of 21 /21
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru Pravni fakultet Opšte pravo Seminarski rad MERODAVNO PRAVO ZA PRAVNU I POSLOVNU SPOSOBNOST Mentor: Student:Štrbac Jelena

Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

  • Upload
    jelena

  • View
    1.556

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

Page 1: Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

Internacionalni univerzitet u Novom PazaruPravni fakultet

Opšte pravo

Seminarski rad

MERODAVNO PRAVO ZA PRAVNU I POSLOVNU SPOSOBNOST

Mentor: Student:Štrbac JelenaProfesor. dr Dušan Novaković

Novi PazarMart, 2010.

Page 2: Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

Sadržaj

Uvod……………………………………………………………………………………...3Pravna i poslovna sposobnost fizičkih lica.........................................................................4Državljanstvo......................................................................................................................5Sticanje državljanstva republike Srbije...............................................................................5Prebivalište (domicil), boravište, redovno boravište...........................................................9Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost fizičkih lica........................................9Merodavno pravo za stranačku i parničnu sposobnost stranaka………………………..…9Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost pravnih lica………………...……...10Literatura…………………………………………………………………………………11

Page 3: Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

UVOD

Međunarodno privatnopravo je grana prava koja uređuje privatnopravne odnose sa elementom inostranosti. Privatnppravni odnosi u teoriji se ne mogu jedinstveno definisati, niti postoji potpuna saglasnost oko toga sta čini skup privatnopravnih odnosa,svakaako i bez dileme možemo reći da u privatnopravne odnose spadaju građanska stanja (statusi ) fizičkih i pravhih lica o kojima će se govoriti u ovom radu

Page 4: Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST FIZIČKIH LICA

Pravna sposobnost podrazumeva svojstvo jednog lica da bude nosilac prava i obaveza. Pravna sposobnost se gotovo bez izuzetaka svuda u svjetu stiče rođenjem a gasi smrću. Za sticanje pravne sposobnosti se ponegde zahtevaju dodatni uslovi. U njemačkom pravu zadovoljavajuća činjenica je da je djete rođeno živo, dok francusko zahtjeva sposobnost za život, a špansko zahtjeva i 24 h života da bi djete steklo poslovnu sposobnost. Prestanak pravne sposobnosti vezan je za smrt lica ili za njegovo proglašenje za umrlo, dok je koncepcija civilne smrti napuštena u savremenom pravu. Takođe različiti tretman u različitim pravnim sistemima uživaju i institut nasciturusa i institut komorijenata (austrijsko pravo prihvata da su umrli istovremeno, a francusko da su pojedinci nadživeli druge).

Pod poslovnom sposobnošću podrazumevamo sposobnost jednog lica da svojim sopstvenim radnjama stiče prava i obaveze. Svi pravni sistemi govore o apsolutnoj poslovnoj sposobnosti i nesposobnosti kao i o delimičnoj sposobnosti i nesposobnosti s posebnim razlikama u pogledu starosnog doba. Najviše zastupljeno shvatanje je da se poslovna sposobnost stiče sa 18 godina, dok u drugim sistemima sa 21 godinom. U nekim južnoameričkim zemljama čak i sa 25 godina. Takođe je i institut emancipacije različito tretiran te u njemačkom i austrijskom pravu dovodi do apsolutno poslovne sposobnosti dok u italijanskom emancipovani maloletnik zadržava kuratora.

Norme o utvrđivanju merodavnog prava za utvrđivanje pravne i poslovne sposobnosti fizičkih lica koriste državljanstvo i prebivalište (domicil) tj. uobičajeno boravište kao odlučujuće činjenice. Kada se radi o poslovnoj sposobnosti pravnih lica ne postoji saglasnost o kriterijumu po kome se određuje nacionalna pripadnost pravnog lica koja se inače koristi kao odlučujuća činjenica za određivanje pravne i poslovne sposobnosti.

