Click here to load reader

Metode molekularne biologije

 • View
  235

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Metode molekularne biologije

 • Metode za analizu proteina

  Imunohistohemija

  Western blot

  Ko-imunoprecipitacija

  ZAJEDNIKI REAGENS

  ANTITELO

 • Imunohistohemija

  Imunohistohemijske metode omoguavaju vizuelizaciju definisanih antigena u tkivnim presecima, vezivanjem antitela za male, specifine regione antigena, antigene determinante ili epitope.

  Imunohistohemija kao metoda zasniva se na korienje obeleenih antitela kao specifinih reagenasa za lokalizaciju i detekciju tkivnih konstituenata (antigena) in situ.

  Antigen Antitelo + Antigen Antitelo kompleks

 • Imunocitohemija

  Imunohistohemija

 • Primarno antitelo

  Specifino locira antigen u tkivnom preseku

  POLIKLONSKA ANTITELA

  Prvootkrivena ili prvosintetisana antitela

  Potrebno je bilo izolovati antigen

  Uraditi imunizaciju ivotinje

  Dobro biohemijski okarakterisati Ag

 • Primarno antitelo

  MONOKLONSKA ANTITELA

  1975. godine - George Kohler i Cesar Milstein

  Razvoja hibridoma tehnologije hibridizacija somatskih elija - fuzija splenocita (elije koje stvaraju antitela) i elija mijeloma (elije koje se kontinuirano dele)

 • Direktan metod obeleavanja antitela

 • Indirektan metod obeleavanja antitela

 • Enzim kao obeleiva antitela

  Peroksidaza supstrat vodonik peroksid - razlae vodonik peroksid do vode, a osloboeni elektroni polimerizuju hromogenu supstancu koja se taloi na mestu reakcije antigen antitelo.

  Talog je nerastvoran i time je omoguena vizuelizacija reakcije STABILNA, TRAJNA I VIDLJIVA SVETLOSNIM MIKROSKOPOM

  Alkalna fosfataza supstrat naftol fosfati

 • PAP tehnika (Peroksidaza anti-peroksidaza)

  Tercijerni sloj PAP kompleks peroksidaza antiperoksidaza - solubilni imunokompleksi molekula peroksidaze i antitela visokog titra na peroksidazu.

 • APAAP tehnika (Alkalna fosfataza anti-alkalna fosfataza)

 • Imunocitohemija

  http://www.youtube.com/watch?v=gPpn8LxQjaU&feature=related

  Pozitivne i negativne kontrole Automatizacija metode

 • Primena imunohistohemije

 • Western blot analiza

 • Western blotting

  Identifikacija proteina

  Odreivanje koliine ispitivanog proteina

  Odreivanje molekulske teine polipeptida

  Procena efikasnosti ekstrakcije proteina

  Detekcija proteina

  Za izolovanje i karkaterizaciju antitela iz poliklonalnih seruma

 • Priprema uzorka izolovanje protein iz biolokog materijala

  Razdvajanje uzorka proteina elektroforezom na gelu

  Transfer uzorka proteina sa gela na membranu

  Blokiranje nespecifinog vezivanja antitela na membrani

  Inkubacija membrana sa antitelom za protein od interesa

  Detekcija kompleksa antigen - antitelo

 • Gel za koncentrovanje 4% akrilamid/N'N'-bis akrilamid

  Western blotting

  Gel za razdvajanje 15% akrilamid/N'N'-bis akrilamid

  Razdvajanje po molekulskoj tezini

  SDS PAGE elektroforeza korienjem poliakrilamidnog gela

 • Western blotting

 • KO IMUNOPRECIPITACIJA metoda za ispitivanje interakcije izmeu proteina

  Metoda ko-imunopercipitacije zasniva se na principu precipitacije ciljnog proteina, korienjem primarnog antitela, iz rastvora nedenaturisanih totalnih proteina, u prisustvu protein G sefaroze - streptokokni protein sa velikim afinitetom vezivanje za sve klase imunoglobulina razliitog porekla.

 • KO - IMUNOPRECIPITACIJA

  Nakon precipitacije, u talogu se nalazi ciljni protein, kao i svi proteini koji su sa njim, u formi dimera, bili povezani slabim nekovalentnim vezama.

 • KO-IMUNOPRECIPITACIJA

  Nakon imunoprecipitacije prisustvo razliitih proteina, analizira se primenom Wester blotting metode (SDS-PAGE)

Search related