limbaj oral

corect din punct de vedere gramatical.

Page 14: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

14

3.4. Programa şi particularităţile domeniului experienţial Limbă şi comunicare în învăţământul preşcolar

COMPETENŢĂ

Dezvoltarea

creativităţii

şi a

expresivităţii

limbajului

oral

COMPORTAMENTE

Copilul va putea:

-să recepteze un text care i se citeşte ori i

se povesteşte, înţelegând intuitiv

caracteristicile expresive şi estetice ale

acestuia

- să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri

verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici

dramatizări, utilizând intuitiv elemente

expresive

Page 15: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

4.1

Educarea limbajului în învățământul preșcolar

15

Magdalena Dumitrana, Educarea limbajului în învățământul preșcolar (Ed. Compania, 1999)

Exemple de comportamente ale elevilor:

- să ia parte la discuții în mici grupuri informale

- să discute cu colegii și cu educatorul

- să întrebe și să răspundă la întrebări

- să utilizeze corect formulele de salut

- să facă prezentări

- să ia parte la jocurile de grup

Direcții:

-Dezvoltarea exprimării orale, înțelegerea și utilizarea corectă a semnificațiilor

structurilor verbale orale

-Educarea unei exprimări verbale corecte gramatical

-Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral

Page 16: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

4.2

Educarea limbajului

Jocul

16

Jocul este la vârsta preșcolară cel mai eficient mijloc de cunoaștere și exprimare.

Condiții ale obținerii eficienței jocului structurat:

- materiale potrivite cu subiectul jocului

- un spațiu adecvat

- reguli care să confere securitate jocului

- implicarea cadrului didactic prin participare, intervenție

Obiective

Copiii vor putea:

- să participe la activități atât ca vorbitor, cât și ca auditor

- să înțeleagă și să transmită mesaje simple

- să audieze cu atenție un text (epic sau liric), să rețină ideile acestuia și să

demonstreze înțelegerea lui

Page 17: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

4.3

Educarea limbajului

Jocul

17

Exemple:

- Jocul de rol (exersarea unor situații sociale reale pentru câștigarea încrederii de

a vorbi în grup): de-a doctorul, de-a salutul etc.

- povestirea unor experiențe personale în grup, pentru exprimarea sentimentelor

(întâmplări din ziua precedentă) - ,,Timpul povestirilor”

- descrieri (descrierea unui frate, prieten etc.)

- Telefonul fără fir (șiruri mici de copii la început pentru a preveni pierderea

răbdării)

- Expediția – căutarea unui obiect ascuns, pe baza unor indicații simbolice

Page 18: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

4.4

Educarea limbajului

Audierea

18

Obiectiv: dezvoltarea capacității copiilor de a asculta pe perioade tot mai lungi de timp.

Exemple de comportamente:

- să urmărească firul poveștii, urmărind simultan imaginile și povestea spusă sau citită

de educatoare

- să reacționeze adecvat (ton, gesturi, mimică, limbaj corporal) la diverse tipuri de text

(ghicitoare, glume, proverbe)

- să demonstreze înțelegerea textului prin diferite modalități de redare/rememorare a

acestuia (repovestire, dramatizare, desen etc.)

Tipuri de activități: - audierea unui text citit, audierea unui program de radio adecvat, audierea unei casete

Înțelegerea textului prin:

- repovestire pe baza unor imagini-suport

- redarea numelor personajelor, a unor replici-cheie

- identificarea secvențelor principale

- reformularea ideilor

- ilustrarea unor secvențe prin desen, pictură, modelaj

- să clasifice informațiile ca fiind fapte sau păreri

Page 19: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

4.5

Educarea unei exprimări corecte gramatical

19

Obiective:

- Să distingă sunetele ce compun cuvintele și să le pronunțe corect (recunoașterea și

pronunția corectă a sunetului inițial și final al unui cuvânt)

- Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței (utilizarea

cuvintelor noi în contexte adecvate)

- Să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical (utilizarea unor

structuri sintactice corecte în vorbire, propoziții simple și dezvoltate, înțelegerea

modului de alcătuire a propozițiilor din cuvinte, iar a cuvintelor din silabe)

Page 20: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

4.6

Dezvoltarea creativității și a expresivității limbajului oral

20

Obiective

Copilul va putea să recepteze un text care i se citește ori i se povestește,

înțelegând intuitiv caracteristicile expresive și estetice ale acestuia (să rețină

expresii rimate, să recite poezii cu respectarea intonației, ritmului, să utilizeze

expresivitatea limbajului oral și corporal, să dramatizeze utilizând vorbirea în dialog,

nuanțarea vocii, mișcarea scenică).