Page 5: Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

DRŽAVLJANSTVO

Državljanstvo je bitna veza na osnovu koje se određuje pripadnost jednog lica jednoj državi.To je javno pravni odnos između države i lica u kojem lice stiče najširi status tj. dostupna su mu sva prava koja obezbeđuje pravni sistem dotične države za svoje građane. Sticanje državljanstva u svjetu postoji u dva osnovna oblika: ius sanguinis (državljanstvo po poreklu), i ius soli (državljanstvo po rođenju). Osnovni način sticanja državljanstva je momentom rođenja, a dopunski - sticanje tokom života promjenom državljanskog statusa. Sticanje državljanstva po porjeklu, ex lege (ius sanguinis) karakteristično je za države koje su tradicionalno emigrantske (kontinentalna Evropa), dok se državljanstvo po porjeklu karakteriše za imigrantske zemlje(SAD, Kanada).

STICANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Zakon o državljanstvu Republike Srbije (“Sl.glasnik Republike Srbije”,br. 135/2004) i Zakon o izmenama i dopunama zakona o državljanstvu Republike Srbije(“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 90/07) kaže da je osnovni način sticanja državljanstva porjeklom, kombinovan sa sticanjem državljanstva po rodjenju u određenim slučajevima.

Član 7.Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete:1) čija su oba roditelja u trenutku njegovog rođenja državljani Republike Srbije;2) čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a dete je rođeno na teritoriji Republike Srbije;3) rođeno na teritoriji Republike Srbije, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je državljanin druge države članice, ako to roditelji sporazumno odrede; 4) rođeno na teritoriji druge države članice, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je državljanin druge države članice, ako to roditelji sporazumno odrede; 5) rođeno na teritoriji druge države članice, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je strani državljanin ili je nepoznat ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva, ako ne stekne državljanstvo druge države članice; 6) rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je nepoznat ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva.

Page 6: Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

Član 8.Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je državljanin druge države članice, ako to roditelji sporazumno odrede.Ako se sporazum iz stava 1. ovog člana ne postigne, dete stiče državljanstvo Republike Srbije ako državljanstvo Republike Srbije ima roditelj koji dete prijavi kao državljanina Republike Srbije nadležnom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Srbije i Crne Gore i zatraži upis deteta u evidenciju državljana koja se vodi u Republici Srbiji.Ako jedan od roditelja nije živ, ako je lišen poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava ili je nepoznat, prijavu i zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi drugi roditelj.

Član 9.Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je strani državljanin, ako ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije prijavi do navršene 18. godine života kod nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Srbije i Crne Gore kao državljanina Republike Srbije i ako podnese zahtev za upis deteta u evidenciju državljana nadležnom organu u Republici Srbiji. Ako je dete pod starateljstvom, prijavu i zahtev podnosi staralac.Dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije, stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako bi ostalo bez državljanstva čak i ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.Ako je dete starije od 14 godina, za sticanje državljanstva u smislu st. 1. i 2. ovog člana potrebna je i njegova saglasnost.

Član 10.Lice starije od 18 godina života rođeno u inostranstvu čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Republike Srbije a drugi strani državljanin stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako do navršene 23. godine života podnese zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu u Republici Srbiji, pod uslovom da nije steklo državljanstvo Republike Srbije na način predviđen članom 9. stav 1. ovog zakona.

Član 11.Pod uslovima iz čl. 7. do 10. ovog zakona, državljanstvo Republike Srbije stiče poreklom i usvojenik-stranac, odnosno usvojenik bez državljanstva, u slučaju potpunog usvojenja.Zahtev za upis usvojenika iz stava 1. ovog člana u evidenciju državljana podnosi usvojilac - državljanin Republike Srbije.Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi usvojenik stariji od 18 godina do navršene 23. godine života.

Član 12.Dete, odnosno lice iz čl. 7. do 11. ovog zakona, koje stiče državljanstvo poreklom, smatra se državljaninom Republike Srbije od rođenja.

Sticanje državljanstva rođenjem na teritoriji Republike SrbijeČlan 13.

Dete rođeno ili nađeno na teritoriji Republike Srbije (nahoče) državljanstvo Republike Srbije rođenjem stiče ako su mu oba roditelja nepoznata ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva ili ako je dete bez državljanstva.Dete koje je na osnovu stava 1. ovog člana steklo državljanstvo Republike Srbije smatra se državljaninom Republike Srbije od rođenja.Detetu iz stava 1. ovog člana može prestati državljanstvo Republike Srbije ako se do navršene 18. godine utvrdi da su mu oba roditelja državljani druge države članice ili strani državljani. Državljanstvo mu prestaje na zahtev roditelja danom dostavljanja rešenja.Ako je dete starije od 14 godina, za prestanak državljanstva Republike Srbije potrebna je i njegova saglasnost.

Page 7: Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

Sticanje državljanstva prijemomČlan 14.

Stranac kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti, na svoj zahtev, primljen u državljanstvo Republike Srbije, pod uslovom:1) da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta poslovna sposobnost;2) da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije;3) da je do podnošenja zahteva najmanje tri godine neprekidno imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno Srbije i Crne Gore;4) da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. Uslov iz tačke 2. stava 1. ovog člana ispunjen je ako je zahtev podnelo lice bez državljanstva ili lice koje pruži dokaz da će po zakonu zemlje čiji je državljanin izgubiti državljanstvo prijemom u državljanstvo Republike Srbije.Ako strana država ne dozvoljava otpust iz državljanstva ili za otpust postavlja uslove koje stranac ne može ispuniti, ispunjenost uslova iz tačke 2. stava 1. ovog člana ne traži se ako podnosilac zahteva podnese izjavu da se odriče stranog državljanstva u slučaju sticanja državljanstva Republike Srbije.Odricanje ili gubitak ranijeg državljanstva neće se zahtevati ako to nije moguće ili se ne može razumno očekivati.Obrazac pismene izjave iz stava 1. tačka 4. ovog člana propisaće ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Član 15.Strancu koji je podneo zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije a nema otpust iz stranog državljanstva ili dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije može se, na njegov zahtev, izdati potvrda da će biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako ispunjava ostale uslove iz člana 14. stav 1. ovog zakona.Potvrda iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od dve godine i služi za dobijanje otpusta iz stranog državljanstva.

Član 16.Lice koje je rođeno na teritoriji Republike Srbije može biti primljeno u državljanstvo Republike Srbije ako je do podnošenja zahteva za prijem najmanje dve godine neprekidno boravilo na teritoriji Republike Srbije i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Član 17.Stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Član 18.Iseljenik i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako su navršili 18 godina života i nije im oduzeta poslovna sposobnost i ako podnesu pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatraju svojom državom.Bračni drug lica iz stava 1. ovog člana koje je steklo državljanstvo Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.Pod iseljenikom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se lice koje se iselilo iz Republike Srbije sa namerom da stalno živi u inostranstvu.

Član 19.Nezavisno od uslova iz člana 14. stav 1. tač. 2. do 4. ovog zakona, u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen i stranac čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavljao interes za Republiku Srbiju.Bračni drug lica koje je pod uslovima iz stava 1. ovog člana steklo državljanstvo Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije i ako ne ispunjava uslove iz člana 14. stav 1. tač. 2. do 4. ovog zakona. O prijemu u državljanstvo Republike Srbije iz stava 1. ovog člana, na predlog nadležnog ministarstva, odlučuje Vlada Republike Srbije.

Član 20.Ako su oba roditelja prijemom stekla državljanstvo Republike Srbije, državljanstvo Republike Srbije stiče i njihovo dete mlađe od 18 godina života.