Copilul va putea să creeze el însuși structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri,

mici dramatizări (în grupuri mici, pe baza unor experiențe reale, având o imagine-

suport și un punct de plecare).

Page 21: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

5.1. Programa şi particularităţile disciplinei Comunicare în limba română

în clasele pregătitoare, I şi a II-a

21

Studiul integrat al limbii, al comunicării şi al literaturii, pe baza

principiilor cuprinse încă din programele clasei pregătitoare, a clasei I şi a clasei

a II-a, şi conturate pe larg în programele claselor a III-a şi a IV-a, enunţă la

nivelul învăţământului primar finalităţi similare până la sfârşitul nivelului

gimnazial:

,,Scopul studierii limbii române în perioada şcolarităţii obligatorii este

acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi

literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice

şi să interacţioneze cu semenii, exprimându-şi stări, sentimente, opinii

etc., să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, să se

integreze efectiv în contextul viitorului parcurs şcolar, respectiv

profesional, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii

pentru rezolvarea unor probleme concrete în viaţa de zi cu zi, să poată

continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare.”

Page 22: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

22

Obiective-cadru:

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

În formarea celor patru deprinderi, ponderea mai mare revine exprimării

orale în raport cu exprimarea scrisă, măsură justificată de caracterul oral al celei

mai mari părţi a comunicării interumane:

,,Un alt raport în care se intervine – deşi nu este pentru prima dată – este

cel care angajează învăţătorul şi elevii. Ponderea o va deţine producerea de

mesaje proprii şi nu receptarea mesajelor. Cerinţa este foarte veche: în timpul

orelor, nu învăţătorul trebuie să vorbească cel mai mult / să elaboreze mesaje,

dreptul acesta trebuie acordat elevilor, rolul învăţătorului fiind de a crea

circumstanţe de comunicare, de a favoriza producerea mesajelor elevilor şi de a-i

ajuta să ajungă la exprimarea corespunzătoare.”

(Corneliu Crăciun, Metodica predării limbii române în învăţământul primar 2009: 8).

5.2. Programa şi particularităţile disciplinei Comunicare în limba română în clasele pregătitoare, I şi a II-a

Page 23: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

23

Programa disciplinei Comunicare în limba română în clasa pregătitoare, I şi a II-a

este elaborată potrivit unui model de proiectare curriculară centrat pe competenţe.

Competenţe specifice:

Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise în contexte de comunicare cunoscute

Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

5.3. Programa şi particularităţile disciplinei Comunicare în limba română în clasele pregătitoare, I şi a II-a

Page 24: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

24

5.4. Programa şi particularităţile disciplinei Comunicare în limba română în clasele pregătitoare, I şi a II-a

CLASA PREGĂTITOARE CLASA I CLASA a II-a

Identificarea semnificaţiei unui

mesaj scurt, pe teme familiare,

rostit clar şi rar.

Identificarea semnificaţiei unui

mesaj oral, pe teme accesibile,

rostit cu claritate

Identificarea semnificaţiei unui

mesaj oral din texte accesibile

variate.

Identificarea unor informaţii

variate dintr-un mesaj scurt,

rostit clar şi rar.

Identificarea unor informaţii

variate dintr-un mesaj rostit cu

claritate.

Identificarea unor informaţii

variate dintr-un text audiat.

Identificarea sunetului iniţial

şi/sau final dintr-un cuvânt, a

silabelor şi a cuvintelor din

propoziţii rostite clar şi rar.

Identificarea unor sunete, silabe,

cuvinte în enunţuri rostite cu

claritate.

Identificarea sunetelor şi

silabelor în cuvinte şi a

cuvintelor în enunţuri rostite cu

claritate.

Exprimarea interesului pentru

receptarea de mesaje orale, în

contexte de comunicare

cunoscute.

Exprimarea interesului pentru

receptarea de mesaje orale, în

contexte de comunicare

cunoscute.

Exprimarea interesului pentru

receptarea de mesaje orale, în

contexte de comunicare

cunoscute.

Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

Page 25: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

25

CLASA PREGĂTITOARE CLASA I CLASA a II-a

Pronunţarea clară a sunetelor

şi a cuvintelor în enunţuri

simple.