Page 8: Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

Na zahtev roditelja koji je prijemom stekao državljanstvo Republike Srbije, državljanstvo Republike Srbije prijemom stiče i njegovo dete mlađe od 18 godina života, ako se drugi roditelj sa tim saglasi i ako dete živi u Republici Srbiji.Na zahtev roditelja koji je prijemom stekao državljanstvo Republike Srbije, državljanstvo Republike Srbije stiče i njegovo dete mlađe od 18 godina života, ako se drugi roditelj sa tim saglasi i ako dete živi u inostranstvu.Ako je dete starije od 14 godina života, za prijem u državljanstvo u smislu st. 1. do 3. ovog člana potrebna je i njegova saglasnost.

Član 21.U slučaju nepotpunog usvojenja, usvojenik-stranac koji nije navršio 18 godina života, na zahtev usvojioca koji je državljanin Republike Srbije, može steći državljanstvo Republike Srbije ako sa usvojiocem živi u Republici Srbiji. Ako je usvojenik stariji od 14 godina života, za prijem u državljanstvo Republike Srbije potrebna je i njegova saglasnost.

Član 22.U državljanstvo Republike Srbije, na svoj zahtev, može biti primljen državljanin druge države članice, pod uslovom da je navršio 18 godina života i ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.Državljanin druge države članice koji je u braku sa državljaninom Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije i ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.Ako je državljanstvo Republike Srbije stekao jedan od roditelja, a drugi je državljanin druge države članice, državljanstvo Republike Srbije stiče i njihovo dete koje nije navršilo 18 godina života, ako to roditelji sporazumno odrede.Usvojenik-državljanin druge države članice, koji nije navršio 18 godina života, stiče državljanstvo Republike Srbije na zahtev usvojioca, državljanina Republike Srbije, i ako ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.Ako je dete starije od 14 godina života, za prijem u državljanstvo Republike Srbije potrebna je i njegova saglasnost.

Član 23.Pripadnik srpskog ili nekog drugog naroda ili etničke zajednice sa teritorije Republike Srbije, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, u državljanstvo Republike Srbije može biti primljeno i lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je izbeglo u inostranstvo.

Član 24.Pismena izjava kojom se priznaje Republika Srbija za svoju državu predaje se zajedno sa zahtevom za prijem u državljanstvo Republike Srbije ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove ili nadležnom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Srbije i Crne Gore, na način predviđen ovim zakonom.*

----------------------------------------------------------------------*Zakon o državljanstvu Republike Srbije (“Sl.glasnik Republike Srbije”,br. 135/2004) i Zakon o izmenama i dopunama zakona o državljanstvu Republike Srbije(“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 90/07)

Page 9: Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

PREBIVALIŠTE (DOMICIL), BORAVIŠTE, REDOVNO BORAVIŠTE

Državljanstvo predstavlja javno pravnu vezu izmedju fizičkog lica i države,dok je prebivalište (domicil) faktička veza- stalno nastanjenje u nekoj državi. Prebivalište je mjesto u kome se građanin nastanio s namjerom da u njemu stalno živi. Boravište je mjesto u kome građanin privremeno boravi van svog prebivališta. Tako da jedno lice može istovremeno imati prebivalište u jednom mjestu (državi) i boravište u drugom mjestu (državi).Pod domicilom podrazumjevamo stalni dom, odn. domicil ima dva konstitutivna elementa faktički se sastoji u prisustvu na jednom mestu, dok je voljni element u namjeri lica da trajno ostane u tom mjestu. Lica koja nemaju poslovnu sposobnost imaju tzv. zakonski domicil u mjestu prebivališta njihovih roditelja ili staratelja. I domicil i uobičajeno boravište imaju zajednički element, boravak na određenoj teritoriji. On mora biti konstantan, znatnije dužine ali ne i neprekidan. Kod uobičajenog boravišta postoji navika boravka, a kako ono nije činjenični koncept nije potrebna poslovna sposobnost za njeno sticanje te ga mogu imati i maloletnici.