Formularea unor enunţuri

proprii în diverse situaţii de

comunicare.

Formularea unor enunţuri

proprii în situaţii concrete de

comunicare.

Transmiterea unor informaţii

referitoare la sine şi la universul

apropiat, prin mesaje scurte.

Transmiterea unor informaţii

prin intermediul mesajelor

simple.

Transmiterea unor informaţii

printr-o suită de enunţuri

înlănţuite logic.

Participarea cu interes la

dialoguri scurte, în situaţii de

comunicare uzuală.

Participarea cu interes la

dialoguri simple, în diferite

contexte de comunicare.

Participarea cu interes la

dialoguri, în diferite contexte de

comunicare.

Exprimarea propriilor idei în

contexte cunoscute, manifestând

interes pentru comunicare.

Exprimarea propriilor idei

referitoare la contexte familiare,

manifestând interes şi încredere

în sine.

Exprimarea propriilor idei

referitoare la contexte familiare,

manifestând interes şi încredere

în sine.

Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

5.5. Programa şi particularităţile disciplinei Comunicare în limba română în clasele pregătitoare, I şi a II-a

Page 26: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

26

5.6. Programa şi particularităţile disciplinei Comunicare în limba română în clasele pregătitoare, I şi a II-a

CLASA PREGĂTITOARE CLASA I CLASA a II-a

Recunoaşterea unor cuvinte

uzuale, din universul apropiat,

scrise cu litere mari şi mici de

tipar.

Citirea unor cuvinte şi

propoziţii scurte, scrise cu

litere de tipar sau de mână.

Citirea unor mesaje scrise,

întâlnite în mediul cunoscut.

Identificarea semnificaţiei unei /

unor imagini care prezintă

întâmplări, fenomene,

evenimente familiare.

Identificarea mesajului unui

scurt text care prezintă

întâmplări, fenomene,

evenimente familiare.

Identificarea mesajului unui

text în care se relatează

întâmplări, fenomene din

universul cunoscut.

Identificarea semnificaţiei unor

simboluri care transmit mesaje

de necesitate imediată, din

universul familiar.

Identificarea semnificaţiei unor

simboluri din universul familiar,

care transmit mesaje simple.

Identificarea semnificaţiei unor

simboluri în contexte

cunoscute.

Exprimarea în cuvinte proprii a

mesajelor redate pe suport

vizual sau auditiv, manifestând

interes pentru lucrul cu cartea.

Exprimarea interesului pentru

lectura unor texte simple,

susţinute de suport imagistic.

Exprimarea interesului pentru

lectura unor cărţi adecvate

vârstei.

Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise în contexte de comunicare cunoscute

Page 27: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

27

5.7. Programa şi particularităţile disciplinei Comunicare în limba română în clasele pregătitoare, I şi a II-a

CLASA PREGĂTITOARE CLASA I CLASA a II-a

Trasarea elementelor grafice

şi a contururilor literelor,

folosind resurse variate.

Scrierea literelor de mână. Scrierea unor mesaje, în diverse

contexte de comunicare.

Redactarea unor mesaje

simple, în contexte uzuale de

comunicare.

Redactarea unor mesaje

scurte, formate din cuvinte

scrise cu litere de mână,

folosind materiale diverse.

Redactarea unor mesaje simple,

cu respectarea convenţiilor de

bază.

Exprimarea unor idei, trăiri

personale şi informaţii prin

intermediul limbajelor

neconvenţionale.

Exprimarea unor idei şi

sentimente prin intermediul

limbajelor convenţionale şi

neconvenţionale.

Exprimarea unor idei,

sentimente, păreri, prin

intermediul limbajelor

convenţionale şi

neconvenţionale.

Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Page 28: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

28

Exemple de activităţi

în clasa pregătitoare

Page 29: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

29

Page 30: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

30

Page 31: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

31

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 32: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

32

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 33: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

33

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 34: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

34

Page 35: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

35

Page 36: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

36

Page 37: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

37

Page 38: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

38

Page 39: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

39

Page 40: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

40

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 41: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

41

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 42: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

42

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 43: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

43

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 44: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

44

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 45: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

45

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 46: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

46

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 47: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

47

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 48: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

48

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 49: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

49

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 50: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

50

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 51: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

51

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare

Page 52: Metodica Limbii Si Lit Romane 1_5 ID_nov 2013

52

Exemple de activităţi în clasa pregătitoare