MERODAVNO PRAVO ZA PRAVNU I POSLOVNU SPOSOBNOST FIZIČKIH LICA

Naše pravo prihvata lex nationalis kao osnovnu tačku vezivanja u pogledu pravne i poslovne sposobnosti fizičkih lica. Kada je u pitanju pravna sposobnost, državljanstvo je jedina tačka vezivanja. Takodje, lex nationalis je merodavan za pitanje komorijenata u domaćem pravu. Po ZMPP pitanje opšte poslovne sposobnosti rešeno je lex nationalisom ali je dopunjeno sa lex loci actus. Poslovna sposobnost jednog lica ceniće se po normama prava zemlje čiji je državljanin, a ako po tim pravilima to lice ne bi bilo poslovno sposobno, smatraće se ipak poslovno sposobnim ako bi bilo sposobno po pravu zemlje gde je nastala sporna obaveza. Lex loci actus kao dopunsko rešenje dolazi u obzir samo ako je reč o utvrđivanju nečije poslovne sposobnosti u ugovornim odnosima a ne ako je reč o porodičnim ili naslednim.

MERODAVNO PRAVO ZA STRANAČKU I PARNIČNU SPOSOBNOST STRANAKA

Sposobnost biti stranka u postupku (stranačkasposobnost) i sposobnost samostalnog preduzimanja parničnih radnji (parnična sposobnosti) su jedna vrsta pravne, odnosno poslovne sposobnosti . Naš ZPP čl. 83 predviđa posebnu odredbu koja ima za cilj da omogući stranom državljanu da samostalno preduzima parnične radnje i kada po odredbama svog nacionalnog zakona nije parnično sposoban.

…………………………………………………………………..

Члан 83. ZPPСтрани држављанин који није парнично способан по закону државе чији је држављанин, а парнично је способан по домаћем закону, може сам предузимати радње у поступку. Законски заступник може предузимати радње у поступку само док страни држављанин не изјави да сам преузима вођење парнице

Page 10: Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

MERODAVNO PRAVO ZA PRAVNU I POSLOVNU SPOSOBNOST PRAVNIH LICA

Za utvrđivanje merodavnosti stranih ili domaćih pravnih propisa po pitanju pravne I poslovne sposobnosti pravnih lica koriste se dva osnovna kriterijuma za utvrđivanje navionalne pripadnosti pravnih lica a to su mestoosdnivanja(registracije ) I mesto stvarnog sedišta. U prvom slučaju smatra se značajnim po čijim propisima je pravno lice osnovano, u drugom bitno je gde se nalazi njegovo stvarno sedište. Postoje I neki drugi kriterijumi za utvrđivanje merodavnosti, po pripadnosti pravnog lica a to su: centar eksploatacije, zatim, ko kontroliše pravno lice tj ciju nacionalnost imaju lica koja su osnivači i članovi uprave pravnog lica. Primjen ovog kriterijuma dolazi do izražaja u vanrednim okolnostima, npr za vreme rata. Pripadnost pravnog lica predstavlja pravnu vezu između jednog pravnog lica i određene države preko koje te lice postaje titular određenog prava i potpada pod jurisdikciju te države. Po našem pravu ako pravno lice ima stvarno sedište u zemlji po čijem pravu je osnovano, pripada toj zemlji - lex nationalis; ako stvarno sedište pravnog lica nije u državi po čijem je pravu osnovano, ZMPP ukazuje na pomoćna merila: ako po pravu zemlje stvarnog sedišta pravno lice ima pripadnost te države, smatraće se da pripada toj državi, a ako po pravu zemlje stvarnog sedišta pravno lice ne pripada toj državi smatraće se da pripada onoj državi po čijem pravu je osnovano.

Page 11: Merodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost

LITERATURABajalović Marković D:,Međunarodno privatno pravo,Projuris, Beograd, 2008.Stojanović D:Antić O:,Uvod u građansko pravo, Pravni fakultet, Beograd, 2004.www.pravni informator.co.rswww. Lex.org.rshttp://hr.wikipedia.org/Zakon o državljanstvu Republike Srbije (“Sl.glasnik Republike Srbije”,br. 135/2004) Zakon o izmenama i dopunama zakona o državljanstvu Republike Srbije(“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 90/07)